គ.ស ១៩៣៨

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១០ ខ្សែទី ១ ព.ស ២៤៨១ គ.ស ១៩៣៨

AA-កម្ពុជសុរិយា សៀវភៅទស្សនាវដ្ដី ខ្សែ១, ២, ៣ រួមគ្នា  
CC-សូមជូនដំណឹង  
D-បញ្ជីរឿង  
១- ព្រហ្មចរិយកថា របស់ --ព្រះមហា សែស ក្រុមពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ប្រែនឹង រៀបរៀង
២- វយប្បកាសនី របស់ --អាចារ្យ ហិម ក្រុមពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ រៀបរៀង ២៣
៣- ពិធីពលិការព្រះពិស្ណុការ (វេស្សកម្ម) --ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម រៀបរៀង ៣៩
៤- ពិធីបុណ្យទ្វាទសមាស តាមទំនៀមលាវ --អាចារ្យ ស៊ី អួន (សុមនតិស្ស) រៀបរៀង ៤៧
៥- រឿងព្រេងខ្មែរ ដែលមិនទាន់បោះពុម្ព : រឿងធនញ្ជ័យបណ្ឌិត (សេចក្ដីចាស់) ៦៧
រូបក្រៅរឿង -រូបពាលី នឹងទូភី ច្បាំងគ្នា (ក្នុងរឿងរាមកេរ្តិ៍ ) ឆ្លាក់ទុកនៅធ្នឹមទ្វារវត្តចំណោម ឃុំ ព្រែកកុយ ស្រុកស្អាង ខែត្រ កណ្ដាល

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១០ ខ្សែទី ២ ព.ស ២៤៨១ គ.ស ១៩៣៨

D-បញ្ជីរឿង  
១- ព្រហ្មចរិយកថា របស់ --ព្រះមហា សែស ក្រុមពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ប្រែ នឹងរៀបរៀង (ត) ៨៣
២- សុភាសិតវាចាកថា របស់ព្រះគ្រូ ញាណសំវរញាណ ឈិន ក្រុមពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យប្រែនឹងរៀបរៀង ១០៩
៣- ចាតុរង្គបទ របស់ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម ១២៣
៤- លោកន័យ ពាក្យកាព្យ របស់ឧកញ៉ាវង្សា សរពេជ្ញ (នង) ១៣៣
៥- រឿងព្រេងខ្មែរដែលមិនទាន់បោះពុម្ពផ្សាយ រឿងធនញ្ជ័យបណ្ឌិត ១៤៩
រូបក្រៅរឿង -ប្រាសាទព្រះខ្នាយ នៅស្រុកបារាយ កំពង់ធំ ៨១

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១០ ខ្សែទី ៣ ព.ស ២៤៨១ គ.ស ១៩៣៨

D-បញ្ជីរឿង  
១- ព្រហ្មចរិយកថា របស់ --ព្រះមហាសែស ក្រុមពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ប្រែនឹងរៀបរៀង (ត) ១៦៣
២- ចាតុរង្គបទ របស់ --ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម (ត) ១៨៥
៣- លោកន័យ របស់ --ឧកញ៉ា វង្សាសរពេជ្ញ នង (ត) ១៩៣
៤- សេចក្ដីអធិប្បាយពាក្យថា សង្ក្រាន្ត របស់ --អាចារ្យ គឹម អាន ក្រុមពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ២១១
៥- ដំណឹងផ្សេងៗ : កាព្យសាន្តិភាព ២២៣
រូបក្រៅរឿង -ប្រាសាទព្រះខ្នាយ នៅស្រុកបារាយ កំពង់ធំ ១៦១

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១០ ខ្សែទី ៤ ព.ស ២៤៨១ គ.ស ១៩៣៨

BB-កម្ពុជសុរិយា សៀវភៅទស្សនាវដ្ដី ខ្សែ៤,៥, ៦ រួមគ្នា  
D-បញ្ជីរឿង  
១- ព្រហ្មចរិយកថា របស់ --ព្រះមហាសែស ក្រុមពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ប្រែនឹងរៀបរៀង (ត)
២- ពាក្យនាំក្នុងរឿងសិលាចារិកនគរវត្ត ១៣
៣- វយប្បកាសិនី របស់ --អាចារ្យ ហិម ក្រុមពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យរៀបរៀង (ត) ២៥
៤- សេចក្ដីអធិប្បាយអំពីរចនាខ្មែរ របស់ --លោកម៉ារសាល ៣៣
៥- បញ្ជីសៀវភៅផ្សេងៗ នៅព្រះរាជបណ្ណាល័យ ៤១
៦- លទ្ធិទំនៀមទម្លាប់ << ក្បួនជំរះឧត្បាទវ៍ >> របស់បុរាណ ៤៩
៧- រឿងព្រេងខ្មែរដែលមិនទាន់ចេញផ្សាយ : រឿងធនញ្ជ័យបណ្ឌិត (ត) ចប់ ៥៧
រូបក្រៅរឿង -ប្រាសាទកំពង់ព្រះ នៅឆ្នេរទន្លេសាប (កំពង់ឆ្នាំង )

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១០ ខ្សែទី ៥ ព.ស ២៤៨១ គ.ស ១៩៣៨

D-បញ្ជីរឿង  
១- ព្រហ្មចរិយកថា របស់ --ព្រះមហា សែស ក្រុមពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ប្រែនឹងរៀបរៀង (ត) ៧៣
២- ចាតុរង្គបទ របស់ --ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម (ត) ៧៩
៣- សិលាចារិកនគរវត្ត នឹងបទានុក្រម ៨៧
៤- សុភាសិតវាចាកថា របស់ --ព្រះគ្រូញាណសំវរ ញាណ ឈិន ក្រុមពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ប្រែនឹង រៀបរៀង (ត) ១២៣
៥- ហិតោបទេស ភាគទី១ របស់ --ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម (ត) ១២៩
៦- លោកន័យ ពាក្យកាព្យរបស់ --ឧកញ៉ា វង្សា សារពេជ្ញ (ត) ១៣៧
៧- ការសិក្សានៅស្រុកយីពុន --ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម ១៤៥
៨- លទ្ធិទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ក្បួនជំរះឧត្បាទ័រ របស់បូរាណ (ត) ១៥៥
រូបក្រៅរឿង -ប្រាសាទនគរវត្ត ភាពខាងមុខ មុនដែលរាជការទៅកាប់ឆ្ការ ៧១

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១០ ខ្សែទី ៦ ព.ស ២៤៨១ គ.ស ១៩៣៨

D-បញ្ជីរឿង  
១- ព្រហ្មចរិយកថា របស់ --ព្រះមហា សែស ក្រុមពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ប្រែនឹងរៀបរៀង (ត) ១៧១
២- បញ្ហាស្មុគស្មាញក្នុងសាសនា--ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម ១៨១
៣- ចាតុរង្គបទ របស់ --ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម (ត) ២០៣
៤- សិលាចារិកនគរវត្ត នឹងបទានុក្រម (ត) ២០៩
៥- លោកន័យ (ត) --ឧកញ៉ា វង្សា សារពេជ្ញ ២៤១
៦- លទ្ធិទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ក្បួនជំរះឧត្បាទវ៍ របស់បូរាណ (ត) ២៤៩
៧- រឿងព្រេងខ្មែរ រឿងសុភាទន្សាយ របស់បូរាណ (ត) ២៥៩
៨- សិលាចារឹក លេខ ១  
៩- អត្ថបទសិលាចារឹកដើម  
រូបក្រៅរឿង រូបនាងរបាំ នៅជញ្ជាំងប្រាសាទនគរវត្ត ១៦៩

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១០ ខ្សែទី ៧ ព.ស ២៤៨១ គ.ស ១៩៣៨

A-ឆ្នាំគម្រប់ ១០  
D-បញ្ជីរឿង  
១- ប្រវត្ដិសង្ខេបរបស់លោក ល្វីដឺឡាវ៉ាឡេប៉ុស្សាំង
២- ព្រហ្មចរិយកថា របស់ --ព្រះមហាសែស ក្រុមពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ប្រែនិងរៀបរៀង (ត)
៣- ចាតុរង្គបទ របស់ --ព្រះមហាពិទូរក្រសេម (ត) ១៩
៤- សុភាសិតវាចាកថា របស់ --ព្រះគ្រូញាណសំវរ ញាណឈិន ក្រុមពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ប្រែនិងរៀបរៀង (ត) ២៩
៥- រឿងកាកី --ព្រះរាជនិពន្ធព្រះស្រីធម្មរាជា ៣៥
៦- លោកន័យពាក្យកាព្យ របស់ --ឧកញ៉ាវង្សាសរពេជ្ញ នង (ត) ៥១
៧- រឿងព្រេងខ្មែរ រឿងសុភាទន្សាយ (ត) ៦៣
រូបក្រៅរឿង ៨- ទេវរូប នៅភូមិព្រៃផ្ដៅ ខែត្រតាកែវ

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១០ ខ្សែទី ៨ ព.ស ២៤៨១ គ.ស ១៩៣៨

D-បញ្ជីរឿង  
១- ព្រហ្មចរិយកថា របស់ --ព្រះមហា សែស ក្រុមពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ប្រែនឹងរៀបរៀង (ត) ៧៧
២- វយប្បាកាសិនី របស់ --អាចារ្យ ហិម ក្រុមពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ប្រែនឹងរៀបរៀង (ត) ៨៧
៣-ប្រជុំពាក្យកាព្យ ភាគីទី ១ --ព្រះរាជនិពន្ធ ព្រះបាទសម្ដេចព្រះស្រីធម្មរាជា ៩៩
៤- សិលាចារឹកនគរវត្ត (ត) ១១៣
៥- លោកន័យ ពាក្យកាព្យរបស់ --ឧកញ៉ាវង្សាសរពេជ្ញ នង (ត) ១៣៥
៦- លទ្ធិទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ពិធីស្រោចទឹកចៅអធិការដែលតាំងថ្មី --ព្រះមហាវិទូរក្រសេម រៀបរៀងតាម ទំនៀមបុរាណ (ចប់) ១៤៥
រូបក្រៅរឿង ៧- ព្រះពុទ្ធរូបថ្មកែវ ធ្វើនៅស្រុកមណ្ឌលេ (ភូមា)បានមកដំកល់ទុកក្នុងវិហារវត្តពោល្យំ ឃុំរលាំងកែន ស្រុក កណ្ដាលស្ទឹង ខេត្ដកណ្ដាល ព.ស២៤៧៧ ៧៥

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១០ ខ្សែទី ៩ ព.ស ២៤៨១ គ.ស ១៩៣៨

D-បញ្ជីរឿង  
១- វេយ្យាករណ៍ សំស្ក្រឹត ភាគីទី ១ របស់ --ព្រះវិសុទ្ធវង្ស តាត រៀបរៀង ១៦៣
២- ព្រហ្មចរិយកថា របស់ --ព្រះមហា សែស ក្រុមពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យប្រែនឹងរៀបរៀង (ត) ១៨៩
៣- ចាតុរង្គបទ របស់ --ព្រះពិទូរ ក្រសេម (ត) ២១១
៤- លទ្ធិទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ពិធីអាវាហ៍វិវាហ៍មង្គល ដោយថ្វាយបង្គំព្រះករុណា សម្រាប់ព្រះញាតិ នឹង បុត្រមន្ត្រី --ព្រះមហាពិទូរក្រសេម រៀបរៀង(ចប់) ២១៩
៥- រឿងព្រេងខ្មែរមួយ រឿងសុភាទន្សាយ (ត) ២២៧
រូបក្រៅរឿង ៦- លោកគូវេរណើរយេណេរ៉ាល់ ប្រេវិយេ នឹងលោកគូវេរណើរ ប៉ាស៊ែស (កូសាំងស៊ីន) អញ្ជើញទៅមើល សេចក្ដី សុខទុក្ខរបស់រាស្ត្រនៅខេត្ដត្រាវិញឆ្នាំ១៩៣៧ ១៦១

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១០ ខ្សែទី ១០ ព.ស ២៤៨១ គ.ស ១៩៣៨

A-ឆ្នាំគម្រប់ ១០  
D-បញ្ជីរឿង  
១- ព្រហ្មចរិយកថា របស់ --ព្រះមហា សែស ក្រុមពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ (ត)
២- វយប្បកាសិនី របស់ --អាចារ្យ ហិម (មានត) ២១
៣- លោកន័យ ពាក្យកាព្យ --ឧកញ៉ាវង្សាសរពេជ្ញ នង (ត) ៣៥
៤- សិលាចារឹកនគរវត្ត នឹងបទានុក្រម (ត) ៤៥
៥- រឿងព្រេងខ្មែរ (តរឿងសុភាទន្សាយ) (ត) ៧៥
៦- ដំណឹងផ្សេងៗ ៖ ក- អំពីការទទួលកូនសិស្សជាប់សញ្ញាប័ត្រមធ្យមសិក្សានៅព្រះរាជបណ្ណាល័យ ៨៥
ខ- អំពីប្រវត្ដិពិណ ៨៩
រូបក្រៅរឿង ៧- បុណ្យសម្ពោធមន្ទីរពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ស្រុកលាវ
៨- ម៉ាដាមរូស្សីឡាគរដែរ លេងពិណ ៨៣

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១០ ខ្សែទី ១១ ព.ស ២៤៨១ គ.ស ១៩៣៨

D-បញ្ជីរឿង  
១- អំពីបាឋកថា របស់ --លោកសាស្ត្រាចារ្យ សឺដែស ១០១
២- ព្រហ្មចរិយកថា របស់ --ព្រះមហាសែស (ត) ១១៣
៣- ចាតុរង្គបទ បទទី ៣ របស់ --អ្នកឧកញ៉ាទេពពិទូរ ក្រសេម (ត) ១៣៥
៤- វេយ្យាករណ៍សំស្ក្រឹត របស់ --ព្រះវិសុទ្ធិវង្ស តាត (ត) ១៤៥
៥- លោកន័យពាក្យកាព្យ របស់ --ឧកញ៉ាវង្សសរពេជ្ញ នង (ត) ១៦១
៦- រឿងព្រេងខ្មែរ រឿងសុភាទន្សាយ (តនិងចប់) ១៧៣
៧- ទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ក្បួនជម្រះឧត្បាទ័វ ១៨៥
រូបក្រៅរឿង ៨- រូបគ្រុឌឆក់នាគធ្លាប់នៅផែនថ្ម ស្នាដៃ ចាម ដំកល់ទុកនៅពិធីភណ្ឌស្ថានស្រុកតូរ៉ាន (អណ្ណាម) ៩៧
៩- រូបព្រះពោធិសត្វអវលោកិតេស្វរៈមានព្រះហស្ត ៤ ត្រង់ហោជាងប្រាសាទ បាយ័ននគរ ធំ ៩៩

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១០ ខ្សែទី ១២ ព.ស ២៤៨១ គ.ស ១៩៣៨

D-បញ្ជីរឿង  
១- ប្រជុំពាក្យកាព្យ ភាគទី ១ --ព្រះរាជនិពន្ធព្រះបាទសម្ដេចព្រះធម្មរាជា (តទី ២ ) ២០៥
២- ព្រហ្មចរិយកថា របស់ --ព្រះមហា សែស ក្រុមពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ (ត) ២១៧
៣- ចាតុង្គបទ របស់ --ឧកញ៉ាទេពពិទូរ ក្រសេម(ត) ២៣៥
៤- លោកន័យពាក្យកាព្យ របស់ --ឧកញ៉ាវង្សាសរពេជ្ញ នង (ត) ២៤៩
៥- រឿងព្រេងខ្មែរ ៖ រឿងទំពែក ៤ នាក់ ២៦១
រូបក្រៅរឿង ៦- រូបព្រះឥសូរ និង រូបព្រះទ្វារបាល ឆ្លាក់នៅលើផែនថ្ម ដំកល់ទុកនៅក្នុងពិធីកណ្ឌស្ថាន ស្រុកតូរ៉ាន (អណ្ណាម) ២០៣

គ.ស ១៩៣៩

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១១ ខ្សែទី ១ ព.ស ២៤៨១ គ.ស ១៩៣៩

B-ខ្សែ ១.២.៣  
D-បញ្ជីរឿង  
១- ទឹកទន្លេសាប របស់ --ថី គឹម ហាក់
២- ដំណឹងផ្សេងៗ ៣៣
៣- ប្រជុំពាក្យកាព្យ ភាគ ១ --ព្រះរាជនិពន្ធព្រះបាទសម្ដេចព្រះស្រីធម្មរាជា (តទី៣) ៣៩
៤- ចាតុង្គបទ បទទី ៤ របស់ --ឧកញ៉ាទេពពិទូរ ក្រសេម (តចប់) ៥៣
៥- រឿងចៅកាំបិតបន្ទោះ (មានត) ៦៣
៦- ទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ៖ ពិធីថ្វាយបង្គំងារ ៧៩
៧- អារម្ភកថា  
រូបក្រៅរឿង ៨- រូបភិក្ខុនីឈ្មោះវជិរ៉ា (ជាតិអង់គ្លេស) នៅស្រុកសារនាថ ប្រទេសឥណ្ឌៀ

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១១ ខ្សែទី ២ ព.ស ២៤៨១ គ.ស ១៩៣៩

D-បញ្ជីរឿង  
១- ដំណឹងផ្សេងៗ ៩៧
២- ហិតោបទេស ភាគីទី ១ "ការចងមិត្ដ" (ត) ១០១
៣- ព្រហ្មចរិយកថា (ត) របស់ --ព្រះមហាសែស ១១១
៤- សុភាសិតវាចាកថា របស់ --ព្រះគ្រូញាណសំវរ ញាណ-ឈឺន ១៣១
៥- រឿងចៅកាំបិតបន្ទោះ (តនឹងចប់) ១៤៥
៦- លទ្ធិទំនៀមទម្លាប់ (លៀងអារក្សក្នុងវេលាមានជម្ងឺ)/td> ១៦៣
៧- អំពីគំនូរស្រីជាតិហុល្ល៉ងដេស  
រូបក្រៅរឿង ៨- រូបភិក្ខុខ្មែរ ១អង្គ ដែលស្ដ្រីជាតិហូឡង់ដេស ឈ្មោះម៉ាដាមស្មុលដែរស៍ គូរកាលពីខែ សេបតម ឆ្នាំ១៩៣៨ ៩៣

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១១ ខ្សែទី ៣ ព.ស ២៤៨១ គ.ស ១៩៣៩

D-បញ្ជីរឿង  
១- អំពីបាឋកថា របស់ --លោកភិក្ខុ បវជិរញាណត្ថេរោ ១៨១
២- រឿងកាកី (ពាក្យកាព្យ) --ព្រះរាជនិពន្ធ (ត) ១៩៣
៣- សុភាសិតវាចាកថា (ត) របស់ --ព្រះគ្រូញាណសំវរ ញាណ-ឈឺន ២១៥
៤- កងធម៌ផ្សេងៗ ៖ ២២៧
៥- ព្រហ្មចរិយកថា (ត) របស់ --ព្រះមហាសែស ២៣៩
៦- សិលាចារឹកនគរវត្ត នឹងបទានុក្រម ២៥៥
៧- រឿងព្រេង រឿងចៅតប់ប្រមល់ ២៧៣
រូបក្រៅរឿង ប្រទេសលាវ សៀម ស្រុកឡាំភូន វត្តកុដិ រូបចាមទេរីចេតិយ មើលពីចំហៀងទៅបណ្ដោយ ១៩១
ប្រទេសលាវ សៀម ស្រុកឆៀងហ្មៃ វត្តប្រស៊ិន មើលចំហៀង ២១៣

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១១ ខ្សែទី ៤ ព.ស ២៤៨២ គ.ស ១៩៣៩

B-ខ្សែ ៤. ៥. ៦  
D-បញ្ជីរឿង  
១- ដំណឹងផ្សេងៗ
២- សិលាចារឹកនគរវត្ត នឹងបទានុក្រម ១១
៣- ប្រជុំពាក្យកាព្យភាគទី២ (តទី៤) --ព្រះរាជនិពន្ធ ព្រះបាទសម្ដេចព្រះស្រីធម្មរាជា ៤៣
៤- ព្រហ្មចរិយកថារបស់ --ព្រះមហា សែស (តនឹងចប់) ៥៥
៥- រឿងព្រេង គ្រូនឹងសិស្ស --ឧកញ៉ាប្រាជ្ញាធិបតីចាងហ្វាង (យិន) តែង ៧១
៦- លទ្ធិទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ពិធីលើករាសី ៧៧
រូបក្រៅរឿង ប្រទេសលាវវៀងចន្ទន៍ វត្តថាខែក

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១១ ខ្សែទី ៥ ព.ស ២៤៨២ គ.ស ១៩៣៩

D-បញ្ជីរឿង  
១- ដំណឹងផ្សេងៗ ៨៧
២- រឿងពុទ្ធប្រវត្ដិ រៀបរៀង --តាមលំដាប់ ន មោ ក ខ ៩៣
៣- ប្រជុំពាក្យកាព្យ ភាគទី២ (តទី៥) --ព្រះរាជនិពន្ធ ព្រះបាទសម្ដេចព្រះស្រីធម្មរាជា ១០៣
៤- វយប្បកាសិនី (តនឹងចប់) របស់ --អាចារ្យ ហិម ១១៩
៥- កុសលកម្មបថ ១០ (ពាក្យកាព្យ) របស់ --អាចារ្យ ហ . ឈា ១៣៧
៦- រឿងព្រេង បុរសពីរនាក់ ១៤៧
រូបក្រៅរឿង ៧- ប្រទេសលាវ ស្រុកវៀងចន្ទន៍ វត្ទអិនប៉ែង រូបហោត្រៃ ៨៥

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១១ ខ្សែទី ៦ ព.ស ២៤៨២ គ.ស ១៩៣៩

D-បញ្ជីរឿង  
១- ដំណឹងផ្សេងៗ ១៥៧
២- ព្រះមហាវិហារពុទ្ធគយា --ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម គន្ថរចនបណ្ឌិត ប្រែនឹងរៀបរៀង ១៦៣
៣- ប្រជុំពាក្យកាព្យភាគទី ៣ (តទី៦) --ឧកញ៉ា នរាក្សត្រ (តន់) ១៨១
៤- ហិតោបទេស ភាគទី ១ ១៩៧
៥- រឿងព្រេងរឿងបុរសផ្កាប់ត្រឡោក --ឧកញ៉ា អក្ខរលេខា (ណុប) ២០៧
៦- លទ្ធិទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ពិធីសូត្រមន្ដរំដោះគ្រោះ --ឧកញ៉ា ទេពពិទូរ ក្រសេម គន្ថរចនបណ្ឌិត រៀបរៀង ២១៥
រូបក្រៅរឿង ៧- ប្រទេសលាវ សៀម ស្រុកឆៀងហ្មៃ វត្តឆៀងខង រូបគ្រែទេសនា ១៥៥

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១១ ខ្សែទី ៧ ព.ស ២៤៨២ គ.ស ១៩៣៩

D-បញ្ជីរឿង  
១- អំពីលោកស្កូប៉េនហិរ នឹងព្រះពុទ្ធសាសនា (មានត)
២- ទឹកទន្លេសាប របស់ --ថីគិម ហាក់ (តពីលេខ ១ ឆ្នាំទី ១១) ១៥
៣- វេយ្យាករណ៍ សំស្ក្រឹតភាគទី៣ របស់ --ព្រះវិសុទ្ធិវង្ស ហ- តាត (តពីខ្សែ ១០-១១ ឆ្នាំទី ១០) ៣៥
៤- សិលាចារឹកនគរវត្ត នឹងបទានុក្រម ៥៧
៥- រឿងព្រេង ដំឡង់ ៧ សន្ដាន ៩៩
រូបក្រៅរឿង ខេត្ដសៀមរាប វត្តអាទ្វា ព្រះពុទ្ធរូបនាគប្រក់

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១១ ខ្សែទី ៨ ព.ស ២៤៨២ គ.ស ១៩៣៩

D-បញ្ជីរឿង  
១- វិធីការសំអាត --ព្រះវិសុទ្ធិវង្ស (ហ តាត) រៀបរៀង ១១១
២- អំពីលោកស្កូប៉េនហិរ នឹងព្រះពុទ្ធសាសនា (តនឹងចប់) ១២១
៣- រឿងកាកី --ព្រះរាជនិពន្ធ ព្រះបាទសម្ដេចព្រះហិររក្សរាមាឥស្សរាធិបតី ព្រះបរមកោដ្ឋ (តទី២) ១៣១
៤- ហិតោបទេស ភាគទី១ "ការចងមិត្រ" (ត) --ឧកញ៉ា ទេពពិទូរ ក្រសេម គន្ថរចនបណ្ឌិត រៀបរៀង ១៥១
៥- ធម្មទេសនា --ព្រះមហា ហួត វត្តលង្កា ១៦១
រូបក្រៅរឿង ខេត្ដសៀមរាប បន្ទាយសំរ៉ែ នេះរូបហោជាង (មើលរឿងទំព័រ) ១០៧

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១១ ខ្សែទី ៩ ព.ស ២៤៨២ គ.ស ១៩៣៩

D-បញ្ជីរឿង  
១- ចម្រៀងរបស់ពួកយុវសាលា ១៨៨
២- សេចក្ដីសង្ខេបក្នុងសៀវភៅរបស់លោកសង់ម៉ារគ្វិសរីវិយែរ ១៨៩
៣- សំវាសកថា និយាយពីគូសំវាស ៤ ពួក --មហាថែម ក្រុមជំនុំប្រែព្រះត្រៃបិដកក្រសួងពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ រៀបរៀង ១៩៣
៤- ប្រជុំពាក្យកាព្យ ភាគទី ៣ (ត) --អ្នកមាតាជយ៉មតែង ២០៣
៥- វេយ្យាករណ៍សំស្ក្រឹត --ព្រះវិសុទ្ធិវង្ស ហ- តាត ២២១
៦- ធម្មទេសនា --ព្រះសមុហ៍ពោធិបញ្ញា (បាន) ២៤៣
៧- រឿងព្រេង បុរសជីកក្ដាម --ឧកញ៉ា ប្រាជ្ញាធិបតី ចាងហ្វាង (យិន) តែង ២៥៧
៨- លទ្ធិទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ក្បួនកុមារដន់ ២៦៥
រូបក្រៅរឿង យុវសាលាមួយ ក្បែរវត្តដំណាក់ ខេត្ដសៀមរាប ១៨៧

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១១ ខ្សែទី ១០ ព.ស ២៤៨២ គ.ស ១៩៣៩

D-បញ្ជីរឿង  
១- កិត្តិគុណនឹងការងារជាថ្វីដៃរបស់លោកគ្រូព្រះសព ព្រះឧត្ដមមុនី (អ៊ុម ស៊ូរ)
២- ដំណឹងផ្សេងៗ
៣- ទឹកទន្លេសាប របស់ --ថី គឹម ហាក់ លេខានុការក្រសួងប្រៃសណីយ៍ តែងនឹងរៀបរៀង ១៥
៤- វេយ្យាករណ៍ សំស្ក្រឹត របស់ --លោកគ្រូវិសុទ្ធិវង្ស (ត) ៤៣
៥- ធម្មទេសនា របស់ --ព្រះវិនយធម្ម (អ៊ូច) ៩៥
៦- ហិតោបទេស ភាគទី ១ (ត) --ឧកញ៉ា ទេពពិទូរ ក្រសេម គន្ថរចនបណ្ឌិត ប្រែនឹងរៀបរៀង ១០៧
៧- រឿងព្រេងខ្មែរ បុរសកាស ៣០ --ឧកញ៉ា ប្រាជ្ញាធិបតី-ចាងហ្វាង (ឃិន) តែង ១១៧
៨- លទ្ធិទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ សែនខ្មោចមេបាចាស់ទុំ ១២៣
រូបក្រៅរឿង នេះរូបលោកគ្រូព្រះសពឧត្ដមមុនី (អ៊ុម ស៊ូរ)

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១១ ខ្សែទី ១១ គ.ស ១៩៣៩ ព.ស ២៤៨២

D-បញ្ជីរឿង  
១- សុន្ទរកថារបស់លោកភិក្ខុលោកនាថ (តនឹងចប់) --ឧកញ៉ាទេពពិទូរ ក្រសេម ប្រែចេញពីសៀវភៅ ពុទ្ធសាសនាសៀម ១៣៥
២- អរិយសច្ចកថាសង្ខេប របស់ --លោកគ្រូអាចារ្យហ៊ាយ ១៤៩
៣- ហិតោបទេសភាគ ទី១ (ត) របស់ --ឧកញ៉ាពិទូរក្រសេម ១៦៥
៤- រឿងព្រេង បុរសរៀនសិល្ប របស់ --ឧកញ៉ាប្រាជ្ញាធិបតី (យិន) ១៧៥
- (បុរសមានប្រពន្ធល្អ) ១៧៩
៥- លទ្ធិទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ សែនខ្មោចមេបាចាស់ទុំក្នុងវេលាមានជម្ងឺ ដោយមានក្រមុំកំឡោះសហាយគ្នា របស់ --ឧកញ៉ាពិទូរ ក្រសេម ១៨៣
៦- ការទទួលអំណរដល់ពួកស្ត្រីថៃប្រកាសនីយប្រ័ត នៅក្រសួងពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ របស់ --ខេមររង្សី ១៨៩
រូបក្រៅរឿង -រូបគណៈស្ត្រីប្រកាសនីយប័ត្រមហាវិទ្យាល័យ(សៀម)ថតរួមជាមួយនិងពួកយុវសាលាសិល្ប ខ្មែរនៅមាត់ ជណ្ដើរព្រះរាជបណ្ណាល័យខាងជើង កាលពីថ្ងៃ ២៤ ខែអ៊ូតឆ្នាំ ១៩៣៩ ១៣៣

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១១ ខ្សែទី ១២ ព.ស ២៤៨២ គ.ស ១៩៣៩

D-បញ្ជីរឿង  
១- ពិធីចំរើនពុទ្ធមន្តដល់មហានគរបារាំងសែស នៅមន្ទីរពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ របស់ --ខេមរៈរង្សី ២០៣
២- ដំណឹងផ្សេងៗ របស់ --ខេមរៈរង្សី ២០៩
៣- គុណសម្បទា របស់ --លោកគ្រូអាចារ្យ ហិម ២១៥
៤- សុន្ទរកថា របស់ --ភិក្ខុលោកនាថ (តនឹងចប់) ២៣១
៥- ប្រជុំពាក្យភាគ ទី៣ របស់ --ស្រីក្នុងព្រះរាជវាំង (ត) ២៤៥
៦- ហិតោបទេស ភាគទី១ (ត) --ឧកញ៉ា ទេពពិទូរ ក្រសេម គន្ថរចនបណ្ឌិត ប្រែនឹងរៀបរៀង ២៦១
៧- កិរិយា ៧ ប្រការ របស់ --អាចារ្យ ហ. ឈា ២៧១
៨- រឿងព្រេងខ្មែរ ច្បាប់កឹងកន្ត្រៃ ២៨៣
រូបក្រៅរឿង រូបព្រះសង្ឃចំរើនជយបរិត្ដដល់មហានគរបារាំងសែស នៅមន្ទីរព្រះរាជបណ្ណាល័យ កាលពីថ្ងៃ ១០ សេបតម ឆ្នាំ១៩៣៩ ២០១

គ.ស ១៩៤០

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១២ ខ្សែទី ១ ព.ស ២៤៨២ គ.ស ១៩៤០

B-ខ្សែ ១  
D-បញ្ជីរឿង  
១- សេចក្ដីផ្ដើមក្នុងការធ្វើសាកលប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ --អ្នកមហា ញ៉ុក ថែម
២- សិក្ខាមកថា របស់ --ខេមររង្សី ១៥
៣- ដំណឹងផ្សេងៗ របស់ --លោកអគ្គលេខាធិការ នៃពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ២១
៤- បកិណ្ណកកថា របស់ --ខេមររង្សី ២៩
៥- ប្រជុំពាក្យកាព្យភាគទី៣ (តពីឆ្នាំ ទី១១ នឹងចប់)ពាក្យកាព្យសង្វាស ជារបស់ផ្សេងវោហារគ្នា--ឃុនស៊ីមនោម័យ ៣៨
៦- រឿងព្រេងខ្មែរ រឿងបុរសកំសត់ចេញទៅជួញ ៤៥
៧- អារម្ភកថា  
រូបក្រៅរឿង ៨- ជើងផ្លិតរូបនាគ របស់ថាវគុ ចៅហ្វាយស្រុក ស្រុកខូង ផ្ញើមកជូនព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជា កាលពីខែ អ៊ូតឆ្នាំ ១៩៣៩

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១២ ខ្សែទី ២ ព.ស ២៤៨២ គ.ស ១៩៤០

B-ខ្សែ 2  
D-បញ្ជីរឿង  
១- អំពីគំនូរថ្មីពីរបែប របស់ព្រះរាជបណ្ណាល័យ នឹងសេចក្ដីអធិប្បាយរបស់ --ខេមររង្សី
២- អំពីសេចក្ដីអធិប្បាយរបស់ជាតិហុល្ល៉ងដេស៍ម្នាក់ អំពីការពឹងពាក់ប្រាស្រ័យ នៅស្រុកខ្មែរ --ថី គឹម ហាក់ លេខានុការក្រសួងប្រៃសណីយ៍ ប្រែ ១០
៣- អំពីអាយុសម័យនៃពុទ្ធរូបមន ខ្មែរ ថៃ ១៩
៤- ពង្សាវតារប្រទេសអេស៊ីប្ដ៍ ស្រង់យកអំពីពង្សាវតារសាកលលោករបស់ហ្វូង វិចិត្រវាទការ --អ្នកមហា ញ៉ុក ថែម ប្រែនឹងរៀបរៀង (មានត) ២៥
៥- វេយ្យាករណ៍សំស្ក្រឹត ភាគទី៤ --ព្រះសុទ្ធិវង្ស (ហ តាត) រៀបរៀង (មានត) ៣៧
៦- ដំណឹងផ្សេងៗ ៦១
រូបក្រៅរឿង ៧- រូបនេះ ជាដំណាងកាសព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ ស្ដេចយាងទៅរក្សាជម្ងឺព្រះថេរមួយអង្គមានជម្ងឺជាទម្ងន់

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១២ ខ្សែទី ៣ ព.ស ២៤៨២ គ.ស ១៩៤០

B-ខ្សែ 3  
D-បញ្ជីរឿង  
១- អារម្ភកថារបស់ពុទ្ធប្បវត្ដិ តាមគោលចារឹករបស់ចិន (នៅមានត)
២- និយាយពីសាលាបង្រៀនមនុស្សខ្វាក់ប្រទេសសៀម នឹងទ្វីបអឺរ៉ុប --ខេមររង្សី ប្រែរួបរួមពីសៀវភៅផ្សេងៗ
៣- ហេតុដូចម្ដេចបានជាព្រះពុទ្ធសាសនាផុតរលត់បាត់ទៅពីប្រទេសឥណ្ឌៀ ? --ខេមររង្សីស្រង់មកពីទស្សនាវដ្ដីធម្ម ចក្សុសៀម ហើយប្រែមកជាខេមរភាសា ១៩
៤- ប្រវត្ដិលាកមីរេប៉ះ តាមសេចក្ដីប្រែពីភាសាទីបេតាំង មកជាបារាំងសែស របស់ --លោកស័កបាកូត៍(នៅមានត) ៣១
៥- ពង្សាវតារប្រទេសអេស៊ីប្ដ៍ --លោក មហា ថែម ប្រែចេញពីប្រវត្តិសាស្ត្រសាកល របស់ហ្លួងវិចិត្រវាទការ (ត) ៣៥
៦- ដំណឹងផ្សេងៗ --ខេមររង្សី ៤៥
៧- វេយ្យាករណ៍សំស្ក្រឹត ភាគទី៥ របស់ --ព្រះសាក្យវង្ស (តនឹងចប់) ៥៣
៨- ប្រជុំពាក្យកាព្យភាគ ទី ៤ របស់ --រក្សភិរម្យ អួង (មានត) ៥៧
រូបក្រៅរឿង ៩- សុបិននិមិត្តនៃព្រះនាងមហាមាយា
១០- ព្រះពោធិសត្វទ្រង់ប្រសូត
១១- ទ្រង់ឈាន ៧ ជំហាន ១៧
១២- យាងទៅកាន់ក្រុងកបិលពស្តុ ៣៣
១៣- លោកមីលរេប៉ះ មកចាប់កំណើត ២៩

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១២ ខ្សែទី ៤ ព.ស ២៤៨២ គ.ស ១៩៤០

B-ខ្សែ 4  
D-បញ្ជីរឿង  
១- ប្រវត្តិសាស្ត្រនៃច្បាប់ របស់ លោកលង្កាត៍ទីប្រឹក្សាច្បាប់នៅក្រុងបាងកក --ខេមររង្សី ប្រែពីភាសាថៃ មកជា ខេមរភាសា
២- ពង្សាវតារប្រទេសអេស៊ីប៍ ស្រង់យកអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រសាកលថៃ របស់ហ្លួងវិចិត្រវាទការសេចក្ដីប្រែ នឹងរៀបរៀង របស់ --អ្នកមហា ញ៉ុក ថែម (តនឹងចប់) ១៧
៣- ពុទ្ធប្បវត្ដិចិន (តមក) ៣៥
៤- ប្រវត្ដិលោកមីលរេប៉ះ --លោក ស័កបាកូត៍ ប្រែចេញពីភាសាទីបេ តាំងមកជាភាសាបារាំងសែស (តមក) ៣៩
៥- ព្រះពុទ្ធសាសនាបាត់ទៅពីប្រទេសឥណ្ឌៀ ដោយហេតុយ៉ាងណា ? --ខេមររង្សី ប្រែចេញពីទស្សនាវដ្ដី ធម្មចក្សុថៃមកជាខេមរភាសា (នៅមានត) ៤៣
៦- អំពីគំនូរថ្មីពីរបែប របស់ --ព្រះរាជបណ្ណាល័យ (តនឹងចប់) ៥១
៧- ប្រជុំពាក្យកាព្យ ភាគទី ៤ របស់ --រក្សភិរម្យ អួង មហាតលិក ហ៊ុមព្រែ (តមក) ៥៧
៨- ដំណឹងផ្សេងៗ ៦៧
រូបក្រៅរឿង ៩- រូបដំណាង ៖ ការធ្វើកិច្ចវត្តនៅក្នុងវត្តនៃភិក្ខុសាមណេរ តាមដំបូន្មានរបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់
១០- អំពីការព្យាករណ៍ ១៥
១១- អំពីការសុខសម្រាន្ដនៃព្រះពោធិសត្វ ៣៣
១២- នេះត្រង់ដែលលោកមីលរេប៉ះ ដំណាលប្រវត្ដិដ៏ចំឡែករបស់គាត់ឱ្យពួកសិស្សស្ដាប់ ៣៧
១៣- អំពីការសិក្សាអក្សរសាស្ត្រ ៤១
១៤- អំពីការច្រត់ព្រះនង្គ័ល ៥៥
១៥- អំពីការសិក្សាក្បួនពិជ័យសង្គ្រាម ៦៥

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១២ ខ្សែទី ៥ ព.ស ២៤៨៣ គ.ស ១៩៤០

B-ខ្សែ 5  
D-បញ្ជីរឿង  
១- អំពីព្រះពុទ្ធសាសនានៅអាស៊ីកណ្ដាល នឹងអាស៊ីខាងកើត របស់ --លោកដេម៉ារគែត
២- ព្រះពុទ្ធសាសនាបាត់ទៅពីប្រទេសឥណ្ឌៀ ដោយហេតុយ៉ាងណា ? --ខេមររង្សី ប្រែចេញពីទស្សនាវដ្ដី ធម្មចក្សុ(តនឹងចប់) ១៥
៣- ពុទ្ធប្បវត្ដិចិន (នៅមានត) ២៩
៤-ប្រវត្ដិលោកមីលរេប៉ះ តាមសេចក្ដីប្រែពីភាសាទីបេតាំងមកជាបារាំងសែស របស់ --ស៊័កបាកូត៍ (នៅមានត) ៣៣
៥- ពង្សាវតារសង្ខេបប្រទេសសាលដេ នឹងអស្ស៊ីរីតាមប្រវត្ដិសាស្ដ្រសាកលថៃ របស់ ហ្លួងវិចិត្រវាទការ --អ្នកមហាថែម ប្រែនឹងរៀបរៀង ៣៧
៦- អំពីកំណើតនៃមនុស្សជាតិ --ខេមររង្សីស្រង់នឹងប្រែពីការសែតថៃវិទ្យាចារ្យ (តនិងចប់) ៥៥
៧- វេយ្យាករណ៍សំស្ក្រឹតភាគទី ៦ របស់ --ព្រះសាក្យវង្ស (មានត) ៧៣
៨- ប្រជុំពាក្យកាព្យ ភាគទី ៤ របស់ --រក្សភិរម្យ អួង (ត) ៨៥
រូបក្រៅរឿង ៩- អំពីការទ្រង់ប្រឡងធ្នូសរ
១០- អំពីអាវាហ៍វិវាហ៍មង្គល ១៣
១១- អំពីទ្រង់ជួបនិងមនុស្សជរា ២៧
១២- អំពីទ្រង់ជួបនិងមនុស្សជម្ងឺ ៣៥
១៣- អំពីទ្រង់ជួបនិងមនុស្សស្លាប់ ៥៣
១៤- ផ្ទះរបស់ឪពុកធំនឹងម្ដាយមីងរបស់មីលរេប៉ះ រលំបាក់បែកដោយអំណាចមន្ដ ៣១

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១២ ខ្សែទី ៦ ព.ស ២៤៨៣ គ.ស ១៩៤០

B-ខ្សែ 6  
D-បញ្ជីរឿង  
១- ហោរាសាស្ត្រនឹងពុទ្ធសាសនា របស់ --ហ្លួងសារានុប្រពន្ធ ស្រង់យកអំពីទស្សនាវដ្ដី ពុទ្ធសាសនាថៃ
២- ប្រវត្តិសាស្ត្រនៃច្បាប់ របស់ --លោក រ ឡាំងកាត៍ ទីប្រឹក្សាច្បាប់ស្រុកបាងកក (តនឹងចប់) ១៧
៣- ពុទ្ធប្បវត្ដិចិន (តមក) ៣៣
៤- ប្រវត្ដិមីលរេប៉ះ របស់ --លោកស៊័កបាកូត៍ ប្រែពីភាសាទីបេតាំង (តមក) ៣៧
៥- ដំណឹងផ្សេងៗ --ខេមររង្សី ៤១
៦- វេយ្យាករណ៍សំស្ក្រឹត ភាគទី ៦ របស់ --ព្រះសាក្យវង្ស ហ តាត (តនឹងចប់) ៤៩
៧- ប្រជុំពាក្យកាព្យភាគ ទី៤ របស់ --រក្សភិរម្យ អួង (មានត) ៦៧
រូបក្រៅរឿង ៨- ទ្រង់ប្រទះនិងលោកសង្ឃ ១រូប
៩- ទ្រង់មហាភិណេស្ក្រមណ៍ ១៥
១០- ទ្រង់កាត់ព្រះកេសា ៣១
១១- ព្រះពោធិសត្វទ្រង់គង់នៅក្នុងព្រៃ ៣៥
១២- ទ្រង់បំពេញទុក្ករកិរិយា ៣៩
១៣- កាលមីលរេប៉ះ បានជួបនឹងអ្នកប្រាជ្ញធំម្នាក់ឈ្មោះម៉ារប៉ះនៅទីចំការមួយ ៤៧

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១២ ខ្សែទី ៧ ព.ស ២៤៨៣ គ.ស ១៩៤០

A-ឆ្នាំគម្រប់ ១២  
D-បញ្ជីរឿង  
១- ឧស្សាហកម្មជាតួបេះដូងនៃសេដ្ឋកិច្ច --ខេមររង្សី រៀបរៀង
២- ពង្សាវតារសង្ខេបរបស់ជាតិហេប្រី --អ្នកមហាថែមប្រែនិងរៀបរៀង ពីប្រវត្តិសាស្ត្រសាកល របស់ ហ្លួង វិចិត្រវាទការ ១៩
៣- និយាយពីការរចនាបែបក្រិត ពុទ្ធសាសនានៅស្រុកគន្ធារៈ ប្រទេសឥណ្ឌៀ ២៩
៤- និយាយអំពីប្រទេសភូមាក្នុងសម័យអង់គ្លេសចាត់ការគ្រប់គ្រង ៣៣
៥- ហោរាសាស្ត្រនិងព្រះពុទ្ធសាសនា របស់ --ហ្លួងសារានុប្រពន្ធ (តនឹងចប់) ៤១
៦- ពុទ្ធប្បវត្ដិចិន (តមក) ៤៩
៧- ប្រវត្ដិមីលរេប៉ះប្រែចេញពីភាសាទីបេ តាំងមកជាភាសាបារាំងសែសរបស់ --លោកស៊័កបាកូត៍ (តមក) ៥៣
រូបក្រៅរឿង គំនូររបស់ចិន ៨- អំពីនាងសុជាតាថ្វាយមធុបាយាស
៩- អំពីព្រះពោធិសត្វទ្រង់ស្រង់ទឹកជាដំបូង ១៧
១០- អំពីបាច់ស្មៅរបស់ស្វស្ដិកព្រាហ្មណ៍ ២៧
១១- អំពីវិធីល្បួងនៃធីតាក្រុងមារ ៣៩
១២- អំពីបុត្រីនៃក្រុងមារ ៤៧
រចនាទីបេតាំង ១៣- អំពីគ្រូមីលរេប៉ះ ល្បងចិត្ដមីលរេប៉ះ ៥១

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១២ ខ្សែទី ៨ គ.ស ១៩៤០ ព.ស ២៤៨៣

A-ឆ្នាំគម្រប់ ១២  
D-បញ្ជីរឿង  
១- ប្រវត្ដិនៃមហាបុរសតាំងពីដើមរៀងៗមក របស់ --លោកអគ្គលេខាធិការនៃពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ (មានត)
២- ការសំដែងសេចក្ដីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ចំពោះវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់ --លោកគ្រូព្រះឧត្ដម មុនី អ៊ុម ស៊ូរ នៅឱកាសធ្វើបុណ្យឈាបនកិច្ចថ្ងៃ ៤ ណូវ៉មប្រី ១៩៣៩ ១៥
៣- និយាយពីពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសជប៉ុន --តាមសៀវភៅលោកតូមោមុ៍តស៊ុ (មានត) ៣១
៤- ពង្សាវតារសង្ខេបរបស់ជាតិហេប្រី --អ្នកមហាថែម ប្រែចេញពីប្រវត្តិសាស្ត្រសាកលថៃ របស់ហ្លួង វិចិត្រវាទការ (តនិងចប់) ៤៥
៥- ពុទ្ធប្បវត្ដិចិន (តមក) ៥៩
៦- ប្រវត្ដិមីលរេប៉ះ ប្រែពីភាសាទីបេតាំងមកជាភាសាបារាំងសែស របស់ --លោកស៊័ក បាកូត៍(តមក) ៦៣
៧- ប្រជុំពាក្យកាព្យភាគ ទី៤ របស់ --រក្សភិរម្យអួង(មានត) ៦៥
៨- សេចក្ដីជូនដំណឹង  
រូបក្រៅរឿង តាមរូបគំនូរចិន ៩- អំពីក្រុងមាលេលើកទ័ព
១០- អំពីមុច្ចលិន្ទនាគរាជាបាំងភ្លៀងថ្វាយព្រះពុទ្ធ ១៣
១១- អំពីអ្នកចែវទូកចម្លងម្នាក់មានសេចក្ដីស្ដាយក្រោយ ២៩
១២- អំពីបញ្ចវគ្គិយថ្វាយខ្លួនជាសាវក ៤៣
១៣- អំពីការទ្រង់ឃាត់មហារលកទឹកសមុទ្រ ៥៧
គំនូរទីបេតាំង ១៤- អំពីមីលរេប៉ះ លាគ្រូត្រឡប់ទៅស្រុកវិញ ៦១

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១២ ខ្សែទី ៩ គ.ស ១៩៤០ ព.ស ២៤៨៣

A-ឆ្នាំគម្រប់ ១២  
D-បញ្ជីរឿង  
១- អំពីស្តូបរបស់ព្រះបាទធម្មាសោក របស់ --លោកប៉ូល មុស
២- ពង្សាវតារសង្ខេបនៃប្រទេសហ្វេនីសាំង --អ្នកមហាថែមស្រង់យកនិងប្រែចេញពីពង្សាវតារសាកលថៃ របស់ហ្លួងវិចិត្រវាទការ
៣- អំពីយោបល់លោកអល្ប៊ែរស្វេតសែរ ថ្លែងពីពុទ្ធសាសនា ១៥
៤- អំពីពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសជប៉ុន --តាមសៀវភៅលោកតូមោមុ័តស៊ុ ២៥
៥- ពុទ្ធប្បវត្ដិ តាមគំនូររបស់ចិន (តមក) ៤១
៦- ប្រវត្ដិមីលរេប៉ះ ប្រែចេញពីភាសាទីបេតាំងមកជាបារាំងសែស របស់ --លោកស៊័កបាកូត៍ (នៅមានត) ៤៥
៧- ដំណឹងផ្សេងៗ ៤៧
៨- ប្រជុំពាក្យកាព្យខ្មែរភាគ ទី ៤ របស់ --រក្សភិរម្យអួង (ត) ៥១
៩- សេចក្ដីជូនដំណឹង  
រូបក្រៅរឿង តាមបែបគំនូរចិន ១០- អំពីព្រះរាហុលកុមារចេញបួស
១១- អំពីសុទត្ដសេដ្ឋីក្រាបបង្គំទូលអារាធនា
១២- អំពីការចំណាយទ្រព្យទិញសួនដេនវន ១៣
១៣- អំពីការទ្រង់ផ្លាស់ចិត្តគំនិតរបស់ពួកអ្នកនេសាទត្រី ២៣
១៤- អំពីការទ្រង់ផ្ចាញ់ផ្ចាលហ្វូងដំរីចុះប្រេង ៣៩
គំនូរទីបេតាំង ១៥- លោកមីលរេប៉ះ ហោះឡើងទៅលើអាកាស ៤៣

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១២ ខ្សែទី ១០ គ.ស ១៩៤០ ព.ស ២៤៨៣

A-ឆ្នាំគម្រប់ ១២  
D-បញ្ជីរឿង  
១- អនាម័យកថា របស់ --ខេមររង្សី (នៅមានត)
២- ខ្សែកុននិយាយពីលោកប៉ាស្ទ័រ ១៧
៣- រូបរទេះទឹមសត្វនិងសេះក្នុងសម័យពីដើមរៀងៗមក របស់ --លោកអគ្គលេខាធិការពុទ្ធសាសន បណ្ឌិត្យ ២៧
៤- ប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសប៉េរ្ស៊ី --អ្នកមហាថែម ប្រែចេញពីប្រវត្តិសាស្ត្រសាកលថៃរបស់ហ្វូងវិចិត្រវាទការ ៣៣
៥- ប្រវត្ដិន័យមហាបុរសតាំងអំពីដើមរៀងៗមក (តមក) ៤៥
៦- ពុទ្ធប្បវត្ដិ តាមរូបគំនូរចិន (តមក) ៥៣
៧- ប្រវត្ដិមីលរេប៉ះ ប្រែពីភាសាទីបេតាំងមកជាភាសាបារាំងសែស របស់ --លោកស៊័កបាកគូត៍ (តមក) ៥៧
៨- ប្រជុំពាក្យកាព្យភាគ ទី ៤ របស់ --រក្សភិរម្យ អួង (តមក) ៥៩
៩- បដិទិនឆ្នាំ ១៩៤១  
១០- សេចក្ដីជូនដំណឹង  
រូបក្រៅរឿង តាមបែបគំនូរចិន ១១- អំពីទ្រង់ផ្លាស់ចិត្តគំនិតរបស់រុចិក
១២- អំពីទ្រង់រក្សាឱ្យសះជាភ្នែកខ្វាក់របស់ក្មេងម្នាក់
១៣- អំពីទ្រង់ផ្លាស់ចិត្តគំនិតរបស់អ្នកស៊ីឈ្នួលចាក់សម្រាម ២៥
១៤- អំពីការយាងចុះទៅស្ថាននគរ ៣១
អំពីការបូជាផ្ញីផ្កា ៤៣
១៥- អំពីមរណៈនៃមីលរេប៉ះ ៥៥

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១២ ខ្សែទី ១១ គ.ស ១៩៤០ ព.ស ២៤៨៣

A-ឆ្នាំគម្រប់ ១២  
D-បញ្ជីរឿង  
១- អំពីគោលសំខាន់ៗនៃព្រះពុទ្ធសាសនា សំខាន់ពួកមនុស្សទំនើបថ្មីរបស់ --លោកគូមោម៉័តស៊ុ
២- និយាយអំពីការរចនាខ្មែរ ស្រង់យកនិងប្រែចេញពីវចនានុក្រមរបស់ --លោក គឹយ្យេត៍ ១១
៣- អំពីពង្សាវតារប្រទេសក្រិច ស្រង់និងរៀបរៀងតាមគោលចារឹកផ្សេងៗ នៃប្រវត្តិសាស្ត្រសាកល (តនិងចប់) ១៩
៤- អនាម័យកថា របស់ --ខេមររង្សី (មានត) ៣១
៥- ប្រវត្ដិនៃមហាបុរស តាំងពីដើមរៀងៗមក (មានត) ៤៥
៦- ពុទ្ធប្បវត្ដិតាមគំនូរចិន (មានត) ៥១
៧- ប្រវត្ដិមីលរេប៉ះ ប្រែចេញពីទីបេតាំងមកជាភាសាបារាំងសែស របស់ --លោកស៊័ក បាកូត៍ (តនិងចប់) ៥៥
៨- ដំណឹងផ្សេងៗ ៥៩
៩- ប្រជុំពាក្យកាព្យខ្មែរភាគ ទី៤ របស់ --រក្សាភិរម្យ អួង (ត) ៦៣
១០- ចំណែកខេមរជាតិក្នុងប្រទេសថៃឡងដ៍ របស់ --លោក ពីយែរអង់ដែល  
១១- បដិទិនឆ្នាំ ១៩៤១  
១២- សេចក្ដីជូនដំណឹង  

រូបក្រៅរឿង តាមគំនូរចិន

១៣- អំពីការបូជាដីខ្សាច់

១៤- អំពីទ្រង់បច្ចឹមបិណ្ឌបាត
១៥- ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រទានបច្ចឹមឱវាទ ១៧
១៦- អំពីទ្រង់ចូលបរិនិព្វាន ២៩
១៧- អំពីសេចក្ដីសៅសោក ៤៣
គំនូរទីបេតាំង ១៨- មីលរេប៉ះត្រឡប់ជាមានរូបរាងជាសមណៈប្រាកដឡើងវិញទៀត ៥៣

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១២ ខ្សែទី ១២ គ.ស ១៩៤០ ព.ស ២៤៨៣

A-ឆ្នាំគម្រប់ ១២  
D-បញ្ជីរឿង  
១- ក្រុងកម្ពុជាបានទទួលសម្បត្តិមរតកពីមហានគរខ្មែរពីដើម (សេចក្ដីរបស់ --កម្ពុបុត្រ)
២- និយាយពីចំណេះវិជ្ជាក្នុងលោក ស្រង់យកពីពង្សាវតារដែលរាវរកឃើញនៅលោកនេះ ១៥
៣- ពង្សាវតារប្រទេសក្រិច ស្រង់ពីគោលចារឹកផ្សេងៗនៃប្រវត្ដិសាកល (មានត) ២៥
៤- អនាម័យកថា របស់ --ខេមររង្សី (មានត) ៣៩
៥- ពុទ្ធប្បវត្ដិ តាមគំនូររបស់ចិន (តនិងចប់) ៥៣
៦- ប្រជុំពាក្យកាព្យភាគទី ៤ របស់ --រក្សភិរម្យ អួង (តនិងចប់) ៥៥
៧- បដិទិនឆ្នាំ ១៩៤១  
៨- សេចក្ដីជូនដំណឹង  
រូបក្រៅរឿង តាមគំនូរចិន ៩- សម្ដេចមហាមាយាទេវីចុះពីស្ថានតុសិត
១០- សេចក្ដីអស្ចារ្យនៃព្រះបាទរបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ ១៣
១១- អ្នកដុតភ្លើងៗមិនឆេះ ២៣
១២- ការបែងចែកព្រះសារីរិកធាតុ ៣៧
១៣- អំពីបឋមសង្គាយនា ៥១

គ.ស. ១៩៦៦

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៣៨ លេខ១ ព.ស ២៥០៨ គ.ស ១៩៦៦

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៣៨  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-នមត្ថុ រតនត្ដយស្ស ពុទ្ធកិច្ច--ព្រះសាសនមុន្នី កឹម តូរ រៀបរៀង
២-មនុស្សទាំងអស់ក្នុងលោកនេះ គ្មានអ្នកណាម្នាក់ ដែលគេមិនតេះដៀល មិនរិះគន់នោះសោះទេ--លោក ប៊ូ ប៉ូរ រៀបរៀង ២៥
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-វចនានុក្រម សំស្ក្រឹត-ខ្មែរ (តមក)--ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៣៤
៤-អធិប្បាយសុភាសិត ពាក្យប្រកបដោយបទផ្សេងៗ--បណ្ឌិត មហា ឈឹម ស៊ុម សាស្ត្រាចារ្យ រៀបរៀង ៣៦
៥-ព្រះរាជនិពន្ធរាមកេរ្ដ៍--លោក ឌឹក គាម ស្រាវជ្រាវ (ត) ៥២
៦-រឿង សាមកុក (តមក)--ឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ៦៨
៧-ឯកសារកម្ខុជសុរិយា--លោក ឌឹក គាម ប្រមូលរៀបរៀង ៧៥
III. ផ្នែកកំណត់ប្រវត្ដិការណ៍  
៨-អនុសំច្ឆៈមហាសន្និបាតទី ២២ នៃមន្ត្រីសង្ឃសម្រាប់ឆ្នាំ ១៩៦៦--លោក ស្ដើង ធូរ រៀបរៀង ៩១
៩-សេចក្ដីកត់ហេតុនៃការប្រជុំការងារនៅពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ថ្ងៃទី ៣ - ១០ - ១៩៦៦ ១១១

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៣៨ លេខ២ ព.ស ២៥០៨ គ.ស ១៩៦៦

AA_សូមក្រាបបង្គំទូល សម្ដេចសហជីវិន ព្រះប្រមុខរដ្ឋ for Issue 2  
BB_សូមព្រះតេជៈដំកល់លើត្បូង for Issue 2  
A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៣៨  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-នមត្ថុ រតនត្ដយស្ស ពុទ្ធកិច្ច (តចប់)--ព្រះសាសនមុន្នី កឹម តូរ រៀបរៀង ១២១
២-មកពីហេតុអ្វី បានជាមនុស្សធ្វើអំពើអាក្រក់ ?--លោក ប៊ូ ប៉ូរ រៀបរៀង ១៣៨
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-វចនានុក្រម សំស្ក្រឹត-ខ្មែរ (តមក)--ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ១៦០
៤-ព្រះរាជនិពន្ធរាមកេរ្ដ៍--លោក ឌឹក គាម ស្រាវជ្រាវ (ត) ១៦២
៥-រឿង សាមកុក (តមក)--ឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ១៧៨
៦-ឯកសារ សាស្ត្រាស្លឹករឹត និង ក្រាំង--លោក ញ៉ុក ថែម រៀបរៀង (ត) ១៨៨
៧-អធិប្បាយសុភាសិត ពាក្យកាព្យ (ត)--បណ្ឌិត មហា ឈឹម ស៊ុម សាស្ត្រាចារ្យ ១៩៥
៨-ឯកសារកម្ពុជសុរិយា--លោក ឌឹក គាម ប្រមូលរៀបរៀង ២១១
III. ផ្នែកកំណត់ប្រវត្ដិការណ៍  
៩-ពិធីប្រគល់ព្រះរាជអំណោយ នៃសម្ដេចព្រះប្រមុខរដ្ឋ ចំពោះពុទ្ធិកវិទ្យាល័យ ២២៧

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី៣៨ ខ្សែទី៣ ព.ស ២៥០៨ គ.ស ១៩៦៦

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ជីវិតធម្មកថា --ព្រះមុនីកោសល សូរ ហាយ រៀបរៀង (តចប់ ) ៦៨៧
II. ផ្នែកអក្សរសាស្រ្ត  
២-ព្រះរាជជីវប្រវត្ថិ សម្ដេចព្រះសុធម្មាធិបតី ព្រះសង្ឃរាជថ្នាក់ទី ២ --ព្រះបទុមវង្សា ភោគ ផន រៀបរៀង ៧០៥
៣-វចនានុក្រម សំស្រ្កឹត ខ្មែរ --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង (ត) ៧២៥
៤-អត្ថាធិប្បាយភាសិត --លោក មាស យុត្តរៀបរៀង ៧២៩
៥-ព្រះរាជ និពន្ធរាមកេរ្តិ៍ --លោក ឌ. គាម ស្រាវជ្រាវ (ត) ៧៤៣
៦-សេចក្ដីអធិប្បាយអំពីពាក្យថា កាព្យ = កំណាព្យ --លោក ឈឹម ស៊ុម រៀបរៀង ៧៥១
៧-ឯកសារ សាស្រ្តាស្លឹករឹត និង ក្រាំង --លោក ញ៉ុក ថែម រៀបរៀង (ត) ៧៦៤
៨-រឿង សាមកុក --អ្នកឧកញ៉ា វិបុលរាជសេនា នូ កន ប្រែរៀបរៀង (ត) ៧៦៨
៩-ឯកសារកម្ពុជសុរិយា --លោក ឌ គាម ប្រមូលរៀបរៀង (ត) ៧៧៦
១០-ការផ្សាយអត្ថបទខាងទំនៀមទម្លាប់ ក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ ៧៨២
១១-អំពីកុលសម្ពន្ធផ្សេងៗ --លោក យង់ សេង រៀបរៀង ៧៨៤
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្ថិការណ៍  
១២-ពិធីបុណ្យនមស្ការព្រះសក្យមុនីចេតិយ ៧៨៦

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី៣៨ ខ្សែទី៤ ព.ស ២៥០៨ គ.ស ១៩៦៦

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-សាសនវិចារណ៍ --ព្រះមុនីកោសល សូរ ហាយ រៀបរៀង (ត ចប់ ) ៧៩៧
២-ប្រវត្តិព្រះកុមារកស្សបត្ថេរ --លោក ហេង សមអាន រៀបរៀង ៨០០
II. ផ្នែកអក្សរសាស្រ្ត  
៣-ជីវប្រវត្តិ ព្រះបិដកសោភ័ណ --ប៉ែន សុខ ៨២៤
៤-វចនានុក្រម សំស្រ្កឹត ខ្មែរ --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង (ត) ៨៣៣
៥-គំនិតនិងសំណាង --លោក ផេង ជ្រីវ រៀបរៀង ៨៣៧
៦-ព្រះរាជនិពន្ធរាមកេរ្តិ៍ --លោក ឌ. គាម ស្រាវជ្រាវ (ត) ៨៤៧
៧-ទស្សនាអង្គរ (កំណាព្យ ) --លោក មាស យុត្ត រៀបរៀង ៨៥៥
៨-ឯកសារ សាស្រ្តា ស្លឹករឹតនិងក្រាំង --លោក ញ៉ុក ថែម រៀបរៀង (ត) ៨៥៨
៩-រឿង សាមកុក --អ្នកឧកញ៉ា វិបុលរាជសេនា នូ កន ប្រែរៀបរៀង (ត) ៨៦២
១០-ឯកសារកម្ពុជសុរិយា --លោក ឌ. គាម ប្រមូលរៀបរៀង (ត) ៨៧១
១១-អំពីកុលសម្ពន្ធផ្សេងៗ --លោក យង់ សេង រៀបរៀង (ត) ៨៧៥
១២-ជីវប្រវត្តិរបស់ខ្ញុំឈ្មោះ អៀង សាយ ៨៨៣
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្តិការណ៍  
១៣-លិខិតពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ លេខ ៩៩៨ ព ប ៨៩១

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី៣៨ ខ្សែទី៥ ព.ស ២៥០៨ គ.ស ១៩៦៦

A-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ធម៌ធ្វើមនុស្សឲ្យល្អ --លោក ប៊ូ ប៉ូ រៀបរៀង ៤៤៩
២-ជីវិតធម្មកថា --ព្រះមុនីកោសល សូរ ហាយ រៀបរៀង ៤៥៩
៣-សង្គហធម៌  
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤-ព្រះរាជប្រវត្តិ នៃសម្ដេចព្រះមហាសុមេធាធិបតី (ជួន ណាត ) ព្រះសង្ឃរាជថ្នាក់ទី ១គណៈមហានិកាយ --ព្រះសិរីសម្មតិវង្ស បុណ្យ សុម្ភាជ រៀបរៀង ៤៧៧
៥-វចនានុក្រម សំស្ក្រឹត ខ្មែរ --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង (ត) ៤៩៣
៦-ព្រះរាជនិពន្ធរាមកេរ្តិ៍ --លោក ឌ. គាម ស្រាវជ្រាវ (ត) ៤៩៧
៧-អធិប្បាយភាសិត ពាក្យកាព្យ បណ្ឌិតមហា ឈឹម ស៊ុម សាស្ត្រាចារ្យ (ត) ៥០៥
៨-ឯកសារ សាស្ត្រាស្លឹករឹត និង ក្រាំង --លោក ញ៉ុក ថែម រៀបរៀង (ត) ៥២៤
៩-រឿង សាមកុក --អ្នកឧកញ៉ា វិបុលរាជសេនា នូ កន ប្រែរៀបរៀង (ត) ៥២៨
១០-សិលាចារឹកបន្ទាយឆ្មារ --លោក ឌ . គាម រៀបរៀង ៥៣៤
III. ផ្នែកកំណត់ និង ប្រវត្ដិការណ៍  
១១-ពិធីបុណ្យខួបទី ៣៦ រំលឹកដល់ឆ្នាំកំណើតនៃពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ --លោក ញូង សឿង រៀបរៀង ៥៤៣

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី៣៨ ខ្សែទី៦ ព.ស ២៥០៨ គ.ស ១៩៦៦

A-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ជីវិតធម្មកថា --ព្រះមុនីកោសល សូរ ហាយ រៀបរៀង (ត) ៥៦៥
២-ការពិសេសនៃអភិណ្ហប្បច្ចវេក្ខណធម៌ --លោក ផល ទិត រៀបរៀង ៥៨១
II. ផ្នែកអក្សរសាស្រ្ត  
៣-ជីវប្រវត្តិ សម្ដេចព្រះពោធិវ័ង្ស ហ. តាត --លោក ជា ទន់ រៀបរៀង ៦០៨
៤-វចនានុក្រម សំស្រ្កឹត ខ្មែរ --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង (ត) ៦៣១
៥-ឥទ្ធិពលនៃកង --លោក ធុង សារឿន រៀបរៀង ៦៣៥
៦-ព្រះរាជនិពន្ធរាមកេរ្តិ៍ --លោក ឌ. គាម ស្រាវជ្រាវ (ត) ៦៤៥
៧-កាព្យនិទានរំលឹកដល់ព្រហ្មមុខ ៤ នៅអង្គរ --លោក ឌឿក អំ រៀបរៀង ៦៥១
៨-ឯកសារ សាស្រ្តាស្លឹករឹត និង ក្រាំង --លោក ញ៉ុក ថែម រៀបរៀង (ត) ៦៥៤
៩-រឿង សាមកុក --អ្នកឧកញ៉ា វិបុលរាជសេនានូ កន ប្រែរៀបរៀង (ត) ៦៥៨
១០-លុយនៅប្រទេសខ្មែរ --លោក ឌ គាម ស្រាវជ្រាវ ៦៦៦
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្តិការណ៍  
១១-ចុតហ្មាយថ្វាយព្រះរាជកុសល ចំពោះសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រិយានិ ៦៧០
១២-ចុតហ្មាយឯ. ឧ អគ្គនាយកក្រសួងព្រះបរមរាជវាំង ៦៧៤
១៣-សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីលទ្ធផលប្រឡងទំនៀមទម្លាប់ឆមាស ទី ១ ឆ្នាំ ១៩៦៦ ៦៧៦
១៤-ប្រកាសប្រឡងទំនៀមទម្លាប់ ឆមាសទី២ ឆ្នាំ ១៩៦៦ ៦៨០
១៥-ប្រជុំការងារនៅថ្ងៃ ទី ២១  

អត្ថបទក្បាលទី៣ ឆ្នាំទី៣៨ ខ្សែទី៩ ព.ស ២៥០៨ គ.ស ១៩៦៦

AA-សេចក្ដីកែតម្រូវ  
A-ឆ្នាំទី ៣៨ ខែ កញ្ញា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ប្រវត្ដិព្រះមហាកស្សបត្ថេរ (តចប់)--លោក ហេង សមអាន រៀបរៀង ៨៩៣
២-អានិសង្សសីល ៥--លោក ប៊ូ ប៉ូរ រៀបរៀង ៩០៨
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-ជីវប្រវត្តិព្រះមហាវិមលធម្ម ថោង--ព្រះឧត្ដមមុន្នី អ៊ុម ស៊ូ រៀបរៀង ៩១៧
៤-វចនានុក្រម សំស្ក្រឹត ខ្មែរ (តមក)--ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៩២១
៥-ព្រះរាជនិពន្ធរាមកេរ្តិ៍--លោក ឌឹក គាម ស្រាវជ្រាវ (ត) ៩២៥
៦-រាជធានីលង្វែក (កំណាព្យ)--លោក ហេង សំអាន រៀបរៀង ៩៣៣
៧-រឿង សាមកុក (តមក)--ឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ៩៤៦
៨-អំពីពាក្យ ថា " តៈម៉ះថាំង "--លោក ព្រួច ភុម រៀបរៀង ៩៥៤
៩-ឯកសារ សាស្ត្រាស្លឹករឹត និង ក្រាំង--លោក ញ៉ុក ថែម រៀបរៀង (ត) ៩៥៩
១០-ឯកសារកម្ពុជសុរិយា--លោក ឌឹក គាម ប្រមូលរៀបរៀង(ត) ៩៦៣
១១-អំពីកុលសម្ព័ន្ធផ្សេងៗ--លោក យង់ សេង រៀបរៀង ៩៦៩
១២-ជីវប្រវត្តិរបស់ខ្ញុំ ឈ្មោះ អៀង សាយ ៩៧៦
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
១៣-ពិធីតែងតាំងមេគណៈធម្មយុត្ដិនិកាយ ប្រចាំក្រុងភ្នំពេញ ៩៨៥

អត្ថបទក្បាលទី៣ ឆ្នាំទី៣៨ ខ្សែទី១០ ព.ស ២៥០៨ គ.ស ១៩៦៦

A-ឆ្នាំទី ៣៨ ខែ តុលា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-សារាណីយធម្មកថា--ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា អេង ខេមី រៀបរៀង ១០០១
២-សុខគវេសកកថា--ភិក្ខុ សួស ជ្រិន រៀបរៀង ១០១១
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-ប្រវត្ដិព្រះឧត្ដមមុនី អ៊ុម ស៊ូ--លោក ចាប-ពិន រៀបរៀង ១០២៤
៤-វចនានុក្រម សំស្ក្រឹត-ខ្មែរ (តមក)--ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ១០៣៧
៥-ព្រះរាជនិពន្ធរាមកេរ្តិ៍--លោក ឌឹក គាម ស្រាវជ្រាវ (ត) ១០៤១
៦-ឯកសារ សាស្ត្រាស្លឹករឹត និង ក្រាំង--លោក ញ៉ុក ថែម រៀបរៀង (ត) ១០៥០
៧-រឿង សាមកុក (តមក)--ឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ១០៥៣
៨-ឯកសារកម្ពុជសុរិយា--លោក ឌឹក គាម ប្រមូលរៀបរៀង(ត) ១០៦១
៩-អត្ថបទផ្នែកទំនៀមទម្លាប់ រឿង ភ្នំក្រោម --ព្រិន្ទបាលឯក ជា ប៉ូរ រៀបរៀង ១០៦៩
១០-ប្រវត្ដិស្រុកត្បូងឃ្មុំ និង អ្នកតា បេង ១០៧២
១១-ជីវប្រវត្តិរបស់ខ្ញុំ ឈ្មោះ អៀង សាយ ១០៧៥
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
១២-ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ៥ កញ្ញា ១៩៦៦ នាយកនៃពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ១០៨៧

អត្ថបទក្បាលទី៣ ឆ្នាំទី៣៨ ខ្សែទី១១ ព.ស ២៥០៨ គ.ស ១៩៦៦

A-ឆ្នាំទី ៣៨ ខែ វិច្ឆិកា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-សាមគ្គីកថា--ភិក្ខុ យឹម សំអឿន រៀបរៀង ១០៩៥
២-មត្ដញ្ញតាកថា--ភិក្ខុ ធឹង សំហួត រៀបរៀង ១១១០
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-ប្រវត្ដិព្រះមហាព្រហ្មមុន្នី ទេព អ៊ូ--ព្រះអរិយវង្ស មាស សុវណ្ណ រៀបរៀង ១១២៣
៤-វចនានុក្រម សំស្ក្រឹត-ខ្មែរ (តមក)--ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ១១៣៦
៥-រឿងព្រះឥសូរលេងពួន--លោក ប៊ី សុវណ្ណ ដកស្រង់ ១១៤០
៦-ព្រះរាជនិពន្ធរាមកេរ្ដ៍--លោក ឌឹក គាម ស្រាវជ្រាវ (ត) ១១៤៩
៧-ឯកសារ សាស្ត្រាស្លឹករឹត និង ក្រាំង--លោក ញ៉ុក ថែម រៀបរៀង (ត) ១១៥៧
៨-រឿង សាមកុក (តមក)--ឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ១១៦១
៩-ឯកសារកម្ពុជសុរិយា--លោក ឌឹក គាម ប្រមូលរៀបរៀង(ត) ១១៦៩
១០-អត្ថបទផ្នែកទំនៀមទម្លាប់ រឿង ភ្នំបុរី ខេត្តតាកែវ --ឌូង អ៊ូច និង វ៉ាន់ ជឿង តាមឯកសារ ១១៧៧
១១-ជីវប្រវត្តិរបស់ខ្ញុំ ឈ្មោះ អៀង សាយ ១១៨៥
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
១២-សន្និសីទអន្តរជាតិអំពីពុទ្ធសាសនា ១១៩៣

អត្ថបទក្បាលទី៣ ឆ្នាំទី៣៨ ខ្សែទី១២ ព.ស ២៥០៨ គ.ស ១៩៦៦

A-ឆ្នាំទី ៣៨ ខែ ធ្នូ  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-អត្ថទ្វារកថា--ភិក្ខុ ព្រុំ នឿ រៀបរៀង ១២០៥
២-សេចក្ដីស្រឡាញ់អ្វី ស្មើដោយខ្លួនមិនមាន--ភិក្ខុ ធឹង សំហួត រៀបរៀង ១២១៨
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-ជីវប្រវត្តិនៃព្រះមុន្នីកោសល សោម ឈុន--លោក ម៉ិញ ណាគ្រី រៀបរៀង ១២៣៧
៤-វចនានុក្រម សំស្ក្រឹត-ខ្មែរ (តមក)--ព្រះមហា ប៉ាង-ខាត់ រៀបរៀង ១២៥០
៥-លក្ខណ៍របស់បុរសស្ដ្រី--លោក ព្រួច-ភុម ស្រាវជ្រាវ ដកស្រង់ ១២៥៤
៦-ព្រះរាជនិពន្ធរាមកេរ្ដ៍--លោក ឌឹក គាម ស្រាវជ្រាវ (ត) ១២៥៨
៧-ឯកសារ សាស្ត្រាស្លឹករឹត និង ក្រាំង--លោក ញ៉ុក ថែម រៀបរៀង (ត) ១២៦៦
៨-រឿង សាមកុក (តមក)--ឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ១២៧០
៩-ឯកសារកម្ពុជសុរិយា--លោក ឌឹក គាម ប្រមូលរៀបរៀង(ត) ១២៧៨
១០-អត្ថបទផ្នែកទំនៀមទម្លាប់ ប្រវត្ដិស្រុកបាយឆៅលោកគ្រូ លី ងួន រៀបរៀង ១២៨២
១១-ប្រវត្ដិស្រុកបារ៉ាយ--ឈ្មោះ អៀម សាយ ១២៨៨
១២-ជីវប្រវត្ដិរបស់ខ្ញុំ ឈ្មោះ អៀង សាយ ១២៩៨
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
១៣-ទស្សនកិច្ចនៃសម្ដេចព្រះពោធិវង្ស ក្នុងខេត្ត តាកែវ កំពត កំពង់ស្ពី ១៣០៦

គ.ស.​ ១៩៤១

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៣ ខ្សែទី ១ គ.ស ១៩៤១ ព.ស ២៤៨៣

A-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
១- កថាមុខ នៃវេយ្យាករណ៍សំស្ក្រឹតភាគទី ២សូមឧទ្ទិសដោយគោរព ចំពោះលោក ល្វី ហ្វីណូត៍ ដែលអនិច្ចកម្មទៅ
២- ទំនៀមទម្លាប់និងរឿងព្រេងនៅស្រុកខ្មែរ អំពីអ្នកតាឃ្លាំងមឿង ២៤
៣- ច្បាប់សុភាសិត --ឧកញ៉ាវង្សាសារពេជ្ញ នង ចាងហ្វាងក្រុមរាជបណ្ឌិត្យ  
៤- ពង្សាវតារក្រិក (តពីភាគ ១២ ឆ្នាំ ១៩៤)  
៥- រឿងព្រេងខ្មែរ រឿងអាឡេវ (ទី ២) របស់ --ឧកញ៉ាប្រាជ្ញាធិបតី យិន ចាងហ្វាងក្រុមព្រះរាជនិពន្ធ  
រូបក្រៅរឿង ៦- ប្រាសាទបាយ័ន- ទ្វារចូលខាងកើត- រូបនាងអប្សរនៅនឹងសសរមួយ  

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៣ ខ្សែទី ២ គ.ស ១៩៤១ ព.ស ២៤៨៣

A-កម្ពុជសុរិយា  
C-ព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជា  
D-បញ្ជីរឿង  
១- វាចាប្រាស្រ័យរបស់ --លោកអង្គដ្រេ សួរម៉ែរ
២- កថាមុខ នៃវេយ្យាករណ៍សំស្ក្រឹតភាគទី ២ (តមកនិងចប់)
៣- ច្បាប់សុភាសិត របស់ --លោកអ្នកឧកញ៉ាវង្សាសរពេជ្ញ និង (តមក) ២៣
៤- ពង្សាវតារក្រិច ស្រង់យកអំពីគោលចារឹកផ្សេងៗ ក្នុងពង្សាវតារលោក (តមក) ២៧
៥- និទានរឿងព្រេងខ្មែរ (អាឡេវទី២ ) របស់ --អ្នកឧកញ៉ាប្រាជ្ញាធិបតីយិន ចាងហ្វាងក្រុមព្រះរាជនិពន្ធ (តមក) ៣២
រូបក្រៅរឿង ៦- បាគង នេះរូបជាន់ក្រោមនៃបៀងទី ៥

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៣ ខ្សែទី ៣ គ.ស ១៩៤១ ព.ស ២៤៨៣

A-កម្ពុជសុរិយា  
C-ព្រះរាជបណ្ណាល័យ  
D-បញ្ជីរឿង  
១- អំពីព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូស៊ីន --លោកអង់ដ្រេមីកូត៍ រៀបរៀង
២- កាលពី ១៦ ខែមុននេះ
៣- ច្បាប់សុភាសិត របស់ --អ្នកឧកញ៉ាវង្សាសរពេជ្ញ នង(តមក) ១៣
៤- ពង្សាវតារប្រទេសក្រិច រៀបរៀងតាមគោលចារឹកផ្សេងៗ នៃពង្សាវតារលោក (តមក) ១៨
៥- អនាម័យកថា --ខេមររង្សី រៀបរៀង ២៧
៦- និទានរឿងព្រេងខ្មែរ (រឿងអាឡេវទី ២) របស់ --អ្នកឧកញ៉ាប្រាជ្ញាធិបតី យិន ចាងហ្វាងក្រុមព្រះរាជានិពន្ធ(តមក) ៣២
រូបក្រៅរឿង ៧- នគរវត្ត រូបនាងអប្សរនៅទ្វាចូលទិសខាងលិច

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៣ ខ្សែទី ៤ គ.ស ១៩៤១ ព.ស ២៤៨៣

A-កម្ពុជសុរិយា  
C-ព្រះរាជបណ្ណាល័យ  
D-បញ្ជីរឿង  
១- ប្រទេសលាវជាស្រុកមួយនៅក្នុងឱវាទប្រទេសឥណ្ឌូស៊ីន --លោកលាវេទយៈ រៀបរៀង
២- អំពីព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូស៊ីន --លោកដុកទ័រអង់ដ្រេ មីកូត៍ រៀបរៀង
៣- ពង្សាវតារប្រទេសក្រិច រៀបរៀងតាមគោលចារឹកផ្សេងៗ ក្នុងពង្សាវតារលោក (តមក) ១៦
៤- ច្បាប់សុភាសិតរបស់ --អ្នកឧកញ៉ាវង្សាសរពេជ្ញ នង (តមក) ២៣
រូបក្រៅរឿង ៥- ប្រាសាទបាយ័ន រូបរាជសីហ៍នៅទ្វារចូលទិសខាងជើង

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៣ ខ្សែទី ៥ គ.ស ១៩៤១ ព.ស ២៤៨៣

A-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
១- អ្វីដែលហៅថាមុខរបរ ?ដោយ --ខេមររង្សី
២- កំណត់ស្ដីពីការប្រឆាំងការឃោសនា ជាភាសាខ្មែរ
៣- ច្បាប់សុភាសិត (កំណាព្យខ្មែរ) ដោយ --ឧកញ៉ា វង្សាសរពេជ្ញ នង (ត) ១១
៤- អនាម័យកថា ដោយ --ខេមររង្សី (ត) ១៥
៥- រឿងនិទានប្រជាប្រិយមិនទាន់បោះពុម្ព រឿងអាឡេវភាគ ទី២ ដោយ --ឧកញ៉ាប្រាជ្ញាធិបតី យិន(ត) ២១
រូបក្រៅអត្ថបទ ៦- ហ្លួងប្រាបាង ក្រមុំនៅហ្លួងប្រាបាង

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៣ ខ្សែទី ៦ គ.ស ១៩៤១ ព.ស ២៤៨៣

A-កម្ពុជសុរិយា  
C-ព្រះរាជបណ្ណាល័យ  
D-បញ្ជីរឿង  
១- ការឆ្លើយតបនិងវិទ្យុបាងកក កាលពីថ្ងៃ ១១ . ១ . ៤១
២- អំពីព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូស៊ីន របស់ --ដុកទ័រអង់ដ្រេ មីកូត៍ (តមក)
៣- អាជីវកម្មគឺអ្វី ? របស់ --ខេមររង្សី (តមក) ១២
៤- ច្បាប់សុភាសិត របស់ --អ្នកឧកញ៉ាវង្សាសរពេជ្ញ នង (តមក) ១៥
៥- ពង្សាវតារក្រិច ស្រង់យកអំពីគោលចារឹកផ្សេងៗក្នុងពង្សាវតារ លោក (តមក) ១៩
៦- រឿងព្រេងខ្មែរ (រឿងអាឡេវទី២) របស់ --អ្នកឧកញ៉ាប្រាជ្ញាធិបតី យិន(តមក) ២៥
រូបក្រៅរឿង ៧- សាមណេរ(ប្រទេសលាវ) ពិធីបុណ្យស្រង់ព្រះពុទ្ធរូប

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៣ ខ្សែទី ៧ គ.ស ១៩៤១ ព.ស ២៤៨៣

A-កម្ពុជសុរិយា  
C-ព្រះរាជបណ្ណាល័យ  
D-បញ្ជីរឿង  
១- និយាយអំពីអារ្យធម៌របស់ប្រទេសឥណ្ឌាសម័យបុរាណ
២- អំពីពន្ធ (ក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូស៊ីន)
៣- អនាម័យកថា របស់ --ខេមររង្សី (តមក)
៤- ច្បាប់សុភាសិត របស់ --អ្នកឧកញ៉ាវង្សាសរពេជ្ញ នង (តមក) ១៣
៥- ដំណឹងផ្សេងៗ ១៧
៦- រឿងព្រេងខ្មែរ (រឿងអាឡេវទី ២) របស់ --អ្នកឧកញ៉ាប្រាជ្ញាធិបតី យិន (តមក) ២៤
រូបក្រៅរឿង ៧- ហ្លួងព្រះបាង ក្បួនហែព្រះរាជទ្រព្យកំពុងហែចូលទៅវត្តនានាដើម្បីស្រង់ព្រះពុទ្ធរូប

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៣ ខ្សែទី ៨ គ.ស ១៩៤១ ព.ស ២៤៨៣

A-កម្ពុជសុរិយា  
C-ព្រះរាជបណ្ណាល័យ  
D-បញ្ជីរឿង  
១- និយាយអំពីបាតសមុទ្រ
២- និយាយអំពីសេចក្ដីសំខាន់ៗក្នុងសៀវភៅមួយរបស់ប្រទេសជប៉ុន
៣- ចំពោះប្រទេសបារាំងសែស ១១
៤- ច្បាប់សុភាសិត របស់ --អ្នកឧកញ៉ាវង្សាសារពេជ្ញ (នង) (តមក) ១៣
៥- អំពីព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូស៊ីន របស់ --លោកដុកទ័រអងដ្រេមិកូត៍ (តចប់) ១៧
៦- ពង្សាវតារ ប្រទេសក្រិចសេចក្ដីប្រែនិងរៀបរៀងចេញពី គោលចារឹកផ្សេងៗ ក្នុងពង្សាវតារ លោក(តមក) ២៤
រូបក្រៅរឿង ៧- ក្រុងហ្លួងព្រះបាង ដំរីព្រះរាជទ្រព្យនៅឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីប្រទេសលាវ

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៣ ខ្សែទី ៩ គ.ស ១៩៤១ ព.ស ២៤៨៣

A-កម្ពុជសុរិយា  
C-ព្រះរាជបណ្ណាល័យ  
D-បញ្ជីរឿង  
១- ការស្រង់យកសេចក្ដីខ្លះអំពីសៀវភៅនិយាយអំពីអារ្យធម៌របស់ឥណ្ឌៀ
២- សេចក្ដីស្រង់អំពីរឿងមួយនិយាយការសិក្សា ជាសេចក្ដីអធិប្បាយដោយសង្ខេបរបស់ --គ ច ដេម៉ារកែត្ដ៍
៣- អំពីពង្សាវតារក្រិចរួបរួមអំពីគោលចារឹកផ្សេងៗ ក្នុងពង្សាវតារ លោក (តមក) ១៤
៤- ប្រជុំពាក្យកាព្យខ្មែរ ភាគទី៤ របស់ឃុនស៊ីមនោម័យ (តមកពីទស្សនាវដ្ដីលេខ ១២ ឆ្នាំ១៩៤០) ១៧
៥- អនាម័យកថា របស់ --ខេមររង្សី (តមក) ២២
៦- រឿងព្រេងខ្មែរ (រឿងអាឡេវទី ២) របស់ --អ្នកឧកញ៉ាប្រាជ្ញាធិបតី យិន (តមក) ២៥
រូបក្រៅរឿង ៧- សាមណេរ (ប្រទេសលាវ) ភូមិបានថន គ្រួសារត្រកូលភ្យ៉ា

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៣ ខ្សែទី ១០ គ.ស ១៩៤១ ព.ស ២៤៨៣

A-កម្ពុជសុរិយា  
C-ព្រះរាជបណ្ណាល័យ  
D-បញ្ជីរឿង  
១- ប្រវត្ដិសង្ខេបនៃព្រះកែវមរកត --ខេមររង្សី ប្រែនិងរួបរួមពីគោលចារឹកផ្សេងៗ
២- សេចក្ដីសាមគ្គីបារាំងសែសនិងខ្មែរ
៣- អាជីវកម្មគឺអ្វី ? របស់ --ខេមររង្សី
៤- ពង្សាវតារក្រិច ស្រង់ចេញពីគោលចារឹកផ្សេងៗ ក្នុងពង្សាវតារ លោក (តមក) ១៤
៥- ប្រជុំពាក្យកាព្យខ្មែរ ភាគទី ៤ របស់ --ឃុនស៊ឹមនោម័យ (តមក) ១៧
៦- អនាម័យកថា របស់ --ខេមររង្សី (មានត) ២១
៧- រឿងព្រេងខ្មែរ (រឿងអាឡេវទី ២) របស់ --អ្នកឧកញ៉ាប្រាជ្ញាធិបតី (យិន) (តមក) ២៤
រូបក្រៅរឿង ៨- សាមណេរ (ប្រទេសលាវ) ធាតុចេតិយលាវនៅមឿងពួ

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៣ ខ្សែទី ១១ គ.ស ១៩៤១ ព.ស ២៤៨៣

A-កម្ពុជសុរិយា  
C-ព្រះរាជបណ្ណាល័យ  
D-បញ្ជីរឿង  
១- អំពីការជាស្នាដៃរបស់ក្រសួងពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យនៅស្រុកខ្មែរស្រុកកូសាំងស៊ីន និងស្រុកលាវ
២- វិជ្ជាពេទ្យតាមរបៀបជាន់ដើមរបស់ប្រទេសឥណ្ឌៀ(មានត)
៣- ប្រវត្ដិសង្ខេបរឿងព្រះកែវមរកត (តនិងចប់) --ខ.ស. អ្នករៀបរៀង ១១
៤- អំពីសេចក្ដីខ្លះនិយាយអំពីអារ្យធម៌របស់ឥណ្ឌៀ សម័យបុរាណ (តមក) ១៤
៥- ប្រជុំពាក្យកាព្យភាគទី ៤ របស់ --ឃុនស៊ីមនោម័យ (តនិងចប់) ១៩
៦- រឿងព្រេងខ្មែរ (រឿងអាឡេវទី ២ ) របស់ --អ្នកឧកញ៉ាប្រាជ្ញាធិបតី យិន (តមក) ២៤
រូបក្រៅរឿង ៧- នគរវត្ត រូបស្ត្រីទេពអប្សរ នៅបណ្ណាល័យ (ហោត្រៃ) ខាងត្បូងខាងលិច

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៣ ខ្សែទី ១២ គ.ស ១៩៤១ ព.ស ២៤៨៣

A-កម្ពុជសុរិយា  
C-ព្រះរាជបណ្ណាល័យ  
D-បញ្ជីរឿង  
១- អំពីព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងសមុទ្រខាងត្បូង គឺកោះជ្វា បាលី និងកោះសូម៉ាត្រា --ខ.ស. អ្នករៀបរៀង
២- ការជាថ្វីដៃរបស់ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យនៅស្រុកខ្មែរ កូសាំងស៊ីននិងស្រុកលាវ(តនិងចប់)
៣- វិជ្ជាពេទ្យតាមរបៀបជាន់ដើមរបស់ប្រទេសឥណ្ឌៀ (តមកនិង) ១០
៤- ពង្សាវតារប្រទេសក្រិច ស្រង់យកអំពីគោលចារឹកផ្សេងៗ ក្នុងពង្សាវតារលោក (តមក) ១៣
៥- អនាម័យកថា របស់ --ខេមររង្សី (តនិងចប់) ១៧
៦- អាជីវកម្មគឺអ្វី ? របស់ --ខេមររង្សី (តនិងចប់) ២០
៧- រឿងព្រេងខ្មែរ (រឿងអាឡេវទី ២ ) របស់ --ឧកញ៉ាប្រាជ្ញាធិបតី យិន (តនិងចប់) ២៣
រូបក្រៅរឿង ៨- ខែត្រសៀមរាបស្រុករលួស ប្រាសាទព្រះគោ នេះសសរទ្វាចូលទិសខាងកើត

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៣ ខ្សែទី ១៣ គ.ស ១៩៤១ ព.ស ២៤៨៤

A-ឆ្នាំគម្រប់ ១៣  
D-បញ្ជីរឿង  
១- សេចក្ដីខ្លះនិយាយអំពីអក្សរសាស្ត្រព្រះពុទ្ធសាសនា
២- ប្រវត្ដិសង្ខេបនៃគណៈធម្មទូតពុទ្ធសាសនា
៣- សេចក្ដីខ្លះនិយាយអំពីអារ្យធម៌របស់ឥណ្ឌៀសម័យបុរាណ (តមកនិងចប់) ១៤
៤- អំពីកិច្ចការនិងស្នាដៃរបស់ក្រសួងពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យនៅស្រុកខ្មែរ ស្រុកលាវនិងស្រុកកូសាំងស៊ីន (មានត) ២១
៥- ពង្សាវតារប្រទេសក្រិច ស្រង់យកអំពីគោលចារឹកផ្សេងៗក្នុងពង្សាវតារលោក (មានត) ២៤
៦- រឿងព្រេងខ្មែរ " រឿងបុរសមានគ្រោះពីរនាក់" ២៧
រូបក្រៅរឿង
៧- រូបអ្នកធុតង្គជាតិចិនឈ្មោះ ហៀន ត្សង់ ជាអ្នកប្រាជ្ញពុទ្ធសាសនាដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះ ល្បីល្បាញខាងពួក មហាយាន

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៣ ខ្សែទី ១៤ គ.ស ១៩៤១ ព.ស ២៤៨៤

A-ឆ្នាំគម្រប់ 14  
D-បញ្ជីរឿង  
១- អំពីយោបល់ខ្លះរបស់ --លោកស្រីរាមក្រិស្ណ ជាមហាកវីនៃប្រទេសឥណ្ឌៀ
២- អំពីរឿងមួយរបស់ --លោក លុយសៀងលេវី ព្រហ្ម (និយាយអំពីគំនិតរបស់មនុស្សសម័យជាន់ដើម)
៣- សេចក្ដីមួយនិយាយពីពង្សាវតារសង្ខេបរបស់ប្រទេសភូមា ១៣
៤- អំពីកិច្ចការជាស្នាដៃរបស់ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យនៅប្រទេសខ្មែរប្រទេសលាវនិងដែនកូសាំងស៊ីន (តមកនិងចប់) ១៦
៥- អំពីពង្សាវតារក្រិច ស្រង់យកអំពីគោលចារឹកផ្សេងៗក្នុងពង្សាវតារលោក (តមក) ១៩
៦- អនាម័យកថា របស់ --ខេមររង្សី (តមកនិងចប់) ២២
រូបក្រៅរឿង
៧- ហ្លួងព្រះបាង (ប្រទេសលាវ) ពិធីហែភូងំងឺទៅវត្តសៀងថង នៅឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីនៃជនជាតិលាវ

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៣ ខ្សែទី ១៥ គ.ស ១៩៤១ ព.ស ២៤៨៤

A-ឆ្នាំគម្រប់ 15  
D-បញ្ជីរឿង  
១- អំពីព្រះបាទអសោក ជាមហាពុទ្ធសាសនិកជននិងជាមហាចក្រពត្តិរបស់ឥណ្ឌៀ សម័យបុរាណ
២- អំពីអកតញ្ញូ របស់លោកកម្ពុបុត្ថ
៣- អំពីពិធីធ្វើក្រដាសដោយដៃនៅប្រទេសលាវ ១២
៤- អំពីពង្សាវតារក្រិច ស្រង់យកអំពីគោលចារឹកផ្សេងៗក្នុងពង្សាវតារលោក(មានត) ១៩
៥- ដំណឹងផ្សេងៗរបស់ --ខេមររង្សី ២៣
៦- រឿងព្រេងខ្មែរ" រឿងបុរសពីរនាក់រែកស្រូវ" ២៧
រូបក្រៅរឿង
៧- វិធីធ្វើក្រដាសដោយដៃ អ និង ប វិធីបុកនិងកិនធ្វើជាម្សៅក្រដាស ច វិធីត្រដាងហាលម្សៅក្រដាស ក្នុងមេ ពុម្ពរូបនេះពួកភិក្ខុសាមណេរកំពុងធ្វើក្រដាសនៅក្នុងវត្តស្រុកវៀងចន្ទន៍ (ប្រទេសលាវ)

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៣ ខ្សែទី ១៦ គ.ស ១៩៤១ ព.ស ២៤៨៤

A-ឆ្នាំគម្រប់ ១៦  
D-បញ្ជីរឿង  
១- និយាយអំពីការធ្វើសង្គាយនាយ៉ាងសង្ខេបរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនា នៅប្រទេស ឥណ្ឌៀសម័យបុរាណ
២- អំពីស្ថានរបស់ព្រះភគវា តាមយោបល់របស់ហីនយាននិងមហាយាន
៣- សេចក្ដីសន្និដ្ឋានមួយអំពីការកសាងព្រះកែវមរកត ១០
៤- អំពីពង្សាវតារក្រិច ស្រង់យកអំពីគោលចារឹកផ្សេងៗក្នុងពង្សាវតារលោក (តមក) ១៣
៥- ដំណឹងផ្សេងៗក្នុងនានាប្រទេស របស់ --ខេមររង្សី ១៨
៦- អំពីសេចក្ដីប្លែកៗរបស់ --ខេមររង្សី ២៤
រូបក្រៅរឿង
៧- ក្រុងវៀងចន្ទន៍ វិធីធ្វើក្រដាសនិងសំបកដើមសា រូបនេះគេកំពុងបកយកសន្លឹក ក្រដាសចេញពីពុម្ពដែលបាន ហាលស្ងួនហើយ

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៣ ខ្សែទី ១៧ គ.ស ១៩៤១ ព.ស ២៤៨៤

A_ឆ្នាំគម្រប់ 13  
D_បញ្ជីរឿង  
១- អំពីអារ្យធម៌ខ្មែរ ស្រង់យកអំពីរឿងមួយដែល –លោក សំដែងបាន រៀបរៀង
២- អំពីសេចក្ដីចំរើននៃវិទ្យាសាស្ត្រទំនើបថ្មី របស់ --ខេមររង្សី
៣- អំពីជនជាតិផ្សេងៗក្នុងសហរដ្ឋឥណ្ឌូស៊ីន ១១
៤- ពង្សាវតារក្រិច ស្រង់យកអំពីគោលចារឹកផ្សេងៗក្នុងពង្សាវតារលោក (តមក) ១៧
៥- សេចក្ដីកត់ហេតុប្លែកៗ (តមក) ២០
៦- រឿងព្រេងខ្មែរ "បុរសពីរនាក់តាមខ្ញុំរត់" ២៨
រូបក្រៅរឿង
៧- ក្រុមប្រាសាទនគរ រូបលោកសង្ឃសូត្រធម៌នៅប្រាសាទតាព្រហ្ម

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៣ ខ្សែទី ១៨ គ.ស ១៩៤១ ព.ស ២៤៨៤

A-ឆ្នាំគម្រប់ 13  
D-បញ្ជីរឿង  
១- អំពីការរៀបចំទំនុកបំរុងបុរាណស្ថានទូទៅនៅប្រទេសឥណ្ឌៀ
២- អំពីមហាវិទ្យាល័យយ៉ាងធំរបស់ពុទ្ធសាសនា នៅប្រទេសឥណ្ឌៀសម័យបុរាណ ១១
៣- អំពីពោធិគយា ជាផែនដីដ៏ស័ក្ដិសិទ្ធិរបស់ឥណ្ឌៀ ១៤
៤- ពង្សាវតារក្រិច ស្រង់យកអំពីគោលចារឹកផ្សេងៗក្នុងពង្សាវតារ លោក (តមកនិងចប់) ២០
៥- រឿងព្រេងខ្មែរ " រឿងបុរសបរ រទេះពីរនាក់ទាស់ទែងគ្នា ២៧
រូបក្រៅរឿង
៦- ខែត្រសៀមរាប បន្ទាយសម្រ៉ែ នេះរូបសិង្ហត្រង់ទ្វារចូលទៅ

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៣ ខ្សែទី ១៩ គ.ស ១៩៤១ ព.ស ២៤៨៤

A-ឆ្នាំគម្រប់ 13  
D-បញ្ជីរឿង  
១- អារ្យធម៌របស់ស្រុកខ្មែរ ស្រង់យកអំពីរឿងមួយ ដែល --លោក សឺដែសបានរៀបរៀង
២- ពង្សាវតារ ព្រះកែវមរកតស្រង់យកអំពីគម្ពីរបាលី " រតនពិម្ពវង្ស " --ខេមររង្សី ប្រែនិងរៀបរៀង ជាខេមរភាសា ១១
៣- សួរឆ្លើយអំពីជម្ងឺដើមឈើប្រភេទខ្លះ ១៥
៤- អំពីសេចក្ដីចំរើននៃវិទ្យាសាស្ត្រ (តមក) ១៧
៥- ពង្សាវតារក្រុងរោមដោយសង្ខេប ស្រង់និងប្រែនិងរៀបរៀងយកអំពីគោលចារឹក ផ្សេងៗក្នុងពង្សាវតារ លោក (នូវមានត) ២១
៦- រឿងព្រេងខ្មែរ៥ " រឿងបុរសពីរនាក់ទាស់ទែងគ្នាអំពីរឿងជីកអណ្ដូង " ២៦
រូបក្រៅរឿង
៧- ប្រាសាទបាយ័ន ក្បាច់ចម្លាក់តាមកំពែង នេះរូបស្ត្រីទេពអប្សរ

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៣ ខ្សែទី ២០ គ.ស ១៩៤១ ព.ស ២៤៨៤

A-ឆ្នាំគម្រប់ 13  
D-បញ្ជីរឿង  
១- អារ្យធម៌របស់ឥណ្ឌៀ ក្នុងសម័យព្រះបាទចន្ទ្រគុបម៉ៅរ្យ
២- អំពីជម្ងឺឆ្លងជំពូកខ្លះ --ជីវិតកោមារភត្យ រៀបរៀង
៣- វិធីធ្វើចម្ការច្បារដំណាំ --អ្នកស្រែម្នាក់រៀបរៀង ១២
៤- ពង្សាវតារព្រះកែវមរកត ស្រង់យកអំពីគម្ពីរបាលី (រតនពិម្ពរង្ស) (តមកនិងចប់) ១៨
៥- ពង្សាវតារ ក្រុងរោម ស្រង់យកអំពីគោលចារឹកផ្សេងៗក្នុងពង្សាវតារ លោក(តមក) ២១
៦- អំពីសេចក្ដីចំរើននៃវិទ្យាសាស្ត្រ (តមកនិងចប់) ២៥
រូបក្រៅរឿង
៧- អង្គរធំ ព្រះកេសព្រះពុទ្ធរូបខ្មែរ

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៣ ខ្សែទី ២១ គ.ស ១៩៤១ ព.ស ២៤៨៤

A-ឆ្នាំគម្រប់ 13  
D-បញ្ជីរឿង  
១- អារ្យធម៌នៃស្រុកខ្មែរ ស្រង់យកអំពីរឿងមួយ ដែល --លោកសឺដែសបានរៀបរៀង (តពីលេខ ១៩ មក)
២- លក្ខណៈភូមិសាស្ត្រស្រុកខ្មែរ
៣- អំពីរឿងរាមកេរ្តិ៍របស់ --សាមញ្ញជននៅប្រទេសឥណ្ឌៀ
៤- ជម្ងឺជំពូកខ្លះ របស់ --ជីវិតកោមារភត្យ (តមក) ១៥
៥- វិធីធ្វើចម្ការច្បារដំណាំ (តនិងចប់) --អ្នកស្រែម្នាក់រៀបរៀង ១៨
៦- រឿងព្រេងខ្មែរ (រឿងឈ្មួញម្នាក់) ២៥
រូបក្រៅរឿង
៧- ពួកប្រាសាទអង្គរ នេះព្រះពុទ្ធរូបសម័យអង្គរ

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៣ ខ្សែទី ២២ គ.ស ១៩៤១ ព.ស ២៤៨៤

A-ឆ្នាំគម្រប់ 13  
D-បញ្ជីរឿង  
១- ព្រះបាទអសោកមហារាជ ស្រង់យកអំពីពង្សាវតារ លោក
២- ស្ទឹងគង្គា ជាស្ទឹងស័ក្ដិសិទ្ធិ (របស់ឥណ្ឌៀ)
៣- ការពិនិត្យមើលពណ៌ធម្មជាតិនៃផែនដី --ខេមររង្សីរៀបរៀង ១២
៤- ពង្សាវតារ ក្រុងរាម ស្រង់យកអំពីគោលចារឹក ផ្សេងៗក្នុងពង្សាវតារ លោក (តមក) ១៨
៥- រឿងព្រេងខ្មែរ (រឿងបុរសម្នាក់ដេកលក់ក្នុងសាលា) ២៤
រូបក្រៅរឿង
៦- សាមណេរ (ប្រទេសលាវ) ស្រុកបានណា ម៉ាវ នេះព្រះពុទ្ធរូបដែលកសាងឡើងក្នុងសតវត្សទី ១៨ នៃគ្រិស្ត សករាជនៅ ក្នុងមហាព្រះ
៧- សេចក្ដីជូនដំណឹង  

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៣ ខ្សែទី ២៣ គ.ស ១៩៤១ ព.ស ២៤៨៤

A-ឆ្នាំគម្រប់ 13  
D-បញ្ជីរឿង  
១- អារ្យធម៌របស់ស្រុកខ្មែរ ស្រង់យកអំពីរឿងមួយ ដែល --លោកសឺដែសបាន រៀបរៀង (តមកពីលេខ២១ និងចប់)
២- អំពីពុទ្ធសាសនាតាមយោបល់របស់ --បារាំងសែស
៣- អំពីប្រយោជន៍នៃកៅស៊ូ ១១
៤- តេវទត្ដ គឺអ្នកណា ? ១៣
៥- អំពីជម្ងឺឆ្លងប្រភេទខ្លះ របស់ --ជីវិតកោមារភត្យ (តមកនិងចប់) ១៨
៦- ពង្សាវតារនៃក្រុងរោម ស្រង់យកអំពីគោលចារឹកផ្សេងៗ ក្នុងពង្សាវតារ លោក (តមក) ២១
៧- រឿងព្រេងខ្មែរ រឿងចោរលួចក្រដាស ២៥
រូបក្រៅរឿង
៨- សាមណេរ (ប្រទេសលាវ) ស្រុកធៀងហ្លួង នេះរូបវត្តទំនើបថ្មី
៩- ដំណឹងថ្មី  

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៣ ខ្សែទី ២៤ គ.ស ១៩៤១ ព.ស ២៤៨៤

A-ឆ្នាំគម្រប់ 13  
D-បញ្ជីរឿង  
១- អំពីរៀបរចនាព្រះពុទ្ធសាសនា
២- អំពីពួកហុល្លង់ដែស៍នៅស្រុកខ្មែរ ក្នុងសម័យលង្វែក
៣- របៀបវិធីនិយាយអំពីទ្រង់ទ្រាយ ចក្រវាឡនិងច្បាប់សំរាប់ត្រួតត្រាចក្រវាឡ ១២
៤- ពង្សាវតារក្រុងរោម ស្រង់យកអំពីគោលចារឹកផ្សេងៗក្នុងពង្សាវតារ លោក(តមក) ១៨
៥- សេចក្ដីកត់ហេតុប្លែកៗ ២៣
៦- រឿងព្រេងខ្មែរ (រឿងបុរសពីរនាក់ទៅបរបាញ់) ២៥
រូបក្រៅរឿង
៧- ហ្លួងព្រះបាង វត្តស្វ័នខះលោក (សួគ៌ាលោក) នេះរូបរឿងសក្ការបូជាខាងក្នុងព្រះវិហារ
៨- ដំណឹងថ្មី  

Flag Counter