គ.ស.​ ១៩៤១

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៣ ខ្សែទី ១ គ.ស ១៩៤១ ព.ស ២៤៨៣

A-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
១- កថាមុខ នៃវេយ្យាករណ៍សំស្ក្រឹតភាគទី ២សូមឧទ្ទិសដោយគោរព ចំពោះលោក ល្វី ហ្វីណូត៍ ដែលអនិច្ចកម្មទៅ
២- ទំនៀមទម្លាប់និងរឿងព្រេងនៅស្រុកខ្មែរ អំពីអ្នកតាឃ្លាំងមឿង ២៤
៣- ច្បាប់សុភាសិត --ឧកញ៉ាវង្សាសារពេជ្ញ នង ចាងហ្វាងក្រុមរាជបណ្ឌិត្យ  
៤- ពង្សាវតារក្រិក (តពីភាគ ១២ ឆ្នាំ ១៩៤)  
៥- រឿងព្រេងខ្មែរ រឿងអាឡេវ (ទី ២) របស់ --ឧកញ៉ាប្រាជ្ញាធិបតី យិន ចាងហ្វាងក្រុមព្រះរាជនិពន្ធ  
រូបក្រៅរឿង ៦- ប្រាសាទបាយ័ន- ទ្វារចូលខាងកើត- រូបនាងអប្សរនៅនឹងសសរមួយ  

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៣ ខ្សែទី ២ គ.ស ១៩៤១ ព.ស ២៤៨៣

A-កម្ពុជសុរិយា  
C-ព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជា  
D-បញ្ជីរឿង  
១- វាចាប្រាស្រ័យរបស់ --លោកអង្គដ្រេ សួរម៉ែរ
២- កថាមុខ នៃវេយ្យាករណ៍សំស្ក្រឹតភាគទី ២ (តមកនិងចប់)
៣- ច្បាប់សុភាសិត របស់ --លោកអ្នកឧកញ៉ាវង្សាសរពេជ្ញ និង (តមក) ២៣
៤- ពង្សាវតារក្រិច ស្រង់យកអំពីគោលចារឹកផ្សេងៗ ក្នុងពង្សាវតារលោក (តមក) ២៧
៥- និទានរឿងព្រេងខ្មែរ (អាឡេវទី២ ) របស់ --អ្នកឧកញ៉ាប្រាជ្ញាធិបតីយិន ចាងហ្វាងក្រុមព្រះរាជនិពន្ធ (តមក) ៣២
រូបក្រៅរឿង ៦- បាគង នេះរូបជាន់ក្រោមនៃបៀងទី ៥

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៣ ខ្សែទី ៣ គ.ស ១៩៤១ ព.ស ២៤៨៣

A-កម្ពុជសុរិយា  
C-ព្រះរាជបណ្ណាល័យ  
D-បញ្ជីរឿង  
១- អំពីព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូស៊ីន --លោកអង់ដ្រេមីកូត៍ រៀបរៀង
២- កាលពី ១៦ ខែមុននេះ
៣- ច្បាប់សុភាសិត របស់ --អ្នកឧកញ៉ាវង្សាសរពេជ្ញ នង(តមក) ១៣
៤- ពង្សាវតារប្រទេសក្រិច រៀបរៀងតាមគោលចារឹកផ្សេងៗ នៃពង្សាវតារលោក (តមក) ១៨
៥- អនាម័យកថា --ខេមររង្សី រៀបរៀង ២៧
៦- និទានរឿងព្រេងខ្មែរ (រឿងអាឡេវទី ២) របស់ --អ្នកឧកញ៉ាប្រាជ្ញាធិបតី យិន ចាងហ្វាងក្រុមព្រះរាជានិពន្ធ(តមក) ៣២
រូបក្រៅរឿង ៧- នគរវត្ត រូបនាងអប្សរនៅទ្វាចូលទិសខាងលិច

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៣ ខ្សែទី ៤ គ.ស ១៩៤១ ព.ស ២៤៨៣

A-កម្ពុជសុរិយា  
C-ព្រះរាជបណ្ណាល័យ  
D-បញ្ជីរឿង  
១- ប្រទេសលាវជាស្រុកមួយនៅក្នុងឱវាទប្រទេសឥណ្ឌូស៊ីន --លោកលាវេទយៈ រៀបរៀង
២- អំពីព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូស៊ីន --លោកដុកទ័រអង់ដ្រេ មីកូត៍ រៀបរៀង
៣- ពង្សាវតារប្រទេសក្រិច រៀបរៀងតាមគោលចារឹកផ្សេងៗ ក្នុងពង្សាវតារលោក (តមក) ១៦
៤- ច្បាប់សុភាសិតរបស់ --អ្នកឧកញ៉ាវង្សាសរពេជ្ញ នង (តមក) ២៣
រូបក្រៅរឿង ៥- ប្រាសាទបាយ័ន រូបរាជសីហ៍នៅទ្វារចូលទិសខាងជើង

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៣ ខ្សែទី ៥ គ.ស ១៩៤១ ព.ស ២៤៨៣

A-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
១- អ្វីដែលហៅថាមុខរបរ ?ដោយ --ខេមររង្សី
២- កំណត់ស្ដីពីការប្រឆាំងការឃោសនា ជាភាសាខ្មែរ
៣- ច្បាប់សុភាសិត (កំណាព្យខ្មែរ) ដោយ --ឧកញ៉ា វង្សាសរពេជ្ញ នង (ត) ១១
៤- អនាម័យកថា ដោយ --ខេមររង្សី (ត) ១៥
៥- រឿងនិទានប្រជាប្រិយមិនទាន់បោះពុម្ព រឿងអាឡេវភាគ ទី២ ដោយ --ឧកញ៉ាប្រាជ្ញាធិបតី យិន(ត) ២១
រូបក្រៅអត្ថបទ ៦- ហ្លួងប្រាបាង ក្រមុំនៅហ្លួងប្រាបាង

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៣ ខ្សែទី ៦ គ.ស ១៩៤១ ព.ស ២៤៨៣

A-កម្ពុជសុរិយា  
C-ព្រះរាជបណ្ណាល័យ  
D-បញ្ជីរឿង  
១- ការឆ្លើយតបនិងវិទ្យុបាងកក កាលពីថ្ងៃ ១១ . ១ . ៤១
២- អំពីព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូស៊ីន របស់ --ដុកទ័រអង់ដ្រេ មីកូត៍ (តមក)
៣- អាជីវកម្មគឺអ្វី ? របស់ --ខេមររង្សី (តមក) ១២
៤- ច្បាប់សុភាសិត របស់ --អ្នកឧកញ៉ាវង្សាសរពេជ្ញ នង (តមក) ១៥
៥- ពង្សាវតារក្រិច ស្រង់យកអំពីគោលចារឹកផ្សេងៗក្នុងពង្សាវតារ លោក (តមក) ១៩
៦- រឿងព្រេងខ្មែរ (រឿងអាឡេវទី២) របស់ --អ្នកឧកញ៉ាប្រាជ្ញាធិបតី យិន(តមក) ២៥
រូបក្រៅរឿង ៧- សាមណេរ(ប្រទេសលាវ) ពិធីបុណ្យស្រង់ព្រះពុទ្ធរូប

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៣ ខ្សែទី ៧ គ.ស ១៩៤១ ព.ស ២៤៨៣

A-កម្ពុជសុរិយា  
C-ព្រះរាជបណ្ណាល័យ  
D-បញ្ជីរឿង  
១- និយាយអំពីអារ្យធម៌របស់ប្រទេសឥណ្ឌាសម័យបុរាណ
២- អំពីពន្ធ (ក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូស៊ីន)
៣- អនាម័យកថា របស់ --ខេមររង្សី (តមក)
៤- ច្បាប់សុភាសិត របស់ --អ្នកឧកញ៉ាវង្សាសរពេជ្ញ នង (តមក) ១៣
៥- ដំណឹងផ្សេងៗ ១៧
៦- រឿងព្រេងខ្មែរ (រឿងអាឡេវទី ២) របស់ --អ្នកឧកញ៉ាប្រាជ្ញាធិបតី យិន (តមក) ២៤
រូបក្រៅរឿង ៧- ហ្លួងព្រះបាង ក្បួនហែព្រះរាជទ្រព្យកំពុងហែចូលទៅវត្តនានាដើម្បីស្រង់ព្រះពុទ្ធរូប

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៣ ខ្សែទី ៨ គ.ស ១៩៤១ ព.ស ២៤៨៣

A-កម្ពុជសុរិយា  
C-ព្រះរាជបណ្ណាល័យ  
D-បញ្ជីរឿង  
១- និយាយអំពីបាតសមុទ្រ
២- និយាយអំពីសេចក្ដីសំខាន់ៗក្នុងសៀវភៅមួយរបស់ប្រទេសជប៉ុន
៣- ចំពោះប្រទេសបារាំងសែស ១១
៤- ច្បាប់សុភាសិត របស់ --អ្នកឧកញ៉ាវង្សាសារពេជ្ញ (នង) (តមក) ១៣
៥- អំពីព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូស៊ីន របស់ --លោកដុកទ័រអងដ្រេមិកូត៍ (តចប់) ១៧
៦- ពង្សាវតារ ប្រទេសក្រិចសេចក្ដីប្រែនិងរៀបរៀងចេញពី គោលចារឹកផ្សេងៗ ក្នុងពង្សាវតារ លោក(តមក) ២៤
រូបក្រៅរឿង ៧- ក្រុងហ្លួងព្រះបាង ដំរីព្រះរាជទ្រព្យនៅឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីប្រទេសលាវ

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៣ ខ្សែទី ៩ គ.ស ១៩៤១ ព.ស ២៤៨៣

A-កម្ពុជសុរិយា  
C-ព្រះរាជបណ្ណាល័យ  
D-បញ្ជីរឿង  
១- ការស្រង់យកសេចក្ដីខ្លះអំពីសៀវភៅនិយាយអំពីអារ្យធម៌របស់ឥណ្ឌៀ
២- សេចក្ដីស្រង់អំពីរឿងមួយនិយាយការសិក្សា ជាសេចក្ដីអធិប្បាយដោយសង្ខេបរបស់ --គ ច ដេម៉ារកែត្ដ៍
៣- អំពីពង្សាវតារក្រិចរួបរួមអំពីគោលចារឹកផ្សេងៗ ក្នុងពង្សាវតារ លោក (តមក) ១៤
៤- ប្រជុំពាក្យកាព្យខ្មែរ ភាគទី៤ របស់ឃុនស៊ីមនោម័យ (តមកពីទស្សនាវដ្ដីលេខ ១២ ឆ្នាំ១៩៤០) ១៧
៥- អនាម័យកថា របស់ --ខេមររង្សី (តមក) ២២
៦- រឿងព្រេងខ្មែរ (រឿងអាឡេវទី ២) របស់ --អ្នកឧកញ៉ាប្រាជ្ញាធិបតី យិន (តមក) ២៥
រូបក្រៅរឿង ៧- សាមណេរ (ប្រទេសលាវ) ភូមិបានថន គ្រួសារត្រកូលភ្យ៉ា

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៣ ខ្សែទី ១០ គ.ស ១៩៤១ ព.ស ២៤៨៣

A-កម្ពុជសុរិយា  
C-ព្រះរាជបណ្ណាល័យ  
D-បញ្ជីរឿង  
១- ប្រវត្ដិសង្ខេបនៃព្រះកែវមរកត --ខេមររង្សី ប្រែនិងរួបរួមពីគោលចារឹកផ្សេងៗ
២- សេចក្ដីសាមគ្គីបារាំងសែសនិងខ្មែរ
៣- អាជីវកម្មគឺអ្វី ? របស់ --ខេមររង្សី
៤- ពង្សាវតារក្រិច ស្រង់ចេញពីគោលចារឹកផ្សេងៗ ក្នុងពង្សាវតារ លោក (តមក) ១៤
៥- ប្រជុំពាក្យកាព្យខ្មែរ ភាគទី ៤ របស់ --ឃុនស៊ឹមនោម័យ (តមក) ១៧
៦- អនាម័យកថា របស់ --ខេមររង្សី (មានត) ២១
៧- រឿងព្រេងខ្មែរ (រឿងអាឡេវទី ២) របស់ --អ្នកឧកញ៉ាប្រាជ្ញាធិបតី (យិន) (តមក) ២៤
រូបក្រៅរឿង ៨- សាមណេរ (ប្រទេសលាវ) ធាតុចេតិយលាវនៅមឿងពួ

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៣ ខ្សែទី ១១ គ.ស ១៩៤១ ព.ស ២៤៨៣

A-កម្ពុជសុរិយា  
C-ព្រះរាជបណ្ណាល័យ  
D-បញ្ជីរឿង  
១- អំពីការជាស្នាដៃរបស់ក្រសួងពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យនៅស្រុកខ្មែរស្រុកកូសាំងស៊ីន និងស្រុកលាវ
២- វិជ្ជាពេទ្យតាមរបៀបជាន់ដើមរបស់ប្រទេសឥណ្ឌៀ(មានត)
៣- ប្រវត្ដិសង្ខេបរឿងព្រះកែវមរកត (តនិងចប់) --ខ.ស. អ្នករៀបរៀង ១១
៤- អំពីសេចក្ដីខ្លះនិយាយអំពីអារ្យធម៌របស់ឥណ្ឌៀ សម័យបុរាណ (តមក) ១៤
៥- ប្រជុំពាក្យកាព្យភាគទី ៤ របស់ --ឃុនស៊ីមនោម័យ (តនិងចប់) ១៩
៦- រឿងព្រេងខ្មែរ (រឿងអាឡេវទី ២ ) របស់ --អ្នកឧកញ៉ាប្រាជ្ញាធិបតី យិន (តមក) ២៤
រូបក្រៅរឿង ៧- នគរវត្ត រូបស្ត្រីទេពអប្សរ នៅបណ្ណាល័យ (ហោត្រៃ) ខាងត្បូងខាងលិច

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៣ ខ្សែទី ១២ គ.ស ១៩៤១ ព.ស ២៤៨៣

A-កម្ពុជសុរិយា  
C-ព្រះរាជបណ្ណាល័យ  
D-បញ្ជីរឿង  
១- អំពីព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងសមុទ្រខាងត្បូង គឺកោះជ្វា បាលី និងកោះសូម៉ាត្រា --ខ.ស. អ្នករៀបរៀង
២- ការជាថ្វីដៃរបស់ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យនៅស្រុកខ្មែរ កូសាំងស៊ីននិងស្រុកលាវ(តនិងចប់)
៣- វិជ្ជាពេទ្យតាមរបៀបជាន់ដើមរបស់ប្រទេសឥណ្ឌៀ (តមកនិង) ១០
៤- ពង្សាវតារប្រទេសក្រិច ស្រង់យកអំពីគោលចារឹកផ្សេងៗ ក្នុងពង្សាវតារលោក (តមក) ១៣
៥- អនាម័យកថា របស់ --ខេមររង្សី (តនិងចប់) ១៧
៦- អាជីវកម្មគឺអ្វី ? របស់ --ខេមររង្សី (តនិងចប់) ២០
៧- រឿងព្រេងខ្មែរ (រឿងអាឡេវទី ២ ) របស់ --ឧកញ៉ាប្រាជ្ញាធិបតី យិន (តនិងចប់) ២៣
រូបក្រៅរឿង ៨- ខែត្រសៀមរាបស្រុករលួស ប្រាសាទព្រះគោ នេះសសរទ្វាចូលទិសខាងកើត

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៣ ខ្សែទី ១៣ គ.ស ១៩៤១ ព.ស ២៤៨៤

A-ឆ្នាំគម្រប់ ១៣  
D-បញ្ជីរឿង  
១- សេចក្ដីខ្លះនិយាយអំពីអក្សរសាស្ត្រព្រះពុទ្ធសាសនា
២- ប្រវត្ដិសង្ខេបនៃគណៈធម្មទូតពុទ្ធសាសនា
៣- សេចក្ដីខ្លះនិយាយអំពីអារ្យធម៌របស់ឥណ្ឌៀសម័យបុរាណ (តមកនិងចប់) ១៤
៤- អំពីកិច្ចការនិងស្នាដៃរបស់ក្រសួងពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យនៅស្រុកខ្មែរ ស្រុកលាវនិងស្រុកកូសាំងស៊ីន (មានត) ២១
៥- ពង្សាវតារប្រទេសក្រិច ស្រង់យកអំពីគោលចារឹកផ្សេងៗក្នុងពង្សាវតារលោក (មានត) ២៤
៦- រឿងព្រេងខ្មែរ " រឿងបុរសមានគ្រោះពីរនាក់" ២៧
រូបក្រៅរឿង
៧- រូបអ្នកធុតង្គជាតិចិនឈ្មោះ ហៀន ត្សង់ ជាអ្នកប្រាជ្ញពុទ្ធសាសនាដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះ ល្បីល្បាញខាងពួក មហាយាន

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៣ ខ្សែទី ១៤ គ.ស ១៩៤១ ព.ស ២៤៨៤

A-ឆ្នាំគម្រប់ 14  
D-បញ្ជីរឿង  
១- អំពីយោបល់ខ្លះរបស់ --លោកស្រីរាមក្រិស្ណ ជាមហាកវីនៃប្រទេសឥណ្ឌៀ
២- អំពីរឿងមួយរបស់ --លោក លុយសៀងលេវី ព្រហ្ម (និយាយអំពីគំនិតរបស់មនុស្សសម័យជាន់ដើម)
៣- សេចក្ដីមួយនិយាយពីពង្សាវតារសង្ខេបរបស់ប្រទេសភូមា ១៣
៤- អំពីកិច្ចការជាស្នាដៃរបស់ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យនៅប្រទេសខ្មែរប្រទេសលាវនិងដែនកូសាំងស៊ីន (តមកនិងចប់) ១៦
៥- អំពីពង្សាវតារក្រិច ស្រង់យកអំពីគោលចារឹកផ្សេងៗក្នុងពង្សាវតារលោក (តមក) ១៩
៦- អនាម័យកថា របស់ --ខេមររង្សី (តមកនិងចប់) ២២
រូបក្រៅរឿង
៧- ហ្លួងព្រះបាង (ប្រទេសលាវ) ពិធីហែភូងំងឺទៅវត្តសៀងថង នៅឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីនៃជនជាតិលាវ

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៣ ខ្សែទី ១៥ គ.ស ១៩៤១ ព.ស ២៤៨៤

A-ឆ្នាំគម្រប់ 15  
D-បញ្ជីរឿង  
១- អំពីព្រះបាទអសោក ជាមហាពុទ្ធសាសនិកជននិងជាមហាចក្រពត្តិរបស់ឥណ្ឌៀ សម័យបុរាណ
២- អំពីអកតញ្ញូ របស់លោកកម្ពុបុត្ថ
៣- អំពីពិធីធ្វើក្រដាសដោយដៃនៅប្រទេសលាវ ១២
៤- អំពីពង្សាវតារក្រិច ស្រង់យកអំពីគោលចារឹកផ្សេងៗក្នុងពង្សាវតារលោក(មានត) ១៩
៥- ដំណឹងផ្សេងៗរបស់ --ខេមររង្សី ២៣
៦- រឿងព្រេងខ្មែរ" រឿងបុរសពីរនាក់រែកស្រូវ" ២៧
រូបក្រៅរឿង
៧- វិធីធ្វើក្រដាសដោយដៃ អ និង ប វិធីបុកនិងកិនធ្វើជាម្សៅក្រដាស ច វិធីត្រដាងហាលម្សៅក្រដាស ក្នុងមេ ពុម្ពរូបនេះពួកភិក្ខុសាមណេរកំពុងធ្វើក្រដាសនៅក្នុងវត្តស្រុកវៀងចន្ទន៍ (ប្រទេសលាវ)

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៣ ខ្សែទី ១៦ គ.ស ១៩៤១ ព.ស ២៤៨៤

A-ឆ្នាំគម្រប់ ១៦  
D-បញ្ជីរឿង  
១- និយាយអំពីការធ្វើសង្គាយនាយ៉ាងសង្ខេបរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនា នៅប្រទេស ឥណ្ឌៀសម័យបុរាណ
២- អំពីស្ថានរបស់ព្រះភគវា តាមយោបល់របស់ហីនយាននិងមហាយាន
៣- សេចក្ដីសន្និដ្ឋានមួយអំពីការកសាងព្រះកែវមរកត ១០
៤- អំពីពង្សាវតារក្រិច ស្រង់យកអំពីគោលចារឹកផ្សេងៗក្នុងពង្សាវតារលោក (តមក) ១៣
៥- ដំណឹងផ្សេងៗក្នុងនានាប្រទេស របស់ --ខេមររង្សី ១៨
៦- អំពីសេចក្ដីប្លែកៗរបស់ --ខេមររង្សី ២៤
រូបក្រៅរឿង
៧- ក្រុងវៀងចន្ទន៍ វិធីធ្វើក្រដាសនិងសំបកដើមសា រូបនេះគេកំពុងបកយកសន្លឹក ក្រដាសចេញពីពុម្ពដែលបាន ហាលស្ងួនហើយ

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៣ ខ្សែទី ១៧ គ.ស ១៩៤១ ព.ស ២៤៨៤

A_ឆ្នាំគម្រប់ 13  
D_បញ្ជីរឿង  
១- អំពីអារ្យធម៌ខ្មែរ ស្រង់យកអំពីរឿងមួយដែល –លោក សំដែងបាន រៀបរៀង
២- អំពីសេចក្ដីចំរើននៃវិទ្យាសាស្ត្រទំនើបថ្មី របស់ --ខេមររង្សី
៣- អំពីជនជាតិផ្សេងៗក្នុងសហរដ្ឋឥណ្ឌូស៊ីន ១១
៤- ពង្សាវតារក្រិច ស្រង់យកអំពីគោលចារឹកផ្សេងៗក្នុងពង្សាវតារលោក (តមក) ១៧
៥- សេចក្ដីកត់ហេតុប្លែកៗ (តមក) ២០
៦- រឿងព្រេងខ្មែរ "បុរសពីរនាក់តាមខ្ញុំរត់" ២៨
រូបក្រៅរឿង
៧- ក្រុមប្រាសាទនគរ រូបលោកសង្ឃសូត្រធម៌នៅប្រាសាទតាព្រហ្ម

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៣ ខ្សែទី ១៨ គ.ស ១៩៤១ ព.ស ២៤៨៤

A-ឆ្នាំគម្រប់ 13  
D-បញ្ជីរឿង  
១- អំពីការរៀបចំទំនុកបំរុងបុរាណស្ថានទូទៅនៅប្រទេសឥណ្ឌៀ
២- អំពីមហាវិទ្យាល័យយ៉ាងធំរបស់ពុទ្ធសាសនា នៅប្រទេសឥណ្ឌៀសម័យបុរាណ ១១
៣- អំពីពោធិគយា ជាផែនដីដ៏ស័ក្ដិសិទ្ធិរបស់ឥណ្ឌៀ ១៤
៤- ពង្សាវតារក្រិច ស្រង់យកអំពីគោលចារឹកផ្សេងៗក្នុងពង្សាវតារ លោក (តមកនិងចប់) ២០
៥- រឿងព្រេងខ្មែរ " រឿងបុរសបរ រទេះពីរនាក់ទាស់ទែងគ្នា ២៧
រូបក្រៅរឿង
៦- ខែត្រសៀមរាប បន្ទាយសម្រ៉ែ នេះរូបសិង្ហត្រង់ទ្វារចូលទៅ

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៣ ខ្សែទី ១៩ គ.ស ១៩៤១ ព.ស ២៤៨៤

A-ឆ្នាំគម្រប់ 13  
D-បញ្ជីរឿង  
១- អារ្យធម៌របស់ស្រុកខ្មែរ ស្រង់យកអំពីរឿងមួយ ដែល --លោក សឺដែសបានរៀបរៀង
២- ពង្សាវតារ ព្រះកែវមរកតស្រង់យកអំពីគម្ពីរបាលី " រតនពិម្ពវង្ស " --ខេមររង្សី ប្រែនិងរៀបរៀង ជាខេមរភាសា ១១
៣- សួរឆ្លើយអំពីជម្ងឺដើមឈើប្រភេទខ្លះ ១៥
៤- អំពីសេចក្ដីចំរើននៃវិទ្យាសាស្ត្រ (តមក) ១៧
៥- ពង្សាវតារក្រុងរោមដោយសង្ខេប ស្រង់និងប្រែនិងរៀបរៀងយកអំពីគោលចារឹក ផ្សេងៗក្នុងពង្សាវតារ លោក (នូវមានត) ២១
៦- រឿងព្រេងខ្មែរ៥ " រឿងបុរសពីរនាក់ទាស់ទែងគ្នាអំពីរឿងជីកអណ្ដូង " ២៦
រូបក្រៅរឿង
៧- ប្រាសាទបាយ័ន ក្បាច់ចម្លាក់តាមកំពែង នេះរូបស្ត្រីទេពអប្សរ

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៣ ខ្សែទី ២០ គ.ស ១៩៤១ ព.ស ២៤៨៤

A-ឆ្នាំគម្រប់ 13  
D-បញ្ជីរឿង  
១- អារ្យធម៌របស់ឥណ្ឌៀ ក្នុងសម័យព្រះបាទចន្ទ្រគុបម៉ៅរ្យ
២- អំពីជម្ងឺឆ្លងជំពូកខ្លះ --ជីវិតកោមារភត្យ រៀបរៀង
៣- វិធីធ្វើចម្ការច្បារដំណាំ --អ្នកស្រែម្នាក់រៀបរៀង ១២
៤- ពង្សាវតារព្រះកែវមរកត ស្រង់យកអំពីគម្ពីរបាលី (រតនពិម្ពរង្ស) (តមកនិងចប់) ១៨
៥- ពង្សាវតារ ក្រុងរោម ស្រង់យកអំពីគោលចារឹកផ្សេងៗក្នុងពង្សាវតារ លោក(តមក) ២១
៦- អំពីសេចក្ដីចំរើននៃវិទ្យាសាស្ត្រ (តមកនិងចប់) ២៥
រូបក្រៅរឿង
៧- អង្គរធំ ព្រះកេសព្រះពុទ្ធរូបខ្មែរ

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៣ ខ្សែទី ២១ គ.ស ១៩៤១ ព.ស ២៤៨៤

A-ឆ្នាំគម្រប់ 13  
D-បញ្ជីរឿង  
១- អារ្យធម៌នៃស្រុកខ្មែរ ស្រង់យកអំពីរឿងមួយ ដែល --លោកសឺដែសបានរៀបរៀង (តពីលេខ ១៩ មក)
២- លក្ខណៈភូមិសាស្ត្រស្រុកខ្មែរ
៣- អំពីរឿងរាមកេរ្តិ៍របស់ --សាមញ្ញជននៅប្រទេសឥណ្ឌៀ
៤- ជម្ងឺជំពូកខ្លះ របស់ --ជីវិតកោមារភត្យ (តមក) ១៥
៥- វិធីធ្វើចម្ការច្បារដំណាំ (តនិងចប់) --អ្នកស្រែម្នាក់រៀបរៀង ១៨
៦- រឿងព្រេងខ្មែរ (រឿងឈ្មួញម្នាក់) ២៥
រូបក្រៅរឿង
៧- ពួកប្រាសាទអង្គរ នេះព្រះពុទ្ធរូបសម័យអង្គរ

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៣ ខ្សែទី ២២ គ.ស ១៩៤១ ព.ស ២៤៨៤

A-ឆ្នាំគម្រប់ 13  
D-បញ្ជីរឿង  
១- ព្រះបាទអសោកមហារាជ ស្រង់យកអំពីពង្សាវតារ លោក
២- ស្ទឹងគង្គា ជាស្ទឹងស័ក្ដិសិទ្ធិ (របស់ឥណ្ឌៀ)
៣- ការពិនិត្យមើលពណ៌ធម្មជាតិនៃផែនដី --ខេមររង្សីរៀបរៀង ១២
៤- ពង្សាវតារ ក្រុងរាម ស្រង់យកអំពីគោលចារឹក ផ្សេងៗក្នុងពង្សាវតារ លោក (តមក) ១៨
៥- រឿងព្រេងខ្មែរ (រឿងបុរសម្នាក់ដេកលក់ក្នុងសាលា) ២៤
រូបក្រៅរឿង
៦- សាមណេរ (ប្រទេសលាវ) ស្រុកបានណា ម៉ាវ នេះព្រះពុទ្ធរូបដែលកសាងឡើងក្នុងសតវត្សទី ១៨ នៃគ្រិស្ត សករាជនៅ ក្នុងមហាព្រះ
៧- សេចក្ដីជូនដំណឹង  

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៣ ខ្សែទី ២៣ គ.ស ១៩៤១ ព.ស ២៤៨៤

A-ឆ្នាំគម្រប់ 13  
D-បញ្ជីរឿង  
១- អារ្យធម៌របស់ស្រុកខ្មែរ ស្រង់យកអំពីរឿងមួយ ដែល --លោកសឺដែសបាន រៀបរៀង (តមកពីលេខ២១ និងចប់)
២- អំពីពុទ្ធសាសនាតាមយោបល់របស់ --បារាំងសែស
៣- អំពីប្រយោជន៍នៃកៅស៊ូ ១១
៤- តេវទត្ដ គឺអ្នកណា ? ១៣
៥- អំពីជម្ងឺឆ្លងប្រភេទខ្លះ របស់ --ជីវិតកោមារភត្យ (តមកនិងចប់) ១៨
៦- ពង្សាវតារនៃក្រុងរោម ស្រង់យកអំពីគោលចារឹកផ្សេងៗ ក្នុងពង្សាវតារ លោក (តមក) ២១
៧- រឿងព្រេងខ្មែរ រឿងចោរលួចក្រដាស ២៥
រូបក្រៅរឿង
៨- សាមណេរ (ប្រទេសលាវ) ស្រុកធៀងហ្លួង នេះរូបវត្តទំនើបថ្មី
៩- ដំណឹងថ្មី  

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៣ ខ្សែទី ២៤ គ.ស ១៩៤១ ព.ស ២៤៨៤

A-ឆ្នាំគម្រប់ 13  
D-បញ្ជីរឿង  
១- អំពីរៀបរចនាព្រះពុទ្ធសាសនា
២- អំពីពួកហុល្លង់ដែស៍នៅស្រុកខ្មែរ ក្នុងសម័យលង្វែក
៣- របៀបវិធីនិយាយអំពីទ្រង់ទ្រាយ ចក្រវាឡនិងច្បាប់សំរាប់ត្រួតត្រាចក្រវាឡ ១២
៤- ពង្សាវតារក្រុងរោម ស្រង់យកអំពីគោលចារឹកផ្សេងៗក្នុងពង្សាវតារ លោក(តមក) ១៨
៥- សេចក្ដីកត់ហេតុប្លែកៗ ២៣
៦- រឿងព្រេងខ្មែរ (រឿងបុរសពីរនាក់ទៅបរបាញ់) ២៥
រូបក្រៅរឿង
៧- ហ្លួងព្រះបាង វត្តស្វ័នខះលោក (សួគ៌ាលោក) នេះរូបរឿងសក្ការបូជាខាងក្នុងព្រះវិហារ
៨- ដំណឹងថ្មី  

Flag Counter