គ.ស ១៩៧៤

  • Print

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៤៦ លេខ ១ ខែ មករា ព.ស ២៥១៥ គ.ស ១៩៧៤

AA-បាត់ខ្សែទី 4  
A-ឆ្នាំទី 46 ខែ មករា  
C-ឆ្នាំទី ៤៦ ខែ មករា កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-លក្ខណៈនៃវីរបុរស --(ព្រះគ្រូវិសុទ្ធិវង្ស ម៉ៅ ខាន់រៀបរៀង)
២-វិធីឈ្នះ ៤ យ៉ាង --ព្រះសាសនមុនី អ៊ុម ស៊ុម រៀបរៀង
៣-លទ្ធិសង្គមពុទ្ធនិយម --(លោក ផេង ជ្រីវ រៀបរៀង) ១០
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤-សេចក្ដីអធិប្បាយអំពីពាក្យ មិនដឹងខ្យល់ --(លោក ផល ទិត រៀបរៀង) ១៧
៥-ស្ត្រីនៅសេតវិមាន (តនិងចប់) --រៀបរៀងដោយអ្នកស្រី ពេជ សល់ ២៥
៦- ព្រលឹងខ្មែរភ្ញាក់រឭក --(លោក ផល ទិត រៀបរៀង) ៣១
៧-ព្រះរាជពង្សាវតារ (ត) ៣៥
៨-កំណាព្យស្រាវជ្រាវឯកសារ --(ដោយលោក ឃួន សែប) ៤៨
៩-រឿងកំណាញ់ស៊ីអាចម៍អណ្ដើក  
១០-ខ្ញុំជាតិណជាតិ  

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៤៦ លេខ ២ ខែ កុម្ភៈ ព.ស ២៥១៥ គ.ស ១៩៧៤

A-ឆ្នាំទី 46 ខែ កុម្ភៈ  
C-ឆ្នាំទី ៤៦ ខែ កុម្ភៈ កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ទ្រព្យកើតឡើងដោយហេតុ ៣ យ៉ាង --ព្រះមុនីកោសល ធន់ វ៉ាន់ រៀបរៀង ៥១
២-បញ្ហាគុណម៉ែឪ --លោក ផល ទិត រៀបរៀង ៥៥
៣-លទ្ធិសង្គមពុទ្ធនិយម (ត) --(លោក ផេង ជ្រីវ រៀបរៀង) ៦២
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤-រឿងអាប៉ូឡូ --(លោក ផល ទិត រៀបរៀង) ៦៩
៥-ស្ត្រីនៅសេតវិមាន (តនិងចប់) --រៀបរៀងដោយអ្នកស្រី ពេជ សល់ ៧៧
៦-ព្រះរាជពង្សាវតារ (ត) ៨១
៧-កំណាព្យស្រាវជ្រាវឯកសារ --(ដោយលោក ឃួន សែប) ៤៨

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៤៦ លេខ ៣ ខែ មិនា ព.ស ២៥១៥ គ.ស ១៩៧៤

A-ឆ្នាំទី 46 ខែ មិនា  
C-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-គួរប្រយ័ត្នការសម្ងាត់ ២ យ៉ាង --ព្រះមុនីកោសល អ៊ុម ស៊ុម រៀបរៀង ១០១
២-តិរច្ឆានកថា ព្រះធម្មលិខិត --កិម តូ រៀបរៀង ១០៤
៣-លទ្ធិសង្គមពុទ្ធនិយម (តនិងចប់) --(លោក ផេង ជ្រីវ រៀបរៀង) ១០៩
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤-រឿងព្រះចន្ទ --(លោក ផល ទិត រៀបរៀង) ១២៥
៥-ស្ត្រីនៅសេតវិមាន --រៀបរៀងដោយអ្នកស្រី ពេជ សល់ ១២៩
៦-ព្រះរាជពង្សាវតារ (ត) ១៣៣
៧-ក្រ ៥ យ៉ាង --ព្រះរាជនិពន្ធន៍ នៃសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជ ជួន ណាត ១៤១

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៤៦ លេខ ៥ ខែ ឧសភា ព.ស ២៥១៥ គ.ស ១៩៧៤

A-ឆ្នាំទី 46 ខែ ឧសភា  
C-ឆ្នាំទី 46 ខែ ឧសភា កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-សុរាទីនកថា (ត) --ព្រះពោធិវ័ង្ស សូ ហាយ រៀបរៀង ២០១
២-ព្រះពុទ្ធសាសនានិង ទុក្ខ --(ព្រះមហាសាសនវង្សាធិបតី ងិ-តេន រៀបរៀង) ២០៨
៣-អត្ថបទ «ព្រះពុទ្ធសាសនា និងសេដ្ឋកិច្ច ដោយលោក ជា គាន» ២១៥
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤-ស្ត្រីនៅសេតវិមាន --(រៀបរៀងដោយអ្នកស្រី ពេជ សល់) ២២៧
៥-ព្រះរាជពង្សាវតារ (ត) ២៤១
៦-កំណាព្យស្រាវជ្រាវ --(ដោយលោក ឃួន សែប) ២៤៩
៧-តើប្រទេសខ្មែរចាំបាច់ត្រូវតែយកលទ្ធិកុម្មុយនិស្តមកអនុវត្តឬ ? --លោក ផេង ជ្រីវ រៀបរៀង  
៨-បទសង្សារ  

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៤៦ លេខ ៦ ខែ មិថុនា ព.ស ២៥១៥ គ.ស ១៩៧៤

C-ឆ្នាំទី 46 ខែ មិថុនា កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ព្រះពុទ្ធសាសនា --(ព្រះសិរីសត្តិវង្ស គង់ គូ រៀបរៀង) ២៥១
២-អត្ថបទ «ព្រះពុទ្ធសាសនា និងសេដ្ឋកិច្ច» (ត) --ដោយលោក ជា គាន ២៥៤
៣-ការប្រឡងប្រជែងសំរាំងធម្មកថិកទេសនា ២៦៤
៤-សុន្ទរកថា ២៦៦
៥-លទ្ធផលនៃការប្រឡងសំរាំងធម្មកថិកទេសនា ២៧១
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៦-ស្ត្រីនៅសេតវិមាន (ត) --(រៀបរៀងដោយអ្នកស្រី ពេជ សល់) ២៧៥
៧-វិសាខបូជា និងទឹកចិត្តខ្មែរ (រង្វាន់លេខ ១) ២៨៣
៨-ព្រះរាជពង្សាវតារ (ត) ២៨៩
៩-កំណាព្យស្រាវជ្រាវ --(ដោយលោក ឃួន-សែប) ២៩៧

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៤៦ លេខ ៧ ខែ កក្កដា ព.ស ២៥១៥ គ.ស ១៩៧៤

C-ឆ្នាំទី 46 ខែ កក្កដា កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ព្រះពុទ្ធសាសនា និង សង្គម --(រៀបរៀង ដោយព្រះឧត្ដមមុនី អ៊ុង មាន ចន្ទវណ្ណោ) ៣០២
២-សុន្ទរកថា ៣១០
៣-ពុទ្ធសាសនា និង សេដ្ឋកិច្ច (ត) ៣១៦
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤-ស្ត្រីនៅសេតវិមាន (ត) --(រៀបរៀងដោយអ្នកស្រី ពេជ - សល់) ៣២៧
៥-វិសាខបូជា និងទឹកចិត្តខ្មែរ (រង្វាន់លេខ ២) ៣៣៥
៦-ព្រះរាជពង្សាវតារ (ត) ៣៤០
៧-កំណាព្យស្រាវជ្រាវ --(ដោយលោក ឃួន-សែប) ៣៤៨
៨-កូនស្រីឪពុក  
៩-កសិករ និង គោ  

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៤៦ លេខ ៨ ខែ សីហា ព.ស ២៥១៥ គ.ស ១៩៧៤

A-ឆ្នាំទី 46 ខែ សីហា  
C-ឆ្នាំទី 46 ខែ សីហា កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-កសិភាទ្វាជសូត្រ --ដោយ ព្រះសាសនមុនី អ៊ុម ស៊ុម .និង លោក ផល ទិត ៣៤៧
២-ពុទ្ធសាសនា និង សេដ្ឋកិច្ច (ត) --ដោយលោក នន់ ណុល ៣៥៧
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៣-ស្ត្រីនៅសេតវិមាន (ត) --(រៀបរៀងដោយអ្នកស្រី ពេជ សល់) ៣៦៥
៤-វិសាខបូជា និងទឹកចិត្តខ្មែរ (រង្វាន់លេខ ៣) ៣៧៧
៥-ព្រះរាជពង្សាវតារ (ត) ៣៨៥
៦-កំណាព្យស្រាវជ្រាវ --(ដោយលោក ឃួន សែប) ៣៩៣
៧-យល់សប្ដិ  

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៤៦ លេខ ៩ ខែ កញ្ញា ព.ស ២៥១៥ គ.ស ១៩៧៤

A-ឆ្នាំទី 46 ខែ កញ្ញា  
C-ឆ្នាំទី 46 ខែ កញ្ញា កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-កម្មកថា --( ព្រះសាសនមុនី អ៊ុម ស៊ុម រៀបរៀង ) ៣៩៤
២-ពុទ្ធសាសនា និង សេដ្ឋកិច្ច (ត) --ដោយលោក នន់ ណុល ៤០១
៣-អនុបុព្វីកថា --(ព្រះសាសនមុនី អ៊ុម ស៊ុម រៀបរៀង ) ៤០៩
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤-ស្ត្រីនៅសេតវិមាន (ត) --(រៀបរៀងដោយអ្នកស្រី ពេជ សល់) ៤២៥
៥-ព្រះរាជពង្សាវតារ (ត) ៤៣៣
៦-កំណាព្យស្រាវជ្រាវ --(ដោយលោក ឃួន សែប) ៤៤១
៧-ចិត្តស្រី  
៨-បទស៊ីនួន