ត្រៀមរៀបចំពិធីបុណ្យស្រោចស្រពព្រះសុគន្ធវារី

កិច្ចប្រជុំនៅវត្តមុនីសុវណ្ណចំពុះក្អែក ត្រៀមរៀបចំពិធីបុណ្យស្រោចស្រពព្រះសុគន្ធវារី ថ្វាយប្រគេនសម្តេចព្រះសង្ឃនាយករង បីព្រះអង្គគឺៈ  សម្តេចព្រះពោធិវ័ង្ស អំ លីមហេង សម្តេចព្រះសង្ឃនាយករងទី១ សម្តេចព្រះវនរ័ត ណយ ច្រឹក សម្តេចព្រះសង្ឃនាយករងទី២ និងសម្តេចព្រះឧត្តមវង្សា មួង រ៉ា, ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី២៧-២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០។

Flag Counter