គ.ស ១៩៩៨

  • Print

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៥២ ខ្សែទី១ ខែ មករា កុម្ភៈ មីនា ព.ស ២៥៤១ គ.ស ១៩៩៨

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៥២ ខែ មករា កុម្ភៈ មីនា លេខ ១ – ១៩៩៨  
C-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៥២ ខែ មករា កុម្ភៈ មីនា លេខ ១ - ១៩៩៨ (a)  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៥២ ខែ មករា កុម្ភៈ មីនា លេខ ១ - ១៩៩៨  
I. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
១-ធម៌គ្រឹះនៃពុទ្ធសាសនា ត --(ឈន អៀម)
II. អក្សរសាស្ដ្រទូទៅ  
២-វចនស័ព្ទវិទ្យា នៃភាសាខ្មែរបច្ចុប្បន្ន ត --(ឡុង សៀម) ២៣
៣-មតិបញ្ញត្តិអំពីរដ្ឋ និង រាជសម្បត្តិ --(ឈន អៀម) ៤៥
៤-ពុទ្ធិដ៍កំពូល --(ព្រះតេជព្រះគុណ គិយូសេ សែនអ៊ិនជោស) ៧៩
៥-ប្រាសាទបឹងមាលា --(ខៀវ បញ្ញាវុឌ្ឍ) ៩៨
៦-ទំនួញត្បាល់កិន --(មៀច ប៉ុណ្ណ) ១០០
III. កំណត់ និង ប្រវត្ដិការណ៍  
៧-ត្រា និងផ្លិតមន្ត្រីសង្ឃ --(ម៉ី យ៉ាំ) ១០៣
៨-ពិធីទទួលសៀវភៅ ១៩៩៧ ពីអង្គការ WCR ១១១
៩-និវេទកថា  
១០-សេចក្ដីកែតម្រូវ  

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៥២ ខ្សែទី២ ខែ មេសា ឧសភា មិថុនា ព.ស ២៥៤១ គ.ស ១៩៩៨

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៥២ ខែ មេសា ឧសភា មិថុនា លេខ ២ – ១៩៩៨  
C-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៥២ ខែ មេសា ឧសភា មិថុនា លេខ ២ - ១៩៩៨ (a)  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៥២ ខែ មេសា ឧសភា មិថុនា លេខ ២ - ១៩៩៨  
I. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
១-ធម៌គ្រឹះនៃពុទ្ធសាសនា ត --(ឈន អៀម)
២-ព្រះពុទ្ធសាសនា គឺជាគ្រឹះនៃការប្រតិបត្តិសំរាប់ការរស់នៅទាំងអស់គ្នា --(សម្ដេចព្រះមហាឃោសានន្ទ) ២៦
II. អក្សរសាស្ដ្រទូទៅ  
៣-វចនស័ព្ទវិទ្យា នៃភាសាខ្មែរបច្ចុប្បន្ន ត --(បណ្ឌិត ឡុង សៀម) ៣១
៤-សិលាចារឹក --(ហម ឆាយលី) ៤៩
៥-ព្រះពុទ្ធសាសនា និង សង្គម --(សុខ សេង ) ៦២
៦-អំពីធ្លះ --(មៀច ប៉ុណ្ណ) ៦៩
៧-សេវនាសេវនតា ការគួរសេពគប់ និង មិនគួរសេពគប់ ៧២
៨-បទគោព័ទ្ធស្ទឹង --(ធន់ ហ៊ិន) ៧៦
៩-រឿងចៅល្ងង់សព្វជាតិ --(ធន់ ហ៊ិន) ៧៨
១០-មើលបន្ទាយស្រី --(ខៀវ បញ្ញាវុឌ្ឍ) ៨២
១១-អំពីក្រ ៥យ៉ាង --(សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជ ជួន ណាត) ៨៤
១២-អបាយមុខ --(សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជ ជួន ណាត) ៨៧
III. កំណត់ និង ប្រវត្ដិការណ៍  
១៣-ពិធីសម្ពោធអគារពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៨៩
១៤-សំណង់អគារពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៩៥
១៥-ត្រូវកសាងអោយបាននូវសាមគ្គីភាពក្នុងជួរពុទ្ធសាសនិក ៩៨
១៦-សេចក្ដីអំពាវនាវរបស់អនុសំវច្ឆរមហាសន្និបាតមន្ត្រីសង្ឃ លើកទី ៧ ១០២
១៧-មន្ត្រីសង្ឃទីរាជាគណៈនៃគណៈមហានិកាយ ១០៦

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៥២ ខ្សែទី៣ ខែ កក្កដា សីហា កញ្ញា ព.ស ២៥៤១ គ.ស ១៩៩៨

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៥២ ខែកក្កដា - សីហា - កញ្ញា លេខ ៣ - ១៩៩៨  
C-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៥២ ខែកក្កដា - សីហា - កញ្ញា លេខ ៣ - ១៩៩៨ (a)  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៥២ ខែកក្កដា - សីហា - កញ្ញា លេខ ៣ - ១៩៩៨  
I. អត្ថបទរដ្ឋបាល  
១-សេចក្ដីសំរេចស្ដីពីការបង្កើតគណៈកម្មការរៀបរៀងមាតិកានុក្រមព្រះត្រៃបិដក
II. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
២-ធម៌គ្រឹះនៃពុទ្ធសាសនា ត --(ឈន អៀម)
៣-ជំនួយស្មារតី : ពុទ្ធសាសនា និងការអប់រំសង្គម --( អាំ-ឆន) ៣២
III. អក្សរសាស្ដ្រទូទៅ  
៤-វចនស័ព្ទវិទ្យានៃភាសាខ្មែរបច្ចុប្បន្ន តចប់ -- (បណ្ឌិត ឡុង សៀម) ៣៧
៥-កតញ្ញូតា --(ភាវៈនៃអ្នកដឹងគុណ) ៥៩
៦-ទេវទត្ត គឺអ្នកណា ? ៦៣
៧-សំដែងពីកិច្ចវត្ត ត្រង់អន្លើខ្លះ ចំពោះបព្វជិតពុទ្ធសាសនិក ៦៦
៨-វិធីស្ដីការរបស់រាងកាយ ៦៩
៩-ឯកសារ ៖ កំណើតមនុស្សជាតិ ៧៥
១០-រឿង ក្អែក និង មៀម ពស់ និង ស្កា ខ្លាឃ្មុំ និង ដើមពង្រ ៨៦
IV. កំណត់ នឹង ប្រវត្ដិការណ៍  
១១-សុន្ទរកថារបស់សម្ដេចព្រះមហាឃោសនៈ ក្នុងឱកាសទទួលរង្វាន់សន្តិភាព នៅទីក្រុងតូក្យូ ៩៧
១២-ក្នុងឱកាសសាំប៉ូសយោម នៅទីក្រុងតូក្យូ ១០៣
១៣-និវេទកថា  

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៥២ ខ្សែទី៤ ខែ តុលា វិច្ឆិកា ធ្នូ ព.ស ២៥៤១ គ.ស ១៩៩៨

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៥២ ខែតុលា - វិច្ឆិកា - ធ្នូ - លេខ ៤ - ១៩៩៨  
C-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៥២ ខែតុលា - វិច្ឆិកា - ធ្នូ - លេខ ៤ - ១៩៩៨ (a)  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៥២ ខែតុលា - វិច្ឆិកា - ធ្នូ - លេខ ៤ - ១៩៩៨  
I. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
១-ធម៌គ្រឹះនៃពុទ្ធសាសនា ត --(ឈន អៀម)
II. អក្សរសាស្ដ្រទូទៅ  
២-ព្រះត្រៃបិដកជាគ្រូអាចារ្យដ៍ប្រសើរបំផុតរបស់យើង --(ឱម ខែម) ៣៩
៣-ព្រះធម៌ធនិច្ចា --(ពីកម្ពុជសុរិយា ១៩៦៧) ៤៦
៤-រឿងរើសកូនប្រសារ --(ធន់ ហ៊ិន) ៥៤
៥-តម្លង់៧ សន្ដាន --(ពីកម្ពុជសុរិយា ១៩៦៧) ៦៣
៦-ក្បាលដំរីស្រុក និង ក្បាលដំរីព្រៃ --(ធន់ ហ៊ិន) ៦៦
៧-បទរលកខ្ទប់ច្រាំង --(ធន់ ហ៊ិន) ៦៩
៨-ក្រៀលដៀលក្រួច --(វណ្ណ ស៊ុនហេង) ៧១
៩-វប្បធម៌សន្តិភាព --(ខឹម សោភ័ណ) ៧៣
១០-ចម្លើយកំណាព្យប្រសា --(វណ្ណ ស៊ុនហេង) ៨០
III. កំណត់ និង ប្រវត្ដិការណ៍  
១១-កិច្ចប្រជុំជាលក្ខណៈគ្រួសាររបស់មន្ត្រីសង្ឃជាន់ខ្ពស់ --(ឱម ខែម) ៨១
១២-សេចក្ដីប្រកាសរួមនៃកិច្ចប្រជុំពេញអង្គមន្ត្រីសង្ឃជាន់ខ្ពស់ ៨៥
១៣-សន្លឹកប្រាប់ពាក្យខុស - ត្រូវ  
១៤-និវេទកថា