គ.ស. ១៩៥១

អត្ថបទក្បាលទី១ លេខ១ ឆ្នាំទី ២៣ ខែមករា ព.ស២៤៩៤ គ.ស ១៩៥១

A-ឆ្នាំទី ២៣  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ប្រវត្តិសាស្ត្រនៃស៊ីវិឡៃខ្មែរបុរាណ (តចប់) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក
២- សព្ទបារាំងប្រែជាខ្មែរ (តមក) --ម៉ិញ ន៉ាគ្រី ១០
៣- រឿងព្រេងភូមា (តមក) --សាង សាវ៉ាត ១៤
៤- រឿងសាមកុក (តមក) --នូ កន ២៣
៥- ព្រះរាជពង្សាវតារប្រទេសកម្ពុជា (តមក) --ឈឹម ក្រសេម ៣៥
៦- សាវតារវត្តបាចិណារាម (តមក) --ព្រះវិនយធរគណ ៤៣
៧- ប្រទេសអេសុប (តចប់) --លោក ផេង ជ្រីវ ៥២
II. ផ្នែកសាសនា  
៨- ពន្លឺអាស៊ីទ្វីប (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ៦២
៩- ឧបក្កិលេស ១៦ ពាក្យកាព្យ --យូរ អ៊ុន ៦៧
III. កំណត់នឹងប្រវត្តិការណ៍  
១០- ពិធីទទួលសម្ដេចសង្ឃនាយក ជួន ណាត នៅវត្តដំណាក់ (សៀមរាប) --ព្រះមហា កែ អឿន ៧៤
១១- បញ្ជីរាយនាមចៅអធិការដែលតាំងថ្មី (តមក) --ក្រសួងធម្មការ ៧៩

អត្ថបទក្បាលទី១ លេខ២ ឆ្នាំទី ២៣ ខែកុម្ភៈ ព.ស២៤៩៤ គ.ស ១៩៥១

A-ឆ្នាំទី ២៣  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ការបណ្ដុះនិស្ស័យ --ព្រះមហា ប៉ឹម ប៉ម ៤៣
២- សព្ទបារាំងប្រែជាខ្មែរ (តមក) --លោក ម៉ិញ ន៉ាគ្រី ៩១
៣- រឿងព្រេងភូមា (តមក) --សាង សាវ៉ាត ៩៥
៤- រឿងសាមកុក (តមក) --នូ កន ១០៣
៥- ព្រះរាជពង្សាវតារប្រទេសកម្ពុជា (តមក) --ឈឹម ក្រសេម ១១២
II. ផ្នែកសាសនា  
៦- ពុទ្ធសាសនានឹងគ្រឹស្តសាសនា (សន្និសិទ លោកវេជ្ជបណ្ឌិតមីគូត៍) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ១១៨
៧- ពន្លឺអាស៊ីទ្វីប (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ១២២
៨- ទិដ្ឋិធម្មិកកថា --ព្រះទេពសត្ថា សូរ ហាយ ១២៦
III. កំណត់នឹងប្រវត្តិការណ៍  
៩- ពិធីទទួលសម្ដេចសង្ឃនាយក ជួន ណាត នៅវត្តដំណាក់ (សៀមរាប) --ព្រះមហា កែ អឿន ១៣៨
១០- អនុសំវច្ឆរៈមហាសន្និបាត --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ១៥១

អត្ថបទក្បាលទី១ លេខ៣ ឆ្នាំទី ២៣ ខែមិនា ព.ស២៤៩៤ គ.ស ១៩៥១

A-ឆ្នាំទី ២៣  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ពុទ្ធសាសនានឹងគ្រឹស្តសាសនា (សន្និសិទ លោកវេជ្ជបណ្ឌិតមីគូត៍) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ១៦៣
២- ពន្លឺអាស៊ីទ្វីប (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ១៦៩
៣- ធម្មបរិយាយ --ព្រះគ្រូបញ្ញាលិខិត កៅ ស៊ិម ១៧៧
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- ការបណ្ដុះនិស្ស័យ --ព្រះមហា ប៉ឹម ប៉ម ១៨៥
៥- សព្ទបារាំងប្រែជាខ្មែរ (តមក) --លោក ម៉ិញ ន៉ាគ្រី ១៩៣
៦- រឿងព្រេងភូមា (តចប់) --សាង សាវ៉ាត ១៩៥
៧- រឿងសាមកុក (តមក) --នូ កន ២០៧
៨- ព្រះរាជពង្សាវតារប្រទេសកម្ពុជា (តមក) --ឈឹម ក្រសេម ២១១
III. កំណត់នឹងប្រវត្តិការណ៍  
៩- អនុសំវច្ឆរៈមហាសន្និបាត (តចប់) --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ២២៥

អត្ថបទក្បាលទី១ លេខ៤ ឆ្នាំទី ២៣ ខែមេសា ព.ស២៤៩៤ គ.ស ១៩៥១

A-ឆ្នាំទី ២៣  
D-បញ្ជីរឿង  
F-ស័ព្ទសាធុការពរឆ្នាំថោះ ត្រីស័ក ព. ស. ២៤៩៤  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ពុទ្ធសាសនានឹងគ្រឹស្តសាសនា (សន្និសិទ លោកវេជ្ជបណ្ឌិតមីគូត៍ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ២៤៤
២- ពន្លឺអាស៊ីទ្វីប (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ២៤៩
៣- សង្គហធម៌ --ព្រះវិន័យធម្ម យូរ ប៉ុណ ២៥៦
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- សារលិខិតនៃលោកស្វាមីវិកេកានន្ទ --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ២៦៦
៥- ការបណ្ដុះនិស្ស័យ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹម ប៉ម ២៧២
៦- សាវតារវត្តកែវនពរង្សីហៅរកា --ព្រះមហា គុយ ហួត ២៨១
៧- បញ្ហាភាសិតដប់ពីរ --លោក ប៊ូ ប៉ូ ២៨៧
៨- រឿងសាមកុក (តមក) --នូ កន ២៩៦
៩- ព្រះរាជពង្សាវតារប្រទេសកម្ពុជា (តមក) --ឈឹម ក្រសេម ៣០៦
III. កំណត់នឹងប្រវត្តិការណ៍  
១០- ពិធីបុណ្យប្រគេនព្រហ្មទានចំពោះព្រះសង្ឃ ៨៨រូប ដែលប្រឡងជាប់សញ្ញាប័ត្រសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់ --សមាគមមិត្តសាលាបាលី ៣១០

អត្ថបទក្បាលទី១ លេខ៥ ឆ្នាំទី ២៣ ខែឧសភា ព.ស២៤៩៤ គ.ស ១៩៥១

A-ឆ្នាំទី ២៣  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ពុទ្ធសាសនានឹងគ្រិស្តសាសនា (សន្និសិទ លោកវេជ្ជបណ្ឌិតមីគូត៍ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ៣២៣
២- ពន្លឺអាស៊ីទ្វីប (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ៣២៨
៣- បភាកថា --អាចារ្យ ខោល ប្រាក់ ៣៣៤
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- សារលិខិតនៃលោកស្វាមីវិកេកានន្ទ (តចប់) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ៣៤២
៥- ការបណ្ដុះនិស្ស័យ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹម ប៉ម ៣៤៧
៦- អ៊‍ឺឡេណា - សិម្យ៉ាណា --លោក ផេង ជ្រីវ ៣៥៩
៧- សព្ទបារាំងប្រែជាខ្មែរ (តមក) --លោក ម៉ិញ ន៉ាគ្រី ៣៦៨
៨- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៣៧៣
៩- ព្រះរាជពង្សាវតារប្រទេសកម្ពុជា (តមក) --ឈឹម ក្រសេម ៣៨៦
III. កំណត់នឹងប្រវត្តិការណ៍  
១០- ពិធីបុណ្យប្រគេនព្រហ្មទានចំពោះព្រះសង្ឃ ៨៨រូប ដែលប្រឡងជាប់សញ្ញាប័ត្រសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់ (តចប់) --សមាគមមិត្តសាលាបាលី ៣៩៣

អត្ថបទក្បាលទី១ លេខ៦ ឆ្នាំទី ២៣ ខែមិថុនា ព.ស២៤៩៤ គ.ស ១៩៥១

A-ឆ្នាំទី ២៣  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ពុទ្ធសាសនានឹងគ្រិស្តសាសនា (សន្និសីទ លោកវេជ្ជបណ្ឌិតមីគូត៍ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ៤០៣
២- ពន្លឺអាស៊ីទ្វីប (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ៤០៩
៣- ពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសជប៉ុន --លោក ប៊ូ ប៉ូ ៤១៦
៤- សរណកថា --លោក អាចារ្យ នង សមិទ្ធិ ៤២៤
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៥- ការបណ្ដុះនិស្ស័យ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹម ប៉ម ៤៣២
៦- អ៊‍ឺឡេណា - សិម្យ៉ាណា --លោក ផេង ជ្រីវ ៤៤២
៧- សព្ទបារាំងប្រែជាខ្មែរ (តមក) --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៤៥២
៨- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៤៥៩
៩- ព្រះរាជពង្សាវតារប្រទេសកម្ពុជា (តមក) --ឈឹម ក្រសេម ៤៧៣
III. កំណត់នឹងប្រវត្តិការណ៍  
១០- បញ្ជីរាយនាមចៅអធិការដែលទើបតាំងថ្មី (តមក) --ក្រសួងធម្មការ ៤៧៩

អត្ថបទក្បាលទី២ លេខ៧ ឆ្នាំទី ២៣ ខែកក្កដា ព.ស២៤៩៤ គ.ស ១៩៥១

A-គំរបសៀវភៅ  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ពុទ្ធសាសនានឹងគ្រិស្តសាសនា (សន្និសីទ លោកវេជ្ជបណ្ឌិតមីគូត៍) (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ៤៨៣
២- ពន្លឺអាស៊ីទ្វីប (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ៤៨៩
៣- អបាយមុខ --ព្រះគ្រូសិរីសោភ័ណ កឹម តូ ៤៩៧
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- ការបណ្ដុះនិស្ស័យ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ៥០៧
៥- អំឡេណា សំម្យ៉ាណា (តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ ៥១៥
៦- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៥២៣
៧- ព្រះរាជពង្សាវតារប្រទេសកម្ពុជា (តមក) --ឧកញ៉ា ឈឹម ក្រសេម ៥៣៥
៨- រឿងអារក្សថ្លែងរឿងម្ភៃប្រាំ --លោក សាង សាវ៉ាត ៥៤២
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- ដំណើរមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានៃមហាបណ្ឌិត គុណបាលបិយសេន ម៉ាល៉ាល៉សេកេរៈ --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៥៥០

អត្ថបទក្បាលទី២ លេខ៨ ឆ្នាំទី ២៣ ខែ សីហា ព.ស២៤៩៤ គ.ស ១៩៥១

A-គម្របសៀវភៅ  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ពុទ្ធសាសនានឹងគ្រិស្តសាសនា (សន្និសីទ លោកវេជ្ជបណ្ឌិតមីគូត៍) (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ៥៦៤
២- ពន្លឺអាស៊ីទ្វីប (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ៥៧០
៣- ឃរាវាសធម្មកថា --ព្រះគ្រូមុនីសោភ័ណ សេខ នាង ៥៧៥
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- ការបណ្ដុះនិស្ស័យ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ៥៨៤
៥- អំឡេណា សិម្យ៉ាណា (តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ ៥៩៣
៦- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៦០១
៧- ព្រះរាជពង្សាវតារប្រទេសកម្ពុជា (តមក) --ឧកញ៉ា ឈឹម ក្រសេម ៦១៤
៨- រឿងអារក្សថ្លែងរឿងម្ភៃប្រាំ (តមក) --លោក សាង សាវ៉ាត ៦១៩
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- ដំណើរមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានៃមហាបណ្ឌិត គុណបាលបិយសេន ម៉ាល៉ាល៉សេកេរៈ --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៦២៨
១០- កម្ពុជាចូលជាសមាជិកនៃពុទ្ធិកសមាគមពិភពលោក នៅលង្កាទ្វីប  

អត្ថបទក្បាលទី២ លេខ៩ ឆ្នាំទី ២៣ ខែ កញ្ញា ព.ស២៤៩៤ គ.ស ១៩៥១

A-គំរបសៀវភៅ  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ពុទ្ធសាសនានិងគ្រិស្តសាសនា (សន្និសីទ លោកវេជ្ជបណ្ឌិតមីគូត៍) (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ៦៤៣
២- ពន្លឺអាស៊ីទ្វីប (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ៦៤៧
៣- វិនយកថា --ព្រះបាឡាត់អរិយកស្សប តុង ឈួន ៦៥៣
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- ការបណ្ដុះនិស្ស័យ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ៦៥៩
៥- អំឡេណា សិម្យ៉ាណា (តចប់) --លោក ផេង ជ្រីវ ៦៧០
៦- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៦៧៨
៧- ព្រះរាជពង្សាវតារប្រទេសកម្ពុជា (តមក) --ឧកញ៉ា ឈឹម ក្រសេម ៦៩៣
៨- រឿងអារក្សថ្លែងរឿងម្ភៃប្រាំ (តមក) --លោក សាង សាវ៉ាត ៧០០
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- ដំណើរមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានៃមហាបណ្ឌិត គុណបាលបិយសេន ម៉ាល៉ាល៉សេកេរៈ (តមក) --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៧១០

អត្ថបទក្បាលទី២ លេខ១០ ឆ្នាំទី ២៣ ខែតុលា ព.ស២៤៩៤ គ.ស ១៩៥១

A-គំរបសៀវភៅ  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ពុទ្ធសាសនា និងគ្រិស្តសាសនា (សន្និសីទ លោកវេជ្ជបណ្ឌិតមីគូត៍) (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ៧២៣
២- ពន្លឺអាស៊ីទ្វីប (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ៧២៧
៣- សម្មាទិដ្ឋិកថា --ព្រះអាចារ្យ អាំ សាមុល ៧៣១
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- រឿងមនុស្សថ្ម --លោក ផេង ជ្រីវ ៧៤១
៥- ការបណ្ដុះនិស្ស័យ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ៧៥៦
៦- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៧៦៣
៧- ព្រះរាជពង្សាវតារប្រទេសកម្ពុជា (តមក) --ឧកញ៉ា ឈឹម ក្រសេម ៧៧១
៨- រឿងអារក្សថ្លែងរឿងម្ភៃប្រាំ --លោក សាង សាវ៉ាត ៧៧៧
III. កំណត់នឹងប្រវត្តិសាស្ត្រ  
៩- ដំណើរមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានៃមហាបណ្ឌិត ឮគុណបាលបិយសេន ម៉ាល៉ាល៉សេកេរៈ --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៧៨៧

អត្ថបទក្បាលទី២ លេខ១១ ឆ្នាំទី ២៣ ខែវិច្ឆិកា ព.ស២៤៩៤ គ.ស ១៩៥១

A-គំរបសៀវភៅ  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ពុទ្ធសាសនានិងគ្រិស្តសាសនា (សន្និសីទ លោកវេជ្ជបណ្ឌិតមីគូត៍) (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ៨០៣
២- ពន្លឺអាស៊ីទ្វីប (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ៨០៨
៣- ទិដ្ឋិធម្មិកកថា --ព្រះអារិយកស្សប កែវ អ៊ូច ៨១២
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- ប្រស្នាពិធីបុណ្យខ្មោច --លោក ប៊ូ ប៉ូ ៨១៨
៥- រឿងស្ដេចត្រី --លោក ផេង ជ្រីវ ៨៣១
៦- ការបណ្ដុះនិស្ស័យ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ៨៤៣
៧- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៨៥១
៨- ព្រះរាជពង្សាវតារប្រទេសកម្ពុជា (តមក) --ឧកញ៉ា ឈឹម ក្រសេម ៨៦១
៩- រឿងអារក្សថ្លែងរឿងម្ភៃប្រាំ --លោក សាង សាវ៉ាត ៨៦៤
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១០- អនិច្ចំធម្មនៃព្រះទេពមុនី យូរ ប៉ុណ្ណ --ព្រះទេពសត្ថា សូរ ហាយ ៨៧១

អត្ថបទក្បាលទី២ លេខ១២ ឆ្នាំទី ២៣ ខែធ្នូ ព.ស២៤៩៤ គ.ស ១៩៥១

A-គំរបសៀវភៅ  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ពុទ្ធសាសនា និងគ្រិស្តសាសនា (សន្និសីទ លោកវេជ្ជបណ្ឌិតមីគូត៍) (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ៨៨៦
២- ពន្លឺអាស៊ីទ្វីប (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ៨៩៥
៣- លោកបាលធម៌ --ព្រះអារិយកស្សប តុង ឈួន ៩០២
៤- កវីធម្មភាសិត --ព្រះមហា ឱម ណាគ្រី ៩០៧
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៥- សុភាសិតប្រឌិតរឿង --ព្រះមហា អ៊ុម សុខ ៩១១
៦- រឿងអាយោនទាហានចាស់ --សាស្ត្រាចារ្យ ផេង ជ្រីវ ៩១៤
៧- ការបណ្ដុះនិស្ស័យ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ៩២៥
៨- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៩៣០
៩- ព្រះរាជពង្សាវតារប្រទេសកម្ពុជា (តមក) --ឧកញ៉ា ឈឹម ក្រសេម ៩៣៨
១០- រឿងអារក្សថ្លែងរឿងម្ភៃប្រាំ --លោក សាង សាវ៉ាត ៩៤២
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១១- ពិធីប្រឡងធម្មវិន័យ វត្តព្រះរតន៍ ខេត្ដសៀមរាប --ព្រះមហា កែ អឿន ៩៥៣
១២- សេចក្ដីជូនដំណឹង  

គ.ស. ១៩៦៤

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៣៦ ខ្សែទី១ ព.ស ២៥០៦ គ.ស ១៩៦៤

A-គំរប  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ព្រះពុទ្ធសាសនា នឹង ពុទ្ធសាសនិក (វិចារណកថា)លោក ផេង ជ្រីវ និពន្ធ
២-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរព្រះមហាបដ្ឋាន)--លោក ប៊ូ ប៉ូរ តែងរៀបរៀង (ត)
៣-ទ្វាទេសកម្មកថា--ព្រះមុន្នីកោសល សរូ ហាយ អធិបតីរងនៃក្រុម ជំនុំព្រះត្រៃបិដក រៀបរៀង ១៦
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៤-បញ្ហាជីវិត (វិចារណកថា)--សហជីវិន ផល ទិត្យ នៅពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យនិពន្ធ ៣០
៥-វចនានុក្រម សំស្ក្រឹត-ខ្មែរ (តមក)--ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៤១
៦-រឿងអាប៊ូលហ្វ៉ាអ៊ួរិស៍--លោក រ៉ាយ ល្មុត ដំណាងរាស្ត្រប្រែរៀបរៀង ៤៣
៧-រឿង សាមកុក (តមក)--ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ៥៤
៨-ល្បើកឡាហ្វុងតែន--លោក ផេង ជ្រីវ ប្រែពីភាសាបារាំង (ត) ៧៩
៩-រឿងព្រេងចិន (យើងត្រូវចែកការគ្នាធ្វើ)--លោក រ៉ាយ ប៊ុក ប្រែពី ភាសាបារាំង (ត) ៨៤
១០-ទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ប្រាសាទវត្ដអង្គរ នៅខេត្ដកំពង់ចាម ៨៦
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១១-អនុសំវច្ឆរៈ មហាសន្និបាត នៃមន្ត្រីសង្ឃលើកទី ២០ ឆ្នាំ ១៩៦៤ ៩៦
១២-សុន្ទរកថា សហជីវិនអនុរដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងធម្មការ ១០២
១៣-រឿងតាំងចៅអធិការ សំរាប់វត្តនានា ១០៨

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៣៦ ខ្សែទី២ ព.ស ២៥០៦ គ.ស ១៩៦៤

A-គម្រប  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-វេរកថា--ព្រះសាសនមុន្នី កឹម តូរព្រះត្រៃបិដក តែងរៀបរៀង ១១១
២-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរព្រះមហាបដ្ឋាន)--លោក ប៊ូ ប៉ូរ តែងរៀបរៀង (ត) ១២៤
៣-ព្រះវិធូរជាតក ១៣៤
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៤-គួរតែប្រឡេៈភារៈខ្លះចោល (វិចារណកថា)--លោក ផេង ជ្រីវ និពន្ធ ១៤៩
៥-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត-ខ្មែរ (តមក)--ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ១៦១
៦-រឿងអាប៊ូលហ្វ៉ាអ៊ួរិស៍--លោក រ៉ាយ ល្មុត ដំណាងរាស្ត្រប្រែរៀបរៀង ១៦៣
៧-ល្បើកឡាហ្វុងតែន--លោក ផេង ជ្រីវ ប្រែពីភាសាបារាំង (ត) ១៧១
៨-រឿង សាមកុក (តមក)--ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ១៧៦
៩-រឿងព្រេងចិន (យើងត្រូវចែកការគ្នាធ្វើ)--លោក រ៉ាយ ប៊ុក ប្រែពី ភាសាបារាំង (ត) ២០៧
១០-ទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ លទ្ធផលនៃការប្រឡងទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ក្នុងឆមាសទី ២ ឆ្នាំ១៩៦៣ ២១០
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១១-ប្រវត្ដិនៃវត្តប្រាង្គ --រៀបរៀងដោយព្រះតេជគុណព្រះពោធិវង្ស ហួត តាត អគ្គធិការនៃពុទ្ធិកសិក្សា ២១៥
១២-រឿងតាំងចៅអធិការ នឹងគ្រូសូត្រក្នុងវត្តនានា ក្នុងព្រះរាជអាណាចក្រ ២២២
១៣-ដំណឹងពីពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ២២៨

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៣៦ ខ្សែទី៣ ព.ស ២៥០៦ គ.ស ១៩៦៤

A-គំរប  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-សប្បុរសធម្មកថា--ដោយ ភិក្ខុ អ៊ុង សុខ វត្តពិភទ្ទរង្សី តែងរៀបរៀង ២២៩
២-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរព្រះមហាបដ្ឋាន)--លោក ប៊ូ ប៉ូរ តែងរៀបរៀង (ត) ២៤១
៣-អ្នកមានគុណ--រៀបរៀងដោយ លោក ហេង សមអាន នៅសេនាធិការយោធភូមិភាគ ទី១ កំពង់ចាម ២៤៩
៤-ព្រះវិធូរជាតក (ត) ២៦៥
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៥-ជម្ងឺមីក្រូ នឹង ជម្ងឺវិទ្យុ (វិចារណកថា)--លោក ផេង ជ្រីវ និពន្ធ ២៧៧
៦-វចនានុក្រម សំស្ក្រឹត-ខ្មែរ (តមក)--ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ២៨៦
៧-រឿងអាប៊ូលហ្វ៉ាអ៊ួរិស៍--លោក រ៉ាយ ល្មុត ដំណាងរាស្ត្រប្រែរៀបរៀង ២៨៨
៨-ល្បើកឡាហ្វុងតែន--លោក ផេង ជ្រីវ ប្រែពីភាសាបារាំង (ត) ២៩៦
៩-រឿង សាមកុក (តមក)--ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ៣០០
១០-ព្រះរាជនិពន្ធ រាមកេរ្តិ៍--ដោយ លោក ឌឹក គាម ៣០៧
១១-រឿងព្រេងចិន (ចចកក្លែងធ្វើជាស្ដេច)--លោក រ៉ាយ ប៊ុក ប្រែពី ភាសាបារាំង (ត) ៣២០
១២-ទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ល្ខោននបាមោថ៍យ ៣២៤
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១៣-ប្រវត្ដិនៃវត្តប្រាង្គ --រៀបរៀងដោយព្រះតេជគុណព្រះពោធិវង្ស ហួតតាត អគ្គ ធិការនៃពុទ្ធិកសិក្សា ៣៣៨
១៤-បុណ្យបញ្ចុះសីមា នឹង ឆ្លងវិហារវត្តប្រាង្គ ៣៤៣
១៥-រឿងតាំងចៅអធិការ នឹងគ្រូសូត្រក្នុងវត្តនានា ក្នុងព្រះរាជអាណាចក្រ ៣៤៦

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៣៦ ខ្សែទី៤ ព.ស ២៥០៦ គ.ស ១៩៦៤

AA- សព្ទសាធុការពរ  
A-គំរប  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ជ័យបរាកថា--ដោយ ព្រះភិក្ខុ ពុទ្ធ វ៉ន វត្តកោះភ្នំពេញ រៀបរៀង ៣៥១
២-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរព្រះមហាបដ្ឋាន)--លោក ប៊ូ ប៉ូរ តែងរៀបរៀង (ត) ៣៦២
៣-អ្នកមានគុណ--រៀបរៀងដោយ លោក ហេង សមអាន នៅសេនាធិការយោធភូមិភាគ ទី១ កំពង់ចាម ៣៦៩
៤-ព្រះវិធូរជាតក (ត) ៣៨១
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៥-ចម្បាំងក្នុងលោក (វិចារណកថា)--ដោយ ប៊ូ នរិន្ទ សង្កាត់លេខ ៥ ក្រុងភ្នំពេញ រៀបរៀង ៣៩២
៦-វចនានុក្រម សំស្ក្រឹត-ខ្មែរ (តមក)--ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៣៩៩
៧-រឿងអាប៊ូលហ្វ៉ាអ៊ួរិស៍--លោក រាយ ល្មុត ដំណាងរាស្ត្រប្រែរៀបរៀង ៤០១
៨-ល្បើកឡាហ្វុងតែន--លោក ផេង ជ្រីវ ប្រែពីភាសាបារាំង (ត) ៤០៩
៩-រឿង សាមកុក (តមក)--ឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ៤១៤
១០-ព្រះរាជនិពន្ធ រាមកេរ្តិ៍--ស្រាវជ្រាវដោយ លោក ឌ គាម ៤២៤
១១-រឿងព្រេងចិន (រឿងកូនអូដ្ឋ)--លោក រ៉ាយ ប៊ុន ប្រែពីរភាសាបារាំង (ត) ៤៣៤
១២-ទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ រឿងព្រេង បឹងតេ ៤៣៩
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១៣-ប្រវត្ដិនៃវត្តប្រាង្គ—រៀបរៀងដោយព្រះតេជគុណព្រះពោធិវង្ស ហួត តាត អគ្គធិការនៃពុទ្ធិកសិក្សា (ត) ៤៧៧
១៤-បុណ្យបញ្ចុះសីមា នឹង ឆ្លងវិហារវត្តប្រាង្គ (តចប់) ៤៥៤
១៥-រឿងតាំងចៅអធិការ នឹងគ្រូសូត្រក្នុងវត្តនានា ក្នុងព្រះរាជអាណាចក្រ (ត) ៤៥៨
១៦-សេចក្ដីផ្សេងៗ ៤៦៤
១៧-អំពីនាមព្រះតេជព្រះគុណ ដែលបានទទួលសញ្ញាប័ត្រ  

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៣៦ ខ្សែទី៥ ព.ស ២៥០៦ គ.ស ១៩៦៤

AA-រូបភាពវត្តលង្កា  
A-គំរប  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-សុន្ទរកថា--របស់ឧបាសក សុខ សាមឿន ស្ដីពីពិធីដង្ហែ ព្រះបរមសារីរិកធាតុនៅសៀមរាប ៤៦៧
២-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរព្រះមហាបដ្ឋាន)--លោក ប៊ូ ប៉ូរ តែងរៀបរៀង (ត) ៤៧៧
៣-អ្នកមានគុណ--រៀបរៀងដោយ លោក ហេង សមអាន នៅសេនាធិការយោធភូមិភាគ ទី១ កំពង់ចាម ៤៨៤
៤-ព្រះវិធូរជាតក (ត) ៤៩៧
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៥-អំពីរបបការរស់នៅនៃមនុស្ស (វិចារណកថា )--លោក ផេង ជ្រីវ និពន្ធ ៥០៦
៦-វចនានុក្រម សំស្ក្រឹត-ខ្មែរ (តមក)--ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៥១៣
៧-រឿងអាប៊ូលហ្វ៉ាអ៊ួរិស៍--លោក រ៉ាយ ល្មុត ដំណាងរាស្ត្រប្រែរៀបរៀង ៥១៥
៨-រឿងបងប្អូនពីរនាក់ចែកមតិគ្នា--លោក ផេង ជ្រីវ និពន្ធ ៥២២
៩-រឿង សាមកុក (តមក)--ឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ៥២៩
១០-ព្រះរាជនិពន្ធ រាមកេរ្តិ៍--ស្រាវជ្រាវដោយ លោក ឌឹក គាម(ត) ៥៣៧
១១-ទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ប្រាសាទវត្តព្រះធាតុ ទឹកឆា (ខេត្តកំពង់ចាម) ៥៤៨
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១២-ប្រវត្ដិនៃវត្ដប្រាង្គ--រៀបរៀងដោយព្រះតេជគុណព្រះពោធិវង្ស ហួត តាត អគ្គធិការនៃពុទ្ធិកសិក្សា (តចប់) ៥៦០
១៣-បុណ្យបញ្ចុះសីមា នឹង ឆ្លងវិហារវត្តប្រាង្គ (តចប់) ៥៦៧
១៤-រឿងតាំងចៅអធិការ នឹងគ្រូសូត្រក្នុងវត្តនានា ក្នុងព្រះរាជអាណាចក្រ (ត) ៥៧៣
១៥-ទំព័រកម្សាន្ត ៥៧៧
១៦-អំពីនាមព្រះតេជព្រះគុណ ដែលបានទទួលសញ្ញាប័ត្រ  

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៣៦ ខ្សែទី៦ ព.ស ២៥០៦ គ.ស ១៩៦៤

AA-សេចក្ដីបួងសួង  
A-គំរប  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-សុខុប្បត្ដិមូលកថា--ព្រះមហា នៅ ជា រៀបរៀង ៥៨៣
២-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរព្រះមហាបដ្ឋាន)--លោក ប៊ូ ប៉ូរ តែងរៀបរៀង (ត) ៦០១
៣-អ្នកមានគុណ--រៀបរៀងដោយ លោក ហេង សមអាន នៅសេនាធិការយោធភូមិភាគ ទី១ កំពង់ចាម ៦០៧
៤-ព្រះវិធូរជាតក (ត) ៦១៤
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៥-សមត្ថភាពគឺអ្វី--ព្រះមុន្នីកោសល សូរ ហាយ អធិបតីរង ក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដក តែង ៦២១
៦-វចនានុក្រម សំស្ក្រឹត ខ្មែរ (តមក)--ព្រះមហា ប៉ាង-ខាត់ រៀបរៀង ៦២៧
៧-រឿងអាប៊ូលហ្វ៉ាអ៊ួរិស៍--លោក រ៉ាយ ល្មុត ដំណាងរាស្ត្រប្រែរៀបរៀង ៦២៩
៨-រឿងបងប្អូនពីរនាក់ចែកមតិគ្នា--លោក ផេង ជ្រីវ និពន្ធ ៦៣៥
៩-រឿង សាមកុក (តមក)--ឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ៦៤៣
១០-ព្រះរាជនិពន្ធ រាមកេរ្តិ៍--ស្រាវជ្រាវដោយ លោក ឌឹក គាម(ត) ៦៥១
១១-សេចក្ដីយុត្ដិធម៌ នឹង ប្រាក់--លោក រ៉ាយ ប៊ុក ប្រែរៀបរៀង ៦៦៧
១២-ទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ប្រកាសប្រឡងទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ៦៧៣
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១៣-ព្រះពិធីថ្វាយគ្រឿងឥស្សរិយភណ្ឌ ចំពោះសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរព្រះអង្គ-- រៀបរៀងដោយ ឌឹក គាម... (នៅមានត) ៦៨១
១៤-សុន្ទរកថា នៃព្រះឈោសធម្ម--ចៅអធិការវត្ដលង្កា រៀបរៀង ៦៨៧
១៥-រឿងតាំងចៅអធិការ នឹងគ្រូសូត្រក្នុងវត្ដនានា ក្នុងព្រះរាជអាណាចក្រ (ត) ៦៩១

ទស្សនាវដ្ដី​កម្ពុជសុរិយា លេខ​១ ឆ្នាំ ២០១៤

កំពុងរៀបចំសាកល្បងចេញផ្សាយឡើងវិញ

 

Page 14 of 14

Flag Counter