ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ

គ.ស ១៩៦១

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៣៣ ខ្សែទី ១ ព.ស ២៥០៣ គ.ស ១៩៦១

A-ឆ្នាំទី ៣៣ ខែមករា លេខ ១  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ពុទ្ធជីវប្បវត្តិ (តមក) --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង
២-ព្រះអភិធម្មបិដកគម្ពីរព្រះកចាវត្ថុ --លោក ប៊ូ ប៉ូរ រៀបរៀង ១៧
៣-មធុរសវាហិណី (តមក) --សម្ដេចព្រះធម្មលិខិត ល្វី ឯម ប្រែរៀបរៀង ព្រះញាណកោសល ញាណ ឈឺន ពិនិត្យ ៣១
៤-មហោសថជាតក (តមក) --លោក អ៊ឹម ភន ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹតព្រះពុទ្ធវង្ស កឹម តូរ ពិនិត្យ ៣៩
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៥-វប្បធម៌ខ្មែរ --លោក លី ធាមតេង រៀបរៀង ៤៩
៦-ពាក្យខ្មែរ ប្រែពីបរទេស ដោយគណៈកម្មការវប្បធម៌ ៥៧
៧-វចនានុក្រម សំស្ក្រឹត ខ្មែរ (តមក) --ព្រះមហា ប៉ាង-ខាត់ រៀបរៀង ៥៩
៨-រឿង សាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ៦០
៩-ល្បែងអៀវ --លោក ញូង សឿង រៀបរៀប ៧០
១០-រឿងព្រេងទាក់ទងដោយការស្ថាបនាប្រាសាទអង្គរ --លោក ញ៉ែម ខឹម រៀបរៀង ៨០
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១១-ពិធីអនុសំវច្ឆរ មហាសន្និបាតនៃសង្ឃលើកទី០៧ ៩២
១២-ព្រះរាជពិធីបញ្ចុះ ព្រះបរមអដ្ឋិព្រះករុណាព្រះមហាកាញ្វនកោដ្ឋ ១០៩
១៣-ដំណឹងគួរសោកស្ដាយ  

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៣៣ ខ្សែទី២ ព.ស ២៥០៣ គ.ស ១៩៦១

A-ឆ្នាំទី ៣៣ ខែកុម្ភៈ លេខ ១  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ពុទ្ធជីវប្បវត្តិ (តមក) --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ១១៩
២-ព្រះនិពាន្ធ ឬនិវាណ៌ --លោកកុម្ម៉ង់ដង់ រូបែរត៍ រៀបរៀង ១៣៨
៣-ព្រះអភិធម្មបិដក គម្ពីរព្រះកចាវត្ថុ --លោក ប៊ូ ប៉ូរ រៀបរៀង ១៤៩
៤-មធុរសវាហិណី (តមក) --សម្ដេចព្រះធម្មលិខិត ល្វី ឯម ប្រែរៀបរៀង ព្រះញាណកោសល ញាណ ឈឺន ពិនិត្យ ១៦០
៥-មហោសថជាតក (តមក) --លោក អ៊ឹម ភន ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹតព្រះពុទ្ធវង្ស កឹម តួ ពិនិត្យ ១៦៩
៦-សង្គហៈវត្ថុកថា (ពាក្យកាព្យ) --លោក ហេង សមអាន រៀបរៀង ១៧៩
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៧-វប្បធម៌ខ្មែរ (តមក) --លោក លី ធាមតេង រៀបរៀង ១៩៧
៨-ពាក្យខ្មែរ (តមក) --ប្រែពីបរទេស ដោយគណៈកម្មការវប្បធម៌ ២០៤
៩-វចនានុក្រម សំស្ក្រឹតខ្មែរ (តមក) --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ២០៥
១០-រឿង សាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ២០៦
១១-ល្បែងអៀវ (ត នឹង ចប់) --លោក ញូង សឿង រៀបរៀប ២១១
១២-រឿងព្រេងទាក់ទងដោយការស្ថាបនាប្រាសាទអង្គរ --លោក ញ៉ែម ខឹម រៀបរៀង ២២៣
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១៣-មហាសន្និបាតលើកទី១២នៃសមាគមមិត្តពុទ្ធិកវិទ្យាល័យ ២២៦

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៣៣ ខ្សែទី៣ ព.ស ២៥០៣ គ.ស ១៩៦១

A-ឆ្នាំទី ៣៣ ខែមីនា លេខ ៣  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ពុទ្ធជីវប្បវត្តិ (តមក) --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ២៣៧
២-ព្រះនិព្វាន ឬនិវាណ៌ --លោកកុម្ម៉ង់ដង់ រូបែរត៍ រៀបរៀង ២៤៧
៣-ព្រះអភិធម្មបិដក គម្ពីរព្រះកចាវត្ថុ --លោក ប៊ូ ប៉ូរ រៀបរៀង ២៥៨
៤-មធុរសវាហិណី (តមក) --សម្ដេចព្រះធម្មលិខិត ល្វី ឯម ប្រែរៀបរៀងព្រះញាណកោសល ញាណ ឈឺន ពិនិត្យ ២៦៩
៥-មហោសថជាតក (តមក) --លោក អ៊ឹម ភន ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹតព្រះពុទ្ធវង្ស កឹម តូរ ពិនិត្យ ២៧៦
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៦-វប្បធម៌ខ្មែរ (តមក) --លោក លី ធាមតេង រៀបរៀង ២៨៤
៧-ពាក្យខ្មែរ (តមក) ប្រែពីបរទេស --ដោយគណៈកម្មការវប្បធម៌ ២៩០
៨-វចនានុក្រម សំស្ក្រឹតខ្មែរ (តមក) --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ២៩១
៩-រឿង សាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ២៩២
១០-រឿងព្រេងទាក់ទងដោយការស្ថាបនាប្រាសាទអង្គរ --លោក ញ៉ែម ខឹម រៀបរៀង ៣០៤
១១-រឿងព្រេងប្រទេសចិន ចែងអំពីបុព្វជិតនឹងដើមព័រ --ភិក្ខុ ម៉ែន រៀម ប្រែ ៣១៦
១២- រង្គើៗ ធ្វើឱ្យបាត់គោអស់ --លោក ញូង សឿង រៀបរៀង ៣២២
១៣-អធិប្បាយសុភាសិត -- លោក ញ៉ែម-ខឹម រៀបរៀង ៣៣២
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១៤-មហាសន្និបាត នៃសមាគមមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជរដ្ឋលើកទី ៩ ៣៣៨
១៥-ពិធីសម្ពោធបើកការអប់រំវិជ្ជាគរុកោសល្យ ៣៤៧

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៣៣ ខ្សែទី៤ ព.ស ២៥០៣ គ.ស ១៩៦១

A-ឆ្នាំទី ៣៣ ខែមេសា លេខ ៤  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-វិចារណកថា អំពីគោលសំខាន់នៃព្រះពុទ្ធសាសនា --លោក ផល ទិត្យ រៀបរៀង ៣៥៧
២-ពុទ្ធជីវប្បវត្តិ (តមក) --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៣៦៨
៣-ព្រះនិព្វាន ឬនិវាណ៌ --លោកកុម្ម៉ង់ដង់ រូបែរត៍ រៀបរៀង ៣៨១
៤-ព្រះអភិធម្មបិដក គម្ពីរព្រះកចាវត្ថុ --លោក ប៊ូ ប៉ូរ រៀបរៀង ៤៩២
៥-មធុរសវាហិណី (តមក) --សម្ដេចព្រះធម្មលិខិត ល្វី ឯម ប្រែរៀបរៀង ព្រះញាណកោសល ញាណ ឈឺន ពិនិត្យ ៤០១
៦-មហោសថជាតក (តមក) --លោក អ៊ឹម ភន ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ព្រះពុទ្ធវង្ស កឹម តូ ពិនិត្យ ៤០៦
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៧-វប្បធម៌ខ្មែរ (តមក) --លោក លី ធាមតេង រៀបរៀង ៤១២
៨-ពាក្យខ្មែរ (តមក)ប្រែពីបរទេស ដោយគណៈកម្មការវប្បធម៌ ៤១៦
៩-វចនានុក្រម សំស្ក្រឹតខ្មែរ (តមក) --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៤១៧
១០-រឿង សាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ៤១៨
១១-រឿងមនុស្សចិត្តប្រែប្រួល --លោក ប៊ូ ប៉ូរ ប្រែ ៤២៩
១២-រឿងចៅកំជិល ហៅ ចៅគ្រឹប --លោក ម៉ាន់ អេង រៀបរៀង ៤៤១
១៣-រឿងព្រេងប្រទេសម៉ិចហ្សិក អំពីឆ្កែព្រៃនឹងឆ្កែស្រុក --ភិក្ខ ម៉ែន រៀម ប្រែ ៤៤៥
១៤-រឿងអ្នកតាក្រហម ក (តាមឯកសារទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ) ៤៥២
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១៥-ពិធីទទួលសៀវភៅនៅពុទ្ធិកមហាវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជ ៤៦៥

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី៣៣ ខ្សែទី៥ ព.ស ២៥០៤ គ.ស ១៩៦១

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៣៣ ខែ ឧសភា លេខ ៥ – ១៩៦១  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៣៣ ខែឧសភា លេខ ៥ - ១៩៦១  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-វិចារណកថា អំពីគោលសំខាន់នៃព្រះពុទ្ធសាសនា (ត) --លោកផល ទិត្យ រៀបរៀង ៤៧៧
២-ពុទ្ធជីវប្បវត្តិ (តមក) --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៤៩០
៣-ព្រះអភិធម្មបិដក គម្ពីរព្រះកចាវត្ថុ --លោក ប៊ូ ប៉ូរ រៀបរៀង ៤៩៨
៤-មធុរសវាហិណី (តមក) --សម្ដេចព្រះធម្មលិខិត ល្វី ឯម ប្រែរៀបរៀង ព្រះញាណកោសល ញាណ ឈឺន ពិនិត្យ ៥០៧
៥-មហោសថជាតក (តមក) --លោក អ៊ឹម ភន ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ព្រះពុទ្ធវង្ស កឹម តួរ ពិនិត្យ ៥១៦
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៦-វប្បធម៌ខ្មែរ (តមក) --លោក លី ធាមតេង រៀបរៀង ៥២៤
៧-ពាក្យខ្មែរ (តមក) ប្រែពីបរទេស ដោយគណៈកម្មការវប្បធម៌ ៥២៨
៨-វចនានុក្រម សំស្ក្រឹតខ្មែរ (តមក) --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៥២៩
៩-ដើមកំណើតប្រាសាទអង្គរ --លោក ល្វីហ្វឺណូត៍ រៀបរៀង ក្រមការ ជុំ ម៉ៅ ៥៣០
១០-រឿង សាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ៥៣៩
១១-រឿងមនុស្សចិត្តប្រែប្រួល --លោក ប៊ូ ប៉ូរ ប្រែ ៥៤៨
១២-រឿងព្រេងប្រទេសស៊ីរី --ភិក្ខុ ម៉ែន រៀម ប្រែចាកភាសាអង់គ្លេស ៥៥៩
១៣-រឿងមាណពមិនចេះដេកប្រជ្រៀត --ញូង សឿង រៀបរៀង ៥៦៧
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១៤-បុណ្យនមស្ការព្រះសក្យមុនីចេតិយ --លោក ស្ដើង ធូរ រៀបរៀង ៥៨៤

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី៣៣ ខ្សែទី៦ ព.ស ២៥០៤ គ.ស ១៩៦១

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៣៣ ខែ មិថុនា លេខ ៦ – ១៩៦១  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៣៣ ខែ មិថុនា លេខ ៦ - ១៩៦១  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-វិចារណកថា អំពីគោលសំខាន់នៃព្រះពុទ្ធសាសនា (ត) --លោក ផល ទិត្យ រៀបរៀង ៥៩៧
២-ពុទ្ធជីវប្បវត្ដិ (ត នឹង ចប់) --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៦០៨
៣-លោកុត្ដរាភិសម័យ --អ្នកឧកញ៉ា ទា សាន អតីតរដ្ឋមន្ត្រី ៦១៧
៤-ព្រះអភិធម្មបិដក គម្ពីរព្រះកចាវត្ថុ --លោក ប៊ូ ប៉ូរ រៀបរៀង ៦៣១
៥-មធុរសវាហិណី (តមក) --សម្ដេចព្រះធម្មលិខិត ល្វី ឯម ប្រែរៀបរៀង ព្រះញាណកោសល ញាណ ឈឺន ពិនិត្យ ៦៤១
៦-មហោសថជាតក (តមក) --លោក អ៊ឹម ភន ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ព្រះពុទ្ធវង្ស កឹម តូរ ពិនិត្យ ៦៥២
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៧-វប្បធម៌ខ្មែរ (តមក) --លោក លី ធាមតេង រៀបរៀង ៦៦១
៨-ពាក្យខ្មែរ (តមក) ប្រែពីបរទេស ដោយគណៈកម្មការវប្បធម៌ ៦៦៦
៩-វចនានុក្រម សំស្ក្រឹតខ្មែរ (តមក) --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៦៦៧
១០-ដើមកំណើតប្រាសាទអង្គរ --លោក ល្វីហ្វឺណូត៍ រៀបរៀង ក្រមការ ជុំ ម៉ៅ ប្រែ ៦៦៨
១១-រឿង សាមកុក (តមក)--ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ៦៨១
១២-រឿងមនុស្សចិត្តប្រែប្រួល --លោក ប៊ូ ប៉ូរ ប្រែ ៦៩១
១៣-ភូមិសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសឥណ្ឌៀ --លោក រ៉ូហ្សមបែរត៍ រៀបរៀង លោក ញ៉ែម ខឹម ប្រែ ៦៩៩
១៤-លទ្ធផលនៃការប្រឡងប្រជែងអក្សរសាស្ដ្រទូរទៅនៃសមាគមអ្នកនិពន្ធខ្មែរ ៧០៩
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១៥-ពិធីសម្ពោធធម្មមន្ទីរ វត្តព្រះវិហារហ្លួង ឧត្ដុង្គ ៧១៣
១៦-បុណ្យនមស្ការព្រះសក្យមុនីចេតិយ លោក ស្ដើង - ធូរ រៀបរៀង  
១៧-ពិធីបុណ្យនៅវត្តលង្កា លោក ប្រគេន - ថ្វាយ សម្ដេចទាំងពីរព្រះអង្គ  
១៨-ពិធីបុណ្យនៅវត្តឧណ្ណាលោក ប្រគេន - ថ្វាយ សម្ដេចទាំងពីរព្រះអង្គ  

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី៣៣ ខ្សែទី៧ ព.ស ២៥០៤ គ.ស ១៩៦១

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៣៣ ខែ កក្កដា លេខ ៧ – ១៩៦១  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៣៣ ខែ កក្កដា លេខ ៧ - ១៩៦១  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-វិចារណកថា អំពីគោលសំខាន់នៃព្រះពុទ្ធសាសនា (ត) --លោក ផល ទិត្យ រៀបរៀង ៧១៧
២-ពុទ្ធចរិត ថ្លែងអំពីព្រះជីវប្រវត្តិ នៃព្រះគោតម --លោក គួច គីឡេង ប្រែ ៧២៥
៣-លោកុត្ដរាភិសម័យ (ត) --អ្នកឧកញ៉ា ទា សាន អតីតរដ្ឋមន្ត្រី ៧៣២
៤-ព្រះអភិធម្មបិដក គម្ពីរព្រះកចាវត្ថុ--លោក ប៊ូ ប៉ូរ រៀបរៀង ៧៤៥
៥-មធុរសវាហិណី (តមក) --សម្ដេចព្រះធម្មលិខិត ល្វី ឯម ប្រែរៀបរៀង ព្រះញាណកោសល ញាណ ឈឺន ពិនិត្យ ៧៥៨
៦-មហោសថជាតក (តមក) --លោក អ៊ឹម ភន ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ព្រះពុទ្ធវង្ស កឹម តូរ ពិនិត្យ ៧៦៦
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៧-វប្បធម៌ខ្មែរ (តមក) --លោក លី ធាមតេង រៀបរៀង ៧៧៧
៨-ពាក្យខ្មែរ (តមក) --ប្រែពីបរទេស ដោយគណៈកម្មការវប្បធម៌ ៧៨២
៩-វចនានុក្រម សំស្ក្រឹត ខ្មែរ (តមក) --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៧៨៣
១០-ដើមកំណើតប្រាសាទអង្គរ --លោក ល្វីហ្វឺណូត៍ រៀបរៀង ក្រមការ ជុំ ម៉ៅ ប្រែ ៧៨៤
១១-រឿង សាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ៧៩៨
១២-រឿងមនុស្សចិត្តប្រែប្រួល --លោក ប៊ូ ប៉ូ ប្រែ ៨០៨
១៣-ភូមិសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសជប៉ុន --លោក រ៉ូហ្សមបែរត៍ រៀបរៀង លោក ញ៉ែមខឹម ប្រែ ៨១៧
១៤-រឿងព្រេងភ្នំបាណន់ នៅខេត្តបាត់ដំបង តាមឯកសារទំនៀមទម្លាប់ ៨២៤
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១៥-ជាតិ សាសនាព្រះមហាក្សត្រ --សម្ដេចព្រះមហាសុមេធាធិបតី សង្ឃនាយកគណៈមហានិកាយ ៨២៩
១៦-លទ្ធផលនៃការប្រឡងប្រជែងអក្សរសាស្ត្រទួទៅ នៃសមាគមអ្នកនិពន្ធខ្មែរ --ដោយសហជីវិន ទ្រិញ – វ៉ាញ  
១៧-សេចក្ដីជូនដំណឹង  

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី៣៣ ខ្សែទី៨ ព.ស ២៥០៤ គ.ស ១៩៦១

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៣៣ ខែ សីហា លេខ ៨ – ១៩៦១  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៣៣ ខែ សីហា លេខ ៨ - ១៩៦១  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-វិចារណកថា អំពីគោលសំខាន់នៃព្រះពុទ្ធសាសនា (ត) --លោក ផល ទិត្យរៀបរៀង ៨៣៧
២-ពុទ្ធចរិត ថ្លែងអំពីព្រះជីវប្រវត្តិ នៃព្រះគោតម (តចប់) --លោក គួច គីឡេង ប្រែ ៨៤៦
៣-លោកុត្ដរាភិសម័យ (ត) --អ្នកឧកញ៉ា ទា សាន អតីតរដ្ឋមន្ត្រី រៀបរៀង ៨៥១
៤-ព្រះអភិធម្មបិដក គម្ពីរព្រះកចាវត្ថុ (ត) --លោក ប៊ូ ប៉ូរ រៀបរៀង ៨៦២
៥-មធុរសវាហិណី (តមក) --សម្ដេចព្រះធម្មលិខិត ល្វី ឯម ប្រែរៀបរៀង ព្រះញាណកោសល ញាណ ឈឺន ពិនិត្យ ៨៧៣
៦-មហោសថជាតក (តមក) --លោក អ៊ឹម ភន ចម្លងពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ព្រះពុទ្ធវង្ស កឹម តូរ ពិនិត្យ ៨៧៩
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៧-វប្បធម៌ខ្មែរ (តមក) --លោក លី ធាមតេង រៀបរៀង ៨៩២
៨-ពាក្យខ្មែរ (តមក) --ប្រែពីបរទេស ដោយគណៈកម្មការវប្បធម៌ ៨៩៧
៩-វចនានុក្រម សំស្ក្រឹត-ខ្មែរ (តមក) --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៨៩៨
១០-រឿង សាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ៨៩៩
១១-រឿងមនុស្សចិត្តប្រែប្រួល --លោក ប៊ូ ប៉ូរ ប្រែ ៩១០
១២-រឿងព្រេងចិន --លោក រ៉ាយ ប៊ុក រៀបរៀង ៩២០
១៣-ភូមិសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសជប៉ុន (ត) --លោក រ៉ូហ្សមបែរត៍ រៀបរៀង លោក ញ៉ែម ខឹម ប្រែ ៩២៤
១៤-អនាគតសមាជទី ៦នៃពុទ្ធិកសមាគមពិភពលោក --សហជីវិន សូរ ណែម រៀបរៀង ៩៣១
១៥-រុក្ខជាតិល្ហុង នឹង អំពៅ --ដោយ ភិក្ខុ ថាច់ ងឹល ប្រឡងជាប់លេខ២ ទំនៀមទម្លាប់ ៩៤៣
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១៦-សេចក្ដីរាយការណ៍សង្ខេបអំពីសន្និសីទនៅប្រទេសជប៉ុន --លោក ញ៉ែម ខឹម ប្រែ ៩៤៩
១៧-គណៈប្រតិភូខ្មែរ  

Flag Counter