គ.ស ១៩៤៤

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៦ លេខទី១ គ.ស ១៩៤៤ ព.ស ២៤៨៦

AA_កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- កំពូលបុរសកំសត់ --លោកហាន់ យេង
២- និទានសុភាសិតទី ២ --លោកគ្រូអាចារ្យ ពាង សុខ ១៥
៣- ប្រជុំសុភាសិតខ្មែរ(តាមលំដាប់អក្សរតមក) --ឃុននិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ២២
៤- រឿងមាយើង(ពាក្យកាព្យ តមក និង ចប់) -- ឃុននិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ២៥
៥- លោកន័យ (ពាក្យកាព្យ តមក) --លោកឧកញ៉ាវង្សា សរពេជ្ញ នង ៤៦
II. ផ្នែកសាសនា  
៦- លោក ធម្មសូត្រ (តមក) --ព្រះគ្រូញាណ សំវរៈ ញាណ សឺន ៥០

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៦ លេខ ទី២ គ.ស ១៩៤៤ ព.ស ២៤៨៦

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- រឿងអង្គរ ក្នុងសតវត្សទី ១៣ តាមសេចក្ដីកត់ត្រា របស់អ្នកដំណើរជាតិចិនម្នាក់ --ឃុននិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៥៧
២- ប្រជុំសុភាសិតខ្មែរ រៀបរៀងតាមលំដាប់អក្សរ(តមក) --ឃុននិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៦៨
៣- រឿងកំពូលកំសត់ (តមក) --លោកហាន់ យេង ៧៣
៤- រឿងព្រេងខ្មែរ (រឿងចៅកាំបិតបន្ទោះ) --លោកហាន់ យេង ៨៨
៥- លោក ន័យ (ពាក្យកាព្យ តមក) --លោកឧកញ៉ាវង្សាសរពេជ្ញ នង ៩៤
II. ផ្នែកសាសនា  
៦- លោក ធម្មសូត្រ (តមក និង ចប់) --ព្រះគ្រូញាណសំវរៈ ញាណ សឺន ៩៩
៧- អំពីតាំងចៅអធិការនឹងមន្ត្រីសង្ឃ --ព្រះគ្រូញាណសំវរៈ ញាណ សឺន ១០៩

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៦ លេខ ទី៣ គ.ស ១៩៤៤ ព.ស ២៤៨៦

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១-លោក ធម្មត្ថចរិយា ពាក្យកាព្យ --គ្រូបង្រៀន បាន តេង ១៣៣
២- រឿងកំពូលកំសត់ (តមក) --លោកហាន់ យេង ១២៣
៣- ប្រជុំសុភាសិតខ្មែរ រៀបរៀងតាមលំដាប់អក្សរ(តមក) --ឃុននិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ១៣៤
៤- រឿងអង្គរ ក្នុងសតវត្សទី ១៣ តាមសេចក្ដីកត់ត្រា របស់អ្នកដំណើរជាតិចិន --ឃុននិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ម្នាក់(តមក) ១៣៨
៥- រឿងព្រេងខ្មែរ (រឿងចៅកាំបិតបន្ទោះ) --លោកហាន់ យេង ១៤៥
II. ផ្នែកសាសនា  
៦- អំពីតាំងចៅអធិការ នឹង បុណ្យបញ្ចុះសីមា --ដំណឹងពីក្រសួង ធម្មការ ១៥០
៧- បាឋកថា(អំពីវិន័យ នឹង ច្បាប់គ្រហស្ថ) --អ្នកឧកញ៉ា ទេពពិទូរក្រសេម ១៥២
៨- កែពាក្យខុស ១៦៩
៩- អំពីតាំងចៅអធិការថ្មី  
១០- ឯកភាគនៃមិលិន្ទបញ្ហា --ឃុននិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម  

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៦ លេខ ទី៤ គ.ស ១៩៤៤ ព.ស ២៤៨៦

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ជូនពរចូលឆ្មាំថ្មីខ្មែរ --កម្ពុជសុរិយា ១៦៩
២- សុវណ្ណសាមជាតក ពាក្យកាព្យ --ព្រះសមុហ៍ឃោសាចារ្យ យូ ប៉ុណ្ណ ១៧០
៣- កំពូលកំសត់ (តមក) --លោកហាន់ យេង ១៧៥
៤- រឿងអង្គរ ក្នុងសតវត្សទី ១៣ តាមសេចក្ដីកត់ត្រា របស់អ្នកដំណើរជាតិចិនម្នាក់(តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ១៨៩
៥- លោក ធម្មត្ថចរិយា ពាក្យកាព្យ(តមក នឹង ចប់) --គ្រូបង្រៀន បាន តេង ១៩៦
II. ផ្នែកសាសនា  
៦- បរិយាយសិប្បកថា --ព្រះគ្រូសុវឌ្ឍញាណ សូរ ហាយ ២០៩
៧- បាឋកថា អំពីវិន័យ និង ច្បាប់(តមក នឹង ចប់) --អ្នកឧកញ៉ា ទេពពិទូរ ឈឹម ក្រសេម ២១៣

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៦ លេខ ទី៥ គ.ស ១៩៤៤ ព.ស ២៤៨៦

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ចាណក្យគតកៈ ពាក្យកាព្យ --ព្រះគ្រូសទ្ទវិទូ ពាង សុខ ២២៥
២- រឿងកំពូលកំសត់ (តមក) --លោកហាន់ យេង ២២៩
៣- រឿងអង្គរក្នុងសតវត្សទី ១៣ តាមសេចក្ដីកត់ត្រា របស់អ្នកដំណើរចិនម្នាក់(តមក នឹង ចប់) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ២៤២
៤- រឿងព្រេងខ្មែរ រឿងចៅកាំបិតបន្ទោះ (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ២៦១
II. ផ្នែកសាសនា  
៥- ឯកភាគ នៃមិលិន្ទបញ្ហា (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ២៧១
៦- ពិធីបុណ្យក្នុងពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ --ឃុនបណ្ណានុរក្ស ប៊ូ ប៉ូរ ២៧៦
៧- អំពីតាំងចៅអធិការ នឹង មន្ត្រីសង្ឃ --ដំណឹងអំពីក្រសួងធម្មការ ២៨៣

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៦ លេខ ទី៦ គ.ស ១៩៤៤ ព.ស ២៤៨៦

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- បុប្ផានារី --លោកញូង សឿង ២៨៥
២- រឿងកំពូលកំសត់(តមក) --លោកហាន់ យេង ២៦៩
៣- ច្បាប់ក្រមបរិយាយ --លោកញឹក នូ ៣០៥
៤- ប្រជុំសុភាសិត ខ្មែរ តាមលំដាប់អក្សរ(តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៣១១
៥- រឿងព្រេងខ្មែរ(រឿងចៅកាំបិតបន្ទោះ)(តមក នឹង ចប់) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៣១៤
៦- សុវណ្ណសាមជាតក ពាក្យកាព្យ(តមក) --ព្រះសមុហ៍ឃោសចារ្យ យូរ ប៉ុណ្ណ ៣២២
II. ផ្នែកសាសនា  
៧- ចរិយាសិប្បកថា (តមក) --ព្រះគ្រូសុវឌ្ឍញាណ សូរ ហាយ ៣២៦
៨- ពិធីបុណ្យបញ្ចុះខណ្ឌសីមា នៅវត្តសាំងសាមី(ព្រៃវែង) --ព្រះគ្រូសាសនវង្ស គុយ សូត្រ ៣៣២
៩- អំពីតាំងចៅអធិការថ្មី --ដំណឹងអំពីក្រសួងធម្មការ ៣៣៧

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៦ លេខ ទី៧ គ.ស ១៩៤៤ ព.ស ២៤៨៦

AA_សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការជាវទស្សនាវដ្តីក្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ប្រស្នាត្រៃមន្ត្រី --ឃុនឧត្ដមប្រជា ចាប ពិន ៣៣៩
២- រឿងកំពូលកំសត់(តមក) --លោក ហាន់ យេង ៣៤៩
៣- ប្រជុំសុភាសិតខ្មែរ តាមលំដាប់អក្សរ(តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៣៦០
៤- ច្បាប់ក្រមបរិយាយ(តមក) --លោក ញ៉ឹក នូ ៣៦៥
៥- សុវណ្ណសាមជាតក ពាក្យកាព្យ(តមក) --ព្រះសមុហ៍ឃោសាចារ្យ យូរ ប៉ុណ្ណ ៣៧៣
II. ផ្នែកសាសនា  
៦- បរិយាយសិប្បកថា (តមក) --ព្រះគ្រូសុវឌ្ឍញាណ សូរ ហាយ ៣៨០
៧- ឯកភាគ នៃមិលិន្ទបញ្ហា (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៣៨៦

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៦ លេខទី ៨ គ.ស ១៩៤៤ ព.ស ២៤៨៦

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ព្រះរាជប្រវត្ដិ សម្ដេចព្រះខត្ដិយកល្យាណ៍ រាជសុគាភគវតី --ឧកញ៉ាទេពពិទូរ ក្រសេម ៣៩៣
២- ធម្មកោវាទ ពាក្យកាព្យ --លោកគ្រូចៅអធិការ ឯក ញឹម ៣៩៦
៣- រឿងកំពូលកំសត់ (តមក) --លោក ហាន់ យេង ៤១១
៤- ប្រជុំសុភាសិតខ្មែរ តាមលំដាប់អក្សរ(តចប់) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៤២៣
៥- ច្បាប់ក្រមបរិយាយ(តមក) --លោក ញ៉ឹក នូ ៤៣០
II. ផ្នែកសាសនា  
៦- អំពីតាំងចៅអធិការ នឹង មន្ត្រី សង្ឃ --ដំណឹងអំពីក្រសួងធម្មការ ៤៣៧
៧- បរិយាយសិប្បកថា (តមក នឹង ចប់) --ព្រះគ្រូសុវឌ្ឍញាណ សូរ ហាយ ៤៤២

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៦ លេខទី ៩ គ.ស ១៩៤៤ ព.ស ២៤៨៦

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- បណ្ដៅ --ឃុនឧត្ដមប្រជា ចាប ពិន ៤៥១
២- ពិធីបូជាសពអ្នកឧកញ៉ា ជុំ ម៉ៅ --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៤៥៩
៣- រឿងកំពូលកំសត់ (តមក) --លោក ហាន់ យេង ៤៦៤
៤- ប្រជុំសុភាសិតខ្មែរ តាមលំដាប់អក្សរ(តចប់) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៤៧៧
៥- សុវណ្ណសាមជាតក ពាក្យកាព្យ(តមក នឹង ចប់) --ព្រះសមុហ៍ឃោសាចារ្យ យូរ ប៉ុណ្ណ ៤៨៣
៦- ច្បាប់ក្រមបរិយាយ (តមក) --លោក ញ៉ឹក នូ  
II. ផ្នែកសាសនា  
៧- អំពីព្រះរាជទានតាំងសមណសក្ដិនៅវត្ត ឧណ្ណាលោម --ពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិត្យ ៤៩១
៨- មន្ធោតុរាជជាតក --អ្នកអាចារ្យ គី គឹមស៊ីវ ៤៩៥

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៦ លេខទី ១០ គ.ស ១៩៤៤ ព.ស ២៤៨៦

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ពាក្យសុភាសិតបុរាណ --ស្មៀន គង់ សន ៥០៥
២- បណ្ដៅ (តមក) --ឃុនឧត្ដមប្រជា ចាប ពិន ៥០៨
៣- រឿងកំពូលកំសត់ (តមក) --លោក ហាន់ យេង ៥១៦
៤- ច្បាប់ក្រមបរិយាយ(តមក នឹង ចប់) --លោក ញ៉ឹក នូ ៥៣០
II. ផ្នែកសាសនា  
៥- អំពីចៅអធិការ នឹងមន្ត្រីសង្ឃដែរទើបតាំងថ្មី --ដំណឹងអំពីក្រសួងធម្មការ ៥៤៨
៦- ឯកភាគមិលិន្ទបញ្ហា (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៥៥៧

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៦ លេខទី ១១ គ.ស ១៩៤៤ ព.ស ២៤៨៦

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- តម្លៃសិល្បសាស្ត្រ --ឃុនបណ្ណានុរក្ស ប៊ូ ប៉ូរ ៥៦១
២- រឿងកំពូលកំសត់ (តមក) --លោក ហាន់ យេង ៥៧១
៣- បណ្ដៅ (តមក នឹងចប់) --ឃុនឧត្ដមប្រជា ចាប ពិន ៥៨២
II. ផ្នែកសាសនា  
៤- ធម្មបទភាសិត --លោក គ្រូចៅអធិការ ឯក ញឹម ៥៩៤
៥- ឯកភាគនៃមិលិន្ទបញ្ហា (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៦០៦
៦- អំពីព្រះរាជទានតាំងសមណស័ក្ដិនៅវត្ត បទុមវតី --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៦១៣

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៦ លេខទី ១២ គ.ស ១៩៤៤ ព.ស ២៤៨៦

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ប្រកាសតែងប្រកួតរឿងបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ --ក្រុមជំនុំលទ្ធិទំនៀមខ្មែរ ៦១៧
២- សេចក្ដីពន្យល់អំពីពាក្យខ្មែរខ្លះៗក្នុងសេចក្ដីរាយការណ៍ ជាភាសាចិនក្នុង សត វត្សរ៍ទី ១៣(តាមអត្ថាធិប្បាយរបស់ លោក សឺ ដេស) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៦១៩
៣- រឿងកំពូលកំសត់ (តមក នឹង ចប់) --លោក ហាន់ យេង ៦២៨
៤- តម្លៃសិល្បសាស្ត្រ --ឃុនបណ្ណានុរក្ស ប៊ូ ប៉រ ៦៣៨
II. ផ្នែកសាសនា  
៥- ធម្មបទភាសិត(តមក នឹង ចប់) --លោក គ្រូចៅអធិការ ឯក ញឹម ៦៤៨
៦- ពិធីប្រគល់ព្រះរាជក្រឹត្យ ភ្នាក់ងារពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យបានទទួល ព្រះរាជទានគ្រឿងឥស្សរិយយស--ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៦៦៣
៧- សេចក្ដីរាយការណ៍សង្ខេបនៃមហាសន្និបាតនៅវត្តព្រះកែវ នឹង វត្តសារាវ័ន្ដ --ដំណឹងអំពីក្រសួងធម្មការ ៦៦៥
៨- អំពីតាំងចៅអធិការថ្មី --ដំណឹងអំពីក្រសួងធម្មការ ៦៦៨
៩- ឯកភាគនៃមិលិន្ទបញ្ហា (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៦៧០
១០- ភ្នាក់ងារពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យបានទទួលព្រះរាជទានគ្រឿងឥស្សរិយយស  

គ.ស ១៩៧១

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៤៣ លេខ ១ ខែមករា ព.ស ២៥១៥ គ.ស ១៩៧១

A-ឆ្នាំទី ៤៣ ខែ មករា លេខ ១ – ១៩៧១  
C-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៤៣ ខែ កុម្ភៈ លេខ ២ – ១៩៧១  
E-ជូនដំណឹង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ពាក្យប្រារព្ធ
២-កម្មវិធីបុណ្យថ្វាយព្រះភ្លើង ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៧ ដល់ថ្ងៃទី ៣១ មករា ១៩៧១
៣-ក្បួនដង្ហែព្រះបរមសព ១៨
៤-សុន្ទរកថា លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការ ថ្លែងព្រះរាជជីវប្រវត្ដិ និងព្រះកិត្តិគុណ នៃសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជ ២៣
៥-បុព្វកោបមកថា ៖ សេចក្ដីថ្លែងព្រះកិត្តិគុណ និងធម្មទេសនានៃព្រះវនរ័តប្រទេសថៃ ៣៣
៦-បរិទេវកថានៃព្រះតេជព្រះគុណគឹមសាងនាយគណៈពុទ្ធសាសនាថេរវាទនៅយៀកណាមខាងត្បូងជាប្រធាន គណៈប្រតិភូនៃព្រះសង្ឃខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ៤៦
៧-ស្នាព្រះហស្តខ្លះៗ ដែលគួរទុក្ខជាដំបូន្មាន និងជាអនុស្សាវរីយ៍ ៥២
៨-គុណសោកកថា (ពាក្យកាព្យរបស់លោកជា ប៉ូរ) ៩៣

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៤៣ លេខ ២ ខែកុម្ភៈ ព.ស ២៥១៥ គ.ស ១៩៧១

A-ឆ្នាំទី ៤៣ ខែ កុម្ភៈ លេខ ២ - ១៩៧១  
C-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៤៣ ខែ កុម្ភៈ លេខ ២ - ១៩៧១  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ជីវប្បដិជីព --សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជ ជួន ណាត ជោតញ្ញាណោ ទ្រង់រៀបរៀង ៩៧
២-ពាក្យថាធម៌គឺអ្វី ? --ព្រះពោធិវ័ង្ស សូរ ហាយ រៀបរៀង ១០៩
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-វិចារណកថា ៖ --លោកផេង ជ្រីវ រៀបរៀង ១១៨
៤-រឿងសាមកុក --លោកឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ១២៦
៥-ល្បងសិក្សាអក្សរសាស្ដ្រខ្មែរ --លោក លាងហ៍បអាន រៀបរៀង ១៤៤
៦-រឿងរាជកុល --ចម្លងពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយ លោក ឌឹក គាម ១៥៥
៧-ក្រមុំព្រហ្មចារី (កំណាព្យ) --លោកផល ទិត រៀបរៀង ១៧១
III. ផ្នែកកំណត់ប្រវត្ដិការណ៍  
៨-សារាចរស្ដីពីការកែប្រែធម៌ អាកាសដ្ឋា ១៧៥
៩-សមាជពុទ្ធបរិស័ទនៅសាលចតុមុខ ១៧៧
១០-ជូនដំណឹង  

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៤៣ លេខ ៣ ខែមិនា ព.ស ២៥១៥ គ.ស ១៩៧១

A-ឆ្នាំទី ៤៣ ខែមីនា លេខ ៣ - ១៩៧១  
C-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៤៣ ខែ មីនា លេខ ៣ - ១៩៧១  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-សីលានិសំជាតក ស្នាព្រះហស្តបច្ឆាមរណៈ នៃសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជ ១៩១
២-ព្រះពុទ្ធបដិភាណមួយ --លោក ញ៉ុក ថែម រៀបរៀង ២០២
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-វិចារណកថា ធាតុពិតរបស់មនុស្ស --លោក ផេង ជ្រីវ រៀបរៀង ២១០
៤-រឿងសាមកុក--លោក ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ២១៩
៥-រឿងរាជកុល --ចម្លងពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយ លោក ឌឹក គាម ២៣៧
៦-ឧបនិម័ទ និង ទស្សនវិជ្ជាព្រាហ្មណ៍ --ព្រះភិក្ខុ ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ២៥១
៧-ឯកសារទំនៀមទម្លាប់ ទំនៀមឱ្យឈ្មោះ --អ្នកស្រី ពេជ សល់ រៀបរៀង ២៦៧

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៤៣ លេខ ៤ ខែមេសា ព.ស ២៥១៥ គ.ស ១៩៧១

A-ឆ្នាំទី ៤៣ ខែមេសា លេខ ៤ - ១៩៧១  
C-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៤៣ ខែ មេសា លេខ ៤ - ១៩៧១  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-អគ្គញ្ញសូត្រ --លោក ញ៉ុក ថែម រៀបរៀង ៣០៣
២-រឿងសាមាវតី --លោក ប៊ូ ប៉ូ រៀបរៀង ៣១៥
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-វិចារណកថា --លោក ធាមតេង រៀបរៀង ៣៣៤
៤-រឿងសាមកុក --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ៣៣៨
៥-ល្បើកជុក --លោកលី់ ធាមតេង ស្រាវជ្រាវ ៣៥៤
៦-រឿងរាជកុល --ចម្លងពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយ លោក ឌឹក គាម ៣៧០
III. ផ្នែកកំណត់ប្រវត្ដិការណ៍  
៧-ពិធីបុណ្យនមស្ការព្រះសក្យមុនីចេតិយ ៣៩២
៨-ក្រឹត្យតែងតាំងមន្ត្រីសង្ឃ ៤០០
៩-ជូនដំណឹង  

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៤៣ លេខ ៥ ខែ ឧសភា ព.ស ២៥១៥ គ.ស ១៩៧១

C-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-អក្គោសកសូត្រ --លោក ញ៉ុក ថែម រៀបរៀង ៤០៥
២-ត្រៃសរណគមន៍ --លោក វ៉ាន ជីន រៀបរៀង ៤១៣
៣-រឿងនាងសមារតី (ត) --លោក ប៊ូ ប៉ូ រៀបរៀង ៤២១
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៤-វិចារណកថា ៖ អ្នកវប្បធម៌ត្រូវជួយជាតិបែបណា ? --លោក លី ធាម តេង រៀបរៀង ៤៣០
៥-រឿង សាមកុក --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ៤៣៥
៦-ស្រណោះលោក គ្រូមេគណខេត្តក្រចេះ (ពាក្យកាព្យ) --លោក ផល ទិត រៀបរៀង ៤៥១
III. ផ្នែកកំណត់ប្រវត្ដិការណ៍  
៧-សេចក្ដីរាយការណ៍អំពីដំណើរនាំសៀវភៅធម៌វិន័យ ទៅកម្ពុជាក្រោម --ព្រះធម្មលិខិត កិម តូរ រៀបរៀង ៤៥៣
៨-កំណត់ហេតុរបស់លោក ជីវ តាក្វាន់ --លោក លី ធាមតេង រៀបរៀង ៤៧៦

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៤៣ លេខ ៦ ខែ មិថុនា ព.ស ២៥១៥ គ.ស ១៩៧១

A-ឆ្នាំទី 43 ខែ មិថុនា  
C-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ឥន្ទ្រិយភាវនាសូត្រ --លោក ញ៉ុក ថែម រៀបរៀង ៤៩៣
២-រឿងនាងសមារតី (ត) --លោក ប៊ូ ប៉ូ រៀបរៀង ៤៩៨
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-វិចារណកថា ៖ តើ ពុទ្ធសាសនិក ជាពួកកំសាកឬអ្វី? --លោក ផល ទិត រៀបរៀង ៥០៨
៤-រឿង សាមកុក --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ៥១៥
៥-កំណត់ហេតុរបស់លោក ជីវ តាក្វាន់ --លោក លី ធាមតេង រៀបរៀង ៥៣៣
៦-ទំនៀមអោយឈ្មោះ --អ្នកស្រី ពេជ សល់ រៀបរៀង ៥៥៤

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៤៣ លេខ ៧ ខែ កក្កដា ព.ស ២៥១៥ គ.ស ១៩៧១

A-ឆ្នាំទី 43 ខែ កក្កដា  
C-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-អធិដ្ឋានធម៌ ព្រះមហាខន្ដិកោ --លោក ជីវ គិមស៊ងរៀបរៀង ៦០១
២-រឿងនាងសមារតី (ត) --លោក ប៊ូ ប៉ូ រៀបរៀង ៥៩០
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-វិចារណកថា ៖ ធាតុខាងក្នុង និង ធាតុខាងក្រៅ ជាបច្ច័យទាក់ទងគ្នា --លោក ផេង ជ្រីវ រៀបរៀង ៦០១
៤-រឿង សាមកុក --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ៦១១
៥-កំណត់ហេតុរបស់លោក ជីវ តាក្វាន់ --លោក លី ធាមតេង រៀបរៀង ៦២៨
៦-ទំនៀមអោយឈ្មោះ --អ្នកស្រី ពេជ សល់ រៀបរៀង ៦៥២

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៤៣ លេខ ៨ ខែ សីហា ព.ស ២៥១៥ គ.ស ១៩៧១

A-ឆ្នាំទី 43 ខែ សីហា  
C-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-អានិសង្សសីល ៥ --លោក វ៉ាន់ ជីន រៀបរៀង ៦៥៩
២-រឿងនាងសមារតី (ត) --លោក ប៊ូ ប៉ូ រៀបរៀង ៦៦៥
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-វិចារណកថា ៖ពុទ្ធសាសនា និង យុវជន --លោក លី ធាមតេងរៀបរៀង ៦៨០
៤-រឿង សាមកុក --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ៦៨៥
៥-ល្បើកផ្គរផ្ដាំក្ដាមខ្យង (សាស្ត្រា បុរាណ) ៧១៧
៦-ទំនៀមអោយឈ្មោះ --អ្នកស្រី ពេជ សល់ រៀបរៀង ៧២៥

អត្ថបទក្បាលទី ៣ ឆ្នាំទី ៤៣ លេខ ៩ ខែ កញ្ញា ព.ស ២៥១៥ គ.ស ១៩៧១

C-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ទស្សនៈពុទ្ធសាសនា --ភិក្នុ អ៊ុក អាន រៀបរៀង ៧៣៨
២-រឿងនាងសមារតី (ត) --លោក ប៊ូ ប៉ូ រៀបរៀង ៧៥២
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-វិចារណកថា ៖តើរុក្ខជាតិមានវិញ្ញាណឬទេ ? --លោក ផេងជ្រីវ រៀបរៀង ៧៦៣
៤-រឿង សាមកុក --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ៧៦៨
៥-ស្រាវជ្រាវអំពីល្ខោនខ្មែរ --លោក លី ធាមតេង រៀបរៀង ៧៩៣
៦-មង្គលឡើងផ្ទះថ្មី --លោក ឆយ ស៊ីផាត រៀបរៀង ៨០៩
III. ផ្នែកកំណត់ប្រវត្ដិការណ៍  
៧-ពិធីសម្ពោធ ឧបោសថគារ វត្ដ សុមុនីរតនា --ស្ដើង ធូរ រៀបរៀង ៨១៥

អត្ថបទក្បាលទី ៣ ឆ្នាំទី ៤៣ លេខ ១០ ខែ តុលា ព.ស ២៥១៥ គ.ស ១៩៧១

A-ឆ្នាំ ទី ៤៣ ខែ តុលា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ចតុរិយសច្ច --ព្រះភិក្ខុ ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៨១៩
២-រឿងនាងសមារតី (ត) --លោក ប៊ូ ប៉ូ រៀបរៀង ៨៣០
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-វិចារណកថា ៖តើ មានឋានសួគ៌ដោយឡែកឬទេ ? --លោក ផេងជ្រីវ រៀបរៀង ៨៤២
៤-រឿង សាមកុក --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ៨៥២
III. ផ្នែកកំណត់ប្រវត្ដិការណ៍  
៥-អង្គការសហប្រជាជាតិខាងការអប់រំ វិទ្យាសាស្ត្រ និង វប្បធម៌(យូណេស្គូ) ៨៨៦

អត្ថបទក្បាលទី ៣ ឆ្នាំទី ៤៣ លេខ ១១ ខែ វិច្ឆិកា ព.ស ២៥១៥ គ.ស ១៩៧១

A-ឆ្នាំ ទី ៤៣ ខែ វិច្ឆិកា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ចតុរិយសច្ច(ត) --ព្រះភិក្ខុ ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៨៩៩
២-រឿងនាងសមារតី (ត) --លោក ប៊ូ ប៉ូ រៀបរៀង ៩១១
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-គួររើរៀបចំឡើងវិញ --លោក ផល ទិត រៀបរៀង ៩២២
៤-រឿង សាមកុក --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ៩៤៥
III. ផ្នែកកំណត់ប្រវត្ដិការណ៍  
៥-អង្គការយូណេស្គ និង សាធារណរដ្ឋ ខ្មែរ ៩៧១

អត្ថបទក្បាលទី ៣ ឆ្នាំទី ៤៣ លេខ ១២ ខែ ធ្នូ ព.ស ២៥១៥ គ.ស ១៩៧១

A-ឆ្នាំ ទី ៤៣ ខែ ធ្នូ  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ឥទ្ធិបាទធម៌បួនយ៉ាង --ព្រះពោធិវង្ស សូរ ហាយ រៀបរៀង ៩៨៣
២-ចតុរិយសច្ច(ត) --ព្រះភិក្ខុ ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៩៩៩
៣-រឿងនាងសមារតី (ត) --លោក ប៊ូ ប៉ូ រៀបរៀង ១០១០
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៤-វប្បធម៌ និង បញ្ហាសង្គម --លោក លី ធាមតេង រៀបរៀង ១០១៩
៥-រឿង សាមកុក --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ១០២៥
៦-កវីនិពន្ធ ចចកខកចិត្ត --ដោយ ផល ទិត ១០៥២
III. ផ្នែកកំណត់ប្រវត្ដិការណ៍  
៧-សាសនានានានៅប្រទេសខ្មែរ ស្រង់ពីសេចក្ដីរាយការណ៍នៃគណៈកម្មការជាតិ ខាងវប្បធម៌ ក្នុងសន្និសីទលើក ទី ៧ នៃសហភាពសមាជិកសភាអាស៊ី ១០៥៥

គ.ស ១៩៤២

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៤ ខ្សែទី ១ គ.ស ១៩៤២ ព.ស ២៤៨៤

D-បញ្ជីរឿង  
១- ព្រះរាជពិធីរាជាភិសេក នៃព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្ដម សីហនុ វរ្ម័ន ព្រះចៅក្រុងកម្ពុជាធិបតី
២- ប្រវត្ដិអក្សរសាស្ត្រខ្មែរ (សង្ខេប) --លោកសឺដែស ចាងហ្វាងសាលាបារាំងសែស នៅចុងបូព៌ាប្រទេសរៀបរៀង ៣១
៣- ពង្សាវតារប្រទេសរោម ស្រង់យកអំពីគោលចារឹកផ្សេងៗ ក្នុងពង្សាវតារលោក (តពីឆ្នាំ១៩៤១ មក) ៣៥
៤- ប្រវត្ដិពួកឧបាសក ឧបាសិកា ជាសាវ័ក សាវិការបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ ទី១ ប្រវត្ដិបស្សៈនិងភល្វិក ៣៨
៥- ច្បាប់ពាក្យចាស់ ៤១
៦- ភូមិសាស្ត្រសង្ខេប នៃក្រុងម៉ានីល ៤៤
៧- រឿងព្រេងខ្មែរ រឿងស្រីពីរនាក់ដណ្ដើមកូនគ្នា ៤៩
រូបក្រៅរឿង ព្រះបរមឆាយាល័ក្ខណ៍ ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្ដម សីហនុវរ្ម័នព្រះចៅក្រុងកម្ពុជាធិបតី

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៤ ខ្សែទី ២ គ.ស ១៩៤២ ព.ស ២៤៨៤

D-បញ្ជីរឿង  
១- ព្រះរាជពិធីរាជាភិសេក នៃព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្ដម សីហនុ វរ្ម័ន ព្រះចៅក្រុងកម្ពុជាធិបតី (តមកនិងចប់)
២- ប្រវត្ដិទង់ប្រចាំជាតិខ្មែរ --ឧកញ៉ា ទេពពិទូរ ក្រសេម ២៩
៣-ប្រវត្ដិអក្សរសាស្ត្រខ្មែរ(សង្ខេប) --លោកសឺដែសចាងហ្វាងសាលាបារាំងសែសចុងបូព៌ាប្រទេសរៀបរៀង តមក ៣៧
៤- ច្បាប់វិធុរបណ្ឌិត (ពាក្យកាព្យ) ៤២
៥- ប្រវត្ដិពួកឧបាសក ឧបាសិកា ជាសាវ័ក សាវិការបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់(តមក)ទី២ប្រវត្ដិសុទន្ត គហបតី ៤៥
៦- ពង្សាវតាររោម ស្រង់យកអំពីគោលចារឹកផ្សេងៗក្នុងពង្សាវតារលោក (តមក) ៤៧
៧- រឿងព្រេងខ្មែរ (រឿងដឹងសងដឹង អំបែងសងអំបែង) ៥១
រូបក្រៅរឿង រូបប្រាសាទបន្ទាយស្រី កសាងក្នុងសម័យនៃការរចនាកំពុងចំរើនបរិបូរណ៍កាលពីសតវត្សរ៍ទី ១៦នៃពុទ្ធសករាជ

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៤ ខ្សែទី ៣ គ.ស ១៩៤២ ព.ស ២៤៨៤

D-បញ្ជីរឿង  
១- មហាភារតៈ (សង្ខេប)
២- ប្រវត្ដិពួកឧបាសក ឧបាសិកាជាសាវ័ករបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ ទី៣ ប្រវត្ដិចិត្តគហបតី
៣- ច្បាប់វិធុរបណ្ឌិត (តមកនិងចប់) ១០
៤- ភូមិសាស្ត្រសង្ខេបនៃប្រទេសផ្សេងៗ អំពីប្រទេសអល្លីម៉ាញ ១៣
៥- ពង្សាវតាររោម ស្រង់យកអំពីគោលចារឹកផ្សេងៗក្នុងពង្សាវតារលោក (តមក) ១៧
៦- សេចក្ដីប្លែកៗ ២១
៧- រឿងព្រេងខ្មែរ (រឿងសេដ្ឋីបីនាក់) ២៦
រូបក្រៅរឿង រូបរាជសីហ៍អង្គុយ សក់គេធ្លាក់ជាក្បាច់ រចនាបែបប្រាសាទបាខែង ព.ស ១៤៤៣.

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៤ ខ្សែទី ៤ គ.ស ១៩៤២ ព.ស ២៤៨៤

D-បញ្ជីរឿង  
១-រឿងព្រះបាទអសោកមហារាជ --អ្នកអាចារ្យ គឹម អាន ប្រែចេញពីភាសាបារាំងសែសមកជាភាសាខ្មែរនៅមានត
២- ច្បាប់ទូន្មានខ្លួន ១០
៣- ភូមិសាស្ត្រសង្ខេប នៃប្រទេសផ្សេងៗ អំពីប្រទេសអាល្លីម៉ាញ (តមក) ១២
៤- ពង្សាវតាររោម ស្រងយកអំពីគោលចារឹកផ្សេងៗ ក្នុងពង្សាវតារលោក (តមក) ១៥
៥- ប្រវត្ដិពួកឧបាសក ឧបាសិកា ជាសាវ័ករបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ ទី៤ ប្រវត្ដិរបស់ហត្ថក អាឡវក ១៨
៦- រឿងមហាភារតៈ (តមក) ២១
៧- រឿងព្រេងខ្មែរ រឿងស្វាលួចមកុដស្ដេច ២៤
៨- សេចក្ដីជូនដំណឹង  
រូបក្រៅរឿង រូបរាជសីហ៍ខ្មែរ រចនាបែបភ្នំគូលែន (ក្នុង ព.ស ១៣៦៨)

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៤ ខ្សែទី ៥ គ.ស ១៩៤២ ព.ស ២៤៨៤

D-បញ្ជីរឿង  
១- រឿងព្រះបាទធម្មាសោកមហារាជ --អ្នកអាចារ្យគឹម អាន ប្រែចេញពីភាសាបារាំងសែសមកជាខេមរភាសា (តមក)
២- ច្បាប់ទូន្មានខ្លួន (តមកនិងចប់)
៣- ប្រស្នាចំរើនសតិបញ្ញា ប្រស្នាទី១ សួរនិងឆ្លើយអំពីរដូវទាំង ៣ ១១
៤- ភូមិសាស្ត្រសង្ខេប នៃនានាប្រទេស អំពីប្រទេសអល្លីម៉ាញ (តមកនិងចប់) ១៤
៥- អំពីពង្សាវតារនៃប្រទេសរោម ដកស្រង់យកមកអំពីគោលចារឹកផ្សេងៗក្នុងពង្សាវតារលោក(តមក) ១៨
៦- ប្រវត្ដិពួកឧបាសក ឧបាសិកា ជាសាវ័ករបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ ទី៥.៦ ប្រវត្ដិរបស់មហានាមសករាជនិង ឧគ្គគហបតី ២៤
រូបក្រៅរឿង រូបទ្វារបាល នៅក្នុងតួប្រាសាទកណ្ដាល នៃប្រាសាទបន្ទាយស្រី រចនាបែបប្រាសាទបន្ទាយស្រី សតវត្សទី១៦ នៃពុទ្ធសករាជ

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៤ ខ្សែទី ៦ គ.ស ១៩៤២ ព.ស ២៤៨៤

D-បញ្ជីរឿង  
១-អក្សរសាស្ត្រខ្មែរ --លោកសឺដែសចាងហ្វាងសាលាបារាំងសែសនៅចុងបូព៌ាប្រទេសរៀបរៀង (តមកនិងចប់)
២- មហាភារត (សង្ខេប តមក) ១០
៣- ភូមិសង្ខេបរបស់នានាប្រទេស អំពីភូមិសាស្ត្រប្រទេសអង់គ្លេស ១៤
៤- ពង្សាវតារប្រទេសរោម ស្រង់យកអំពីគោលចារឹកផ្សេងៗក្នុងពង្សាវតារលោក (តមក) ១៧
៥- ប្រស្នាចំរើនសតិបញ្ញា ខ ១ និយាយអំពីរដូវទាំង ៣ (តមក) ២១
៦- រឿងព្រេងខ្មែរ រឿងព្រះរាជវិនិច្ឆ័យក្ដីទាំង ៤ ២៤
រូបក្រៅរឿង រូបទ្វារបាល នៅប្រាសាទព្រះគោ ការរចនាសម័យប្រាសាទព្រះគោ កាលពីសតវត្សរ៍ទី ១៥ នៃព្រះពុទ្ធសករាជ

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៤ ខ្សែទី ៧ គ.ស ១៩៤២ ព.ស ២៤៨៤

D-បញ្ជីរឿង  
១- វិទ្យុទេសនាកាន់ទី១ --ព្រះតេជព្រះគុណ ព្រះសាក្យវង្ស គ្រូបង្រៀនសំស្ក្រឹតនៅសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់សំដែង
២- មហាភារតសង្ខេប (តមកនិងចប់) ១២
៣- រឿងព្រះបាទអសោកមហារាជ --អ្នកអាចារ្យគឹម អាន ប្រែពីភាសាបារាំងសែសមកជាខេមរភាសា (តមក) ១៦
៤- ភូមិសាស្ត្រសង្ខេបនៃនានាប្រទេស អំពីភូមិសាស្ត្រប្រទេសអង់គ្លេស (តមក) ២០
៥-ពង្សាវតារក្រុងរោម ស្រង់និងតប្រែអំពីគោលចារឹកផ្សេងៗក្នុងពង្សាវតារលោក (តមក) ២៣
៦- ប្រស្នាចំរើនសតិបញ្ញា ខ ១ និយាយពីរដូវទាំង ៣ ជាសេចក្ដីចោទឆ្លើយ (តមកនិងចប់) ២៧
៧- រឿងព្រេងខ្មែរ (រឿងព្រះរាជវិនិច្ឆ័យក្ដីទាំង ៤ ) (តមកនិងចប់) ៣០
រូបក្រៅរឿង រូបក្បាលយក្ខ នៅទ្វារបញ្ឆោតប្រាសាទបាគង ការរចនាប្រាសាទព្រះគោ សតវត្សរ៍ទី ១៥ នៃពុទ្ធសករាជ

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៤ ខ្សែទី ៨ គ.ស ១៩៤២ ព.ស ២៤៨៤

D-បញ្ជីរឿង  
១- វិទ្យុទេសនា កណ្ឌទី ២ របស់ --ព្រះតេជគុណ ព្រះសិរីសម្មតិវង្ស ចាងហ្វាងសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់សំដែង
២- រឿងព្រះបាទអសោកមហារាជ --អ្នកអាចារ្យគឹម អាន ប្រែពីភាសាបារាំងសែសមកជាខេមរភាសា (តមក) ១០
៣- ប្រវត្ដិពួក ឧបាសក ឧបាសិកា ជាសាវកសាវិកា របស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទី ៧-៨ ប្រវត្ដិរបស់ ឧគ្គ ហត្ថិគាមក និងអម្ពដ្ឋ ១៤
៤- ភូមិសាស្ត្រសង្ខេបនានាប្រទេស អំពីភូមិសាស្ត្រប្រទេសអង់គ្លេស (តមក) ១៧
៥- ពង្សាវតាររោម ស្រង់យកអំពីគោលចារឹកផ្សេងៗក្នុងពង្សាវតារលោក (តមក) ២២
៦- លោក នេយ្យ ពាក្យកាព្យ របស់ --អ្នកឧកញ៉ា វង្សាសរពេជ្ញ (នង) (តមក) ២៩
រូបក្រៅរឿង ក្បាច់នៅយ៉ដែលលយចេញពីប្រាសាទកណ្ដាលនៃប្រាសាទបន្ទាយសំរែ ។ ការរចនាសម័យប្រាសាទនគរវត្ត សតវត្សរ៍ទី ១៧ នៃពុទ្ធសករាជ

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៤ ខ្សែទី ៩ គ.ស ១៩៤២ ព.ស ២៤៨៥

D-បញ្ជីរឿង  
១- វិទ្យុធម្មទេសនាកណ្ឌទី ៣ --ព្រះតេជព្រះគុណ ព្រះពុទ្ធឃោសាចារ្យ (ជ . ណាត) ចាងហ្វាងរងសាលាបាលី ជាន់ខ្ពស់សំដែង
២- អភិនវភាសិត --លោកគ្រូអាចារ្យ អ៊ុក ជា ក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដក ជាអ្នកតែងនិងរៀបរៀង ១២
៣- ពង្សាវតាររោម ស្រង់យកអំពីគោលចារឹកផ្សេងៗក្នុងពង្សាវតារលោក (តមក) ២១
៤- ភូមិសាស្ត្រសង្ខេបនានានៃប្រទេស អំពីប្រទេសអង់គ្លេស (តមកនិងចប់) ២៧
រូបក្រៅរឿង រូបក្បាច់សិលានៅក្រោមហោជាងខាងលើមាត់ទ្វារប្រាសាទសម្បូរ (ព.ស ១១៤៣)

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៤ ខ្សែទី ១០ គ.ស ១៩៤២ ព.ស ២៤៨៥

D-បញ្ជីរឿង  
១-វិទ្យុធម្មទេសនាកណ្ឌទី៤ --ព្រះបាឡាត់ឃោសនា គ ហ ចៀវ អាចារ្យបង្រៀនសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់សំដែង
២- លោកន័យ ពាក្យកាព្យ របស់ --អ្នកឧកញ៉ាវង្សាសរពេជ្ញ (នង) (តមក) ១៣
៣- អភិនវភាសិត ភាគទី១ របស់ --លោកគ្រូអាចារ្យ អ៊ុក ជា ក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដក (តមកនិងចប់) ១៦
៤- ពង្សាវតាររោម ស្រង់ពីគោលចារឹកផ្សេងៗក្នុងពង្សាវតារលោក (តមក) ២៥
៥- ភូមិសាស្ត្រសង្ខេបនៃនានាប្រទេស អំពីប្រទេសអឺរ៉ុប ២៩
រូបក្រៅរឿង រូបព្រះពោធិសត្វអវលោកិតេស្វរៈ បែបរចនាប្រាសាទបាយ័ន (ព.ស ១៧៤៣)

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៤ ខ្សែទី ១១-១២ គ.ស ១៩៤២ ព.ស ២៤៨៥

D-បញ្ជីរឿង  
១- វិទ្យុធម្មទេសនា កណ្ឌទី៥ --លោកគ្រូអាចារ្យ ម៉ិញ ន៉ាគ្រី ក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដកនៅក្រសួងពុទ្ធសាសន បណ្ឌិត្យ សំដែង
២- សេចក្ដីផ្សេងៗ ១២
៣- លោកន័យ ពាក្យកាព្យ របស់ --ឧកញ៉ាវង្សាសរពេជ្ញ នង (តមក) ២០
៤- រឿងព្រះបាទអសោកមហារាជ --អ្នកអាចារ្យ កឹម អាន ប្រែពីបារាំងសែសមកជាខេមរភាសា (តមក) ២៧
៥- ពង្សាវតារក្រុងរោម ស្រងយកអំពីគោលចារឹកផ្សេងៗ ក្នុងពង្សាវតារលោក (តមក) ៣៣
៦- ភូមិសាស្ត្រសង្ខេបនៃប្រទេសនានា អំពីភូមិសាស្ត្រប្រទេសអាមេរិកខាងជើង ៤១
៧- ប្រវត្ដិពួកឧបាសក ឧបាសិកា ជាសាវ័កសាវិការបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទី៩ ប្រវត្ដិជីវិតកោមារភច្ច ទី១០ ប្រវត្តិកុលបិតាគហបិ ៤៨
៨- ប្រស្នាចំរើនសតិបញ្ញា ប្រស្នាខ ទី២ សួរនិងឆ្លើយអំពីខ្វាក់និងខ្វិន ៥១
៩- រឿងព្រេងខ្មែរ (រឿងចៅម្ចាស់ផ្ទះនិងចៅសុំសំចត) ៥៤
១០- ប្រវត្ដិនកុលបិតាគហបតី ៤៨

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៤ ខ្សែទី ១៣-១៤ គ.ស ១៩៤២ ព.ស ២៤៨៥

B-ខ្សែ ១៣,១៤  
D-បញ្ជីរឿង  
១- វិទ្យុធម្មទេសនា កណ្ឌទី ៦ --លោកអាចារ្យ សា ឌុម ក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដក សំដែង
២- អំពីមហាចិន្ដវិកាលីទាស និងកិច្ចការជាថ្វីដៃរបស់លោក ១១
៣- ប្រវត្ដិពួកឧបាសិកា ជាសាវិការបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ ១/ ប្រវត្ដិនាងសុជាតាសេនីយ៍ធីតា ២១
៤- លោកន័យ ពាក្យកាព្យ របស់ --អ្នកឧកញ៉ាវង្សាសរពេជ្ញ នង (តមក) ២៤
៥- ពិធីទ្វាទសមាស តាមទំនៀមព្រាហ្មណ៍ក្នុងនគរពារាណសី (ឥណ្ឌៀ) --ឧកញ៉ាទេពពិទូរ ក្រសេម ៣២
៦- ភូមិសាស្ត្រសង្ខេបនៃនានាប្រទេស អំពីភូមិសាស្ត្រនៃប្រទេសអាមេរិកកណ្ដាល ៣៥
៧- ពង្សាវតារ ក្រុងរោម ស្រង់យកអំពីគោលចារឹកផ្សេងៗ ក្នុងពង្សាវតារលោក (តមក) ៤១
៨- រឿងព្រះបាទអសោកមហារាជ --អ្នកអាចារ្យគឹម អាន ប្រែចេញពីភាសាបារាំងសែសមកជាខេមរភាសា (តមក) ៤៤
៩- ប្រស្នាចំរើនសតិបញ្ញា ៖ - សួរនិងឆ្លើយអំពីខ្វាក់ខ្វិន (តមកនិងចប់) ៥៣
- សួរនិងឆ្លើយអំពីសក់ ៥៥
- សួរនិងឆ្លើយអំពីស្លានិងបារី ៥៧
- សួរនិងឆ្លើយអំពីពុកមាត់ ៥៩
៩a- រឿងព្រេងខ្មែរ រឿងបុរសបាញ់ទុង ៦១
១០- សេចក្ដីជូនដំណឹង  

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៤ ខ្សែទី ១៥-១៦ គ.ស ១៩៤២ ព.ស ២៤៨៥

B-ខ្សែ ១៥,១៦  
D-បញ្ជីរឿង  
១- វិទ្យុធម្មទេសនា កណ្ឌទី ៧ --ព្រះគ្រូមុនីសុមេធ (កេត ឋិតសីណេ) ក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដកសំដែង
២- បិសាចស្នេហា --និពន្ធមន្ត្រី អ្នកតែងសេចក្ដីនៅព្រះរាជបណ្ណាល័យជាអ្នកតែង
៣- កុម្ភជាតក --លោកគ្រូអាចារ្យ ឈឹម ស៊ុម គ្រូបង្រៀនសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់ ប្រែនិងរៀបរៀង ពីគម្ពីរខុទ្ទ និកាយ ព្រមទាំងអដ្ឋកថា ២៦
៤- ពិធីទ្វាទសមាស តាមទំនៀមព្រាហ្មណ៍ នៅនគរពារាណសី (ប្រទេសឥណ្ឌៀ) តមកនិងចប់ --ឧកញ៉ាទេពពិទូរ ក្រសេម ៣៥
៥- លោកន័យ ពាក្យកាព្យ របស់ --លោកអ្នកឧកញ៉ាវង្សាសារពេជ្ញ (នង) (តមក) ៤០
៦- ប្រវត្ដិពួកឧបាសិកា ជាសាវិការបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ ទី២ ប្រវត្ដិនាងវិសាខា មិគារមាតា ៤៩
៧- រឿងព្រេងខ្មែរ រឿងអាមាត្យរក្សាព្នៅព្រះរាជទ្រព្យ ៥៩

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៤ ខ្សែទី ១៧-១៨ គ.ស ១៩៤២ ព.ស ២៤៨៥

B-ខ្សែ ១៧,១៨  
D-បញ្ជីរឿង  
១- វិទ្យុទេសនា កណ្ឌទី ៩ --លោកអាចារ្យ យូរ អ៊ុន ក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដកសំដែង
២- ច្បាប់ប្រុស ចំលងចេញបោះពុម្ពផ្សាយ តាមច្បាប់សាស្ត្រាស្លឹករឹត ១២
៣- បិសាចស្នេហា --និពន្ធមន្ត្រីអ្នកតែងសេចក្ដី នៅព្រះរាជបណ្ណាល័យជាអ្នកតែង (តមកនិងចប់) ២០
៤- កុម្ភជាតក --លោកគ្រូអាចារ្យ ឈឹម ស៊ុម គ្រូបង្រៀននៅសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់ប្រែនិងរៀបរៀងពីគម្ពីរខុទ្ទក និកាយ តឹសនិបាត (តមកនិងចប់) ៤២
៥- រឿងព្រេងខ្មែរ (រឿងស្ត្រីស្មោះត្រង់និងស្វាមី) ៦២

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៤ ខ្សែទី ១៩-២០ គ.ស ១៩៤២ ព.ស ២៤៨៥

B-ខ្សែទី ១៩, ២០  
D-បញ្ជីរឿង  
១- វិទ្យុធម្មទេសនា ក្រុងភ្នំពេញ កណ្ឌទី ១០ --លោក អាចារ្យ ញូង សឿង ក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដកសំដែង
២- ច្បាប់ស្រីចំលងចេញបោះពុម្ពផ្សាយអំពីច្បាប់សាស្ត្រាស្លឹករឹត ១៤
៣- ច្បាប់អរិយសត្ថាចំលងចេញបោះពុម្ពផ្សាយអំពីច្បាប់សាស្ត្រាស្លឹករឹត ២៦
៤- សេចក្ដីសង្ខេបនៃគម្ពីរបព្វាតន្ដ្រ ៣១
៥- ពង្សាវតាររោម ស្រង់ចេញពីគោលចារឹកផ្សេងៗ ក្នុងពង្សាវតារលោក (តមក) ៣៧
៦- ភូមិសាស្ត្រសង្ខេប ប្រទេសអាមេរិកខាងត្បូង ៥០

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៤ ខ្សែទី ២១-២២ គ.ស ១៩៤២ ព.ស ២៤៨៥

B-ខ្សែទី ២១, ២២  
D-បញ្ជីរឿង  
១- វិទ្យុធម្មទេសនា កណ្ឌទី ១២ --លោកគ្រូអាចារ្យពាង សុខ ក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដកសំដែង
២- លទ្ធិកម្មសុត្ដី ពិធីដុតខ្លួនឱ្យស្លាប់ទៅតាមប្ដីដែលស្លាប់ទៅហើយ របស់ស្រីឥណ្ឌៀ --ឧកញ៉ា ទេពពិទូរក្រសេមគន្ថរចនបណ្ឌិត
៣- ច្បាប់ផ្សេងៗភាគ ៣ ៖ - ច្បាប់រាជនេតិ ១១
៣a- ច្បាប់បណ្ដាំបិតា ១៧
៣b- ច្បាប់ហៃមហាជន ២៤
៤- សេចក្ដីកត់ហេតុផ្សេងៗ ៣២
៥- ប្រវត្ដិសាវិការបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ ៣/ ប្រវត្ដិនាងខុជ្ជុត្ដរា ឧបាសិកា ៤/ ប្រវត្ដិព្រះនាងសាមាវតីរាជទេវី ៣៧
៦- អំពីគម្ពីរបញ្ចតន្ដ្រសង្ខេប (តមកនិងចប់) . ៤៩
៧- រឿងព្រះបាទអសោកមហារាជ --អ្នកអាចារ្យ គឹម អាន ប្រែនិងរៀបរៀង (តមក) ៦២
៨- ពង្សាវតារក្រុងរោម ស្រង់យកពីគោលចារឹកផ្សេងៗ ក្នុងពង្សាវតារលោក(តមក) ៧៦

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៤ ខ្សែទី ២៣-២៤ គ.ស ១៩៤២ ព.ស ២៤៨៥

B-ខ្សែទី ២៣-២៤  
D-បញ្ជីរឿង  
១- វិទ្យុធម្មទេសនា កណ្ឌទី ១៣ --ព្រះគ្រូវិនយធម្ម ហី ជា ក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដកសំដែង
២- ច្បាប់ផ្សេងៗភាគ ៤ ៖ ២a- ច្បាប់មហានេតិ រាជសួស្ដី ១០
២b- ល្បើកច្បាប់ក្រិត្យក្រម របស់ --ព្រះគ្រូវិសុទ្ធិរង្សី ទិត វត្តសិរីសាគរ ២៧
៣- ប្រវត្ដិពួកឧបាសក ជាសាវិការបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ៈ - នាងខត្ដរា នន្ទមាតា ៤៥
- នាងសុប្បវាសា កោលិយធីតា ៤៨
៤- រឿងព្រះបាទអសោក –អ្នកអាចារ្យ គឹម អាន ប្រែនិងរៀបរៀង (តមក) ៥០
៥- ពង្សាវតាររោម ស្រង់យកអំពីគោលចារឹកផ្សេងៗ ក្នុងពង្សាវតារលោក (តមកនិងចប់) ៦៦
៦- ភូមិសាស្ត្រសង្ខេប នៃទ្វីបអូស្ត្រាលី ៧៣
7- សេចក្ដីជូនដំណឹង  
៨- សេចក្ដីជូនពរឆ្នាំថ្មី  

គ.ស ១៩៧៣

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៤៥ លេខ ៣ ព.ស ២៥១៥ គ.ស ១៩៧៣

C-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ចតុរារិយសច្ច --ព្រះភិក្ខុ ប៉ាង ខាត់ រៀងរៀង ៧៥
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
២-រឿងសាមកុក(ត) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ៧៣
៣-សុភាសិតពាក្យកាព្យ --អាចារ្យ យិន ឌុក រៀបរៀង ៨៦
៤-ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ --អ្នកស្រី ពេជ សល រៀបរៀង ៨៩
៥-រាជពង្សាវតារ សាស្ត្រាវត្តកោកកាក ត និងចប់ --លោក ឃួន សែប ចម្លងចេញពីស្លឹករឹត ១០៥
៦-ការសិក្សាពុទ្ធសាសនា នៅតាមសាលារៀននិងសាកលវិទ្យាល័យ  

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៤៥ លេខ ៤ ព.ស ២៥១៥ គ.ស ១៩៧៣

C-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ចតុរារិយសច្ច (ត និង ចប់ ) --ព្រះភិក្ខុ ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ១១៣
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
២-រឿងសាមកុក (ត) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ១២៩
៣-ការស្រាវជ្រាវអំពីចម្រៀងខ្មែរ --លោក លី ធាមតេង រៀបរៀង ១៤៥

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៤៥ លេខ ៥ ព.ស ២៥១៥ គ.ស ១៩៧៣

C-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ដូចម្ដេចហៅថា ពុទ្ធសាសនា ? --ព្រះភិក្ខុ ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ២០៦
II. ផ្នែកអក្សរសាស្រ្ត  
២-រឿងសាមកុក (ត) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ២១៣
៣-នយោបាយវប្បធម៌ --លោក លី ធាមតេង រៀបរៀង ២២២
៤-ពិធីចូលព្រះវស្សា --អ្នកស្រី ពេជ សល់ រៀបរៀង ២០៣
៥-ល្បើក ជូជក សាស្រ្តាបុរាណ --ព្រះមហា ប៉ុក សុន្ទរ៍ ចម្លង លោក ផល ទិត ពិនិត្យកែ ២៣៦

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៤៥ លេខ ៦ ព.ស ២៥១៥ គ.ស ១៩៧៣

C-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ព្រះធម៌ដែលព្រះសម្ពុទ្ធសម្ដែងប្រោសសត្វ ជាទស្សនវិជ្ជាឬអ្វី ? --ព្រះភិក្ខុ ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ២៥១
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
២-រឿងសាមកុក (ត និង ចប់ ) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ២៥៨
៣-ស្រ្តីនៃសេតវិមាន --អ្នកស្រី ពេជ សល់ ប្រែរៀបរៀង ២៧១
៤-ប្រវត្តិព្រះពុទ្ធសាសនា នៃប្រទេសខ្មែរ --លោក ប៉ែន សាអឿន រៀបរៀង ២៧៨
៥-វិចារណកថា សារប្រយោជន៍នៃសៀវភៅ --លោក លី ធាមតេង រៀបរៀង ២៨៦
៦-អំពីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ --អ្នកស្រី ពេជ សល់ រៀបរៀង ២៨៩

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៤៥ លេខ ១០ ព.ស ២៥១៥ គ.ស ១៩៧៣

C-កម្ពុជសុរិយា ទស្សនាវដ្ដី  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-អប្បមាទធម៌ --រៀបរៀងដោយព្រះពោធិវ័ង្ស សូរ ហាយ ៤៧១
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
២-ជុំវិញសង្គមពុទ្ធសាសនិក --រៀបរៀងដោយផល ទិត ៤៧៩
៣-ស្រ្តីនៅសេតវិមាន (ត) --រៀបរៀងដោយ អ្នកស្រី ពេជ សល់ ៤៨៧
៤-ព្រះរាជពង្សាវតារ (ត) --ចម្លងនិងផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយ ឌីក គាម ៥០៣

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៤៥ លេខ ១១ ព.ស ២៥១៥ គ.ស ១៩៧៣

C-កម្ពុជសុរិយា ផ្សាយខាងសាសនា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-នាទីពុទ្ធសាសនា --រៀបរៀងដោយព្រះសាសនមុនី អ៊ុម ស៊ុម ៥១៩
២-ជុំវិញសង្គមពុទ្ធសាសនិក (ត) --រៀបរៀងដោយ ផល់ ទិត ៥២៥
II. ផ្នែកអក្សរសាស្រ្ត  
៣-ស្រ្តីនៅសេតវិមាន (ត) --រៀបរៀងដោយ អ្នកស្រី ពេជ សល់ ៥៣៥
៤-សុន្ទរកថា លោក លាង ហ័ប អាន ៥៤៥
៥-ព្រះរាជពង្សាវតារ (ត) --ចម្លងនិងផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយ ឌីក គាម ៥៤៩

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៤៥ លេខ ១២ ព.ស ២៥១៥ គ.ស ១៩៧៣

C-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ព្រះពុទ្ធ និង លោក កាល់ ម៉ារក្ស ប៉ែន សាអឿន ៥៦៥
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
២-ស្ត្រីនៅសេតវិមាន (ត) --រៀបរៀងដោយ អ្នកស្រី ពេជ សល់ ៥៧៥
៣-សុន្ទរកថា លោក លាង ហ័បអាន ៥៨៩
៤-ព្រះរាជពង្សាវតារ (ត) ៥៩១
៥-ដំណឹងពុទ្ធសាសនាបរទេស ៣៦០

គ.ស ១៩៤៣

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៥ ខ្សែទី ១-២ គ.ស ១៩៤៣ ព.ស ២៤៨៥

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- វិទ្យុធម្មទេសនាកណ្ឌទី ១៥ --លោកអាចារ្យកៅ-ស៊ីម
២- វិទ្យុធម្មទេសនាកណ្ឌទី ១៦ --លោកអាចារ្យ ឈឹម សុំ ១៤
៣- វិទ្យុធម្មទេសនាកណ្ឌទី ១៧ --ព្រះមហាសោមឡុច ២៩
៤- អំពីដំណើរជីវិតនៃសត្វល្អិតៗ --លោក សង់- ហង់រីហ្វាប ៣៦
៥- ប្រដៅចិត្ត (ពាក្យកាព្យ) --អ្នកឧកញ៉ាចេស្ដាវិនិច្ឆ័យ កែវ ហង្ស ៥៨
៦- លោកន័យ ពាក្យកាព្យ (តមក) --អ្នកឧកញ៉ាវង្សាសរពេជ្ញ (នង) ៧៩
៧- ពង្សាវតារប្រទេសចិន --ឃុននិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ១០៥
II. ផ្នែកសាសនា  
៨- បញ្ជីរាយនាមមន្ត្រីសង្ឃនិងចៅអធិការដែល ទើបតាំងឡើងថ្មី --ដំណឹងអំពីក្រសួងធម្មការ ១២៤
៩- បុណ្យបញ្ចុះសីមានៅវត្តនានា --ដំណឹងអំពីក្រសួងធម្មការ ១២៩
១០- ប្រវត្ដិសង្ខេបបញ្ចមសង្គាយនា (តមកនិងចប់) --ឃុននិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ១៣៣
១១- ប្រវត្ដិព្រះមហាកច្ចាយនត្ថេរ --ឃុននិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ១៣៦
១២- ពុទ្ធឃោសប្បវត្ដិ --លោកអាចារ្យ ឈឹម សុំ ១៤៣
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្តិការណ៍  
១៣- សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ  
១៤- សេចក្ដីជូនដំណឹង  

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៥ ខ្សែទី ៤ គ.ស ១៩៤៣ ព.ស ២៤៨៥

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- រឿងកុលាបប៉ៃលិន --ឃុននិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ១៨១
២- ពង្សាវតារប្រទេសចិន ស្រង់ចេញអំពីគោលចារឹកផ្សេងៗ ក្នុងពង្សាវតារលោក(តមក) --ឃុននិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ១៩៤
៣- រឿងព្រះបាទអសោកមហារាជ (តមក) --លោកអាចារ្យគឹម អាន ២០៣
៤- រឿងប្រដៅចិត្ត (ពាក្យកាព្យ) (តមក) --អ្នកឧកញ៉ាចេស្ដាវិនិច្ឆ័យ កែវ ហង្ស ២១៦
៥- រឿងព្រេងខ្មែរ រឿងចៅធុងចៅសាញ់ --ចម្លងចេញពីច្បាប់សាស្ត្រាស្លឹករឹត ២២៣
II. ផ្នែកសាសនា  
៦- អំពីការតាំងចៅអធិការថ្មី នៅវត្តនានា (ក្នុងខែហ្វេវ្រិយេរ) --ដំណឹងពីក្រសួងធម្មការ ២៣៦
៧- ពិធីបុណ្យបញ្ចុះសីមានៅវត្តនានា --ដំណឹងពីក្រសួងធម្មការ ២៣៩
៨- ប្រស្នាធម៌អំពីព្រះនិព្វាន --ឃុននិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ២៤១
៩- តាំងជាសមាជិកពិសេសថ្មីពីររូប  

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៥ ខ្សែទី ៥ គ.ស ១៩៤៣ ព.ស ២៤៨៥

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ចម្រៀងទេព្ដារបស់បញ្ចសិខទេវបុត្រ (ទេពចម្រៀងនៅស្ថានត្រៃត្រិង្ស) --ព្រះអាចារ្យ ញ សឿង ២៤៩
២- រឿងកុលាបប៉ៃលិន (តមក) --ឃុននិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ២៥៥
៣- រឿងប្រដៅចិត្រ (ពាក្យកាព្យ តមកនិងចប់) --អ្នកឧកញ៉ាចេស្ដាវិនិច្ឆ័យកែវ ហង្ស ២៧០
៤- រឿងព្រេងខ្មែរចៅធុងចៅសាញ់ (តមកនិងចប់) --អ្នកឧកញ៉ាចេស្ដាវិនិច្ឆ័យកែវ ហង្ស ២៨៥
II. ផ្នែកសាសនា  
៥- ប្រជុំមហាសន្និបាតនៃពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៣០០
៦- ដំណឹងបុណ្យបញ្ចុះសីមានៅវត្តនានា ៣០៧

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៥ ខ្សែទី ៦ គ.ស ១៩៤៣ ព.ស ២៤៨៥

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- បណ្ដាំពាលី (ពាក្យកាព្យ ៨) ហ្មិនមាស --ឧកញ៉ា វិបុលរាជសេនា (មាស ) ៣០៩
២- កុលាបប៉ៃលិន (តមក) --ឃុននិពន្ធមន្ដ្រី ញ៉ុក ថែម ៣១៤
II. ផ្នែកសាសនា  
៣- វច្ចកុដិវត្ត --ព្រះតេជព្រះគុណ ព្រះធម្មលិខិត ល្វី ឯម ៣៣៣
៤- ធម្មគោរព --ព្រះគ្រូឧត្ដមមុនី ម៉ឹង សេស ៣៤០
៥- អំពីប្រឡងរើសសិស្សថ្មី ចូលរៀនក្នុងសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់ --ព្រះអាចារ្យ កៅ ស៊ឹម ៣៥១

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៥ ខ្សែទី ៧ គ.ស ១៩៤៣ ព.ស ២៤៨៥

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- សរសើរព្រះរស្មី --លោកគ្រូ សីលសំវរ អិត ហាក់ ៣៦៩
២- កុលាបប៉ៃលិន (តមក) --ឃុននិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៣៧៧
៣- លោកន័យ ពាក្យកាព្យ (តមក) --អ្នកឧកញ៉ាវង្សាសរពេជ្ញ (នង) ៤០៣
II. ផ្នែកសាសនា  
៤- អំពីបុណ្យបូជាសពលោកគ្រូចៅអធិការវត្តពោធិ ព្រឹក្ស --ព្រះតេជព្រះគុណព្រះពុទ្ធឃោសាចារ្យ (ជ ណាត) ៤១២
៥- អំពីតាំងចៅអធិការថ្មី --ដំណឹងអំពីក្រសួងធម្មការ ៤១៥
៦- អំពីពិធីបុណ្យបូជាព្រះសព សម្ដេចមង្គលទេពាចារ្យ (ស៊ុក) --ហ្មឺនបណ្ណានរក្ស ប៊ូ ប៉ូ ៤១៦

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៥ ខ្សែទី ៨ គ.ស ១៩៤៣ ព.ស ២៤៨៥

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- សេចក្ដីអធិប្បាយអំពីបុរាណសុភាសិត --អ្នកអាចារ្យជិត បិន ៤៤១
២- កុលាបប៉ៃលិន (តមកនិងចប់) --ឃុននិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៤៦៣
៣- រឿងព្រេងខ្មែរ " និទានមាន់ធ្នាក់" ៤៨៩
៤- កិច្ចការរបស់ក្រុមជំនុំរងខាងទំនៀមទម្លាប់ --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៤៩៦

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៥ ខ្សែទី ៩ គ.ស ១៩៤៣ ព.ស ២៤៨៥

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ជាតកសុភាសិត --លោកគ្រូអាចារ្យពាង សុខ ៤៩៩
២- រឿងព្រះបាទអសោកមហារាជ (តមក) --អ្នកអាចារ្យគឹម អាន ៥០៤
៣- រឿងព្រេងខ្មែរ " និទានមាន់ធ្នាក់" (តមកនិងចប់) ៥២៤
II. ផ្នែកសាសនា  
៤- ធម្មាធិប្បាយ --ព្រះបាឡាត់ ធម្មប្បញ្ញាញាណ ស៊ិន ហ៊ាន ៥៣៣
៥-ប្រវត្ដិលោកគ្រូចៅអធិការពៅ ង៉ែត --លោកគ្រូចៅអធិការ ជិន នាក់ ៥៣៩
៦- អំពីតាំងចៅអធិការនិងមន្ត្រីសង្ឃ --ដំណឹងពីក្រសួងធម្មការ ៥៤៤
៧- អំពីអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើបុណ្យបញ្ចុះសីមានៅវត្តនានា --ដំណឹងអំពីក្រសួងធម្មការ ៥៤៩

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៥ ខ្សែទី ១០ គ.ស ១៩៤៣ ព.ស ២៤៨៥

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- និទានសុភាសិត ទី១ --លោកគ្រូព្រះអាចារ្យ ពាង សុខ ៥៥១
២- រឿងព្រះបាទអសោកមហារាជ (តមក) --អ្នកអាចារ្យគឹម អាន ៥៥៧
II. ផ្នែកសាសនា  
៣- លោកធម្មសូត្រ --ព្រះគ្រូញាណ សំវរៈញាណ ឈិន ៥៩៣
៤- អំពីតាំងចៅអធិការ --ដំណឹងអំពីក្រសួងធម្មការ ៦០៤

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៥ ខ្សែទី ១១ គ.ស ១៩៤៣ ព.ស ២៤៨៥

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- មាយើង (ពាក្យកាព្យ) ៦០៧
២- រឿងព្រេងខ្មែរ " រឿងម្ដាយពិតឪពុកពិត ស្រីពិត" ៦១៦
៣- រឿងព្រះបាទអសោក (តមក) --អ្នកអាចារ្យ គឹម អាន ៦៣២
II. ផ្នែកសាសនា  
៤- សុជាតាជាតក --លោកអាចារ្យ ម៉ិញ ណាគ្រី ៦៥៧

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៥ ខ្សែទី ១២ គ.ស ១៩៤៣ ព.ស ២៤៨៥

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ប្រជុំសុភាសិតខ្មែរ តាមលំដាប់អក្សរ --ឃុននិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៦៦៦
២- និទានរឿងព្រេងខ្មែរ រឿងមេចោរស៊ីផងគ្នា ៦៧៣
៣- រឿងឆ្នាំងវែងអន្ទង់វែង ៦៧៣
៤- រឿងព្រះបាទអសោកមហារាជ (តមកនិងចប់) --អ្នកអាចារ្យ គឹម អាន ៦៧៥
II. ផ្នែកសាសនា  
៥- សុជាតាជាតក (តមកនិងចប់) --អាចារ្យ ម៉ិញ ណាគ្រី ៧០៩
៦- លោកធម្មសូត្រ (តមក) --ព្រះគ្រូញាណ សំវរៈ ញាណ ឈិន ៧១១
៧- អំពីរបៀបតាំងចៅអធិការនិងមន្ត្រីសង្ឃ --ដំណឹងពីក្រសួងធម្មការ ៧១៨
៨- ដំណឹងផ្សេងៗ ៧២០
៩- តែងប្រកួតរឿង  

Flag Counter

https://www.hulusungaiselatankab.go.id/slot+gacor+thailand/