ការ​ស្ទង់​មតិ

  • Print

សូមចូលទៅកាន់ទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យតាមដំណនេះ https://www.facebook.com/buddhist.institute។ ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យមានបំណងបើកទ្វារបណ្ណាល័យរបស់ខ្លួនបម្រើអ្នកអាន និងអ្នកស្រាវជ្រាវនៅថ្ងៃសៅរ៍ និងថ្ងៃ អាទិត្យបន្ថែមទៀត។ ប្រសិនរូបខាងក្រោមនេះ ទទួលបានការ Like ចំនួនយ៉ាងតិច ១០០០ ដង ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យនឹងពិចារណាធ្វើសំណើទៅថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងធម្មការ និងសាសនា ដើម្បីបើកដំណើការបណ្ណាល័យនេះបន្ថែមសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ និងថ្ងៃអាទិត្យ។ សូមជួយចែករម្លែក (Share) ព័ត៌មាននេះបន្ត។ សូមអរព្រះគុណ និងអរគុណ