គ.ស ១៩៥៩

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៣១ លេខ១ ព.ស ២៥០១ គ.ស ១៩៥៩

A-ឆ្នាំទី ៣១ លេខ ១ ខែមករា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- បណ្ឌិតកថា របស់ --ព្រះមហា អ៊ុក អឺន
២- អាភាកថា របស់ --ភិក្ខុ កែវ សារឿន ១៥
៣- រឿង វិឌូឌភ របស់ --ព្រះមហា ឌឿក អមត៍ ២៧
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- ច្បាប់ស្រីព្រះរាជនិពន្ធដោយព្រះបាទ អង្គឌួង --លោក ចាប ពិន ពិនិត្យ ៣៩
៥- រឿង សព្វសិទ្ធិ របស់ --ហ្មឺនភក្ដីអក្សរ តន់ លោក ប៊ូ ប៉ូរ ចំលងចេញពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ៥៣
៦- ទំនៀមបេះក្រវាញ --អ្នកស្រី ពេជ សល់ រៀបរៀង ៦២
៧- សុភាសិតជាតិ ស៊ីរី នឹង លីបង់ --លោក រ៉ាយ ប៊ុន ប្រែរៀបរៀង ៦៦
៨- រឿង សាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ៧៦
៩- រឿង នាយឆ្មា --លោក លាង ហាប់អាន ប្រែរៀបរៀង ៨៨
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១០- អនុសំវច្ឆរៈ មហាសន្និបាតលើកទី១៥ នៃមន្ត្រីសង្ឃ --ស្រី អ៊ូ រៀបរៀង ៩៧
១១- វចនានុក្រមសំស្ក្រឹតខ្មែរ (តមក) --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ១១៤

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៣១ លេខ២ ព.ស ២៥០១ គ.ស ១៩៥៩

A-ឆ្នាំទី ៣១ លេខ ២ ខែកុម្ភៈ  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ពុទ្ធសាសនធុរកថា របស់ --ព្រះមហា ព្រហ្ម មារិន្ទ ១២១
២- រឿង វិឌូឌភៈរបស់ --ព្រះមហា ឌឿក អមរ៍ (តចប់) ១៣១
៣- សុរពជាតក --លោក ថង វង ចំលងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ១៤៩
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- ច្បាប់ស្រីព្រះរាជនិពន្ធដោយព្រះបាទ អង្គឌួង --លោក ចាប ពិន ពិនិត្យ (តចប់) ១៦៩
៥- រឿង សព្វសិទ្ធិ របស់ហ្មឺនភក្ដីអក្សរតន់ --លោក ប៊ូ ប៉ូរ ចំលងចេញពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ១៩០
៦- ពិធីបុណ្យកំសាន្តស្រុក --លោក ស្រី អ៊ូ រៀបរៀង ២០៧
៧- សុភាសិតជាតិ ស៊ីរី នឹង លីបង់ --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ប្រែរៀបរៀង ២១១
៨- រឿង សាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ២១៧
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- សន្និសីទនៃលោក ម៉ាគូសបាក់ --លោក រ៉ាយ ប៊ុក រៀបរៀង ២២៧
១០- វចនានុក្រមសំស្ក្រឹតខ្មែរ --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ២៣៤

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៣១ លេខ៣ ព.ស ២៥០១ គ.ស ១៩៥៩

A-ឆ្នាំទី ៣១ លេខ ៣ ខែមីនា  
D-បញ្ជីរឿង  
F-សព្ទសាធុការពរឆ្នាំថ្មី  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- វេសារជ្ជករណធម៌ របស់ --ព្រះមហា សុខ យូរ ២៣៩
២- កិលេសធម៌ របស់ --ព្រះមហា វើក ភឹម ២៥៦
៣- សុរពជាតក (តមក) --លោក ថង វង ចំលងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ២៦៤
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- អត្ថន័យនៃការសិក្សា --លោក ស៊ិន ហ៊ាន រៀបរៀង ២៨៨
៥- រឿង សព្វសិទ្ធ របស់ ហ្មឺនភក្ដីអក្សរតន់ --លោក ប៊ូ ប៉ូរ ចំលងចេញពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ២៩០
៦- និទានចៅកាំបិតឈ្មោល --លោក ម៉័ន អេង រៀបរៀង ៣១១
៧- សុភាសិតជាតិ ស៊ីរី នឹង លីបង់ (តចប់) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ប្រែរៀបរៀង ៣២៥
៨- រឿង សាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ៣២៨
៩- ដើមកំណើតរបាំ --លោក ស៊ិន ហ៊ាន រៀបរៀង ៣៣៨
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១០- ពិធីបុណ្យពុទ្ធជយន្ដិ --ប្រទេសជប៉ុន ៣៤៧
១១- ព័ត៌មានផ្សេងៗ របស់ --ក្រសួងធម្មការ ៣៥០
១២- វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត-ខ្មែរ (តមក) --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៣៥២

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៣១ លេខ៤ ព.ស ២៥០១ គ.ស ១៩៥៩

A-ឆ្នាំទី ៣១ លេខ ៤ ខែមេសា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- សុខកថា របស់ --ព្រះបាឡាត់បទុមវង្សា ហ៊ីង កេង ៣៥៩
២- រឿងសត្វចាប នឹង ដំរីស្ដ --លោក ប៊ូ ប៉ូរ រៀបរៀង ៣៦៨
៣- សុរពជាតក (តមក) --លោក ថង វង ចំលងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ៣៧៣
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- អក្សរសាស្ត្រខ្មែរក្រោយសម័យអង្គរ --លោក ស៊ិន ហ៊ាន រៀបរៀង ៣៩៧
៥- រឿង សព្វសិទ្ធ --របស់ ហ្មឺនភក្ដីតន់ លោក ប៊ូ ប៉ូរ ចំលងចេញពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ៤០៤
៦- រឿង ហង្សយន្ត --លោក អឹម ភន ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ៤៣១
៧- សុភាសិតជាតិយួន ចិន --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ដកស្រង់រៀបរៀង ៤៤៧
៨- ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី --លោក ស្រី អ៊ូ រៀបរៀង ៤៥១
៩- រឿង សាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ៤៥៥
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១០- គណៈប្រតិភូខ្មែរខាងសាសនា ទៅចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យពុទ្ធជយន្ដិនៅប្រទេសជប៉ុន --លោក ចាប ពិន ៤៧២
១១- វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត-ខ្មែរ (តមក) --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៤៧៦

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៣១ លេខ៥ ព.ស ២៥០១ គ.ស ១៩៥៩

A-ឆ្នាំទី ៣១ លេខ ៥ ខែឧសភា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- វេរុបសមកថា របស់ --ព្រះគ្រូញាណមុន្នី ឡេង រាម ៤៨១
២- លោកបាលធម៌ របស់ --ព្រះមហា មាស ស៊ុមន៍ ៤៩៤
៣- សុរពជាតក (តមក) --លោក ថង វង ចំលងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ៥០៩
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- រឿង សព្វសិទ្ធ (តមក)របស់ --ហ្មឺនភក្ដីអក្សរ តន់ លោក ប៊ូ ប៉ូរ ចំលងចេញពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ៥២១
៥- រឿង ហង្សយន្ត(តមក) --លោក អឹម ភន ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ៥៤៧
៦- អំពីល្ខោនស្បែក --អ្នកស្រី ពេជ្រ សល់ រៀបរៀង ៥៥៧
៧- ការវាងវៃនៃចចក --ភិក្ខុ ម៉ែន រៀម រៀបរៀង ៥៦៣
៨- រឿង សាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ៥៦៩
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- ពិធីប្រគេនព្រហ្ម ទានចំពោះសមណ និស្សិត --លោក រ៉ាយ ប៊ុក រៀបរៀង ៥៧៤
១០- បុណ្យនមស្ការព្រះសក្យមុនីចេតិយ --លោក ចាប ពិន រៀបរៀង ៥៨៧
១១- វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត-ខ្មែរ (តមក) --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៦០០

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៣១ លេខ៦ ព.ស ២៥០១ គ.ស ១៩៥៩

A-ឆ្នាំទី ៣១ លេខ ៦ ខែមិថុនា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- មលធម្មកថា របស់ --ព្រះមហា ឡាច សុមេធ ៦០៥
២- រោគចិត្ដ --លោក ស៊ិន ហ៊ាន រៀបរៀង ៦១៧
៣- សុរពជាតក (តមក) --លោក ថង វង ចំលងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ៦២៣
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- រឿង សព្វសិទ្ធ(តចប់) របស់ --ហ្មឺនភក្ដីអក្សរ លោក ប៊ូ ប៉ូរ ចំលងចេញពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ៦៣៥
៥- រឿងប្រដៅមនុស្សដោយវាយមួយរយរំពាត់ --លោក ស៊ិន ហ៊ាន រៀបរៀង ៦៤២
៦- រឿង ហង្សយន្ត(តមក) --លោក អឹម ភន ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ៦៤៧
៧- វត្ថុគ្រឿងតំណាង --លោក ស្រី អ៊ូ រៀបរៀង ៦៦៥
៨- រឿង សាមកុក(តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ៦៧០
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- ពិធីបើកការសិក្សានៅពុទ្ធិកមហាវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជ នឹងពិធីសម្ពោធគ្រឹះស្ថានព្រះសីហនុ --លោក ថង វង រៀបរៀង ៦៨៩
១០- វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត-ខ្មែរ (តមក) --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៧៦១

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី៣១ លេខ៧ ព.ស ២៥០២ គ.ស ១៩៥៩

A-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- អំពីការត្រឡប់ខ្លួន --លោក ស៊ិន ហ៊ាន រៀបរៀង ៧២៥
២- តិលមុដ្ឋិជាតក --ព្រះញាណកោសល ញាណ ឈឺន រៀបរៀង ៧៣៤
៣- សុរពជាតក (តមក) --លោក ថង វង ចំលងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ៧៥៣
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- រឿង ព្រេងនឹងរឿងបុរាណប្រទេសជប៉ុន --លោក រ៉ាយ ប៊ុក រៀបរៀង ៧៧៣
៥- រឿងមរណមាតា --លោក ប៊ី សុវណ្ណ ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ៧៨៤
៦- រឿង ព្រេងចែងអំពីអ្នកប្រើគំនិតខុសនាំអោយមានទុក្ខដល់ខ្លួន --លោក មុន អេង រៀបរៀង ៧៩៣
៧- រឿង ហង្សយន្ត (តមក) --លោក អឹម ភន ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ៨០០
៨-ទំនៀមកាន់ទុក្ខសពនៃសាមញ្ញជនជាតិខ្មែរ --លោក ប៊ូ ប៉ូរ រៀបរៀង ៨១៩
៩- រឿង សាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ៨២៣
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១០- ព័ត៌មានផ្សេងៗរបស់ --ក្រសួងធម្មការ ៨៣៥
១១- វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត-ខ្មែរ (តមក) --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៨៣៨

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី៣១ លេខ៨ ព.ស ២៥០២ គ.ស ១៩៥៩

A-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ទីបធម្មកថារបស់ --ព្រះមហា ជា សន ៨៤៥
២- ឧដ្ឋានធនលាភទេសនារបស់ --ព្រះមហា ម៉ៅ ខាន់ ៨៥៧
៣- សុរពជាតក (តមក) --លោក ថង វង ចំលងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ៨៦៦
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- រឿង ហង្សយន្ត (តមក) --លោក អឹម ភន ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ៨៧១
៥- រឿងមរណមាតា(តមក) --លោក ប៊ី សុវណ្ណ ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ៨៧៨
៦- រឿង ព្រេងជ័យសួស្ដី --លោក ប៊ូ ប៉ូរ រៀបរៀង ៨៨៥
៧- រឿង ព្រេងនឹងរឿងបុរាណប្រទេសជប៉ុន (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក រៀបរៀង ៨៩០
៨- សុច្ចរិត នឹង ទុច្ចរិត រឿងព្រេងរុស្សី --អ្នកស្រី ស សារា ប្រែរៀបរៀង ៩០៧
៩- រឿងស្រីគ្រប់លក្ខណ៍ --យុក វជីវ រៀបរៀង លោក ផេង ជ្រីវ ពិនិត្យ ៩២០
១០- រឿង សាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ៩៣៨
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១១- សេចក្ដីថ្លែងការណ៍សារព័ត៌មាន របស់ --ព្រះតេជគុណព្រះពោធិវង្ស ហួត តា អគ្គធិការ នៃពុទ្ធិក សិក្សា ៩៣៨
១២- ព័ត៌មានផ្សេងៗ របស់ --ក្រសួងធម្មការ ៩៥៧
១៣- វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត-ខ្មែរ (តមក) --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៩៥៨

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី៣១ លេខ៩ ព.ស ២៥០២ គ.ស ១៩៥៩

A-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- គារវកថា របស់ --ព្រះមហា ចក់ សុវឌ្ឍន៍ ៩៦៥
២- មេត្តាវិហារកថា របស់ --ព្រះបាឡាត់សង្ឃរ័ក្ស មូល ហ៊ិន ៩៧៨
៣- សុរពជាតក (តមក) --លោក ថង វង ចំលងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ៩៨៥
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- រឿង ហង្សយន្ត (តមក) --លោក អឹម ភន ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ៩៩៤
៥- រឿង ព្រេងនឹងរឿងបុរាណប្រទេសជប៉ុន (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក រៀបរៀង ១០១០
៦- រឿងស្រីគ្រប់លក្ខណ៍ --យុក វជីវ រៀបរៀង លោក ផេង ជ្រីវ ពិនិត្យ ១០២៦
៧- បន្លាមុតយកបន្លាជោះ --លោក ប៊ូ ប៉ូរ រៀបរៀង ១០៣៧
៨- ទៅលេងឋានសួគ៌បួនដប់ថ្ងៃ --លោក ញូង សឿង រៀបរៀង ១០៤៥
៩- រឿងមរណមាតា(តមក) --លោក ប៊ី សុវណ្ណ ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ១០៥០
១០- រឿង សាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ១០៦១
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១១- បុណ្យផ្កា ជួយឧបត្ថម្ភសមណនិស្សិត នៅពុទ្ធិក មហាវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជ --គណៈកម្មការបុណ្យរៀបរៀង ១០៧០
១២- វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត-ខ្មែរ (តមក) --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ១០៧៦

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី៣១ លេខ១០ ព.ស ២៥០២ គ.ស ១៩៥៩

A-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- វិចារណកថា --លោក ស៊ិន ហ៊ាន រៀបរៀង ១០៨១
២- ប្រវត្ដិព្រះសុមេធាថេរី --លោក យូរ អ៊ិន រៀបរៀង ១០៨៤
៣- សុរពជាតក (តមក) --លោក ថង វង ចំលងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ១០៩៩
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- រឿង ហង្សយន្ត (តមក) --លោក អឹម ភន ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ១១០៧
៥- ព្រោះហេតុអ្វីបានជាសត្វសេកត្រាប់ពាក្យមនុស្សតែមួយម៉ាត់ៗជាពាក្យឥតន័យ --ព្រះមហា ម៉ែន រៀម រៀបរៀង ១១២១
៦- រឿង ព្រេងនឹងរឿងបុរាណប្រទេសជប៉ុន (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក រៀបរៀង ១១២៨
៧- រឿងស្រីគ្រប់លក្ខណ៍ --យុក វជីវ រៀបរៀង លោក ផេង ជ្រីវ ពិនិត្យ ១១៤១
៨- ការស្រាវជ្រាវរកប្រភពនៃបុណ្យកាន់បិណ្ឌនឹងភ្ជុំបិណ្ឌ លោក ចាប ពិន រៀបរៀង ១១៥១
៩- រឿងមរណមាតា (តមក) --លោក ប៊ី សុវណ្ណ ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ១១៥៦
១០- រឿង សាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ១១៧៧
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១១- ព័ត៌មានផ្សេងៗ របស់ --ក្រសួងធម្មការ ១២០២
១២- វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត-ខ្មែរ (តមក) --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ១២០៤

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី៣១ លេខ១១ ព.ស ២៥០២ គ.ស ១៩៥៩

A-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ពុទ្ធនិយមនឹងជាតិនិយម --លោក រដ្ឋលេខាធិការ សូ ណែម រៀបរៀង ១២០៥
២- កាយសន្ដិភាវកថា របស់ --ព្រះវិន័យធម្ម ថោង យុ ១២១១
៣- សុរពជាតក (តមក) --លោក ថង វង ចំលងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ១២២៥
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- រឿង ហង្សយន្ត (តមក) --លោក អឹម ភន ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ១២៣៩
៥- គតិបណ្ឌិតរបស់ព្រះបាទ ម៉ាក់ អូរ៉ែល ព្រះអធិរាជរ៉ូម៉ាំង --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ដកស្រង់ រៀបរៀង ១២៥៧
៦- រឿង ព្រេងនឹងរឿងបុរាណប្រទេសជប៉ុន (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក រៀបរៀង ១២៦០
៧- រឿងស្រីគ្រប់ល័ក្ខណ៍ --យុក វជីវ រៀបរៀង លោក ផេង ជ្រីវ ពិនិត្យ ១២៧៦
៨- ការស្រាវជ្រាវរកប្រភពនៃបុណ្យកាន់បិណ្ឌនឹងភ្ជុំបិណ្ឌ លោក ចាប ពិន រៀបរៀង ១២៩៤
៩- បិសាចនឹងចចក --លោក ផេង ជ្រីវ រៀបរៀង ១៣០១
១០- រឿងមរណមាតា (តមក) --លោក ប៊ី សុវណ្ណ ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ១៣០៨
១១- រឿង សាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ១៣០៨
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១២- ព័ត៌មានផ្សេងៗ របស់ --ក្រសួងធម្មការ ១៣១៨
១៣- វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត-ខ្មែរ (តមក) --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ១៣២០

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី៣១ លេខ១២ ព.ស ២៥០២ គ.ស ១៩៥៩

A-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- វិចារណកថា --លោក ស៊ិន ហ៊ាន រៀបរៀង ១៣២១
២- សង្ឃសោភនកថា របស់ --ព្រះមហា ថាន់ ខុក ១៣២៧
៣- រឿងព្រះរដ្ឋបាលត្ថេរ --លោក ថង វង ប្រែរៀបរៀង ១៣៤០
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- រឿង ហង្សយន្ត (តមក) --លោក អឹម ភន ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ១៣៤៦
៥- រឿងពស់លេបមន្ត្រីធំ --លោក ប៊ូ ប៉ូរ រៀបរៀង ១៣៦៨
៦- រឿង ព្រេងនឹងរឿងបុរាណប្រទេសជប៉ុន (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក រៀបរៀង ១៣៧៩
៧- រឿងស្រីគ្រប់ល័ក្ខណ៍ --យុក វជីវ រៀបរៀង លោក ផេង ជ្រីវ ពិនិត្យ ១៣៩៦
៨- រឿងមរណមាតា (តមក) --លោក ប៊ី សុវណ្ណ ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ១៤២២
៩- រឿងបុរសបិទរន្ធខ្យល់ --លោក ផេង ជ្រីវ រៀបរៀង ១៤២៣
១០- រឿង សាមកុក(តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ១៤២៩
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១១- ដំណឹងព្រះត្រៃបិដក ១៤៣០
១២- ពិធីបុណ្យបញ្ចុះព្រះពុទ្ធរូបក្នុងចេតិយ --លោក ហុក ហ៊ុម រៀបរៀង ១៤៣៤
១៣- វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត-ខ្មែរ (តមក) --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ១៤៤៤

គ.ស ១៩៥៧

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី២៩ ខែមករា លេខ១ ព.ស ២៤៩៩ គ.ស ១៩៥៧

A-គម្រប  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- គិលានុបដ្ឋានកថា --ព្រះភិក្ខុ ប៉ាង ខាត់
២- ប្រស្នាលទ្ធិរាប់អានខ្មោច បិសាច --ឃុនបណ្ណានុរ័ក្ស ប៊ូ ប៉ូរ ១០
៣- មាតា បិតា មានគុណមែន ឬ ? --ឃុនអត្ថកោវិទ ជា យូរ ១៩
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- សាវតារនាងហ្ស៍នដាក --លោក អ៊ំ ហំ ប្រែ ៣២
៥- រឿងត្រីមាស --លោក សក់ ខាត់ ៤១
៦- សុភាសិតប្រដៅជនប្រុសស្រី --ព្រះឃោសធម្ម ម៉ឹង សែស ៥០
៧- សាសនាឥស្លាម និង សាសនាកាតូលិក --លោក ទៀង តៃ ឈុន ប្រែ ៦៤
៨- ពេជ្រព្រះរាជា --លោក ស៊ិន ហ៊ាន ប្រែ ៧១
៩- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៧៨
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១០- វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត-ខ្មែរ --ព្រះភិក្ខុ ប៉ាង ខាត់ ៩២

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី២៩ ខែ កុម្ភៈ លេខ២ ព.ស ២៤៩៩ គ.ស ១៩៥៧

A-គម្រប  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- បាឋកថារឿងពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសកម្ពុជា --លោក សម ញាណ ១០៣
២- គិលានុបដ្ឋានកថា(តចប់) --ព្រះភិក្ខុ ប៉ាង ខាត់ ១០៩
៣- ប្រស្នាលទ្ធិរាប់អានខ្មោច បិសាច(តចប់) --ឃុនបណ្ណានុរ័ក្ស ប៊ូ ប៉ូរ ១១៦
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- ភាសិតខ្មែរ --លោក ទៀង តៃ ឈុន ១២២
៥- សាវតារនាងហ្ស៍នដាក --លោក អ៊ំ ហំ ប្រែ ១២៩
៦- រឿងទេវន្ទរបស់លោក អម្រឹត្សត្រីម៉ុក --លោក ញ៉ុក ថែម ពិនិត្យ ១៤៤
៧- សុភាសិតប្រដៅជនប្រុសស្រី --ព្រះឃោសធម្ម ម៉ឹង សែស ១៥២
៨- ពេជ្រព្រះរាជា --លោក ស៊ិន ហ៊ាន ប្រែ ១៦៣
៩- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ១៦៩
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១០- ពិធីបុណ្យកតញ្ញូកតវេទិតាចំពោះសម្ដេចព្រះធម្មលិខិត ឧត្ដមប្រឹក្សា ល្វី ឯម របស់សមណនិស្សិត --លោក ឯន ប៉ង់ ១៧៨
១១- ដំណើរទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌានៃលោក រ៉ាយ ប៉ុក --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ១៨៨
១២- វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត-ខ្មែរ --ព្រះភិក្ខុ ប៉ាង ខាត់ ១៩៦

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី២៩ ខែ មិនា លេខ៣ ព.ស ២៤៩៩ គ.ស ១៩៥៧

A-គម្របសៀវភៅ  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- អប្បមាទកថា --ព្រះទេពសត្ថា កឹម តូ ២០៣
២- ប្រស្នាធម៌នឹងវិន័យ --ឃុនបណ្ណានុរ័ក្ស ប៊ូ ប៉ូរ ២១១
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៣- ភាសិតខ្មែរ(តចប់) --លោក ទៀង តៃ ឈុន ២២១
៤- ដើមកំណើតទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងសតវត្សទី ១៥ --អ្នកស្រី សារីយ៉ាន់ ២២៩
៥- រឿងទេវន្ទរបស់លោក អម្រឹត្សត្រីម៉ុក(តមក) --លោក ញ៉ុក ថែម ពិនិត្យ ២៣៧
៦- សុភាសិតប្រដៅជនប្រុសស្រី(តមក) --ព្រះឃោសធម្ម ម៉ឹង សែស ២៤៥
៧- ពេជ្រព្រះរាជា(តមក) --លោក ស៊ិន ហ៊ាន ប្រែ ២៥៥
៨- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ២៦៥
៩- រឿងហ្សាឌិត --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ២៧៧
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១០- ពិធីបុណ្យកតញ្ញូកតវេទិតាចំពោះសម្ដេចព្រះធម្មលិខិត ឧត្ដមប្រឹក្សា ល្វី ឯម របស់ សមណនិស្សិត (តចប់) --លោក ឯន ប៉ង់ ២៨១
១១- ដំណើរទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌានៃលោក រ៉ាយ ប៉ុក(តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ២៨៨
១២- វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត-ខ្មែរ (តមក) --ព្រះភិក្ខុ ប៉ាង ខាត់ ២៩៧

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី២៩ ខែ មេសា លេខ៤ ព.ស ២៤៩៩ គ.ស ១៩៥៧

A-គម្របសៀវភៅ  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ជ័យកថា --ព្រះមហា វ៉ា យ៉ាវ ៣០៣
២- មនុស្ស ៤ ពួក --ឃុនបណ្ណានុរ័ក្ស ប៊ូ ប៉ូរ ៣០៧
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៣- រឿងទេវន្ទរបស់លោក អម្រឹត្សត្រីម៉ុក(តមក) --លោក ញ៉ុក ថែម ពិនិត្យ ៣១២
៤- សុភាសិតប្រដៅជនប្រុសស្រី(តចប់) --ព្រះឃោសធម្ម ម៉ឹង សែស ៣២៤
៥- ពេជ្រព្រះរាជា(តចប់) --លោក ស៊ិន ហ៊ាន ប្រែ ៣៣៤
៦- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៣៤៣
៧- រឿងហ្សាឌិត --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ៣៥២
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៨- ដំណើរទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌានៃលោក រ៉ាយ ប៉ុក(តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ៣៥៨
៩- គ្រោងការបុណ្យ ព.ស.២៥០០ --ក្រសួងធម្មការ ៣៦៦
១០- កម្មវិធីបុណ្យ ព.ស.២៥០០ --ក្រសួងធម្មការ ៣៨២
១១- វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត-ខ្មែរ (តមក) --ព្រះភិក្ខុ ប៉ាង ខាត់ ៤០០

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី២៩ ខែ ឧសភា លេខ៥ ព.ស ២៥០០ គ.ស ១៩៥៧

A-គម្របសៀវភៅ  
D-បញ្ជីរឿង  
១- អារម្ភបទ --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ
២- ពិធីបុណ្យ ២៥០០ វស្សា នៃពុទ្ធសាសនា នៅប្រទេសកម្ពុជា
៣- សុន្ទរកថា សម្ដេចព្រះសុធម្មាធិបតី សង្ឃនាយក គណៈធម្មយុត្តិកនិកាយ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្លែងនៅឱកាសបុណ្យ ព.ស២៥០០ ២៤
៤- សារលិខិតនៃលោក ឌុ.បាក.ស រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការប្រតិភូនៃប្រទេសភូមា ៥០
៥- សារលិខិតនៃឯកឧត្ដមសេនាប្រមុខ ពិបុល សង្គ្រាម នាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រទេសថៃ ៦៥
៦- សារលិខិតនៃ ឧត្ដម ផាំ យ៉ាំង ដុង ជារដ្ឋមន្ត្រីទី ១ នៃ សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យវៀតណាម ៦៦
៧- សារទូរលេខនៃ ឧត្ដម ផាំ យ៉ាំង ដុង ជារដ្ឋមន្ត្រីទី ១ នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យវៀតណាម ខាងជើង ៦៧
៨- សេចក្ដីឆ្លើយតបនៃសម្ដេចព្រះឧបយុវរាជ ៦៨
៩- សារក្រុមប្រឹក្សាខាង ព្រះពុទ្ធសាសនា នៃសហភាពភូមា ៧៣
១០- សារលិខិតអំពីទីចាត់ការធំនៃវត្ត ពុទ្ធសាសនា ទាំងឡាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិក ថ្វាយចំពោះព្រះករុណា នឹងព្រះមហាក្សត្រិយានី --នៃប្រទេសកម្ពុជា ៧៥
១១- សារលិខិតនៃក្រុមពុទ្ធសាសនិកជាតិអាមេរិក ៧៥
១២- សារនៃពុទ្ធសាសនិកជាតិម៉ាឡេយូ ៧៨
១៣- សារនៃព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីជាតំណាងពុទ្ធិកសមាគមប្រទេសថៃ ៨៤
១៤- សារនៃសហព័ន្ធពុទ្ធសាសនិកនៅប្រទេសជប៉ុន ៨៥
១៥- សារនៃប្រធានពុទ្ធិកសមាគមសហភាពរុស្សី ថ្វាយចំពោះ សម្ដេច ព្រះឧបយុវរាជ នរោត្ដម សីហនុ ៨៨
១៦- អនុប្រធានពុទ្ធិកសមាគមកម្ពុជរដ្ឋ ៨៩
១៧- ប្រធាននៃសមាគមគិលានសង្គ្រោះ ចំពោះព្រះសង្ឃពុទ្ធសាសនិក ៩៤
១៨- សុន្ទរកថា លោក រ៉ាយ ប៉ុក ប្រធាន សមាគមមិត្ដ ពុទ្ធិកវិទ្យាល័យ ៩៨
១៩- សារនៃលោក រីស្ហាចាដ៍ជាទីប្រឹក្សាពិសេសនៃមូលនិធិអាស៊ី ១០២
២០- សារលិខិតនៃគណៈប្រតិភូពុទ្ធសាសនា សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ១០៥
២១- សុន្ទរកថា ព្រះមហាពុទ្ធចាល អនុប្រធានគណៈប្រតិភូប្រទេសវៀតណាមសេរី ១០៩
២២- សុន្ទរកថា ព្រះកាតត្ថេរ តំណាងប្រទេសវៀតណាមសេរី ១១០
២៣- ពិធីជប់លៀងក្រយាហារ ចំពោះប្រតិភូពុទ្ធសាសនាប្រទេសឥណ្ឌា នឹង ប្រទេសចិនប្រជាមានិត ១៧៨
២៤- សង្កថានៃលោក ដុវលិសិង្ហៈ ១៨៤
២៥- រឿងផ្សេងៗនៃពិធីបុណ្យ ព.ស. ២៥០០ ១៨៧
២៦- អវសានកថា ១៨៩
២៧- ប្រកាសតាំងគណៈកម្មាធិការនាយកសម្រាប់ចាត់ពិធីបុណ្យ ព.ស ២៥០០ ១៩៣
២៨- ប្រកាសតាំងគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិការបុណ្យ ព.ស ២៥០០ ១៩៥
២៩- វិធីនមស្ការព្រះរត្នត្រ័យ ក្នុងឱកាសបុណ្យ ព.ស. ២៥០០ ១៩៧
៣០- នមស្ការព្រះបរម សារីរិកធាតុ ក្នុងឱកាសបុណ្យ ព.ស. ២៥០០ ១៩៩

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី២៩ ខែ មិថុនា លេខ៦ ព.ស ២៤៩៩ គ.ស ១៩៥៧

A-គម្របសៀវភៅ  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- អរិយសច្ចកថា --ព្រះ ឧបាលំវង្ស សូរ ហាយ ៥០៣
២- សុទ្ធិកថា --ព្រះមហា មូល អ៊ូ ៥២៥
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៣- ការអប់រំក្មេងគួរអប់រំនៅផ្ទះ ឬ នៅសាលារៀន --ឃុនអត្ថកោវិទ ជា យូ ៥៣៣
៤- រឿងទេវន្ទរបស់លោក អម្រឹត្សត្រីម៉ុក(តមក) --លោក ញ៉ុក ថែម ពិនិត្យ ៥៤៦
៥- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៥៥៥
៦- រឿងហ្សាឌិត --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ៥៥៩
៧- រឿងបុរសពីរនាក់គូកន នឹងគ្នា --លោក ផេង ជ្រីវ ប្រែ ៥៦៥
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៨- ពិធីអនុសំវច្ឆរមហាសន្និបាតទី ១៣ នៃ ព្រះសង្ឃ --លោក ឯក ប៉ង់ ៥៧៤
៩- បុណ្យដង្ហែនឹងអភិសេកព្រះពុទ្ធរូបសំរឹទ្ធ --លោក អឿ តូ លុច ៥៨៨
១០- វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត-ខ្មែរ --(តមក) --ព្រះភិក្ខុ ប៉ាង ខាត់ ៦០០

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី២៩ ខែ កក្កដា លេខ៧ ព.ស ២៥០០ គ.ស ១៩៥៧

A-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- វីរិយកថា --ឃុនបណ្ណារក័្ស ប៊ូ ប៉ូរ ៦០៣
២- អនាមតធម៌ --ឃុនសុវត្ថិវេទី យូរ អ៊ុន ៦៣៧
៣- និទានសុភាសិត --ព្រះមហា ម៉ៅ ខាន់ ៦១៩
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- សិល្បៈនឹងអតីតនៃព្រះរាជអាណាចក្រខ្មែរ --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ៦២៣
៥- រឿងទេវន្ទរបស់អម្រឹត្សត្រីម៉ុក --លោក ញ៉ុក ថែម ពិនិត្យ ៦៣៧
៦- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៦៤៤
៧- រឿងហ្សាឌិគ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុន ប្រែ ៦៤៨
៨- រឿងព្រះនាងអារ៉ាបុស្កា --លោក ផេង ជ្រីវ ប្រែ ៦៥៤
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- សុន្ទរកថានឹងសារលិខិត --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ៦៦៣
១០- បុណ្យឆ្លងវិហារវត្តរវៀង ស្រុករវៀង (កំពង់ធំ) --ព្រះគ្រូអនុគណ ថោង គីម ៦៧៥
១១- ពិធីបុណ្យព.ស ២៥០០ នៃខែត្រកំពង់ឆ្នាំង --ព្រះភិក្ខុ ទេព សារុន ៦៨៩
១២- វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត-ខ្មែរ (តមក) --ព្រះភិក្ខុ ប៉ាង ខាត់ ៦៩២

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី២៩ ខែ សីហា លេខ៨ ព.ស ២៥០០ គ.ស ១៩៥៧

A-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- អំពីឥទ្ធិពលនៃព្រះពុទ្ធសាសនានៅលើសិល្បៈខ្មែរ --លោក ទៀង តៃឈុន ៦៩៥
២- ប្រយោជន៍ ២យ៉ាង --ស្រី អ៊ូ រៀបរៀង ៧០៤
៣- ការស្រាវជ្រាវរកមង្គល --អ៊ុក ផង់ រៀបរៀង ៧០៨
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- គំរូកតញ្ញធម៌ចំពោះមាតាបិតា ជារឿងព្រេងជប៉ុន --លោក ញ៉ុក ថែម ពិនិត្យ ៧២៣
៥- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៧៣៣
៦- រឿងហ្សាឌិគ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុន ប្រែ ៧៤៣
៧- រឿងអណ្ដើកមាស --លី ធាមតេង ប្រែ រៀបរៀង លោក ប៊ូ ប៉ូរ ពិនិត្យ ៧៤៧
៨- រឿងទេវន្ទរបស់អម្រឹត្សត្រីម៉ុក --លោក ញ៉ុក ថែម ពិនិត្យ  
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- ដំណើរទស្សនាការសហរដ្ឋអាមេរិក នៃព្រះតេជព្រះគុណព្រះពោធិវង្ស --លោក ជា ទន់ រៀបរៀង ៧៦៩
១០- ដំណើរមកកាន់ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យនៃឯកឧត្ដមបណ្ឌិត្យរាធក្រិសា្ណនអនុប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌៀ --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ៧៨០
១១- ពិធីបុណ្យទទួលអដ្ឋិធាតុនៃព្រះគ្រូហ៊ុន សាង ជាតិចិន នៅនាលន្ទា (ប្រទេសឥណ្ឌៀ) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ៧៨៥
១២- វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត-ខ្មែរ (តមក) --ព្រះភិក្ខុ ប៉ាង ខាត់ ៧៨៧

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី២៩ ខែ កញ្ញា លេខ៩ ព.ស ២៥០០ គ.ស ១៩៥៧

A-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ទ្វារនៃប្រយោជន៍ ៦យ៉ាង --ស្រី អ៊ូ រៀបរៀង ៧៩១
២- អធិប្បាយពុទ្ធសុភាសិត --លី ធាមតេង រៀបរៀង ៧៩៦
៣- តើព្រះពុទ្ធសាសនាវិវត្តមកដល់ត្រឹមណា? --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ប្រែពីភាសាបារាំង ៨០១
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- អានុភាពនៃខ្មែរអតីត --លោក រ៉ាយ ប៊ុក រៀបរៀង ៨០៦
៥- រឿងទេវន្ទរបស់អម្រឹត្សត្រីម៉ុក --លោក ញ៉ុក ថែម ពិនិត្យ ៨១៥
៦- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៨២៨
៧- រឿងហ្សាឌិគ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ប្រែ ៨៤០
៨- អំពីបងប្អូនពីរនាក់នឹងមាន់ធ្នាក់ --លោក ទៀង តៃឈុន ប្រែរៀបរៀង ៨៤៥
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- ដំណើរទស្សនាការសហរដ្ឋអាមេរិកនៃព្រះតេជព្រះគុណព្រះពោធិវង្ស --លោក ជា ទន់ រៀបរៀង ៨៥៧
១០- សន្និសីទនៃបណ្ឌិតរិស្យាទ៍អេក៊្ហាត ធ្វើនៅពុទ្ធិកវិទ្យាល័យព្រះសុរាម្រឹត --លោករ៉ាយ ប៊ុក រៀបរៀង ៨៦៣
១១- ជីវប្រវត្តិសង្ខេបនៃឯកឧត្ដម រាធក្រិសា្ណន អនុប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌៀ --លោក រ៉ាយ ប៊ុក រៀបរៀង ៨៦៩
១២- វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត-ខ្មែរ (តមក) --ព្រះភិក្ខុ ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៨៧៩

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី២៩ ខែ តុលា លេខ១០ ព.ស ២៥០០ គ.ស ១៩៥៧

A-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- អប្បមាទធម៌ --លោក ទ្រិញ វ៉ាញ អតីតរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងធម្មការ រៀបរៀង ៨៧៩
២- តើព្រះពុទ្ធសាសនាវិវត្តមកដល់ត្រឹមណា? --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ប្រែពីភាសាបារាំង ៨៨៣
៣- សំវេគកថា --ស្រី អ៊ូ ក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដក រៀបរៀង ៨៩៧
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- សកម្មភាពនៃក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ --លោក ចាប ពិន រៀបរៀង ៩០០
៥- ភាសាខ្មែរ --លោក រ៉ាយ-ប៊ុក ប្រែរៀបរៀង ៩១០
៦- រឿងទេវន្ទរបស់អម្រឹត្សត្រីម៉ុក --លោក ញ៉ុក ថែម ពិនិត្យ ៩១៧
៧- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៩២៥
៨- រឿងហ្សាឌិគ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុន ប្រែ ៩៣១
៩- អំពីបងប្អូនពីរនាក់នឹងមាន់ធ្នាក់ --លោក ទៀង តៃឈុន ប្រែរៀបរៀង ៩៣៧
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១០- ដំណើរទស្សនាការសហរដ្ឋអាមេរិក នៃព្រះតេជព្រះគុណព្រះពោធិវង្ស --លោក ជា ទន់ រៀបរៀង ៩៤៣
១១- ព្រះរាជដំណើរសម្ដេចព្រះឧបយុវរាជ ទៅកាន់កោះសិរីលង្កាក្នុងពិធីបុណ្យពុទ្ធជយន្ដិ --លោក រ៉ាយ ប៊ុន រៀបរៀង ៩៤៩
១២- សន្និសីទនៃបណ្ឌិតរិស្យាទ៍អេក៊្ហាត ធ្វើនៅពុទ្ធិកវិទ្យាល័យព្រះសុរាម្រឹត --លោក រ៉ាយ ប៊ុន រៀបរៀង ៩៥៥
១៣- វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត-ខ្មែរ (តមក) --ព្រះភិក្ខុ ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៩៦០

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី២៩ ខែ វិច្ឆិកា លេខ១១ ព.ស ២៥០០ គ.ស ១៩៥៧

A-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ពុទ្ធបិតុបរិនិព្វាន --ព្រះមហា ធូ សុទ្ធ រៀបរៀង ៩៦៣
២- ពុទ្ធគុណ --លោក ប៊ូ ប៉ូរ រៀបរៀង ៩៧៥
៣- សេចក្ដីពិចារណានៃពុទ្ធសាសនិកជនម្នាក់ --លោក រ៉ាយ ប៊ុក រៀបរៀង ៩៨០
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- សុភាសិតលាវ --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ដកស្រង់រៀបរៀង ៩៨៣
៥- រឿងទេវន្ទរបស់អម្រឹត្សត្រីម៉ុក --លោក ញ៉ុក ថែម ពិនិត្យ ៩៨៧
៦- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ១០០៧
៧- រឿងហ្សាឌិគ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ប្រែ ១០១៨
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៨- ដំណើរទស្សនាការសហរដ្ឋអាមេរិក នៃព្រះតេជព្រះគុណព្រះពោធិវង្ស --លោក ជា ទន់ រៀបរៀង ១០២៣
៩- ព្រះរាជដំណើរសម្ដេចព្រះឧបយុវរាជទៅកាន់កោះសិរីលង្កា ក្នុងពិធីបុណ្យពុទ្ធជយន្ដិ --លោក រ៉ាយ ប៊ុក រៀបរៀង ១០២៩
១០- សន្និសីទនៃបណ្ឌិតរិស្យាទ៍អេក៊្ហាត ធ្វើនៅពុទ្ធិកវិទ្យាល័យព្រះសុរាម្រឹត --លោក រ៉ាយ ប៊ុក រៀបរៀង ១០៣៦
១១- វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត-ខ្មែរ (តមក) --ព្រះភិក្ខុ ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ១០៤៤
១២- សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីទស្សនាវដ្ដី កម្ពុជសុរិយាឆ្នាំ --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ១៩៥៨

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី២៩ ខែ ធ្នូ លេខ១២ ព.ស ២៥០០ គ.ស ១៩៥៧

A-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- និទានសុភាសិត --ព្រះមហា ម៉ៅ ខាន់ រៀបរៀង ១០៤៧
២- លោកធិប្បាយ --លោក ប៊ូ ប៉ូរ រៀបរៀង ១០៦១
៣- សេចក្ដីពិចារណានៃពុទ្ធសាសនិកជនម្នាក់ --លោក រ៉ាយ ប៊ុក រៀបរៀង ១០៦៤
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- រឿងអ្នកគង្វាលចៀមស្លូតត្រង់នឹងព្រះរាជធិតា --លោក ផេង ជ្រីវ ប្រែរៀបរៀង ១០៦៩
៥- រឿងទេវន្ទរបស់អម្រឹត្សត្រីម៉ុក --លោក ញ៉ុក ថែម ពិនិត្យ ១០៧៩
៦- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ១០៨៤
៧- រឿងចៅបាយក្ដាំង --ទៀង តៃឈុន ប្រែរៀបរៀង ១០៨៨
៨- រឿងព្រេងនឹងរឿងបុរាណនៃប្រទេសជប៉ុន --លោក ហ្វេលីសីយ៉ាងសាឡាយ រៀបរៀង លោក រ៉ាយ ប៊ុក ប្រែរៀបរៀង ១១០០
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- ដំណើរទស្សនាការសហរដ្ឋអាមេរិក នៃព្រះតេជព្រះគុណព្រះពោធិវង្ស (តមក) --លោក ជា ទន់ រៀបរៀង ១១០៧
១០- ពិធីបញ្ចុះអដ្ឋិធាតុបុព្វការីនៃលោក សាម ឡាមុតនៅវត្តស្វាយមាស --លោក សាមឡាមុត ១១១៤
១១- ពិធីបុណ្យបូជាព្រះសពសម្ដេចព្រះធម្មលិខិត ឧត្ដមប្រឹក្សាវត្តលង្កា --លោក រ៉ាយ ប៊ុក រៀបរៀង ១១២០
១២- វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត-ខ្មែរ (តមក) --ព្រះភិក្ខុ ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ១១៣៣

គ.ស ១៩៥៨

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៣០ លេខ១ គ.ស ១៩៥៨ ព.ស ២៥០០

A-គំរបសៀវភៅ  
D-បញ្ជីសៀវភៅ  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- សព្ភិសមាសកថា របស់ --ព្រះ ឧបាលំវង្ស សូរ ហាយ ក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដក
២- បាវេរកកថា --លោក គុយ សូត្រ រៀបរៀង
៣- តចបញ្ជកកម្មដ្ឋាន ពាក្យកាព្យ --លោក ស៊ិន ហ៊ាន រៀបរៀង ១៥
៤- សេចក្ដីពិចារណានៃពុទ្ធសាសនិកជនម្នាក់ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក រៀបរៀង ១៧
៥- និទានសុភាសិត --ព្រះមហាម៉ៅ ខាន់ រៀបរៀង ២៥
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៦- រឿងព្រេង រឿងក្ងាននិងកំពឹស --លោក លាង ហាប់ អាន រៀបរៀង ៣៣
៧- រឿងអ្នកគង្វាលចៀមស្លូតត្រង់នឹងព្រះរាជធិតា (តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ រៀបរៀង ៤៤
៨- រឿងទេវន្ទរបស់អម្រឹត្សត្រីម៉ុក (តមក) --លោក ញ៉ុក ថែម ពិនិត្យ ៤៩
៩- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ៥៧
១០- រឿងចៅបាយក្ដាំង (តមក) --លោក ទៀងតៃ ឈន ប្រែរៀបរៀង ៦៥
១១- រឿងព្រេងនិងរឿងបុរាណនៃប្រទេសជប៉ុន --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ប្រែរៀបរៀង ៧៣
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
១២- មហាសន្និបាតលើក ទី៦ នៃពុទ្ធិកសមាគមកម្ពុជរដ្ឋ --លោក សម ញ្ញាណ រៀបរៀង ៨១
១៣- ដំណើរទស្សនាការសហរដ្ឋអាមេរិក នៃព្រះពោធិវង្ស (តមក) --លោក ជា ទន់ រៀបរៀង ៩៣
១៤- វចនានុក្រមសំស្ក្រឹតខ្មែរ (តមក) --ព្រះមហាប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៩៦

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៣០ លេខ២ គ.ស ១៩៥៨ ព.ស ២៥០០

A-គំរបសៀវភៅ  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ប្រវត្ដិពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសខ្មែរ --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៩៧
២- សព្ពិសមាសកថា របស់ --ព្រះឧបាលំវង្ស សូរ ហាយ ក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដក ១០១
៣- សេចក្ដីពិចារណានៃពុទ្ធសាសនិកជនម្នាក់ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក រៀបរៀង ១១៣
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- រឿងទេវន្ទរបស់អម្រឹត្សត្រីម៉ុក (តមក) --លោក ញ៉ុក ថែម ពិនិត្យ ១៧
៥- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ១២៩
៦- រឿងអ្នកគង្វាលចៀមចិត្តស្លូតត្រង់និងព្រះរាជធិតា (តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ រៀបរៀង ១៤១
៧- រឿងចៅបាយក្ដាំង (តមក) --លោក ទៀងតៃ ឈន ប្រែរៀបរៀង ១៤៧
៨- រឿងនាងនាយចង្ក្រាន --លោក លាង ហាប់ អាន រៀបរៀង ១៥១
៩- រឿងព្រេងរឿងបុរាណនៃប្រទេសជប៉ុន --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ប្រែរៀបរៀង ១៦៣
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
១០- ពិធីអនុសំវច្ឆរៈ មហាសន្និបាតលើកទី ១៤ នៃមន្ត្រីសង្ឃ --ឯន ប៉ង់ រៀបរៀង ១៦៧
១១- ដំណើរទស្សនាការ សហរដ្ឋអាមេរិកនៃព្រះពោធិវង្ស (តមក) --លោក ជា ទន់ រៀបរៀង ១៧១
១២- ពិធីទទួលព្រះត្រៃបិដកអក្សរទីបេត៍ --លោក រ៉ាយ ប៉ុក រៀបរៀង ១៧៧
១៣- ពិធីទទួលព្រះត្រៃបិដកអក្សរចិន --ស្រី អ៊ូ រៀបរៀង ១៨៣
១៤- វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត ខ្មែរ (តមក) --ព្រះមហាប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ១៩២

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៣០ លេខ៣ គ.ស ១៩៥៨ ព.ស ២៥០០

A-គំរបសៀវភៅ  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ប្រវត្ដិពុទ្ធសាសនា នៅប្រទេសខ្មែរ --ព្រះមហាប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ១៩៣
២- ធុរៈ២ យ៉ាងក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនា --ព្រះទេពសត្ថា កឹម តូ រៀបរៀង ១៩៩
៣- សេចក្ដីពិចារណានៃពុទ្ធសាសនិកម្នាក់ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក រៀបរៀង ២០៥
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- រឿងអង្គុដ្ឋកុមារ --លោក លាង ហាប់ អាន រៀបរៀង ២០៩
៥- រឿងទេវន្ទរបស់អម្រឹត្សត្រីម៉ុក (តមក) --លោក ញ៉ុក ថែម ពិនិត្យ ២២៥
៦- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ២៣៣
៧- រឿងព្រេងនិងរឿងបុរាណនៃប្រទេសជប៉ុន --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ប្រែ រៀបរៀង ២៤៩
៨- រឿងចៅបាយក្ដាំង (តមក) --លោក ទៀង តៃ ឈន ប្រែ រៀបរៀង ២៥៥
៩- អ្នកគង្វាលចៀមចិត្តស្លូតត្រង់នឹងព្រះរាជធីតា  
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
១០- ពិធីអនុសំវច្ឆរៈ មហាសន្និបាតលើកទី ១៤ នៃមន្ត្រីសង្ឃ --លោក ឯន ប៉ង់ រៀបរៀង ២៦៧
១១- មហាសន្និបាតសមាគមមិត្តពុទ្ធិកវិទ្យាល័យ --លោក រ៉ាយ ប៉ុក រៀបរៀង ២៧៩
១២- ទេសភាពរវាងប្រទេសនេប៉ាល់និងរដ្ឋបិង្គ័ល --លោក រ៉ាយ ប៉ុក រៀបរៀង ២៨៥
១៣- វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត ខ្មែរ (តមក) --ព្រះមហាប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ២៨៨

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៣០ លេខ៤ គ.ស ១៩៥៨ ព.ស ២៥០០

A-គំរបសៀវភៅ  
D-បញ្ជីរឿង  
F-ស័ព្ទសាធុការពរឆ្នាំថ្មី  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ប្រវត្ដិសាសនានៅប្រទេសខ្មែរ --ព្រះមហាប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ២៨៩
២- ធុរៈ ២ យ៉ាងក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនា (តមក) --ព្រះទេពសត្ថា កឹម តូរ រៀបរៀង ២៩៩
៣- សេចក្ដីពិចារណានៃពុទ្ធសាសនិកជនម្នាក់ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក រៀបរៀង ៣០៩
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- រឿងទេវន្ទរបស់អម្រឹត្សត្រីម៉ុក (តមក) --លោក ញ៉ុក ថែម ពិនិត្យ ៣២១
៥- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ៣៣៧
៦- រឿងព្រេងនិងរឿងបុរាណនៃប្រទេសជប៉ុន (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ប្រែរៀបរៀង ៣៥៣
៧- រឿងចៅបាយក្ដាំង (តមក) --លោក ទៀង តៃ ឈុន ប្រែរៀបរៀង ៣៥៥
៨- ព្រះរាជពិធីត្រស្ដិសង្ក្រាន --លោក ចាប ពិន រៀបរៀង ៣៥៩
៩- អធិប្បាយសុភាសិត ខ្លះ ពាក្យកាព្យ --លោក ចាប ពិន រៀបរៀង ៣៦៧
១០- រឿងឯកអង្គក្ស័ត្រ --លោក លាង ហាប់ អាន ប្រែរៀបរៀង ៣៧៣
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
១១- ទេសភាពរវាងប្រទេសនេប៉ាល់និង រដ្ឋបិង្គ័ល --លោក រ៉ាយ ប៉ុក រៀបរៀង ៣៧៧
១២- វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត ខ្មែរ (តមក) --ព្រះមហាប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៣៨២

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៣០ លេខ៥ គ.ស ១៩៥៨ ព.ស ២៥០០

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៣០ ខែ ឧសភា លេខ ៥ - ១៩៥៨  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៣០ ខែ ឧសភា លេខ ៥ - ១៩៥៨  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ប្រវត្ដិពុទ្ធសាសនា នៅប្រទេសខ្មែរ --ព្រះមហាប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៣៨៣
២- សទ្ធម្មកថា --ព្រះញ្ញាណវីរិយ រ៉ាន់ សាឌុំ រៀបរៀង ៣៩៩
៣- សិល្បៈពុទ្ធសាសនា --ព្រះឧបាលំវង្ស សូរ ហាយ រៀបរៀង ៤១១
៤- សេចក្ដីពិចារណានៃពុទ្ធសាសនិកជនម្នាក់ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក រៀបរៀង ៤២១
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៥- រឿងទេវន្ទ របស់អម្រឹត្សត្រីម៉ុក (តមក) --លោក ញ៉ុក ថែម ពិនិត្យ ៤២៩
៦- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ៤៤៣
៧- រឿងព្រេងនិងរឿងបុរាណនៃប្រទេសជប៉ុន (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ប្រែរៀបរៀង ៤៥៣
៨- រឿងឯកអង្គក្ស័ត្រ (តចប់) --លោក លាង ហាប់ អាន ប្រែរៀបរៀង ៤៥៥
៩- ប្រវត្ដិទីក្រុងឧត្ដុង្គ --លោក ចាប ពិន រៀបរៀង ៤៦៧
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
១០- ពិធីបុណ្យនមស្ការព្រះសក្យមុនីចេតិយ មុខស្ថានីយអយស្ម័យយាន --ស្រី អ៊ូ រៀបរៀង ៤៧៣
១១- វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត ខ្មែរ (តមក) --ព្រះមហាប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៤៧៨
១២- ដំណឹងពិសេស  

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៣០ លេខ៦ គ.ស ១៩៥៨ ព.ស ២៥០០

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៣០ ខែ មិថុនា លេខ ៦ - ១៩៥៨  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៣០ ខែ មិថុនា លេខ ៦ - ១៩៥៨  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ប្រវត្ដិពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសខ្មែរ --ព្រះមហាប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៤៧៩
២- សិល្បៈពុទ្ធសាសនា --ព្រះមហាលំវង្ស សូរ ហាយ រៀបរៀង ៤៩៥
៣- វប្បធម៌ពុទ្ធសាសនា --ព្រះញ្ញាណវីរិយៈ រ៉ាន់ សាឌុំ រៀបរៀង ៥១១
៤- សេចក្ដីពិចារណានៃពុទ្ធសាសនិកជនម្នាក់ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក រៀបរៀង ៥១៩
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៥- រឿងទេវន្ទរបស់អម្រឹត្សត្រីម៉ុក (តមក) --លោក ញ៉ុក ថែម ពិនិត្យ ៥២៣
៦- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ៥៣១
៧- រឿងសំឡាញ់ពីរនាក់ ចង់ពង្រឹងទឹកសមុទ្រ --លោក ទៀង តៃ ឈុន ប្រែរៀបរៀង ៥៤១
៨- រឿងព្រេងនិងរឿងបុរាណ នៃប្រទេសជប៉ុន (តមក) --លោក រ៉ាយ បុក ប្រែរៀបរៀង ៥៥១
៩- ប្រវត្ដិមហាអដ្ឋារស --លោក ចាប ពិន រៀបរៀង ៥៥៣
១០- សុភាសិតសាសន៍ប៉ែរ្ស --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ប្រែរៀបរៀង ៥៦០
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
១១- ព័ត៌មានផ្សេងៗ របស់ --ក្រសួងធម្មការ ៥៦៣
១២- ពិធីបុណ្យស្រោចទឹកចៅអធិការ --លោក ឯន បង់ រៀបរៀង ៥៦៩
១៣- វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត ខ្មែរ (តមក) --ព្រះមហាប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៥៧៤
១៤- ដំណឹងអស្ចារ្យ  

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៣០ លេខ៧ គ.ស ១៩៥៨ ព.ស ២៥០០

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៣០ ខែ កក្កដា លេខ ៧ - ១៩៥៨  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៣០ ខែ កក្កដា លេខ ៧ - ១៩៥៨  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ប្រវត្ដិពុទ្ធសាសនា នៅប្រទេសខ្មែរ --ព្រះមហាប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៥៧៥
២- វប្បធម៌ពុទ្ធសាសនា (តមក) --ព្រះញ្ញាណវីរិយៈ វ៉ាន់ សាឌុំ រៀបរៀង ៥៨៧
៣- សទ្ធម្មប្បជោត --ព្រះមហា អ៊ុក អីន រៀបរៀង ៦០១
៤- ពុទ្ធសាសនា ធៀបសាសនាដទៃ របស់ --លោក ជា យូរ ៦១១
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៥- រឿងទេវន្ទរបស់អម្រឹត្សត្រីម៉ុក (តមក) --លោក ញ៉ុក ថែម ពិនិត្យ ៦១៩
៦- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ៦២៧
៧- ល្បើកបឋមសិក្សា (ពាក្យកាព្យ) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ៦២៧
៨- ល្បើកបឋមសិក្សា (ពាក្យកាព្យ ) --លោក ស៊ីន ហ៊ាន ចម្លងចេញពីសាស្ដ្រាស្លឹករឹត ៦៣៧
៩- សុភាសិតសាសន៍ប៉ែរ្ស --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ប្រែរៀបរៀង ៦៤៩
១០- រឿងព្រេងប្រារព្ធពាក្យថា "ឆ្កែឆ្មាក៏ឱ្យទៅ" --លោក ចាប ពិន រៀបរៀង ៦៥៣
១១- រឿងព្រេងនិងរឿងបុរាណនៃប្រទេសជប៉ុន (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ៦៥៦
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
១២- ព័ត៌មានផ្សេងៗ របស់ --ក្រសួងធម្មការ ៦៦០
១៣- ជីវប្រវត្តិនៃព្រះពុទ្ធវង្ស កៅ ស៊ឹម --ភិក្ខុ ចាយ ចេង ៦៦៣
១៤- វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត ខ្មែរ (តមក) --ប៉ាង ខាត់ ៦៧១
១៥- វិសាខបូជានៅទីក្រុងប៉ារីស  
១៦- អគ្គីភ័យនៅវត្តស្រូតនារាម ក្នុងខេត្តតាកែវ  

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៣០ លេខ៨ គ.ស ១៩៥៨ ព.ស ២៥០០

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៣០ ខែ សីហា លេខ ៨ - ១៩៥៨  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៣០ ខែ សីហា លេខ ៨ - ១៩៥៨  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ប្រវត្ដិពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសខ្មែរ (តមក) --ព្រះមហាប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៦៧៥
២- សទ្ទម្មប្បជោត (តមក) --ព្រះមហាអ៊ុក អ៊ន រៀបរៀង ៦៨១
៣- ពុទ្ធសាសនា ធៀបសាសនាដទៃ (តមក) របស់ --លោក ជា យូរ ៦៨៦
៤- ព្រហ្មចរិយាកថា --ព្រះញ្ញាណ ឈឹម រៀបរៀង ៦៩៧
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៥- រឿងទេវន្ទរបស់អម្រឹត្សត្រីម៉ុក ( តមក) --លោក ញ៉ុក ថែម ពិនិត្យ ៧០៥
៦- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ៧០៩
៧- សុភាសិតសាសន៍ប៉ែរ្ស (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ប្រែរៀបរៀង ៧១៥
៨- រឿងព្រេងនិងរឿងបុរាណនៃប្រទេសជប៉ុន (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ប្រែរៀបរៀង ៧២១
៩- អធិប្បាយ ច្បាប់កេរ្តិ៍កាល --ស្រី អ៊ូ រៀបរៀង ៧២៦
១០- ទំនៀមបង្វិលពពិល --អ្នកស្រី ពេជ្រ សល់ ហៅថាសារីយ៉ាន់ រៀបរៀង ៧៣៦
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
១១- ព័ត៌មានផ្សេងៗ របស់ --ក្រសួងធម្មការ ៧៤១
១២- ប្រកាសប្រឡងប្រជែងទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរក្នុងឆមាសទី ២ ឆ្នាំ ១៩៥៨ --ក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ៧៤៨
១៣- វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត ខ្មែរ (តមក) --ព្រះមហាប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៧៥៦
១៤- ដំណឹងពីកម្ពុជសុរិយា  
១៥- ដំណឹងពីពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ  

អត្ថបទក្បាលទី ៣ ឆ្នាំទី ៣០ លេខ៩ គ.ស ១៩៥៨ ព.ស ២៥០០

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៣០ ខែ កញ្ញា លេខ ៩ - ១៩៥៨  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៣០ ខែ កញ្ញា លេខ ៩ - ១៩៥៨  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ប្រវត្ដិពុទ្ធសាសនា នៅប្រទេសខ្មែរ (តមក) --ព្រះមហាប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៧៥៥
២- សទ្ទម្មប្បជោត (តមក) --ព្រះមហា អ៊ុក អ៊‌ីន រៀបរៀង ៧៦៣
៣- ពុទ្ធសាសនា ធៀបសាសនាដទៃ (តមក) របស់ --លោក ជា យូរ ៧៧៩
៤- អត្ដនោកម្មរណកថា --ព្រះមហា អ៊ុក អ៊‌ីន រៀបរៀង ៧៨៧
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៥- រឿងទេវន្ទរបស់អម្រឹត្សត្រីម៉ុក (តមក) --លោក ញ៉ុក ថែម ពិនិត្យ ៨០១
៦- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ៨១១
៧- សុភាសិតអារ៉ាប់ --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ដកស្រង់រៀបរៀង ៨២៣
៨- រឿងព្រេងនិងរឿងបុរាណនៃប្រទេសជប៉ុន (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ប្រែរៀបរៀង ៨២៧
៩- អធិប្បាយច្បាប់កេរ្តិ៍កាល --ស្រី អ៊ូ រៀបរៀង ៨៣១
១០- ប្រវត្ដិវត្តវិហារសួគ៌ --លោក ចាប ពិន រៀបរៀង ៨៣៥
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
១១- ព័ត៌មានផ្សេងៗ របស់ --ក្រសួងធម្មការ ៨៤៣
១២- ពិធីទទួលព្រះត្រៃបិដកជាសាទីបេត៍ --ស្រី អ៊ូ រៀបរៀង ៨៤៦
១៣- វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត ខ្មែរ (តមក) --ព្រះមហាប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៨៥០
១៤- ដំណឹងពីកម្ពុជសុរិយា  
១៥- ពិធីបុណ្យដាក់បាតក្នុងវត្តឧណ្ណាលោម ក្រុងភ្នំពេញ  

អត្ថបទក្បាលទី ៣ ឆ្នាំទី ៣០ លេខ១០ គ.ស ១៩៥៨ ព.ស ២៥០០

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៣០ ខែ តុលា លេខ ១០ - ១៩៥៨  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៣០ ខែ តុលា លេខ ១០ - ១៩៥៨  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ប្រវត្ដិពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសខ្មែរ (តមក) --ព្រះមហាប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៨៥១
២- ចិត្តដឹកនាំលោក --ព្រះពុទ្ធវង្ស កឹម តូ រៀបរៀង ៨៦៧
៣- ការឧបត្ថម្ភពុទ្ធសាសនា --ព្រះមហាឈឹម នង រៀបរៀង ៨៧៥
៤- ទាន ៤ យ៉ាងនិងពរ ៨ ប្រការ --ព្រះញាណកោសល ញាណ ឈឹន រៀបរៀង ៨៨៣
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៥- រឿងទេវន្ទរបស់អម្រឹត្សត្រីម៉ុក (តមក) --លោក ញ៉ុក ថែម ពិនិត្យ ៨៩៣
៦- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ៩០៩
៧- សុភាសិតអារ៉ាប់ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ដកស្រង់រៀបរៀង ៩១៥
៨- រឿងព្រេងនិងរឿងបុរាណនៃប្រទេសជប៉ុន --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ប្រែរៀបរៀង ៩១៩
៩- អធិប្បាយច្បាប់កេរ្តិ៍កាល (តមក) --លោក ស្រី អ៊ូ រៀបរៀង ៩២៣
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
១០- ប្រវត្ដិនៃទស្សនាវដ្ដី កម្ពុជសុរិយា --លោក យូរ អ៊ុន រៀបរៀង ៩៣៣
១១- គុណនៃព្រះត្រៃបិដក --លោកស្រី អ៊ូរ រៀបរៀង ៩៤០
១២- វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត ខ្មែរ (តមក) --ព្រះមហាប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៩៤៦
១៣- វិធីលើកជហ្វាដំកល់លើគ្រឹះស្ថានថ្មី  

អត្ថបទក្បាលទី ៣ ឆ្នាំទី ៣០ លេខ១១ គ.ស ១៩៥៨ ព.ស ២៥០០

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៣០ ខែ វិច្ឆិកា លេខ ១១ - ១៩៥៨  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៣០ ខែ វិច្ឆិកា លេខ ១១ - ១៩៥៨  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ប្រវត្ដិពុទ្ធសាសនា នៅប្រទេសខ្មែរ (តមក) --ព្រះមហាប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៩៤៧
២- ចិត្តដឹកនាំលោក (តមក) --ព្រះពុទ្ធវង្ស កឹម តូ រៀបរៀង ៩៥៧
៣- អត្ថជាតសុខកថា --ព្រះមហា អ៊ុក អ៊ីន រៀបរៀង ៩៦៩
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- រឿងទេវន្ទរបស់អម្រឹត្សត្រីម៉ុក (តចប់) --លោក ញ៉ុក ថែម ពិនិត្យ ៩៧៩
៥- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ៩៩៥
៦- សុភាសិតអារ៉ាប់ (តចប់) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ដកស្រង់រៀបរៀង ១០១៩
៧- អធិប្បាយច្បាប់កេរ្តិ៍កាល (តចប់) --លោកស្រី អ៊ូ រៀបរៀង ១០២១
៨- ដើមកំណើតរឿងរាមកេរ្តិ៍ --លោក ចាប ពិន រៀបរៀង ១០២៧
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- ប្រវត្ដិការណ៍និងសកម្មភាពពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ១០៣៧
១០- វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត ខ្មែរ (តមក) --ព្រះមហាប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ១០៤២
១១- ដំណឹងទស្សនាចរនៃរថយន្តដឹកសៀវភៅរបស់ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ  

អត្ថបទក្បាលទី ៣ ឆ្នាំទី ៣០ លេខ១២ គ.ស ១៩៥៨ ព.ស ២៥០០

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៣០ ខែ ធ្នូ លេខ ១២ - ១៩៥៨  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៣០ ខែ ធ្នូ លេខ ១២ - ១៩៥៨  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ប្រវត្ដិពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសខ្មែរ (តចប់) --ព្រះមហាប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ១០៤៣
២- អត្ថជាតសុខកថា (តចប់) --ព្រះមហា អ៊ុក អ៊ីន រៀបរៀង ១០៥៤
៣- កម្មកថា --ព្រះអាចារ្យ ឈាង ឆៃងួន រៀបរៀង ១០៦៣
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- រឿងកម្ជិលមានភ័ព្វ --លោក លាង ហាប់ អាន រៀបរៀង ១០៧៨
៥- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ១០៨៤
៦- សុភាសិតហិណ្ឌូ --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ដកស្រង់រៀបរៀង ១១១៨
៧- ដើមកំណើតនៃល្បែងទាញព្រ័ត្រ --លោក ចាប ពិន រៀបរៀង ១១២៤
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
៨- ប្រកាសប្រឡងប្រជែងទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ --ក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ១១៣០
៩- វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត ខ្មែរ (តចប់) --ព្រះមហាប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ១១៣៨

គ.ស ១៩៣៧

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៩ ខ្សែទី ១ ព.ស ២៤៧៩ គ.ស ១៩៣៧

 

A-កម្ពុជសុរិយា ខ្សែ ១,២,៣ (១៩៣៧-១)  
D-បញ្ជីរឿង  
១- ខេមាខេមសរណកថា លទ្ធិជេនសាសនា --ព្រះមហាពិទូរក្រសេម រៀបរៀង (ត) ១១
២- វិធីបង្ការរោគ ប្រែចេញពីភាសាបារាំងសែសរបស់ --ដុកទ័រ ឡូរង្ស ១៩
៣- វិធីបង្កក់ឆ្មប ក្នុងកិច្ចសម្រាលកូន --ព្រះមហាពិទូរក្រសេម រៀបរៀង ៣៥
៤- ធនញ្ជ័យបណ្ឌិត រឿងខ្មែរ ៤១
៥- រឿងពស់កេងកង រឿងព្រេងខ្មែរ ៥៣
រូបក្រៅរឿង
៦- ចេតិយទឹបមាស នៅវត្តសូលេ កណ្ដាលក្រុងរាំងគូន ប្រទេសភូមា
៧- ពួកឧបាសក ឧបាសិកា ជើងវត្តស្វេតគូន (ភូមា) ទៅបូជាព្រះពុទ្ធរូប ១៧

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៩ ខ្សែទី ២ ព.ស ២៤៧៩ គ.ស ១៩៣៧

D-បញ្ជីរឿង  
១- ខេមាខេមសរណកថា --ព្រះមហាពិទូរក្រសេម រៀបរៀង (ត) ៦៩
២-ល្បើកច្បាប់ក្រឹត្យក្រមរបស់ --ព្រះគ្រូវិសុទ្ធិរង្សី ទិត វត្តសិរីសាគរ ស្រុកកំពង់ត្របែក ខេត្ដព្រៃវែង ៨៣
៣- ទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ពិធីអាវាហ៍វិវាហ៍មង្គល បែបវេរភត្ដៈលើកត្រៃ --ព្រះមហាពិទូរក្រសេម រៀបរៀង ៩៧

រូបក្រៅរឿង

៤- នាងជី ជាតិភូមា នាំគ្នាទៅនមស្សការព្រះពុទ្ធរូប

 

៦៧

៥- រូបភាពវត្ត សេទកីអាថិហា នៅកណ្ដាលក្រុង មណ្ឌលេ ភូមា ៨១

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៩ ខ្សែទី ៣ ព.ស ២៤៧៩ គ.ស ១៩៣៧

D-បញ្ជីរឿង  
១- ខេមាខេមសរណកថា លទ្ធិឥស្លាម --ព្រះមហាពិទូរក្រសេម រៀបរៀង (ត) ១២១
២- លោកន័យ ពាក្យកាព្យ របស់ --ឧកញ៉ាវង្សាសរពេជ្ញ នង ១៣៣
៣- សុភាសិត ប្រកបនិទាន ១៥៣
រូបក្រៅរឿង  
៤- រូបភាពក្រុងបាគន (ភូមា) ១១៩
៥- រូបភាពវត្តអានន្ទ នៅក្រុងបាគន ១៣១

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៩ ខ្សែទី ៤ ព.ស ២៤៧៩ គ.ស ១៩៣៧

A-កម្ពុជសុរិយា ខ្សែ ៤, ៥, ៦ (១៩៣៧-១)  
D-បញ្ជីរឿង  
១- ខេមាខេមសរណកថា (លទ្ធិមហាយាន) --ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម រៀបរៀង (ត)
២- ល្បើកច្បាប់ក្រឹត្យក្រម --ព្រះគ្រូវិសុទ្ធិរង្សី ទិត វត្តសិរីសាគរ ស្រុកត្របែក ខែត្រព្រៃវែង រៀបរៀង (តចប់) ១៧
៣- ធនញ្ជ័យបណ្ឌិត រឿងខ្មែរ (តចប់) ៣១
៤- រឿងព្រេងខ្មែរ រឿងគង់ហ៊ាន (តចប់) ៤៥

រូបក្រៅរឿង

៥- លោកសង្ឃភូមា និមន្តដើរបាំងតាំងយូ ធ្វើអំពីសំពត់ពណ៌ក្រហមឬលឿង

 

៦- រូបអ្នកតា នឹងរូបភាព ដំណាលរឿងត្រង់ព្រះនាងមហាមាយាទ្រង់ព្រះសុបិន្ដ ១៥

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៩ ខ្សែទី ៥ ព.ស ២៤៧៩ គ.ស ១៩៣៧

D-បញ្ជីរឿង  
១- ខេមាខេមសរណកថា សំដែងអំពីលទ្ធិមហាយាន --ព្រះមហាពិទូរក្រសេម រៀបរៀង (ត) ៥៩
២- លោកន័យ ពាក្យកាព្យ របស់ --ឧកញ៉ាវង្សាសរពេជ្ញ នង (ត) ៧៥
៣- ច្បាប់កូនចៅ របស់ --ក្រម ង៉ុយ តែង ១០៩
៤- រឿងស្ដេច ក្រុងចិន ១២៣

រូបក្រៅរឿង

៥- ព្រះពុទ្ធរូប ១ អង្គ នៅក្នុងចំណោមព្រះពុទ្ធរូបដ៍ជាច្រើន នៅក្នុងវត្តអានន្ទបាយ (ភូមា)

 

៧៣

៦- ចេតិយបុរាណឈ្មោះ ពុប៉យ នៅឆ្នេរទន្លេឥរវតី ប្រទេសភូមា ១០៧

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៩ ខ្សែទី ៦ ព.ស ២៤៧៩ គ.ស ១៩៣៧

D-បញ្ជីរឿង  
១- ខេមាខេមសរណកថា សំដែងអំពីពុទ្ធសរណៈ --ព្រះមហាពិទូរក្រសេម រៀបរៀង (ត) ១៣៥
២- ច្បាប់ថ្មី ប្រដៅកិច្ចការផ្សេងៗ ១៥៣
៣- រឿងព្រេងខ្មែរ រឿងអ្នកដំណើរពីរនាក់ ១៦៥

រូបក្រៅរឿង

៤- ព្រះស្តូបមហាពោធិ នៅក្រុងបាគន ភូមា

 

១៣៣

៥- រូបភាពរឿងជាតក ធ្វើអំពីដីបញ្ចុះថ្នាំ នៅក្រុងបាគន ១៥១

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៩ ខ្សែទី ៧ ព.ស ២៤៨០ គ.ស ១៩៣៧

A-កម្ពុជសុរិយា ខ្សែ ៧ (១៩៣៧-១)  
D-បញ្ជីរឿង  
១- ខេមាខេមសរណកថា ត្រង់សំដែងអំពីធម្មសរណ សង្ឃសរណ នឹងវិធីដល់ព្រះត្រៃសរណគមន៍ --ព្រះមហា ពិទូរក្រសេម រៀបរៀង (ត)
២- គាថាធម្មបទ ប្រែ របស់ --អាចារ្យ ហិម ក្រុមជំនុំ ប្រែព្រះត្រៃបិដក ១៩
៣- លោកន័យ ពាក្យកាព្យ របស់ --ឧកញ៉ាវង្សាសរពេជ្ញ នង (ត) ៧៩
៤- ល្បើកច្បាប់សង្ឃ --ក្រម ង៉ុយតែង (តចប់) ១០៥

រូបក្រៅរឿង

៥- ចេតិយ ព្រះ ៨៨០ នៅក្រុងមណ្ឌលេ (ភូមា)

 

៦- កូនសិស្សលោកសង្ឃ នៅស្រុកភូមា រែកសម្រាប់មកពីភូមិ ទៅវត្ត ៧៧

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៩ ខ្សែទី ៨ ព.ស ២៤៨០ គ.ស ១៩៣៧

AA-ព្រះរាជបណ្ណាល័យ  
A-ព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជា  
D-បញ្ជីរឿង  
១-ខេមាខេមសរណកថា (សំដែងពីវិធីដល់ព្រះត្រៃសរណគមន៍) --ព្រះមហាពិទូរក្រសេម រៀបរៀង ១៣៣
២- គាថាធម្មបទ ប្រែ របស់ --អាចារ្យ ហិម ក្រុមជំនុំ ប្រែព្រះត្រៃបិដក ១៥១
៣- ច្បាប់ប្រដៅជនប្រុស-ស្រី របស់ --ក្រម ង៉ុយ (តចប់) ២០៥
៤- រឿងកុហក ៤ នាក់ ២២១
៥- ស្រីកណ្ដុរល្អោច  

រូបក្រៅរឿង

៦- រូបនាងជី ភូមា កំពុងចេញទៅគោចរបិណ្ឌបាត

 

១៣១

៧- លោកសង្ឃភូមា កំពុងមើលធម៌ក្នុងក្រាំង ដែលធ្វើដោយកំណាត់ចីពរ ខ្មុកម្រាក់ ២០៣

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៩ ខ្សែទី ៩ ព.ស ២៤៨០ គ.ស ១៩៣៧

D-បញ្ជីរឿង  
១- វិរិយកថា --អាចារ្យ សូរ ហយ ក្រុមជំនុំប្រែព្រះត្រៃបិដក រៀបរៀង ២៣៥
២- ខេមាខេមសរណកថា សំដែងអំពីលក្ខណៈដែលដាច់ឬសៅហ្មងសរណគមន៍ --ព្រះមហាពិទូរក្រសេម រៀបរៀង (ត) ២៥៩
៣- គាថាធម្មបទ ប្រែ របស់ --អាចារ្យ ហិម ក្រុមជំនុំ ប្រែព្រះត្រៃបិដក ២៧៥
៤-រឿងមាយាស្ត្រី ៣២៧

រូបក្រៅរឿង

៥- ព្រះពុទ្ធរូបនៅវត្ត កីយូកកាវតី ក្រុមមណ្ឌលេ ភូមា

 

២៣៣

៦- លោកសង្ឃភូមា គណសទ្ធម្ម កាន់បាត្រខ្មុកម្រាក់ត្រេចគោចរបិណ្ឌបាត ៣២៥

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៩ ខ្សែទី ១០ ព.ស ២៤៨០ គ.ស ១៩៣៧

D-បញ្ជីរឿង  
១- សារទេសនា --ព្រះវិសុទ្ធិវង្ស ហ- តាត រៀបរៀង
២- ខេមាខេមសរណកថា (សំដែងអំពីវិធីសុំខមាទោស) --ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម រៀបរៀង (តចប់) ២៥
៣- គាថាធម្មបទ ប្រែ របស់ --អាចារ្យ ហិម ក្រុមជំនុំ ប្រែព្រះត្រៃបិដក ៤០
៤- រឿងព្រេងរឿងអាកុហកស៊ី(តចប់) ៩៣

រូបក្រៅរឿង

៥- លោកសង្ឃភូមានៅវត្ត តែកតាវ ក្រុងមណ្ឌលេ កំពុងមើលក្រាំងធម៌

 

៦- ក្មេងប្រុសភូមា វេលារៀបបួសជាសាមណេរ តែងខ្លួនយ៉ាងរាជកុមារ និងក្មេងស្រីពីរនាក់ តែងខ្លួន យ៉ាង កិណ្ណរី សម្រាប់ក្នុងពិធីចោះត្រចៀក ២៣

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៩ ខ្សែទី ១១ ព.ស ២៤៨០ គ.ស ១៩៣៧

D-បញ្ជីរឿង  
១- សារទេសនា របស់ --ព្រះវិសុទ្ធិវង្ស ហ-តាត រៀបរៀង (តចប់) ១០៧
២- គាថាធម្មបទ ប្រែ របស់ --អាចារ្យ ហិម ក្រុមជំនុំ ប្រែព្រះត្រៃបិដក ១២១
៣- លោកន័យ ពាក្យកាព្យ របស់ --ឧកញ៉ាវង្សាសរពេជ្ញ នង (ត) ១៧៩
៤- រឿងព្រេងខ្មែរ រឿងបុរសចេះថ្នាំពិសពស់ ២០១

រូបក្រៅរឿង

៥- ព្រះចេតិយធំបំផុត នៅវត្តស្វេតដោង ក្រុង ប្រោម(ភូមា)

 

១០៥

៦- លោកសង្ឃភូមា គណសទ្ធម្ម នៅវត្តតែកតាវ ក្រុងមណ្ឌលេ ១៩៩

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៩ ខ្សែទី ១២ ព.ស ២៤៨០ គ.ស ១៩៣៧

D-បញ្ជីរឿង  
១- បមាទាប្បមាទកថា របស់ --អាចារ្យ សេខ- ឈុន ក្រុមជំនុំប្រែព្រះត្រៃបិដក រៀបរៀង ២០៩
២- គាថាធម្មបទ ប្រែ របស់ --អាចារ្យ ហិម ក្រុមជំនុំ ប្រែព្រះត្រៃបិដក (តចប់) ២៥១
៣- សារទេសនា របស់ --ព្រះវិសុទ្ធិវង្ស ហ-តាត រៀបរៀង (តចប់) ៣០៩
៤- រឿងមនុស្សឆោត ៤ នាក់ ៣២៧

រូបក្រៅរឿង

៥- រូបភាពឆ្នេរទន្លេ ឥរវតី ប្រទេសភូមា

 

៣០៧

គ.ស ១៩៣៦

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៨ ខ្សែទី ១ ព.ស ២៤៧៩ គ.ស ១៩៣៦

D-បញ្ជីរឿង  
១- បុណ្យទក្ខិណានុប្បទានជូនលោកល្វី ហ្វីណូត៍ នៅវត្តប្រាង្គ(ឧត្តុង្គ)
២- សិលាចារិកស៊ីម៉ង់ រឿងព្រះពុទ្ធសាសនាត្រង់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ប្រសូត ១៣
៣- ដោយប្រការយ៉ាងណាខ្លះដែលគេគោរពព្រះសម្ពុទ្ធនៅស្រុកឥណ្ឌាស បូណូ រៀបរៀង --ក្រមការ ជុំ ម៉ៅ ប្រែជាភាសាខ្មែរ ១៧
៤- សាសនប្រវត្តិ --ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម គន្ថរចនបណ្ឌិត រៀបរៀង (ត) ២៧
៥- រឿងព្រេងខ្មែរ ដែលមិនទាន់បោះពុម្ពផ្សាយរឿងខ្លាអាភេទ ៤៣
រូបផ្សេងៗ - រូបលោកល្វី ហ្វីណូត៍ ដែលដំកល់ធ្វើបុណ្យនៅវត្តប្រាង្គ
- រូបសិលាធ្លាក់ត្រង់រឿងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រសូត ១៣
- រូបស្ថានទីដំកល់ព្រះត្រៃបិដក ១ចប់សិងចារិកនៅផែនថ្មកែវ នៅក្រុងមណ្ឌលេ(ភូមា) ២៩
- រូបផែនសិលាចារិក នៅវត្តសង្តោមុនីក្រុងមណ្ឌលេ(ភូមា) ៤១

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៨ ខ្សែទី ២ ព.ស ២៤៧៩ គ.ស ១៩៣៦

D-បញ្ជីរឿង  
១- របៀបបុណ្យព្រះរាជទានព្រះភ្លើងព្រះសពព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រី ហរិរ័ក្ខ មណ្ឌាទិព្យម៉ាល (ហៅថា មន្ថា) ៥៣
២- សាសនប្រវត្តិ ព្រះមហាពិទូរ --ក្រសេម គន្ថរចនបណ្ឌិត រៀបរៀង (ត) ៥៧
៣- ដោយប្រការយ៉ាងណាខ្លះដែលគេគោរពព្រះបរមសម្មាសម្ពុទ្ធ នៅក្នុងស្រុកឥណ្ឌា ស បូណូ រៀបរៀង--ក្រមការ ជុំ ម៉ៅ ប្រែជាភាសាខ្មែរ (តចប់) ៦៧
៤- រឿងព្រេងខ្មែរ ដែលមិនទាន់បោះពុម្ពផ្សាយ រឿងចៅសុខចៅសៅ ៧៧
រូបផ្សេង - រូបទ្វារហោធម្មមន្ទីរ អគ្គមហេសីស្ដេចភូមាទ្រង់សាង ៥៩
- រូបព្រះចេតិយលោកានន្ទ ស្ដេចភូមាសាង បញ្ចុះព្រះទន្តធាតុព្រះពុទ្ធអង្គ ៦៩

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៨ ខ្សែទី ៣ ព.ស ២៤៧៩ គ.ស ១៩៣៦

D-បញ្ជីរឿង  
១- សេចក្ដីអធិប្បាយអំពីបុរាណវត្ថុនៅទីពិធភណ្ឌ វត្តពោធិវាល លោកហង់រ៉ឺ ប៉ារម៉ង់ចេ នឹង លោក រដាលេត៍ រៀបរៀង --ក្រមការជុំ ម៉ៅ ប្រែជាភាសាខ្មែរ ៨៧
២- ដោយប្រការយ៉ាងណាខ្លះដែលគេគោរពព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅស្រុក កោរេ ស បូណូ រៀបរៀង --ក្រមការជុំ ម៉ៅ ប្រែជាភាសាខ្មែរ (តចប់) ១០៧
៣- សាសនប្រវត្តិ --ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម គន្ថរចនបណ្ឌិត រៀបរៀង (ត) ១១៥
៤- រឿងព្រេងខ្មែរ ដែលមិនទាន់បោះពុម្ពផ្សាយ គឺរឿងអាពុកក្មេករើសកូនប្រសា ១២៥
រូបផ្សេងៗ -រូបព្រះ ចេតិយទីបមាស នៅក្រុងមណ្ឌលេ ១០៥
-ព្រះពុទ្ធរូបកក្កុសន្ធ នៅខាងលិចវិហារអានន្ន ស្រុកបាតន (ភូមា) ១១៧

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៨ ខ្សែទី ៤ ព.ស ២៤៧៩ គ.ស ១៩៣៦

D-បញ្ជីរឿង  
១- សេចក្ដីអធិប្បាយអំពីបុរាណវត្ថុ នៅពិពិធភណ្ឌវត្តពោធិវាល (តចប់)
២- រឿងព្រះពុទ្ធសាសនារបស់ យីប៉ុន លោក បូណូ រៀបរៀង --ក្រមការ ជុំ ម៉ៅ ប្រែជាភាសាខ្មែរ ១៩
៣- ដោយប្រការយ៉ាងណាខ្លះ ដែលគេគោរពព្រះបរមសម្មាសម្ពុទ្ធនៅស្រុកចិនលោក បូណូ រៀបរៀង--ក្រមការ ជុំ ម៉ៅ ប្រែជាភាសាខ្មែរ (ត) ៤៣
រូបផ្សេងៗ - ព្រះពុទ្ធរូប រចនាយឺប៉ុន ១៥
- រូបភ្នំតូចនៅស្រុកមណ្ឌលេ (ភូមា) សឹងពេញទៅដោយអារាមស្ថាន ៤១
- រូបក្លោងទ្វារហោត្រៃ ១ នៅវត្តតេកតាវ ស្រុកមណ្ឌលេ (ភូមា) ៤៩

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៨ ខ្សែទី ៥ ព.ស ២៤៧៩ គ.ស ១៩៣៦

D-បញ្ជីរឿង  
១- ដោយប្រការយ៉ាងណាខ្លះ ដែលគេគោរពព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅស្រុកយីប៉ុន (តចប់) ៥៧
២- សេចក្ដីអធិប្បាយបីវិធីសាងប្រាសាទនគរវត្ត លោកហ មារ្សាស រៀបរៀង --ក្រមការ ជុំ ម៉ៅ ប្រែជាភាសាខ្មែរ ៧៥
៣- កម្មបថពិស្តារ --ព្រះអាចារ្យង៉ែត ឥន្ទ រៀបរៀង ៩៩
រូបផ្សេងៗ - ព្រះពុទ្ធរូបគ្រាផ្ចាញ់មារ នៅវិហារថេតក្យាមុនី ស្រុកធ្យូនគុយ (ភូមា) ៥៥
- រូបលោកសង្ឃភូមាកាន់ត្រាដែលស្តេចព្រះរាជទានមកក្រុមសង្ឃការី នៅក្រុង មណ្ឌលេ ៧៣
- រូបភាពផាត់ថ្នាំ របស់លោកសិរ្ស៍បារិយែរ គូរ ៩៨

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៨ ខ្សែទី ៦ ព.ស ២៤៧៩ គ.ស ១៩៣៦

D-បញ្ជីរឿង  
១- បរិវដ្តគមនាគម ដំណើរអង់ គួរណេ ក្នុងដែនកូសាំងស៊ីន ក្នុងឆ្នាំ១៩៣៣ របស់ --ព្រះសាសនសោភណ ជ. ណាត ចាងហ្វាងរងសាលាបាលី រៀបរៀង(ខេត្តហាគៀង) ១១៩
២- អធិប្បាយពីវិធីសាងប្រាសាទនគរវត្ត របស់ --លោក ហ. មារ្សាល(ត) ១៤៣
៣- កម្មបថពិស្តារ របស់ --ព្រះអាចារ្យ ង៉ែត ឥន្ទ រៀបរៀង(ត) ១៦៥
៤- រឿងធ្មេញដៃយបណ្ឌិត របស់បុរាណ ១៨០
រូបផ្សេងៗ - រូបព្រះចេតិយ៤ជ្រុង នៅស្រុកចេគូ (ភូមា) ១៤១
- រូបលោកសង្ឃភូមា ត្រឡប់ពីបិណ្ឌបាត រៀងនឹងចូលទៅក្នុងវត្ត ១១៧

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៨ ខ្សែទី ៧ ព.ស ២៤៧៩ គ.ស ១៩៣៦

A-ឆ្នាំគម្រប់ ៨  
D-បញ្ជីរឿង  
១- បរិវដ្ដគមនាគម ដំណើរអង់តួរណេរក្នុងដែនកូសាំងស៊ីន --ព្រះសាសនសោភ័ណជ. ណាត ចាងហ្វាងរងសាលាបាឡី រៀបរៀង (ត)
២- ខេមាខេមសរណកថា --ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម គន្ថរចនបណ្ឌិត រៀបរៀង (ត) ២៧
៣- ពិធីបុណ្យប្រគេនកញ្ចប់បាយ នៅស្រុកលាវ --ភិក្ខុសុមនតិស្ស ស៊ី អួន រៀបរៀង ៣៧
៤- រឿងតេមិយជាតកសេចក្ដីចាស់ ៤៣
៥- តម្រានាដសាស្ត្រ --ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម គន្ថរចនបណ្ឌិត រៀបរៀង (ត) ៥៧
៦- រឿងធ្មេញជៃបណ្ឌិត សេចក្ដីចាស់ (ត) ៧១

រូបផ្សេង ៗ

៧- ព្រះចេតិយធាតុហ្លួង នៅក្នុងដែនក្រុងវៀងចន្ទន៍ (លាវ)

៨- ព្រះចេតិយបញ្ចុះព្រះសារីរិកធាតុ នៅក្រុងបាគន (ភូមា) ២៣
៩- ព្រះចេតិយបូរាណ នៅវត្តយាគយី (ស្រុកព្រហ្មេ (ភូមា) ៤១

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៨ ខ្សែទី ៨ ព.ស ២៤៧៩ គ.ស ១៩៣៦

D-បញ្ជីរឿង  
១- បរិវដ្ដគមនាគម ដំណើរអង់តួរណេរក្នុងដែនកូសាំងស៊ីន --ព្រះសាសនសោភ័ណជ ណាត ចាងហ្វាងរង សាលាបាឡី រៀបរៀង (ត) ៨៥
២- សេចក្ដីយល់ឃើញអំពីប្រាសាទនគរវត្ត លោក ព្រី លុស្គី រៀបរៀង --ក្រមការ ជុំ ម៉ៅ ប្រែជាភាសាខ្មែរ ៩៧
៣- ខេមាខេមសរណកថា --ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម គន្ថរចនបណ្ឌិត រៀបរៀង (ត) ១០៩
៤- រឿងតេមិយជាតក សេចក្ដីចាស់ (ត) ១២១
៥- សាសនទីវាទ ពាក្យកាព្យ --ឃុនស្នេហា ហិម រៀបរៀង ១៣១
៦- រឿងធ្មេញជៃបណ្ឌិត សេចក្ដីចាស់ (ត) ១៣៩

រូបផ្សេង ៗ

៧- រូបប្រាសាទនគរវត្តទាំងមូល

៩៥
៨- ព្រះទេវរូបស្នាដៃខ្មែរសាង សព្វថ្ងៃនៅក្នុងស្រុកភូមា ១១៧
៩- រូបលោកសង្ឃភូមាកំពុងមើលគម្ពីរស្លឹករឹត ១២៧

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៨ ខ្សែទី ៩ ព.ស ២៤៧៩ គ.ស ១៩៣៦

D-បញ្ជីរឿង  
១- បរិវដ្ដគមនាគម ដំណើរអង់តួរណេរក្នុងដែនកូសាំងស៊ីន --ព្រះសាសនសោភ័ណ ជ ណាត ចាងហ្វាងរង សាលាបាឡី រៀបរៀង (ត) ១៥៣
២- សម័យចំរើនរបស់ក្បាច់រចនាខ្មែរ លោក ហ មារ្សាលរៀបរៀង --ក្រមការ ជុំ ម៉ៅ ប្រែជាភាសាខ្មែរ ១៦៩
៣- ខេមាខេមសរណកថា --ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម គន្ថរចនបណ្ឌិត រៀបរៀង (ត) ១៧៣
៤- សាសនទីវាទ ពាក្យកាព្យ --ឃុនស្នេហា ហិម រៀបរៀង (ត) ១៨៤
៥- រឿងធ្មេញជៃបណ្ឌិត សេចក្ដីចាស់ (ត) ១៩៥

រូបផ្សេង ៗ

៦- យាយជី ភូមា រក្សាសីល ១០ ស្លៀកដណ្ដប់លឿងអាស្រ័យនៅក្នុងវត្

១៧៦
៧- លោកសង្ឃភូមាកាន់ផ្លិតស្លឹកត្នោត ទំនៀមលោកសង្ឃភូមា សុទ្ធតែប្រើផ្លិត ស្លឹកត្នោតរូបធំ ៗ ដូច្នេះ ១៨៣

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៨ ខ្សែទី ១០ ព.ស ២៤៧៩ គ.ស ១៩៣៦

A-ឆ្នាំគម្រប់ ៨  
B-ឆ្នាំគម្រប់ ៨ (១០-១១-១២)  
D-បញ្ជីរឿង  
១- បរិវដ្ដគមនាគម ដំណើរអង់តួរណេរក្នុងដែនកូសាំងស៊ីន --ព្រះសាសនសោភ័ណ ជ ណាត ចាងហ្វាងរង សាលាបាឡី រៀបរៀង (ត)
២- ខេមាខេមសរណកថា --ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម គន្ថរចនបណ្ឌិត រៀបរៀង (ត) ៣៣
៣- សាសនទីវាទ ពាក្យកាព្យ --ឃុនស្នេហា ហិម តែង (តចប់) ៤៣
៤- រឿងធ្មេញជៃបណ្ឌិត សេចក្ដីចាស់ (ត) ៥៣

រូបក្រៅរឿងផ្សេង

៥- ជួងសម្រិទ្ធិ ១ ស្ដេចភូមាសាងទុកនៅវត្តបតទាវតី ក្រុងអមរបុរ

៣១
៦- កូនក្មេងភូមាតែងខ្លួនរៀបហែទៅបួស ៤១

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៨ ខ្សែទី ១១ ព.ស ២៤៧៩ គ.ស ១៩៣៦

D-បញ្ជីរឿង  
១- បរិវដ្ដគមនាគម ដំណើរអង់តួរណេរក្នុងដែនកូសាំងស៊ីន ខែត្រតៃនិញ --ព្រះសាសនសោភ័ណ ជ ណាត រៀបរៀង ក្នុងឆ្នាំ ១៩៣៣ ៦៧
២- ខេមាខេមសរណកថា --ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម គន្ថរចនបណ្ឌិត រៀបរៀង (ត) ១០១
៣- តម្រានាដសាស្ត្រ (ក្បួនរាំ) ត --ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម ប្រែចេញពីភាសាសៀម (ត) ១០៣
៤- អំពីការស្រាវជ្រាវនៅថាប់ម៉ាម (អណ្ណាម) លោកក្លែយ៍ នៅសាលាបារាំងសែសចុងបូព៌ាប្រទេស រៀបរៀង ១៣១
៥- សប្បុរិសធម៌ ពាក្យកាព្យ បាន តេង គ្រូបង្រៀន រៀបរៀង ១៣៧
៦- រឿងព្រេងខ្មែរដែលមិនទាន់បោះពុម្ពផ្សាយៈ  
៦a- រឿងចចកដល់នូវគ្រោះថ្នាក់ ១៤៣
៦b- រឿងអ្នកនៅផ្ទះភូមិជិតគ្នា ១៤៩

រូបក្រៅរឿង

៧- ព្រះពុទ្ធរូបសៃយាសន៍ នៅវត្តស៊ិនប៊ិននថាលីយោង្គ ក្រុងបាគន (ភូមា)

៩៩
៨- ប្រាសាទព្រះខ័ន ផ្លូវចូលទៅក្នុងប្រាសាទ ១២៩

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៨ ខ្សែទី ១២ ព.ស ២៤៧៩ គ.ស ១៩៣៦

D-បញ្ជីរឿង  
១- បរិវដ្ដគមនាគម ដំណើរអង់តួរណេរក្នុងដែនកូសាំងស៊ីន សេចក្ដីសរុប្ប --ព្រះសាសនសោភ័ណ ជ ណាត រៀបរៀង (តចប់) ១៥៩
២- ខេមាខេមសរណកថា --ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម គន្ថរចនបណ្ឌិត រៀបរៀង (ត) ១៨១
៣- លោកន័យ ពាក្យកាព្យ របស់ --លោកវង្សាសារពេជ្ញ នង តែង ១៩៣
៤- សប្បុរិសធម៌ ពាក្យកាព្យ --បាន តេង គ្រូបង្រៀន រៀបរៀង ២១៣
៥- រឿងព្រេងខ្មែរ រឿងប្រោះខ្លាងាប់ ២២៥

រូបក្រៅរឿងផ្សេង
៦- ព្រះប្រាង្គណ៍បញ្ចុះព្រះសារីរិកធាតុ នៅក្រុងមណ្ឌលេ (ភូមា)

១៧៩

Flag Counter