គ.ស ១៩៦៩

អត្ថបទ ទី ៥ ឆ្នាំទី ៤១ ខែ ឧសភា ព.ស ២៥១៣ គ.ស ១៩៦៩

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៤១ ខែឧសភា លេខ ៥ – ១៩៦៩  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៤១ ខែឧសភា លេខ ៥ - ១៩៦៩  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-សេចក្ដីក្លាហាន --សហ. ផេង ជ្រីវ...រៀបរៀង ៤៦៧
២-រឿងសុតនបណ្ឌិត --សហ. ហេង សមអាន នាយទាហានរង កង យោពលខេមរភូមិន្ទ រៀបរៀង ៤៧៤
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត-ខ្មែរ--ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ ៤៨៩
៤-វប្បធម៌ មន-ខ្មែរ --សហ. ឌឹក គាម រៀបរៀង ៤៩៣
៥-រឿងសាមកុក(ត) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ៥១០
៦-រឿងគ្រោះថ្នាក់នាវាដោយខ្យល់ព្យុះ --សហជីវីនី ពេជ សល់ ប្រែ រៀបរៀង ៥២១
III. ផ្នែកកំណត់-ប្រវត្ដិការណ៍  
៧-ពិធីប្រគល់ព្រះត្រៃបិដក ខ្មែរ ជូនចំពោះមជ្ឈមណ្ឌលពុទ្ធសាសនា នៅ ក្រុង ហាលេ សាធារណរដ្ឋ ប្រជាធិបតេយ្យ អាល្លឺម៉ង់ ៥៣៩
៨-ពិធីនមស្ការសក្យមុនីចេតិយ ៥៤២
៩-សេចក្ដីអំពាវនាវ នៃវិទ្យាស្ថាន ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត ៥៥១

អត្ថបទ ទី ៦ ឆ្នាំទី ៤១ ខែ មិថុនា ព.ស ២៥១៣ គ.ស ១៩៦៩

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៤១ ខែមិថុនា លេខ ៦ - ១៩៦៩  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៤១ ខែមិថុនា លេខ ៦ - ១៩៦៩  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-អគ្គសាវគ្គជីវប្បវត្ដិ --លោក ហេង សម អានរៀបរៀង ៥៥៣
២-កម្លាំងនៃស្ដ្រី --លោក ប៊ូ ប៉ូរ រៀប រៀង ៥៨២
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត ខ្មែរ--ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ ៥៨៦
៤-របៀបរៀបចំខាងតុលាការ --ស.ហ. ហ៊ែ ល ស៊ុំផា រៀបរៀង ៥៩០
៥-រឿងសាមកុក(ត) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ៦០៩
៦-រឿងគ្រោះថ្នាក់នាវាដោយខ្យល់ព្យុះ --សហជីវីនី ពេជ សល់ ប្រែ រៀបរៀង. ៦១៩
៧-ការប្រយុទ្ធនិងមធ្យោបាយដោះស្រាយសេចក្ដីល្ងង់ --លោក រ៉ាយ ប៉ុក រៀបរៀង ៦៣០
៨-សិលាចារឹកព្រះគោ --ស.ហ ឌឹក គាម ស្រាវជ្រាវ ៦៣៦
III. ផ្នែកកំណត់-ប្រវត្ដិការណ៍  
៩-ប្រកាសប្រលងប្រជែង ទំនៀមទម្លាប់ សម្រាប់ឆមាស ទី ២ ឆ្នាំ ១៩៦៩ អំពីរឿង ចម្រៀង ប្រជាប្រិយ៍ និង ទោស និង ការផ្ដន្ទារបៀបបុរាណ ៥៣៩
១០-ឯកសារ ប្រវត្ដិភូមិនិងកោះនានា នៅខេត្តកោះកុង --ឧកញ៉ា ប្រសើរ លិខិត ម៉ែន ទន់ រៀបរៀង ៦៥៣

អត្ថបទ ទី ៧ ឆ្នាំទី ៤១ ខែ កក្កដា ព.ស ២៥១៣ គ.ស ១៩៦៩

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៤១ ខែកក្កដា លេខ ៧ - ១៩៦៩  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៤១ ខែ កក្កដា លេខ ៧ - ១៩៦៩  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-មជ្ឈិមសីល --លោក ប៊ូ ប៉ូ រៀបរៀង ៦៦៥
២-រឿងឧបគតិ និង មារ --លោក ញូង សឿង រៀប រៀង ៦៧៣
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-វិចារណកថា ៦៨៣
៤-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត--ខ្មែរព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ ៦៨៨
៥-រឿងសាមកុក(ត) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ៦៩១
៦-រឿងគ្រោះថ្នាក់នាវាដោយខ្យល់ព្យុះ --សហជីវីនី ពេជ សល់ ប្រែ រៀបរៀង. ៦៩៩
៧-ពាក្យកាព្យ រាត្រីចតុ មុខ --លោក ញូង សឿង រៀបរៀង ៧១០
៨-ឯកសារ ប្រវត្ដិភូមិនិងកោះនានា នៅខេត្តកោះកុង --ឧកញ៉ា ប្រសើរ លិខិត ម៉ែន ទន់ រៀបរៀង ៧១៦
៩-ប្រវត្ដិភូមិក្បា អ្នក ឬ ភូមិ ប្ល៉អង់ --លោក ហ៊ុន សាវី រៀបរៀង ៧៤៧
១០-ល្បើកអក --សហ. លី ធាមតេង ស្រាវជ្រាវ ៧៣៤
១១-សិលាចារឹកព្រះគោ --ស.ហ ឌឹក គាម ស្រាវជ្រាវ ៧៥១
III. ផ្នែកកំណត់-ប្រវត្ដិការណ៍  
១២-សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីលទ្ធផលនៃការប្រលងប្រជែង ទំនៀមទម្លាប់ សម្រាប់ឆមាស ទី ១ ឆ្នាំ ១៩៦៩ ៧៨៤

អត្ថបទ ទី ៨ ឆ្នាំទី ៤១ ខែ សីហា ព.ស ២៥១៣ គ.ស ១៩៦៩

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៤១ ខែសីហា លេខ ៨ - ១៩៦៩  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៤១ ខែ សីហា លេខ ៨ - ១៩៦៩  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-មហាសីល --លោក ប៊ូ ប៉ូ រៀបរៀង ៧៨៩
២-ទស្សនវិជ្ជាពុទ្ធសាសនា --ព្រះមហាវិរិយបណ្ឌិតោ ប៉ាង ខាត់ រៀប រៀង ៧៩៧
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត ខ្មែរ--ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ ៨១៤
៤-រឿងសាមកុក(ត) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ៨១៧
៥-រឿងគ្រោះថ្នាក់នាវាដោយខ្យល់ព្យុះ --សហជីវីនី ពេជ សល់ ប្រែ រៀបរៀង. ៨២៩
៦-ល្បើកអក --សហ. លី ធាមតេង ស្រាវជ្រាវ ៨៤៤
៧-ឯកសារ ប្រវត្ដិភូមិនិងកោះនានា នៅខេត្តកោះកុង --ឧកញ៉ា ប្រសើរ លិខិត ម៉ែន ទន់ រៀបរៀង ៨១៦
III. ផ្នែកកំណត់-ប្រវត្ដិការណ៍  
៨-ពិធីបូជាសព ព្រះសុមេវង្ស ប្រាជ្ញ ប៉ុល ៨៨៥
៩-សុន្ទរកថា ព្រះពុទ្ធវង្ស សេក នាង ថ្លែងក្នុង ឱកាស បូជាព្រះសព ព្រះសុមេធវង្ស ប្រាជ្ញ ប៉ុល នៅថ្ងៃទី ២៤ ខែ សីហា ឆ្នាំ ១៩៦៩ នៅឈាបនដ្ឋាន វត្ដឧណ្ណាលោម ក្រុង ភ្នំពេញ ៨៨៦
១០-ពិធីប្រគេនព្រះរាជអំណោយសម្ដេចឪ ថ្វាយចំពោះសម្ដេចព្រះពោធិវង្ស ៨៩៤

អត្ថបទ ទី ៩ ក្បាល ទី ៣ ឆ្នាំទី ៤១ ខែ កញ្ញា ព.ស ២៥១៣ គ.ស ១៩៦៩

A-ឆ្នាំទី 41 ខែ កញ្ញា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ទស្សនវិជ្ជាពុទ្ធសាសនា --ព្រះមហាវិរិយបណ្ឌិតោ ប៉ាង ខាត់ រៀប រៀង ៩០៣
២-អដ្ឋង្គិកមគ្គកថា --ភិក្ពុ លាប សារុន ហៅ ហន រៀបរៀង ៩១៦
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-វិចារណកថា --លោក ផេង ជ្រីវ រៀបរៀង ៩២៦
៤- វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត ខ្មែរ--ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ ៩៣៣
៥-រឿងសាមកុក(ត) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ៩៣៧
៦-រឿងគ្រោះថ្នាក់នាវាដោយខ្យល់ព្យុះ --សហជីវីនី ពេជ សល់ ប្រែ រៀបរៀង. ៩៤៥
៧-ទំនុកបុរាណខ្មែរ –សហ លី ធាមតេង ប្រមូលក្រង ៩៦៣
៨-ល្បើកអក --សហ លី ធាមតេង ស្រាវជ្រាវ ៩៧០
៩-វប្បធម៌សំស្ក្រឹត --ព្រះមហាវរិយបណ្ឌិតោ ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៩៨៧
១០-សប្បុរសធម៌ ពាក្យកាព្យ --លោក បាន តេង រៀបរៀង ១០០២
III. ផ្នែកកំណត់-ប្រវត្ដិការណ៍  
១១-ចុតហ្មាយនៃសហជីវិន ឌី ទូច រដ្ឋលេខាធិការក្រសួង មហាផ្ទៃ ទទួល ភារៈក្រសួងធម្មការ និង សាសនសិក្សា ១០១៣
១២-រូបថត --សម្ដេចព្រះមហាសុមេធាធិបតី ជោតញ្ញាណោ  

អត្ថបទ ទី ១០ ក្បាល ទី ៣ ឆ្នាំទី ៤១ ខែ តុលា ព.ស ២៥១៣ គ.ស ១៩៦៩

A-ឆ្នាំទី 41 ខែ តុលា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ទស្សនវិជ្ជាពុទ្ធសាសនា --ព្រះមហាវិរិយបណ្ឌិតោ ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ១០១៧
២-រឿងបណ្ឌិតសាមណេរ --លោក ប៊ូ ប៉ូ ប្រែ រៀបរៀង ១០៣០
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-វិចារណកថា ការផ្លាស់ប្ដូរប្រពៃណីក្នុងរឿងរកគូស្រករ --លោក ផេង ជ្រីវ រៀបរៀង ១០៥៨
៤-ចម្រៀង បញ្ចសិខគន្ធព្វទេវបុត្រ --លោក ញ៉ូង សឿង រៀបរៀង ១០៦៥
៥-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត ខ្មែរ--ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ ១០៧៤
៦-រឿងសាមកុក(ត) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ១០៧៨
៧-រឿងគ្រោះថ្នាក់នាវាដោយខ្យល់ព្យុះ --សហជីវីនី ពេជ សល់ ប្រែ រៀបរៀង ១១០១
៨-កម្រងទំនុកបុរាណខ្មែរ --សហ.លី ធាមតេង ប្រមូលក្រង ១១២០
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
៩-ព្រះរាជជីវប្រវត្ដិ នៃសម្ដេចព្រះមហាសុមេធាធិបតី(ជួន ណាត)ព្រះសង្ឃរាជថ្នាក់ទី១នៃគណៈមហានិកា ១១២៧

អត្ថបទ ទី ១១ ក្បាល ទី ៣ ឆ្នាំទី ៤១ ខែ វិច្ឆិកា ព.ស ២៥១៣ គ.ស ១៩៦៩

A-ឆ្នាំទី 41 ខែ វិច្ឆិកា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ទស្សនវិជ្ជាពុទ្ធសាសនា --ព្រះមហាវិរិយបណ្ឌិតតោ ប៉ាង ខាត់ រៀប រៀង ១១៤៥
២-រឿងគាមណិចន្ទ --សហ.ផល ទិត រៀបរៀង ១១៥៧
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-វិចារណកថា --លោក ផេង ជ្រីវ រៀបរៀង ១២០៩
៤- វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត ខ្មែរ--ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ ១២១៦
៥-រឿងសាមកុក(ត) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ១២២០
៦-រឿងគ្រោះថ្នាក់នាវាដោយខ្យល់ព្យុះ --សហជីវីនី ពេជ សល់ ប្រែ រៀបរៀង. ១២៣៦
៧-ល្បើកអក --សហ. លី ធាមតេង ស្រាវជ្រាវ ១២៤៩
៨-វប្បធម៌សំស្ក្រឹត --ព្រះមហាវរិយបណ្ឌិតតោ ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង  
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
៩-ព្រះរាជក្រិត្យតែងតាំងសម្ដេចព្រះសុមេធាធិបតីសង្ឃនាយក ១២៦០

អត្ថបទ ទី ១២ ក្បាលទី ៣ ឆ្នាំទី ៤១ ខែ ធ្នូ ព.ស ២៥១៣ គ.ស ១៩៦៩

A-ឆ្នាំទី 41 ខែ ធ្នូ  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-រូបំ ជីវតិ មច្ឆានំ នាមគោត្ដំ ន ជីរត --សហ ផេង ជ្រីវ រៀបរៀង ១២៦៣
២-រឿងសុមនសាមណេរ --លោក ប៊ូ ប៉ូ រៀបរៀង ១២៦៧
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត ខ្មែរ--ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ ១២៩២
៤-រឿងសាមកុក(ត) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ១២៩៦
៥-ឯកសារ ៖ សត្វចិញ្ចឹម --សហ. ចាប រិត រៀបរៀង ១៣១៤
៦-រឿងគ្រោះថ្នាក់នាវាដោយខ្យល់ព្យុះ --សហជីវីនី ពេជ សល់ ប្រែ រៀបរៀង. ១៣៤២
៧-ប្រវត្ដិគ្រូក្មេង នៅ កំពង់ចាម --អ្នកស្រី ពេជ សល់ រៀបរៀង ១៣៥៩
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
៨-ព្រះសង្ឃដីកា នៃសម្ដេចព្រះមហាសុមេធាធិបតីស្ដីពីការរួបរួមសាមគ្គី ១៣៦៧
៩-បុគ្គលិកវិជ្ជាឋានពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ចូលក្រាបបង្គំគាល់ព្រះបរមសព នៃសម្ដេចសង្ឃរាជ ជោតញាណោ ជួន ណាត ១៣៧៥
១០-បញ្ជីអត្ថបទដែលបានចុះផ្សាយក្នុងកម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំ ១៩៦៩ ១៣៨៧

គ.ស ១៩៣៥

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៧ ខ្សែទី ១-២-៣ ព.ស ២៤៧៩ គ.ស ១៩៣៥

A-ព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជា  
D-បញ្ជីរឿង  
១- បុណ្យដង្ហែព្រះបរមសារីរិកធាតុនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ និងព្រះអរហន្តធាតុ ទៅដំកល់ក្នុងទីវត្តប្រាង្គណ៍ ( ឧដុង្គ ) កំពង់ស្ពឺ
២- រឿងបារ៍ឡាអាមនឹងយ៉ូសាហ្វាត៍ ឬរឿងព្រះពុទ្ធក្នុងគម្ពីររបស់សាសនាក្រេចៀង --ក្រមការ ជុំ ម៉ៅ ប្រែពីភាសា បារាំងមកជាភាសាខ្មែរ តាមសេចក្ដីកត់សំគាល់របស់លោក ឯដ ហ៊្វូកូ
៣- ដំណឹងខ្លះអំពីលោក ក. ហ. ម៉ូណូទ័រ កាលនៅធ្វើជារ៉េស៊ីដង់ក្នុងស្រុកខ្មែរនឹងរឿងគោញីដែលលោក រៀបរៀង ២៤
៤- សាសនប្រវត្តិ --ព្រះមហាពិទូរក្រសេមគន្ថរចនាបណ្ឌិត នៅព្រះរាជបណ្ណាល័យ រៀបរៀង ( តពីឆ្នាំទី ៦ ) ៣៩
៥- រឿងទំនៀមទំលាប់ខ្មែរ -១ ពិធីបន់សុំកូន ៥៦
៦- ពាក្យព្រេងប្រដៅ ក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទសម្ដេចព្រះហរិក្សរាមាឥស្សរាធិបតីព្រះអង្គដួង ដែលទ្រង់ត្រាស់បង្គាប់ ឲ្យអ្នកប្រាជ្ញរាជបណ្ឌិតចារិកទុក --ក្រមការ កង ជា នៅកំពង់ធំផ្ញើមក ៦៨
៧a- រឿងប្រាជ្ញាសំណាងផលទាំង ៣ អួតឫទ្ធិតែសព្វខ្លួន ៧១
៧b- រឿងស្រីក្ងោកមាស ៧៩
៨- បញ្ជីសៀវភៅដែលព្រះរាជបណ្ណាល័យបោះពុម្ពផ្សាយ  
រូបថត -ក្នុងវត្តព្រែកប្រណាក វេលាដែលក្បួនដង្ហែដល់ទៅមុខវត្តព្រែកប្រណាក គេនិមន្ត និមន្តព្រះកោដ្ឋ ទៅក្នុងព្រះវិហារ ដើម្បីឲ្យព្រះសង្ឃនឹងគ្រហស្ថ នមស្សការ
រូបក្រៅរឿង -ព្រះចេតិយធំ បញ្ចុះព្រះបរមសារីរិកធាតុព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ នៅពោធគយា ( ឥណ្ឌៀ ) ៥៦

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៧ ខ្សែទី ១-២-៣a ព.ស ២៤៧៩ គ.ស ១៩៣៥

A-ព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជា  
B-លេខ នឹង ព្រះរាជបណ្ណាល័យ  
D-បញ្ជីរឿង  
១- អំពីព្រះពុទ្ធរូបថ្មភក់១អង្គដែលទើបនឹងរកឃើញក្នុងដីនៅទីប្រាសាទបាយ័ន
២- អំពីរបៀបកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាគ្រប់ប្រទេស ដែលអ្នកដំណើរជាតិអង់គ្លេសម្នាក់បានអធិប្បាយក្នុង ទស្សនាវដ្ដី "មហាពោធិ"
៣- សាសនប្រវត្តិ --ព្រះមហាពិទូរក្រសេមគន្ថរចនបណ្ឌិតនៅព្រះរាជបណ្ណាល័យព្រះរាជបណ្ណាល័យ រៀបរៀង (ត)
៤- នីតិសាស្ត្រ ពាក្យកាព្យ --អាចារ្យ ហិម ក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដក រៀបរៀង ២៣
៥- វិជ្ជាគុណកថា កាព្យពាក្យ ៧ --ភិក្ខុ ឈិម ស៊ីម (សទ្ធម្ម បញ្ញា) ក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដកតែង ៣៧
៦- រឿងទំនៀមទំលាប់ខ្មែរ - វិធីរក្សាគភ៌ --ព្រះមហាពិទូរក្រសេម រៀបរៀង ៥៨
៧a- រឿងសត្វដង្កូវនឹងសត្វក្អែកដោះប្រស្នាគ្នា ៦៣
៧b- រឿងចាបពូកប្រឈ្លោះនឹងចាបក្បាលទំពែក ៦៧
៧c- រឿងបុរសចាក់ស្មុគ ៦៩
៨- ជូនដំណឹងដល់អ្នកមើលទស្សនាវដ្ដីកម្ពុជសុរិយា  
រូបថត -ព្រះពុទ្ធរូបនាគប្រក់ នៅប្រាសាទបាយ័ន

រូបក្រៅរឿង

៩- ព្រះស្តូបចេតិយ នៅសាន៌ាថ ជាកន្លែងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងព្រះធម្មចក្កប្បវត្តនសូត្រ

២១

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៧ ខ្សែទី ៤-៥-៦ ព.ស ២៤៧៩ គ.ស ១៩៣៥

A-ព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជា  
B-លេខនឹង logo  
D-បញ្ជីរឿង  
១- អំពីព្រះអង្គម្ចាស់ពេជ្ររត័ន៍ មកទតកិច្ចការរបស់ --ក្រុមពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ
២- អំពីទស្សនាការទីសាន៌ាថ ជាទីសំវេជស្ថានរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាស្រង់យកពីទស្សនាវដ្ដី "មហាពោធិ" ១១
៣- សេចក្ដីស្រង់ពីរាឍ្វលោកអាំងស្បកទ័រត្រួតសាលាបឋមវិជ្ជា ក្នុងខែត្រស្រុកត្រាំង អំពីសាលារៀន សម្រាប់ជាតិខ្មែរក្នុងខែត្រនេះ ១២
៤- សាសនប្រវត្តិ បរិច្ឆេទ ទី ៨ --ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម គន្ថរចនបណ្ឌិតនៅព្រះរាជបណ្ណាល័យរៀបរៀង ២១
៥- រឿងទំនៀមទំលាប់ខ្មែរ -វិធីសម្រាលកូន ៤៥
៦a- រឿងតាចាន់រំលាក --ឃុនអក្ខរា ឯក អធិប្បាយ ៥៣
៦b- រឿងប្លែកនៅស្រុកកំពង់ធំ កាលពីឆ្នាំ ១៩០៥ ៦៨
រូបប្ដិតពុម្ព -ព្រះអង្គម្ចាស់ពេជ្ររ័តន៍ ព្រមទាំងកុង្សីយ៍សេនាបតី នឹងនាហ្មឺនបារាំងសែស

រូបថតក្រៅរឿង

៧- ក្លោងទ្វារប្រាសាទបន្ទាយស្រីឆ្លាក់រឿងមហាភារត ១ កន្លែងអសុរបងប្អូនពីរនាក់ សុន្ទនឹងឧបសុន្ទ ច្បាំងគ្នា ដណ្ដើមនាងអប្សរឈ្មោះតិលោត្តមា

១៩

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៧ ខ្សែទី ៧ ព.ស ២៤៧៩ គ.ស ១៩៣៥

AA-កម្ពុជសុរិយា សៀវភៅទស្សនាវដ្ដី  
D-បញ្ជីរឿងខ្សែ៧  
១- បុណ្យសម្ពោធឆ្លងព្រះពុទ្ធរូបសិលា នៅទីក្រុងនគរធំ --ព្រះមហាពិទូរក្រសេម គន្ថរចនបណ្ឌិតនៅព្រះរាជ បណ្ណាល័យ រៀបរៀង
២- រឿងស្ដេចឧទយន ដកយកពីស្ដេចល្បង អំពីគុណាពវ្យនឹងព្រឹហត្កថា របស់លោក ហ្វេលិក្ស៍ឡាកូត --ក្រមការ ជុំ ម៉ៅ ប្រែពីភាសាបារាំងមកជាភាសាខ្មែរ ២៩
៣- សាសនប្រវត្តិ --ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម គន្ថរចនបណ្ឌិត នៅព្រះរាជបណ្ណាល័យរៀងរៀង (ត) ៤៧
៤- រឿងព្រេងខ្មែរ ដែលមិនទាន់បោះពុម្ពផ្សាយ :  
១- អំពីក្បួនដែលទេវតាសែកសោយ ៧១
២- អំពីប៉ុស្តកំពង់ធំ ៨១
៣- អំពីខ្មោចចូលដប ៨៣
-ព្រះរូបព្រះករុណា នឹងស្ដេចលាវ

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៧ ខ្សែទី ៨ ព.ស ២៤៧៩ គ.ស ១៩៣៥

D-បញ្ជីរឿង ខ្សែ៨  
១- បុណ្យរំលឹកដល់ថីរ័តន៍ ឆន --ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម គន្ថរចនបណ្ឌិត រៀបរៀង ៨៧
២- រឿងស្ដេច ឧទយន ដកយកពីសេចក្ដីល្បង អំពីគុណពវ្យ នឹងព្រឹហត្តថា របស់ លោកហ្វេលិក្ស៍ឡាកូត--ក្រមការ ជុំ ម៉ៅ ប្រែចេញពីភាសាបារាំងសែសមកជាភាសាខ្មែរ (ត) ៩៩
៣- សាសនប្រវត្តិ --ព្រះមហាពិទូរក្រសេម គន្ថរចនបណ្ឌិតនៅព្រះរាជបណ្ណាល័យរៀបរៀង(ត) ១១៧
រូបថត -រូបថត ថីរ័តន៍ ឆន ៩១

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៧ ខ្សែទី ៩ ព.ស ២៤៧៩ គ.ស ១៩៣៥

D-បញ្ជីរឿងខ្សែ៩  
១- បុណ្យបញ្ចុះសីមា នៅវត្តបឋមវានិការាម នៅទីកង់ឡឺរ៉ុឡង់ (ឆ្លូងលើ ) --ព្រះមហាហួត ក្រុមជំនុំប្រែ ព្រះត្រៃបិដក អធិប្បាយ ១៣៧
២- រឿងស្ដេច ឧទយន ដកយកពីសេចក្ដីល្បងអំពីគុណាពវ្យ នឹងព្រឹហត្តថា របស់ លោកហ្វេលិក្ស៍ឡាកូត--ក្រមការ ជុំ ម៉ៅ ប្រែចេញពីភាសាបារាំងសែសមកជាភាសាខ្មែរ (ត) ១៦៣
៣- សាសនប្រវត្តិ --ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម គន្ថរចនបណ្ឌិតនៅព្រះរាជបណ្ណាល័យ រៀបរៀង (ត) ១៧៧
៤- អធិប្បាយពីស្រុកភ្នង  
៥- បញ្ជីសៀវភៅដែលព្រះរាជបណ្ណាល័យបោះពុម្ពផ្សាយ ខ្សែ១  
រូបថតក្រៅរឿង -ផ្លូវចូលទៅទ្វារជ័យប្រាសាទអង្គរធំ រូបលេខ១ នឹងលេខ២ ១៣១- ១៣៣

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៧ ខ្សែទី ១០ ព.ស ២៤៧៩ គ.ស ១៩៣៥

D-បញ្ជីរឿងខ្សែ១០  
BB-កម្ពុជសុរិយា សៀវភៅទស្សនាវដ្ដីខ្សែ ១០, ១១, ១២  
១- រឿងស្ដេចឧទយន ដកពីសេចក្ដីល្បងអំពីគុណាព្យ នឹងព្រឹហត្តថា របស់លោកហ្វេលិក្ស ឡាកូត--ក្រមការ ជុំ ម៉ៅ ប្រែចេញពីភាសាបារាំងសែសមកជាភាសាខ្មែរ (ត)
២- សាសនប្រវត្តិ --ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម គន្ថរចនបណ្ឌិត នៅព្រះរាជបណ្ណាល័យរៀបរៀង (ត ) ១១
៣- សេចក្ដីកត់ហេតុព្រះអង្គម្ចាស់ សាវ៉ាង ទតមន្ទីរពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ នឹងលាពុទ្ធសាសន បណ្ឌិត្យទៅវិញ ១៩
៤- បុណ្យសម្ពោធឆ្លងសាលាបាឡីរង នៅវត្តសំបួរមាស ឃុំជើងក្រៀវ ស្រុករលាផ្អៀរ កំពង់ឆ្នាំង ៣១
៥- រឿងខ្មែរដែលមិនទាន់ចេញផ្សាយ គឺរឿងបុរស៣នាក់ ម្នាក់ជក់កញ្ឆា ម្នាក់ជក់អាភៀន ម្នាក់ផឹកស្រា ៤១
រូបប្ដិតពុម្ព -ព្រះរូបព្រះអង្គម្ចាស់ សាវ៉ាង នឹងក្រុមជំនុំខ្មែរ ១៧
-រូបព្រះសង្ឃ នឹងឧបាសកឧបាសិកា ក្នុងឱកាសសម្ពោធឆ្លងសាលាបាឡីរងនៅវត្តសំបួរ មាស (កំពង់ឆ្នាំង ) ២៩
រូបក្រៅរឿង -ប្រាសាទតាសោម ជ្រុងខាងឥសាណនៃគោបុរ ខាងលិច

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៧ ខ្សែទី ១១ ព.ស ២៤៧៩ គ.ស ១៩៣៥

D-បញ្ជីរឿងខ្សែ១១  
១- សេចក្ដីសរសើរគុណ លោកល្វី ហ្វីណូត៍ ៤៧
២- សាសនប្រវត្តិ --ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម រៀបរៀង (ត) ៥៩
៣- រឿងស្ដេចឧទយនៈ ដកយកពីសេចក្ដីល្បង អំពីគុណាពវ្យ នឹងព្រឹហត្តថា របស់លោកហ្វេលិក្ស៍ឡាកូត--ក្រមការជុំ ម៉ៅ ប្រែចេញពីភាសាបារាំងសែស មកជាភាសាខ្មែរ (ត) ៦៥
៤- សេចក្ដីកត់ហេតុរឿងប្រជុំ ជាកិត្តិយស នៅទ្រីតុង ខែត្រមាត់ជ្រូក ៧៣
៥- រឿងព្រេងខ្មែរដែលមិនទាន់ចេញផ្សាយ គឺរឿងខ្លាឃ្មុំ នឹងដើមពង្រ ៧៩
រូបថត -ព្រះរូបព្រះអង្គម្ចាស់ សាវ៉ាង នឹងរូបលោក ដេឡេគេ នៅទ្រីតុង ខែត្រមាត់ជ្រូក ៧១
-រូបលោកល្វី ហ្វីណូត៍ តាំងធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលដល់លោក នៅព្រះរាជបណ្ណាល័យ ៥១

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៧ ខ្សែទី ១២ ព.ស ២៤៧៩ គ.ស ១៩៣៥

D-បញ្ជីរឿងខ្សែ១២  
១- សេចក្ដីក្រាបបង្គំទូលព្រះករុណា សូមសាងវត្តកំប៉ាង នៅខែត្រ ពោធិសត្វជាថ្មីឡើងវិញ ៨៧
២- សម្ពោធឆ្លងសាលាបាឡីរង នៅឃុំគគីធំ ស្រុកកៀនស្វាយ ខែត្រកណ្ដាល ៩៥
៣- រឿងព្រះបាទឧទយន (ត) ១០៣
៤- សាសនប្រវត្តិ --ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម រៀបរៀង (ត) ១១១
៥- រឿងព្រេងខ្មែរដែលមិនទាន់បោះពុម្ពផ្សាយ គឺរឿង ក្អែក ១ ជាក្អែក១០ ១១៩
៦- រឿងព្រេងខ្មែរ រឿងសត្វព្រាប  
៧- បញ្ជីសៀវភៅដែលព្រះរាជបណ្ណាល័យបោះពុម្ពផ្សាយ  
រូបថតក្រៅរឿង -ប្រាសាទចៅសាយ ដែលសាងឧទ្ទិសដល់សាសនាព្រាហ្មណ៍ នៅក្រៅកំផែងអង្គរធំ ៨៥
-ប្រាសាទតាសោម នៅជ្រុងពាយព្យនៃគោបុរ ខាងលិច ១០១

គ.ស ១៩៣៣

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៥ ខ្សែទី ១-២-៣-៤-៥-៦ ព.ស ២៤៧៧ គ.ស១៩៣៣

A-ព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជា  
B-Logo ព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជា  
D-បញ្ជីរឿង  
១- អំពីលោកប៉ូលរេយណូទ័រ សេនាបតីក្រសួងប្រទេសរាជ អញ្ជើញមកក្រុងកម្ពុជា បុណ្យសម្ពោធឆ្លង ព្រះត្រៃបិដក ការរៀបទទួលនៅទីព្រះរាជបណ្ណាល័យនឹងពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត ការរៀបចំទទួលក្នុង ព្រះបរមរាជវាំងនឹងក្នុងសាលាយុត្តិធម៌ ដំណើរទៅអង្គរ
២- អំពីការរៀបទទួលលោកឡឺរេស៊ីដង់ត៍សុប៉ើរីយើឡាវិត នៅទីព្រះរាជបណ្ណាល័យ --ក្រមការ ជុំ ម៉ៅ រៀបរៀង ៥២
៣- អំពីភិក្ខុនារទ សម្ដែងធម្មទេសនានៅព្រះរាជបណ្ណាល័យ --ក្រមការ ជុំ ម៉ៅបានស្រង់សេចក្ដីមកអធិប្បាយ ៦៤
៤- សិរិវិបុលកិត្តិជាដក (បញ្ញាសជាតក) --ព្រះឧត្ដមមុនី អ៊ុម ស៊ូ អធិបតីរងក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដក ប្រែពីបាឡីមក ជាភាសាខ្មែរ ៩៤
៥- ហិតោបរទេស ឬឧបាយជាទីនាំមកនូវប្រយោជន៍ --ក្រមការ ជុំ ម៉ៅ ប្រែពីភាសាបារាំងសែសមកជា ភាសាខ្មែរ ១៤៤
៦- សាសនបវត្តិ បរិច្ឆេទ ទី ១-២ --ព្រះមហាពិទូរក្រសេម គន្ថរចនបណ្ឌិត នៅព្រះរាជបណ្ណាល័យ រៀបរៀង ១៦២
៧- អូបុន ជាបុណ្យព្រលឹងខ្មោចដែលស្លាប់ទៅទាំងប៉ុន្មាន (តាមលទ្ធិស្រុកយីប៉ុន) --ក្រមការ ជុំ ម៉ៅ ប្រែពី ភាសាបារាំងសែសមកជាភាសាខ្មែរ នឹងអធិប្បាយអំពីបុណ្យកាន់បិណ្ឌ នឹងសែនដូនតា (តាមទំលាប់ ស្រុកខ្មែរ) ២១៦
៨- បញ្ជីគម្ពីរអដ្ឋកថាដីកា នឹងយោជនា ដែលមានក្នុងព្រះរាជបណ្ណាល័យ ២៣៥
៩- ឯកសហរាត្រី ឬ មួយពាន់មួយយប់ --ក្រមការ ជុំ ម៉ៅ ប្រែពីភាសាបារាំងសែសមកជាភាសាខ្មែរ ២៤២
-រូបថតព្រះត្រៃបិដក ១ខ្សែ ១២
-រូបថតផែនថ្លើមថ្មចារិកអក្សរជាទីរឭកដល់ថ្ងៃដែលលោកប៉ូលរេយណូទ័រអញ្ជើញមកព្រះរាជបណ្ណាល័យ នឹងពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ២៨
-រូបផែនថ្លើមថ្មចារិកឈ្មោះអ្នកដែលជាវព្រះត្រៃបិដក ដែលបានចេញប្រាក់គ្រប់ចំនួនជាដំបូង ២៩
១០- រូបលោកស៊ីលវាំងឡេវី ៩៣

គ.ស១៩៣៤

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៦ ខ្សែទី ១-២-៣ ព.ស ២៤៧៧ គ.ស១៩៣៤

B-ខ្សែ ១.២.៣. រួមគ្នា  
D-បញ្ជីរឿង  
១- ទំនុកសរសើរព្រះបារមី បទភ្លេងនគររាជ សម្រាប់ភ្លេងបារាំងលេងទុកជាបទហ្លួង --សម្ដេចចៅហ្វាយវាំងតែង
២- ប្រវត្តិពង្សាវតារ ព្រះសង្វរមុនី ទ្រឿងហ៊ាន វត្តកណ្ដាលខែត្រប៉ោលៀវ --ជុតិបញ្ញា សឺន សាន គ្រូបង្រៀន បន្ទំវិជ្ជាខេមរភាសាសាលាដើមអម្ពិល រៀបរៀង
៣- អំពីដំណើរ ព្រះវិសុទ្ធិវង្ស តាត ទៅកាន់ស្រុកឆ្លូងលើ (ស្រុកព្នង)និងខែត្រក្រចេះ ១៧
៤- អំពីចែករង្វាន់សិស្សពីស្រុកកូសាំងស៊ីន ដែលរាជការបាត់ឲ្យមករៀននៅវត្តលង្ការាម ក្រុងភ្នំពេញ ៤២
៥- ឯកនិបាតជាតក ១ វេទព្វជាតក --អាចារ្យ ហឹម អាំងស្ប៉ិកទ័រត្រួតសាលាវត្តប្រែចេញពីបាលីមកជាភាសាខ្មែរ ៤៦
៦- អសារកសូត្រ --ឧកញ៉ាភក្ដីរាជា យាំង អាចារ្យសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់ប្រែចេញពីបាឡី គម្ពីរ សុត្តជាតក និទានានិសង្ស ៦៣
៧- គិរីមានន្ទសូត្រ --ព្រះមហាចន្ទធម្ម (សេស) ក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដក ប្រែចេញពីបាលីមកជាភាសាខ្មែរ ៧៨
៨- ធម្មភាសិត --គ្រូបង្រៀន បាន តេង នៅវត្តស្វាយពពែរៀបរៀង ១០២
៩- ឯកសហស្ររាត្រី ឬមួយពាន់មួយយប់ --ក្រមការ ជុំ ម៉ៅ ប្រែចេញពីភាសាបារាំងសែសមកជាភាសាខ្មែរ (តគ្នាពីឆ្នាំទី ៥) ១២៧
១០- រឿងព្រេងខ្មែរដែលមិនទាន់ចេញផ្សាយ  
១០a- រឿងអាចោរចិត្តជា --ឧកញ៉ាបញ្ញាធិបតី យិន ចាងហ្វាងព្រះរាជនិពន្ធ រៀបរៀង ១៦២
១០b- រឿងអាសុខស្លូតនឹងអាសុខកាច - រឿងសំឡាញ់ពីរនាក់ - រឿងសួស្ដីនឹងអពមង្គល --ព្រះអក្ខរលេខា ណុបនៅក្រសួងព្រះរាជនិពន្ធ រៀបរៀង ១៧៤
១១- បញ្ជីសៀវភៅដែលមានជាវនៅទីព្រះរាជបណ្ណាល័យ  
១២- សូមជូនដំណឹងដល់អ្នកមើលទស្សនាវដ្ដីកម្ពុជសុរិយា  
-ត្រង់ព្រះវិសុទ្ធិវង្ស តាត និមន្តទៅកាន់ពួកទាហានក្រុមពិជ័យ  
-សង្គ្រាមនៅទីបុស្ដិឆ្លូងលើ មេកន្ទ្រាញព្នង ១ នាក់ កំឡោះព្នង ១ នាក់  
-គ្រួសារព្នង ១ គ្រួ ២៨

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៦ ខ្សែទី ៤-៥-៦ ព.ស ២៤៧៧ គ.ស១៩៣៤

B-ខ្សែ ៤.៥.៦  
D-បញ្ជីរឿង  
១- អំពីប្រាសាទបូរាណនៅស្រុកខ្មែរ បាឋកថា របស់លោកស្ស៊កសឹដែស ចាងហ្វាងសាលាបារាំងសែស នៅចុងបូព៌ាប្រទេសសំដែងនៅសារមន្ទីរ ល្វីហ្វីណូត៍ --ក្រមការ ជុំ ម៉ៅ ប្រែពីភាសាបារាំងសែសមក ជា ភាសាខ្មែរ
២- សុភាសិតច្បាប់ស្រី --ឧកញ៉ាសុត្ដន្ដប្រីជា ឥន្ទ តែង ៤៦
៣- ឯកនិបាតជាតក ២- នក្ខត្តជាតក --អាចារ្យ ហឹម អាំងស្ប៉ិកទ័រត្រួតសាលាវត្ត ប្រែចេញពីបាលី មកភាសាខ្មែរ ៨១
៤- និព្វានសុត្ត --ឧកញ៉ាភក្ដីរាជាយាំង អាចារ្យសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់ ប្រែចេញពីបាលីគម្ពីរ សុត្ដជាតក និទាននានិសង្ស ៩៣
៥- និព្វានកថា --ក្រមការ ញ៉ែម យ៉ង ចៅហ្វាយខណ្ឌតានី រៀបរៀង ក្រុមជំនុំគណៈធម្មយុត្តិ ១ ក្រុមបាន ត្រួតត្រា ១០៦
៦- សាសនប្រវត្ដិ បរិច្ឆេទទី៥ --ព្រះមហាពិទូរក្រសេមគន្ថរចនបណ្ឌិត នៅព្រះរាជបណ្ណាល័យ រៀបរៀង (ត) ១៤៥
៧- ឯកសហស្ររាត្រី ឬមួយពាន់មួយយប់ --ក្រមការ ជុំ ម៉ៅ ប្រែចេញពីភាសាបារាំងមកជាភាសាខ្មែរ (ត) ១៦៤
៨- រឿងព្រេងខ្មែរ ដែលមិនទាន់មានផ្សាយ --ក្រមការ សុគទោ នៅកំពង់ធំបានផ្ញើមក ១ - រឿងខ្លាចាញ់ ប្រាជ្ញាគីង្គក់និងអណ្ដើក ២ - រឿងសត្វខ្លា ស្វានិងទន្សាយ ១៧១
៩- សូមជូនដំណឹងដល់អ្នកមើលទស្សនាវដ្ដីកម្ពុជសុរិយា  
- ព្រះចៅក្រុងបែលស៊ិកថ្មី នឹងព្រះអគ្គមហេសី
- ប្រាសាទក្រវាញ
- ប្រាសាទព្រះគោ ១២
- ប្រាសាទព្រះខ័ន ២៨
- ស្រះស្រង់ ៤៤

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៦ ខ្សែទី ៧ ៨ ៩ ព.ស ២៤៧៧ គ.ស ១៩៣៤

D-បញ្ជីរឿង  
១- និរាសនគរវត្ត ពាក្យកាព្យរបស់ --ឧកញ៉ាសុត្ដន្ដប្រីជា ឥន្ទ រៀបរៀង
២- បុណ្យឆ្លងគំរប់ ២០ ឆ្នាំសាលាបាលី ១០ឆ្នាំព្រះរាជបណ្ណាល័យ និង ៥ឆ្នាំពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៨២
៣- សត្ដធនសូត្រ --ឧកញ៉ាភក្ដីរាជាយាំង អាចារ្យបង្រៀនសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់ ១០៤
៤- សាសនប្រវត្ដិ បរិច្ឆេទទី ៦ --ព្រះមហាពិទូរក្រសេម គន្ថរចនបណ្ឌិត្យនៅ ព្រះរាជបណ្ណាល័យ រៀបរៀង (ត) ១១៣
៥- ឯកសហស្ររាត្រី ឬមួយពាន់មួយយប់ --ក្រមការ ជុំ ម៉ៅ ប្រែចេញពីភាសាបារាំងមកជាភាសាខ្មែរ (ត) ១២៨
៦- រឿងអណ្ដើកនិងស្វា ១៥២
- រឿងឈ្មោះម៉ៅចូលសាសន៍ចាមយកប្រពន្ធ ១៥៥
- រឿងសំឡាញ់ពីរនាក់នៅគ្រូជាមួយគ្នា ១៦៤
- រឿងបុរស ៥នាក់ ទី១ក្បាលទំពែក ទី២សំបោរហៀរ ទី៣ ពព្រៀកភ្នែក ទី៤ សំទក់ជើង ១៧៣
- រឿងបុរសកម្ជិលមានប្រពន្ធគ្រប់លក្ខណ៍ ១៧៦
រូបទី១- ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះស៊ីសុវត្ថិ មុនីវង្ស ទ្រង់យាងមកបើកពីធីបុណ្យនៅព្រះរាជបណ្ណាល័យ ៨៤
រូបទី២- លោកសង្ឃ ៣៥ អង្គចំរើនពុទ្ធបរិត្តក្នុងបន្ទប់ធំព្រះរាជបណ្ណាល័យ ៩០
រូបទី៣- កាលព្រះសិទ្ធត្ថចេញទ្រង់ព្រះផ្នួស ១០០
រូបទី៤- ប្រាសាទព្រះគោក្នុងប្រជុំអង្គរ ទីខឿនក្រោមដែលរៀបជួសជុលឡើងវិញ ១១២

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៦ ខ្សែទី ១០ ១១ ១២ ព.ស ២៤៧៧ គ.ស ១៩៣៤

D-បញ្ជីរឿង  
១- រឿងបឋមសម្ពោធ៍ បទល្ខោន របស់ --ឧកញ៉ាសុត្ដន្ដប្រីជា ឥន្ទ
២- កាលលោកគ្រាហ្វឺយគូវែរណើរយេណេរាល់ ប .អ. អញ្ជើញមកមើលព្រះរាជបណ្ណាល័យ ៣៩
៣-ឯកនិបាតជាតក ៣ ទុមេធជាតក –អាចារ្យ ហឹមក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដកប្រែចេញពីបាលីមកភាសាខ្មែរ ៤៥
៤- ពាលចិត្តប្បពោធនសូត្រ --ឧកញ៉ាភក្ដីរាជា យាំង អាចារ្យបង្រៀនសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់ ប្រែចេញពី បាលី គម្ពីរខុទ្ទកបាឋ មកជាភាសាខ្មែរ ៥៦
៥- ពហទូលិ វ្រត បុណ្យបូជាទេវធិតារក្សាភ្លៀង ស្រង់ចេញពីសៀវភៅ អ៍ល្បនៈ របស់លោករពិន្ទ្រនា ថតាគោរ --ក្រមការ ជុំ ម៉ៅប្រែចេញពីភាសាបារាំងសែសមកជាភាសាខ្មែរ ៨៥
៦- កាលលោក វិណេរោបាំង គូវេរណើយេណេរាល់ប្រទេសឥណ្ឌូស៊ីន អញ្ជើញមកទស្សនាការពុទ្ធសាសន បណ្ឌិត្យ ៩៧
៧- ឯកសហស្ររាត្រី ឬមួយពាន់មួយយប់ --ក្រមការ ជុំ ម៉ៅ ប្រែចេញពីភាសាបារាំងសែសមកជាភាសាខ្មែរ (ត) ១០៤
៨- រឿងជាតិសត្វខ្លាធំ ១៣៤
- រឿងបុរសម្នាក់មានកូន ៤នាក់ សិក្សាជំនាញស្ទាត់នូវវេទវិជ្ជា ៤បទ ១៣៨
- រឿងបុរសម្នាក់ឈ្មោះអាចម៍សេះ ១៤៩
៩- អំពីមរណភាពម៉េណេទ្រីយេរជាចាងហ្វាងសាលាឌូដាដើឡាគ្រេ ក្រុងភ្នំពេញ ១៥៤
- លោកក្រាហ្វឺយកំពុងមើលរថយន្តផ្ទុកសៀវភៅរបស់ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៤០
- នាទីក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដក ៩៨
- លោក វីណេរោបាំង គូវែរណើយេណេរាល់ប្រទេសឥណ្ឌូស៊ីន ទស្សនាការរថយន្តផ្ទុកសៀវភៅពុទ្ធសាសន បណ្ឌិត្យ ១០២
- លោកម៉េណេទ្រីយេរ ១៥៤

គ.ស ១៩២៦-២៧

អត្ថបទក្បាលទី ១ ខ្សែទី ១ ដល់ ១២ ព.ស ២៤៧២ គ.ស ១៩២៦-២៧

B- ខ្សែ១ ដល់ ១២  
C- សេចក្ដីប្រារព្ធ  
D- មាតិការឿង  
E- សេចក្ដីបញ្ជាក់  
១- ព្រះបន្ទូលក្រុមព្រះនរោត្ដម ភាណុវង្ស ពន្យល់អំពីបង្កើតទស្សនាវដ្ដី
២- កាលាមសូត្រ --ព្រះវិមលធម្ម ថោង ប្រែរៀបរៀង
៣- ប្រកាស --ក្រសួងព្រះរាជបណ្ណាល័យ ១៣
៤- និយាយពីលោក អូគុស្ដប៉ាវី ១៥
៥- មរណភាព លោក ប៉ានើចេរ ១៩
៦- អធិប្បាយសង្ខេបអំពី បឋមសាសនៈរបស់ --អ្នកអង្គម្ចាស់ វឌ្ឍនា យាវង្ស អព្ភយឥស្សរា ២០
៧- សេចក្ដីបង្ហាញប្រយោជន៍ --អ្នកឧកញ៉ា ជួន ហ៊ែល រៀបរៀង ២៦
៨- ធម៌ពុទ្ធជ័យមង្គល(ពាហុំ) --ឧកញ៉ាសុត្ដន្ដប្រីជា ឥន្ទ រៀបរៀង ២៩
៩- អារាធនាធម្មកថិកឱ្យសម្ដែងធម៌ --ព្រះគ្រូវិមលបញ្ញា អ៊ុម – ស៊ូរ ផ្ទៀងផ្ទាត់កែសម្រួល ៣៤
១០- សេចក្ដីរំលឹកគុណលោក ឡឺរេស៊ីដង្គ --ដែលបង្កើតព្រះរាជបណ្ណាល័យ ៣៨
១១- វីរិយកថា --ឧកញ៉ា សុភាធិរាជ ស៊ូ រៀបរៀង ៤០
១២- ពាក្យកាព្យ រឿងព្រះអង្គម្ចាស់ ន.ភាណុវង្ស --ឃុនរាមតេជះ សេក ជាអ្នកតែង ៤៤
១៣- ថេរបវត្ដិព្រះគ្រូធម្មចរិយាវង្ស អិត ចៅអធិការ វត្តដំណាក់ ៦៥
១៤- សេចក្ដីអធិប្បាយទសជាតក៍និងបឋមសម្ពោធ --ឧកញ៉ា វររៀង ជ័យ ជួន រៀបរៀង ៦៩
១៥- ធម៌ទេសនារបស់ កំម៉ង់ដង់ រូបែរត៍ អំពីពុទ្ធសាសនានៅទីបេត៍ --លោក ជុំ ម៉ៅ ប្រែជាភាសាខ្មែរ ៩២
១៦- ពុទ្ធពង្សាវតារ --មោនសៀ ល្វី-ហ្វីណូត៍ រៀបរៀង ១៤៩
១៧- កាយបរិភោគទិវត្ថុកថា --ព្រះញាណបវរវិជ្ជា ឯម រៀបរៀង ៣០៨
១៨- និទានវចនៈ ពាក្យលំនាំជាហេតុជាទីតម្កល់ខាងដើម  

Flag Counter