គ.ស ១៩៣៧

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៩ ខ្សែទី ១ ព.ស ២៤៧៩ គ.ស ១៩៣៧

 

A-កម្ពុជសុរិយា ខ្សែ ១,២,៣ (១៩៣៧-១)  
D-បញ្ជីរឿង  
១- ខេមាខេមសរណកថា លទ្ធិជេនសាសនា --ព្រះមហាពិទូរក្រសេម រៀបរៀង (ត) ១១
២- វិធីបង្ការរោគ ប្រែចេញពីភាសាបារាំងសែសរបស់ --ដុកទ័រ ឡូរង្ស ១៩
៣- វិធីបង្កក់ឆ្មប ក្នុងកិច្ចសម្រាលកូន --ព្រះមហាពិទូរក្រសេម រៀបរៀង ៣៥
៤- ធនញ្ជ័យបណ្ឌិត រឿងខ្មែរ ៤១
៥- រឿងពស់កេងកង រឿងព្រេងខ្មែរ ៥៣
រូបក្រៅរឿង
៦- ចេតិយទឹបមាស នៅវត្តសូលេ កណ្ដាលក្រុងរាំងគូន ប្រទេសភូមា
៧- ពួកឧបាសក ឧបាសិកា ជើងវត្តស្វេតគូន (ភូមា) ទៅបូជាព្រះពុទ្ធរូប ១៧

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៩ ខ្សែទី ២ ព.ស ២៤៧៩ គ.ស ១៩៣៧

D-បញ្ជីរឿង  
១- ខេមាខេមសរណកថា --ព្រះមហាពិទូរក្រសេម រៀបរៀង (ត) ៦៩
២-ល្បើកច្បាប់ក្រឹត្យក្រមរបស់ --ព្រះគ្រូវិសុទ្ធិរង្សី ទិត វត្តសិរីសាគរ ស្រុកកំពង់ត្របែក ខេត្ដព្រៃវែង ៨៣
៣- ទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ពិធីអាវាហ៍វិវាហ៍មង្គល បែបវេរភត្ដៈលើកត្រៃ --ព្រះមហាពិទូរក្រសេម រៀបរៀង ៩៧

រូបក្រៅរឿង

៤- នាងជី ជាតិភូមា នាំគ្នាទៅនមស្សការព្រះពុទ្ធរូប

 

៦៧

៥- រូបភាពវត្ត សេទកីអាថិហា នៅកណ្ដាលក្រុង មណ្ឌលេ ភូមា ៨១

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៩ ខ្សែទី ៣ ព.ស ២៤៧៩ គ.ស ១៩៣៧

D-បញ្ជីរឿង  
១- ខេមាខេមសរណកថា លទ្ធិឥស្លាម --ព្រះមហាពិទូរក្រសេម រៀបរៀង (ត) ១២១
២- លោកន័យ ពាក្យកាព្យ របស់ --ឧកញ៉ាវង្សាសរពេជ្ញ នង ១៣៣
៣- សុភាសិត ប្រកបនិទាន ១៥៣
រូបក្រៅរឿង  
៤- រូបភាពក្រុងបាគន (ភូមា) ១១៩
៥- រូបភាពវត្តអានន្ទ នៅក្រុងបាគន ១៣១

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៩ ខ្សែទី ៤ ព.ស ២៤៧៩ គ.ស ១៩៣៧

A-កម្ពុជសុរិយា ខ្សែ ៤, ៥, ៦ (១៩៣៧-១)  
D-បញ្ជីរឿង  
១- ខេមាខេមសរណកថា (លទ្ធិមហាយាន) --ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម រៀបរៀង (ត)
២- ល្បើកច្បាប់ក្រឹត្យក្រម --ព្រះគ្រូវិសុទ្ធិរង្សី ទិត វត្តសិរីសាគរ ស្រុកត្របែក ខែត្រព្រៃវែង រៀបរៀង (តចប់) ១៧
៣- ធនញ្ជ័យបណ្ឌិត រឿងខ្មែរ (តចប់) ៣១
៤- រឿងព្រេងខ្មែរ រឿងគង់ហ៊ាន (តចប់) ៤៥

រូបក្រៅរឿង

៥- លោកសង្ឃភូមា និមន្តដើរបាំងតាំងយូ ធ្វើអំពីសំពត់ពណ៌ក្រហមឬលឿង

 

៦- រូបអ្នកតា នឹងរូបភាព ដំណាលរឿងត្រង់ព្រះនាងមហាមាយាទ្រង់ព្រះសុបិន្ដ ១៥

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៩ ខ្សែទី ៥ ព.ស ២៤៧៩ គ.ស ១៩៣៧

D-បញ្ជីរឿង  
១- ខេមាខេមសរណកថា សំដែងអំពីលទ្ធិមហាយាន --ព្រះមហាពិទូរក្រសេម រៀបរៀង (ត) ៥៩
២- លោកន័យ ពាក្យកាព្យ របស់ --ឧកញ៉ាវង្សាសរពេជ្ញ នង (ត) ៧៥
៣- ច្បាប់កូនចៅ របស់ --ក្រម ង៉ុយ តែង ១០៩
៤- រឿងស្ដេច ក្រុងចិន ១២៣

រូបក្រៅរឿង

៥- ព្រះពុទ្ធរូប ១ អង្គ នៅក្នុងចំណោមព្រះពុទ្ធរូបដ៍ជាច្រើន នៅក្នុងវត្តអានន្ទបាយ (ភូមា)

 

៧៣

៦- ចេតិយបុរាណឈ្មោះ ពុប៉យ នៅឆ្នេរទន្លេឥរវតី ប្រទេសភូមា ១០៧

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៩ ខ្សែទី ៦ ព.ស ២៤៧៩ គ.ស ១៩៣៧

D-បញ្ជីរឿង  
១- ខេមាខេមសរណកថា សំដែងអំពីពុទ្ធសរណៈ --ព្រះមហាពិទូរក្រសេម រៀបរៀង (ត) ១៣៥
២- ច្បាប់ថ្មី ប្រដៅកិច្ចការផ្សេងៗ ១៥៣
៣- រឿងព្រេងខ្មែរ រឿងអ្នកដំណើរពីរនាក់ ១៦៥

រូបក្រៅរឿង

៤- ព្រះស្តូបមហាពោធិ នៅក្រុងបាគន ភូមា

 

១៣៣

៥- រូបភាពរឿងជាតក ធ្វើអំពីដីបញ្ចុះថ្នាំ នៅក្រុងបាគន ១៥១

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៩ ខ្សែទី ៧ ព.ស ២៤៨០ គ.ស ១៩៣៧

A-កម្ពុជសុរិយា ខ្សែ ៧ (១៩៣៧-១)  
D-បញ្ជីរឿង  
១- ខេមាខេមសរណកថា ត្រង់សំដែងអំពីធម្មសរណ សង្ឃសរណ នឹងវិធីដល់ព្រះត្រៃសរណគមន៍ --ព្រះមហា ពិទូរក្រសេម រៀបរៀង (ត)
២- គាថាធម្មបទ ប្រែ របស់ --អាចារ្យ ហិម ក្រុមជំនុំ ប្រែព្រះត្រៃបិដក ១៩
៣- លោកន័យ ពាក្យកាព្យ របស់ --ឧកញ៉ាវង្សាសរពេជ្ញ នង (ត) ៧៩
៤- ល្បើកច្បាប់សង្ឃ --ក្រម ង៉ុយតែង (តចប់) ១០៥

រូបក្រៅរឿង

៥- ចេតិយ ព្រះ ៨៨០ នៅក្រុងមណ្ឌលេ (ភូមា)

 

៦- កូនសិស្សលោកសង្ឃ នៅស្រុកភូមា រែកសម្រាប់មកពីភូមិ ទៅវត្ត ៧៧

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៩ ខ្សែទី ៨ ព.ស ២៤៨០ គ.ស ១៩៣៧

AA-ព្រះរាជបណ្ណាល័យ  
A-ព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជា  
D-បញ្ជីរឿង  
១-ខេមាខេមសរណកថា (សំដែងពីវិធីដល់ព្រះត្រៃសរណគមន៍) --ព្រះមហាពិទូរក្រសេម រៀបរៀង ១៣៣
២- គាថាធម្មបទ ប្រែ របស់ --អាចារ្យ ហិម ក្រុមជំនុំ ប្រែព្រះត្រៃបិដក ១៥១
៣- ច្បាប់ប្រដៅជនប្រុស-ស្រី របស់ --ក្រម ង៉ុយ (តចប់) ២០៥
៤- រឿងកុហក ៤ នាក់ ២២១
៥- ស្រីកណ្ដុរល្អោច  

រូបក្រៅរឿង

៦- រូបនាងជី ភូមា កំពុងចេញទៅគោចរបិណ្ឌបាត

 

១៣១

៧- លោកសង្ឃភូមា កំពុងមើលធម៌ក្នុងក្រាំង ដែលធ្វើដោយកំណាត់ចីពរ ខ្មុកម្រាក់ ២០៣

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៩ ខ្សែទី ៩ ព.ស ២៤៨០ គ.ស ១៩៣៧

D-បញ្ជីរឿង  
១- វិរិយកថា --អាចារ្យ សូរ ហយ ក្រុមជំនុំប្រែព្រះត្រៃបិដក រៀបរៀង ២៣៥
២- ខេមាខេមសរណកថា សំដែងអំពីលក្ខណៈដែលដាច់ឬសៅហ្មងសរណគមន៍ --ព្រះមហាពិទូរក្រសេម រៀបរៀង (ត) ២៥៩
៣- គាថាធម្មបទ ប្រែ របស់ --អាចារ្យ ហិម ក្រុមជំនុំ ប្រែព្រះត្រៃបិដក ២៧៥
៤-រឿងមាយាស្ត្រី ៣២៧

រូបក្រៅរឿង

៥- ព្រះពុទ្ធរូបនៅវត្ត កីយូកកាវតី ក្រុមមណ្ឌលេ ភូមា

 

២៣៣

៦- លោកសង្ឃភូមា គណសទ្ធម្ម កាន់បាត្រខ្មុកម្រាក់ត្រេចគោចរបិណ្ឌបាត ៣២៥

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៩ ខ្សែទី ១០ ព.ស ២៤៨០ គ.ស ១៩៣៧

D-បញ្ជីរឿង  
១- សារទេសនា --ព្រះវិសុទ្ធិវង្ស ហ- តាត រៀបរៀង
២- ខេមាខេមសរណកថា (សំដែងអំពីវិធីសុំខមាទោស) --ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម រៀបរៀង (តចប់) ២៥
៣- គាថាធម្មបទ ប្រែ របស់ --អាចារ្យ ហិម ក្រុមជំនុំ ប្រែព្រះត្រៃបិដក ៤០
៤- រឿងព្រេងរឿងអាកុហកស៊ី(តចប់) ៩៣

រូបក្រៅរឿង

៥- លោកសង្ឃភូមានៅវត្ត តែកតាវ ក្រុងមណ្ឌលេ កំពុងមើលក្រាំងធម៌

 

៦- ក្មេងប្រុសភូមា វេលារៀបបួសជាសាមណេរ តែងខ្លួនយ៉ាងរាជកុមារ និងក្មេងស្រីពីរនាក់ តែងខ្លួន យ៉ាង កិណ្ណរី សម្រាប់ក្នុងពិធីចោះត្រចៀក ២៣

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៩ ខ្សែទី ១១ ព.ស ២៤៨០ គ.ស ១៩៣៧

D-បញ្ជីរឿង  
១- សារទេសនា របស់ --ព្រះវិសុទ្ធិវង្ស ហ-តាត រៀបរៀង (តចប់) ១០៧
២- គាថាធម្មបទ ប្រែ របស់ --អាចារ្យ ហិម ក្រុមជំនុំ ប្រែព្រះត្រៃបិដក ១២១
៣- លោកន័យ ពាក្យកាព្យ របស់ --ឧកញ៉ាវង្សាសរពេជ្ញ នង (ត) ១៧៩
៤- រឿងព្រេងខ្មែរ រឿងបុរសចេះថ្នាំពិសពស់ ២០១

រូបក្រៅរឿង

៥- ព្រះចេតិយធំបំផុត នៅវត្តស្វេតដោង ក្រុង ប្រោម(ភូមា)

 

១០៥

៦- លោកសង្ឃភូមា គណសទ្ធម្ម នៅវត្តតែកតាវ ក្រុងមណ្ឌលេ ១៩៩

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៩ ខ្សែទី ១២ ព.ស ២៤៨០ គ.ស ១៩៣៧

D-បញ្ជីរឿង  
១- បមាទាប្បមាទកថា របស់ --អាចារ្យ សេខ- ឈុន ក្រុមជំនុំប្រែព្រះត្រៃបិដក រៀបរៀង ២០៩
២- គាថាធម្មបទ ប្រែ របស់ --អាចារ្យ ហិម ក្រុមជំនុំ ប្រែព្រះត្រៃបិដក (តចប់) ២៥១
៣- សារទេសនា របស់ --ព្រះវិសុទ្ធិវង្ស ហ-តាត រៀបរៀង (តចប់) ៣០៩
៤- រឿងមនុស្សឆោត ៤ នាក់ ៣២៧

រូបក្រៅរឿង

៥- រូបភាពឆ្នេរទន្លេ ឥរវតី ប្រទេសភូមា

 

៣០៧

គ.ស ១៩៣៦

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៨ ខ្សែទី ១ ព.ស ២៤៧៩ គ.ស ១៩៣៦

D-បញ្ជីរឿង  
១- បុណ្យទក្ខិណានុប្បទានជូនលោកល្វី ហ្វីណូត៍ នៅវត្តប្រាង្គ(ឧត្តុង្គ)
២- សិលាចារិកស៊ីម៉ង់ រឿងព្រះពុទ្ធសាសនាត្រង់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ប្រសូត ១៣
៣- ដោយប្រការយ៉ាងណាខ្លះដែលគេគោរពព្រះសម្ពុទ្ធនៅស្រុកឥណ្ឌាស បូណូ រៀបរៀង --ក្រមការ ជុំ ម៉ៅ ប្រែជាភាសាខ្មែរ ១៧
៤- សាសនប្រវត្តិ --ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម គន្ថរចនបណ្ឌិត រៀបរៀង (ត) ២៧
៥- រឿងព្រេងខ្មែរ ដែលមិនទាន់បោះពុម្ពផ្សាយរឿងខ្លាអាភេទ ៤៣
រូបផ្សេងៗ - រូបលោកល្វី ហ្វីណូត៍ ដែលដំកល់ធ្វើបុណ្យនៅវត្តប្រាង្គ
- រូបសិលាធ្លាក់ត្រង់រឿងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រសូត ១៣
- រូបស្ថានទីដំកល់ព្រះត្រៃបិដក ១ចប់សិងចារិកនៅផែនថ្មកែវ នៅក្រុងមណ្ឌលេ(ភូមា) ២៩
- រូបផែនសិលាចារិក នៅវត្តសង្តោមុនីក្រុងមណ្ឌលេ(ភូមា) ៤១

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៨ ខ្សែទី ២ ព.ស ២៤៧៩ គ.ស ១៩៣៦

D-បញ្ជីរឿង  
១- របៀបបុណ្យព្រះរាជទានព្រះភ្លើងព្រះសពព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រី ហរិរ័ក្ខ មណ្ឌាទិព្យម៉ាល (ហៅថា មន្ថា) ៥៣
២- សាសនប្រវត្តិ ព្រះមហាពិទូរ --ក្រសេម គន្ថរចនបណ្ឌិត រៀបរៀង (ត) ៥៧
៣- ដោយប្រការយ៉ាងណាខ្លះដែលគេគោរពព្រះបរមសម្មាសម្ពុទ្ធ នៅក្នុងស្រុកឥណ្ឌា ស បូណូ រៀបរៀង--ក្រមការ ជុំ ម៉ៅ ប្រែជាភាសាខ្មែរ (តចប់) ៦៧
៤- រឿងព្រេងខ្មែរ ដែលមិនទាន់បោះពុម្ពផ្សាយ រឿងចៅសុខចៅសៅ ៧៧
រូបផ្សេង - រូបទ្វារហោធម្មមន្ទីរ អគ្គមហេសីស្ដេចភូមាទ្រង់សាង ៥៩
- រូបព្រះចេតិយលោកានន្ទ ស្ដេចភូមាសាង បញ្ចុះព្រះទន្តធាតុព្រះពុទ្ធអង្គ ៦៩

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៨ ខ្សែទី ៣ ព.ស ២៤៧៩ គ.ស ១៩៣៦

D-បញ្ជីរឿង  
១- សេចក្ដីអធិប្បាយអំពីបុរាណវត្ថុនៅទីពិធភណ្ឌ វត្តពោធិវាល លោកហង់រ៉ឺ ប៉ារម៉ង់ចេ នឹង លោក រដាលេត៍ រៀបរៀង --ក្រមការជុំ ម៉ៅ ប្រែជាភាសាខ្មែរ ៨៧
២- ដោយប្រការយ៉ាងណាខ្លះដែលគេគោរពព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅស្រុក កោរេ ស បូណូ រៀបរៀង --ក្រមការជុំ ម៉ៅ ប្រែជាភាសាខ្មែរ (តចប់) ១០៧
៣- សាសនប្រវត្តិ --ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម គន្ថរចនបណ្ឌិត រៀបរៀង (ត) ១១៥
៤- រឿងព្រេងខ្មែរ ដែលមិនទាន់បោះពុម្ពផ្សាយ គឺរឿងអាពុកក្មេករើសកូនប្រសា ១២៥
រូបផ្សេងៗ -រូបព្រះ ចេតិយទីបមាស នៅក្រុងមណ្ឌលេ ១០៥
-ព្រះពុទ្ធរូបកក្កុសន្ធ នៅខាងលិចវិហារអានន្ន ស្រុកបាតន (ភូមា) ១១៧

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៨ ខ្សែទី ៤ ព.ស ២៤៧៩ គ.ស ១៩៣៦

D-បញ្ជីរឿង  
១- សេចក្ដីអធិប្បាយអំពីបុរាណវត្ថុ នៅពិពិធភណ្ឌវត្តពោធិវាល (តចប់)
២- រឿងព្រះពុទ្ធសាសនារបស់ យីប៉ុន លោក បូណូ រៀបរៀង --ក្រមការ ជុំ ម៉ៅ ប្រែជាភាសាខ្មែរ ១៩
៣- ដោយប្រការយ៉ាងណាខ្លះ ដែលគេគោរពព្រះបរមសម្មាសម្ពុទ្ធនៅស្រុកចិនលោក បូណូ រៀបរៀង--ក្រមការ ជុំ ម៉ៅ ប្រែជាភាសាខ្មែរ (ត) ៤៣
រូបផ្សេងៗ - ព្រះពុទ្ធរូប រចនាយឺប៉ុន ១៥
- រូបភ្នំតូចនៅស្រុកមណ្ឌលេ (ភូមា) សឹងពេញទៅដោយអារាមស្ថាន ៤១
- រូបក្លោងទ្វារហោត្រៃ ១ នៅវត្តតេកតាវ ស្រុកមណ្ឌលេ (ភូមា) ៤៩

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៨ ខ្សែទី ៥ ព.ស ២៤៧៩ គ.ស ១៩៣៦

D-បញ្ជីរឿង  
១- ដោយប្រការយ៉ាងណាខ្លះ ដែលគេគោរពព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅស្រុកយីប៉ុន (តចប់) ៥៧
២- សេចក្ដីអធិប្បាយបីវិធីសាងប្រាសាទនគរវត្ត លោកហ មារ្សាស រៀបរៀង --ក្រមការ ជុំ ម៉ៅ ប្រែជាភាសាខ្មែរ ៧៥
៣- កម្មបថពិស្តារ --ព្រះអាចារ្យង៉ែត ឥន្ទ រៀបរៀង ៩៩
រូបផ្សេងៗ - ព្រះពុទ្ធរូបគ្រាផ្ចាញ់មារ នៅវិហារថេតក្យាមុនី ស្រុកធ្យូនគុយ (ភូមា) ៥៥
- រូបលោកសង្ឃភូមាកាន់ត្រាដែលស្តេចព្រះរាជទានមកក្រុមសង្ឃការី នៅក្រុង មណ្ឌលេ ៧៣
- រូបភាពផាត់ថ្នាំ របស់លោកសិរ្ស៍បារិយែរ គូរ ៩៨

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៨ ខ្សែទី ៦ ព.ស ២៤៧៩ គ.ស ១៩៣៦

D-បញ្ជីរឿង  
១- បរិវដ្តគមនាគម ដំណើរអង់ គួរណេ ក្នុងដែនកូសាំងស៊ីន ក្នុងឆ្នាំ១៩៣៣ របស់ --ព្រះសាសនសោភណ ជ. ណាត ចាងហ្វាងរងសាលាបាលី រៀបរៀង(ខេត្តហាគៀង) ១១៩
២- អធិប្បាយពីវិធីសាងប្រាសាទនគរវត្ត របស់ --លោក ហ. មារ្សាល(ត) ១៤៣
៣- កម្មបថពិស្តារ របស់ --ព្រះអាចារ្យ ង៉ែត ឥន្ទ រៀបរៀង(ត) ១៦៥
៤- រឿងធ្មេញដៃយបណ្ឌិត របស់បុរាណ ១៨០
រូបផ្សេងៗ - រូបព្រះចេតិយ៤ជ្រុង នៅស្រុកចេគូ (ភូមា) ១៤១
- រូបលោកសង្ឃភូមា ត្រឡប់ពីបិណ្ឌបាត រៀងនឹងចូលទៅក្នុងវត្ត ១១៧

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៨ ខ្សែទី ៧ ព.ស ២៤៧៩ គ.ស ១៩៣៦

A-ឆ្នាំគម្រប់ ៨  
D-បញ្ជីរឿង  
១- បរិវដ្ដគមនាគម ដំណើរអង់តួរណេរក្នុងដែនកូសាំងស៊ីន --ព្រះសាសនសោភ័ណជ. ណាត ចាងហ្វាងរងសាលាបាឡី រៀបរៀង (ត)
២- ខេមាខេមសរណកថា --ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម គន្ថរចនបណ្ឌិត រៀបរៀង (ត) ២៧
៣- ពិធីបុណ្យប្រគេនកញ្ចប់បាយ នៅស្រុកលាវ --ភិក្ខុសុមនតិស្ស ស៊ី អួន រៀបរៀង ៣៧
៤- រឿងតេមិយជាតកសេចក្ដីចាស់ ៤៣
៥- តម្រានាដសាស្ត្រ --ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម គន្ថរចនបណ្ឌិត រៀបរៀង (ត) ៥៧
៦- រឿងធ្មេញជៃបណ្ឌិត សេចក្ដីចាស់ (ត) ៧១

រូបផ្សេង ៗ

៧- ព្រះចេតិយធាតុហ្លួង នៅក្នុងដែនក្រុងវៀងចន្ទន៍ (លាវ)

៨- ព្រះចេតិយបញ្ចុះព្រះសារីរិកធាតុ នៅក្រុងបាគន (ភូមា) ២៣
៩- ព្រះចេតិយបូរាណ នៅវត្តយាគយី (ស្រុកព្រហ្មេ (ភូមា) ៤១

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៨ ខ្សែទី ៨ ព.ស ២៤៧៩ គ.ស ១៩៣៦

D-បញ្ជីរឿង  
១- បរិវដ្ដគមនាគម ដំណើរអង់តួរណេរក្នុងដែនកូសាំងស៊ីន --ព្រះសាសនសោភ័ណជ ណាត ចាងហ្វាងរង សាលាបាឡី រៀបរៀង (ត) ៨៥
២- សេចក្ដីយល់ឃើញអំពីប្រាសាទនគរវត្ត លោក ព្រី លុស្គី រៀបរៀង --ក្រមការ ជុំ ម៉ៅ ប្រែជាភាសាខ្មែរ ៩៧
៣- ខេមាខេមសរណកថា --ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម គន្ថរចនបណ្ឌិត រៀបរៀង (ត) ១០៩
៤- រឿងតេមិយជាតក សេចក្ដីចាស់ (ត) ១២១
៥- សាសនទីវាទ ពាក្យកាព្យ --ឃុនស្នេហា ហិម រៀបរៀង ១៣១
៦- រឿងធ្មេញជៃបណ្ឌិត សេចក្ដីចាស់ (ត) ១៣៩

រូបផ្សេង ៗ

៧- រូបប្រាសាទនគរវត្តទាំងមូល

៩៥
៨- ព្រះទេវរូបស្នាដៃខ្មែរសាង សព្វថ្ងៃនៅក្នុងស្រុកភូមា ១១៧
៩- រូបលោកសង្ឃភូមាកំពុងមើលគម្ពីរស្លឹករឹត ១២៧

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៨ ខ្សែទី ៩ ព.ស ២៤៧៩ គ.ស ១៩៣៦

D-បញ្ជីរឿង  
១- បរិវដ្ដគមនាគម ដំណើរអង់តួរណេរក្នុងដែនកូសាំងស៊ីន --ព្រះសាសនសោភ័ណ ជ ណាត ចាងហ្វាងរង សាលាបាឡី រៀបរៀង (ត) ១៥៣
២- សម័យចំរើនរបស់ក្បាច់រចនាខ្មែរ លោក ហ មារ្សាលរៀបរៀង --ក្រមការ ជុំ ម៉ៅ ប្រែជាភាសាខ្មែរ ១៦៩
៣- ខេមាខេមសរណកថា --ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម គន្ថរចនបណ្ឌិត រៀបរៀង (ត) ១៧៣
៤- សាសនទីវាទ ពាក្យកាព្យ --ឃុនស្នេហា ហិម រៀបរៀង (ត) ១៨៤
៥- រឿងធ្មេញជៃបណ្ឌិត សេចក្ដីចាស់ (ត) ១៩៥

រូបផ្សេង ៗ

៦- យាយជី ភូមា រក្សាសីល ១០ ស្លៀកដណ្ដប់លឿងអាស្រ័យនៅក្នុងវត្

១៧៦
៧- លោកសង្ឃភូមាកាន់ផ្លិតស្លឹកត្នោត ទំនៀមលោកសង្ឃភូមា សុទ្ធតែប្រើផ្លិត ស្លឹកត្នោតរូបធំ ៗ ដូច្នេះ ១៨៣

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៨ ខ្សែទី ១០ ព.ស ២៤៧៩ គ.ស ១៩៣៦

A-ឆ្នាំគម្រប់ ៨  
B-ឆ្នាំគម្រប់ ៨ (១០-១១-១២)  
D-បញ្ជីរឿង  
១- បរិវដ្ដគមនាគម ដំណើរអង់តួរណេរក្នុងដែនកូសាំងស៊ីន --ព្រះសាសនសោភ័ណ ជ ណាត ចាងហ្វាងរង សាលាបាឡី រៀបរៀង (ត)
២- ខេមាខេមសរណកថា --ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម គន្ថរចនបណ្ឌិត រៀបរៀង (ត) ៣៣
៣- សាសនទីវាទ ពាក្យកាព្យ --ឃុនស្នេហា ហិម តែង (តចប់) ៤៣
៤- រឿងធ្មេញជៃបណ្ឌិត សេចក្ដីចាស់ (ត) ៥៣

រូបក្រៅរឿងផ្សេង

៥- ជួងសម្រិទ្ធិ ១ ស្ដេចភូមាសាងទុកនៅវត្តបតទាវតី ក្រុងអមរបុរ

៣១
៦- កូនក្មេងភូមាតែងខ្លួនរៀបហែទៅបួស ៤១

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៨ ខ្សែទី ១១ ព.ស ២៤៧៩ គ.ស ១៩៣៦

D-បញ្ជីរឿង  
១- បរិវដ្ដគមនាគម ដំណើរអង់តួរណេរក្នុងដែនកូសាំងស៊ីន ខែត្រតៃនិញ --ព្រះសាសនសោភ័ណ ជ ណាត រៀបរៀង ក្នុងឆ្នាំ ១៩៣៣ ៦៧
២- ខេមាខេមសរណកថា --ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម គន្ថរចនបណ្ឌិត រៀបរៀង (ត) ១០១
៣- តម្រានាដសាស្ត្រ (ក្បួនរាំ) ត --ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម ប្រែចេញពីភាសាសៀម (ត) ១០៣
៤- អំពីការស្រាវជ្រាវនៅថាប់ម៉ាម (អណ្ណាម) លោកក្លែយ៍ នៅសាលាបារាំងសែសចុងបូព៌ាប្រទេស រៀបរៀង ១៣១
៥- សប្បុរិសធម៌ ពាក្យកាព្យ បាន តេង គ្រូបង្រៀន រៀបរៀង ១៣៧
៦- រឿងព្រេងខ្មែរដែលមិនទាន់បោះពុម្ពផ្សាយៈ  
៦a- រឿងចចកដល់នូវគ្រោះថ្នាក់ ១៤៣
៦b- រឿងអ្នកនៅផ្ទះភូមិជិតគ្នា ១៤៩

រូបក្រៅរឿង

៧- ព្រះពុទ្ធរូបសៃយាសន៍ នៅវត្តស៊ិនប៊ិននថាលីយោង្គ ក្រុងបាគន (ភូមា)

៩៩
៨- ប្រាសាទព្រះខ័ន ផ្លូវចូលទៅក្នុងប្រាសាទ ១២៩

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៨ ខ្សែទី ១២ ព.ស ២៤៧៩ គ.ស ១៩៣៦

D-បញ្ជីរឿង  
១- បរិវដ្ដគមនាគម ដំណើរអង់តួរណេរក្នុងដែនកូសាំងស៊ីន សេចក្ដីសរុប្ប --ព្រះសាសនសោភ័ណ ជ ណាត រៀបរៀង (តចប់) ១៥៩
២- ខេមាខេមសរណកថា --ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម គន្ថរចនបណ្ឌិត រៀបរៀង (ត) ១៨១
៣- លោកន័យ ពាក្យកាព្យ របស់ --លោកវង្សាសារពេជ្ញ នង តែង ១៩៣
៤- សប្បុរិសធម៌ ពាក្យកាព្យ --បាន តេង គ្រូបង្រៀន រៀបរៀង ២១៣
៥- រឿងព្រេងខ្មែរ រឿងប្រោះខ្លាងាប់ ២២៥

រូបក្រៅរឿងផ្សេង
៦- ព្រះប្រាង្គណ៍បញ្ចុះព្រះសារីរិកធាតុ នៅក្រុងមណ្ឌលេ (ភូមា)

១៧៩

គ.ស ១៩៣៨

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១០ ខ្សែទី ១ ព.ស ២៤៨១ គ.ស ១៩៣៨

AA-កម្ពុជសុរិយា សៀវភៅទស្សនាវដ្ដី ខ្សែ១, ២, ៣ រួមគ្នា  
CC-សូមជូនដំណឹង  
D-បញ្ជីរឿង  
១- ព្រហ្មចរិយកថា របស់ --ព្រះមហា សែស ក្រុមពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ប្រែនឹង រៀបរៀង
២- វយប្បកាសនី របស់ --អាចារ្យ ហិម ក្រុមពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ រៀបរៀង ២៣
៣- ពិធីពលិការព្រះពិស្ណុការ (វេស្សកម្ម) --ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម រៀបរៀង ៣៩
៤- ពិធីបុណ្យទ្វាទសមាស តាមទំនៀមលាវ --អាចារ្យ ស៊ី អួន (សុមនតិស្ស) រៀបរៀង ៤៧
៥- រឿងព្រេងខ្មែរ ដែលមិនទាន់បោះពុម្ព : រឿងធនញ្ជ័យបណ្ឌិត (សេចក្ដីចាស់) ៦៧
រូបក្រៅរឿង -រូបពាលី នឹងទូភី ច្បាំងគ្នា (ក្នុងរឿងរាមកេរ្តិ៍ ) ឆ្លាក់ទុកនៅធ្នឹមទ្វារវត្តចំណោម ឃុំ ព្រែកកុយ ស្រុកស្អាង ខែត្រ កណ្ដាល

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១០ ខ្សែទី ២ ព.ស ២៤៨១ គ.ស ១៩៣៨

D-បញ្ជីរឿង  
១- ព្រហ្មចរិយកថា របស់ --ព្រះមហា សែស ក្រុមពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ប្រែ នឹងរៀបរៀង (ត) ៨៣
២- សុភាសិតវាចាកថា របស់ព្រះគ្រូ ញាណសំវរញាណ ឈិន ក្រុមពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យប្រែនឹងរៀបរៀង ១០៩
៣- ចាតុរង្គបទ របស់ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម ១២៣
៤- លោកន័យ ពាក្យកាព្យ របស់ឧកញ៉ាវង្សា សរពេជ្ញ (នង) ១៣៣
៥- រឿងព្រេងខ្មែរដែលមិនទាន់បោះពុម្ពផ្សាយ រឿងធនញ្ជ័យបណ្ឌិត ១៤៩
រូបក្រៅរឿង -ប្រាសាទព្រះខ្នាយ នៅស្រុកបារាយ កំពង់ធំ ៨១

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១០ ខ្សែទី ៣ ព.ស ២៤៨១ គ.ស ១៩៣៨

D-បញ្ជីរឿង  
១- ព្រហ្មចរិយកថា របស់ --ព្រះមហាសែស ក្រុមពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ប្រែនឹងរៀបរៀង (ត) ១៦៣
២- ចាតុរង្គបទ របស់ --ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម (ត) ១៨៥
៣- លោកន័យ របស់ --ឧកញ៉ា វង្សាសរពេជ្ញ នង (ត) ១៩៣
៤- សេចក្ដីអធិប្បាយពាក្យថា សង្ក្រាន្ត របស់ --អាចារ្យ គឹម អាន ក្រុមពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ២១១
៥- ដំណឹងផ្សេងៗ : កាព្យសាន្តិភាព ២២៣
រូបក្រៅរឿង -ប្រាសាទព្រះខ្នាយ នៅស្រុកបារាយ កំពង់ធំ ១៦១

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១០ ខ្សែទី ៤ ព.ស ២៤៨១ គ.ស ១៩៣៨

BB-កម្ពុជសុរិយា សៀវភៅទស្សនាវដ្ដី ខ្សែ៤,៥, ៦ រួមគ្នា  
D-បញ្ជីរឿង  
១- ព្រហ្មចរិយកថា របស់ --ព្រះមហាសែស ក្រុមពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ប្រែនឹងរៀបរៀង (ត)
២- ពាក្យនាំក្នុងរឿងសិលាចារិកនគរវត្ត ១៣
៣- វយប្បកាសិនី របស់ --អាចារ្យ ហិម ក្រុមពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យរៀបរៀង (ត) ២៥
៤- សេចក្ដីអធិប្បាយអំពីរចនាខ្មែរ របស់ --លោកម៉ារសាល ៣៣
៥- បញ្ជីសៀវភៅផ្សេងៗ នៅព្រះរាជបណ្ណាល័យ ៤១
៦- លទ្ធិទំនៀមទម្លាប់ << ក្បួនជំរះឧត្បាទវ៍ >> របស់បុរាណ ៤៩
៧- រឿងព្រេងខ្មែរដែលមិនទាន់ចេញផ្សាយ : រឿងធនញ្ជ័យបណ្ឌិត (ត) ចប់ ៥៧
រូបក្រៅរឿង -ប្រាសាទកំពង់ព្រះ នៅឆ្នេរទន្លេសាប (កំពង់ឆ្នាំង )

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១០ ខ្សែទី ៥ ព.ស ២៤៨១ គ.ស ១៩៣៨

D-បញ្ជីរឿង  
១- ព្រហ្មចរិយកថា របស់ --ព្រះមហា សែស ក្រុមពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ប្រែនឹងរៀបរៀង (ត) ៧៣
២- ចាតុរង្គបទ របស់ --ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម (ត) ៧៩
៣- សិលាចារិកនគរវត្ត នឹងបទានុក្រម ៨៧
៤- សុភាសិតវាចាកថា របស់ --ព្រះគ្រូញាណសំវរ ញាណ ឈិន ក្រុមពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ប្រែនឹង រៀបរៀង (ត) ១២៣
៥- ហិតោបទេស ភាគទី១ របស់ --ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម (ត) ១២៩
៦- លោកន័យ ពាក្យកាព្យរបស់ --ឧកញ៉ា វង្សា សារពេជ្ញ (ត) ១៣៧
៧- ការសិក្សានៅស្រុកយីពុន --ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម ១៤៥
៨- លទ្ធិទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ក្បួនជំរះឧត្បាទ័រ របស់បូរាណ (ត) ១៥៥
រូបក្រៅរឿង -ប្រាសាទនគរវត្ត ភាពខាងមុខ មុនដែលរាជការទៅកាប់ឆ្ការ ៧១

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១០ ខ្សែទី ៦ ព.ស ២៤៨១ គ.ស ១៩៣៨

D-បញ្ជីរឿង  
១- ព្រហ្មចរិយកថា របស់ --ព្រះមហា សែស ក្រុមពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ប្រែនឹងរៀបរៀង (ត) ១៧១
២- បញ្ហាស្មុគស្មាញក្នុងសាសនា--ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម ១៨១
៣- ចាតុរង្គបទ របស់ --ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម (ត) ២០៣
៤- សិលាចារិកនគរវត្ត នឹងបទានុក្រម (ត) ២០៩
៥- លោកន័យ (ត) --ឧកញ៉ា វង្សា សារពេជ្ញ ២៤១
៦- លទ្ធិទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ក្បួនជំរះឧត្បាទវ៍ របស់បូរាណ (ត) ២៤៩
៧- រឿងព្រេងខ្មែរ រឿងសុភាទន្សាយ របស់បូរាណ (ត) ២៥៩
៨- សិលាចារឹក លេខ ១  
៩- អត្ថបទសិលាចារឹកដើម  
រូបក្រៅរឿង រូបនាងរបាំ នៅជញ្ជាំងប្រាសាទនគរវត្ត ១៦៩

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១០ ខ្សែទី ៧ ព.ស ២៤៨១ គ.ស ១៩៣៨

A-ឆ្នាំគម្រប់ ១០  
D-បញ្ជីរឿង  
១- ប្រវត្ដិសង្ខេបរបស់លោក ល្វីដឺឡាវ៉ាឡេប៉ុស្សាំង
២- ព្រហ្មចរិយកថា របស់ --ព្រះមហាសែស ក្រុមពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ប្រែនិងរៀបរៀង (ត)
៣- ចាតុរង្គបទ របស់ --ព្រះមហាពិទូរក្រសេម (ត) ១៩
៤- សុភាសិតវាចាកថា របស់ --ព្រះគ្រូញាណសំវរ ញាណឈិន ក្រុមពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ប្រែនិងរៀបរៀង (ត) ២៩
៥- រឿងកាកី --ព្រះរាជនិពន្ធព្រះស្រីធម្មរាជា ៣៥
៦- លោកន័យពាក្យកាព្យ របស់ --ឧកញ៉ាវង្សាសរពេជ្ញ នង (ត) ៥១
៧- រឿងព្រេងខ្មែរ រឿងសុភាទន្សាយ (ត) ៦៣
រូបក្រៅរឿង ៨- ទេវរូប នៅភូមិព្រៃផ្ដៅ ខែត្រតាកែវ

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១០ ខ្សែទី ៨ ព.ស ២៤៨១ គ.ស ១៩៣៨

D-បញ្ជីរឿង  
១- ព្រហ្មចរិយកថា របស់ --ព្រះមហា សែស ក្រុមពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ប្រែនឹងរៀបរៀង (ត) ៧៧
២- វយប្បាកាសិនី របស់ --អាចារ្យ ហិម ក្រុមពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ប្រែនឹងរៀបរៀង (ត) ៨៧
៣-ប្រជុំពាក្យកាព្យ ភាគីទី ១ --ព្រះរាជនិពន្ធ ព្រះបាទសម្ដេចព្រះស្រីធម្មរាជា ៩៩
៤- សិលាចារឹកនគរវត្ត (ត) ១១៣
៥- លោកន័យ ពាក្យកាព្យរបស់ --ឧកញ៉ាវង្សាសរពេជ្ញ នង (ត) ១៣៥
៦- លទ្ធិទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ពិធីស្រោចទឹកចៅអធិការដែលតាំងថ្មី --ព្រះមហាវិទូរក្រសេម រៀបរៀងតាម ទំនៀមបុរាណ (ចប់) ១៤៥
រូបក្រៅរឿង ៧- ព្រះពុទ្ធរូបថ្មកែវ ធ្វើនៅស្រុកមណ្ឌលេ (ភូមា)បានមកដំកល់ទុកក្នុងវិហារវត្តពោល្យំ ឃុំរលាំងកែន ស្រុក កណ្ដាលស្ទឹង ខេត្ដកណ្ដាល ព.ស២៤៧៧ ៧៥

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១០ ខ្សែទី ៩ ព.ស ២៤៨១ គ.ស ១៩៣៨

D-បញ្ជីរឿង  
១- វេយ្យាករណ៍ សំស្ក្រឹត ភាគីទី ១ របស់ --ព្រះវិសុទ្ធវង្ស តាត រៀបរៀង ១៦៣
២- ព្រហ្មចរិយកថា របស់ --ព្រះមហា សែស ក្រុមពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យប្រែនឹងរៀបរៀង (ត) ១៨៩
៣- ចាតុរង្គបទ របស់ --ព្រះពិទូរ ក្រសេម (ត) ២១១
៤- លទ្ធិទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ពិធីអាវាហ៍វិវាហ៍មង្គល ដោយថ្វាយបង្គំព្រះករុណា សម្រាប់ព្រះញាតិ នឹង បុត្រមន្ត្រី --ព្រះមហាពិទូរក្រសេម រៀបរៀង(ចប់) ២១៩
៥- រឿងព្រេងខ្មែរមួយ រឿងសុភាទន្សាយ (ត) ២២៧
រូបក្រៅរឿង ៦- លោកគូវេរណើរយេណេរ៉ាល់ ប្រេវិយេ នឹងលោកគូវេរណើរ ប៉ាស៊ែស (កូសាំងស៊ីន) អញ្ជើញទៅមើល សេចក្ដី សុខទុក្ខរបស់រាស្ត្រនៅខេត្ដត្រាវិញឆ្នាំ១៩៣៧ ១៦១

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១០ ខ្សែទី ១០ ព.ស ២៤៨១ គ.ស ១៩៣៨

A-ឆ្នាំគម្រប់ ១០  
D-បញ្ជីរឿង  
១- ព្រហ្មចរិយកថា របស់ --ព្រះមហា សែស ក្រុមពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ (ត)
២- វយប្បកាសិនី របស់ --អាចារ្យ ហិម (មានត) ២១
៣- លោកន័យ ពាក្យកាព្យ --ឧកញ៉ាវង្សាសរពេជ្ញ នង (ត) ៣៥
៤- សិលាចារឹកនគរវត្ត នឹងបទានុក្រម (ត) ៤៥
៥- រឿងព្រេងខ្មែរ (តរឿងសុភាទន្សាយ) (ត) ៧៥
៦- ដំណឹងផ្សេងៗ ៖ ក- អំពីការទទួលកូនសិស្សជាប់សញ្ញាប័ត្រមធ្យមសិក្សានៅព្រះរាជបណ្ណាល័យ ៨៥
ខ- អំពីប្រវត្ដិពិណ ៨៩
រូបក្រៅរឿង ៧- បុណ្យសម្ពោធមន្ទីរពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ស្រុកលាវ
៨- ម៉ាដាមរូស្សីឡាគរដែរ លេងពិណ ៨៣

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១០ ខ្សែទី ១១ ព.ស ២៤៨១ គ.ស ១៩៣៨

D-បញ្ជីរឿង  
១- អំពីបាឋកថា របស់ --លោកសាស្ត្រាចារ្យ សឺដែស ១០១
២- ព្រហ្មចរិយកថា របស់ --ព្រះមហាសែស (ត) ១១៣
៣- ចាតុរង្គបទ បទទី ៣ របស់ --អ្នកឧកញ៉ាទេពពិទូរ ក្រសេម (ត) ១៣៥
៤- វេយ្យាករណ៍សំស្ក្រឹត របស់ --ព្រះវិសុទ្ធិវង្ស តាត (ត) ១៤៥
៥- លោកន័យពាក្យកាព្យ របស់ --ឧកញ៉ាវង្សសរពេជ្ញ នង (ត) ១៦១
៦- រឿងព្រេងខ្មែរ រឿងសុភាទន្សាយ (តនិងចប់) ១៧៣
៧- ទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ក្បួនជម្រះឧត្បាទ័វ ១៨៥
រូបក្រៅរឿង ៨- រូបគ្រុឌឆក់នាគធ្លាប់នៅផែនថ្ម ស្នាដៃ ចាម ដំកល់ទុកនៅពិធីភណ្ឌស្ថានស្រុកតូរ៉ាន (អណ្ណាម) ៩៧
៩- រូបព្រះពោធិសត្វអវលោកិតេស្វរៈមានព្រះហស្ត ៤ ត្រង់ហោជាងប្រាសាទ បាយ័ននគរ ធំ ៩៩

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១០ ខ្សែទី ១២ ព.ស ២៤៨១ គ.ស ១៩៣៨

D-បញ្ជីរឿង  
១- ប្រជុំពាក្យកាព្យ ភាគទី ១ --ព្រះរាជនិពន្ធព្រះបាទសម្ដេចព្រះធម្មរាជា (តទី ២ ) ២០៥
២- ព្រហ្មចរិយកថា របស់ --ព្រះមហា សែស ក្រុមពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ (ត) ២១៧
៣- ចាតុង្គបទ របស់ --ឧកញ៉ាទេពពិទូរ ក្រសេម(ត) ២៣៥
៤- លោកន័យពាក្យកាព្យ របស់ --ឧកញ៉ាវង្សាសរពេជ្ញ នង (ត) ២៤៩
៥- រឿងព្រេងខ្មែរ ៖ រឿងទំពែក ៤ នាក់ ២៦១
រូបក្រៅរឿង ៦- រូបព្រះឥសូរ និង រូបព្រះទ្វារបាល ឆ្លាក់នៅលើផែនថ្ម ដំកល់ទុកនៅក្នុងពិធីកណ្ឌស្ថាន ស្រុកតូរ៉ាន (អណ្ណាម) ២០៣

គ.ស ១៩៣៩

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១១ ខ្សែទី ១ ព.ស ២៤៨១ គ.ស ១៩៣៩

B-ខ្សែ ១.២.៣  
D-បញ្ជីរឿង  
១- ទឹកទន្លេសាប របស់ --ថី គឹម ហាក់
២- ដំណឹងផ្សេងៗ ៣៣
៣- ប្រជុំពាក្យកាព្យ ភាគ ១ --ព្រះរាជនិពន្ធព្រះបាទសម្ដេចព្រះស្រីធម្មរាជា (តទី៣) ៣៩
៤- ចាតុង្គបទ បទទី ៤ របស់ --ឧកញ៉ាទេពពិទូរ ក្រសេម (តចប់) ៥៣
៥- រឿងចៅកាំបិតបន្ទោះ (មានត) ៦៣
៦- ទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ៖ ពិធីថ្វាយបង្គំងារ ៧៩
៧- អារម្ភកថា  
រូបក្រៅរឿង ៨- រូបភិក្ខុនីឈ្មោះវជិរ៉ា (ជាតិអង់គ្លេស) នៅស្រុកសារនាថ ប្រទេសឥណ្ឌៀ

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១១ ខ្សែទី ២ ព.ស ២៤៨១ គ.ស ១៩៣៩

D-បញ្ជីរឿង  
១- ដំណឹងផ្សេងៗ ៩៧
២- ហិតោបទេស ភាគីទី ១ "ការចងមិត្ដ" (ត) ១០១
៣- ព្រហ្មចរិយកថា (ត) របស់ --ព្រះមហាសែស ១១១
៤- សុភាសិតវាចាកថា របស់ --ព្រះគ្រូញាណសំវរ ញាណ-ឈឺន ១៣១
៥- រឿងចៅកាំបិតបន្ទោះ (តនឹងចប់) ១៤៥
៦- លទ្ធិទំនៀមទម្លាប់ (លៀងអារក្សក្នុងវេលាមានជម្ងឺ)/td> ១៦៣
៧- អំពីគំនូរស្រីជាតិហុល្ល៉ងដេស  
រូបក្រៅរឿង ៨- រូបភិក្ខុខ្មែរ ១អង្គ ដែលស្ដ្រីជាតិហូឡង់ដេស ឈ្មោះម៉ាដាមស្មុលដែរស៍ គូរកាលពីខែ សេបតម ឆ្នាំ១៩៣៨ ៩៣

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១១ ខ្សែទី ៣ ព.ស ២៤៨១ គ.ស ១៩៣៩

D-បញ្ជីរឿង  
១- អំពីបាឋកថា របស់ --លោកភិក្ខុ បវជិរញាណត្ថេរោ ១៨១
២- រឿងកាកី (ពាក្យកាព្យ) --ព្រះរាជនិពន្ធ (ត) ១៩៣
៣- សុភាសិតវាចាកថា (ត) របស់ --ព្រះគ្រូញាណសំវរ ញាណ-ឈឺន ២១៥
៤- កងធម៌ផ្សេងៗ ៖ ២២៧
៥- ព្រហ្មចរិយកថា (ត) របស់ --ព្រះមហាសែស ២៣៩
៦- សិលាចារឹកនគរវត្ត នឹងបទានុក្រម ២៥៥
៧- រឿងព្រេង រឿងចៅតប់ប្រមល់ ២៧៣
រូបក្រៅរឿង ប្រទេសលាវ សៀម ស្រុកឡាំភូន វត្តកុដិ រូបចាមទេរីចេតិយ មើលពីចំហៀងទៅបណ្ដោយ ១៩១
ប្រទេសលាវ សៀម ស្រុកឆៀងហ្មៃ វត្តប្រស៊ិន មើលចំហៀង ២១៣

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១១ ខ្សែទី ៤ ព.ស ២៤៨២ គ.ស ១៩៣៩

B-ខ្សែ ៤. ៥. ៦  
D-បញ្ជីរឿង  
១- ដំណឹងផ្សេងៗ
២- សិលាចារឹកនគរវត្ត នឹងបទានុក្រម ១១
៣- ប្រជុំពាក្យកាព្យភាគទី២ (តទី៤) --ព្រះរាជនិពន្ធ ព្រះបាទសម្ដេចព្រះស្រីធម្មរាជា ៤៣
៤- ព្រហ្មចរិយកថារបស់ --ព្រះមហា សែស (តនឹងចប់) ៥៥
៥- រឿងព្រេង គ្រូនឹងសិស្ស --ឧកញ៉ាប្រាជ្ញាធិបតីចាងហ្វាង (យិន) តែង ៧១
៦- លទ្ធិទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ពិធីលើករាសី ៧៧
រូបក្រៅរឿង ប្រទេសលាវវៀងចន្ទន៍ វត្តថាខែក

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១១ ខ្សែទី ៥ ព.ស ២៤៨២ គ.ស ១៩៣៩

D-បញ្ជីរឿង  
១- ដំណឹងផ្សេងៗ ៨៧
២- រឿងពុទ្ធប្រវត្ដិ រៀបរៀង --តាមលំដាប់ ន មោ ក ខ ៩៣
៣- ប្រជុំពាក្យកាព្យ ភាគទី២ (តទី៥) --ព្រះរាជនិពន្ធ ព្រះបាទសម្ដេចព្រះស្រីធម្មរាជា ១០៣
៤- វយប្បកាសិនី (តនឹងចប់) របស់ --អាចារ្យ ហិម ១១៩
៥- កុសលកម្មបថ ១០ (ពាក្យកាព្យ) របស់ --អាចារ្យ ហ . ឈា ១៣៧
៦- រឿងព្រេង បុរសពីរនាក់ ១៤៧
រូបក្រៅរឿង ៧- ប្រទេសលាវ ស្រុកវៀងចន្ទន៍ វត្ទអិនប៉ែង រូបហោត្រៃ ៨៥

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១១ ខ្សែទី ៦ ព.ស ២៤៨២ គ.ស ១៩៣៩

D-បញ្ជីរឿង  
១- ដំណឹងផ្សេងៗ ១៥៧
២- ព្រះមហាវិហារពុទ្ធគយា --ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម គន្ថរចនបណ្ឌិត ប្រែនឹងរៀបរៀង ១៦៣
៣- ប្រជុំពាក្យកាព្យភាគទី ៣ (តទី៦) --ឧកញ៉ា នរាក្សត្រ (តន់) ១៨១
៤- ហិតោបទេស ភាគទី ១ ១៩៧
៥- រឿងព្រេងរឿងបុរសផ្កាប់ត្រឡោក --ឧកញ៉ា អក្ខរលេខា (ណុប) ២០៧
៦- លទ្ធិទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ពិធីសូត្រមន្ដរំដោះគ្រោះ --ឧកញ៉ា ទេពពិទូរ ក្រសេម គន្ថរចនបណ្ឌិត រៀបរៀង ២១៥
រូបក្រៅរឿង ៧- ប្រទេសលាវ សៀម ស្រុកឆៀងហ្មៃ វត្តឆៀងខង រូបគ្រែទេសនា ១៥៥

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១១ ខ្សែទី ៧ ព.ស ២៤៨២ គ.ស ១៩៣៩

D-បញ្ជីរឿង  
១- អំពីលោកស្កូប៉េនហិរ នឹងព្រះពុទ្ធសាសនា (មានត)
២- ទឹកទន្លេសាប របស់ --ថីគិម ហាក់ (តពីលេខ ១ ឆ្នាំទី ១១) ១៥
៣- វេយ្យាករណ៍ សំស្ក្រឹតភាគទី៣ របស់ --ព្រះវិសុទ្ធិវង្ស ហ- តាត (តពីខ្សែ ១០-១១ ឆ្នាំទី ១០) ៣៥
៤- សិលាចារឹកនគរវត្ត នឹងបទានុក្រម ៥៧
៥- រឿងព្រេង ដំឡង់ ៧ សន្ដាន ៩៩
រូបក្រៅរឿង ខេត្ដសៀមរាប វត្តអាទ្វា ព្រះពុទ្ធរូបនាគប្រក់

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១១ ខ្សែទី ៨ ព.ស ២៤៨២ គ.ស ១៩៣៩

D-បញ្ជីរឿង  
១- វិធីការសំអាត --ព្រះវិសុទ្ធិវង្ស (ហ តាត) រៀបរៀង ១១១
២- អំពីលោកស្កូប៉េនហិរ នឹងព្រះពុទ្ធសាសនា (តនឹងចប់) ១២១
៣- រឿងកាកី --ព្រះរាជនិពន្ធ ព្រះបាទសម្ដេចព្រះហិររក្សរាមាឥស្សរាធិបតី ព្រះបរមកោដ្ឋ (តទី២) ១៣១
៤- ហិតោបទេស ភាគទី១ "ការចងមិត្រ" (ត) --ឧកញ៉ា ទេពពិទូរ ក្រសេម គន្ថរចនបណ្ឌិត រៀបរៀង ១៥១
៥- ធម្មទេសនា --ព្រះមហា ហួត វត្តលង្កា ១៦១
រូបក្រៅរឿង ខេត្ដសៀមរាប បន្ទាយសំរ៉ែ នេះរូបហោជាង (មើលរឿងទំព័រ) ១០៧

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១១ ខ្សែទី ៩ ព.ស ២៤៨២ គ.ស ១៩៣៩

D-បញ្ជីរឿង  
១- ចម្រៀងរបស់ពួកយុវសាលា ១៨៨
២- សេចក្ដីសង្ខេបក្នុងសៀវភៅរបស់លោកសង់ម៉ារគ្វិសរីវិយែរ ១៨៩
៣- សំវាសកថា និយាយពីគូសំវាស ៤ ពួក --មហាថែម ក្រុមជំនុំប្រែព្រះត្រៃបិដកក្រសួងពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ រៀបរៀង ១៩៣
៤- ប្រជុំពាក្យកាព្យ ភាគទី ៣ (ត) --អ្នកមាតាជយ៉មតែង ២០៣
៥- វេយ្យាករណ៍សំស្ក្រឹត --ព្រះវិសុទ្ធិវង្ស ហ- តាត ២២១
៦- ធម្មទេសនា --ព្រះសមុហ៍ពោធិបញ្ញា (បាន) ២៤៣
៧- រឿងព្រេង បុរសជីកក្ដាម --ឧកញ៉ា ប្រាជ្ញាធិបតី ចាងហ្វាង (យិន) តែង ២៥៧
៨- លទ្ធិទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ក្បួនកុមារដន់ ២៦៥
រូបក្រៅរឿង យុវសាលាមួយ ក្បែរវត្តដំណាក់ ខេត្ដសៀមរាប ១៨៧

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១១ ខ្សែទី ១០ ព.ស ២៤៨២ គ.ស ១៩៣៩

D-បញ្ជីរឿង  
១- កិត្តិគុណនឹងការងារជាថ្វីដៃរបស់លោកគ្រូព្រះសព ព្រះឧត្ដមមុនី (អ៊ុម ស៊ូរ)
២- ដំណឹងផ្សេងៗ
៣- ទឹកទន្លេសាប របស់ --ថី គឹម ហាក់ លេខានុការក្រសួងប្រៃសណីយ៍ តែងនឹងរៀបរៀង ១៥
៤- វេយ្យាករណ៍ សំស្ក្រឹត របស់ --លោកគ្រូវិសុទ្ធិវង្ស (ត) ៤៣
៥- ធម្មទេសនា របស់ --ព្រះវិនយធម្ម (អ៊ូច) ៩៥
៦- ហិតោបទេស ភាគទី ១ (ត) --ឧកញ៉ា ទេពពិទូរ ក្រសេម គន្ថរចនបណ្ឌិត ប្រែនឹងរៀបរៀង ១០៧
៧- រឿងព្រេងខ្មែរ បុរសកាស ៣០ --ឧកញ៉ា ប្រាជ្ញាធិបតី-ចាងហ្វាង (ឃិន) តែង ១១៧
៨- លទ្ធិទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ សែនខ្មោចមេបាចាស់ទុំ ១២៣
រូបក្រៅរឿង នេះរូបលោកគ្រូព្រះសពឧត្ដមមុនី (អ៊ុម ស៊ូរ)

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១១ ខ្សែទី ១១ គ.ស ១៩៣៩ ព.ស ២៤៨២

D-បញ្ជីរឿង  
១- សុន្ទរកថារបស់លោកភិក្ខុលោកនាថ (តនឹងចប់) --ឧកញ៉ាទេពពិទូរ ក្រសេម ប្រែចេញពីសៀវភៅ ពុទ្ធសាសនាសៀម ១៣៥
២- អរិយសច្ចកថាសង្ខេប របស់ --លោកគ្រូអាចារ្យហ៊ាយ ១៤៩
៣- ហិតោបទេសភាគ ទី១ (ត) របស់ --ឧកញ៉ាពិទូរក្រសេម ១៦៥
៤- រឿងព្រេង បុរសរៀនសិល្ប របស់ --ឧកញ៉ាប្រាជ្ញាធិបតី (យិន) ១៧៥
- (បុរសមានប្រពន្ធល្អ) ១៧៩
៥- លទ្ធិទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ សែនខ្មោចមេបាចាស់ទុំក្នុងវេលាមានជម្ងឺ ដោយមានក្រមុំកំឡោះសហាយគ្នា របស់ --ឧកញ៉ាពិទូរ ក្រសេម ១៨៣
៦- ការទទួលអំណរដល់ពួកស្ត្រីថៃប្រកាសនីយប្រ័ត នៅក្រសួងពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ របស់ --ខេមររង្សី ១៨៩
រូបក្រៅរឿង -រូបគណៈស្ត្រីប្រកាសនីយប័ត្រមហាវិទ្យាល័យ(សៀម)ថតរួមជាមួយនិងពួកយុវសាលាសិល្ប ខ្មែរនៅមាត់ ជណ្ដើរព្រះរាជបណ្ណាល័យខាងជើង កាលពីថ្ងៃ ២៤ ខែអ៊ូតឆ្នាំ ១៩៣៩ ១៣៣

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១១ ខ្សែទី ១២ ព.ស ២៤៨២ គ.ស ១៩៣៩

D-បញ្ជីរឿង  
១- ពិធីចំរើនពុទ្ធមន្តដល់មហានគរបារាំងសែស នៅមន្ទីរពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ របស់ --ខេមរៈរង្សី ២០៣
២- ដំណឹងផ្សេងៗ របស់ --ខេមរៈរង្សី ២០៩
៣- គុណសម្បទា របស់ --លោកគ្រូអាចារ្យ ហិម ២១៥
៤- សុន្ទរកថា របស់ --ភិក្ខុលោកនាថ (តនឹងចប់) ២៣១
៥- ប្រជុំពាក្យភាគ ទី៣ របស់ --ស្រីក្នុងព្រះរាជវាំង (ត) ២៤៥
៦- ហិតោបទេស ភាគទី១ (ត) --ឧកញ៉ា ទេពពិទូរ ក្រសេម គន្ថរចនបណ្ឌិត ប្រែនឹងរៀបរៀង ២៦១
៧- កិរិយា ៧ ប្រការ របស់ --អាចារ្យ ហ. ឈា ២៧១
៨- រឿងព្រេងខ្មែរ ច្បាប់កឹងកន្ត្រៃ ២៨៣
រូបក្រៅរឿង រូបព្រះសង្ឃចំរើនជយបរិត្ដដល់មហានគរបារាំងសែស នៅមន្ទីរព្រះរាជបណ្ណាល័យ កាលពីថ្ងៃ ១០ សេបតម ឆ្នាំ១៩៣៩ ២០១

គ.ស ១៩៤០

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១២ ខ្សែទី ១ ព.ស ២៤៨២ គ.ស ១៩៤០

B-ខ្សែ ១  
D-បញ្ជីរឿង  
១- សេចក្ដីផ្ដើមក្នុងការធ្វើសាកលប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ --អ្នកមហា ញ៉ុក ថែម
២- សិក្ខាមកថា របស់ --ខេមររង្សី ១៥
៣- ដំណឹងផ្សេងៗ របស់ --លោកអគ្គលេខាធិការ នៃពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ២១
៤- បកិណ្ណកកថា របស់ --ខេមររង្សី ២៩
៥- ប្រជុំពាក្យកាព្យភាគទី៣ (តពីឆ្នាំ ទី១១ នឹងចប់)ពាក្យកាព្យសង្វាស ជារបស់ផ្សេងវោហារគ្នា--ឃុនស៊ីមនោម័យ ៣៨
៦- រឿងព្រេងខ្មែរ រឿងបុរសកំសត់ចេញទៅជួញ ៤៥
៧- អារម្ភកថា  
រូបក្រៅរឿង ៨- ជើងផ្លិតរូបនាគ របស់ថាវគុ ចៅហ្វាយស្រុក ស្រុកខូង ផ្ញើមកជូនព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជា កាលពីខែ អ៊ូតឆ្នាំ ១៩៣៩

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១២ ខ្សែទី ២ ព.ស ២៤៨២ គ.ស ១៩៤០

B-ខ្សែ 2  
D-បញ្ជីរឿង  
១- អំពីគំនូរថ្មីពីរបែប របស់ព្រះរាជបណ្ណាល័យ នឹងសេចក្ដីអធិប្បាយរបស់ --ខេមររង្សី
២- អំពីសេចក្ដីអធិប្បាយរបស់ជាតិហុល្ល៉ងដេស៍ម្នាក់ អំពីការពឹងពាក់ប្រាស្រ័យ នៅស្រុកខ្មែរ --ថី គឹម ហាក់ លេខានុការក្រសួងប្រៃសណីយ៍ ប្រែ ១០
៣- អំពីអាយុសម័យនៃពុទ្ធរូបមន ខ្មែរ ថៃ ១៩
៤- ពង្សាវតារប្រទេសអេស៊ីប្ដ៍ ស្រង់យកអំពីពង្សាវតារសាកលលោករបស់ហ្វូង វិចិត្រវាទការ --អ្នកមហា ញ៉ុក ថែម ប្រែនឹងរៀបរៀង (មានត) ២៥
៥- វេយ្យាករណ៍សំស្ក្រឹត ភាគទី៤ --ព្រះសុទ្ធិវង្ស (ហ តាត) រៀបរៀង (មានត) ៣៧
៦- ដំណឹងផ្សេងៗ ៦១
រូបក្រៅរឿង ៧- រូបនេះ ជាដំណាងកាសព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ ស្ដេចយាងទៅរក្សាជម្ងឺព្រះថេរមួយអង្គមានជម្ងឺជាទម្ងន់

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១២ ខ្សែទី ៣ ព.ស ២៤៨២ គ.ស ១៩៤០

B-ខ្សែ 3  
D-បញ្ជីរឿង  
១- អារម្ភកថារបស់ពុទ្ធប្បវត្ដិ តាមគោលចារឹករបស់ចិន (នៅមានត)
២- និយាយពីសាលាបង្រៀនមនុស្សខ្វាក់ប្រទេសសៀម នឹងទ្វីបអឺរ៉ុប --ខេមររង្សី ប្រែរួបរួមពីសៀវភៅផ្សេងៗ
៣- ហេតុដូចម្ដេចបានជាព្រះពុទ្ធសាសនាផុតរលត់បាត់ទៅពីប្រទេសឥណ្ឌៀ ? --ខេមររង្សីស្រង់មកពីទស្សនាវដ្ដីធម្ម ចក្សុសៀម ហើយប្រែមកជាខេមរភាសា ១៩
៤- ប្រវត្ដិលាកមីរេប៉ះ តាមសេចក្ដីប្រែពីភាសាទីបេតាំង មកជាបារាំងសែស របស់ --លោកស័កបាកូត៍(នៅមានត) ៣១
៥- ពង្សាវតារប្រទេសអេស៊ីប្ដ៍ --លោក មហា ថែម ប្រែចេញពីប្រវត្តិសាស្ត្រសាកល របស់ហ្លួងវិចិត្រវាទការ (ត) ៣៥
៦- ដំណឹងផ្សេងៗ --ខេមររង្សី ៤៥
៧- វេយ្យាករណ៍សំស្ក្រឹត ភាគទី៥ របស់ --ព្រះសាក្យវង្ស (តនឹងចប់) ៥៣
៨- ប្រជុំពាក្យកាព្យភាគ ទី ៤ របស់ --រក្សភិរម្យ អួង (មានត) ៥៧
រូបក្រៅរឿង ៩- សុបិននិមិត្តនៃព្រះនាងមហាមាយា
១០- ព្រះពោធិសត្វទ្រង់ប្រសូត
១១- ទ្រង់ឈាន ៧ ជំហាន ១៧
១២- យាងទៅកាន់ក្រុងកបិលពស្តុ ៣៣
១៣- លោកមីលរេប៉ះ មកចាប់កំណើត ២៩

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១២ ខ្សែទី ៤ ព.ស ២៤៨២ គ.ស ១៩៤០

B-ខ្សែ 4  
D-បញ្ជីរឿង  
១- ប្រវត្តិសាស្ត្រនៃច្បាប់ របស់ លោកលង្កាត៍ទីប្រឹក្សាច្បាប់នៅក្រុងបាងកក --ខេមររង្សី ប្រែពីភាសាថៃ មកជា ខេមរភាសា
២- ពង្សាវតារប្រទេសអេស៊ីប៍ ស្រង់យកអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រសាកលថៃ របស់ហ្លួងវិចិត្រវាទការសេចក្ដីប្រែ នឹងរៀបរៀង របស់ --អ្នកមហា ញ៉ុក ថែម (តនឹងចប់) ១៧
៣- ពុទ្ធប្បវត្ដិចិន (តមក) ៣៥
៤- ប្រវត្ដិលោកមីលរេប៉ះ --លោក ស័កបាកូត៍ ប្រែចេញពីភាសាទីបេ តាំងមកជាភាសាបារាំងសែស (តមក) ៣៩
៥- ព្រះពុទ្ធសាសនាបាត់ទៅពីប្រទេសឥណ្ឌៀ ដោយហេតុយ៉ាងណា ? --ខេមររង្សី ប្រែចេញពីទស្សនាវដ្ដី ធម្មចក្សុថៃមកជាខេមរភាសា (នៅមានត) ៤៣
៦- អំពីគំនូរថ្មីពីរបែប របស់ --ព្រះរាជបណ្ណាល័យ (តនឹងចប់) ៥១
៧- ប្រជុំពាក្យកាព្យ ភាគទី ៤ របស់ --រក្សភិរម្យ អួង មហាតលិក ហ៊ុមព្រែ (តមក) ៥៧
៨- ដំណឹងផ្សេងៗ ៦៧
រូបក្រៅរឿង ៩- រូបដំណាង ៖ ការធ្វើកិច្ចវត្តនៅក្នុងវត្តនៃភិក្ខុសាមណេរ តាមដំបូន្មានរបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់
១០- អំពីការព្យាករណ៍ ១៥
១១- អំពីការសុខសម្រាន្ដនៃព្រះពោធិសត្វ ៣៣
១២- នេះត្រង់ដែលលោកមីលរេប៉ះ ដំណាលប្រវត្ដិដ៏ចំឡែករបស់គាត់ឱ្យពួកសិស្សស្ដាប់ ៣៧
១៣- អំពីការសិក្សាអក្សរសាស្ត្រ ៤១
១៤- អំពីការច្រត់ព្រះនង្គ័ល ៥៥
១៥- អំពីការសិក្សាក្បួនពិជ័យសង្គ្រាម ៦៥

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១២ ខ្សែទី ៥ ព.ស ២៤៨៣ គ.ស ១៩៤០

B-ខ្សែ 5  
D-បញ្ជីរឿង  
១- អំពីព្រះពុទ្ធសាសនានៅអាស៊ីកណ្ដាល នឹងអាស៊ីខាងកើត របស់ --លោកដេម៉ារគែត
២- ព្រះពុទ្ធសាសនាបាត់ទៅពីប្រទេសឥណ្ឌៀ ដោយហេតុយ៉ាងណា ? --ខេមររង្សី ប្រែចេញពីទស្សនាវដ្ដី ធម្មចក្សុ(តនឹងចប់) ១៥
៣- ពុទ្ធប្បវត្ដិចិន (នៅមានត) ២៩
៤-ប្រវត្ដិលោកមីលរេប៉ះ តាមសេចក្ដីប្រែពីភាសាទីបេតាំងមកជាបារាំងសែស របស់ --ស៊័កបាកូត៍ (នៅមានត) ៣៣
៥- ពង្សាវតារសង្ខេបប្រទេសសាលដេ នឹងអស្ស៊ីរីតាមប្រវត្ដិសាស្ដ្រសាកលថៃ របស់ ហ្លួងវិចិត្រវាទការ --អ្នកមហាថែម ប្រែនឹងរៀបរៀង ៣៧
៦- អំពីកំណើតនៃមនុស្សជាតិ --ខេមររង្សីស្រង់នឹងប្រែពីការសែតថៃវិទ្យាចារ្យ (តនិងចប់) ៥៥
៧- វេយ្យាករណ៍សំស្ក្រឹតភាគទី ៦ របស់ --ព្រះសាក្យវង្ស (មានត) ៧៣
៨- ប្រជុំពាក្យកាព្យ ភាគទី ៤ របស់ --រក្សភិរម្យ អួង (ត) ៨៥
រូបក្រៅរឿង ៩- អំពីការទ្រង់ប្រឡងធ្នូសរ
១០- អំពីអាវាហ៍វិវាហ៍មង្គល ១៣
១១- អំពីទ្រង់ជួបនិងមនុស្សជរា ២៧
១២- អំពីទ្រង់ជួបនិងមនុស្សជម្ងឺ ៣៥
១៣- អំពីទ្រង់ជួបនិងមនុស្សស្លាប់ ៥៣
១៤- ផ្ទះរបស់ឪពុកធំនឹងម្ដាយមីងរបស់មីលរេប៉ះ រលំបាក់បែកដោយអំណាចមន្ដ ៣១

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១២ ខ្សែទី ៦ ព.ស ២៤៨៣ គ.ស ១៩៤០

B-ខ្សែ 6  
D-បញ្ជីរឿង  
១- ហោរាសាស្ត្រនឹងពុទ្ធសាសនា របស់ --ហ្លួងសារានុប្រពន្ធ ស្រង់យកអំពីទស្សនាវដ្ដី ពុទ្ធសាសនាថៃ
២- ប្រវត្តិសាស្ត្រនៃច្បាប់ របស់ --លោក រ ឡាំងកាត៍ ទីប្រឹក្សាច្បាប់ស្រុកបាងកក (តនឹងចប់) ១៧
៣- ពុទ្ធប្បវត្ដិចិន (តមក) ៣៣
៤- ប្រវត្ដិមីលរេប៉ះ របស់ --លោកស៊័កបាកូត៍ ប្រែពីភាសាទីបេតាំង (តមក) ៣៧
៥- ដំណឹងផ្សេងៗ --ខេមររង្សី ៤១
៦- វេយ្យាករណ៍សំស្ក្រឹត ភាគទី ៦ របស់ --ព្រះសាក្យវង្ស ហ តាត (តនឹងចប់) ៤៩
៧- ប្រជុំពាក្យកាព្យភាគ ទី៤ របស់ --រក្សភិរម្យ អួង (មានត) ៦៧
រូបក្រៅរឿង ៨- ទ្រង់ប្រទះនិងលោកសង្ឃ ១រូប
៩- ទ្រង់មហាភិណេស្ក្រមណ៍ ១៥
១០- ទ្រង់កាត់ព្រះកេសា ៣១
១១- ព្រះពោធិសត្វទ្រង់គង់នៅក្នុងព្រៃ ៣៥
១២- ទ្រង់បំពេញទុក្ករកិរិយា ៣៩
១៣- កាលមីលរេប៉ះ បានជួបនឹងអ្នកប្រាជ្ញធំម្នាក់ឈ្មោះម៉ារប៉ះនៅទីចំការមួយ ៤៧

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១២ ខ្សែទី ៧ ព.ស ២៤៨៣ គ.ស ១៩៤០

A-ឆ្នាំគម្រប់ ១២  
D-បញ្ជីរឿង  
១- ឧស្សាហកម្មជាតួបេះដូងនៃសេដ្ឋកិច្ច --ខេមររង្សី រៀបរៀង
២- ពង្សាវតារសង្ខេបរបស់ជាតិហេប្រី --អ្នកមហាថែមប្រែនិងរៀបរៀង ពីប្រវត្តិសាស្ត្រសាកល របស់ ហ្លួង វិចិត្រវាទការ ១៩
៣- និយាយពីការរចនាបែបក្រិត ពុទ្ធសាសនានៅស្រុកគន្ធារៈ ប្រទេសឥណ្ឌៀ ២៩
៤- និយាយអំពីប្រទេសភូមាក្នុងសម័យអង់គ្លេសចាត់ការគ្រប់គ្រង ៣៣
៥- ហោរាសាស្ត្រនិងព្រះពុទ្ធសាសនា របស់ --ហ្លួងសារានុប្រពន្ធ (តនឹងចប់) ៤១
៦- ពុទ្ធប្បវត្ដិចិន (តមក) ៤៩
៧- ប្រវត្ដិមីលរេប៉ះប្រែចេញពីភាសាទីបេ តាំងមកជាភាសាបារាំងសែសរបស់ --លោកស៊័កបាកូត៍ (តមក) ៥៣
រូបក្រៅរឿង គំនូររបស់ចិន ៨- អំពីនាងសុជាតាថ្វាយមធុបាយាស
៩- អំពីព្រះពោធិសត្វទ្រង់ស្រង់ទឹកជាដំបូង ១៧
១០- អំពីបាច់ស្មៅរបស់ស្វស្ដិកព្រាហ្មណ៍ ២៧
១១- អំពីវិធីល្បួងនៃធីតាក្រុងមារ ៣៩
១២- អំពីបុត្រីនៃក្រុងមារ ៤៧
រចនាទីបេតាំង ១៣- អំពីគ្រូមីលរេប៉ះ ល្បងចិត្ដមីលរេប៉ះ ៥១

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១២ ខ្សែទី ៨ គ.ស ១៩៤០ ព.ស ២៤៨៣

A-ឆ្នាំគម្រប់ ១២  
D-បញ្ជីរឿង  
១- ប្រវត្ដិនៃមហាបុរសតាំងពីដើមរៀងៗមក របស់ --លោកអគ្គលេខាធិការនៃពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ (មានត)
២- ការសំដែងសេចក្ដីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ចំពោះវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់ --លោកគ្រូព្រះឧត្ដម មុនី អ៊ុម ស៊ូរ នៅឱកាសធ្វើបុណ្យឈាបនកិច្ចថ្ងៃ ៤ ណូវ៉មប្រី ១៩៣៩ ១៥
៣- និយាយពីពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសជប៉ុន --តាមសៀវភៅលោកតូមោមុ៍តស៊ុ (មានត) ៣១
៤- ពង្សាវតារសង្ខេបរបស់ជាតិហេប្រី --អ្នកមហាថែម ប្រែចេញពីប្រវត្តិសាស្ត្រសាកលថៃ របស់ហ្លួង វិចិត្រវាទការ (តនិងចប់) ៤៥
៥- ពុទ្ធប្បវត្ដិចិន (តមក) ៥៩
៦- ប្រវត្ដិមីលរេប៉ះ ប្រែពីភាសាទីបេតាំងមកជាភាសាបារាំងសែស របស់ --លោកស៊័ក បាកូត៍(តមក) ៦៣
៧- ប្រជុំពាក្យកាព្យភាគ ទី៤ របស់ --រក្សភិរម្យអួង(មានត) ៦៥
៨- សេចក្ដីជូនដំណឹង  
រូបក្រៅរឿង តាមរូបគំនូរចិន ៩- អំពីក្រុងមាលេលើកទ័ព
១០- អំពីមុច្ចលិន្ទនាគរាជាបាំងភ្លៀងថ្វាយព្រះពុទ្ធ ១៣
១១- អំពីអ្នកចែវទូកចម្លងម្នាក់មានសេចក្ដីស្ដាយក្រោយ ២៩
១២- អំពីបញ្ចវគ្គិយថ្វាយខ្លួនជាសាវក ៤៣
១៣- អំពីការទ្រង់ឃាត់មហារលកទឹកសមុទ្រ ៥៧
គំនូរទីបេតាំង ១៤- អំពីមីលរេប៉ះ លាគ្រូត្រឡប់ទៅស្រុកវិញ ៦១

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១២ ខ្សែទី ៩ គ.ស ១៩៤០ ព.ស ២៤៨៣

A-ឆ្នាំគម្រប់ ១២  
D-បញ្ជីរឿង  
១- អំពីស្តូបរបស់ព្រះបាទធម្មាសោក របស់ --លោកប៉ូល មុស
២- ពង្សាវតារសង្ខេបនៃប្រទេសហ្វេនីសាំង --អ្នកមហាថែមស្រង់យកនិងប្រែចេញពីពង្សាវតារសាកលថៃ របស់ហ្លួងវិចិត្រវាទការ
៣- អំពីយោបល់លោកអល្ប៊ែរស្វេតសែរ ថ្លែងពីពុទ្ធសាសនា ១៥
៤- អំពីពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសជប៉ុន --តាមសៀវភៅលោកតូមោមុ័តស៊ុ ២៥
៥- ពុទ្ធប្បវត្ដិ តាមគំនូររបស់ចិន (តមក) ៤១
៦- ប្រវត្ដិមីលរេប៉ះ ប្រែចេញពីភាសាទីបេតាំងមកជាបារាំងសែស របស់ --លោកស៊័កបាកូត៍ (នៅមានត) ៤៥
៧- ដំណឹងផ្សេងៗ ៤៧
៨- ប្រជុំពាក្យកាព្យខ្មែរភាគ ទី ៤ របស់ --រក្សភិរម្យអួង (ត) ៥១
៩- សេចក្ដីជូនដំណឹង  
រូបក្រៅរឿង តាមបែបគំនូរចិន ១០- អំពីព្រះរាហុលកុមារចេញបួស
១១- អំពីសុទត្ដសេដ្ឋីក្រាបបង្គំទូលអារាធនា
១២- អំពីការចំណាយទ្រព្យទិញសួនដេនវន ១៣
១៣- អំពីការទ្រង់ផ្លាស់ចិត្តគំនិតរបស់ពួកអ្នកនេសាទត្រី ២៣
១៤- អំពីការទ្រង់ផ្ចាញ់ផ្ចាលហ្វូងដំរីចុះប្រេង ៣៩
គំនូរទីបេតាំង ១៥- លោកមីលរេប៉ះ ហោះឡើងទៅលើអាកាស ៤៣

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១២ ខ្សែទី ១០ គ.ស ១៩៤០ ព.ស ២៤៨៣

A-ឆ្នាំគម្រប់ ១២  
D-បញ្ជីរឿង  
១- អនាម័យកថា របស់ --ខេមររង្សី (នៅមានត)
២- ខ្សែកុននិយាយពីលោកប៉ាស្ទ័រ ១៧
៣- រូបរទេះទឹមសត្វនិងសេះក្នុងសម័យពីដើមរៀងៗមក របស់ --លោកអគ្គលេខាធិការពុទ្ធសាសន បណ្ឌិត្យ ២៧
៤- ប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសប៉េរ្ស៊ី --អ្នកមហាថែម ប្រែចេញពីប្រវត្តិសាស្ត្រសាកលថៃរបស់ហ្វូងវិចិត្រវាទការ ៣៣
៥- ប្រវត្ដិន័យមហាបុរសតាំងអំពីដើមរៀងៗមក (តមក) ៤៥
៦- ពុទ្ធប្បវត្ដិ តាមរូបគំនូរចិន (តមក) ៥៣
៧- ប្រវត្ដិមីលរេប៉ះ ប្រែពីភាសាទីបេតាំងមកជាភាសាបារាំងសែស របស់ --លោកស៊័កបាកគូត៍ (តមក) ៥៧
៨- ប្រជុំពាក្យកាព្យភាគ ទី ៤ របស់ --រក្សភិរម្យ អួង (តមក) ៥៩
៩- បដិទិនឆ្នាំ ១៩៤១  
១០- សេចក្ដីជូនដំណឹង  
រូបក្រៅរឿង តាមបែបគំនូរចិន ១១- អំពីទ្រង់ផ្លាស់ចិត្តគំនិតរបស់រុចិក
១២- អំពីទ្រង់រក្សាឱ្យសះជាភ្នែកខ្វាក់របស់ក្មេងម្នាក់
១៣- អំពីទ្រង់ផ្លាស់ចិត្តគំនិតរបស់អ្នកស៊ីឈ្នួលចាក់សម្រាម ២៥
១៤- អំពីការយាងចុះទៅស្ថាននគរ ៣១
អំពីការបូជាផ្ញីផ្កា ៤៣
១៥- អំពីមរណៈនៃមីលរេប៉ះ ៥៥

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១២ ខ្សែទី ១១ គ.ស ១៩៤០ ព.ស ២៤៨៣

A-ឆ្នាំគម្រប់ ១២  
D-បញ្ជីរឿង  
១- អំពីគោលសំខាន់ៗនៃព្រះពុទ្ធសាសនា សំខាន់ពួកមនុស្សទំនើបថ្មីរបស់ --លោកគូមោម៉័តស៊ុ
២- និយាយអំពីការរចនាខ្មែរ ស្រង់យកនិងប្រែចេញពីវចនានុក្រមរបស់ --លោក គឹយ្យេត៍ ១១
៣- អំពីពង្សាវតារប្រទេសក្រិច ស្រង់និងរៀបរៀងតាមគោលចារឹកផ្សេងៗ នៃប្រវត្តិសាស្ត្រសាកល (តនិងចប់) ១៩
៤- អនាម័យកថា របស់ --ខេមររង្សី (មានត) ៣១
៥- ប្រវត្ដិនៃមហាបុរស តាំងពីដើមរៀងៗមក (មានត) ៤៥
៦- ពុទ្ធប្បវត្ដិតាមគំនូរចិន (មានត) ៥១
៧- ប្រវត្ដិមីលរេប៉ះ ប្រែចេញពីទីបេតាំងមកជាភាសាបារាំងសែស របស់ --លោកស៊័ក បាកូត៍ (តនិងចប់) ៥៥
៨- ដំណឹងផ្សេងៗ ៥៩
៩- ប្រជុំពាក្យកាព្យខ្មែរភាគ ទី៤ របស់ --រក្សាភិរម្យ អួង (ត) ៦៣
១០- ចំណែកខេមរជាតិក្នុងប្រទេសថៃឡងដ៍ របស់ --លោក ពីយែរអង់ដែល  
១១- បដិទិនឆ្នាំ ១៩៤១  
១២- សេចក្ដីជូនដំណឹង  

រូបក្រៅរឿង តាមគំនូរចិន

១៣- អំពីការបូជាដីខ្សាច់

១៤- អំពីទ្រង់បច្ចឹមបិណ្ឌបាត
១៥- ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រទានបច្ចឹមឱវាទ ១៧
១៦- អំពីទ្រង់ចូលបរិនិព្វាន ២៩
១៧- អំពីសេចក្ដីសៅសោក ៤៣
គំនូរទីបេតាំង ១៨- មីលរេប៉ះត្រឡប់ជាមានរូបរាងជាសមណៈប្រាកដឡើងវិញទៀត ៥៣

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១២ ខ្សែទី ១២ គ.ស ១៩៤០ ព.ស ២៤៨៣

A-ឆ្នាំគម្រប់ ១២  
D-បញ្ជីរឿង  
១- ក្រុងកម្ពុជាបានទទួលសម្បត្តិមរតកពីមហានគរខ្មែរពីដើម (សេចក្ដីរបស់ --កម្ពុបុត្រ)
២- និយាយពីចំណេះវិជ្ជាក្នុងលោក ស្រង់យកពីពង្សាវតារដែលរាវរកឃើញនៅលោកនេះ ១៥
៣- ពង្សាវតារប្រទេសក្រិច ស្រង់ពីគោលចារឹកផ្សេងៗនៃប្រវត្ដិសាកល (មានត) ២៥
៤- អនាម័យកថា របស់ --ខេមររង្សី (មានត) ៣៩
៥- ពុទ្ធប្បវត្ដិ តាមគំនូររបស់ចិន (តនិងចប់) ៥៣
៦- ប្រជុំពាក្យកាព្យភាគទី ៤ របស់ --រក្សភិរម្យ អួង (តនិងចប់) ៥៥
៧- បដិទិនឆ្នាំ ១៩៤១  
៨- សេចក្ដីជូនដំណឹង  
រូបក្រៅរឿង តាមគំនូរចិន ៩- សម្ដេចមហាមាយាទេវីចុះពីស្ថានតុសិត
១០- សេចក្ដីអស្ចារ្យនៃព្រះបាទរបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ ១៣
១១- អ្នកដុតភ្លើងៗមិនឆេះ ២៣
១២- ការបែងចែកព្រះសារីរិកធាតុ ៣៧
១៣- អំពីបឋមសង្គាយនា ៥១

Flag Counter