កម្រងរូបភាព​នៃ​ការ​ធ្វើ​បាឋាកថា​ប្រចាំ​ខែ កក្កដា ២០១៩

កម្រងរូបភាពនៃការថ្វើ បាឋកថាប្រចាំខែកក្កដា ដោយលោកស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិត ធុយ ចាន់ធួន ក្រោមប្រធានបទ "របកគំហេីញភស្តុតាងថ្មីនៅទីក្រុងសម្ភុបុរ:"

Flag Counter