ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ

ព័ត៌មាន​សង្ខេប​ស្ដី​ពី​ការ​ធ្វើ​បាឋកថា​ប្រចាំ​ខែ មេសា

បទបង្ហាញស្តីពី តួនាទីនិងឥទ្ធិពលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមទៅលើសង្គមកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននឹងលើកពិភាក្សាអំពីតួនាទីរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមួយនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជា ពិនិត្យមើលលើការវិវត្តន៍នៃតួនាទីប្រព័ន្ធមួយក្នុងវិស័យនេះ។ បន្ទាប់មក យើងនឹងលើកពិនិត្យមើលឥទ្ធិពលទាំងវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នទៅលើក្រុមមនុស្សផ្សេងៗគ្នា (រួមទាំងកុមារ និងយុវជន) ព្រមទាំងលើកឡើងនូវឧទាហរណ៍មួយចំនួននៃគ្រោះថ្នាក់ដែលកើតចេញពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម។ ជាចុងក្រោយ យើងនឹងធ្វើការពិភាក្សាអំពីវិធីដែលយើងអាចទាញយកប្រយោជន៍ពីតួនាទីរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងពិចារណាអំពីការកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានមួយកំពុងដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងទម្លាប់ ក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទង និងពិចារណាអំពីលទ្ធភាពក្នុងការចូលរួមចំណែករបស់ពលរដ្ឋក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍សង្គមតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនេះ។ 

 

Flag Counter