គ.ស ១៩៥៤

  • Print

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី២៦ ខែមករា លេខ១ ព.ស ២៤៩៦ គ.ស ១៩៥៤

A-ឆ្នាំទី ២៦ ខែមករា លេខ ១  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ប្រធានកថា --ព្រះទេពមុនី យូរ ប៉ុណ្ណ
២- មនុស្សយើងមិនផុតពីទុក្ខ --លោក ប៊ូ ប៉ូរ ១៤
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៣- ភាតរភាពខាងព្រះពុទ្ធសាសនា --លោក ប៊ូ ប៉ូរ ១៩
៤- ព្រះរាជោវាទ --អ្នកស្រី ធាំ ធុំ ២៤
៥- ការបណ្ដុះនិស្ស័យ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ីង ប៉ម ៣០
៦- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៣៦
៧- នាលះនឹងទមយន្ដី --អ្នកស្រី ស្រ៊ិន សារីយ៉ាន់ ៤៦
៨- រឿងចិញ្ចៀនទិព្វ(តចប់) --អ្នកស្រី ស្រ៊ិន សារីយ៉ាន់ ៥១
៩- រឿងប៉ូល និង វីរ៍ស៊ីនី (តចប់) --លោក ផេង ជ្រីវ ៦៦
III. កំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
១០- បុណ្យឈាបនកិច្ចសពឧបាសិកា រ៉ិត --ព្រះគ្រូសង្ឃសត្ថា ប៉ុណ្ណសម្ភាជ ៧៨

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី២៦ ខែកុម្ភៈ លេខ២ ព.ស ២៤៩៦ គ.ស ១៩៥៤

A-ឆ្នាំទី ២៦ ខែកុម្ភៈ លេខ ២  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- អត្ដកថា --ព្រះមហា សៅរ៍ យ៉យ ៨៣
២- រឿងព្រះអង្គុលិមាលត្ថេរ --លោក ប៊ូ ប៉ូរ ៩២
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៣- ការបណ្ដុះនិស្ស័យ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ១០៣
៤- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ១១៦
៥- នាលះនិងទមយន្ដី (តមក) --អ្នកស្រី ស្រ៊ិន សារីយ៉ាន់ ១២៩
៦- ដំណើរអស្ចារ្យនៃលោក វ៉ាសូបីយូយេ --លោក រ៉ាយ បុក ១៣៥
៧- ដំណឹងតាមខ្យល់ក្នុងកន្ដារៈ --លោក ផេងជ្រីវ ១៤៧
III. កំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
៨- ការប្រឡងប្រជែងទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ --ក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ១៥៤

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី២៦ ខែមិនា លេខ៣ ព.ស ២៤៩៦ គ.ស ១៩៥៤

A-ឆ្នាំទី ២៦ ខែមីនា លេខ ៣  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- សុខកថា --ព្រះមហា សុខ វន់ ១៦៣
២- វិម្មកប្បញ្ហា --ព្រះមហា ចន្ទ័ ហុង ១៧២
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៣- រឿងព្រេងបួននិទាន --ឃុនបណ្ណានុរក្ស ប៊ូ ប៉ូរ ១៨២
៤- ការបណ្ដុះនិស្ស័យ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ១៨៩
៥- រឿងសាមកុក (តមក) -- ឧកញ៉ា នូ កន ១៩៨
៦- នាលះនឹងទមយន្ដី (តមក) -- អ្នកស្រី ស្រ៊ិន សារីយ៉ាន់ ២១០
៧- ដំណើរអស្ចារ្យនៃលោក វ៉ាសូបីយូយេ(តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ២១៩
៨- ដំណឹងតាមខ្យល់ក្នុងកន្ដារៈ (តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ ២២៥
III. កំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- សុន្ទរកថាថ្លែងក្នុងពិធីអនុសំវច្ចរៈមហាសន្និបាត នៃមន្ត្រីសង្ឃលើកទី ១០ -- ឯកឧត្ដម សម ញ្ញាណ ២៣៥

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី២៦ ខែមេសា លេខ៤ ព.ស ២៤៩៦ គ.ស ១៩៥៤

A-ឆ្នាំទី ២៦ ខែមេសា លេខ ៤  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ពហុបការធម៌ --ព្រះមហា ជា ឆាយ ២៤៣
២- វិម្មកប្បញ្ហា (តចប់) -- ព្រះមហា ចន្ទ័ ហុង ២៥៤
៣- បញ្ញាសជាតក ភាគទី ២ --បណ្ឌិតមហា ឈឹម ស៊ុម ២៦២
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- ការបណ្ដុះនិស្ស័យ (តចប់) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ២៨២
៥- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ២៩១
៦- នាលះនឹងទមយន្ដី (តមក) --អ្នកស្រី ស្រ៊ិន សារីយ៉ាន់ ២៩៨
៧- ដំណើរអស្ចារ្យនៃលោក វ៉ាសូបីយូយេ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ៣០៤
៨- ដំណឹងតាមខ្យល់ក្នុងកន្ដារៈ (តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ ៣០៩
III. កំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- សកម្មភាពក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ បរិយាយពីវិធាននៃក្រុមជំនុំ --លោក ចាប ពិន ៣១៤
១០- សមណសក្ដិនៃព្រះសង្ឃ ១៣ រូប --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៣១៨

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី២៦ ខែឧសភា លេខ៥ ព.ស ២៤៩៦ គ.ស ១៩៥៤

A-ឆ្នាំទី ២៦ ខែឧសភា លេខ ៥  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- វិវាទូបសមកថា --ព្រះភិក្ខុ ហេន ធឿង ៣២៣
២- បញ្ញាសជាតក ភាគទី ២ (តមក) --បណ្ឌិត្យមហាឈឹម ស៊ុម ៣៣៣
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៣- រឿង សៅរ៍ សោយ --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ៣៥១
៤- រឿងសាមកុក (តមក) -- ឧកញ៉ា នូ កន ៣៥៨
៥- នាលះនឹងទមយន្ដី (តមក) --អ្នកស្រី ស្រ៊ិន សារីយ៉ាន់ ៣៦៣
៦- ដំណើរអស្ចារ្យនៃលោក វ៉ាសូបីយូយេ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ៣៧០
៧- ដំណឹងតាមខ្យល់ក្នុងកន្ដារៈ (តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ ៣៧៩
៨- ការសន្ទនាពីសិល្បៈខ្មែរលើកទី ១-២ --លោក ចាប ពិន ៣៨៧
III. កំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- ការប្រឡងបេក្ខបព្វជិត ដែនកូសាំងស៊ីន --ព្រះញ្ញាណកោសល ញ្ញាណ ឈិន ៣៩៨

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី២៦ ខែមិថុនា លេខ៦ ព.ស ២៤៩៦ គ.ស ១៩៥៤

A-ឆ្នាំទី ២៦ ខែមិថុនា លេខ ៦  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- បកិណ្ណកកថា --ព្រះមហា ផោក យិប ៤០៣
២- បញ្ញាសជាតក ភាគទី ២ (តមក) --បណ្ឌិត្យមហា ឈឹម ស៊ុម ៤១៣
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៣- រឿង សៅរ៍ សោយ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ៤៣៥
៤- រឿងសាមកុក(តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៤៤២
៥- នាលះនឹងទមយន្ដី (តមក) --អ្នកស្រី ស្រ៊ិន សារីយ៉ាន់ ៤៥១
៦- ដំណឹងតាមខ្យល់ក្នុងកន្ដារៈ (តមក) --លោកផេង ជ្រីវ ៤៥៨
៧- បរិយាយពីសិល្បៈខ្មែរ លើកទី ៣- ៤-៥ (តចប់) --លោក ចាប ពិន ៤៦៤
III. កំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
៨- បុណ្យមាឃបូជានៅសាលាស្រុកក្រូចឆ្មារ --ព្រះមហា ជា អឿន ៤៧៦

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី២៦ ខែកក្កដា លេខ៧ ព.ស ២៤៩៧ គ.ស ១៩៥៤

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- មត្តញ្ញុតាកថា --ព្រះមហា ជា ឆាយ ៤៨៣
២- បញ្ញាសជាតក ភាគទី ២ (តមក) --បណ្ឌិត្យមហាឈឹម ស៊ុម ៤៩៧
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៣- រឿង សៅរ៍ សោយ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ៥១២
៤- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៥១៨
៥- នាលះនឹងទមយន្ដី (តមក) --អ្នកស្រី ស្រ៊ិន សារីយ៉ាន់ ៥២៤
៦- ដំណើរអស្ចារ្យនៃលោក វ៉ាសូបីយូយេ (តចប់) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ក្រមការ ៥៣១
៧- ដំណឹងតាមខ្យល់ក្នុងកន្ដារៈ (តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ ៥៤៤
III. កំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
៨- ពិធីបុណ្យព្រហ្មទាន --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៥៤៨

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី២៦ ខែសីហា លេខ៨ ព.ស ២៤៩៧ គ.ស ១៩៥៤

A-គម្រប  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- មាតាបិតុគុណកថា --ព្រះ ញាណកោសល ញាណ ឈិន ៥៦៣
២- សមាសភាពក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនា --ឃុនបណ្ណានុរក្ស ប៊ូ ប៉ូ ៥៧៨
៣- បញ្ញាសជាតក  
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- រឿង សៅរ៍ សោយ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ៦០៦
៥- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៦១១
៦- នាលះនឹងទមយន្ដី (តមក) --អ្នកស្រី ស្រ៊ិន សារីយ៉ាន់ ៦១៥
៧- ដំណឹងតាមខ្យល់ក្នុងកន្ដារៈ (តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ ៦១៩
៨- សកម្មភាព នៃក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ បរិយាយពីការសាងវាលុកចេតិយ --លោក ចាប ពិន ៦២៣
III. កំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- ពិធីបុណ្យបញ្ចុះបឋមសិលា នៅសិលានៅទីស្ថាបនា --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៦៣៤

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី២៦ ខែកញ្ញា លេខ៩ ព.ស ២៤៩៧ គ.ស ១៩៥៤

A-គម្រប  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- វិធីអប់រំចិត្ត --លោក ស៊ិន ហ៊ាន ៦៤៣
២- ពុទ្ធបរិស័ទគឺ អ្នកណា --ឃុនបណ្ណានុរក្ស័ ប៊ូ ប៉ូរ ៦៥៦
៣- បញ្ញាសជាតក ភាគទី ២ (តមក) --បណ្ឌិតមហា ឈឹម ស៊ុម ៦៦៥
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- រឿង សៅរ៍ សោយ (តមក) -- ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ៦៧៧
៥- រឿងសាមកុក (តមក) -- ឧកញ៉ា នូ កន ៦៨៤
៦- នាលះនឹងទមយន្ដី(តមក) --អ្នកស្រី ស្រ៊ិន សារីយ៉ាន់ ៦៩៦
៧- ដំណឹងតាមខ្យល់ក្នុងកន្ដារៈ(តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ ៧០៤
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៨- ពិធីឈាបនកិច្ចសព ព្រះអមរាកិរក្ខិត អ៊ុយ ប៉ាង --ឧកញ៉ា មួង ឃួន ៧១២

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី២៦ ខែតុលា លេខ១០ ព.ស ២៤៩៧ គ.ស ១៩៥៤

A-គម្រប  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- វីរិយារម្ភកថា --ព្រះគ្រូ កែ អឿន ៧២៣
២- ពុទ្ធបរិស័ទ គឺ អ្នកណា (តចប់) --ឃុនបណ្ណានុរក្ស័ ប៊ូ ប៉ូរ. ៧៣៥
៣- បញ្ញាសជាតក ភាគទី ២ (តមក) --បណ្ឌិត មហា ឈឹម ស៊ុម ៧៥៣
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- រឿង សៅរ៍ សោយ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ៧៦៧
៥- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៧៧៤
៦- នាលះនឹងទមយន្ដី (តមក) --អ្នកស្រី ស្រ៊ិន សារីយ៉ាន់ ៧៨០
៧- ដំណឹងតាមខ្យល់ក្នុងកន្ដារៈ (តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ ៧៨៦
៨- រឿងបល្ល័ង្កទិព្វ --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ៧៩០
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- ពិធីបុណ្យឆ្លងសាលាបាលីរងវត្តព្រះព្រហ្ម រតន៍ ខែត្រសៀមរាប --ព្រះគ្រូ កែ អឿន ៧៩៤

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី២៦ ខែវិច្ឆិកា លេខ១១ ព.ស ២៤៩៧ គ.ស ១៩៥៤

A-គម្រប  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- សាមគ្គីកថា --ព្រះមហា ឈឹម មី ៨០៣
២- បញ្ញាសជាតក ភាគទី ២ (តមក) --បណ្ឌិតមហា ឈឹម ស៊ុម ៨១២
៣- រឿងសុនក្ខត្ដលិច្ចវិបុត្ដ --ឃុនបណ្ណានុរក្ស ប៊ូ ប៉ូរ ៨២១
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៨៣០
៥- នាលះនឹងទមយន្ដី (តមក) --អ្នកស្រី ស្រ៊ិន សារីយ៉ាន់ ៨៣៦
៦- ដំណឹងតាមខ្យល់ក្នុងកន្ដារៈ (តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ ៨៤០
៧- រឿងបល្ល័ង្កទិព្វ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៉ុក ៨៤៦
៨- សកម្មភាពនៃក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរការ ស្ថាបនាគ្រឹះស្ថាន --លោកស្រី អ៊ូ ៨៥៣
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- ដំណើរនិមន្តទៅកាន់ប្រទេសភូមា --ព្រះទេពសត្ថា កឹម តូរ ៨៦៦

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី២៦ ខែធ្នូ លេខ១២ ព.ស ២៤៩៧ គ.ស ១៩៥៤

A-គម្រប  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- សត្ថាទេមនុស្សានំ --ព្រះឧបាលិវង្ស ម៉ឹង សែស ៨៨៣
២- បញ្ញាសជាតក ភាគទី ៣ (តមក) --បណ្ឌិតមហា ឈឹម ស៊ុម ៨៩៦
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៣- រឿង សៅរ៍ សោយ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ៩០៨
៤- រឿងសាមកុក(តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៩១៣
៥- នាលះនឹងទមយន្ដី (តចប់) --អ្នកស្រី ស្រ៊ិន សារីយ៉ាន់ ៩១៨
៦- ដំណឹងតាមខ្យល់ក្នុងកន្ដារៈ (តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ ៩២៩
៧- រឿងបល្ល័ង្កទិព្វ (តមក) --លោករ៉ាយ ប៉ុក ៩៣៤
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៨- ដំណើរទៅកាន់ប្រទេសភូមា (តចប់) --ព្រះទេពសត្ថា កឹម តូរ ៩៣៩
៩- បញ្ជីរាយនាមចៅអធិការដែលទើបតាំងថ្មី (តមក) --ក្រសួងធម្មការ ៩៥៩
១០- ជូនដំណឹងអំពីទស្សនាវដ្ដីកម្ពុជសុរិយា