ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យបានរៀបចំប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំ ដើម្បីបង្កើតគណៈកម្មការពាន់រង្វាន់អក្សរសិល្ប៍លើកទី៣

  • Print

ព្រឹកថ្ងៃទី០៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យបានរៀបចំប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំទទួលបន្ទុក ដើម្បីពិនិត្យ និងរៀបចំសេចក្ដីសម្រេចស្ដីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងវាយតម្លៃស្នាដៃពានរង្វាន់អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ លើកទី៣ ឆ្នាំ២០២០ ហើយនឹងដាក់ជូនឯកឧត្ដមរដ្ឋមន្ត្រី ពិនិត្យនិងសម្រេច។