គ.ស ១៩៩៧

  • Print

មាតិកាអត្ថបទ ឆ្នាំទី ៥១ លេខ ១ ខែមករា កុម្ភៈ មិនា ព.ស ២៥៤០ គ.ស ១៩៩៧

A-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
ផ្នែកសាសនា  
I. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
១-ពុទ្ធសាសនា និងសន្តិភាព --(ឥន្ទបញ្ញេ ភិក្ខុ ហ. មណីចិន្ដា)
២-ពុទ្ធឱវាទ --(ឱម ខែម) ១៩
II. អក្សរសាស្ត្រទូទៅ  
៣-អំពីផែនដី ឬ ធរណី --(ឈន អៀម) ២៨
៤-ឋានន្ដរនាម សម័យអង្គរ --(បណ្ឌិត្យ ឡុង សៀម) ៤១
៥-បញ្ហានៃសិលាចារឹក សម័យមុនអង្គរ --វង់ សុធារ៉ា ៤៨
៦-ការសិក្សាសម័យថ្មី --(មៀច ប៉ុណ្ណ) ៧៦
៧-បទ ក ខ --(ធន់ ហ៊ិន) ៨៣
៨-សាស្ដ្រាក្រឹត្យក្រម --(មៀច ប៉ុណ្ណ) ៨៨
៩-ចម្រៀងឆ្លើយឆ្លង --(ធន់ ហ៊ិន) ៩៣
១០-បុណ្យទា្វទសមាស --(មៀច ប៉ុណ្ណ) ៩៩
១១-អនុស្សរណោវាទ (សម្ដេច ជូ ណាត) ១០២
១២-លទ្ធផលនៃចម្លើយ "ប្រស្នាកំណាព្យ". ១០៣
១៣-កិច្ចថ្លែងអំណរគុណចំពោះ ញោម វណ្ណ ស៊ុនហេង ១០៨
១៤-ចម្លើយកំណាព្យប្រស្នា --(វណ្ណ ស៊ុនហេង) ១០៩
១៥-កំណាព្យប្រស្នា --(វណ្ណ ស៊ុនហេង) ១១១
III. កំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
១៦-សេចក្ដីរាយការណ៍ស្ដីពី ការងាររបស់ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ១១២

មាតិកាអត្ថបទ ឆ្នាំទី ៥១ លេខ ២ ខែមេសា ឧសភា មិថុនា ព.ស ២៥៤០ គ.ស ១៩៩៧

A-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
ផ្នែកសាសនា  
I. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
១-ហីនយានពុទ្ធសាសនាហីនយាន" --(ឈន អៀម)
២-ឱវាទចុងក្រោយរបស់ព្រះពុទ្ធ --(ឱម ខែម) ១០
II. អក្សរសាស្ដ្រទូទៅ  
៣-ទំរង់ខាងវេយ្យាករណ៍ នៃនរនាម --(បណ្ឌិត្យ ឡុង សៀម) ១៦
៤-អំពីលទ្ធិហិណ្ឌូ --(ឈន អៀម) ៣៥
៥-ពាក្យបណ្ដាំបរិវាស័ព្ទក្នុងភាសាអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ --(បណ្ឌិត ឡុង សៀម) ៤៦
៦-សូរ្យគ្រាស ចន្ទគ្រាស --(ឈន អៀម) ៧៣
៧-បញ្ហានៃសិលាចារឹក សម័យមុនអង្គរ តចប់ --(វង់ សុធារ៉ា...) ៨០
៨-អំពីល័ក្ដខ្មែរ --(មៀច ប៉ុណ្ណ) ៩៥
៩-ទំនៀមទម្លាប់ និងរឿងទាក់ទងភ្នំក្រោម --(វង់ សុធារ៉ា) ៩៩
១០-បទអក្សរលូន --(ធន់ ហ៊ិន) ១១០
១១-សាស្ត្រាក្រមច្បាប់ --(វត្ដកំពង់សំបូរ) ១១៣
១២-សិល្ប៍ចម្រៀងចាប៉ី --(មៀច ប៉ុណ្ណ) ១២២
III. កំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
១៣-ពិធីទទួលសៀវភៅពីមូលនិធិជប៉ុន សំរាប់មជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ីនៅពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ១២៥
១៤-ប្រស្នា  

មាតិកាអត្ថបទ ឆ្នាំទី ៥១ លេខ ៣ ខែកក្កដា សីហា កញ្ញា ព.ស ២៥៤១ គ.ស ១៩៩៧

A-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
ផ្នែកសាសនា  
I. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
១-ធម៌គ្រឹះនៃព្រះពុទ្ធសាសនា --(ឈន អៀម)
២-សីល ១០ សំរាប់គ្រហស្ថ --(ឱម ខែម) ២៤
II. អក្សរសាស្ដ្រទូទៅ  
៣-ពាក្យរណ្ដំបរិវារស័ព្ទក្នុងភាសាអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ --(ឡុង សៀម) ៣៨
៤-សិលាចារឹកថ្មីមួយ នៅស្រុកព្រៃកប្បាស --(វង់ សុធារ៉ា) ៤៤
៥-វិស័យឧត្ដមសិក្សា និងកិច្ចអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច --(នេត បារ៉ុម) ៦១
៦-សុខភាពជាលាភដ៏ពិសិដ្ឋ --(ឱម ខែម . ម៉ែន ប្រាង) ៨៣
៧-ការចិញ្ចឹមនាង --(មៀច ប៉ុណ្ណ) ៩១
៨-បទអក្សរសង្វាស --(ធន់ ហ៊ិន) ១០៤
៩-ថ្មចំណាស់មានតម្លៃ --(ខៀវ បញ្ញាវុឌ្ឍ) ១០៨
III. កំណត់ និង ប្រវត្ដិការណ៍  
១០-រចនាសម្ពន្ធគ្រប់គ្រងគណៈសង្ឃ --(ម៉ី យុំា) ១១០

មាតិកាអត្ថបទ ឆ្នាំទី ៥១ លេខ ៤ ខែតុលា វិច្ឆិកា ធ្នូ ព.ស ២៥៤១ គ.ស ១៩៩៧

A-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
ផ្នែកសាសនា  
I. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
១-ធម៌គ្រឹះនៃពុទ្ធសាសនា ត --(ឈន អៀម)
២-វជ្ជទស្សនកថា --(គង់ វេទ) ២៦
II. អក្សរសាស្ដ្រទូទៅ  
៣-វចនស័ព្ទវិទ្យា នៃភាសាខ្មែរបច្ចុប្បន្ន --(ឡុង សៀម) ៣៦
៤-ប្រវត្ដិតាត្រសក់ផ្អែម --(វង់ សុធារ៉ា) ៥៣
៥-អំពីទង់ ៖ ទង់ពុទ្ធសាសនា និងទង់ជាតិ --(ឈន អៀម) ៦៧
៦-រឿងក្អែកនិង សំពោច --(សុត្ដន្ដប្រីជា ឥន្ទ) ៧៦
៧-ល្បិចចៅក្រម --(ជួន ណាត) ៧៩
៨-បទថយក្រោយ --(ធន់ ហ៊ិន) ៨២
៩-វាចាឈើប៉ីដងវែង --(ខៀវ បញ្ញាវុឌ្ឍ) ៨៦
១០-ដើមជ្រៃ --(ខៀវ ញ្ញាវុឌ្ឍ) ៨៨
១១-ចម្លើយកំណាព្យប្រស្នា --(វណ្ណ ស៊ុនហេង) ៩០
១២-កំណាព្យប្រស្នា ៩២
III. កំណត់ និង ប្រវត្ដិការណ៍  
១៣-រចនាសម្ពន្ធគ្រប់គ្រងគណៈសង្ឃ តចប់ --(ម៉ី យាំ) ៩៣
១៤-សិក្ខាសាលាតំបន់ ស្ដីពី " ដំណើរឆ្ពោះទៅរកអភិសមាចារបរិដ្ឋានក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍" ១០០
១៥-អរិយសច្ចៈបួន ភាគទី១