គ.ស ១៩៧៤

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៤៦ លេខ ១ ខែ មករា ព.ស ២៥១៥ គ.ស ១៩៧៤

AA-បាត់ខ្សែទី 4  
A-ឆ្នាំទី 46 ខែ មករា  
C-ឆ្នាំទី ៤៦ ខែ មករា កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-លក្ខណៈនៃវីរបុរស --(ព្រះគ្រូវិសុទ្ធិវង្ស ម៉ៅ ខាន់រៀបរៀង)
២-វិធីឈ្នះ ៤ យ៉ាង --ព្រះសាសនមុនី អ៊ុម ស៊ុម រៀបរៀង
៣-លទ្ធិសង្គមពុទ្ធនិយម --(លោក ផេង ជ្រីវ រៀបរៀង) ១០
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤-សេចក្ដីអធិប្បាយអំពីពាក្យ មិនដឹងខ្យល់ --(លោក ផល ទិត រៀបរៀង) ១៧
៥-ស្ត្រីនៅសេតវិមាន (តនិងចប់) --រៀបរៀងដោយអ្នកស្រី ពេជ សល់ ២៥
៦- ព្រលឹងខ្មែរភ្ញាក់រឭក --(លោក ផល ទិត រៀបរៀង) ៣១
៧-ព្រះរាជពង្សាវតារ (ត) ៣៥
៨-កំណាព្យស្រាវជ្រាវឯកសារ --(ដោយលោក ឃួន សែប) ៤៨
៩-រឿងកំណាញ់ស៊ីអាចម៍អណ្ដើក  
១០-ខ្ញុំជាតិណជាតិ  

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៤៦ លេខ ២ ខែ កុម្ភៈ ព.ស ២៥១៥ គ.ស ១៩៧៤

A-ឆ្នាំទី 46 ខែ កុម្ភៈ  
C-ឆ្នាំទី ៤៦ ខែ កុម្ភៈ កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ទ្រព្យកើតឡើងដោយហេតុ ៣ យ៉ាង --ព្រះមុនីកោសល ធន់ វ៉ាន់ រៀបរៀង ៥១
២-បញ្ហាគុណម៉ែឪ --លោក ផល ទិត រៀបរៀង ៥៥
៣-លទ្ធិសង្គមពុទ្ធនិយម (ត) --(លោក ផេង ជ្រីវ រៀបរៀង) ៦២
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤-រឿងអាប៉ូឡូ --(លោក ផល ទិត រៀបរៀង) ៦៩
៥-ស្ត្រីនៅសេតវិមាន (តនិងចប់) --រៀបរៀងដោយអ្នកស្រី ពេជ សល់ ៧៧
៦-ព្រះរាជពង្សាវតារ (ត) ៨១
៧-កំណាព្យស្រាវជ្រាវឯកសារ --(ដោយលោក ឃួន សែប) ៤៨

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៤៦ លេខ ៣ ខែ មិនា ព.ស ២៥១៥ គ.ស ១៩៧៤

A-ឆ្នាំទី 46 ខែ មិនា  
C-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-គួរប្រយ័ត្នការសម្ងាត់ ២ យ៉ាង --ព្រះមុនីកោសល អ៊ុម ស៊ុម រៀបរៀង ១០១
២-តិរច្ឆានកថា ព្រះធម្មលិខិត --កិម តូ រៀបរៀង ១០៤
៣-លទ្ធិសង្គមពុទ្ធនិយម (តនិងចប់) --(លោក ផេង ជ្រីវ រៀបរៀង) ១០៩
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤-រឿងព្រះចន្ទ --(លោក ផល ទិត រៀបរៀង) ១២៥
៥-ស្ត្រីនៅសេតវិមាន --រៀបរៀងដោយអ្នកស្រី ពេជ សល់ ១២៩
៦-ព្រះរាជពង្សាវតារ (ត) ១៣៣
៧-ក្រ ៥ យ៉ាង --ព្រះរាជនិពន្ធន៍ នៃសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជ ជួន ណាត ១៤១

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៤៦ លេខ ៥ ខែ ឧសភា ព.ស ២៥១៥ គ.ស ១៩៧៤

A-ឆ្នាំទី 46 ខែ ឧសភា  
C-ឆ្នាំទី 46 ខែ ឧសភា កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-សុរាទីនកថា (ត) --ព្រះពោធិវ័ង្ស សូ ហាយ រៀបរៀង ២០១
២-ព្រះពុទ្ធសាសនានិង ទុក្ខ --(ព្រះមហាសាសនវង្សាធិបតី ងិ-តេន រៀបរៀង) ២០៨
៣-អត្ថបទ «ព្រះពុទ្ធសាសនា និងសេដ្ឋកិច្ច ដោយលោក ជា គាន» ២១៥
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤-ស្ត្រីនៅសេតវិមាន --(រៀបរៀងដោយអ្នកស្រី ពេជ សល់) ២២៧
៥-ព្រះរាជពង្សាវតារ (ត) ២៤១
៦-កំណាព្យស្រាវជ្រាវ --(ដោយលោក ឃួន សែប) ២៤៩
៧-តើប្រទេសខ្មែរចាំបាច់ត្រូវតែយកលទ្ធិកុម្មុយនិស្តមកអនុវត្តឬ ? --លោក ផេង ជ្រីវ រៀបរៀង  
៨-បទសង្សារ  

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៤៦ លេខ ៦ ខែ មិថុនា ព.ស ២៥១៥ គ.ស ១៩៧៤

C-ឆ្នាំទី 46 ខែ មិថុនា កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ព្រះពុទ្ធសាសនា --(ព្រះសិរីសត្តិវង្ស គង់ គូ រៀបរៀង) ២៥១
២-អត្ថបទ «ព្រះពុទ្ធសាសនា និងសេដ្ឋកិច្ច» (ត) --ដោយលោក ជា គាន ២៥៤
៣-ការប្រឡងប្រជែងសំរាំងធម្មកថិកទេសនា ២៦៤
៤-សុន្ទរកថា ២៦៦
៥-លទ្ធផលនៃការប្រឡងសំរាំងធម្មកថិកទេសនា ២៧១
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៦-ស្ត្រីនៅសេតវិមាន (ត) --(រៀបរៀងដោយអ្នកស្រី ពេជ សល់) ២៧៥
៧-វិសាខបូជា និងទឹកចិត្តខ្មែរ (រង្វាន់លេខ ១) ២៨៣
៨-ព្រះរាជពង្សាវតារ (ត) ២៨៩
៩-កំណាព្យស្រាវជ្រាវ --(ដោយលោក ឃួន-សែប) ២៩៧

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៤៦ លេខ ៧ ខែ កក្កដា ព.ស ២៥១៥ គ.ស ១៩៧៤

C-ឆ្នាំទី 46 ខែ កក្កដា កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ព្រះពុទ្ធសាសនា និង សង្គម --(រៀបរៀង ដោយព្រះឧត្ដមមុនី អ៊ុង មាន ចន្ទវណ្ណោ) ៣០២
២-សុន្ទរកថា ៣១០
៣-ពុទ្ធសាសនា និង សេដ្ឋកិច្ច (ត) ៣១៦
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤-ស្ត្រីនៅសេតវិមាន (ត) --(រៀបរៀងដោយអ្នកស្រី ពេជ - សល់) ៣២៧
៥-វិសាខបូជា និងទឹកចិត្តខ្មែរ (រង្វាន់លេខ ២) ៣៣៥
៦-ព្រះរាជពង្សាវតារ (ត) ៣៤០
៧-កំណាព្យស្រាវជ្រាវ --(ដោយលោក ឃួន-សែប) ៣៤៨
៨-កូនស្រីឪពុក  
៩-កសិករ និង គោ  

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៤៦ លេខ ៨ ខែ សីហា ព.ស ២៥១៥ គ.ស ១៩៧៤

A-ឆ្នាំទី 46 ខែ សីហា  
C-ឆ្នាំទី 46 ខែ សីហា កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-កសិភាទ្វាជសូត្រ --ដោយ ព្រះសាសនមុនី អ៊ុម ស៊ុម .និង លោក ផល ទិត ៣៤៧
២-ពុទ្ធសាសនា និង សេដ្ឋកិច្ច (ត) --ដោយលោក នន់ ណុល ៣៥៧
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៣-ស្ត្រីនៅសេតវិមាន (ត) --(រៀបរៀងដោយអ្នកស្រី ពេជ សល់) ៣៦៥
៤-វិសាខបូជា និងទឹកចិត្តខ្មែរ (រង្វាន់លេខ ៣) ៣៧៧
៥-ព្រះរាជពង្សាវតារ (ត) ៣៨៥
៦-កំណាព្យស្រាវជ្រាវ --(ដោយលោក ឃួន សែប) ៣៩៣
៧-យល់សប្ដិ  

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៤៦ លេខ ៩ ខែ កញ្ញា ព.ស ២៥១៥ គ.ស ១៩៧៤

A-ឆ្នាំទី 46 ខែ កញ្ញា  
C-ឆ្នាំទី 46 ខែ កញ្ញា កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-កម្មកថា --( ព្រះសាសនមុនី អ៊ុម ស៊ុម រៀបរៀង ) ៣៩៤
២-ពុទ្ធសាសនា និង សេដ្ឋកិច្ច (ត) --ដោយលោក នន់ ណុល ៤០១
៣-អនុបុព្វីកថា --(ព្រះសាសនមុនី អ៊ុម ស៊ុម រៀបរៀង ) ៤០៩
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤-ស្ត្រីនៅសេតវិមាន (ត) --(រៀបរៀងដោយអ្នកស្រី ពេជ សល់) ៤២៥
៥-ព្រះរាជពង្សាវតារ (ត) ៤៣៣
៦-កំណាព្យស្រាវជ្រាវ --(ដោយលោក ឃួន សែប) ៤៤១
៧-ចិត្តស្រី  
៨-បទស៊ីនួន  

គ.ស ១៩៩៦

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៥០ ខ្សែទី១ ខែ មករា កុម្ភៈ មីនា ព.ស ២៥៣៩ គ.ស ១៩៩៦

A-កម្ពុជសុរិយា  
C-ឆ្នាំទី ៥០ ខែ មករា កុម្ភៈ មីនា លេខ ១  
D-មាតិកាអត្ថបទ  
I. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
១-អំពីប្រវត្ដិព្រះពុទ្ធឃោសៈ --(ឈន អៀម)
២-អហិង្សា និងដំណោះស្រាយជម្លោះ --(ហេង មណីចិន្ដ) ២៩
៣-មាឃបូជា --(ម៉ែន ប្រាង) ៤៦
II. អក្សរសាស្ដ្រទូទៅ  
៤-សុភាសិតច្បាប់ស្រី សុត្ដន្ដប្រីជាឥន្ទ ៥៤
៥-ពាក្យស័ព្ទសំស្ក្រឹតដំបូងក្នុងភាសាខ្មែរ --(បណ្ឌិត ឡុង សៀម) ៦៥
៦-ព្រះពុទ្ធសាសនា និងការអប់រំសីលធម៌ខ្មែរ --(ព្រឹទ្ធាចារ្យ ឆេង ផុន) ៩១
៧-ឥទ្ធិពលរបស់សត្វមកលើជីវភាពខ្មែរ --(មៀច ប៉ុណ្ណ) ១០២
៨-ខ្លាច (ខ្លាមិនខ្លាច ខ្លាចអាចម៍ខ្លា) --(វណ្ណ ស៊ុនហេង) ១១៥
៩-ពាក្យទំនៀមខ្មែរបុរាណ --(មៀច ប៉ុណ្ណ) ១១៧
១០-សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីលទ្ធផលនៃចម្លើយកំណាព្យប្រស្នា ១១៩
១១-ចម្លើយកំណាព្យប្រស្នា --(តឹក ប៊ុនឈៀន) ១២៣
១២-កំណាព្យប្រស្នា --(វណ្ណ ស៊ុនហេង) ១២៦
III. កំណត់ និង ប្រវត្ដិការណ៍  
១៣-ការបែងចែកគម្ពីរព្រះត្រៃបិដក (ត) ១២៧
១៤-បេសកកម្មលោក យី ធន់ នៅទីក្រុង ឡាហ័រ --(ប៉ាគីស្ថាន) ១៣១
១៥-គណៈប្រតិភូអង្គការជំនួយ សូតូស៊ូ ជប៉ុន នៅសៀមរាប ១៣៧
១៦-ពិធីសម្ពោធបើកបណ្ណាល័យពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ១៤៣

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៤៩ ខ្សែទី២ ខែ មេសា ឧសភា មិថុនា ព.ស ២៥៣៨ គ.ស ១៩៩៦

A-កម្ពុជសុរិយា  
C-ឆ្នាំទី ៥០ ខែ មេសា ឧសភា មិថុនា លេខ ២  
D-មាតិកាអត្ថបទ  
I. អត្ថបទរដ្ឋបាល  
១-ប្រកាសក្រសួង
II. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
២-ប្រវត្ដិព្រះពុទ្ធឃោសៈ (ត ចប់) --(ឈន អៀម)
៣-ការបរិនិព្វាននៃព្រះសម្ពុទ្ធ --(ម៉ែន ប្រាង និង អាំ ឆន) ១៤
៤-សីលវតី (ដូនជី) --(គង់ វេទ) ១៨
III. អក្សរសាស្ដ្រទូទៅ  
៥-សុភាសិតច្បាប់ស្រី សុត្ដន្ដប្រីជាឥន្ទ (តចប់) ២៦
៦-ស្ថាននាមវិទ្យា --(បណ្ឌិត ឡុង សៀម) ៤២
៧-ផ្គរផ្ដាំក្ដាមខ្យង --(ធន់ ហ៊ិន) ៧៥
៨-សត្វក្អែបគ្មានខ្លាញ់ --(ម៉ែន ប្រាង និង អាំ ឆន) ៨៣
៩-ការធ្វើទៀនពីក្រមួនចំបក់ --(មៀច ប៉ុណ្ណ) ៨៧
១០-មាតុភូមិ --(ហៀន វណ្ណរត្ន) ៩៣
១១-ច័ន្ទទឹកឃ្មុំ --(ហៀន វណ្ណរត្ន) ៩៥
១២-ម្ជូរ និង ចំណីផ្លែឈើ សំរាប់រដូវទាំងបី --(គង់ វេទ) ៩៧
១៣-សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីលទ្ធផលនៃចម្លើយកំណាព្យប្រស្នា ១០១
១៤-ចម្លើយកំណាព្យប្រស្នា --(តឹក ប៊ុនឈៀន) ១០៧
IV. កំណត់ នឹង ប្រវត្ដិការណ៍  
១៥-ទង់ព្រះពុទ្ធសាសនា --(ព្រះធម្មត្រ័យលោកាចារ្យ ពុធ សុភក្រ) ១១០
១៦-ការបែងចែកគម្ពីរព្រះត្រៃបិដក (ត) --(ឱម ខែម) ១១៣
១៧-ពិធីប្រគេនសៀវភៅចំពោះវត្ដនានា ក្នុងខេត្តកណ្ដាល --(ឱម ខែម) ១១៧

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៥០ ខ្សែទី៣ ខែ កក្កដា សីហា កញ្ញា ព.ស ២៥៣៩ គ.ស ១៩៩៦

A-កម្ពុជសុរិយា  
C-ឆ្នាំទី ៥០ ខែ កក្កដា សីហា កញ្ញា លេខ ៣  
D-មាតិកាអត្ថបទ  
I. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
១-ការអប់រំពុទ្ធសាសនា --(ឈន អៀម)
២-កឋិនទេសនា --(ម៉ែន ប្រាង និង អាំ ឆន) ៣១
II. អក្សរសាស្ដ្រទូទៅ  
៣-ស្ថាននាមវិទ្យា (ត-ចប់) --(បណ្ណិត ឡុង សៀម) ៤៧
៤-ក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះធម៌ --(ភិក្ខុសាស្ត្រាចារ្យ ធម្មវិហារិ) ៧១
៥-សិទ្ធមនុស្ស និង ពុទ្ធសាសនា --(ឈន អៀម) ៨៦
៦-តម្លៃនៃជំហានទី ១ --(មៀច ប៉ុណ្ណ) ១០៣
៧-ជំនួញតាចាស់ម្ចាស់ខ្សែដៀវ --(ខៀវ បញ្ញាវិឌ្ឍ) ១០៦
៨-រដូវធ្វើប្រហុក --(ខៀវ បញ្ញាវិឌ្ឍ) ១០៨
៩-សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីលទ្ធផលនៃចម្លើយកំណាព្យប្រស្នា ១១០
១០-ចម្លើយកំណាព្យប្រស្នា --(ភិក្ខុ ព្រហ្ម សុជាតិ) ១១១
១១-កំណាព្យប្រស្នា --(វណ្ណ ស៊ុនហេង) ១១៦
III. កំណត់ និង ប្រវត្ដិការណ៍  
១២-ការបែងចែកគម្ពីរព្រះត្រៃបិដក (ត) ១១៧
១៣-មន្ត្រីសង្ឃ ៦អង្គ ត្រូវបានតែងតាំងតម្លើងទៅក្នុងថ្នាក់ ១១៩

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៥០ ខ្សែទី៤ ខែ តុលា វិច្ឆិកា ធ្នូ ព.ស ២៥៣៩ គ.ស ១៩៩៦

A-កម្ពុជសុរិយា  
C-ឆ្នាំទី ៥០ ខែតុលា វិច្ឆិកា ធ្នូ លេខ ៤  
D-មាតិកាអត្ថបទ  
I. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
១-ការអប់រំពុទ្ធសាសនា --(ឈន អៀម)
II. អក្សរសាស្ដ្រទូទៅ  
២-នរនាម និង ឋានន្ដរនាម --(បណ្ឌិត ឡុង សៀម) ៤២
៣-បញ្ហានៃសិលាចារឹកពីរ សម័យមុនអង្គរ ៥៣
៤-សិទ្ធមនុស្ស និង ពុទ្ធសាសនា --(ឈន អៀម) ៦៥
៥-ប្រវត្ដិខ្លែងព្នង ឬ ខ្លែងអែក --(មៀច ប៉ុណ្ណ) ៨៧
៦-បទ នមោ --(ធន់ ហ៊ិន) ១០៦
៧-ថ្មរាំ --(ខៀវ បញ្ញាវុឌ្ឍ) ១១២
៨-សើចតិចជាងយំ --(មៀច ប៉ុណ្ណ) ១១៤
៩-ពួកជនពាល ពង្រាលភ្លើងកាច --(នូច ជឹម) ១១៦
១០-ឆ្នាំងដីកំសត់ --(ខៀវ បញ្ញាវុឌ្ឍ) ១២០
III. កំណត់ និង ប្រវត្ដិការណ៍  
១១-វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលចំណេះដឹងគ្រប់គ្រងបណ្ណាល័យ ១២២

គ.ស ១៩៩៤

មាតិកាអត្ថបទ ឆ្នាំទី ៤៨ លេខ ១ ខែមករា កុម្ភៈ មិនា ព.ស ២៥៣៧ គ.ស ១៩៩៤

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៤៨ ខែ មករា កុម្ភៈ មីនា លេខ ១ - ១៩៩៤  
C-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៤៨ ខែ មករា កុម្ភៈ មីនា លេខ ១ - ១៩៩៤ (a)  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៤៨ ខែ មករា កុម្ភៈ មីនា លេខ ១ - ១៩៩៤  
ផ្នែកសាសនា  
I. អត្ថបទរដ្ឋបាល  
១-និវេទនកថា ស្ដីពីការបោះពុទ្ធឡើងវិញ ទស្សនាវដ្ដីកម្ពុជសុរិយា
២-សេចក្ដីសំរេចរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រី ស្ដីពីការអនុញ្ញាតអោយ បោះពុម្ពឡើងវិញ ទស្សនាវដ្ដីកម្ពុជសុរិយា
៣-សេចក្ដីសំរេចរបស់ក្រសួងធម្មការនិងសាសនា ស្ដីពីការតែងតាំងគណៈកម្មការទស្សនាវដ្ដីកម្ពុជសុរិយា
II. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
៤-ព្រះធម៌របស់ព្រះពុទ្ធ --ដោយភិក្ខុ (Jagdish Kasyapa) ប្រែដោយ ឈន អៀន
៥-សិគាលោវាទសូត្រ --ប្រមូលរៀបរៀងដោយ ម៉ែន ប្រាង - អាំ ឆន ពិនិត្យ និងកែសំរួលដោយ ឱម ខែម ២១
៦-សង្គាយនា --រៀបរៀងដោយ ម៉ែន ប្រាង - អាំ ឆន ២៩
III. អក្សរសាស្ដ្រទូទៅ និងអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ  
៧-ពាក្យសម្បថរបស់មន្ត្រីរាជការក្នុងរាជ្យព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី១ ៣៥
៨-ទិដ្ឋភាពខ្លះនៃអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ --យី ធន់ ៦១
៩-ល្បើកនគរវត្ត--របស់អ្នកប៉ាង ៧៤
១០-ពាក្យទំនឹមទំនៀមខ្មែរ --ស្រាវជ្រាវដោយ យី ធន់ - ឱម ខែម ៨៦
១១-បុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ --រៀបរៀងសង្ខេប ដោយ ម៉ែន ប្រាង - អាំ ឆន ៩២
១២-កំណាព្យ ៖ពន្លឺកម្ពុជសុរិយា --វណ្ណ ស៊ុនហេង ១០២
១៣-សុភាសិត --ហៀន វណ្ណរត្ន ១០៣
១៤-ស្ដាយកេរចាស់ --យី ធន់ ១០៤
១៥-កវី អ៊ូ ចុង --ដកស្រង់ចេញពីទស្សនាវដ្ដី មហាវិទ្យាល័យអក្សរសាស្ត្រ មនុស្សសាស្ត្រ ១០៦
IV. កំណត់ និងប្រវត្ដិការណ៍  
១៦-ដើម្បីលើកកម្ពស់កិត្តិយស និងសេចក្ដីថ្លៃថ្នូររបស់ពុទ្ធសាសនា ១០៧
១៧-សេចក្ដីអំពាវនាវចំពោះជនរួមជាតិកម្ពុជា ១២០
១៨-កំណាព្យប្រស្នា --វណ្ណ ស៊ុនហេង ១២៣
១៩-កម្ពុជសុរិយា  
២០-និវេទនកថា ស្ដីពីការបោះពុម្ពឡើងវិញ ទស្សនាវដ្ដីកម្ពុជសុរិយា  
២១-ជីវប្រវត្តិ សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជ ជួន ណាត  
២២-ថ្វាយព្រះពរ  
២៣-សេចក្ដីកែតម្រូវ  
២៤-អ្នកនិពន្ធល្បី ៗ  

មាតិកាអត្ថបទ ឆ្នាំទី ៤៨ លេខ ២ ខែមេសា ឧសភា មិថុនា ព.ស ២៥៣៧ គ.ស ១៩៩៤

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៤៨ ខែ មេសា ឧសភា មិថុនា លេខ ២ - ១៩៩៤  
C-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៤៨ ខែ មេសា ឧសភា មិថុនា លេខ ២ - ១៩៩៤ (a)  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៤៨ ខែ មេសា ឧសភា មិថុនា លេខ ២ - ១៩៩៤  
ផ្នែកសាសនា  
I. អត្ថបទរដ្ឋបាល  
១-សារព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្ដមសីហនុ វរ្ម័ន ចំពោះសម្ដេចក្រុមព្រះនរោត្ដម រណរិទ្ធិ នាយករដ្ឋមន្ត្រី ទី១និងសម្ដេច ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីទី ២
២-សារព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្ដមសីហនុ វរ្ម័ន ចំពោះឯកឧត្ដម ឈន អៀម អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួង ធម្មការ និងសាសនា
៣-សេចក្ដីអំពាវនាវរបស់ពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិត្យ
៤-សេចក្ដីសំរេចចិត្តរបស់អនុសំវច្ឆរមហាសន្និបាតមន្ដ្រី សង្ឃលើកទី៣ ១៩៩៤
II. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
៥-ព្រះធម៌របស់ព្រះពុទ្ធ (ត) --ដោយភិក្ខុ (Jagdish Kasyapa)បកប្រែដោយ ឈន អៀន
៦-រឿងកាឡីយក្ខីនី --ប្រែ និង រៀបរៀងដោយ - មែន ប្រាង - អាំ ៣៨
៧-បុណ្យភ្នំបិណ្ឌ --រៀបរៀងដោយ - មែន ប្រាង - អាំ ៤៥
៨-អំពីពុទ្ធិកសមាគមពិភពលោក (ព.ស.ព) --ឈន អៀម ៥៦
៩-សង្គាយនាទី ២ --រៀបរៀងដោយ ម៉ែន ប្រាង - អាំ ឆន កែសំរួលដោយ ឱម ខែម ៦៥
III. អក្សរសាស្ដ្រទូទៅ និងអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ  
១០-ល្បើកនគរវត្ដ (ត) ៦៩
១១-គម្ពីរស្លឹករឹត --រៀបរៀងដោយ សម្ដេចព្រះមង្គលទេពាចារ្យ អ៊ុម ស៊ុម ៩៤
១២-អំពីអ្នកតា --ប្រែសម្រួល ឈន អៀម ១០៣
១៣-ចេះដប់មិនស្មើប្រសប់មួយ --រៀបរៀងដោយ មៀច ប៉ុណ្ណ ១០៩
១៤-មាន់ស្រុក និងមាន់ព្រៃ --វណ្ណ ស៊ុនហេង ១១៣
១៥-ចម្លើយកំណាព្យប្រស្នា ១១៩
១៦-ឆ្លើយកំណាព្យប្រស្នា (រង្វាន់លេខ១) --ព្រាប ភិរម្យ ១២០
១៧-ឆ្លើយកំណាព្យប្រស្នា (រង្វាន់លេខ ២) --នូច ជឹម ១២២
១៨-កំណាព្យប្រស្នា -- វណ្ណ ស៊ុនហេង ១២៥
IV. កំណត់ និងប្រវត្ដិការណ៍  
១៩-សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ១២៦
២០-សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការប្រកាសលទ្ធផលនៃចម្លើយ "កំណាព្យប្រស្នា"  
២១-និវេទកថា  

មាតិកាអត្ថបទ ឆ្នាំទី ៤៨ លេខ ៣ ខែកក្កដា សីហា កញ្ញា ព.ស ២៥៣៨ គ.ស ១៩៩៤

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៤៨ ខែ កក្កដា សីហា និងកញ្ញា លេខ ៣ - ១៩៩៤  
C-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៤៨ ខែ កក្កដា សីហា និងកញ្ញា លេខ ៣ - ១៩៩៤ (a)  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៤៨ ខែ កក្កដា សីហា និងកញ្ញា លេខ ៣ - ១៩៩៤  
ផ្នែកសាសនា  
I. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
១-ព្រះធម៌របស់ព្រះពុទ្ធ (ត) --ដោយភិក្ខុ (Jagdish Kasyapa)បកប្រែដោយ ឈន អៀន
២-តតិយសង្គាយនា --រៀបរៀងសង្ខេបដោយ លោក ម៉ែន ប្រាង លោក អាំ ឆន ២៣
៣-បាយាសិរាជញ្ញសូត្រ --រៀបរៀងដោយ អាំ ឆន, ម៉ែន ប្រាង ២៦
៤-លោកសង្ឃខ្មែរ --ដោយលោក François Martini in France-Asie NO spécial 37-38បកប្រែ ឈន អៀម ៣៣
II. អក្សរសាស្ដ្រទូទៅ  
៥-ល្បើកនគរវត្ត (ត) ៤៨
៦-ជីវប្រវត្ដិអ្នកព្រះភិរម្យភាសា អ៊ូ ហៅង៉ុយ --ស្រាវជ្រាវដោយ យី ធន់ ៦៧
៧-ពាក្យកាព្យប្រដៅជនប្រុសស្រី ៦៨
៨-លក្ខណៈពិសេសនៃជនជាតិខ្មែរ --ស្រាវជ្រាវដោយ ហៀន វណ្ណរ័ត្ន ៨៩
៩-ការសិក្សាសម័យបុរាណ --រៀបរៀងឃ្លាឃ្លោងឡើងវិញ ដោយ មៀច ប៉ុណ្ណ ១០០
១០-ចម្លើយប្រស្នាកំណាព្យ ១០៨
១១-ប្រស្នាកំណាព្យ ១២១
III. កំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
១២-ការចូលរួមសន្និសិទនៅសិរីលង្កា ១២២
១៣-ទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូវៀតណាម ១២៦
១៤-សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការរៀបចំបង្កើតឡើងវិញនៃពុទ្ធិកសមាគមកម្ពុជរដ្ឋ ១២៧
១៥-និវេទកថា  

មាតិកាអត្ថបទ ឆ្នាំទី ៤៨ លេខ ៤ ខែតុលា វិច្ឆិកា ធ្នូ ព.ស ២៥៣៨ គ.ស ១៩៩៤

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៤៨ ខែ តុលា វិច្ឆិកា និងធ្នូ លេខ ៤ - ១៩៩៤  
C-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៤៨ ខែ តុលា វិច្ឆិកា និងធ្នូ លេខ ៤ - ១៩៩៤ (a)  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៤៨ ខែ តុលា វិច្ឆិកា និងធ្នូ លេខ ៤ - ១៩៩៤  
ផ្នែកសាសនា  
I. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
១-ព្រះធម៌របស់ព្រះពុទ្ធ (ត) --ដោយភិក្ខុ (Jagdish Kasyapa)បកប្រែដោយ ឈន អៀន
២-សង្គាយនាទី៤ --រៀបរៀងដោយ ម៉ែន ប្រាង និង អាំ ឆន ១៨
៣-បាយាសិរាជញ្ញសូត្រ (តចប់) --សម្រួលចាកព្រះត្រៃបិដក ដោយ ម៉ែន ប្រាង និង អាំ ឆន ២០
៤-អង្គការចាត់តាំងព្រះសង្ឃពុទ្ធសាសនិក នៅកម្ពុជា -- បកប្រែ : ឈន អៀម ៣១
II. អក្សរសាស្ដ្រទូទៅ  
៥-ល្បើកអង្គរវត្ត (តចប់) ៣៨
៦-សេចក្ដីរំលឹកដាស់តឿន (ព្រះភិរម្យភាសា អ៊ូ) ៦២
៧-លក្ខណៈពិសេសនៃជនជាតិខ្មែរ (ត) --សិក្សាស្រាវជ្រាវ ដោយ ហៀន វណ្ណរត្ន ៧៧
៨-ការសិក្សាសម័យបុរាណ (តចប់) --រៀបរៀងឃ្លោងឃ្លាឡើងវិញដោយ មៀច ប៉ុណ្ណ ៨៥
៩-និមិត្តរូបនិយមនៃប្រាសាទហិណ្ឌូ និងប្រាសាទខ្មែរ --បកប្រែ ឈន អៀម ៩៥
១០-របៀបទស្សន៍ទាយទឹកភ្លៀង --ដោយ មៀច ប៉ុណ្ណ ១០៩
១១-ប្រវត្ដិឃុំដូនសរ (ស្វាយរៀង) ១១៦
១២-ស្វាមី ៥ ប្រការភរិយា ៧ ប្រភេទ ១២៣
១៣-សេចក្ដីជូនដំណឹងកំណាព្យប្រស្នា ១៣១
III. កំណត់ និងប្រវត្ដិការណ៍  
១៤-សិក្ខាសាលាជាតិ ស្ដីពីព្រះពុទ្ធសាសនានិងការអភិវឌ្ឍសង្គមខ្មែរ --ឱម ខែម ១៣៤
១៥-ពិធីទទួលគម្ពីរព្រះត្រៃបិដក --ឱម ខែម ១៣៧
១៦-កំណាព្យប្រស្នា  
១៧-និវេទកថា  

គ.ស ១៩៩៥

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៤៩ ខ្សែទី១ ខែ មករា កុម្ភៈ មីនា ព.ស ២៥៣៨ គ.ស ១៩៩៥

C-កម្ពុជសុរិយា លេខ ១-១៩៩៥  
D-បញ្ជីរឿង  
I. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
១-ព្រះធម៌របស់ព្រះពុទ្ធ (តចប់) --ដោយភិក្ខុ Jagdish Kasyapaបកប្រែដោយ ឈន អៀម
២-សង្គាយនា ទី ៥ ១៥
៣-កោសម្ខិកភិក្ខុ --ដោយ ម៉ែន ប្រាង និង អាំ ឆន តាមព្រះយោបល់នៃសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជគណៈមហានិកាយ ១៩
៤-បញ្ហាបួស --សម្ដេចព្រះមង្គលទេពាចារ្យ អ៊ុម – ស៊ុម ( សង្ឃត្ថេរោ ) ២៧
៥-ទស្សនវិជ្ជាសេដ្ឋកិច្ចពុទ្ធសាសនា --បកប្រែ : ឈន អៀម ៣៥
II. អក្សរសាស្ដ្រទូទៅ  
៦-កាព្យរំលឹកអំពីអក្សរខ្មែរ ៤៥
៧-ច្បាប់កេរកាលថ្មី ៤៨
៨-លក្ខណៈពិសេសនៃជនជាតិខ្មែរ --ស្រាវជ្រាវដោយ ហៀន វណ្ណរត្ន ៦២
៩-ប្រទេសកម្ពុជាតាមរយះអក្សរសាស្ដ្ររបស់ខ្លួន --បកប្រែដោយ ឈន អៀម ៧៥
១០-ការសូត្រមន្តរំដោះគ្រោះ --រៀបរៀងដោយ ម៉ែន ប្រាង្គ និង អាំ ឆន ១០០
១១-ឈ្មោះបទភ្លេងខ្មែរ --ស្រាវជ្រាវដោយ យី ធន់ ១០៦
១២-គួរយើងទុកវត្ថុខ្លះនៅខាងក្រោយយើង --ប្រែ និងរៀបរៀងដោយ ហៀន វណ្ណរ័ត្ន ១១១
១៣-រឿងមិត្តសម្លាញ់ ២ នាក់ --ដោយ កុសល ១១២
១៤-សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីលទ្ធផលនៃចម្លើយប្រស្នាកំណាព្យ ១១៥
១៥-ចម្លើយកំណាព្យប្រស្នា ១១៧
១៦-អ្នកប្រើជញ្ជីង ១២១
១៧-កំណាព្យប្រស្នា ការលុបដ៍ចម្លែក --គង់ វេទ ១២៣
១៨-សេចក្ដីអំពាវនាវរបស់ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ១២៤

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៤៩ ខ្សែទី២ ខែ មេសា ឧសភា មិថុនា ព.ស ២៥៣៨ គ.ស

A-គំរប  
C-កម្ពុជសុរិយា លេខ ១-១៩៩៥  
D-មាតិកាអត្ថបទ  
I. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
១-ពុទ្ធសាសនា និងសង្គម --(ព្រះតេជព្រះគុណវិមលរតនៈ)
២-បែបបទដើម្បីមើលឃើញព្រះពុទ្ធ --(ព្រះតេជព្រះគុណវិមលរតនៈ) ១០
៣-អំពីភិក្ខុ ឬភិក្ខុសង្ឃ –(ឈន អៀម) ១៥
៤-ការចាំវស្សារបស់ព្រះសង្ឃ --(ម៉ែន ប្រាង និង អាំ ឆន) ៤៣
៥-ការចេញវស្សារបស់ព្រះសង្ឃ --(ម៉ែន ប្រាង និង អាំ ឆន) ៥៥
៦-កថិនទាន –(ម៉ែន ប្រាង និង អាំ ឆន) ៦៥
II. អក្សរសាស្ដ្រទូទៅ  
៧-សិលាចារឹកជាប្រភពនៃការសិក្សាអក្សរសាស្ដ្រ និងប្រវត្តិសាស្ត្រ នៃប្រទេសកម្ពុជា --(បណ្ឌិត ឡុង-សៀម) ៧៩
៨-ច្បាប់ល្បើកថ្មី --(ព្រះភិរម្យភាសា អ៊ូ ហៅ ង៉ុយ) ៩៦
៩-បញ្ជីឈ្មោះបទភ្លេងខ្មែរ (ត) --(ស្រាវជ្រាវដោយ យី ធន់) ១៣០
១០-គួរត្រាប់ដើមត្នោត --(កវី អ៊ូ ចុង) ១៣៦
១១-ការប្រព្រឹត្តនាំអោយថោកព្រះពុទ្ធសាសនា --(វ៉ាយ វិបុល) ១៣៨
១២-គំនិតស្វែងយល់ពីអ្នកជក់បារី --(វេជ្ជ. ឃុន ង៉ែត និង ហៀន វណ្ណរត្ន) ១៤២
១៣-សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីលទ្ធផលនៃចម្លើយប្រស្នាកំណាព្យ ១៤៩
១៤-ចម្លើយកំណាព្យប្រស្នា --(តឹក ប៊ុន ឈឿន) ១៤៧
១៥-កំណាព្យប្រស្នា –(វណ្ណ ស៊ុនហេង) ១៤៩
១៦-គម្ពីរព្រះត្រៃបិដកប្រែរបស់ខ្មែរ ត្រូវបានបោះពុម្ពជាថ្មី --(ឱម ខែម) ១៥០

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៤៩ ខ្សែទី៣ ខែ កក្កដា សីហា កញ្ញា ព.ស ២៥៣៨ គ.ស

A-គម្រប  
C-កម្ពុជសុរិយា លេខ ១-១៩៩៥  
D-មាតិកាអត្ថបទ  
I. អត្ថបទរដ្ឋបាល  
១-ប្រកាស ស្ដីពីការបែងចែកភារកិច្ចជួនរដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការ និងទីប្រឹក្សាក្រសួងធម្មការ និងសាសនា
២-សេចក្ដីសំរេច ស្ដីពីការចាត់តាំងឲ្យបំពេញការងារបន្ថែម
II. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
៣-ចីវររបស់ព្រះសង្ឃ (ម៉ែន ប្រាង្គ និងអាំ ឆន)
៤-សូធ្យសូមទាន់ព្រះសមោធាន (លោក ជឹម ពៅ) ១៦
III- អក្សរសាស្ត្រទូទៅ  
៥-បណ្ដាំក្រុមង៉ុយ ១៧
៦-ពាក្យបណ្ដាំរបស់បិតា (លោក ម៉ែន ប្រាង្គ និងអាំ ឆន) ២៧
៧-ចាស់ពុំទាន់ទុំ (លោក ជឹម ពៅ) ៣៧
៨-បញ្ជីឈ្មោះបទភ្លេងខ្មែរ(ត) ៣៨
៩-សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីលទ្ធផលនៃចម្លើយប្រស្នាកំណាព្យ ៤៥
១០-ចម្លើយកំណាព្យប្រស្នា (លោក សរ ចន្ទរិទ្ធិ) ៤៨
១១-កំណាព្យប្រស្នា ៥៤
IV-កំណត់ និងប្រវត្តិការណ៍  
១២-ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ឯកឧត្ដម ឈន អៀម នៅប្រទេសជប៉ុន ៥៦
១៣-ការបែងចែកគម្ពីរព្រះត្រៃបិដក ៦៩

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៤៩ ខ្សែទី៤ ខែ តុលា វិច្ឆិកា ធ្នូ ព.ស ២៥៣៨ គ.ស ១៩៩៥

A-គម្រប  
C-កម្ពុជសុរិយា លេខ ១-១៩៩៥  
D-មាតិកាអត្ថបទ  
I. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
១-ការថ្វាយព្រះភ្លើង និង ការចែកព្រះសារីរិកធាតុ ព្រះសម្ពុទ្ធ --(លោក ម៉ែន ប្រាង និង អាំ ឆន)
២-ឧបស្សយានិសង្ស --(សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជ ជួន-ណាត)
៣-មឃមាណវត្ថុ --(សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជ ជួន ណាត) ១៣
៤-អំពីភិក្ខុសង្ឃ --(លោក ឈន អៀម) ២៤
II. អក្សរសាស្ដ្រទូទៅ  
៥-វត្ដអារាមជាមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ របស់ប្រជារាស្ត្រ --(លោក យី ធន់) ៤០
៦-បុណ្យមហាអំបុក --(លោក មៀច ប៉ុណ្ណ) ៦៩
៧-ពុទ្ធកិច្ច ៥ យ៉ាង --(លោក វ៉ាយ វិបុល) ៧៧
៨-ឆ្កួត ៨ យ៉ាង --(លោក នូច ជឹម) ៧៨
៩-សេចក្ដីជូនដំណឹងពីចម្លើយកំណាព្យប្រស្នា និង កំណាព្យប្រស្នា ៨១
III. កំណត់ និង ប្រវត្ដិការណ៍  
១០-ការបែងចែកគម្ពីរព្រះត្រៃបិដក (ត) ៨៣
១១-កាលប្បវត្តិនៃសកម្មភាពសំខាន់ៗ របស់ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ឆ្នាំ ១៩៩៥ ៨៧

គ.ស ២០០០

អត្ថបទ ក្បាល ទី ១ ឆ្នាំ ទី ៥៤ ខ្សែទី១ ខែ មករា - កុម្ភៈ - មីនា ព.ស. ២៥៤៣ គ.ស ២០០០

A-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
១-មិត្តកថា ការសំដែងពីជនដែលគួរ និងមិនគួរសេពគប់ --(ឱម ខែម )
២-ទស្សនៈព្រះពុទ្ធសាសនា --(សម្ដេច អ៊ុម ស៊ុម )
៣-គុណសីល --(សម្ដេច អ៊ុម ស៊ុម ) ១៦
៤-សុខរបស់អ្នករក្សាសីល --(សម្ដេច អ៊ុម ស៊ុម ) ១៧
II. អក្សរសាស្ត្រទូទៅ និង អក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ  
៥-ជីវប្រវត្តិសម្ដេចព្រះមង្គលទេពាចារ្យ អ៊ុម ស៊ុម ១៨
៦-ទង់ពុទ្ធសាសនា និង ចម្រៀងសូត្របង្ហូត និង ដាក់ទង់ --(ឱម សុមេធា ) ២៩
៧-សុចរិត ៨ ប្រការ ជាមង្គលរបស់ស្រី --(ឱម ខែម ) ៣៦
៨-សិលាចារឹកថ្មី ១ ka 64 នៅភូមិមេលប់ ក្បែរស្នាយពល និងបញ្ហាជាតិពន្ធុនាមពីរ គឺ « ខ្មែរ» និង «មលេង » --(វង់ សុធារ៉ា ) ៤១
៩-អំពីការបន្តចំណេះដឹងពីជំនាន់មួយទៅជំនាន់មួយ តាមរយៈបណ្ណាល័យ --(យី ធន់ ) ៥៩
១០-ដើមកំណើតនៃស្លា - ម្លូ - កំបោរ --(មៀច ប៉ុណ្ណ ) ៦៦
១១-ចិត្តមិនព្រមចាស់ --(ញូង សឿង ) ៧៣
១២-មនុស្សលោកច្នៃត្រៃលក្ខណ៍ --(មៀច ប៉ុណ្ណ ) ៧៧
១៣-ក្លិនវប្បធម៌ប្រហុកខ្មែរ --(គង្គ ប៊ុនឈឿន ) ៨១
III- កំណត់ និង ប្រវត្តិការណ៍  
១៤-ពិធីទទួលសៀវភៅពីគណៈប្រតិភូ WCRP/Japan ៨២
១៥-ការជួបជុំប្រជុំការងារជាមួយអង្គការ WCRP/Japan ៨៩
១៦-គណៈកម្មការទស្សនាវដ្ដីកម្ពុជសុរិយា ៩១
១៧-សេចក្ដីជូនដំណឹង ៩៥

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៥៤ ខ្សែទី២ ខែ មេសា - ឧសភា - មិថុនា ព.ស. ២៥៤៤ គ.ស. ២០០០

A-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
១-ពុទ្ធសាសនា និង តម្លៃសីលធម៌ចំពោះស្វាមី - ភរិយា --(ឱម ខែម )
២-តើអ្វីជាមង្គលរបស់មនុស្សគ្រប់រូប --(ឱម ខែម )
II. អក្សរសាស្ត្រទូទៅ និង អក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ  
៣-ស្មារតីសន្តិភាព និងប្រជាធិបតេយ្យ --(បណ្ឌិត ឆយ យីហ៊ាង ) ១៦
៤-ឥទ្ធិពលពុទ្ធសាសនា នៅកម្ពុជា --(អ្នកស្រី បណ្ឌិត ខ្លូត ធីតា ) ២២
៥-សិលាចារឹកថ្មី ១ ka 64 នៅភូមិមេលប់ ក្បែរស្នាយពល និង បញ្ហាជាតិពន្ធុនាមពីរ គឺ « ខ្មែរ» និង «មលេង » ត- ចប់ --(វង់ សុធារ៉ា ) ៣១
៦-រាជធានីចាស់នៃសន្តិវង្ស ចេន ឡា --(បណ្ឌិត ហម ឆាយលី ) ៤៨
៧-ប្រវត្តិស្ដេចព្រះនាគវ័ន វរពោធី (សំបុក ) ក្រចេះ (ជួប ឃាន ) --លោកស្រី ទួន សោភ័ណ ៥៥
៨-រឿងនាងកែវប្រាំពីរពណ៌ --(សូរ ឆេង និង ឡាំ សុភក្រ្ត ) ៦១
៩-អំពីព្រះបាទធម្មិក (ក្បួនពុទ្ធទំនាយ ) --(ធន់ ហ៊ិន ) ៧០
១០-បុណ្យខ្នើត បុណ្យរនោច --(បណ្ឌិត ថោង ធែល ) ៧៦
១១-ជាវខាន់ស្លា --(យក់ គុណ ) ៧៨
១២-គ្រឿងផ្សំសំរាប់ស៊ីស្លា --(មៀច ប៉ុណ្ណ ) ៨៤
១៣-អំពីក្បុង --(មៀច ប៉ុណ្ណ ) ៩១
III. កំណត់ និង ប្រវត្តិការណ៍  
១៤-សិក្ខាសាលាអនុតំបន់ ស្ដីពី តួនាទីព្រះសង្ឃពុទ្ធសាសនិកក្នុងការងារ អប់រំបង្ការ និងថែទាំអ្នកជំងឺអេដស៍ ៩៦

អត្ថបទក្បាល ទី ៣ ឆ្នាំ ទី ៥៤ ខ្សែទី៣ ខែ កក្កដា - សីហា - កញ្ញា ព.ស. ២៥៤៤ គ.ស. ២០០០

A-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
១-តួនាទីពុទ្ធសាសនា សំរាប់សតវត្សទី ២១ --(ធម្មបណ្ឌិត ហ. មណីចិន្ដា )
២-ពុទ្ធគយា កន្លែងព្រះពុទ្ធបានត្រាស់ដឹង --(ឱម ខែម )
II. អក្សរសាស្ត្រទូទៅ និងអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ  
៣-បញ្ញវន្តកម្ពុជា --(បណ្ឌិត ឆយ យីហ៊ាង ) ១៥
៤-ស្មារតីខ្មែរ និង ព្រះពុទ្ធសាសនា --(អ្នកស្រីបណ្ឌិត ខ្លូត ធីតា ) ២៨
៥-សិលាចារឹកអកពួក k 1051 និងរាជ្យព្រះបាទហស៌វរ្ម័នទី ១ --(វង់ សុធារ៉ា ) ៣៧
៦-វិហារ « អដ្ឋរស្ស » និង ប្រស្នា « ៣ខ » របស់ស្ដេចស្រុកចិន --(ឱម ខែម ) ៤៨
៧-អំពី « ស្ត្រីភាព» --(ឱម ខែម ) ៥៣
៨-សំណាបយោងដី --(ឆន ឈាន ) ៦១
៩-អំពីព្រះបាទធម្មិក (ក្បួនពុទ្ធទំនាយ ) --(ធន់ ហ៊ិន ) ៦៥
១០-អំពីការទាក់ដំរីរនាម --(មៀច ប៉ុណ្ណ ) ៧៥
១១-ឈ្នាងជិត កញ្ជើជិត --(មៀច ប៉ុណ្ណ ) ៨៩
III. កំណត់ និង ប្រវត្តិការណ៍  
១២-អនុសំវច្ឆរមហាសន្និបាតមន្ត្រីសង្ឃលើកទី ៩ ឆ្នាំ ២០០០ ៩១
១៣-សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការកើតឡើងវិញនៃ « ពុទ្ធិកសមាគមកម្ពុជរដ្ឋ » ៩៦

អត្ថបទ ក្បាល ទី ៤ ឆ្នាំ ទី ៥៤ ខ្សែទី៤ ខែ តុលា - វិច្ឆិកា - ធ្នូ ព.ស. ២៥៤៤ គ.ស. ២០០០

A-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
១-ទុក្ខកើតព្រោះអញ --(ភិក្ខុ ងិន ភេន ឥន្ទប្បញ្ញោ )
II. អក្សរសាស្ត្រទូទៅ និង អក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ  
២-គុណកថា --(ព្រឹទ្ធាចារ្យ ឆេង ផុន) ១៥
៣-សាកលភាវូបនិយកម្ម និង ដំណើរវប្បធម៌ខ្មែរ --(បណ្ឌិត ឆយ យីហ៊ាង ) ១៨
៤-ស្មារតីខ្មែរ និង ព្រះពុទ្ធសាសនា (ត) --(អ្នកស្រី បណ្ឌិត ខ្លូត ធីតា ) ៣៧
៥-សិលាចារឹក --(វង់ សុធារ៉ា ) ៤៧
-ព្រះវិស្ណុ --(ធន់ ហ៊ិន ) ៦០
៧-រឿងសសបណ្ឌិត និងពួកចាំសីល --(ឱម ខែម ) ៦៦
៨-នាយកធម៌ ៦ យ៉ាង --(ភិក្ខុ សាយ សុខហេង ) ៧១
៩-បោះបាយបិណ្ឌ --(មៀច ប៉ុណ្ណ ) ៧៤
១០-ក្ដួច និងជីវិតរស់នៅរបស់ប្រជាជនខ្មែរ --(ចិន ទីរិទ្ធី និង នួន សោភ័ណ ) ៧៦
១១-អំពីជនជាតិកួយ --(មៀច ប៉ុណ្ណ ) ៨៦
III. កំណត់ និង ប្រវត្ដិការណ៍  
១២-សេចក្ដីសម្រេចស្ដីពីការបែងចែកភារកិច្ចជូនថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងធម្មការ និង សាសនា ៩៤
១៣-សេចក្ដីសម្រេចស្ដីពីការតែងតាំងនិពន្ធនាយកទស្សនាវដ្ដីកម្ពុជសុរិយា ៩៧
IV. ទំព័រមិត្តអ្នកអាន  
១៤-មិត្តអ្នកអានជាទីមេត្រី ៩៩

Flag Counter

Unauthorized

Error 401

This bucket cannot be viewed

You are not authorized to view this bucket

This bucket does not exist or is not publicly accessible at this URL. Check the URL of the bucket that you’re looking for or contact the owner to enable Public access.

Learn how to enable Public Access