គ.ស ១៩៦៩

អត្ថបទ ទី ៥ ឆ្នាំទី ៤១ ខែ ឧសភា ព.ស ២៥១៣ គ.ស ១៩៦៩

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៤១ ខែឧសភា លេខ ៥ – ១៩៦៩  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៤១ ខែឧសភា លេខ ៥ - ១៩៦៩  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-សេចក្ដីក្លាហាន --សហ. ផេង ជ្រីវ...រៀបរៀង ៤៦៧
២-រឿងសុតនបណ្ឌិត --សហ. ហេង សមអាន នាយទាហានរង កង យោពលខេមរភូមិន្ទ រៀបរៀង ៤៧៤
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត-ខ្មែរ--ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ ៤៨៩
៤-វប្បធម៌ មន-ខ្មែរ --សហ. ឌឹក គាម រៀបរៀង ៤៩៣
៥-រឿងសាមកុក(ត) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ៥១០
៦-រឿងគ្រោះថ្នាក់នាវាដោយខ្យល់ព្យុះ --សហជីវីនី ពេជ សល់ ប្រែ រៀបរៀង ៥២១
III. ផ្នែកកំណត់-ប្រវត្ដិការណ៍  
៧-ពិធីប្រគល់ព្រះត្រៃបិដក ខ្មែរ ជូនចំពោះមជ្ឈមណ្ឌលពុទ្ធសាសនា នៅ ក្រុង ហាលេ សាធារណរដ្ឋ ប្រជាធិបតេយ្យ អាល្លឺម៉ង់ ៥៣៩
៨-ពិធីនមស្ការសក្យមុនីចេតិយ ៥៤២
៩-សេចក្ដីអំពាវនាវ នៃវិទ្យាស្ថាន ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត ៥៥១

អត្ថបទ ទី ៦ ឆ្នាំទី ៤១ ខែ មិថុនា ព.ស ២៥១៣ គ.ស ១៩៦៩

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៤១ ខែមិថុនា លេខ ៦ - ១៩៦៩  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៤១ ខែមិថុនា លេខ ៦ - ១៩៦៩  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-អគ្គសាវគ្គជីវប្បវត្ដិ --លោក ហេង សម អានរៀបរៀង ៥៥៣
២-កម្លាំងនៃស្ដ្រី --លោក ប៊ូ ប៉ូរ រៀប រៀង ៥៨២
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត ខ្មែរ--ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ ៥៨៦
៤-របៀបរៀបចំខាងតុលាការ --ស.ហ. ហ៊ែ ល ស៊ុំផា រៀបរៀង ៥៩០
៥-រឿងសាមកុក(ត) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ៦០៩
៦-រឿងគ្រោះថ្នាក់នាវាដោយខ្យល់ព្យុះ --សហជីវីនី ពេជ សល់ ប្រែ រៀបរៀង. ៦១៩
៧-ការប្រយុទ្ធនិងមធ្យោបាយដោះស្រាយសេចក្ដីល្ងង់ --លោក រ៉ាយ ប៉ុក រៀបរៀង ៦៣០
៨-សិលាចារឹកព្រះគោ --ស.ហ ឌឹក គាម ស្រាវជ្រាវ ៦៣៦
III. ផ្នែកកំណត់-ប្រវត្ដិការណ៍  
៩-ប្រកាសប្រលងប្រជែង ទំនៀមទម្លាប់ សម្រាប់ឆមាស ទី ២ ឆ្នាំ ១៩៦៩ អំពីរឿង ចម្រៀង ប្រជាប្រិយ៍ និង ទោស និង ការផ្ដន្ទារបៀបបុរាណ ៥៣៩
១០-ឯកសារ ប្រវត្ដិភូមិនិងកោះនានា នៅខេត្តកោះកុង --ឧកញ៉ា ប្រសើរ លិខិត ម៉ែន ទន់ រៀបរៀង ៦៥៣

អត្ថបទ ទី ៧ ឆ្នាំទី ៤១ ខែ កក្កដា ព.ស ២៥១៣ គ.ស ១៩៦៩

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៤១ ខែកក្កដា លេខ ៧ - ១៩៦៩  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៤១ ខែ កក្កដា លេខ ៧ - ១៩៦៩  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-មជ្ឈិមសីល --លោក ប៊ូ ប៉ូ រៀបរៀង ៦៦៥
២-រឿងឧបគតិ និង មារ --លោក ញូង សឿង រៀប រៀង ៦៧៣
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-វិចារណកថា ៦៨៣
៤-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត--ខ្មែរព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ ៦៨៨
៥-រឿងសាមកុក(ត) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ៦៩១
៦-រឿងគ្រោះថ្នាក់នាវាដោយខ្យល់ព្យុះ --សហជីវីនី ពេជ សល់ ប្រែ រៀបរៀង. ៦៩៩
៧-ពាក្យកាព្យ រាត្រីចតុ មុខ --លោក ញូង សឿង រៀបរៀង ៧១០
៨-ឯកសារ ប្រវត្ដិភូមិនិងកោះនានា នៅខេត្តកោះកុង --ឧកញ៉ា ប្រសើរ លិខិត ម៉ែន ទន់ រៀបរៀង ៧១៦
៩-ប្រវត្ដិភូមិក្បា អ្នក ឬ ភូមិ ប្ល៉អង់ --លោក ហ៊ុន សាវី រៀបរៀង ៧៤៧
១០-ល្បើកអក --សហ. លី ធាមតេង ស្រាវជ្រាវ ៧៣៤
១១-សិលាចារឹកព្រះគោ --ស.ហ ឌឹក គាម ស្រាវជ្រាវ ៧៥១
III. ផ្នែកកំណត់-ប្រវត្ដិការណ៍  
១២-សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីលទ្ធផលនៃការប្រលងប្រជែង ទំនៀមទម្លាប់ សម្រាប់ឆមាស ទី ១ ឆ្នាំ ១៩៦៩ ៧៨៤

អត្ថបទ ទី ៨ ឆ្នាំទី ៤១ ខែ សីហា ព.ស ២៥១៣ គ.ស ១៩៦៩

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៤១ ខែសីហា លេខ ៨ - ១៩៦៩  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៤១ ខែ សីហា លេខ ៨ - ១៩៦៩  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-មហាសីល --លោក ប៊ូ ប៉ូ រៀបរៀង ៧៨៩
២-ទស្សនវិជ្ជាពុទ្ធសាសនា --ព្រះមហាវិរិយបណ្ឌិតោ ប៉ាង ខាត់ រៀប រៀង ៧៩៧
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត ខ្មែរ--ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ ៨១៤
៤-រឿងសាមកុក(ត) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ៨១៧
៥-រឿងគ្រោះថ្នាក់នាវាដោយខ្យល់ព្យុះ --សហជីវីនី ពេជ សល់ ប្រែ រៀបរៀង. ៨២៩
៦-ល្បើកអក --សហ. លី ធាមតេង ស្រាវជ្រាវ ៨៤៤
៧-ឯកសារ ប្រវត្ដិភូមិនិងកោះនានា នៅខេត្តកោះកុង --ឧកញ៉ា ប្រសើរ លិខិត ម៉ែន ទន់ រៀបរៀង ៨១៦
III. ផ្នែកកំណត់-ប្រវត្ដិការណ៍  
៨-ពិធីបូជាសព ព្រះសុមេវង្ស ប្រាជ្ញ ប៉ុល ៨៨៥
៩-សុន្ទរកថា ព្រះពុទ្ធវង្ស សេក នាង ថ្លែងក្នុង ឱកាស បូជាព្រះសព ព្រះសុមេធវង្ស ប្រាជ្ញ ប៉ុល នៅថ្ងៃទី ២៤ ខែ សីហា ឆ្នាំ ១៩៦៩ នៅឈាបនដ្ឋាន វត្ដឧណ្ណាលោម ក្រុង ភ្នំពេញ ៨៨៦
១០-ពិធីប្រគេនព្រះរាជអំណោយសម្ដេចឪ ថ្វាយចំពោះសម្ដេចព្រះពោធិវង្ស ៨៩៤

អត្ថបទ ទី ៩ ក្បាល ទី ៣ ឆ្នាំទី ៤១ ខែ កញ្ញា ព.ស ២៥១៣ គ.ស ១៩៦៩

A-ឆ្នាំទី 41 ខែ កញ្ញា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ទស្សនវិជ្ជាពុទ្ធសាសនា --ព្រះមហាវិរិយបណ្ឌិតោ ប៉ាង ខាត់ រៀប រៀង ៩០៣
២-អដ្ឋង្គិកមគ្គកថា --ភិក្ពុ លាប សារុន ហៅ ហន រៀបរៀង ៩១៦
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-វិចារណកថា --លោក ផេង ជ្រីវ រៀបរៀង ៩២៦
៤- វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត ខ្មែរ--ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ ៩៣៣
៥-រឿងសាមកុក(ត) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ៩៣៧
៦-រឿងគ្រោះថ្នាក់នាវាដោយខ្យល់ព្យុះ --សហជីវីនី ពេជ សល់ ប្រែ រៀបរៀង. ៩៤៥
៧-ទំនុកបុរាណខ្មែរ –សហ លី ធាមតេង ប្រមូលក្រង ៩៦៣
៨-ល្បើកអក --សហ លី ធាមតេង ស្រាវជ្រាវ ៩៧០
៩-វប្បធម៌សំស្ក្រឹត --ព្រះមហាវរិយបណ្ឌិតោ ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៩៨៧
១០-សប្បុរសធម៌ ពាក្យកាព្យ --លោក បាន តេង រៀបរៀង ១០០២
III. ផ្នែកកំណត់-ប្រវត្ដិការណ៍  
១១-ចុតហ្មាយនៃសហជីវិន ឌី ទូច រដ្ឋលេខាធិការក្រសួង មហាផ្ទៃ ទទួល ភារៈក្រសួងធម្មការ និង សាសនសិក្សា ១០១៣
១២-រូបថត --សម្ដេចព្រះមហាសុមេធាធិបតី ជោតញ្ញាណោ  

អត្ថបទ ទី ១០ ក្បាល ទី ៣ ឆ្នាំទី ៤១ ខែ តុលា ព.ស ២៥១៣ គ.ស ១៩៦៩

A-ឆ្នាំទី 41 ខែ តុលា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ទស្សនវិជ្ជាពុទ្ធសាសនា --ព្រះមហាវិរិយបណ្ឌិតោ ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ១០១៧
២-រឿងបណ្ឌិតសាមណេរ --លោក ប៊ូ ប៉ូ ប្រែ រៀបរៀង ១០៣០
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-វិចារណកថា ការផ្លាស់ប្ដូរប្រពៃណីក្នុងរឿងរកគូស្រករ --លោក ផេង ជ្រីវ រៀបរៀង ១០៥៨
៤-ចម្រៀង បញ្ចសិខគន្ធព្វទេវបុត្រ --លោក ញ៉ូង សឿង រៀបរៀង ១០៦៥
៥-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត ខ្មែរ--ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ ១០៧៤
៦-រឿងសាមកុក(ត) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ១០៧៨
៧-រឿងគ្រោះថ្នាក់នាវាដោយខ្យល់ព្យុះ --សហជីវីនី ពេជ សល់ ប្រែ រៀបរៀង ១១០១
៨-កម្រងទំនុកបុរាណខ្មែរ --សហ.លី ធាមតេង ប្រមូលក្រង ១១២០
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
៩-ព្រះរាជជីវប្រវត្ដិ នៃសម្ដេចព្រះមហាសុមេធាធិបតី(ជួន ណាត)ព្រះសង្ឃរាជថ្នាក់ទី១នៃគណៈមហានិកា ១១២៧

អត្ថបទ ទី ១១ ក្បាល ទី ៣ ឆ្នាំទី ៤១ ខែ វិច្ឆិកា ព.ស ២៥១៣ គ.ស ១៩៦៩

A-ឆ្នាំទី 41 ខែ វិច្ឆិកា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ទស្សនវិជ្ជាពុទ្ធសាសនា --ព្រះមហាវិរិយបណ្ឌិតតោ ប៉ាង ខាត់ រៀប រៀង ១១៤៥
២-រឿងគាមណិចន្ទ --សហ.ផល ទិត រៀបរៀង ១១៥៧
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-វិចារណកថា --លោក ផេង ជ្រីវ រៀបរៀង ១២០៩
៤- វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត ខ្មែរ--ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ ១២១៦
៥-រឿងសាមកុក(ត) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ១២២០
៦-រឿងគ្រោះថ្នាក់នាវាដោយខ្យល់ព្យុះ --សហជីវីនី ពេជ សល់ ប្រែ រៀបរៀង. ១២៣៦
៧-ល្បើកអក --សហ. លី ធាមតេង ស្រាវជ្រាវ ១២៤៩
៨-វប្បធម៌សំស្ក្រឹត --ព្រះមហាវរិយបណ្ឌិតតោ ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង  
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
៩-ព្រះរាជក្រិត្យតែងតាំងសម្ដេចព្រះសុមេធាធិបតីសង្ឃនាយក ១២៦០

អត្ថបទ ទី ១២ ក្បាលទី ៣ ឆ្នាំទី ៤១ ខែ ធ្នូ ព.ស ២៥១៣ គ.ស ១៩៦៩

A-ឆ្នាំទី 41 ខែ ធ្នូ  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-រូបំ ជីវតិ មច្ឆានំ នាមគោត្ដំ ន ជីរត --សហ ផេង ជ្រីវ រៀបរៀង ១២៦៣
២-រឿងសុមនសាមណេរ --លោក ប៊ូ ប៉ូ រៀបរៀង ១២៦៧
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត ខ្មែរ--ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ ១២៩២
៤-រឿងសាមកុក(ត) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ១២៩៦
៥-ឯកសារ ៖ សត្វចិញ្ចឹម --សហ. ចាប រិត រៀបរៀង ១៣១៤
៦-រឿងគ្រោះថ្នាក់នាវាដោយខ្យល់ព្យុះ --សហជីវីនី ពេជ សល់ ប្រែ រៀបរៀង. ១៣៤២
៧-ប្រវត្ដិគ្រូក្មេង នៅ កំពង់ចាម --អ្នកស្រី ពេជ សល់ រៀបរៀង ១៣៥៩
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
៨-ព្រះសង្ឃដីកា នៃសម្ដេចព្រះមហាសុមេធាធិបតីស្ដីពីការរួបរួមសាមគ្គី ១៣៦៧
៩-បុគ្គលិកវិជ្ជាឋានពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ចូលក្រាបបង្គំគាល់ព្រះបរមសព នៃសម្ដេចសង្ឃរាជ ជោតញាណោ ជួន ណាត ១៣៧៥
១០-បញ្ជីអត្ថបទដែលបានចុះផ្សាយក្នុងកម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំ ១៩៦៩ ១៣៨៧

Flag Counter