ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ

គ.ស ១៩៧២

  • Print

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៤៤ លេខ ១ ខែមករា ព.ស ២៥១៥ គ.ស ១៩៧២

A-គំរប  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- អបរិហានីយធម៌ ៧ យ៉ាង --រៀបរៀងដោយ ព្រះពោធិវង្ស សូរ ហាយ
២- ចតុរារិយសច្ច (ត) --រៀបរៀង ដោយ ព្រះភិក្ខុ ប៉ាង ខាត់
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣- រឿងសាមកុក --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ១៥
៤- កុំស្លាប់ដូចពស់រស់ដូចកង្កែប (កំណាព្យ) ២៧
III. ផ្នែកកំណត់ប្រវត្ដិការណ៍  
៥-អនុសំវច្ឆរៈមហាសន្និបាតមន្ត្រីសង្ឃ លើកទី ២៨ ប្រចាំឆ្នាំ ១៩៧២ --សេចក្ដីរាយការណ៍របស់លោក លី ធាមតេង ៣៦
៦-ឯកសារ ការស្រាវជ្រាវ ពីល្ខោនខ្មែរ ៤០

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៤៤ លេខ ២ ខែកុម្ភៈ ព.ស ២៥១៥ គ.ស ១៩៧២

A-គំរប  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-លោកបាលធម៌ ២ យ៉ាង --រៀបរៀងដោយ ព្រះពោធិវង្ស សូរ ហាយ ៦៣
២-ចតុរារិយសច្ច (ត) --រៀបរៀង ដោយ ព្រះភិក្ខុ ប៉ាង ខាត់ ៧៥
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-រឿងសាមកុក --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ៨០
៤-សាស្ដ្រថ្លៃសុក្រឬ ល្បើកថ្ងៃសុក្រ(កំណាព្យ) ៩៥
III. ផ្នែកកំណត់ប្រវត្ដិការណ៍  
៥-លោក ហង់ រី គីស្សីន្គ័រ ជាអ្នកណា ១០៦

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៤៤ លេខ ៣ ខែមិនា ព.ស ២៥១៥ គ.ស ១៩៧២

A-គំរប  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ជរាព្យាធិកថា --រៀបរៀងដោយ ព្រះពោធិវង្ស សូរ ហាយ ១២៣
២-ចតុរារិយសច្ច (ត) --រៀបរៀង ដោយ ព្រះភិក្ខុ ប៉ាង ខាត់ ១៣៦
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-រឿងសាមកុក --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ១៤៤
៤-កវីទស្សនៈ ចំពោះស្នេហាបុរស និង ស្ត្រី (ពាក្យកាព្យ) --លោក ផល ទិត រៀបរៀង ១៥៥
៥-រាជពង្សាវតារ សាស្ដ្រវត្ដកោកកាក --លោក ឃួន សែប ចម្លងចេញពីស្លឹករឹត ១៧១

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៤៤ លេខ ៤ ខែមេសា ព.ស ២៥១៥ គ.ស ១៩៧២

A-គំរប  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-វិចារណកថា មនុស្សលោក --រៀបរៀងដោយ ព្រះញាណវង្ស អ៊ុម ស៊ុម ១៨៧
២-ចតុរារិយសច្ច (ត) --រៀបរៀង ដោយ ព្រះភិក្ខុ ប៉ាង ខាត់ ២០៧
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-រឿងសាមកុក. (ត) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ២១២
៤-តើយើងគិតដូចម្ដេចអំពីជនជាតិជប៉ុន? --ប្រែសំរួលដោយ អ្នកស្រី ពេជ សល់ ២២០
៥-កវីទស្សនៈ ចំពោះស្នេហាបុរស និង ស្ត្រី (ត) (ពាក្យកាព្យ) --លោក ផល ទិត រៀបរៀង ២៣៥
៦-រាជពង្សាវតារ សាស្ដ្រវត្ដកោកកាក (ត) --លោក ឃួន សែប ចម្លងចេញពីស្លឹករឹត ២៥១

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៤៤ លេខ ៥ ខែឧសភា ព.ស ២៥១៥ គ.ស ១៩៧២

A-គំរប  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ចតុរារិយសច្ច (ត) --រៀបរៀង ដោយ ព្រះភិក្ខុ ប៉ាង ខាត់ ២៥៥
២-បុណ្យនៅលើគោកងាយធ្វើសោះ --លោក វ៉ាន់ ជីនរៀបរៀង ២៧១
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-រឿងសាមកុក. (ត) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ២៧៥
៤-រាជពង្សាវតារ សាស្ដ្រវត្ដកោកកាក (ត) --លោក ឃួន សែប ចម្លងចេញពីស្លឹករឹត ២៨១

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៤៤ លេខ ៦ ខែមិថុនា ព.ស ២៥១៥ គ.ស ១៩៧២

A-គំរប  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ព្រះវិន័យជាបន្ទាត់ --លោក វ៉ាន់ ជីន រៀបរៀង ៣០៧
២-ចតុរារិយសច្ច (ត) --រៀបរៀង ដោយ ព្រះភិក្ខុ ប៉ាង ខាត់ ៣១៣
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-រឿងសាមកុក (ត) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ៣២២
៤-ពិធីបួងសួងសុំទឹកភ្លៀង --លោក ឆយ ស៊ីផាត រៀបរៀង ៣៣៨
៥-រាជពង្សាវតារ សាស្ដ្រវត្ដកោកកាក (ត) --លោក ឃួន សែប ចម្លងចេញពីស្លឹករឹត ៣៤២

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៤៤ លេខ ៧ ខែ កក្កដា ព.ស ២៥១៥ គ.ស ១៩៧២

A-ឆ្នាំទី ៤៤ ខែ កក្កដា លេខ ៧  
C-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-បញ្ហា និង ការដោះស្រាយ ស្ដីអំពី បរលោកនឹងបាបបុណ្យ បាន ឬ គ្មាន --លោក ញ៉ុក ថែម រៀបរៀង ៥៦៣
២-ចតុរារិយសច្ច (ត) --រៀបរៀង ដោយ ព្រះភិក្ខុ ប៉ាង ខាត់ ៥៨៩
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-រឿងសាមកុក (ត) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ៥៩៣
៤-រាជពង្សាវតារ សាស្ដ្រវត្ដកោកកាក (ត) --លោក ឃួន សែប ចម្លងចេញពីស្លឹករឹត ៦១១

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី ៤៤ លេខ ៨ ខែសីហា ព.ស ២៥១៥ គ.ស ១៩៧២

A-ឆ្នាំទី ៤៤ ខែសីហា លេខ ៨  
C-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-បញ្ហារបស់ព្រះបាទបសេនទិកោសល ស្ដីអំពីសមាចារ របស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ --លោក ញ៉ុក ថែម រៀបរៀង ៦១៩
២-ចតុរារិយសច្ច (ត) --រៀបរៀង ដោយ ព្រះភិក្ខុ ប៉ាង ខាត់ ៦២៧
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-រឿងសាមកុក (ត) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ៦៣១
៤-ពិធីបង្ហើរខ្លែង --អ្នកស្រីពេជ សល់ រៀបរៀង ៦៤៧
៥-រាជពង្សាវតារ សាស្ដ្រវត្ដកោកកាក (ត) --លោក ឃួន សែប ចម្លងចេញពីស្លឹករឹត ៦៥៧

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៤៤ លេខ ៩ ខែ កញ្ញា ព.ស ២៥១៥ គ.ស ១៩៧២

A-ឆ្នាំទី ៤៤ ខែកញ្ញា លេខ ៩  
C-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ស្ដីអំពីការប្រព្រឹត្តិ ព្រហ្មចរិយាធម៌បានយូរ --លោក ញ៉ុក ថែម រៀបរៀង ៦៧១
២-ចតុរារិយសច្ច (ត) --រៀបរៀង ដោយ ព្រះភិក្ខុ ប៉ាង ខាត់ ៦៧៩
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-រឿងសាមកុក (ត) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ៦៨២
៤-រាជពង្សាវតារ សាស្ដ្រវត្ដកោកកាក (ត) --លោក ឃួន សែប ចម្លងចេញពីស្លឹករឹត ៦៩៨

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៤៤ លេខ ១០ ខែតុលា ព.ស ២៥១៥ គ.ស ១៩៧២

A-ឆ្នាំទី ៤៤ ខែតុលា លេខ ១០  
C-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-បញ្ហា និងការដោះស្រាយ ស្ដីអំពី ហាយនៈ និង ធម្មុទ្ទេស៤ --លោក ញ៉ុក ថែម ប្រែរៀបរៀង ៧១៩
២-ចតុរារិយសច្ច (ត) --រៀបរៀង ដោយ ព្រះភិក្ខុ ប៉ាង ខាត់ ៧៣៤
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-រឿងសាមកុក (ត) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ៧៣៨
៤-រាជពង្សាវតារ សាស្ដ្រវត្ដកោកកាក (ត) --លោក ឃួន សែប ចម្លងចេញពីស្លឹករឹត ៧៥០

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៤៤ លេខ ១១ ខែវិច្ឆិកា ព.ស ២៥១៥ គ.ស ១៩៧២

A-ឆ្នាំទី ៤៤ ខែវិច្ឆិកា លេខ ១១  
C-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ជិវិតាយុកថា និយាយអំពីជីវិត និង អាយុ --ព្រះធម្មលិខិត កិម តូរ រៀបរៀង ៧៦៧
២-ចតុរារិយសច្ច (ត) --រៀបរៀង ដោយ ព្រះភិក្ខុ ប៉ាង ខាត់ ៧៧៤
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-រឿងសាមកុក (ត) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ៧៧៨
៤-កំណាព្យនិទាន ទុង និង ចចក --លោក ឆយ ស៊ីផាត រៀបរៀង ៧៩៥
៥-រាជពង្សាវតារ សាស្ដ្រវត្ដកោកកាក (ត) --លោក ឃួន សែប ចម្លងចេញពីស្លឹករឹត ៧៩៧

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៤៤ លេខ ១២ ខែធ្នូ ព.ស ២៥១៥ គ.ស ១៩៧២

A-ឆ្នាំទី ៤៤ ខែធ្នូ លេខ ១២  
C-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ស្ដេចអសោក និង ពុទ្ធសាសនា --ព្រះសិរីសម្មតិវង្ស គង់ គូរេ រៀបរៀង ៨១៥
២-ចតុរារិយសច្ច (ត) --រៀបរៀង ដោយ ព្រះភិក្ខុ ប៉ាង ខាត់ ៨២២
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-រឿងសាមកុក. (ត) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ៨២៦
៤-រាជពង្សាវតារ សាស្ដ្រវត្ដកោកកាក (ត) --លោក ឃួន សែប ចម្លងចេញពីស្លឹករឹត ៨៣៩
៥-ដំណឹងចំពោះអ្នកអាន  
៦-បញ្ជីអត្ថបទដែលផ្សាយហើយ