គ.ស ១៩៤៥

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៧ ខ្សែទី ១ គ.ស ១៩៤៥ ព.ស ២៤៨៥

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ព័ត៌មាន ថ្លែងសេចក្ដីកាលទៅនាំយកព្រះពុទ្ធរូបនិងបល្ល័ង្ក នៅឃុំអង្គបុរី(តាកែវ) --ឃុនបញ្ញាសោភ័ន គាំ ឌុម
២-រឿងរាវរបស់លោកធុតង្គ ជាតិចិន ១ រូប ឈ្មោះ ហួន ធាង --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ១៥
៣- ច្បាប់ព្រះបន្ទូលចែង ២៥
៤- នានាភាសិត --ព្រះគ្រូមុនីសោភ័ណសោមឡុច ៣៣
II. ផ្នែកសាសនា  
៥- ការប្រជុំលោកមេគណៈនិងអនុគណៈ នៅវត្តសារាវ័ន --ដំណឹងអំពីក្រសួងធម្មការ ៣៩
៦- អរិយសច្ចៈ ជាពុទ្ធភាសិត --លោកគ្រូអាចារ្យ ប៉ាង ខាត់ ៥២

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៧ ខ្សែទី ២ គ.ស ១៩៤៥ ព.ស ២៤៨៥

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ព្រះរាជប្រវត្ដិសម្ដេចព្រះរាជអយយកោ នរោត្ដម សុទ្ធារស --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៥៧
២- រឿងរាវរបស់លោកធុតង្គ់ជាតិចិន ១រូបឈ្មោះ ហួន ធាង ស្រង់ប្រែពី សៀវភៅ Religieux et plerins en terre d'Asie (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៦៨
៣- ព័ត៌មាន ថ្លែងសេចក្ដីកាលទៅនាំយកព្រះពុទ្ធរូបនិងបល្ល័ង្ក នៅអង្គរបុរី --ឃុនបញ្ញាសោភ័ន គាំ ឌុម ស្រុកព្រៃកប្បាស (តាកែវ) (តមក) ៧៩
៤- នានាភាសិត (តមកនិងចប់) --ព្រះគ្រូមុនីសោភ័ន សោម ឡុច ៩៤
II. ផ្នែកសាសនា  
៥- ប្រវត្ដិព្រះពុទ្ធ ៧ ព្រះអង្គ --ឃុនបណ្ណានុរក្ស ប៊ូ ប៉ូរ ១០០
៦- អរិយសច្ចៈ ជាពុទ្ធភាសិត (តមក) --លោកអាចារ្យ ប៉ាង ខាត់ ១០៤

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៧ ខ្សែទី ៣ គ.ស ១៩៤៥ ព.ស ២៤៨៥

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេស ចិន " ពាក្យផ្ដើម" --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ១១៣
២- អធិប្បាយសុភាសិត --ឃុនឧត្ដមប្រីជា ចាប -ពិន ១២៦
៣- ព័ត៌មាន ថ្លែងសេចក្ដីកាលទៅដឹកនាំយកពុទ្ធរូបនិងបល្ល័ង្ក នៅឃុំអង្គរបុរីស្រុក ព្រៃកប្បាស (និងតចប់)--ឃុនបញ្ញាសោភ័នគាំ ឌុម ១៣៨
II. ផ្នែកសាសនា  
៤- អរិយសច្ចៈជាពុទ្ធភាសិត (តមក) --លោកគ្រូអាចារ្យ ប៉ាង ខាត់ ១៥៦
៥- ឯកភាគនៃមិលិន្ទបញ្ហា (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ១៦៦

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៧ ខ្សែទី ៤ គ.ស ១៩៤៥ ព.ស ២៤៨៥

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- អធិប្បាយសុភាសិតខ្មែរ (តាមលំដាប់អក្សរ) --ឃុនឧត្ដមប្រីជា ចាប ពិន ១៦៩
២- សុភាសិតបាលីប្រែជាភាសាខ្មែរ --ព្រះគ្រូ សទ្ទវិទូ ពាង សុខ ១៨២
៣-ប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសចិន (តមក) -- ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ១៨៦
II. ផ្នែកសាសនា  
៤- អរិយសច្ចៈពុទ្ធភាសិត (តមក) --លោកគ្រូអាចារ្យប៉ាង ខាត់ ១៩៦
៥- ឯកភាគមិលិន្ទបញ្ហា (តមកនិងចប់) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ២១០
៦- ប្រវត្ដិសង្ខេបរបស់ឧបាសក ហួត ទិន --អាចារ្យ ញែម នៅ ២២២

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៧ ខ្សែទី ៥ គ.ស ១៩៤៥ ព.ស ២៤៨៥

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- វណ្ណគតិ រឿងនារាយណ៍ ទសាវតារ --ឧកញ៉ា ទេពពិទូរ ក្រសេម ២២៥
២- រឿងរាវរបស់លោកធុតង្គជាតិចិន ១រូបឈ្មោះ ហួន ធាង (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធ ញ៉ុក ថែម ២៣៣
៣- ពង្សាវតារប្រទេសចិន (តមក) ២៤៤
៤- អធិប្បាយសុភាសិត (តមក) --ឃុនឧត្ដមប្រីជា ចាប ពិន ២៥២
II. ផ្នែកសាសនា  
៥- សាសនាវតារ សង្ខេប --លោកអាចារ្យ មៀវ នន្ទ ២៦៤
៦- អរិយសច្ចជាពុទ្ធភាសិត (តមក) --ព្រះអាចារ្យប៉ាង ខាត់ ២៧៥

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៧ ខ្សែទី ៦ គ.ស ១៩៤៥ ព.ស ២៤៨៥

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ជម្ពុ ឬ ជម្ពូ សព្ទនេះប្រែជាអ្វី ? --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ២៨១
២- វណ្ណគតិ រឿងនារាយណ៍ ទសាវតារ (តមក) --ឧកញ៉ា ទេពពិទូរក្រសេម ២៩០
៣- រឿងរាវរបស់លោកធុតង្គជាតិចិន ១រូបឈ្មោះហួន ធាង(តមកនិងចប់) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ២៩៧
៤- ពង្សាវតារប្រទេសចិន (តមក) ៣១១
៥- អធិប្បាយសុភាសិត (តមក) --ឃុនឧត្ដមប្រីជា ចាប ពិន ៣១៦
II. ផ្នែកសាសនា  
៦- សម្ពុលាជាតក --ព្រះបាឡាត់ពោធិរាម យូរ ប៉ុណ្ណ ៣២១
៧- អរិយសច្ចៈជាពុទ្ធភាសិត (តមក) --ព្រះអាចារ្យ ប៉ាង ខាត់ ៣២៧
៨- សាសនាវតារ សង្ខេប (តមកនិងចប់) --លោកអាចារ្យ មៀវ នន្ទ ៣៣៤

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៧ ខ្សែទី ៧ គ.ស ១៩៤៥ ព.ស ២៤៨៥

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- សុភាសិតប្រែជាពាក្យកាព្យ --ព្រះគ្រូសទ្ទវិទូរ ពាង សុខ ៣៣៩
២- រឿងកុមារពីរនាក់ជាមិត្តនឹងគ្នា --ព្រះគ្រូសិរីសោភ័ណ គឹម តូ ៣៤៥
៣- ប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសចិន (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៣៥៣
៤- អធិប្បាយសុភាសិតខ្មែរ (តមក) --ឃុនឧត្ដមប្រីជា ចាប ពិន ៣៦០
៥- វណ្ណគតិនារាយណ៍ទសាវតា (តមក) --អ្នកឧកញ៉ាទេពពិទូរ ក្រសេម ៣៦៨
II. ផ្នែកសាសនា  
៦- សម្ពុណជាតក --ព្រះបាឡាត់ពោធិរាម យូរ ប៉ុណ្ណ ៣៧៤
៧- អរិយសច្ចៈជាពុទ្ធភាសិត (តមក) --លោកគ្រូអាចារ្យប៉ាង ខាត់ ៣៩៣

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៧ ខ្សែទី ៨ គ.ស ១៩៤៥ ព.ស ២៤៨៥

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១-សេចក្ដីសង្ខេបអំពីគោលផ្សេងៗ នៃពង្សាវតារខ្មែរ -- ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៣៩៥
២- ពង្សាវតារចិន (តមក) ៤០៣
៣- រឿងកុមារពីរនាក់ជាមិត្តនឹងគ្នា (តមកនិងចប់) --ព្រះគ្រូសិរីសោភ័ណ កឹម តូ ៤១៥
៤- អធិប្បាយសុភាសិតខ្មែរ (តមក) --ឃុនឧត្ដមប្រីជា ចាប ពិន ៤២៧
៥- វណ្ណគតិ នារាយណ៍ទសាវតារ (តមក) --ឧកញ៉ាទេពពិទូរ ក្រសេម ៤៣១
II. ផ្នែកដំណឹងសាសនា  
៦- ភណ្ឌុតិណ្ឌុជាតក --ព្រះបាឡាត់ពោធិរាម យូរ ប៉ុណ្ណ ៤៣៦
៧- អរិយសច្ចៈជាពុទ្ធភាសិត (តមក) --លោកគ្រូអាចារ្យ ប៉ាង ខាត់ ៤៤៥

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៧ ខ្សែទី ៩ គ.ស ១៩៤៥ ព.ស ២៤៨៥

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- រឿងសុមនមាលាការ (ពាក្យកាព្យ) --ឧកញ៉ាភក្ដីសាទេព កែ នេត ៤៥១
២- សេចក្ដីសង្ខេបអំពីគោលផ្សេងៗ នៃពង្សាវតារខ្មែរ (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៤៦៤
៣- ពង្សាវតារប្រទេសចិន (តមក) ៤៧៣
៤- វណ្ណគតិ នារាយណ៍ ទសាវតារ (តមក) --ឧកញ៉ាទេពពិទូរ ក្រសេម ៤៧៨
៥- អធិប្បាយសុភាសិតខ្មែរ(តមក) --ឃុនឧត្ដមប្រីជា ចាប ពិន ៤៨៣
II. ផ្នែកសាសនា  
៦- ភណ្ឌុតិណ្ឌុកជាតក (តមកនិងចប់) --ព្រះបាឡាត់ពោធិរាម យូរ ប៉ុណ្ណ ៤៩០
៧- អរិយសច្ចៈជាពុទ្ធភាសិត (តមក) --ព្រះអាចារ្យប៉ាង ខាត់ ៥០១
៨- សេចក្ដីជូនដំណឹង  

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៧ ខ្សែទី ១០ គ.ស ១៩៤៥ ព.ស ២៤៨៥

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ព្រះរាជក្រឹត្យ ក្រមចៅហ្វាយស្រុក --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៦០៧
២- ពង្សាវតារប្រទេសចិន (តមក) ៦២០
៣- វណ្ណគតិ នារាយណ៍ ទសាវតារ (តមក) --ឧកញ៉ា ទេពពិទូរ ក្រសេម ៦២៧
៤- អធិប្បាយសុភាសិតខ្មែរ (តមក) --ឃុនឧត្ដមប្រីជា ចាប ពិន ៦៣៦
II. ផ្នែកសាសនា  
៥- កំឡាំង ៥យ៉ាង --ឃុនបណ្ណានុរក្ស ប៊ូ ប៉ូរ ៦៤៩
៦- អរិយសច្ចៈជាពុទ្ធភាសិត (តមក) --ព្រះអាចារ្យ ប៉ាង ខាត់ ៦៥៣
៧- សេចក្ដីជូនដំណឹង  

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៧ ខ្សែទី ១១ គ.ស ១៩៤៥ ព.ស ២៤៨៥

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ប្រវត្ដិស្ដេចទឹកស្ដេចភ្លើង --ឧកញ៉ាទេពពិទូរក្រសេម ៦៦៣
២- វណ្ណគតិ នារាយណ៍ ទសាវតារ (តមក) --ឧកញ៉ា ទេពពិទូរ ក្រសេម រៀបរៀង ៦៧៤
៣- ព្រះរាជក្រឹត្យ ក្រមចៅហ្វាយស្រុក (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៦៨៣
៤- សេចក្ដីសង្ខេបអំពីគោលសង្ខេបអំពីគោលផ្សេងនៃពង្សាវតារខ្មែរ(តមកនិងចប់) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម រៀបរៀង ៦៩៣
៥- អធិប្បាយសុភាសិតខ្មែរ (តមក) --ឃុនឧត្ដមប្រីជា ចាប ពិន ៧០០
II. ផ្នែកសាសនា  
៦- អរិយសច្ចៈពុទ្ធភាសិត (តមកនិងចប់) --ព្រះអាចារ្យប៉ាង ខាត់ ៧០៥
៧- តារាងប្រវត្តិរាជត្រកូល  

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៧ ខ្សែទី ១២ គ.ស ១៩៤៥ ព.ស ២៤៨៥

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ប្រវត្ដិស្ដេចទឹកស្ដេចភ្លើង (តមក) --ឧកញ៉ាទេពពិទូរ ក្រសេម ៧០៣
២- វណ្ណគតិ នារាយណ៍ ទសាវតារ (តមក) ៧២០
៣- ពង្សាវតារប្រទេសចិន (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៧៣០
៤- អធិប្បាយសុភាសិតខ្មែរ(តមកនិងចប់) --ឃុនឧត្ដមប្រីជា ចាប ពិន ៧៤២
II. ផ្នែកដំណឹងសាសនា  
៥- កូឡាបទុមជាតក --ឃុនសោភ័ណភក្ដី អ៊‌ីន ភន ៧៥៩

គ.ស ១៩៦៧

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៣៩ លេខ ១ ខែមករា ព.ស ២៥០៩ គ.ស ១៩៦៧

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៣៩ ខែមករា លេខ ១ - ១៩៦៧  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៣៩ ខែ មករា លេខ ១ - ១៩៦៧  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-បញ្ហាព្យាករណ៍ពីពុទ្ធសាសនា --លោក សម ថាំង ប្រែរៀបរៀង
២-ព្រះធម៌អនិច្ចា --លោក ប៊ូ ប៉ូរ ចម្លងចេញពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ១៣
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-ប្រវត្ដិសម្ដេចព្រះធម្មលិខិត ល្វី ឯម សាស្ត្រាចារ្យ.--ឈឹម ស៊ឹម រៀបរៀង ២៥
៤-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត ខ្មែរ --ព្រះមហាប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង (តពីលេខ ១២ ឆ្នាំ ១៩៦៦) ៣៣
៥-ពិចារណាដើម្បីតក្កវិជ្ជា --លោក គឹមសៀ រៀបរៀង ៣៧
៦-ព្រះរាជនិពន្ធរាមកេរ្ដ៍ --លោក ឌឹក គាម ស្រាវជ្រាវ (តពីលេខ ១២ ឆ្នាំ១៩៦៦) ៤៦
៧-ឯកសារសាស្ត្រាស្លឹករឹតក្នុងក្រាំង --លោកញ៉ុក ថែម រៀបរៀង (តពីលេខ ១២ ឆ្នាំ ១៩៦៦) ៥៤
៨-រឿងសាមកុក --អ្នកឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា នូ កន ប្រែរៀបរៀង (តពីលេខ ១២ ឆ្នាំ ១៩៦៦) ៥៨
៩-ឯកសារកម្ពុជសុរិយា --លោក ឌឹក គាម ប្រមូលរៀបរៀង (តពីលេខ ១២ឆ្នាំ១៩៦៦) ៦៧
១០- អត្ថបទផ្នែកទំនៀមទម្លាប់ ប្រវត្ដិឃុំសានគរ ខេត្តកំពង់ធំ --លោក ឌឹក គាម ស្រាវជ្រាវ ៧៥
១១-ជីវប្រវត្ដិរបស់ខ្ញុំឈ្មោះថាអៀង សាយ (តពីលេខ ១២ ឆ្នាំ ១៩៦៦) ៨២
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្តិការណ៍  
១២-សេចក្ដីរាយការណ៍ អំពីសកម្មភាពនៃពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ក្នុង ៣ ត្រីមាស ឆ្នាំ ១៩៦៦ ៨៩
១៣-សេចក្ដីជូនដំណឹង លទ្ធផលនៃការប្រឡងប្រជែង ទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ឆមាសទី ២ឆ្នាំ ១៩៦៦ ស្ដីអំពីអ្នកតាផ្សេង ៗ និងរបៀបធ្វើរទេះខ្មែរ ៩៥
១៤-ប្រកាសប្រឡងប្រជែងទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ក្នុងឆមាសទី ១ ឆ្នាំ ១៩៦៧ ៩៩

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៣៩ លេខ ២ ខែកុម្ភៈ ព.ស ២៥០៩ គ.ស ១៩៦៧

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៣៩ ខែកុម្ភៈ លេខ ២ - ១៩៦៧  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៣៩ ខែ កុម្ភៈ លេខ ២ - ១៩៦៧  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-បញ្ហាព្យាករណ៍ពីពុទ្ធសាសនា --លោក សម ថាំង ប្រែរៀបរៀង (ត) ១០៩
២-អានិសង្សសីល --លោកប៊ូ ប៉ូរដកស្រង់រៀបរៀង ១១៩
៣-ព្រះត្រៃលក្ខណ៍ --លោក ព្រួច ភុម ស្រាវជ្រាវដកស្រង់ ១២៦
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៤-ប្រវត្ដិសម្ដេចព្រះធម្មលិខិត ល្វី ឯម --សាស្ត្រាចារ្យ ឈឹម ស៊ឹម រៀបរៀង (តចប់) ១៣៤
៥-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត ខ្មែរ --ព្រះមហាប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង (ត) ១៤៧
៦-ពិចារណាដើម្បីយល់តក្កវិជ្ជា --លោក កឹមសៀ រៀបរៀង (ត) ១៥១
៧-ព្រះរាជនិពន្ធរាមកេរ្ដិ៍ --លោក ឌឹក គាម ស្រាវជ្រាវ (ត) ១៥៩
៨-ឯកសារសាស្ត្រាស្លឹករឹតនិងក្រាំង --លោកញ៉ុក ថែម រៀបរៀង (ត) ១៧៤
៩-រឿងសាមកុក --អ្នកឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា នូ កន ប្រែរៀបរៀង (ត) ១៧៨
១០-ឯកសារកម្ពុជសុរិយា --លោក ឌឹក គាម ប្រមូលរៀបរៀង (ត) ១៨៦
១១-អត្ថបទផ្នែកទំនៀមទម្លាប់ រឿងព្រេងនៅក្នុងឃុំស៊ីធរ --លោកកឹម ហ៊ុយ រៀបរៀង ១៩៤
១២-ជីវប្រវត្ដិរបស់ខ្ញុំឈ្មោះ អៀង សាយ (ត) ២០៣
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
១៣-សេចក្ដីរាយការណ៍ អំពីសកម្មភាពពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៣ត្រីមាស (តចប់) ២១១

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៣៩ លេខ ៣ ខែមីនា ព.ស ២៥០៩ គ.ស ១៩៦៧

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៣៩ ខែមីនា លេខ ៣ - ១៩៦៧  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៣៩ ខែ មីនា លេខ ៣ - ១៩៦៧  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-បញ្ហាព្យាករណ៍ពីពុទ្ធសាសនា --លោក សម ថាំង ប្រែរៀបរៀង (ត) ២២៩
២-ព្រះត្រៃលក្ខណ៍ --លោក ព្រួច ភុម ស្រាវជ្រាវ ដកស្រង់ (តចប់) ២៣៩
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-ការយកគ្នាជាប្ដីប្រពន្ធ (វិចារណកថា) --លោកផេង ជ្រីវ រៀបរៀង ២៥១
៤-គួរតម្រង់ទិសអក្សរសាស្ដ្រឱ្យចំគោលដៅ --លោក មាស យុត្ដ រៀបរៀង ២៦១
៥-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹតខ្មែរ --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង (ត) ២៦៧
៦-ពិចារណាដើម្បីយល់តក្កវិជ្ជា --លោកហ៊ុន គឹមសៀ រៀបរៀង (ត) ២៧១
៧-ព្រះរាជនិពន្ធរាមកេរ្ដ៍ --លោកឌឹក តាមស្រាវជ្រាវ (ត) ២៧៩
៨-ឯកសារសាស្ត្រាស្លឹករឹតនិងក្រាំង --លោក ញ៉ុក ថែម រៀបរៀង (ត) ២៨៧
៩-រឿងសាមកុក --អ្នកឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា នូ កន ប្រែរៀបរៀង (ត) ២៩១
១០-ឯកសារកម្ពុជសុរិយា --លោក ឌឹក គាម ប្រមូលរៀបរៀង (ត) ២៩៩
១១-ជីវប្រវត្ដិរបស់ខ្ញុំឈ្មោះអៀង សាយ (ត) ៣០៧
១២-អត្ថបទផ្នែកទំនៀមទម្លាប់ ចូលឆ្នាំថ្មី--អ្នកស្រី ពេជ្រ សល់ រៀបរៀង ៣១៥
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
១៣-សេចក្ដីរាយការណ៍ អំពីសកម្មភាពពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ត្រីមាសទី ៤ / ១៩៦៦ ៣២២
១៤-អនុសំវច្ឆៈមហាសន្និបាតមន្ត្រីសង្ឃទី ២៣ ៣៣០

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៣៩ លេខ ៤ ខែមេសា ព.ស ២៥០៩ គ.ស ១៩៦៧

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៣៩ ខែមេសា លេខ ៤ - ១៩៦៧  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៣៩ ខែ មេសា លេខ ៤ - ១៩៦៧  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-បញ្ហាព្យាករណ៍ពីពុទ្ធសាសនា --លោក សម ថាំង ប្រែរៀបរៀង (ត) ៣៤៧
២-ម៉េចក៏ចាំបួស ម៉េចក៏ចាំសឹក --សហជីវិន ផល ទិត រៀបរៀង ៣៥៧
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-ពិចារណាដើម្បីយល់តក្កវិជ្ជា --លោក ហ៊ុន គឹមសៀ រៀបរៀង (ត) ៣៧៥
៤-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត ខ្មែរ --ព្រះមហាប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង (ត) ៣៨៥
៥-ព្រះរាជនិពន្ធរាមកេរ្ដិ៍ --លោក ឌឹក គាម ស្រាវជ្រាវ (ត) ៣៨៩
៦-ឯកសារសាស្ត្រាស្លឹករឹតនិងក្រាំង--លោក ញ៉ុក ថែម រៀបរៀង (ត) ៣៩៧
៧-រឿងសាមកុក --អ្នកឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា នូ កន ប្រែរៀបរៀង (ត) ៤០១
៨-ឯកសារកម្ពុជសុរិយា --លោក ឌឹក គាម ប្រមូលរៀបរៀង (ត) ៤០៩
៩-ជីវប្រវត្ដិរបស់ខ្ញុំឈ្មោះ អៀង សាយ (ត) ៤១៧
១០-សិរិនៃកបិលមហាព្រហ្ម --សហជីវិន ផល ទិត នៅពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ រៀបរៀង ៤២៥
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
១១-អនិច្ចធម្មនៃព្រះមហាវិរវង្សចារ្យ វ៉ាន់ សាឌុម ៤៣១
-សុន្ទរកថា ព្រះសមុហ៍ពុធាចារ្យ ពុធ ប៉ុណ្ណ ៤៣៣
-សុន្ទរកថាសហជីវិន គុយ ពៅ អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងធម្មការ ៤៣៧
១២-សេចក្ដីរាយការណ៍ អំពីសកម្មភាពនៃពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៤៤៦
១៣-ពរសព្ទសាធុការ ៤៥១
១៤-សព្ទសាធុការពរ  

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៣៩ លេខ ៥ ខែ ឧសភា ព.ស ២៥០៩ គ.ស ១៩៦៧

A-គម្រប  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-បញ្ហាព្យាករណ៍ពីពុទ្ធសាសនា --លោក សម ថាំង ប្រែរៀបរៀង (ត) ៤៥៧
២-ព្រះពុទ្ធសាសនា និង ផ្លូវលោក --ព្រះមហា អេង ខេមី រៀបរៀង ៤៦៧
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-ពិចារណាដើម្បីយល់តក្កវិជ្ជា --លោក ហ៊ុន គឹមសៀ រៀបរៀង (ត) ៤៨៣
៤-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត ខ្មែរ --ព្រះមហាប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង (ត) ៤៩៣
៥-ព្រះរាជនិពន្ធរាមកេរ្ដិ៍ --លោក ឌឹក គាម ស្រាវជ្រាវ (ត) ៤៩៧
៦-ឯកសារសាស្ត្រាស្លឹករឹតនិងក្រាំង--លោក ញ៉ុក ថែម រៀបរៀង (ត) ៥០៥
៧-រឿងសាមកុក --អ្នកឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា នូ កន ប្រែរៀបរៀង (ត) ៥១០
៨-ឯកសារកម្ពុជសុរិយា --លោក ឌឹក គាម ប្រមូលរៀបរៀង (ត) ៥១៩
៩-ចិត្តមិនព្រមចាស់ --លោក ញ៉ូង សឿង រៀបរៀង ៥២៥
១០-ជីវប្រវត្ដិរបស់ខ្ញុំឈ្មោះ អៀង សាយ (ត) ៥៣០
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
១១-ពិធីបុណ្យនមស្ការព្រះសក្យមុនីចេតិយ ៥៤០
-សុន្ទរកថា សហជីវិន គុយ ពៅ អនុរដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងធម្មការ ៥៤២
១២-ពិធីបុណ្យរំលឹកថ្ងៃកំណើត វិទ្យាស្ថានពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៥៤៩
១៣-ចុតហ្មាយនៃពុទ្ធសាសន បណ្ឌិត្យ ៥៥៧

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៣៩ លេខ ៦ ខែ មិថុនា ព.ស ២៥០៩ គ.ស ១៩៦៧

A-គម្រប  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-បញ្ហាព្យាករណ៍ពីពុទ្ធសាសនា --លោក សម ថាំង ប្រែរៀបរៀង (ត) ៥៦៩
២-ករណីយកិច្ចរបស់ពុទ្ធបរិស័ទ --លោក ប៊ូ ប៉ូ រៀបរៀង ៥៧៩
៣-ការសេពគប់មិត្ដ --លោក ព្រួច ភុម រៀបរៀង ៦០៩
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៤-ហេតុដូចម្ដេចក៏សុំឱ្យទេវតាជួយ? --លោក ផេង ជ្រីវ រៀបរៀង ៦២០
៥-ពិចារណាដើម្បីយល់តក្កវិជ្ជា --លោក ហ៊ុន គឹមសៀ រៀបរៀង (ត) ៦៣០
៦-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត ខ្មែរ --ព្រះមហាប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង (ត) ៦៣៨
៧-ព្រះរាជនិពន្ធរាមកេរ្ដិ៍ --លោក ឌឹក គាម ស្រាវជ្រាវ (ត) ៦៤២
៨-ឯកសារសាស្ត្រាស្លឹករឹតនិងក្រាំង--លោក ញ៉ុក ថែម រៀបរៀង (ត) ៦៤៤
៩-រឿងសាមកុក --អ្នកឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា នូ កន ប្រែរៀបរៀង (ត) ៦៤៩
១០-ជីវប្រវត្ដិរបស់ខ្ញុំឈ្មោះ អៀង សាយ (ត) ៦៥៧
១១-ឯកសារកម្ពុជសុរិយា --លោក ឌឹក គាម ប្រមូលរៀបរៀង (ត) ៦៦៧
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
១២-ពុទ្ធសាសន បណ្ឌិត្យបានទទួលព្រះរាជចុតហ្មាយ ៦៦៩
១៣-សកម្មភាពនៃពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យក្នុងខែ ឧសភា ១៩៦៧ ៦៧៤

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៣៩ លេខ ៧ ខែ កក្កដា ព.ស ២៥០៩ គ.ស ១៩៦៧

A-គម្របសៀវភៅ  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-បញ្ហាព្យាករណ៍ពីពុទ្ធសាសនា --លោក សម ថាំង ប្រែរៀបរៀង (ត) ៦៨៦
២-សម្ដែងអំពីសុខ និង ទុក្ខ ដែរកើតពីកម្ម --ព្រះសាសនមុនី កិម តូ រៀបរៀង ៦៩១
៣-យោលបល់ ឯកឧត្ដម ឃឹម ទិត ផ្ញើរជួន សហ សម ថាំង ៧០៤
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៤-ពិចារណាដើម្បីយល់តក្កវិជ្ជា --លោក ហ៊ុន គឹមសៀ រៀបរៀង (ត) ៧១០
៥-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត ខ្មែរ --ព្រះមហាប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង (ត) ៧១៦
៦-រឿងសាមកុក --អ្នកឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា នូ កន ប្រែរៀបរៀង (ត) ៧២០
៧-ឯកសារសាស្ត្រាស្លឹករឹតនិងក្រាំង--លោក ញ៉ុក ថែម រៀបរៀង (ត) ៧៣២
៨-ឯកសារកម្ពុជសុរិយា --លោក ឌឹក គាម ប្រមូលរៀបរៀង (ត) ៧៤៥
៩-សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីលទ្ធផលនៃប្រឡងប្រជែងខាងទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ(ឆមាសទី ១ ឆ្នាំ ១៩៦៧) ៧៥៦
១០-ប្រកាសប្រឡងប្រជែងខាងទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ(ឆមាសទី ២ ឆ្នាំ ១៩៦៧) ៧៥៩
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
១១-ព្រះរាជចុតហ្មាយ សម្ដេចសង្ឃរាជ ៧៦៦
១២-ព្រះរាជសន្ទរកថានៃសម្ដេចព្រះប្រមុខរដ្ឋក្នុងឱកាសពិធីថ្វាយសញ្ញាប័ត្របណ្ឌិត ខាងអក្សរសាស្ដ្រ ចំពោះ សម្ដេច ព្រះសង្ឃរាជ ថ្នាក់ទី ១ ជួន ណាត ៧៦៩

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៣៩ លេខ ៨ ខែ សីហា ព.ស ២៥១០ គ.ស ១៩៦៧

A-គម្រប  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-បញ្ហាព្យាករណ៍ពីពុទ្ធសាសនា --លោក សម ថាំង ប្រែរៀបរៀង (ត) ៧៧៩
២-សម្ដែងអំពីសុខ និង ទុក្ខ ដែរកើតពីកម្ម --ព្រះសាសនមុនី កិម តូរ រៀបរៀង ៧៨៩
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-ពិចារណាដើម្បីយល់តក្កវិជ្ជា --លោក ហ៊ុន គឹមសៀ រៀបរៀង (ត) ៨០៤
៤-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត ខ្មែរ --ព្រះមហាប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង (ត) ៨១២
៥-បណ្ដាំកសិករខ្មែរ --ដោយ សហ. អ៊ុង ស៊ុមន៍ រៀបរៀង ៨១៦
៦-ឯកសារសាស្ត្រាស្លឹករឹតនិងក្រាំង--លោក ញ៉ុក ថែម រៀបរៀង (ត) ៨២៥
៧-រឿងសាមកុក --អ្នកឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា នូ កន ប្រែរៀបរៀង (ត) ៨៣៦
៨-ឯកសារកម្ពុជសុរិយា --លោក ឌឹក គាម ប្រមូលរៀបរៀង (ត) ៨៤៤
៩-ជីវប្រវត្ដិ ព្រះមុនី កោសល សូរ ហាយ ចៅអធិការ វត្ដនិរោធរង្សី អធិបតីរង ក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដក ៨៥៨
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
១០-សកម្មភាពនៃពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ក្នុងខែមិថុនា និង កក្កដា ១៩៦៧ ៨៨២
១១-ពិធីប្រគល់បរិញ្ញាប័ត្រនៃពុទ្ធិកមហាវិទ្យាល័យ ៨៨៥
-សុន្ទរកថា របស់ សហ ជីវិន អគ្គលេខាធិការ ពុទ្ធិកមហាវិទ្យាល័យ ៨៨៦
-សុន្ទរកថា ឯកឧត្ដមទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកក្រសួងធម្មការ ៨៩៨
១២-សុន្ទរកថានៃភិក្ខុមាហ ម៉ា-សុន្ទរ៍ ថ្លែងក្នុងឱកាសបុណ្យចម្រើនជន្មាយុ  

គ.ស ១៩៦៥

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៣៧ ខ្សែទី១ ព.ស ២៥០៧ គ.ស ១៩៦៥

A-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ភិក្ខុអបវិហានិយធម៌--សម្ដេចព្រះពោធិវង្ស រៀបរៀង
២-ជីវិតមានប្រយោជន៍ឬទេ--ព្រះសាសនមុន្នី កឹម តូរ រៀបរៀង ១៣
៣-ការត្រាស់ដឹងនៃព្រះសម្ពុទ្ធ--ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ១៩
៤-ព្រះវិធុរជាតក (ត) ២៩
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៥-វចនានុក្រម សំស្ក្រឹត ខ្មែរ (តមក)--ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៣៩
៦-រឿង សាមកុក (តមក)--ឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ៤១
៧-ព្រះរាជនិពន្ធ រាមកេរ្តិ៍--ស្រាវជ្រាវដោយ លោក ឌឹក គាម(ត) ៤៨
៨-រឿងចៅរលាដូង--លោក ឌឹក គាម ស្រាវជ្រាវ និង រៀបរៀង ៥៦
៩-ទឹកត្រជាក់ត្រីកុំ--អធិប្បាយភាសិតរបស់សាស្ដ្រាចារ្យ ឈឹម ស៊ុម ៦៣
១០-សាវតាវត្ដរកាកណ្ដាល ៧៥
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១១-អនុសំវច្ឆៈមហាសន្និបាតលើកទី ២១ នៃមន្ដ្រីសង្ឃ ៧៨
១២-រឿងតាំងចៅអធិការ នឹងគ្រូសូត្រ ៨៨
១៣-លទ្ធផលប្រឡងប្រជែងទំនៀមទម្លាប់ ១០៦

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៣៧ ខ្សែទី២ ព.ស ២៥០៧ គ.ស ១៩៦៥

A-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-អំពីទេវតា (វិចារណកថា)--លោក ផេង ជ្រីវ រៀបរៀង ១០៩
២-ភិក្ខុអបវិហានិយធម៌ (តចប់)--សម្ដេចព្រះពោធិវង្ស រៀបរៀង ១១៧
៣-ការត្រាស់ដឹងនៃព្រះសម្ពុទ្ធ--ព្រះ មហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ១៣១
៤-ព្រះវិធុរជាតក (តចប់) ១៤២
៥-សុខមូលកធម៌--ភិក្ខុ ឧបសេនោ ញ៉ែម-នី រៀបរៀង ១៥៤
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៦-វចនានុក្រម សំស្ក្រឹត-ខ្មែរ (តមក)--ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ១៦៦
៧-សង្គហធម៌ ៤ ប្រការ --លោក ឈឹម ស៊ុម រៀបរៀង ១៦៨
៨-ចលនាអក្សរខ្មែរ--លោក ឌឹក គាម រៀបរៀង ១៧៦
៩-រឿង សាមកុក (តមក)--ឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ១៨៤
១០-រឿងចៅរលាដូង--លោក ឌឹក គាម ស្រាវជ្រាវ និង រៀបរៀង ១៩១
១១-ព្រះរាជនិពន្ធ រាមកេរ្តិ៍--ស្រាវជ្រាវដោយ លោក ឌឹក គាម(ត) ១៩៩
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១២-រឿងតាំងចៅអធិការ នឹងគ្រូសូត្រ (ត) ២០៧
IV. ទំព័រកំសាន្ដ  
១៣-ចម្លើយចំណោទមហោស ២១៧

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៣៧ ខ្សែទី៣ ព.ស ២៥០៧ គ.ស ១៩៦៥

A-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-អំពីទេវតា (វិចារណកថា)--លោក ផេង ជ្រីវ រៀបរៀប (តចប់) ២១៩
២-សាមគ្គីធម៌--សម្ដេចព្រះពោធិវង្ស រៀបរៀង ២២៦
៣-ការត្រាស់ដឹងនៃព្រះសម្ពុទ្ធ--ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ២៣៥
៤-ធម៌គ្រប់គ្រងលោក--លោក ប៊ូ ប៉ូ រៀបរៀង ២៤៦
៥-អំពីគិហិវត្ដ--ព្រះមុនីកោសល សូរ ហាយ រៀបរៀង ២៥២
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៦-វចនានុក្រម សំស្ក្រឹត ខ្មែរ (តមក)--ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ២៦២
៧-បរមាធិប្បាយអំពីសុរា--កុសលានុរក្ខិតោ ភិក្ខុ ឡាយ គ្រី ហៅកូ រៀបរៀង ២៦៤
៨-ក្រមួនលាបមាត់--លោក មាស ហាំ រៀបរៀង ២៨០
៩-វិវត្តន៍នៃអក្សរខ្មែរ--លោក ឌឹក គាម រៀបរៀង ២៨៥
១០-រឿង សាមកុក (តមក)--ឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ២៩៣
១១-រឿងចៅរលាដូង--លោក ឌឹក គាម ស្រាវជ្រាវ និង រៀបរៀង ២៩៨
១២-ព្រះរាជនិពន្ធ រាមកេរ្តិ៍--ស្រាវជ្រាវដោយ លោក ឌឹក គាម(ត) ៣០៣
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១៣-ពិធីបុណ្យបូជាសព និង ការតាំងចៅអធិការ នង ឧបជ្ឈាយ៍ ៣១១

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៣៧ ខ្សែទី៤ ព.ស ២៥០៧ គ.ស ១៩៦៥

A-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-សាមគ្គីធម៌--សម្ដេចព្រះពោធិវង្ស រៀបរៀង ៣២៧
២-អំពីគិហិវត្ដ--ព្រះមុន្នីកោសល សូរ ហាយ រៀបរៀង ៣៣៨
៣-ព្រះបច្ឆិមវាចារបស់ព្រះដ៍មានព្រះភាគ--លោក ប៊ូ ប៉ូរ រៀបរៀង ៣៥១
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៤-វចនានុក្រម សំស្ក្រឹត-ខ្មែរ (តមក)--ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៣៥៥
៥-រឿងចៅរលាដូង (តចប់)--លោក ឌឹក គាម ស្រាវជ្រាវ និង រៀបរៀង ៣៥៧
៦-ក្រមួនលាបមាត់ (តចប់)--លោក មាស ហាំ រៀបរៀង ៣៦៧
៧-រឿង សាមកុក (តមក)--ឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ៣៨០
៨-ព្រះរាជនិពន្ធ រាមកេរ្តិ៍--ស្រាវជ្រាវដោយ លោក ឌឹក គាម(ត) ៣៨៦
៩-វិវត្ដន៍នៃអក្សរខ្មែរ--លោក ឌឹក គាម រៀបរៀង ៤០០
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១០-ពិធីបុណ្យបូជាព្រះសពព្រះសុមង្គលសីលាចារ្យ ទិត ទឹម ៤០៨
១១-ការតាំងចៅអធិការ គ្រូសូត្រក្នុងព្រះរាជអាណាចក្រ កម្ពុជា ៤១៦

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី៣៧ ខ្សែទី៥ ព.ស ២៥០៧ គ.ស ១៩៦៥

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៣៧ ខែឧសភា លេខ ៥ - ១៩៦៥  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៣៧ ខែ ឧសភា លេខ ៥ - ១៩៦៥  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-សាមគ្គីធម៌ (តចប់)--សម្ដេចព្រះពោធិវង្ស រៀបរៀង ៤៣៥
២-អំពីគិហិវត្ដ--ព្រះមុន្នីកោសល សូរ ហាយ រៀបរៀង ៤៤៧
៣-ការបូជាចំពោះតថាគត--លោក ប៊ូ ប៉ូរ រៀបរៀង ៤៥៨
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៤-វចនានុក្រម សំស្ក្រឹត ខ្មែរ (តមក)--ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៤៦០
៥-អំពីស្នែង--លោក ឆែ ឈុនអេង រៀបរៀង ៤៦២
៦-ព្រះរាជនិពន្ធ រាមកេរ្តិ៍--ស្រាវជ្រាវដោយ លោក ឌឹក គាម(ត) ៤៧៣
៧-រឿងព្រេងនៅភ្នំយ៉ាតនៅប៉ៃលិន--លោក លី ធាមតេង រៀបរៀង ៤៧៣
៨-វិវត្ដន៍នៃអក្សរខ្មែរ (ត)--លោក ឌឹក គាម រៀបរៀង ៤៩៦
៩-រឿង សាមកុក (តមក)--ឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ៥០៤
១០-ប្រកាសប្រឡងប្រជែងទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ--ក្នុងឆមាសទី ២ ឆ្នាំ ១៩៦៥ ៥២២
១១-ដំណើរទៅខេត្តភ្នំត្បែងមានជ័យ--លោក ហ៊ុន សារី រៀបរៀង ៥៣០
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១២-ពិធីបុណ្យនមស្ការព្រះសក្យមុនីចេតិយ នៅមុខស្ថានីយអយស្ម័យយាន្ដ ៥៣៦
១៣-ការតាំងចៅអធិការ គ្រូសូត្រក្នុងព្រះរាជអាណាចក្រ កម្ពុជា ៥៤២

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី៣៧ ខ្សែទី៦ ព.ស ២៥០៧ គ.ស ១៩៦៥

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៣៧ ខែមិថុនា លេខ ៦ - ១៩៦៥  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៣៧ ខែ មិថុនា លេខ ៦ - ១៩៦៥  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-អំពីគិហិវត្ដ--ព្រះមុន្នីកោសល សូរ ហាយ រៀបរៀង ៥៤៦
២-ប្រស្នាព្រះបាទបាយាសិរាជញ្ញៈ--លោក ប៊ូ ប៉ូរ រៀបរៀង ៥៥៨
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-វចនានុក្រម សំស្ក្រឹត ខ្មែរ (តមក)--ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៥៧៤
៤-វត្ដព្រះពុទ្ធសាសនាខ្មែរនៅខេត្តមាត់ជ្រូកកម្ពុជាក្រោម--លោក ឌឹក គាម រៀបរៀង ៥៧៧
៥-រឿង សាមកុក (តមក)--ឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ៥៨៧
៦-ព្រះរាជនិពន្ធ រាមកេរ្តិ៍--ស្រាវជ្រាវដោយ លោក ឌឹក គាម(ត) ៦០៣
៧-ដំណើរទៅខេត្តភ្នំត្បែងមានជ័យ--លោក ហ៊ុន-សារី រៀបរៀង ៦២១
៨-លទ្ធផលនៃការប្រឡងប្រជែងទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ--ក្នុងឆមាសទី ២ ឆ្នាំ ១៩៦៥ ៦៣៤
៩-ទំនៀមអ្នកស្រុកប៉ៃលិន--លោក លី ធាមតេង រៀបរៀង ៦៣៦
១០-វិវត្ដន៍នៃអក្សរខ្មែរ (ត)--លោក ឌឹក គាម រៀបរៀង ៦៤៣
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១១-ព្រះរាជដំណើរ សម្ដេចព្រះសុធម្មាធិបតីព្រះសង្ឃរាជថ្នាក់ទី ២ គណៈធម្មយុត្តិកនិកាយ ៦៤៩
១២-ដំណឹងពីក្រសួងធម្មការ ៦៥៨

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី៣៧ ខ្សែទី៧ ព.ស ២៥០៧ គ.ស ១៩៦៥

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៣៧ ខែកក្កដា លេខ ៧ - ១៩៦៥  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៣៧ ខែ កក្កដា លេខ ៧ - ១៩៦៥  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-អំពីគិហិវត្ដ--ព្រះមុន្នីកោសល សូរ ហាយ រៀបរៀង ៦៦០
២-ប្រស្នាព្រះបាទបាយាសិរាជញ្ញៈ--លោក ប៊ូ ប៉ូរ រៀបរៀង ៦៧៦
៣-សត្វលោក នឹង កាមគុណ--លោក មាស យុត្ដ រៀបរៀង ៦៩៧
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៤-វចនានុក្រម សំស្ក្រឹត ខ្មែរ (តមក)--ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៧០២
៥-រឿង សាមកុក (តមក)--ឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ៧០៦
៦-វិវត្ដន៍នៃអក្សរខ្មែរ (ត)--លោក ឌឹក គាម រៀបរៀង ៧១៨
៧-ទំនៀមអ្នកស្រុកប៉ៃលិន--លោក លី ធាមតេង រៀបរៀង ៧២៦
៨-ឥស្សរជនដែលបានកាន់កាប់ក្រសួងធម្មការចាប់ពីឆ្នាំ ១៩៤៥ ៧៣១
៩-អំពីការចាប់ក្ដាម--លោក ហ៊ុន នារី រៀបរៀង ៧៣៥
១០-វេយ្យាករណ៍ និបាតស័ព្ទខ្លះ ៧៤១
១១-ព្រះរាជនិពន្ធរាមកេរ្ដ៍--លោក ឌឹក គាម ស្រាវជ្រាវ (ត) ៧៤៣
១២-រឿងពីរោះឆើត--សមណនិស្សិត ឡាយ គ្រី រៀបរៀង ៧៤៨
១៣-រឿងភ្នំបូរី-ភ្នំដា នៅខេត្តតាកែវ ៧៦០

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី៣៧ ខ្សែទី៨ ព.ស ២៥០៧ គ.ស ១៩៦៥

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៣៧ ខែសីហា លេខ ៨ - ១៩៦៥  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៣៧ ខែ សីហា លេខ ៨ - ១៩៦៥  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-អំពីគិហិវត្ដ--ព្រះមុន្នីកោសល សូរ ហាយ រៀបរៀង ៧៦៨
២-អប្បមាទធម៌--សហជីវិន ទ្រិញ វឡាញ រៀបរៀង ៧៧៥
៣-ប្រស្នាព្រះឥន្ទ--លោក ប៊ូ ប៉ូរ រៀបរៀង ៧៧៩
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៤-វចនានុក្រម សំស្ក្រឹត ខ្មែរ (តមក)--ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៧៩៦
៥-រឿង សាមកុក (តមក)--ឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ៨០០
៦-ប្រវត្ដិវត្ដពោធិប្រែជុំជន--លោក ចាប ពិន រៀបរៀង ៨១២
៧-ឯកសារសាស្ត្រាស្លឹករឹត នឹង ក្រាំង--លោក ញ៉ុក ថែម រៀបរៀង ៨១៦
៨-សិលាចារឹកត្រញំងរុន--លោក ឌឹក គាម ស្រាវជ្រាវ ៨៣២
៩-ព្រះរាជនិពន្ធរាមកេរ្ដ៍--លោក ឌឹក គាម ស្រាវជ្រាវ (ត) ៨៤៧
១០-ពិធីសម្ពោធបណ្ណាល័យវត្ដសារាវ័នតេជោ--ព្រះវិន័យធរ អ៊ុម-ស៊ុម រៀបរៀង ៨៥៩
១១-ព្រះរាជដំណើរនៃ សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជថ្នាក់ទី ១ ស្ដេចយាងទៅកាន់ខេត្តបាត់ដំបង--លោក ឌឹក គាម រៀបរៀង ៨៧០

អត្ថបទក្បាលទី៣ ឆ្នាំទី៣៧ ខ្សែទី៩ ព.ស ២៥០៧ គ.ស ១៩៦៥

A-ឆ្នាំទី ៣៧ ខែ កញ្ញា លេខ ៩  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-សិប្បកថា ព្រះឧបាលីវង្ស --ម៉ឹង សេស រៀបរៀង ៨៧៤
២-កាយចិត្តកថា --ព្រះមហា ជា សុខ រៀបរៀង ៨៨៧
៣-កិច្ចកថា --ព្រះពុទ្ធត្ថេរ យន់ យូរ វត្តព្រះពុទ្ធមានបុណ្យ រៀបរៀង ៩០៧
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤-វចនានុក្រម សំស្ក្រឹត ខ្មែរ (ត) --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៩២៣
៥-រឿងសាមកុក (ត) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ៩២៨
៦-ព្រះរាជនិពន្ធរាមកេរ្តិ៍ --លោក ឌ គាម ស្រាវជ្រាវ (ត) ៩៣៩
៧-ឯកសារទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ រឿងស្រះយក្ខឡោម ខេត្តរតនគិរី ៩៥០
៨-ឯកសារ សាស្ត្រាស្លឹករឹតនឹងក្រាំង --លោក ញ៉ុក ថែម រៀបរៀង(ត) ៩៥៤
៩-សិលាចារឹកត្រពាំងរុន --លោក ឌ គាម ស្រាវជ្រាវ (ត) ៩៧០
១០-សេចក្ដីកត់ហេតុ អំពីការប្រជុំការងារនៅពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៩៨៦
១១-ព្រះរាជក្រិត្យ ៩៩១

អត្ថបទក្បាលទី៣ ឆ្នាំទី៣៧ ខ្សែទី១០ ព.ស ២៥០៧ គ.ស ១៩៦៥

A-ឆ្នាំទី ៣៧ ខែ តុលា លេខ ១០  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-សេចក្ដីអធិប្បាយ អំពីកម្ម និង កម្មវិបាក --អ្នកឧកញ៉ា ទា សាន អតីតរដ្ឋមន្ត្រី រៀបរៀង ៩៩៤
២-ខ្លួនទីពឹងខ្លួន --លោក ប៊ូ ប៉ូ រៀបរៀង ៩៩៨
៣-សុខកថាទេសនា --ឧជ្ជលិតោ ភិក្ខុ ប៉ុល សេរី រៀបរៀង ១០០០
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤-វចនានុក្រម សំស្ក្រឹត ខ្មែរ (ត) --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ១០២៦
៥-រឿងសាមកុក --អ្នកឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា នូ កន ប្រែរៀបរៀង(ត) ១០៣០
៦-ព្រះរាជនិពន្ធរាមកេរ្តិ៍ --លោក ឌ គាម ស្រាវជ្រាវ (ត) ១០៤២
៧-ឯកសារ សាស្ត្រាស្លឹករឹតនឹងក្រាំង --លោក ញ៉ុក ថែម រៀបរៀង(ត) ១០៥១
៨-សិលាចារឹកត្រពាំងរុន --លោក ឌ គាម ស្រាវជ្រាវ (ត) ១០៨៣
៩-អនិច្ចកម្ម ១០៨៩
១០-ដំណឹងពីពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ១០៩៣
១១-សេចក្ដីកត់ហេតុ ទី ២ ១១០៤

អត្ថបទក្បាលទី៣ ឆ្នាំទី៣៧ ខ្សែទី១១ ព.ស ២៥០៧ គ.ស ១៩៦៥

A-ឆ្នាំទី ៣៧ ខែ វិច្ឆិកា លេខ ១១  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-សេចក្ដីអធិប្បាយ អំពី នរក សួគ៌ និព្វាន --អ្នកឧកញ៉ា ទា សាន អតីតរដ្ឋមន្ត្រី រៀបរៀង ១១១០
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
២-វចនានុក្រម សំស្ក្រឹត ខ្មែរ --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង (ត) ១១៤៩
៣-ឯកសារ សាស្ត្រាស្លឹករឹតនឹងក្រាំង --លោក ញ៉ុក ថែម រៀបរៀង(ត) ១១៥១
៤-ព្រះរាជនិពន្ធរាមកេរ្តិ៍ --លោក ឌ គាម ស្រាវជ្រាវ (ត) ១១៧១
៥-រឿងសាមកុក --អ្នកឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា នូ កន ប្រែរៀបរៀង(ត) ១១៨៧
៦-កំណត់ហេតុអនុសំវច្ឆរៈមហាសន្និបាតនៃមន្ត្រីសង្ឃទី ២១ ឆ្នាំ ១៩៥៦ ១១៩១
៧-ប្រកាសប្រឡងប្រជែងទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ក្នុងឆមាសទី ១ ឆ្នាំ ១៩៦៦ ១២០៤
៨-សេចក្ដីកត់ហេតុ ទី ៣ ១២១៤
៩-សេចក្ដីកត់ហេតុ ទី ៤ ១២២១
១០-សេចក្ដីកត់ហេតុ ទី ៥ ១២២៦

អត្ថបទក្បាលទី៣ ឆ្នាំទី៣៧ ខ្សែទី១២ ព.ស ២៥០៧ គ.ស ១៩៦៥

A-ឆ្នាំទី ៣៧ ខែ ធ្នូ លេខ ១២  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ម្ដាយឪពុកខ្លះទុកចិត្តកូននាំឲ្យខកខ្លួន--ព្រះសាសនមុនី កឹម តូរ រៀបរៀង ១២៣២
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
២-វចនានុក្រម សំស្ក្រឹត-ខ្មែរ --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង (ត) ១២៥២
៣-រឿងសាមកុក --អ្នកឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា នូ កន ប្រែរៀបរៀង(ត) ១២៥៤
៤-ព្រះរាជនិពន្ធរាមកេរ្តិ៍ --លោក ឌ គាម ស្រាវជ្រាវ (ត) ១២៥៨
៥-ឯកសារ សាស្ត្រាស្លឹករឹតនឹងក្រាំង --លោក ញ៉ុក ថែម រៀបរៀង(ត) ១២៧៦
៦-លទ្ធផលនៃការប្រឡងប្រជែងទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ក្នុងឆមាសទី ២ ឆ្នាំ ១៩៦៥ ១៣២៤
៧-ពិធីប្រគល់មុខងារចាងហ្វាងសាសនាអ៊ីស្លាម ១៣២៧
៨-សេចក្ដីកត់ហេតុ ទី ៧ ១៣៣៨
៩-សេចក្ដីកត់ហេតុ ទី ៨ ១៣៤០
១០-ចុតហ្មាយអ្នកឧកញ៉ាពិភក្ដិសាសនៈ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការ ១៣៤៦
១១-ចមរណភាពនៃសមាជិកឆ្លើយឆ្លងខាងទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ  

គ.ស ១៩៥០

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ២២ ខ្សែទី ១ ខែ មករា គ.ស ១៩៥០ ព.ស ២៤៨៩

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ជូនពរសព្ទសាធុការឆ្នាំថ្មី --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ
២- រឿងទស្សនាវដ្ដីកម្ពុជសុរិយាឆ្នាំ ១៩៥០ --សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ
៣- ច្បាប់ទូន្មានកុមារាកុមារី --លោករ៉ាយ ប៊ុក ក្រមការ
៤- ការងារជាបច្ច័យញ៉ាំងលោកឱ្យចំរើន --មន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ១១
៥- រឿងក្មេងកំព្រារឿងព្រេង) --បរិភ័ណ្ឌ ឈឹម ណាក ២៨
៦- រឿងព្រេងភូមា --សាវ៉ាត ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ ៣៩
II. ផ្នែកសាសនា  
៧- ពុទ្ធសាសនានិងពាហិសាសនា --លោក មិញ ណាគ្រី តំណាងរាស្ត្រ ៤៣
៨- ដំណឹងពុទ្ធសាសនាក្នុងនានាប្រទេស --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រីញ៉ុក ថែម ៧២
៩- កែពាក្យខុស  

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ២២ ខ្សែទី ២ ខែកុម្ភៈ គ.ស ១៩៥០ ព.ស ២៤៨៩

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- សុភាសិតអង់គ្លេស --លោករ៉ាយ ប៊ុក ក្រមការ ៨១
២- សព្ទបារាំងប្រែជាខ្មែរ (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៨៤
៣- ព្រះរាជពង្សាវតារប្រទេសកម្ពុជា (តមក) --អ្នកឧកញ៉ាទេព ពិទូរឈឹម ក្រសេម ៩៥
៤- រឿងព្រេងភូមា (តមក) --លោកសាង សាវ៉ាត ១០៦
៥- សាមកុក (តមក) --វិបុលរាជសេនា នូ កន ១១៧
៦- ភោគកុលកុមារ (តមក) --ព្រះឃ្លាំង នង ១២៤
៧- ការច្រូតស្រូវ --សោម សុខ ហៅ ចាន់ សុខ ១៣៥
៨- របរនេសាទត្រី --ថាច់ សាក់ ១៣៧
II. ផ្នែកសាសនា  
៩- ពន្លឺអាស៊ីទ្វីប (តមក) --លោករ៉ាយ ប៊ុក ក្រមការ ១៤១
១០- កុំបាចដីខ្សាច់ច្រាស់ខ្យល់ --ឃុនបណ្ណានុរក្ស ប៊ូ ប៉ូរ ១៤៨
១១- បញ្ជីរាយនាមចៅអធិការដែលតាំងថ្មី (តមក) --ក្រសួងធម្មការ ១៥៤

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ២២ ខ្សែទី ៣ ខែមិនា គ.ស ១៩៥០ ព.ស ២៤៨៩

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- សុភាសិតអង់គ្លេស --លោករ៉ាយ ប៊ុក ក្រមការ ១៦១
២- និវាទមហត្មគន្ធី --លោករ៉ាយ ប៉ុក ក្រមការ ដកស្រង់រៀបរៀង ១៦៥
៣- រឿងភោគកុលកុមារ (តមក) --ព្រះឃ្លាំង នង ១៧២
៤- អង្គរកេរដំណែលខ្មែរ --រ៉ាយ ប៊ុក ក្រមការ ១៨៤
៥- រឿងសាមកុក (តមក) --វិបុលរាជកុមារនូរ កន ១៨៩
៦- រឿងព្រេងភូមា (តមក) --លោកសាង សាវ៉ាត ២០៦
៧- រឿងក្មេងកំព្រា (តមកចប់) --បរិភ័ណ្ឌ ឈឹម ណាត ២១០
II. ផ្នែកសាសនា  
៨- ពុទ្ធសាសនានិងពាហិសាសនា (តមក) --លោកម៉ិញ ណាគ្រី តំណាងរាស្ត្រ ២១៦
៩- ខុរប្បជាតក --ឃុនបណ្ណារក្សប៊ូ ប៉ូ ២៣៤

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ២២ ខ្សែទី ៤ ខែ មេសា គ.ស ១៩៥០ ព.ស ២៤៨៩

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- សុភាសិតអង់គ្លេស (តចប់) --លោករ៉ាយ ប៊ុក ក្រមការ ២៤១
២- ផលនៃការប្រឡងទំនៀមទម្លាប់ --ក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ស្រុកខ្មែរ ២៥០
៣- ព្រះរាជពង្សាវតារភោគទី ២ សម័យនគរធំ (តមក) --អ្នកឧកញ៉ាទេព ពិទូរឈឹម ក្រសេម ២៥៣
៤- រឿងសាមកុក (តមក) --វិបុលរាជសេនា នូ កន ២៦៣
៥- រឿងភោគកុលកុមារ (តចប់) --ព្រះឃ្លាំង នង ២៧៣
៦- ប្រវត្តិសាស្ត្រនៃស៊ីវិល័យខ្មែរ សម័យបុរាណ --លោករ៉ាយ ប៉ុក ក្រមការ ២៨៣
II. ផ្នែកសាសនា  
៧- ពុទ្ធសាសនានិងពាហិសាសនា (តមក) --ម៉ិញ ណាគ្រី ២៨៨
៨- ពិធីបុណ្យប្រគេនរង្វាន់ចំពោះសិស្សដែលប្រឡងជាប់សញ្ញាប័ត្រសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់ ឆ្នាំ ១៩៥០--សមាគមមិត្តសាលាបាលី ២៩៨
៩- ចៅអធិការដែលទើបតាំងថ្មី (តមក) --ក្រសួងធម្មការ ៣១៨

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ២២ ខ្សែទី ៥ ខែ ឧសភា គ.ស ១៩៥០ ព.ស ២៤៨៩

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ឱវាទមហត្មៈគន្ធី (តមក) --លោករ៉ាយ ប៊ុក ក្រមការ ៣២១
២- ប្រវត្តិសាស្ត្រនៃស៊ីវិឡៃខ្មែរសម័យបុរាណ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ក្រមការ ប្រែរៀបរៀង ៣២៦
៣- សព្ទបារាំងប្រែជាខ្មែរ --ញ៉ុក ថែម ស្រង់ (តមក) ៣២៩
៤- រឿងព្រេងភូមា (តមក) --លោកសាង សាវ៉ាត លេខានុការ ៣៣៣
៥- រឿងសាមកុក (តមក) --លោកឧកញ៉ា វិបុលរាជសេនា នូ កន ៣៤០
៦- ព្រះរាជពង្សាវតារប្រទេសកម្ពុជា (តមក) --ទេពពិទូរ ឈឹម ក្រសេម ៣៤៨
៧- ទំនៀមទម្លាប់ស្រុកខ្មែរ សាវតារវត្តវិហារទន្ទឹម --អ្នកឧកញ៉ាកែវ ហង់តែង ៣៥៣
II. ផ្នែកសាសនា  
៨- ពន្លឺអាស៊ីទ្វីប (តមក) --លោករ៉ាយ ប៊ុក ក្រមការ ៣៦១
៩- ពុទ្ធសាសនានិងពាហិសាសនា (តមក) --ម៉ិញ ណាគ្រី ៣៦៦
១០- សប្បរិសនកម្មកថា --សត្ថាសូរ ហាយ ៣៧៤
១១- វសលសូត្រ ប្រែជាពាក្យកាព្យ --វេទីយូរ អ៊ិន ៣៨១
III. កំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
១២- ពិធីបុណ្យដ៏ឧឡារិក នៅវត្តដំណាក់ (សៀមរាប) --ព្រះមហា កែ អឿន ៣៩៤
១៣- ចៅអធិការដែលទើបតាំងថ្មី (តមក) --ក្រសួងធម្មការ ៣៩៨

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ២២ ខ្សែទី ៦ ខែ មិថុនា គ.ស ១៩៥០ ព.ស ២៤៨៩

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ឱវាទមហត្មៈគន្ធី(តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ក្រមការ ៤០១
២- ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរ នៃស៊ីវិឡៃខ្មែរសម័យបុរាណ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ក្រមការ ប្រែរៀបរៀង ៤០៦
៣- សព្ទបារាំងប្រែជាខ្មែរ --ញ៉ុក ថែម ស្រង់ (តមក) ៤១២
៤- រឿងព្រេងភូមា (តមក) --លោកសាង សា វ៉ាត លេខានុការ ៤១៧
៥- រឿងសាមកុក (តមក) --អ្នកឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា នូ កន ៤២៥
៦- ព្រះរាជពង្សាវតារប្រទេសកម្ពុជា (តមក) --អ្នកឧកញ៉ាទេពពិទូរ ឈឹម ក្រសេម ៤៣៣
៧-ក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ស្រុកខ្មែរ សាវតារវត្តវិហារទន្ទឹម --លោក កែវ ហង់តែង (តចប់) ៤៤១
II. ផ្នែកសាសនា  
៨- ពុទ្ធសាសនានិងពាហិសាសនា (តចប់) --លោកម៉ិញ ណាគ្រី ៤៤៧
៩- ពន្លឺអាស៊ីទ្វីប (តមក) --លោករ៉ាយ ប៊ុក ក្រមការ ៤៥០
១០- សប្បុរិសធម្មកថា (តចប់) --ព្រះទេពសត្ថាសូរ ហាយ ៤៥៦
III. កំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
១១- ពិធីដង្ហែព្រះសារីរិកធាតុ វត្តដំណាក់ សៀមរាប --ព្រះមហា កែ អឿន ៤៦២
១២- ពិធីបុណ្យស្រង់ទឹកសម្ដេចព្រះមហាសុមេធាធិបតីជួន ណាតសង្ឃនាយកគណៈមហានិកាយ --ព្រះទេពសត្ថា សូរ ហាយ ៤៦៨
១៣- បញ្ជីរាយនាមចៅអធិការដែលតាំងថ្មី (តមក) --ក្រសួងធម្មការ ៤៧៨

អត្ថបទក្បាលទី២ លេខទី៧ ឆ្នាំទី ២២ ខែកក្កដា ព.ស២៤៨៩ គ.ស ១៩៥០

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ឱវាទមហត្មៈគន្ធី (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ក្រមការ ៤៨១
២- ប្រវត្តិសាស្ត្រនៃស៊ីវិឡៃខ្មែរសម័យបុរាណ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ក្រមការ ៤៨៨
៣- សព្ទបារាំងប្រែជាខ្មែរ --ញ៉ុក ថែម រួបរួម(តមក) ៤៩៣
៤- រឿងព្រេងភូមា(តមក) --លោក សាង សាវ៉ាត លេខានុការ ៥០០
៥- រឿងសាមកុក(តមក) --អ្នកឧកញ៉ា វិបុលរាជសេនា នូ កន ៥០៧
៦- ព្រះរាជពង្សាវតារប្រទេសកម្ពុជា (តមក) --ទេព ពិទូរ ឈឹម ក្រសេម ៥១៤
៧- សាវតា វត្តបាយន --មេឃុំ ឌួង អ៊ួច តែង ក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ស្រុកខ្មែរ ៥១៩
៨- បក្សីទិព្វ រឿងព្រេង ប្រទេស រ៉ូម៉ានី --លោក ផេង ជ្រីវ សាស្ត្រាចារ្យ ៥២៧
II. ផ្នែកសាសនា  
៩- ពន្លឺទ្វីបអាស៊ី (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ក្រមការ ៥៣៣
១០- ពលកថា --ព្រះទេពមុនី យូរ ប៉ុណ្ណ ៥៣៦
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១១- ពិធីបុណ្យស្រង់ទឹក សម្ដេចព្រះមហាសុមេធាធិបតី ជួន ណាត(តចប់) --ព្រះទេពសត្ថា សូរ ហាយ ៥៤៥
១២- បញ្ជីរាយនាមចៅអធិការដែលតាំងថ្មី(តមក) --ក្រសួងធម្មការ ៥៥៨

អត្ថបទក្បាលទី១ លេខទី៨ ឆ្នាំទី ២២ ខែសីហា ព.ស២៤៨៩ គ.ស ១៩៥០

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ព្រះរាជក្រឹត្យ ក្រមទស ភរិយា --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៥៦១
២- រឿងព្រេង ប្រទេស រ៉ូម៉ានី --លោក ផេង ជ្រីវ សាស្ត្រាចារ្យ បក្សីទិព្វ ៥៧៣
៣- គណៈកម្មការវប្បធម៌ សព្ទបារាំងប្រែជាខ្មែរ --ញ៉ុក ថែម រួបរួម(តមក) ៥៨១
៤- រឿងព្រេងភូមា(តមក) --លោក សាង សាវ៉ាត លេខានុការ ៥៨៥
៥- រឿងសាមកុក(តមក) --អ្នកឧកញ៉ា វិបុលរាជសេនា នូ កន ៥៩៣
៦- ព្រះរាជពង្សាវតារប្រទេសកម្ពុជា(តមក) --ទេព ពិទូរ ឈឹម ក្រសេម ៦០១
៧- ក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ស្រុកខ្មែរ សាវតារ វត្តបាយន --មេឃុំ ឌួង អ៊ួច តែង ៦០៥
៨- អតីតតំណាងរាស្ត្រ គតិបណ្ឌិត --លោក ប៊ុន ថាច ៦១១
II. ផ្នែកសាសនា  
៩- ពន្លឺទ្វីបអាស៊ី(តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ក្រមការ ៦១៩
១០- ពលកថា(តចប់) --ព្រះទេពមុនី យូរ ប៉ុណ្ណ ៦២២
១១- អម្ពជាតក --ឃុនបណ្ណានុរក្ស ប៊ូ ប៉ូ ៦២៩
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១២- ពិធីជូនដំណើរសម្ដេចសង្ឃនាយក ដែរនិមន្តទៅលង្កាទ្វីប --ព្រះគ្រូសិរីសោភ័ណ កឹម តូ ៦៣៣
១៣- បញ្ជីរាយនាមចៅអធិការដែលតាំងថ្មី(តមក) --ក្រសួងធម្មការ ៦៣៩
១៤- ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ  

អត្ថបទក្បាលទី២ លេខទី៩ ឆ្នាំទី ២២ ខែកញ្ញា ព.ស២៤៨៩ គ.ស ១៩៥០

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ព្រះរាជក្រឹត្យ ក្រមទសភរិយា(តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៦៤១
២- រឿងព្រេង ប្រទេស រ៉ូម៉ានី(តចប់) --លោក ផេង ជ្រីវ សាស្ត្រាចារ្យ បក្សីទិព្វ ៦៤៨
៣- សព្ទបារាំងប្រែជាខ្មែរ (តមក) --លោក ម៉ិញ ណាគ្រី ៦៥៧
៤- រឿងព្រេងភូមា(តមក) --លោក សាង សាវ៉ាត លេខានុការ ៦៦១
៥- រឿងសាមកុក(តមក) --អ្នកឧកញ៉ា វិបុលរាជសេនា នូ កន ៦៦៧
៦- ព្រះរាជពង្សាវតារប្រទេសកម្ពុជា(តមក) --ទេព ពិទូរ ឈឹម ក្រសេម ៦៧៧
៧- សាវតារវត្តអដ្ឋារស --អ្នកអង្គម្ចាស់ក្សត្រី ន.សុខា នារី ៦៨៥
៨- ប្រវត្ដិរបស់អេស៊ីប --លោក ផេង ជ្រីវ ៦៩០
II. ផ្នែកសាសនា  
៩- ប្រវត្ដិព្រះកែវមរកត --អ្នកឧកញ៉ា ទេព ពិទូរ ឈឹមក្រសេម ៦៩៦
១០- ប្រវត្ដិព្រះអនុរុទ្ធត្ថេរ --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៧០២
១១- រឿងនាងបដាចារ --សាមណេរ គក គីឡេង ៧០៧
១២- ប្រវត្ដិព្រាហ្មណ៍ចាស់ --លោក អ៊ុយ គយ សាស្ត្រាចារ្យ ៧១២
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១៣- បញ្ជីរាយនាមចៅអធិការដែលតាំងថ្មី(តមក) --ក្រសួងធម្មការ ៧១៩
១៤- កែពាក្យខុស  

អត្ថបទក្បាលទី២ លេខទី១០ ឆ្នាំទី ២២ ខែតុលា ព.ស២៤៨៩ គ.ស ១៩៥០

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- សេចក្ដីជូនដំណឹង រឿង ទស្សនាវដ្ដី --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៧២១
២- ព្រះរាជក្រឹត្យ ក្រមទសភរិយា(តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៧២៥
៣- សព្ទបារាំងប្រែជាខ្មែរ (តមក) --លោក ម៉ិញ ណាគ្រី ៧៣១
៤- រឿងព្រេងភូមា(តមក) --លោក សាង សាវ៉ាត លេខានុការ ៧៣៦
៥- រឿងសាមកុក(តមក) --អ្នកឧកញ៉ា វិបុលរាជសេនា នូ កន ៧៤៤
៦- ព្រះរាជពង្សាវតារប្រទេសកម្ពុជា(តមក) -- ទេព ពិទូរ ឈឹម ក្រសេម ៧៥១
៧- សាវតារវត្តអដ្ឋារស --អ្នកអង្គម្ចាស់ក្សត្រី ន.សុខា នារី ៧៥៦
៨- ប្រវត្ដិរបស់អេស៊ីប --លោក ផេង ជ្រីវ ៧៦៣
II. ផ្នែកសាសនា  
៩- ប្រវត្ដិព្រះកែវមរកត(តចប់) --អ្នកឧកញ៉ា ទេព ពិទូរ ឈឹមក្រសេម ៧៦៨
១០- រឿងនាងបដាចារ(តចប់) --សាមណេរ គក គីឡេង ៧៧៩
១១- ប្រវត្ដិព្រាហ្មណ៍ចាស់ (តចប់) --លោក អ៊ុយ គយ សាស្ត្រាចារ្យ ៧៨៦
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១២- ពិធីផ្ទេរពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ជូនមករាជរដ្ឋាភិបាលខ្មែរ --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៧៩២

អត្ថបទក្បាលទី២ លេខទី១១ ឆ្នាំទី ២២ ខែវិច្ឆិកា ព.ស២៤៨៩ គ.ស ១៩៥០

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- សេចក្ដីជូនដំណឹង រឿង ទស្សនាវដ្ដី១៩៥០ --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៨០១
២- ព្រះរាជក្រឹត្យ ក្រមទសភរិយា(តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៨០៥
៣- ឱវាទមហត្មៈគន្ធី(តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ក្រមការ ៨១៥
៤- ប្រវត្តិសាស្ត្រនៃស៊ីវីឡៃខ្មែរ បូរាណ(តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ក្រមការ ៨២០
៥- សព្ទបារាំងប្រែជាខ្មែរ (តមក) --លោក ម៉ិញ ណាគ្រី ៨២៥
៦- រឿងព្រេងភូមា(តមក) --លោក សាង សាវ៉ាត លេខានុការ ៨២៩
៧- រឿងសាមកុក(តមក) --អ្នកឧកញ៉ា វិបុលរាជសេនា នូ កន ៨៣៤
៨- ព្រះរាជពង្សាវតារប្រទេសកម្ពុជា(តមក) --ទេព ពិទូរ ឈឹម ក្រសេម ៨៤១
៩- ប្រវត្ដិរបស់អេស៊ីប(តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ ៨៤៦
II. ផ្នែកសាសនា  
១០- ពន្លឺអាស៊ីទ្វីប(តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ក្រមការ ៨៥១
១១- កម្លាំងនៃពាក្យញុះញង់ --ឃុនបណ្ណានុរ័ក្ស ប៊ូ ប៉ូរ ៨៥៦
១២- បណ្ឌិតជាតក(រឿង សត្វប៉ាសីល) --ព្រះគ្រូសាសនវង្ស គុយ សូត្រ ៨៦៣
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១៣- ពិធីផ្ទេរពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ជូនមករាជរដ្ឋាភិបាលខ្មែរ --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៨៧២

អត្ថបទក្បាលទី២ លេខទី១២ ឆ្នាំទី ២២ ខែធ្នូ ព.ស២៤៨៩ គ.ស ១៩៥០

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ឱវាទមហត្មៈគន្ធី(តចប់) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ក្រមការ ៨៨១
២- ប្រវត្តិសាស្ត្រនៃស៊ីវីឡៃខ្មែរ បូរាណ(តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ក្រមការ ៨៩២
៣- សព្ទបារាំងប្រែជាខ្មែរ (តមក) --លោក ម៉ិញ ណាគ្រី ៩០១
៤- រឿងព្រេងភូមា(តមក) --លោក សាង សាវ៉ាត លេខានុការ ៩០៥
៥- រឿងសាមកុក(តមក) --អ្នកឧកញ៉ា វិបុលរាជសេនា នូ កន ៩១២
៦- ព្រះរាជពង្សាវតារប្រទេសកម្ពុជា(តមក) --ទេព ពិទូរ ឈឹម ក្រសេម ៩២២
៧- សាវតារវត្តបាចិនារាម(តមក) --វិនយធរគណ ចៅអធិការ ៩២៨
៨- ប្រវត្ដិរបស់អេស៊ីប(តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ ៩៣៣
II. ផ្នែកសាសនា  
៩- ពន្លឺអាស៊ីទ្វីប(តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ក្រមការ ៩៤០
១០- កម្លាំងនៃពាក្យញុះញង់(តចប់) --ឃុនបណ្ណានុរ័ក្ស ប៊ូ ប៉ូរ ៩៤៣
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១១- ពិធីសម្ពោធបើកសាលាធម្មវិន័យ នៅវត្តព្រះព្រហ្មរតន៍ សៀមរាប --ព្រះមហា កែ អឿន ៩៥១
១២- បញ្ជីរាយនាមចៅអធិការដែលតាំងថ្មី(តមក) --ក្រសួងធម្មការ ៩៥៨
១៣- កែពាក្យខុស  

គ.ស ១៩៦៣

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៣៥ លេខ ១ ខែ មករា ព.ស ២៥០៥ គ.ស ១៩៦៣

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៣៥ ខែ មករា លេខ ១ - ១៩៦៣  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៣៥ ខែ មករា លេខ ១ - ១៩៦៣  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-វិចារណកថា --របស់ក្រសួងធម្មការ
២-ប្រយោជន៍នៃពុទ្ធសាសនា --ព្រះតេជគុណព្រះមុន្នីកោសល សូរ.ហាយ...រៀបរៀង
៣-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរបុគ្គលប្បឭាតិ) (តមក)--លោក ប៊ូ ប៉ូររៀបរៀង (តពីឆ្នាំ ១៩៦២) ១៣
៤-មធុរសវាហិណី (តមក) --សម្ដេចព្រះធម្មលិខិត ល្វី ឯម ឧត្ដមប្រឹក្សាប្រែរៀបរៀង (តពីឆ្នាំ ១៩៦២) ២១
៥-មហោសថជាតក (ត ពីឆ្នាំ ១៩៦២) ១៩
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៦-វិបត្តិសតិសម្បជញ្ញៈ(វិចារណកថា) --លោក ផេង ជ្រីវ តែងរៀបរៀង ៤៩
៧-ពាក្យខ្មែរប្រែពីបរទេសដោយគណៈកម្មាការជាតិនៃការសិក្សាផ្នែកអក្សរ " ក " (តពីឆ្នាំ ១៩៦២) ៥៤
៨-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹតខ្មែរ --ព្រះតេជគុណ ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង (តពីឆ្នាំ ១៩៦២) ៥៩
៩-ល្បើកឡាហ្វុងតែន --លោក ផេង ជ្រីវ ប្រែពីភាសាបារាំង (តពីឆ្នាំ ១៩៦២) ៦១
១០-រឿងសាមកុក (តមក)--ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង (តពីឆ្នាំ ១៩៦២) ៦៧
១១-រឿងព្រេងចិន --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ប្រែពីភាសាបារាំង (តពីឆ្នាំ ១៩៦២) ៧៦
១២-ពិធីបុណ្យនៅភ្នំព្រះវិហារ ៧៩
១៣-សកម្មភាពទូទៅនិងសកម្មភាពនៅឆមាសទី ២ ឆ្នាំ ១៩៦២នៃក្រុមជំនុំទំនៀមទំម្លាប់ខ្មែរ ៩៧
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១៤-ពិធីអនុសំវច្ឆរមហាសន្និបាតនៃមន្ត្រីសង្ឃក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា លើកទី ១៩ឆ្នាំ ១៩៦២ ១០៧
១៥-សុន្ទរកថានៃលោក ម៉ែន ឈុំ អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងធម្មការ ១១៦
១៦-សុន្ទរកថា របស់ ព្រះតេជគុណ កាន់ អែល មេគណៈខេត្តកណ្ដាល ១២២
១៧-សេចក្ដីរាយការណ៍សង្ខេបអំពីសន្និសីទនៅប្រទេសជប៉ុន លោក ញ៉ែម – ខឹម ប្រែ  
១៨-មន្ទីរពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ នឹងក្រសួងធម្មការ ជាកន្លែងផ្សាយទស្សនាវដ្ដីនេះ  

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៣៥ លេខ ២ ខែ កុម្ភៈ ព.ស ២៥០៥ គ.ស ១៩៦៣

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៣៥ ខែកុម្ភៈ លេខ ២ - ១៩៦៣  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៣៥ ខែ កុម្ភៈ លេខ ២ - ១៩៦៣  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ព្រះចង្កូមកែវ (វិចារណកថា) ១២៦
២-តបធម៌--ភិក្ខុ ចន្ទ.សុធាវិទ និស្សិតពុទ្ធិកមហាវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជ រៀបរៀង ១៣១
៣-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរបុគ្គលប្បឭាតិ) (តមក)--លោក ប៊ូ ប៉ូរ រៀបរៀង (ត) ១៥៣
៤-មធុរសវាហិណី (តមក) --សម្ដេចព្រះធម្មលិខិត ល្វី ឯម ឧត្ដមប្រឹក្សាប្រែរៀបរៀង.(ត) ១៥៩
៥-មហោសថជាតក (ត) ១៦៤
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៦-សេចក្ដីសង្គ្រោះ (វិចារណកថា) --លោក ផេង ជ្រីវ តែងរៀបរៀង ១៧៧
៧-ពាក្យខ្មែរប្រែពីបរទេសដោយគណៈកម្មាការជាតិនៃការសិក្សាផ្នែកអក្សរ " ក " (តពីឆ្នាំ ១៩៦២) ១៨៥
៨-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹតខ្មែរ --ព្រះតេជគុណ ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង (តពីឆ្នាំ ១៩៦២) ១៨៩
៩-ល្បើកឡាហ្វុងតែន --លោក ផេង ជ្រីវ ប្រែពីភាសាបារាំង (តពីឆ្នាំ ១៩៦២) ១៩១
១០-រឿងសាមកុក (តមក)--ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង (តពីឆ្នាំ ១៩៦២) ១៩៧
១១-រឿងព្រេងចិន --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ប្រែពីភាសាបារាំង (តពីឆ្នាំ ១៩៦២) ២០៣
១២-រឿងប្រយោជន៍រុក្ខជាតិ (ទំនៀមទម្លាប់)--លោក ជួន ស៊ាងហាយ តែងរៀបរៀង ២០៧
១៣-រឿងក្ដីព្រះវិហារ --អត្ថបទនេះបានដកស្រង់ពីអ្នកជាតិនិយម និពន្ធដោយសហជីវិន ហ៊ូ - នឹម ២១២
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១៤-ពិធីបុណ្យរំលឹកព្រះគុណសម្ដេចព្រះសុគន្ធាសង្ឃរាជាធិបតី ព្រះនាម ប៉ាន ២១៩
១៥-ពិធីទទួលសៀវភៅ ១៦ក្បាលពីសាធារណរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូង នៅពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ២២២
១៦-ព្រះមហាវិហារវត្តឧណ្ណាលោម មើលពីទិសខាងកើត  

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៣៥ លេខ ៣ ខែ មិនា ព.ស ២៥០៥ គ.ស ១៩៦៣

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៣៥ ខែមីនា លេខ ៣ - ១៩៦៣  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៣៥ ខែ មិនា លេខ ៣ - ១៩៦៣  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-អំពីរឿងអសោក (វិចារណកថា) --លោក ផេង ជ្រីវ រៀបរៀង ២២៨
២-តបធម៌--ភិក្ខុ ថាច់ សើយសារី រៀបរៀង ២៣៦
៣-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរបុគ្គលប្បឭាតិ) (តមក)--លោក ប៊ូ ប៉ូរ.រៀបរៀង (ត) ២៤៤
៤-មធុរសវាហិណី (តមក) --សម្ដេចព្រះធម្មលិខិត ល្វី ឯម ឧត្ដមប្រឹក្សាប្រែរៀបរៀង (ត) ២៥០
៥-មហោសថជាតក (ត) ២៦០
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៦-ការនិយាយស្ដី (វិចារណកថា) --លោក ផេង ជ្រីវ តែងរៀបរៀង ២៧២
៧-ពាក្យខ្មែរប្រែពីបរទេសដោយគណៈកម្មាការជាតិនៃការសិក្សាផ្នែកអក្សរ " ក " (តពីឆ្នាំ ១៩៦២) ២៨៤
៨-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹតខ្មែរ --ព្រះតេជគុណ ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង (តពីឆ្នាំ ១៩៦២) ២៨៦
៩-រឿងសាមកុក (តមក)--ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង (តពីឆ្នាំ ១៩៦២) ២៨៨
១០-ល្បើកឡាហ្វុងតែន --លោក ផេង ជ្រីវ ប្រែពីភាសាបារាំង (តពីឆ្នាំ ១៩៦២) ២៩៨
១១-រឿងព្រេងចិន --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ប្រែពីភាសាបារាំង (តពីឆ្នាំ ១៩៦២) ៣០៧
១២-ការជំនុំជំរះដោយយុត្តិធម៌នៃតុលាការអន្តរជាតិពីរឿងក្ដីព្រះវិហាររបស់ខ្មែរនៅក្រុងឡាហេ(ត) ៣១៨
១៣-ប្រវត្ដិសង្ខេបនៃផ្លែស្វាយចន្ទី --ផល ទិត ៣៣០
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១៤-ពិធីបង្សុកូលឧទ្ទិសកុសលជូនចំពោះវិញ្ញាណក្ខន្ធនៃឯកឧត្ដមរាជេន្ទ្រប្រាសាទអតីតប្រធានាធិបតី នៃប្រទេសឥណ្ឌា ៣៣២
១៥-ពរសព្ទសាធុការឆ្នាំថ្មី  
១៦-ព្រះមហាវិហារវត្តបទុមវតីឬាជរារាម ថតពីទិសបូត៌  

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៣៥ លេខ ៤ ខែ មេសា ព.ស ២៥០៥ គ.ស ១៩៦៣

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៣៥ ខែមេសា លេខ ៤ - ១៩៦៣  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៣៥ ខែ មេសា លេខ ៤ - ១៩៦៣  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-អំពីរឿងអសោក (វិចារណកថា) --លោក ផេង ជ្រីវ រៀបរៀង ៣៣៤
២-រឿងព្រះមហាសីលវរាជ (ពាក្សកាព្យ) --លោក ហេង សមអាន រៀបរៀង ៣៤២
៣-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរបុគ្គលប្បឭាតិ) (តមក)--លោក ប៊ូ ប៉ូរ រៀបរៀង (ត) ៣៥៧
៤-មធុរសវាហិណី (តមក) --សម្ដេចព្រះធម្មលិខិត ល្វី ឯម ឧត្ដមប្រឹក្សាប្រែរៀបរៀង (ត) ៣៦៥
៥-មហោសថជាតក (ត) ៣៧៥
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៦-ប្រវត្ដិខេត្ត កំពត ស្រាវជ្រាវ --ដោយ ឌឹក គាម រៀបរៀង ៣៩៤
៧-ពាក្យខ្មែរប្រែពីបរទេសដោយគណៈកម្មាការជាតិនៃការសិក្សាផ្នែកអក្សរ " ក " (តពីឆ្នាំ ១៩៦២) ៣៩៧
៨-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹតខ្មែរ --ព្រះតេជគុណ ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង (តពីឆ្នាំ ១៩៦២) ៣៩៩
៩-រឿងសាមកុក (តមក)--ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង (តពីឆ្នាំ ១៩៦២) ៤០១
១០-ល្បើកឡាហ្វុងតែន --លោក ផេង ជ្រីវ ប្រែពីភាសាបារាំង (តពីឆ្នាំ ១៩៦២) ៤១១
១១-រឿងព្រេងចិន --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ប្រែពីភាសាបារាំង..(តពីឆ្នាំ ១៩៦២) ៤២២
១២-ការជំនុំជំរះដោយយុត្តិធម៌នៃតុលាការអន្តរជាតិពីរឿងក្ដីព្រះវិហាររបស់ខ្មែរនៅក្រុងឡាហេ(ត) ៤២៨
១៣-ល្បែងចោះប្រមាត់ --របស់ក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ៤៤៣
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១៤-ពិធីទទួលសៀវភៅ ភាសាអាល្លឺម៉ង់ស្ដីពីពុទ្ធសាសនាចំនួន៦៥ក្បាលដល់ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៤៤៥
១៥-ព្រះវិហារវត្តលង្ការាម មើលពីទិសខាងជើង  

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៣៥ លេខ ៥ ខែ ឧសភា ព.ស ២៥០៥ គ.ស ១៩៦៣

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៣៥ ខែ ឧសភា លេខ ៥ - ១៩៦៣  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៣៥ ខែ ឧសភា លេខ ៥ - ១៩៦៣  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-អំពីរឿងអសោក (វិចារណកថា) --លោក ផេង ជ្រីវ រៀបរៀង(តចប់) ៤៥០
២-រឿងព្រះមហាសីលវរាជ (ពាក្យកាព្យ) --លោក ហេង សមអាន រៀបរៀង..(តចប់) ៤៥៨
៣-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរបុគ្គលប្បឭាតិ) (តមក)--លោក ប៊ូ ប៉ូរ រៀបរៀង (ត) ៤៧៥
៤-មធុរសវាហិណី (តមក) --សម្ដេចព្រះធម្មលិខិត ល្វី ឯម ឧត្ដមប្រឹក្សាប្រែរៀបរៀង (ត) ៤៨៣
៥-មហោសថជាតក (ត) ៤៩១
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៦-កិត្តិយសនឹងសុភមង្គល(វិចារណកថា)--លោក ផេង ជ្រីវ. រៀបរៀង (តចប់) ៥០៧
៧-អក្សរសាស្ដ្រខ្មែរ សិលាចារឹក-- ជ័យ ន្ទន ស្រាវជ្រាវ ដោយ ឌឹក គាម ៥១៥
៨-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹតខ្មែរ --ព្រះតេជគុណ ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង (តពីឆ្នាំ ១៩៦២) ៥២៦
៩-រឿងសាមកុក (តមក)--ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង (តពីឆ្នាំ ១៩៦២) ៥២៨
១០-ល្បើកឡាហ្វុងតែន --លោក ផេង ជ្រីវ ប្រែពីភាសាបារាំង (តពីឆ្នាំ ១៩៦២) ៥៣៥
១១-រឿងព្រេងចិន --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ប្រែពីភាសាបារាំង (តពីឆ្នាំ ១៩៦២) ៥៤១
១២-ការជំនុំជំរះដោយយុត្តិធម៌នៃតុលាការអន្តរជាតិពីរឿងក្ដីព្រះវិហាររបស់ខ្មែរនៅក្រុងឡាហេ(ត) ៥៤៥
១៣-ចៀប ក្រុក ព្រះកក្កុសន្ធោ លោក ផល ទិត្យ រៀបរៀង ៥៤៩
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១៤- អំពីការតាំងមន្ត្រីសង្ឃ ៥៥៩
១៥-ព្រះវិហារវត្តពោធិវាល  

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៣៥ លេខ ៦ ខែ មិថុនា ព.ស ២៥០៥ គ.ស ១៩៦៣

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៣៥ ខែមិថុនា លេខ ៦ - ១៩៦៣  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៣៥ ខែ មិថុនា លេខ ៦ - ១៩៦៣  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-រឿងមនុស្សស្លាប់កើតឡើងវិញដឹងជាតិ (វិចារណកថា) --លោក ផេង ជ្រីវ រៀបរៀង(ត) ៥៦២
២-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរបុគ្គលប្បឭាតិ) (តមក)--លោក ប៊ូ ប៉ូរ រៀបរៀង (ត) ៥៧២
៣-មធុរសវាហិណី (តមក) --សម្ដេចព្រះធម្មលិខិត ល្វី ឯម ឧត្ដមប្រឹក្សាប្រែរៀបរៀង (ត) ៥៧៨
៤-មហោសថជាតក (ត) ៥៨២
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៥-ឪពុកម្ដាយមានឧបក្ការគុណលើកូនឬមិនមែន ?(វិចារណកថា) --លោក ផេង ជ្រីវ រៀបរៀង ៥៩៥
៦-អក្សរសាស្ដ្រខ្មែរ សិលាចារឹក ជយ.ន្ទន -- ស្រាវជ្រាវ ដោយ ឌឹក គាម ៦០៥
៧-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹតខ្មែរ --ព្រះតេជគុណ ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង (ត) ៦១៦
៨-រឿងសាមកុក (តមក)--ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង (ត) ៦១៨
៩-ល្បើកឡាហ្វុងតែន --លោក ផេង ជ្រីវ ប្រែពីភាសាបារាំង (ត) ៦២៥
១០-រឿងបឹងអូលីវីយេរ--លោក រ៉ាយ ប៊ុក ប្រែពីភាសាបារាំង (ត) ៦២៩
១១-សំបុត្រទីមួយរបស់លោកនេរុ ទៅបុត្រីលោក នាម នាងលក្សី(សៀវភៅនៃធម្មជាតិ)--លោក ឈន អៀម...ប្រែពី ភាសាអង់គ្លេស ៦៣៣
១២-ប្រកាសប្រឡងប្រជែងទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ៦៣៩
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១៣- បុណ្យបញ្ចុះសីមាវត្តឧណ្ណាលោម ៦៤៧
១៤-ព្រះសាក្យមុនីចេតិយ  

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី៣៥ លេខ ៧ ខែ កក្កដា ព.ស ២៥០៥ គ.ស ១៩៦៣

A-ឆ្នាំទី ៣៥លេខ ៧ ខែ កក្កដា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-រឿងមនុស្សស្លាប់កើតឡើងវិញដឹងជាតិ (វិចារណកថា) --លោក ផេង ជ្រីវ រៀបរៀង(ត)  
២-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរបុគ្គលប្បឭាតិ) (តមក)--លោក ប៊ូ ប៉ូរ រៀបរៀង (ត)  
៣-អាថ៌កំបាំងរបស់ពុទ្ធសាសនា--លោក ប៊ូ ប៉ូរ រៀបរៀង  
៤-មហោសថជាតក (ត)  
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៥-ឪពុកម្ដាយមានឧបក្ការគុណលើកូនឬមិនមែន ?(វិចារណកថា) --លោក ផេង ជ្រីវ រៀបរៀង (តចប់)  
៦-អក្សរសាស្ដ្រខ្មែរ សិលាចារឹក ជ័យ នន្ទ --ស្រាវជ្រាវ ដោយ ឌឹក គាម (ត)  
៧-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹតខ្មែរ --ព្រះតេជគុណ ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង (ត)  
៨-រឿងសាមកុក (តមក)--ឧកញ៉ា នូ កន ..ប្រែរៀបរៀង (ត)  
៩-ល្បើកឡាហ្វុងតែន --លោក ផេង ជ្រីវ ប្រែពីភាសាបារាំង (ត)  
១០-រឿងបឹងអូលីវីយេរ-- លោក រ៉ាយ ប៊ុក ប្រែពីភាសាបារាំង (ត)  
១១-សំបុត្រទីមួយរបស់លោកនេរុ ទៅបុត្រីលោក នាម នាងលក្សី(សៀវភៅនៃធម្មជាតិ)--លោក ឈន អៀម ប្រែពី ភាសាអង់គ្លេស  
១២-សំបុត្រទីពីរសៀវភៅនៃធម្មជាតិ  
១៣-ប្រកាសប្រឡងប្រជែងទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ  
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១៤- ប្រវត្ដិវត្តឧណ្ណាលោម  
១៥-តាមឯកសាររបស់ក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ  
១៦-សេចក្ដីជូនដំណឹងពីពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ  
១៧-រូបក្រៅរឿង  

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី៣៥ លេខ ៨ ខែ សីហា ព.ស ២៥០៥ គ.ស ១៩៦៣

A-ឆ្នាំទី ៣៥ លេខ ៨ ខែ សីហា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-រឿងមនុស្សស្លាប់កើតឡើងវិញដឹងជាតិ (វិចារណកថា) --លោក ផេង ជ្រីវ រៀបរៀង(តចប់) ៧៣៩
២-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរបុគ្គលប្បឭាតិ).(តមក)--លោក ប៊ូ ប៉ូរ រៀបរៀង (ត) ៧៤៥
៣-អាថ៌កំបាំងរបស់ពុទ្ធសាសនា--លោក ប៊ូ ប៉ូរ រៀបរៀង ៧៥២
៤-មហោសថជាតក (ត) ៧៥៧
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៥-ឪពុកម្ដាយមានឧបក្ការគុណលើកូនឬមិនមែន ?(វិចារណកថា) លោក ផេង ជ្រីវ រៀបរៀង (តចប់) ៧៧៥
៦-អក្សរសាស្ដ្រខ្មែរ សិលាចារឹក--ជយ ន្ទន ស្រាវជ្រាវ ដោយ ឌឹក គាម (តចប់) ៧៨៦
៧-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹតខ្មែរ --ព្រះតេជគុណ ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង (ត) ៧៩៥
៨-រឿងសាមកុក (តមក)--ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង (ត) ៧៩៧
៩-ល្បើកឡាហ្វុងតែន--លោក ផេង ជ្រីវ ប្រែពីភាសាបារាំង (ត) ៨១៧
១០-រឿងព្រេងពួកតុង--លោក រ៉ាយ ប៊ុក ប្រែពីភាសាបារាំង (ត) ៨២៤
១១-សំបុត្រទី ៣,៤ របស់លោកនេរុ ទៅបុត្រីលោក នាម នាងលក្សី(សៀវភៅនៃធម្មជាតិ)--លោក ឈន អៀម ប្រែ ពីភាសាអង់គ្លេស ៨៣៣
១២-ឯកសារទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ រឿង ជល យាន ៨៤៥
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១៣-ប្រវត្ដិវត្តឧណ្ណាលោម.(ត) ៨៥៧
១៤-រូបក្រៅរឿង  

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី៣៥ លេខ ៩ ខែ កញ្ញា ព.ស ២៥០៥ គ.ស ១៩៦៣

A-ឆ្នាំទី ៣៥ លេខ ៩ ខែ កញ្ញា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- អំពីពុទ្ធសាសនា ដែលត្រូវគេបង្អាប់បង្អោន (វិចារណកថា) --លោក ផេង ជ្រីវ រៀបរៀង(តចប់) ៨៧០
២-ពាលបណ្ឌិតសេវនកថា -- លោក ហេង សមអាន ធ្វើការនៅវរសេនាតូចទាហានខ្មែរប្រដេញ លេខ ១០ ខេត្ដព្រៃវែង តែងរៀបរៀង ៨៧៨
៣-អាថ៌កំបាំងរបស់ពុទ្ធសាសនា-- លោក ប៊ូ ប៉ូរ រៀបរៀង ៩០៨
៤-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរបុគ្គលប្បឭាតិ) (តមក)--លោក ប៊ូ ប៉ូរ.រៀបរៀង (ត) ៩១២
៥-មហោសថជាតក (ត) ៩២១
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៦-អ្នកជាតិនិយម (វិចារណកថា)-- លោក ផេង ជ្រីវ រៀបរៀង (តចប់) ៩៣៤
៧-ប្រវត្ដិខេត្តកំពង់ចាម -- ស្រាវជ្រាវ ដោយ ឌឹក គាម (តចប់) ៩៤១
៨-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹតខ្មែរ --ព្រះតេជគុណ ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង (ត) ៩៤៥
៩-រឿងសាមកុក (តមក)--ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង (ត) ៩៤៧
១០-ល្បើក ឡាហ្វុងតែន --លោក ផេង ជ្រីវ ប្រែពីភាសាបារាំង (ត) ៩៤៥
១១-រឿងព្រេងពួកតុង.(ការបែងចែក)-- លោក រ៉ាយ ប៊ុក ប្រែពីភាសាបារាំង (ត) ៩៦០
១២-សំបុត្រទី ៥ របស់លោកនេរុ ទៅបុត្រីលោក នាម នាងលក្សី(សៀវភៅនៃធម្មជាតិ)--លោក ឈន អៀម ប្រែពីភាសាអង់គ្លេស ៩៦៤
១៣-ភ្នំព្រះរាជទ្រព្យនឹងវិហារអដ្ឋរស (ទំនៀម ទម្លាប់ខ្មែរ) ៩៦៩
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១៤- បាតុកម្មខាងព្រះពុទ្ធសាសនា នៅប្រទេសកម្ពុជា ៩៨០
១៥-រូបថតក្រៅរឿង  

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី៣៥ លេខ ១០ ខែ តុលា ព.ស ២៥០៥ គ.ស ១៩៦៣

A-ឆ្នាំទី ៣៥ លេខ ១០ ខែ តុលា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-មិនគួរភ្លេចសំដីដើម (វិចារណកថា) --លោក ផេង ជ្រីវ រៀបរៀង(តចប់) ៩៩១
២-ប្រវត្ដិនិង កិត្តិគុណរបស់ធម៌ ព្រះមុន្នីកោសល--សូរ ហាយ តែងរៀបរៀង ៩៩៦
៣-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរបុគ្គលប្បឭាតិ) (តមក)--លោក ប៊ូ ប៉ូរ រៀបរៀង (ត) ១០០៧
៤-មហោសថជាតក (ត) ១០១៦
៥-ដូនចាស់ម្នាក់ ឈ្មោះ កច្ចានី សែនឧទ្ទិសផលទៅអោយខ្មោចធម៌សុច្ចរិត --ព្រះសាសនមុន្នី កឹម តូរ តែង រៀបរៀង ១០២៧
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៦-អំពីចោរកម្ម (វិចារណកថា) --លោក ផេង ជ្រីវ រៀបរៀង (តចប់) ១០៣៦
៧-ដើមកំណើត នឹងការវិវត្តន៍នៃអារ្យធម៌ខ្មែរ--ដោយ លី ធាមតេង ១០៤១
៨-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹតខ្មែរ --ព្រះតេជគុណ ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង (ត) ១០៤៧
៩-រឿងសាមកុក (តមក)--ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង (ត) ១០៤៩
១០-ល្បើក ឡាហ្វុងតែន --លោក ផេង ជ្រីវ ប្រែពីភាសាបារាំង (ត) ១០៦៦
១១-រឿងព្រេងចិន ទី ៩ អ្នកលក់ត្រីនឹងយក្សខ្វាក់(ការបែងចែក)--លោក រ៉ាយ ប៊ុក ប្រែពីភាសាបារាំង (ត) ១០៧២
១២-សំបុត្រទី ៦ របស់លោកនេរុ --លោក ឈន អៀម ប្រែពីភាសាអង់គ្លេស ១០៧៧
១៣-របាំបុកអង្រែ (ទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ) ១០៨៣
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១៤- បាតុកម្មខាងព្រះពុទ្ធសាសនា នៅប្រទេសកម្ពុជា ១០៩០
១៥- សារាចរ ស្ដីអំពីការ គាំពារ ថែរក្សាបូរាណវត្ថុជាតិ ១០៩៥
១៦-ព្រះរាជក្រិត្យ  

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី៣៥ លេខ ១១ ខែ វិច្ឆិកា ព.ស ២៥០៥ គ.ស ១៩៦៣

A-ឆ្នាំទី ៣៥ លេខ ១១ ខែ វិច្ឆិកា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-គួរអនុវត្តនូវការឃ្លុំចីពរនៃសាមណេរឬ ?(វិចារណកថា) --ព្រះមុន្នីកោសល សូ .ហាយ អធិបតីរងនៃក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដក តែងរៀបរៀង ១០៩៨
២-អធិបតេយ្យកថា ការសំដែងអំពីអធិបតេយ្យ ៣ យ៉ាង(តចប់) --ព្រះសាសនាមុន្នី កឹម.តូរក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដក តែងរៀបរៀង ១១០៤
៣-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរបុគ្គលប្បឭាតិ).(តមក)--លោក ប៊ូ ប៉ូរ រៀបរៀង (ត) ១១២០
៤-ព្រះពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសឥណ្ឌា --ដោយ ឌឹក.គាម តែងរៀបរៀង ១១២៩
៥-មហោសថជាតក (ត) ១១៣៦
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៦-កន្ទុយខ្វៀនឆ្មារ នឹងអាចរលាត្រង់វិញបានឬទេ ?(វិចារណកថា) --លោក ផេង ជ្រីវ រៀបរៀង (តចប់) ១១៤៥
៧-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹតខ្មែរ --ព្រះតេជគុណ ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង (ត) ១១៤៩
៨-រឿងសាមកុក (តមក)--ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង (ត) ១១៥១
៩-ល្បើក ឡាហ្វុងតែន --លោក ផេង ជ្រីវ ប្រែពីភាសាបារាំង (ត) ១១៦២
១០-រឿងព្រេងចិន(ត)(បក្សាចាចាតាទូទូនឹងពំពូលបក្សា)-- លោក រ៉ាយ ប៊ុក ប្រែពីភាសាបារាំង (ត) ១១៦៨
១១-សំបុត្រទី ៧ របស់លោកនេរុ --លោក ឈន អៀម ប្រែពីភាសាអង់គ្លេស ១១៧៣
១២-ទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ប្រកាសប្រឡងទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ១១៨១
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១៣-ពិធីបុណ្យចំរើនព្រះជន្មវស្សាសម្ដេចព្រះសុធម្មាធិបតី សង្ឃនាយក គណៈធម្មយុត្តិកនិកាយ ព្រះនាម ឥន្ទញាណោ ភុល.ទេស ១១៩៦

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី៣៥ លេខ ១២ ខែ ធ្នូ ព.ស ២៥០៥ គ.ស ១៩៦៣

A-ឆ្នាំទី ៣៥លេខ ១២ ខែ ធ្នូ  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ព្រះពុទ្ធសាសនា នៅ សហរដ្ឋអាមេរិក (វិចារណកថា) --ដោយលោក ឌឹក.គាម តែងរៀបរៀង ១២១២
២- អធិបតេយ្យកថា ការសំដែងអំពីអធិបតេយ្យ ៣ យ៉ាង(តចប់) --ព្រះសាសនាមុន្នី កឹម.តូរ ក្រុមជំនុំព្រះ ត្រៃបិដក...តែងរៀបរៀង ១២១៥
៣-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរបុគ្គលប្បឭាតិ) (តមក)--លោក ប៊ូ ប៉ូរ រៀបរៀង (ត) ១២៣៥
៤-អ្នកបរិភោគកាម ១០ ពួក(ឧបាសកវគ្គទី ៥ ទំព័រទី ៤៩ អង្គុត្តរនិកាយ ទសកនិបាត) ១២៤២
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៥-សេរីភាព (វិចារណកថា) --លោក ផេង ជ្រីវ រៀបរៀង (តចប់) ១២៥២
៦-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹតខ្មែរ --ព្រះតេជគុណ ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង (ត) ១២៥៧
៧-រឿងសាមកុក (តមក)--ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង (ត) ១២៥៩
៨-ល្បើក ឡាហ្វុងតែន --លោក ផេង ជ្រីវ ប្រែពីភាសាបារាំង (ត) ១២៧០
៩-រឿងព្រេងចិន(ត)(រឿងក្អែកត្រូវទោស) -- លោក រ៉ាយ ប៊ុក ប្រែពីភាសាបារាំង (ត) ១២៧៣
១០-សំបុត្រទី ៨ របស់លោកនេរុ -- លោក ឈន អៀម ប្រែពីភាសាអង់គ្លេស ១២៨២
១១-ទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ៖ រាំស្នែងទន្សោង ១២៨៨
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១២-ពិធីសម្ពោធឆ្លងគ្រឹះស្ថាន ពុទ្ធិកសិក្សា សម្ដេចព្រះនរោត្ដម សីហនុ ក្រុងភ្នំពេញ ១២៩៣
១៣- សុន្ទរកថា សហជីវិនអនុរដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងធម្មការ នឹងព្រះតេជគុណព្រះពោធិវង្ស ១៣០៣

Flag Counter