គ.ស ១៩៥២

  • Print

អត្ថបទក្បាលទី១ លេខ១ ឆ្នាំទី២៤ ព.ស ២៤៩៥ គ.ស ១៩៥២

A-ឆ្នាំទី ២៤ ខែមករា លេខ១  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- សារាណិយធម្មកថា --ព្រះមហា កែ អឿន
២- ពន្លឺអាស៊ីទ្វីប (ត -មក) --លោករ៉ាយ ប៉ុក ១១
៣- ពុទ្ធសាសនាធិប្បាយ --ព្រះបាឡាត់ នូ ឱម ១៦
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- ការប្រើអក្សរខ្មែរ --នាយ គិត ពិន ២៤
៥- គ្រូសាញ់អ្នកខ្លាំងពូកែ --សាស្ត្រាចារ្យ ផេង ជ្រីវ ៣១
៦- ការបណ្ដុះនិស្ស័យ --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ៣៩
៧- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៤៧
៨- រឿងអារក្សថ្លែងរឿងម្ភៃប្រាំ (តមក) --លោកសាង សាវ៉ាត ៥៦
III.កំណត់នឹងប្រវត្តិការណ៍  
៩- ពិធីបុណ្យដ៏ឧឡារិកនៅវត្តដើមអំពិល ខែត្រប៉ោលាវ (យៀកណាម ) --ព្រះមហា ឈិត កំលិន ៦៩
១០- ឧត្ដមគតិនៃពុទ្ធបរិស័ទវត្តលង្កា --សមាគមមិត្តសាលាបាលី ៧៩

អត្ថបទក្បាលទី១ លេខ២ ឆ្នាំទី២៤ ព.ស ២៤៩៥ គ.ស ១៩៥២

A-ឆ្នាំទី ២៤ ខែកុម្ភៈ លេខ ២  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- សារាណិយធម្មកថា (តចប់) --ព្រះមហា កែ អឿន ៨៣
២- ពន្លឺអាស៊ីទ្វីប (តមក) --លោករ៉ាយ ប៉ុក ៩១
៣- សុខោបាយកថា --ព្រះអាចារ្យ ទូច ឡេង ៩៧
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- គ្រូសាញ់អ្នកខ្លាំងពូកែ (តចប់) --សាស្ត្រាចារ្យ ផេង ជ្រីវ ១០៩
៥- ការបណ្ដុះនិស្ស័យ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ១១៩
៦- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ១២៧
៧- រឿងអារក្សថ្លែងរឿងម្ភៃប្រាំ (តមក) --លោកសាង សាវ៉ាត ១៣៥
៨- រឿងស្នេហាជាតិ --លោក គង់ លឹម ១៤៣
III.កំណត់នឹងប្រវត្តិការណ៍  
៩- ពិធីបុណ្យដ៏ឧឡារិកនៅវត្តដើមអំពិល ខែត្រប៉ោលាវ (យៀកណាម ) (តចប់) --ព្រះមហា ឈិត កំលិន ៦៩
១០- សេចក្ដីបញ្ជាក់តាមការណ៍ពិត  

អត្ថបទក្បាលទី១ លេខ៣ ឆ្នាំទី២៤ ព.ស ២៤៩៥ គ.ស ១៩៥២

A-ឆ្នាំទី ២៤ ខែមិនា លេខ ៣  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ពន្លឺអាស៊ីទ្វីប (តមក) --លោករ៉ាយ ប៉ុក ១៦៣
២- លោកិយលោកុត្តរបញ្ញាកថា --ព្រះអាចារ្យ ទូច ឡេង ១៧០
៣- អត្តានុទិដ្ឋិ --ឧកញ៉ា សំ ស៊ុន ១៧៦
៤- កម្មវិភាគ --ព្រះមហា ឱម ន៉ាគ្រី ១៨២
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៥- ល្បើកក្រើនជាតិ --លោក ប៊ូ ប៉ូ ១៨៦
៦- ការបណ្ដុះនិស្ស័យ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ១៨៩
៧- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ១៩៦
៨- រឿងអារក្សថ្លែងរឿងម្ភៃប្រាំ (តមក) --កសាង សាវ៉ាត ២១០
៩- រឿងស្នេហាជាតិ (តមក) --លោក គង់ លឹម ១៤៣
១០- រឿងប៉ូលនឹងវីរ៍ស៊ីនី --សាស្ត្រាចារ្យ ផេង ជ្រីវ ២២០
១១- សំលៀកបំពាក់ខ្មែរ --ក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ២២៤
III.កំណត់នឹងប្រវត្តិការណ៍  
១២- ពិធីបុណ្យកឋិននៅវិទ្យាល័យស៊ីសុវត្ថិភ្នំពេញ --ក្រុមសាស្ត្រាចារ្យនឹងក្រុមសិស្ស ២៣១

អត្ថបទក្បាលទី១ លេខ៤ ឆ្នាំទី២៤ ព.ស ២៤៩៥ គ.ស ១៩៥២

A-ឆ្នាំទី ២៤ ខែមេសា លេខ ៤  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ពន្លឺអាស៊ីទ្វីប (តមក) --លោករ៉ាយ ប៉ុក ២៤៣
២- មលាមលកថា --ព្រះមហា ទេព សរ ២៤៧
៣- អត្តានុទិដ្ឋិ (តមក) --ឧកញ៉ា សំ ស៊ុន ២៦០
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- ការបណ្ដុះនិស្ស័យ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ២៦៧
៥- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ២៧៦
៦- រឿងអារក្សថ្លែងរឿងម្ភៃប្រាំ (តមក) --លោកសាង សាវ៉ាត ២៨២
៧- រឿងស្នេហាជាតិ (តមក) --លោក គង់ លឹម ២៩០
៨- រឿងប៉ូលនឹងវីរ៍ស៊ីនី --សាស្ត្រាចារ្យ ផេង ជ្រីវ ២៩៨
៩- សំលៀកបំពាក់ខ្មែរ (តមក) --ក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ៣០៤
III.កំណត់នឹងប្រវត្តិការណ៍  
១០- ជីវប្រវត្តិ ព្រះសុធម្មបញ្ញាត្ថេរ កែវ ជួប ចៅអធិការ វត្តកោះប្រាក់ (កំពង់ចាម)ព្រះភិក្ខុ ម៉ី សាន ៣១២

អត្ថបទក្បាលទី១ លេខ៥ ឆ្នាំទី២៤ ព.ស ២៤៩៥ គ.ស ១៩៥២

A-ឆ្នាំទី ២៤ ខែឧសភា លេខ ៥  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ពន្លឺអាស៊ីទ្វីប (តមក) --លោករ៉ាយ ប៉ុក ៣២៣
២- ពលរដ្ឋធម៌ --ព្រះមហា ឆែ វង្ស ៣២៨
៣- អត្តានុទិដ្ឋិ (តមក) --ឧកញ៉ា សំ ស៊ុន ៣៣៩
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- គុណសម្បត្តនៃអ្នកទេស្ន --ព្រះទេពសត្ថា សូរ ហាយ ៣៤៦
៥- ការបណ្ដុះនិស្ស័យ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ៣៥៤
៦- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៣៦៣
៧- រឿងអារក្សថ្លែងរឿងម្ភៃប្រាំ (តមក) --លោកសាង សាវ៉ាត ៣៧២
៨- រឿងស្នេហាជាតិ (តមក) --លោក គង់ លឹម ៣៧៦
៩- រឿងប៉ូលនឹងវីរ៍ស៊ីនី --សាស្ត្រាចារ្យ ផេង ជ្រីវ ៣៨៥
III.កំណត់នឹងប្រវត្តិការណ៍  
១០- ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំ នៅទីព្រះលាននគរធំ --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា កែ អៀន ៣៩៥
១១- សេចក្ដីកត់ហេតុក្នុងការប្រឡងមហាបរិយត្ត --អធិបតីនៃក្រុមសមាជិក ៣៩៩

អត្ថបទក្បាលទី១ លេខ៦ ឆ្នាំទី២៤ ព.ស ២៤៩៥ គ.ស ១៩៥២

A-ឆ្នាំទី ២៤ ខែមិថុនា លេខ ៦  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ពន្លឺអាស៊ីទ្វីប (តមក) --លោករ៉ាយ ប៉ុក ៤០៣
២- សាមគ្គីកថា --ព្រះបាឡាត់ ចាន់ លី ៤០៩
៣- អត្តានុទិដ្ឋិ (តមក) --ឧកញ៉ា សំ ស៊ុន ៤១៧
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- ការបណ្ដុះនិស្ស័យ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ៤២៥
៥- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៤៣៧
៦- រឿងអារក្សថ្លែងរឿងម្ភៃប្រាំ (តមក) --លោកសាង សាវ៉ាត ៤៤៨
៧- រឿងស្នេហាជាតិ (តមក) --លោក គង់ លឹម ៤៥៦
៨- រឿងប៉ូលនឹងវីរ៍ស៊ីនី (តមក) --សាស្ត្រាចារ្យ ផេង ជ្រីវ ៤៦៦
III.កំណត់នឹងប្រវត្តិការណ៍  
៩- ពិធីបើកសាលាបរិយត្តិធម្មវិន័យ នៅវត្ត ព្រះព្រហ្មរតន៍ សៀមរាប --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា កែ អឿន ៤៧៥
១០- ក្នុងសៀវភៅកម្ពុជសុរិយាលេខ៥ឆ្នាំ ១៩៥២  
១១- ដំណឹងពិសេស  

អត្ថបទក្បាលទី២ លេខ៧ ឆ្នាំទី២៤ ព.ស ២៤៩៥ គ.ស ១៩៥២

A-ឆ្នាំទី ២៤ ខែកក្កដា លេខ ៧  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ពន្លឺអាស៊ីទ្វីប (តចប់) --លោករ៉ាយ ប៊ុក ៤៨៣
២- បញ្ញាវុឌ្ឍិកថា --ព្រះមហា សុខ វង់ ៤៨៨
៣- អត្ថានុទិដ្ឋិ (ត-ចប់) --ឧកញ៉ា សំ ស៊ុន ៥០១
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- ការបណ្ដុះនិស្ស័យ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ៥០៩
៥- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៥១៩
៦- រឿងអារក្សថ្លែងរឿងម្ភៃប្រាំ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុន ៥៣១
៧- រឿងស្នេហាជាតិ(តមក) --លោក គង់ លឹម ៥៣៧
៨- រឿងប៉ូល នឹង វ័រ៍ស៊ីនី (តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ ៥៤៥
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- ពិធីបើកសាលាធម្មវិន័យនៅវត្តរាជបូរណ៌ ខែត្រសៀមរាប --ព្រះអាចារ្យ ស៊ុន ស៊ាន ៥៥៥
១០- បញ្ជីរាយនាមចៅអធិការដែលតាំងថ្មី (តមក) --ក្រសួងធម្មការ ៥៥៨

អត្ថបទក្បាលទី២ លេខ៨ ឆ្នាំទី២៤ ព.ស ២៤៩៥ គ.ស ១៩៥២

A-ឆ្នាំទី ២៤ ខែសីហា លេខ ៨  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ព្រះពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសចិន --លោករ៉ាយ ប៊ុក ៥៦៣
២- ធម៌សង្គ្រោះ --ព្រះមហា ឡាច ៥៧៣
៣- វិសារទធម៌ --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា កែ អឿន ៥៨១
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្  
៤- ការបណ្ដុះនិស្ស័យ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ៥៨៧
៥- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៥៩៧
៦- រឿងអារក្សថ្លែងរឿងម្ភៃប្រាំ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុន ៦០៩
៧- រឿងស្នេហាជាតិ(តមក) --លោក គង់ លឹម ៦១៤
៨- រឿងប៉ូល នឹង វ័រ៍ស៊ីនី (តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ ៦២២
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- ព្រះថេរៈពីររូបនិមន្តមកពីលង្កាទ្វីបទៅទស្សនា ខែត្រសៀមរាប --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា កែ អឿន ៦៣២
១០- បញ្ជីរាយនាមចៅអធិការដែលតាំងថ្មី (តមក) --ក្រសួងធម្មការ ៦៣៩

អត្ថបទក្បាលទី២ លេខ៩(ដូចគ្នានិងលេខ១០ដែរ) ឆ្នាំទី២៤ ព.ស ២៤៩៥ គ.ស ១៩៥២

AA-ឆ្នាំទី ២៤ ខែតុលា លេខ ១០  
BB-ចំណាំ  
A-ឆ្នាំទី ២៤ ខែកញ្ញា លេខ ៩  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ព្រះពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសចិន (តមក) --លោករ៉ាយ ប៊ុក ៧២៣
២- ឃរាវាសធម៌ --ព្រះអារិយកស្សប កែវ អ៊ូច ៧៣១
៣- លទ្ធិពុទ្ធសាសនានិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ --ក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ៧៣៨
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- ការបណ្ដុះនិស្ស័យ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ៧៤៤
៥- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៧៥១
៦- រឿងអារក្សថ្លែងរឿងម្ភៃប្រាំ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុន ៧៦២
៧- រឿងស្លាប់ព្រោះជាតិ --លោក គង់ លឹម ៧៦៦
៨- រឿងប៉ូល នឹង វ័រ៍ស៊ីនី (តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ ៧៧៥
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- ពិធីបុណ្យព្រះសារីរិកធាតុ នឹងព្រះអរហន្តធាតុនៃព្រះសារីបុត្តនឹងព្រះមោគ្គល្លាន --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៧៨៥
១០- បញ្ជីរាយនាមចៅអធិការដែលតាំងថ្មី (តមក) --ក្រសួងធម្មការ ៧៩៩

អត្ថបទក្បាលទី២ លេខ១១ ឆ្នាំទី២៤ ព.ស ២៤៩៥ គ.ស ១៩៥២

A-ឆ្នាំទី ២៤ ខែវិច្ឆិកា លេខ ១១  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ព្រះពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសចិន(តមក) –លោករ៉ាយ ប៊ុក ៨០៣
២- សុន្ទរកថា --ព្រះមហា ផៃ ម៉ីល ៨១១
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៣- មេទ័ពចិត្តអាក្រក់(រឿងព្រេងប្រទេសចិន) --លោក ប៊ូ ប៉ូ ៨២២
៤- ការបណ្ដុះនិស្ស័យ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ៨២៧
៥- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៨៣៧
៦- រឿងអារក្សថ្លែងរឿងម្ភៃប្រាំ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុន ៨៤៨
៧- រឿងស្លាប់ព្រោះជាតិ --លោក គង់ លឹម ៨៥៦
៨- រឿងប៉ូល នឹង វ័រ៍ស៊ីនី (តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ ៨៦៦
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- បញ្ជីរាយនាមចៅអធិការដែលតាំងថ្មី (តមក) --ក្រសួងធម្មការ ៨៧៩

អត្ថបទក្បាលទី២ លេខ១២ ឆ្នាំទី២៤ ព.ស ២៤៩៥ គ.ស ១៩៥២

A-ឆ្នាំទី ២៤ ខែធ្នូ លេខ ១២  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- សេចក្ដីជូនដំណឹង --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៨៨៣
២- ព្រះពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសចិន (តមក) --លោករ៉ាយ ប៊ុក ៨៨៦
៣- ខោមទុស្សសូត្រកថា --អ្នកអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិ កេតសុមារក័្ស ៨៩៤
៤- សួរឆ្លើយក្នុងរឿងបកសករាជ --លោក ប៊ូ ប៉ូរ ៩០១
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៥- ការបណ្ដុះនិស្ស័យ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ៩០៥
៦- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៩១២
៧- រឿងអារក្សថ្លែងរឿងម្ភៃប្រាំ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុន ៩២២
៨- រឿងស្លាប់ព្រោះជាតិ (តមក) --លោក គង់ លឹម ៩៣០
៩- រឿងប៉ូល នឹង វ័រ៍ស៊ីនី (តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ ៩៣៩
១០- ទំនៀមទម្លាប់ និងឧត្ដមប្រយោជន៍ --ក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ ៩៤៨
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១១- បញ្ជីរាយនាមចៅអធិការដែលតាំងថ្មី (តមក) --ក្រសួងធម្មការ ៩៥៧