គ.ស ១៩៧៤

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៤៦ លេខ ១ ខែ មករា ព.ស ២៥១៥ គ.ស ១៩៧៤

AA-បាត់ខ្សែទី 4  
A-ឆ្នាំទី 46 ខែ មករា  
C-ឆ្នាំទី ៤៦ ខែ មករា កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-លក្ខណៈនៃវីរបុរស --(ព្រះគ្រូវិសុទ្ធិវង្ស ម៉ៅ ខាន់រៀបរៀង)
២-វិធីឈ្នះ ៤ យ៉ាង --ព្រះសាសនមុនី អ៊ុម ស៊ុម រៀបរៀង
៣-លទ្ធិសង្គមពុទ្ធនិយម --(លោក ផេង ជ្រីវ រៀបរៀង) ១០
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤-សេចក្ដីអធិប្បាយអំពីពាក្យ មិនដឹងខ្យល់ --(លោក ផល ទិត រៀបរៀង) ១៧
៥-ស្ត្រីនៅសេតវិមាន (តនិងចប់) --រៀបរៀងដោយអ្នកស្រី ពេជ សល់ ២៥
៦- ព្រលឹងខ្មែរភ្ញាក់រឭក --(លោក ផល ទិត រៀបរៀង) ៣១
៧-ព្រះរាជពង្សាវតារ (ត) ៣៥
៨-កំណាព្យស្រាវជ្រាវឯកសារ --(ដោយលោក ឃួន សែប) ៤៨
៩-រឿងកំណាញ់ស៊ីអាចម៍អណ្ដើក  
១០-ខ្ញុំជាតិណជាតិ  

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៤៦ លេខ ២ ខែ កុម្ភៈ ព.ស ២៥១៥ គ.ស ១៩៧៤

A-ឆ្នាំទី 46 ខែ កុម្ភៈ  
C-ឆ្នាំទី ៤៦ ខែ កុម្ភៈ កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ទ្រព្យកើតឡើងដោយហេតុ ៣ យ៉ាង --ព្រះមុនីកោសល ធន់ វ៉ាន់ រៀបរៀង ៥១
២-បញ្ហាគុណម៉ែឪ --លោក ផល ទិត រៀបរៀង ៥៥
៣-លទ្ធិសង្គមពុទ្ធនិយម (ត) --(លោក ផេង ជ្រីវ រៀបរៀង) ៦២
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤-រឿងអាប៉ូឡូ --(លោក ផល ទិត រៀបរៀង) ៦៩
៥-ស្ត្រីនៅសេតវិមាន (តនិងចប់) --រៀបរៀងដោយអ្នកស្រី ពេជ សល់ ៧៧
៦-ព្រះរាជពង្សាវតារ (ត) ៨១
៧-កំណាព្យស្រាវជ្រាវឯកសារ --(ដោយលោក ឃួន សែប) ៤៨

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៤៦ លេខ ៣ ខែ មិនា ព.ស ២៥១៥ គ.ស ១៩៧៤

A-ឆ្នាំទី 46 ខែ មិនា  
C-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-គួរប្រយ័ត្នការសម្ងាត់ ២ យ៉ាង --ព្រះមុនីកោសល អ៊ុម ស៊ុម រៀបរៀង ១០១
២-តិរច្ឆានកថា ព្រះធម្មលិខិត --កិម តូ រៀបរៀង ១០៤
៣-លទ្ធិសង្គមពុទ្ធនិយម (តនិងចប់) --(លោក ផេង ជ្រីវ រៀបរៀង) ១០៩
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤-រឿងព្រះចន្ទ --(លោក ផល ទិត រៀបរៀង) ១២៥
៥-ស្ត្រីនៅសេតវិមាន --រៀបរៀងដោយអ្នកស្រី ពេជ សល់ ១២៩
៦-ព្រះរាជពង្សាវតារ (ត) ១៣៣
៧-ក្រ ៥ យ៉ាង --ព្រះរាជនិពន្ធន៍ នៃសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជ ជួន ណាត ១៤១

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៤៦ លេខ ៥ ខែ ឧសភា ព.ស ២៥១៥ គ.ស ១៩៧៤

A-ឆ្នាំទី 46 ខែ ឧសភា  
C-ឆ្នាំទី 46 ខែ ឧសភា កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-សុរាទីនកថា (ត) --ព្រះពោធិវ័ង្ស សូ ហាយ រៀបរៀង ២០១
២-ព្រះពុទ្ធសាសនានិង ទុក្ខ --(ព្រះមហាសាសនវង្សាធិបតី ងិ-តេន រៀបរៀង) ២០៨
៣-អត្ថបទ «ព្រះពុទ្ធសាសនា និងសេដ្ឋកិច្ច ដោយលោក ជា គាន» ២១៥
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤-ស្ត្រីនៅសេតវិមាន --(រៀបរៀងដោយអ្នកស្រី ពេជ សល់) ២២៧
៥-ព្រះរាជពង្សាវតារ (ត) ២៤១
៦-កំណាព្យស្រាវជ្រាវ --(ដោយលោក ឃួន សែប) ២៤៩
៧-តើប្រទេសខ្មែរចាំបាច់ត្រូវតែយកលទ្ធិកុម្មុយនិស្តមកអនុវត្តឬ ? --លោក ផេង ជ្រីវ រៀបរៀង  
៨-បទសង្សារ  

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៤៦ លេខ ៦ ខែ មិថុនា ព.ស ២៥១៥ គ.ស ១៩៧៤

C-ឆ្នាំទី 46 ខែ មិថុនា កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ព្រះពុទ្ធសាសនា --(ព្រះសិរីសត្តិវង្ស គង់ គូ រៀបរៀង) ២៥១
២-អត្ថបទ «ព្រះពុទ្ធសាសនា និងសេដ្ឋកិច្ច» (ត) --ដោយលោក ជា គាន ២៥៤
៣-ការប្រឡងប្រជែងសំរាំងធម្មកថិកទេសនា ២៦៤
៤-សុន្ទរកថា ២៦៦
៥-លទ្ធផលនៃការប្រឡងសំរាំងធម្មកថិកទេសនា ២៧១
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៦-ស្ត្រីនៅសេតវិមាន (ត) --(រៀបរៀងដោយអ្នកស្រី ពេជ សល់) ២៧៥
៧-វិសាខបូជា និងទឹកចិត្តខ្មែរ (រង្វាន់លេខ ១) ២៨៣
៨-ព្រះរាជពង្សាវតារ (ត) ២៨៩
៩-កំណាព្យស្រាវជ្រាវ --(ដោយលោក ឃួន-សែប) ២៩៧

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៤៦ លេខ ៧ ខែ កក្កដា ព.ស ២៥១៥ គ.ស ១៩៧៤

C-ឆ្នាំទី 46 ខែ កក្កដា កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ព្រះពុទ្ធសាសនា និង សង្គម --(រៀបរៀង ដោយព្រះឧត្ដមមុនី អ៊ុង មាន ចន្ទវណ្ណោ) ៣០២
២-សុន្ទរកថា ៣១០
៣-ពុទ្ធសាសនា និង សេដ្ឋកិច្ច (ត) ៣១៦
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤-ស្ត្រីនៅសេតវិមាន (ត) --(រៀបរៀងដោយអ្នកស្រី ពេជ - សល់) ៣២៧
៥-វិសាខបូជា និងទឹកចិត្តខ្មែរ (រង្វាន់លេខ ២) ៣៣៥
៦-ព្រះរាជពង្សាវតារ (ត) ៣៤០
៧-កំណាព្យស្រាវជ្រាវ --(ដោយលោក ឃួន-សែប) ៣៤៨
៨-កូនស្រីឪពុក  
៩-កសិករ និង គោ  

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៤៦ លេខ ៨ ខែ សីហា ព.ស ២៥១៥ គ.ស ១៩៧៤

A-ឆ្នាំទី 46 ខែ សីហា  
C-ឆ្នាំទី 46 ខែ សីហា កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-កសិភាទ្វាជសូត្រ --ដោយ ព្រះសាសនមុនី អ៊ុម ស៊ុម .និង លោក ផល ទិត ៣៤៧
២-ពុទ្ធសាសនា និង សេដ្ឋកិច្ច (ត) --ដោយលោក នន់ ណុល ៣៥៧
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៣-ស្ត្រីនៅសេតវិមាន (ត) --(រៀបរៀងដោយអ្នកស្រី ពេជ សល់) ៣៦៥
៤-វិសាខបូជា និងទឹកចិត្តខ្មែរ (រង្វាន់លេខ ៣) ៣៧៧
៥-ព្រះរាជពង្សាវតារ (ត) ៣៨៥
៦-កំណាព្យស្រាវជ្រាវ --(ដោយលោក ឃួន សែប) ៣៩៣
៧-យល់សប្ដិ  

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៤៦ លេខ ៩ ខែ កញ្ញា ព.ស ២៥១៥ គ.ស ១៩៧៤

A-ឆ្នាំទី 46 ខែ កញ្ញា  
C-ឆ្នាំទី 46 ខែ កញ្ញា កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-កម្មកថា --( ព្រះសាសនមុនី អ៊ុម ស៊ុម រៀបរៀង ) ៣៩៤
២-ពុទ្ធសាសនា និង សេដ្ឋកិច្ច (ត) --ដោយលោក នន់ ណុល ៤០១
៣-អនុបុព្វីកថា --(ព្រះសាសនមុនី អ៊ុម ស៊ុម រៀបរៀង ) ៤០៩
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤-ស្ត្រីនៅសេតវិមាន (ត) --(រៀបរៀងដោយអ្នកស្រី ពេជ សល់) ៤២៥
៥-ព្រះរាជពង្សាវតារ (ត) ៤៣៣
៦-កំណាព្យស្រាវជ្រាវ --(ដោយលោក ឃួន សែប) ៤៤១
៧-ចិត្តស្រី  
៨-បទស៊ីនួន  

គ.ស ១៩៩៦

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៥០ ខ្សែទី១ ខែ មករា កុម្ភៈ មីនា ព.ស ២៥៣៩ គ.ស ១៩៩៦

A-កម្ពុជសុរិយា  
C-ឆ្នាំទី ៥០ ខែ មករា កុម្ភៈ មីនា លេខ ១  
D-មាតិកាអត្ថបទ  
I. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
១-អំពីប្រវត្ដិព្រះពុទ្ធឃោសៈ --(ឈន អៀម)
២-អហិង្សា និងដំណោះស្រាយជម្លោះ --(ហេង មណីចិន្ដ) ២៩
៣-មាឃបូជា --(ម៉ែន ប្រាង) ៤៦
II. អក្សរសាស្ដ្រទូទៅ  
៤-សុភាសិតច្បាប់ស្រី សុត្ដន្ដប្រីជាឥន្ទ ៥៤
៥-ពាក្យស័ព្ទសំស្ក្រឹតដំបូងក្នុងភាសាខ្មែរ --(បណ្ឌិត ឡុង សៀម) ៦៥
៦-ព្រះពុទ្ធសាសនា និងការអប់រំសីលធម៌ខ្មែរ --(ព្រឹទ្ធាចារ្យ ឆេង ផុន) ៩១
៧-ឥទ្ធិពលរបស់សត្វមកលើជីវភាពខ្មែរ --(មៀច ប៉ុណ្ណ) ១០២
៨-ខ្លាច (ខ្លាមិនខ្លាច ខ្លាចអាចម៍ខ្លា) --(វណ្ណ ស៊ុនហេង) ១១៥
៩-ពាក្យទំនៀមខ្មែរបុរាណ --(មៀច ប៉ុណ្ណ) ១១៧
១០-សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីលទ្ធផលនៃចម្លើយកំណាព្យប្រស្នា ១១៩
១១-ចម្លើយកំណាព្យប្រស្នា --(តឹក ប៊ុនឈៀន) ១២៣
១២-កំណាព្យប្រស្នា --(វណ្ណ ស៊ុនហេង) ១២៦
III. កំណត់ និង ប្រវត្ដិការណ៍  
១៣-ការបែងចែកគម្ពីរព្រះត្រៃបិដក (ត) ១២៧
១៤-បេសកកម្មលោក យី ធន់ នៅទីក្រុង ឡាហ័រ --(ប៉ាគីស្ថាន) ១៣១
១៥-គណៈប្រតិភូអង្គការជំនួយ សូតូស៊ូ ជប៉ុន នៅសៀមរាប ១៣៧
១៦-ពិធីសម្ពោធបើកបណ្ណាល័យពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ១៤៣

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៤៩ ខ្សែទី២ ខែ មេសា ឧសភា មិថុនា ព.ស ២៥៣៨ គ.ស ១៩៩៦

A-កម្ពុជសុរិយា  
C-ឆ្នាំទី ៥០ ខែ មេសា ឧសភា មិថុនា លេខ ២  
D-មាតិកាអត្ថបទ  
I. អត្ថបទរដ្ឋបាល  
១-ប្រកាសក្រសួង
II. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
២-ប្រវត្ដិព្រះពុទ្ធឃោសៈ (ត ចប់) --(ឈន អៀម)
៣-ការបរិនិព្វាននៃព្រះសម្ពុទ្ធ --(ម៉ែន ប្រាង និង អាំ ឆន) ១៤
៤-សីលវតី (ដូនជី) --(គង់ វេទ) ១៨
III. អក្សរសាស្ដ្រទូទៅ  
៥-សុភាសិតច្បាប់ស្រី សុត្ដន្ដប្រីជាឥន្ទ (តចប់) ២៦
៦-ស្ថាននាមវិទ្យា --(បណ្ឌិត ឡុង សៀម) ៤២
៧-ផ្គរផ្ដាំក្ដាមខ្យង --(ធន់ ហ៊ិន) ៧៥
៨-សត្វក្អែបគ្មានខ្លាញ់ --(ម៉ែន ប្រាង និង អាំ ឆន) ៨៣
៩-ការធ្វើទៀនពីក្រមួនចំបក់ --(មៀច ប៉ុណ្ណ) ៨៧
១០-មាតុភូមិ --(ហៀន វណ្ណរត្ន) ៩៣
១១-ច័ន្ទទឹកឃ្មុំ --(ហៀន វណ្ណរត្ន) ៩៥
១២-ម្ជូរ និង ចំណីផ្លែឈើ សំរាប់រដូវទាំងបី --(គង់ វេទ) ៩៧
១៣-សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីលទ្ធផលនៃចម្លើយកំណាព្យប្រស្នា ១០១
១៤-ចម្លើយកំណាព្យប្រស្នា --(តឹក ប៊ុនឈៀន) ១០៧
IV. កំណត់ នឹង ប្រវត្ដិការណ៍  
១៥-ទង់ព្រះពុទ្ធសាសនា --(ព្រះធម្មត្រ័យលោកាចារ្យ ពុធ សុភក្រ) ១១០
១៦-ការបែងចែកគម្ពីរព្រះត្រៃបិដក (ត) --(ឱម ខែម) ១១៣
១៧-ពិធីប្រគេនសៀវភៅចំពោះវត្ដនានា ក្នុងខេត្តកណ្ដាល --(ឱម ខែម) ១១៧

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៥០ ខ្សែទី៣ ខែ កក្កដា សីហា កញ្ញា ព.ស ២៥៣៩ គ.ស ១៩៩៦

A-កម្ពុជសុរិយា  
C-ឆ្នាំទី ៥០ ខែ កក្កដា សីហា កញ្ញា លេខ ៣  
D-មាតិកាអត្ថបទ  
I. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
១-ការអប់រំពុទ្ធសាសនា --(ឈន អៀម)
២-កឋិនទេសនា --(ម៉ែន ប្រាង និង អាំ ឆន) ៣១
II. អក្សរសាស្ដ្រទូទៅ  
៣-ស្ថាននាមវិទ្យា (ត-ចប់) --(បណ្ណិត ឡុង សៀម) ៤៧
៤-ក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះធម៌ --(ភិក្ខុសាស្ត្រាចារ្យ ធម្មវិហារិ) ៧១
៥-សិទ្ធមនុស្ស និង ពុទ្ធសាសនា --(ឈន អៀម) ៨៦
៦-តម្លៃនៃជំហានទី ១ --(មៀច ប៉ុណ្ណ) ១០៣
៧-ជំនួញតាចាស់ម្ចាស់ខ្សែដៀវ --(ខៀវ បញ្ញាវិឌ្ឍ) ១០៦
៨-រដូវធ្វើប្រហុក --(ខៀវ បញ្ញាវិឌ្ឍ) ១០៨
៩-សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីលទ្ធផលនៃចម្លើយកំណាព្យប្រស្នា ១១០
១០-ចម្លើយកំណាព្យប្រស្នា --(ភិក្ខុ ព្រហ្ម សុជាតិ) ១១១
១១-កំណាព្យប្រស្នា --(វណ្ណ ស៊ុនហេង) ១១៦
III. កំណត់ និង ប្រវត្ដិការណ៍  
១២-ការបែងចែកគម្ពីរព្រះត្រៃបិដក (ត) ១១៧
១៣-មន្ត្រីសង្ឃ ៦អង្គ ត្រូវបានតែងតាំងតម្លើងទៅក្នុងថ្នាក់ ១១៩

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៥០ ខ្សែទី៤ ខែ តុលា វិច្ឆិកា ធ្នូ ព.ស ២៥៣៩ គ.ស ១៩៩៦

A-កម្ពុជសុរិយា  
C-ឆ្នាំទី ៥០ ខែតុលា វិច្ឆិកា ធ្នូ លេខ ៤  
D-មាតិកាអត្ថបទ  
I. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
១-ការអប់រំពុទ្ធសាសនា --(ឈន អៀម)
II. អក្សរសាស្ដ្រទូទៅ  
២-នរនាម និង ឋានន្ដរនាម --(បណ្ឌិត ឡុង សៀម) ៤២
៣-បញ្ហានៃសិលាចារឹកពីរ សម័យមុនអង្គរ ៥៣
៤-សិទ្ធមនុស្ស និង ពុទ្ធសាសនា --(ឈន អៀម) ៦៥
៥-ប្រវត្ដិខ្លែងព្នង ឬ ខ្លែងអែក --(មៀច ប៉ុណ្ណ) ៨៧
៦-បទ នមោ --(ធន់ ហ៊ិន) ១០៦
៧-ថ្មរាំ --(ខៀវ បញ្ញាវុឌ្ឍ) ១១២
៨-សើចតិចជាងយំ --(មៀច ប៉ុណ្ណ) ១១៤
៩-ពួកជនពាល ពង្រាលភ្លើងកាច --(នូច ជឹម) ១១៦
១០-ឆ្នាំងដីកំសត់ --(ខៀវ បញ្ញាវុឌ្ឍ) ១២០
III. កំណត់ និង ប្រវត្ដិការណ៍  
១១-វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលចំណេះដឹងគ្រប់គ្រងបណ្ណាល័យ ១២២

គ.ស ១៩៩៤

មាតិកាអត្ថបទ ឆ្នាំទី ៤៨ លេខ ១ ខែមករា កុម្ភៈ មិនា ព.ស ២៥៣៧ គ.ស ១៩៩៤

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៤៨ ខែ មករា កុម្ភៈ មីនា លេខ ១ - ១៩៩៤  
C-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៤៨ ខែ មករា កុម្ភៈ មីនា លេខ ១ - ១៩៩៤ (a)  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៤៨ ខែ មករា កុម្ភៈ មីនា លេខ ១ - ១៩៩៤  
ផ្នែកសាសនា  
I. អត្ថបទរដ្ឋបាល  
១-និវេទនកថា ស្ដីពីការបោះពុទ្ធឡើងវិញ ទស្សនាវដ្ដីកម្ពុជសុរិយា
២-សេចក្ដីសំរេចរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រី ស្ដីពីការអនុញ្ញាតអោយ បោះពុម្ពឡើងវិញ ទស្សនាវដ្ដីកម្ពុជសុរិយា
៣-សេចក្ដីសំរេចរបស់ក្រសួងធម្មការនិងសាសនា ស្ដីពីការតែងតាំងគណៈកម្មការទស្សនាវដ្ដីកម្ពុជសុរិយា
II. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
៤-ព្រះធម៌របស់ព្រះពុទ្ធ --ដោយភិក្ខុ (Jagdish Kasyapa) ប្រែដោយ ឈន អៀន
៥-សិគាលោវាទសូត្រ --ប្រមូលរៀបរៀងដោយ ម៉ែន ប្រាង - អាំ ឆន ពិនិត្យ និងកែសំរួលដោយ ឱម ខែម ២១
៦-សង្គាយនា --រៀបរៀងដោយ ម៉ែន ប្រាង - អាំ ឆន ២៩
III. អក្សរសាស្ដ្រទូទៅ និងអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ  
៧-ពាក្យសម្បថរបស់មន្ត្រីរាជការក្នុងរាជ្យព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី១ ៣៥
៨-ទិដ្ឋភាពខ្លះនៃអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ --យី ធន់ ៦១
៩-ល្បើកនគរវត្ត--របស់អ្នកប៉ាង ៧៤
១០-ពាក្យទំនឹមទំនៀមខ្មែរ --ស្រាវជ្រាវដោយ យី ធន់ - ឱម ខែម ៨៦
១១-បុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ --រៀបរៀងសង្ខេប ដោយ ម៉ែន ប្រាង - អាំ ឆន ៩២
១២-កំណាព្យ ៖ពន្លឺកម្ពុជសុរិយា --វណ្ណ ស៊ុនហេង ១០២
១៣-សុភាសិត --ហៀន វណ្ណរត្ន ១០៣
១៤-ស្ដាយកេរចាស់ --យី ធន់ ១០៤
១៥-កវី អ៊ូ ចុង --ដកស្រង់ចេញពីទស្សនាវដ្ដី មហាវិទ្យាល័យអក្សរសាស្ត្រ មនុស្សសាស្ត្រ ១០៦
IV. កំណត់ និងប្រវត្ដិការណ៍  
១៦-ដើម្បីលើកកម្ពស់កិត្តិយស និងសេចក្ដីថ្លៃថ្នូររបស់ពុទ្ធសាសនា ១០៧
១៧-សេចក្ដីអំពាវនាវចំពោះជនរួមជាតិកម្ពុជា ១២០
១៨-កំណាព្យប្រស្នា --វណ្ណ ស៊ុនហេង ១២៣
១៩-កម្ពុជសុរិយា  
២០-និវេទនកថា ស្ដីពីការបោះពុម្ពឡើងវិញ ទស្សនាវដ្ដីកម្ពុជសុរិយា  
២១-ជីវប្រវត្តិ សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជ ជួន ណាត  
២២-ថ្វាយព្រះពរ  
២៣-សេចក្ដីកែតម្រូវ  
២៤-អ្នកនិពន្ធល្បី ៗ  

មាតិកាអត្ថបទ ឆ្នាំទី ៤៨ លេខ ២ ខែមេសា ឧសភា មិថុនា ព.ស ២៥៣៧ គ.ស ១៩៩៤

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៤៨ ខែ មេសា ឧសភា មិថុនា លេខ ២ - ១៩៩៤  
C-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៤៨ ខែ មេសា ឧសភា មិថុនា លេខ ២ - ១៩៩៤ (a)  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៤៨ ខែ មេសា ឧសភា មិថុនា លេខ ២ - ១៩៩៤  
ផ្នែកសាសនា  
I. អត្ថបទរដ្ឋបាល  
១-សារព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្ដមសីហនុ វរ្ម័ន ចំពោះសម្ដេចក្រុមព្រះនរោត្ដម រណរិទ្ធិ នាយករដ្ឋមន្ត្រី ទី១និងសម្ដេច ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីទី ២
២-សារព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្ដមសីហនុ វរ្ម័ន ចំពោះឯកឧត្ដម ឈន អៀម អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួង ធម្មការ និងសាសនា
៣-សេចក្ដីអំពាវនាវរបស់ពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិត្យ
៤-សេចក្ដីសំរេចចិត្តរបស់អនុសំវច្ឆរមហាសន្និបាតមន្ដ្រី សង្ឃលើកទី៣ ១៩៩៤
II. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
៥-ព្រះធម៌របស់ព្រះពុទ្ធ (ត) --ដោយភិក្ខុ (Jagdish Kasyapa)បកប្រែដោយ ឈន អៀន
៦-រឿងកាឡីយក្ខីនី --ប្រែ និង រៀបរៀងដោយ - មែន ប្រាង - អាំ ៣៨
៧-បុណ្យភ្នំបិណ្ឌ --រៀបរៀងដោយ - មែន ប្រាង - អាំ ៤៥
៨-អំពីពុទ្ធិកសមាគមពិភពលោក (ព.ស.ព) --ឈន អៀម ៥៦
៩-សង្គាយនាទី ២ --រៀបរៀងដោយ ម៉ែន ប្រាង - អាំ ឆន កែសំរួលដោយ ឱម ខែម ៦៥
III. អក្សរសាស្ដ្រទូទៅ និងអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ  
១០-ល្បើកនគរវត្ដ (ត) ៦៩
១១-គម្ពីរស្លឹករឹត --រៀបរៀងដោយ សម្ដេចព្រះមង្គលទេពាចារ្យ អ៊ុម ស៊ុម ៩៤
១២-អំពីអ្នកតា --ប្រែសម្រួល ឈន អៀម ១០៣
១៣-ចេះដប់មិនស្មើប្រសប់មួយ --រៀបរៀងដោយ មៀច ប៉ុណ្ណ ១០៩
១៤-មាន់ស្រុក និងមាន់ព្រៃ --វណ្ណ ស៊ុនហេង ១១៣
១៥-ចម្លើយកំណាព្យប្រស្នា ១១៩
១៦-ឆ្លើយកំណាព្យប្រស្នា (រង្វាន់លេខ១) --ព្រាប ភិរម្យ ១២០
១៧-ឆ្លើយកំណាព្យប្រស្នា (រង្វាន់លេខ ២) --នូច ជឹម ១២២
១៨-កំណាព្យប្រស្នា -- វណ្ណ ស៊ុនហេង ១២៥
IV. កំណត់ និងប្រវត្ដិការណ៍  
១៩-សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ១២៦
២០-សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការប្រកាសលទ្ធផលនៃចម្លើយ "កំណាព្យប្រស្នា"  
២១-និវេទកថា  

មាតិកាអត្ថបទ ឆ្នាំទី ៤៨ លេខ ៣ ខែកក្កដា សីហា កញ្ញា ព.ស ២៥៣៨ គ.ស ១៩៩៤

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៤៨ ខែ កក្កដា សីហា និងកញ្ញា លេខ ៣ - ១៩៩៤  
C-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៤៨ ខែ កក្កដា សីហា និងកញ្ញា លេខ ៣ - ១៩៩៤ (a)  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៤៨ ខែ កក្កដា សីហា និងកញ្ញា លេខ ៣ - ១៩៩៤  
ផ្នែកសាសនា  
I. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
១-ព្រះធម៌របស់ព្រះពុទ្ធ (ត) --ដោយភិក្ខុ (Jagdish Kasyapa)បកប្រែដោយ ឈន អៀន
២-តតិយសង្គាយនា --រៀបរៀងសង្ខេបដោយ លោក ម៉ែន ប្រាង លោក អាំ ឆន ២៣
៣-បាយាសិរាជញ្ញសូត្រ --រៀបរៀងដោយ អាំ ឆន, ម៉ែន ប្រាង ២៦
៤-លោកសង្ឃខ្មែរ --ដោយលោក François Martini in France-Asie NO spécial 37-38បកប្រែ ឈន អៀម ៣៣
II. អក្សរសាស្ដ្រទូទៅ  
៥-ល្បើកនគរវត្ត (ត) ៤៨
៦-ជីវប្រវត្ដិអ្នកព្រះភិរម្យភាសា អ៊ូ ហៅង៉ុយ --ស្រាវជ្រាវដោយ យី ធន់ ៦៧
៧-ពាក្យកាព្យប្រដៅជនប្រុសស្រី ៦៨
៨-លក្ខណៈពិសេសនៃជនជាតិខ្មែរ --ស្រាវជ្រាវដោយ ហៀន វណ្ណរ័ត្ន ៨៩
៩-ការសិក្សាសម័យបុរាណ --រៀបរៀងឃ្លាឃ្លោងឡើងវិញ ដោយ មៀច ប៉ុណ្ណ ១០០
១០-ចម្លើយប្រស្នាកំណាព្យ ១០៨
១១-ប្រស្នាកំណាព្យ ១២១
III. កំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
១២-ការចូលរួមសន្និសិទនៅសិរីលង្កា ១២២
១៣-ទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូវៀតណាម ១២៦
១៤-សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការរៀបចំបង្កើតឡើងវិញនៃពុទ្ធិកសមាគមកម្ពុជរដ្ឋ ១២៧
១៥-និវេទកថា  

មាតិកាអត្ថបទ ឆ្នាំទី ៤៨ លេខ ៤ ខែតុលា វិច្ឆិកា ធ្នូ ព.ស ២៥៣៨ គ.ស ១៩៩៤

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៤៨ ខែ តុលា វិច្ឆិកា និងធ្នូ លេខ ៤ - ១៩៩៤  
C-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៤៨ ខែ តុលា វិច្ឆិកា និងធ្នូ លេខ ៤ - ១៩៩៤ (a)  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៤៨ ខែ តុលា វិច្ឆិកា និងធ្នូ លេខ ៤ - ១៩៩៤  
ផ្នែកសាសនា  
I. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
១-ព្រះធម៌របស់ព្រះពុទ្ធ (ត) --ដោយភិក្ខុ (Jagdish Kasyapa)បកប្រែដោយ ឈន អៀន
២-សង្គាយនាទី៤ --រៀបរៀងដោយ ម៉ែន ប្រាង និង អាំ ឆន ១៨
៣-បាយាសិរាជញ្ញសូត្រ (តចប់) --សម្រួលចាកព្រះត្រៃបិដក ដោយ ម៉ែន ប្រាង និង អាំ ឆន ២០
៤-អង្គការចាត់តាំងព្រះសង្ឃពុទ្ធសាសនិក នៅកម្ពុជា -- បកប្រែ : ឈន អៀម ៣១
II. អក្សរសាស្ដ្រទូទៅ  
៥-ល្បើកអង្គរវត្ត (តចប់) ៣៨
៦-សេចក្ដីរំលឹកដាស់តឿន (ព្រះភិរម្យភាសា អ៊ូ) ៦២
៧-លក្ខណៈពិសេសនៃជនជាតិខ្មែរ (ត) --សិក្សាស្រាវជ្រាវ ដោយ ហៀន វណ្ណរត្ន ៧៧
៨-ការសិក្សាសម័យបុរាណ (តចប់) --រៀបរៀងឃ្លោងឃ្លាឡើងវិញដោយ មៀច ប៉ុណ្ណ ៨៥
៩-និមិត្តរូបនិយមនៃប្រាសាទហិណ្ឌូ និងប្រាសាទខ្មែរ --បកប្រែ ឈន អៀម ៩៥
១០-របៀបទស្សន៍ទាយទឹកភ្លៀង --ដោយ មៀច ប៉ុណ្ណ ១០៩
១១-ប្រវត្ដិឃុំដូនសរ (ស្វាយរៀង) ១១៦
១២-ស្វាមី ៥ ប្រការភរិយា ៧ ប្រភេទ ១២៣
១៣-សេចក្ដីជូនដំណឹងកំណាព្យប្រស្នា ១៣១
III. កំណត់ និងប្រវត្ដិការណ៍  
១៤-សិក្ខាសាលាជាតិ ស្ដីពីព្រះពុទ្ធសាសនានិងការអភិវឌ្ឍសង្គមខ្មែរ --ឱម ខែម ១៣៤
១៥-ពិធីទទួលគម្ពីរព្រះត្រៃបិដក --ឱម ខែម ១៣៧
១៦-កំណាព្យប្រស្នា  
១៧-និវេទកថា  

គ.ស ១៩៩៥

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៤៩ ខ្សែទី១ ខែ មករា កុម្ភៈ មីនា ព.ស ២៥៣៨ គ.ស ១៩៩៥

C-កម្ពុជសុរិយា លេខ ១-១៩៩៥  
D-បញ្ជីរឿង  
I. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
១-ព្រះធម៌របស់ព្រះពុទ្ធ (តចប់) --ដោយភិក្ខុ Jagdish Kasyapaបកប្រែដោយ ឈន អៀម
២-សង្គាយនា ទី ៥ ១៥
៣-កោសម្ខិកភិក្ខុ --ដោយ ម៉ែន ប្រាង និង អាំ ឆន តាមព្រះយោបល់នៃសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជគណៈមហានិកាយ ១៩
៤-បញ្ហាបួស --សម្ដេចព្រះមង្គលទេពាចារ្យ អ៊ុម – ស៊ុម ( សង្ឃត្ថេរោ ) ២៧
៥-ទស្សនវិជ្ជាសេដ្ឋកិច្ចពុទ្ធសាសនា --បកប្រែ : ឈន អៀម ៣៥
II. អក្សរសាស្ដ្រទូទៅ  
៦-កាព្យរំលឹកអំពីអក្សរខ្មែរ ៤៥
៧-ច្បាប់កេរកាលថ្មី ៤៨
៨-លក្ខណៈពិសេសនៃជនជាតិខ្មែរ --ស្រាវជ្រាវដោយ ហៀន វណ្ណរត្ន ៦២
៩-ប្រទេសកម្ពុជាតាមរយះអក្សរសាស្ដ្ររបស់ខ្លួន --បកប្រែដោយ ឈន អៀម ៧៥
១០-ការសូត្រមន្តរំដោះគ្រោះ --រៀបរៀងដោយ ម៉ែន ប្រាង្គ និង អាំ ឆន ១០០
១១-ឈ្មោះបទភ្លេងខ្មែរ --ស្រាវជ្រាវដោយ យី ធន់ ១០៦
១២-គួរយើងទុកវត្ថុខ្លះនៅខាងក្រោយយើង --ប្រែ និងរៀបរៀងដោយ ហៀន វណ្ណរ័ត្ន ១១១
១៣-រឿងមិត្តសម្លាញ់ ២ នាក់ --ដោយ កុសល ១១២
១៤-សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីលទ្ធផលនៃចម្លើយប្រស្នាកំណាព្យ ១១៥
១៥-ចម្លើយកំណាព្យប្រស្នា ១១៧
១៦-អ្នកប្រើជញ្ជីង ១២១
១៧-កំណាព្យប្រស្នា ការលុបដ៍ចម្លែក --គង់ វេទ ១២៣
១៨-សេចក្ដីអំពាវនាវរបស់ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ១២៤

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៤៩ ខ្សែទី២ ខែ មេសា ឧសភា មិថុនា ព.ស ២៥៣៨ គ.ស

A-គំរប  
C-កម្ពុជសុរិយា លេខ ១-១៩៩៥  
D-មាតិកាអត្ថបទ  
I. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
១-ពុទ្ធសាសនា និងសង្គម --(ព្រះតេជព្រះគុណវិមលរតនៈ)
២-បែបបទដើម្បីមើលឃើញព្រះពុទ្ធ --(ព្រះតេជព្រះគុណវិមលរតនៈ) ១០
៣-អំពីភិក្ខុ ឬភិក្ខុសង្ឃ –(ឈន អៀម) ១៥
៤-ការចាំវស្សារបស់ព្រះសង្ឃ --(ម៉ែន ប្រាង និង អាំ ឆន) ៤៣
៥-ការចេញវស្សារបស់ព្រះសង្ឃ --(ម៉ែន ប្រាង និង អាំ ឆន) ៥៥
៦-កថិនទាន –(ម៉ែន ប្រាង និង អាំ ឆន) ៦៥
II. អក្សរសាស្ដ្រទូទៅ  
៧-សិលាចារឹកជាប្រភពនៃការសិក្សាអក្សរសាស្ដ្រ និងប្រវត្តិសាស្ត្រ នៃប្រទេសកម្ពុជា --(បណ្ឌិត ឡុង-សៀម) ៧៩
៨-ច្បាប់ល្បើកថ្មី --(ព្រះភិរម្យភាសា អ៊ូ ហៅ ង៉ុយ) ៩៦
៩-បញ្ជីឈ្មោះបទភ្លេងខ្មែរ (ត) --(ស្រាវជ្រាវដោយ យី ធន់) ១៣០
១០-គួរត្រាប់ដើមត្នោត --(កវី អ៊ូ ចុង) ១៣៦
១១-ការប្រព្រឹត្តនាំអោយថោកព្រះពុទ្ធសាសនា --(វ៉ាយ វិបុល) ១៣៨
១២-គំនិតស្វែងយល់ពីអ្នកជក់បារី --(វេជ្ជ. ឃុន ង៉ែត និង ហៀន វណ្ណរត្ន) ១៤២
១៣-សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីលទ្ធផលនៃចម្លើយប្រស្នាកំណាព្យ ១៤៩
១៤-ចម្លើយកំណាព្យប្រស្នា --(តឹក ប៊ុន ឈឿន) ១៤៧
១៥-កំណាព្យប្រស្នា –(វណ្ណ ស៊ុនហេង) ១៤៩
១៦-គម្ពីរព្រះត្រៃបិដកប្រែរបស់ខ្មែរ ត្រូវបានបោះពុម្ពជាថ្មី --(ឱម ខែម) ១៥០

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៤៩ ខ្សែទី៣ ខែ កក្កដា សីហា កញ្ញា ព.ស ២៥៣៨ គ.ស

A-គម្រប  
C-កម្ពុជសុរិយា លេខ ១-១៩៩៥  
D-មាតិកាអត្ថបទ  
I. អត្ថបទរដ្ឋបាល  
១-ប្រកាស ស្ដីពីការបែងចែកភារកិច្ចជួនរដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការ និងទីប្រឹក្សាក្រសួងធម្មការ និងសាសនា
២-សេចក្ដីសំរេច ស្ដីពីការចាត់តាំងឲ្យបំពេញការងារបន្ថែម
II. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
៣-ចីវររបស់ព្រះសង្ឃ (ម៉ែន ប្រាង្គ និងអាំ ឆន)
៤-សូធ្យសូមទាន់ព្រះសមោធាន (លោក ជឹម ពៅ) ១៦
III- អក្សរសាស្ត្រទូទៅ  
៥-បណ្ដាំក្រុមង៉ុយ ១៧
៦-ពាក្យបណ្ដាំរបស់បិតា (លោក ម៉ែន ប្រាង្គ និងអាំ ឆន) ២៧
៧-ចាស់ពុំទាន់ទុំ (លោក ជឹម ពៅ) ៣៧
៨-បញ្ជីឈ្មោះបទភ្លេងខ្មែរ(ត) ៣៨
៩-សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីលទ្ធផលនៃចម្លើយប្រស្នាកំណាព្យ ៤៥
១០-ចម្លើយកំណាព្យប្រស្នា (លោក សរ ចន្ទរិទ្ធិ) ៤៨
១១-កំណាព្យប្រស្នា ៥៤
IV-កំណត់ និងប្រវត្តិការណ៍  
១២-ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ឯកឧត្ដម ឈន អៀម នៅប្រទេសជប៉ុន ៥៦
១៣-ការបែងចែកគម្ពីរព្រះត្រៃបិដក ៦៩

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៤៩ ខ្សែទី៤ ខែ តុលា វិច្ឆិកា ធ្នូ ព.ស ២៥៣៨ គ.ស ១៩៩៥

A-គម្រប  
C-កម្ពុជសុរិយា លេខ ១-១៩៩៥  
D-មាតិកាអត្ថបទ  
I. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
១-ការថ្វាយព្រះភ្លើង និង ការចែកព្រះសារីរិកធាតុ ព្រះសម្ពុទ្ធ --(លោក ម៉ែន ប្រាង និង អាំ ឆន)
២-ឧបស្សយានិសង្ស --(សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជ ជួន-ណាត)
៣-មឃមាណវត្ថុ --(សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជ ជួន ណាត) ១៣
៤-អំពីភិក្ខុសង្ឃ --(លោក ឈន អៀម) ២៤
II. អក្សរសាស្ដ្រទូទៅ  
៥-វត្ដអារាមជាមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ របស់ប្រជារាស្ត្រ --(លោក យី ធន់) ៤០
៦-បុណ្យមហាអំបុក --(លោក មៀច ប៉ុណ្ណ) ៦៩
៧-ពុទ្ធកិច្ច ៥ យ៉ាង --(លោក វ៉ាយ វិបុល) ៧៧
៨-ឆ្កួត ៨ យ៉ាង --(លោក នូច ជឹម) ៧៨
៩-សេចក្ដីជូនដំណឹងពីចម្លើយកំណាព្យប្រស្នា និង កំណាព្យប្រស្នា ៨១
III. កំណត់ និង ប្រវត្ដិការណ៍  
១០-ការបែងចែកគម្ពីរព្រះត្រៃបិដក (ត) ៨៣
១១-កាលប្បវត្តិនៃសកម្មភាពសំខាន់ៗ របស់ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ឆ្នាំ ១៩៩៥ ៨៧

គ.ស ២០០០

អត្ថបទ ក្បាល ទី ១ ឆ្នាំ ទី ៥៤ ខ្សែទី១ ខែ មករា - កុម្ភៈ - មីនា ព.ស. ២៥៤៣ គ.ស ២០០០

A-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
១-មិត្តកថា ការសំដែងពីជនដែលគួរ និងមិនគួរសេពគប់ --(ឱម ខែម )
២-ទស្សនៈព្រះពុទ្ធសាសនា --(សម្ដេច អ៊ុម ស៊ុម )
៣-គុណសីល --(សម្ដេច អ៊ុម ស៊ុម ) ១៦
៤-សុខរបស់អ្នករក្សាសីល --(សម្ដេច អ៊ុម ស៊ុម ) ១៧
II. អក្សរសាស្ត្រទូទៅ និង អក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ  
៥-ជីវប្រវត្តិសម្ដេចព្រះមង្គលទេពាចារ្យ អ៊ុម ស៊ុម ១៨
៦-ទង់ពុទ្ធសាសនា និង ចម្រៀងសូត្របង្ហូត និង ដាក់ទង់ --(ឱម សុមេធា ) ២៩
៧-សុចរិត ៨ ប្រការ ជាមង្គលរបស់ស្រី --(ឱម ខែម ) ៣៦
៨-សិលាចារឹកថ្មី ១ ka 64 នៅភូមិមេលប់ ក្បែរស្នាយពល និងបញ្ហាជាតិពន្ធុនាមពីរ គឺ « ខ្មែរ» និង «មលេង » --(វង់ សុធារ៉ា ) ៤១
៩-អំពីការបន្តចំណេះដឹងពីជំនាន់មួយទៅជំនាន់មួយ តាមរយៈបណ្ណាល័យ --(យី ធន់ ) ៥៩
១០-ដើមកំណើតនៃស្លា - ម្លូ - កំបោរ --(មៀច ប៉ុណ្ណ ) ៦៦
១១-ចិត្តមិនព្រមចាស់ --(ញូង សឿង ) ៧៣
១២-មនុស្សលោកច្នៃត្រៃលក្ខណ៍ --(មៀច ប៉ុណ្ណ ) ៧៧
១៣-ក្លិនវប្បធម៌ប្រហុកខ្មែរ --(គង្គ ប៊ុនឈឿន ) ៨១
III- កំណត់ និង ប្រវត្តិការណ៍  
១៤-ពិធីទទួលសៀវភៅពីគណៈប្រតិភូ WCRP/Japan ៨២
១៥-ការជួបជុំប្រជុំការងារជាមួយអង្គការ WCRP/Japan ៨៩
១៦-គណៈកម្មការទស្សនាវដ្ដីកម្ពុជសុរិយា ៩១
១៧-សេចក្ដីជូនដំណឹង ៩៥

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៥៤ ខ្សែទី២ ខែ មេសា - ឧសភា - មិថុនា ព.ស. ២៥៤៤ គ.ស. ២០០០

A-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
១-ពុទ្ធសាសនា និង តម្លៃសីលធម៌ចំពោះស្វាមី - ភរិយា --(ឱម ខែម )
២-តើអ្វីជាមង្គលរបស់មនុស្សគ្រប់រូប --(ឱម ខែម )
II. អក្សរសាស្ត្រទូទៅ និង អក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ  
៣-ស្មារតីសន្តិភាព និងប្រជាធិបតេយ្យ --(បណ្ឌិត ឆយ យីហ៊ាង ) ១៦
៤-ឥទ្ធិពលពុទ្ធសាសនា នៅកម្ពុជា --(អ្នកស្រី បណ្ឌិត ខ្លូត ធីតា ) ២២
៥-សិលាចារឹកថ្មី ១ ka 64 នៅភូមិមេលប់ ក្បែរស្នាយពល និង បញ្ហាជាតិពន្ធុនាមពីរ គឺ « ខ្មែរ» និង «មលេង » ត- ចប់ --(វង់ សុធារ៉ា ) ៣១
៦-រាជធានីចាស់នៃសន្តិវង្ស ចេន ឡា --(បណ្ឌិត ហម ឆាយលី ) ៤៨
៧-ប្រវត្តិស្ដេចព្រះនាគវ័ន វរពោធី (សំបុក ) ក្រចេះ (ជួប ឃាន ) --លោកស្រី ទួន សោភ័ណ ៥៥
៨-រឿងនាងកែវប្រាំពីរពណ៌ --(សូរ ឆេង និង ឡាំ សុភក្រ្ត ) ៦១
៩-អំពីព្រះបាទធម្មិក (ក្បួនពុទ្ធទំនាយ ) --(ធន់ ហ៊ិន ) ៧០
១០-បុណ្យខ្នើត បុណ្យរនោច --(បណ្ឌិត ថោង ធែល ) ៧៦
១១-ជាវខាន់ស្លា --(យក់ គុណ ) ៧៨
១២-គ្រឿងផ្សំសំរាប់ស៊ីស្លា --(មៀច ប៉ុណ្ណ ) ៨៤
១៣-អំពីក្បុង --(មៀច ប៉ុណ្ណ ) ៩១
III. កំណត់ និង ប្រវត្តិការណ៍  
១៤-សិក្ខាសាលាអនុតំបន់ ស្ដីពី តួនាទីព្រះសង្ឃពុទ្ធសាសនិកក្នុងការងារ អប់រំបង្ការ និងថែទាំអ្នកជំងឺអេដស៍ ៩៦

អត្ថបទក្បាល ទី ៣ ឆ្នាំ ទី ៥៤ ខ្សែទី៣ ខែ កក្កដា - សីហា - កញ្ញា ព.ស. ២៥៤៤ គ.ស. ២០០០

A-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
១-តួនាទីពុទ្ធសាសនា សំរាប់សតវត្សទី ២១ --(ធម្មបណ្ឌិត ហ. មណីចិន្ដា )
២-ពុទ្ធគយា កន្លែងព្រះពុទ្ធបានត្រាស់ដឹង --(ឱម ខែម )
II. អក្សរសាស្ត្រទូទៅ និងអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ  
៣-បញ្ញវន្តកម្ពុជា --(បណ្ឌិត ឆយ យីហ៊ាង ) ១៥
៤-ស្មារតីខ្មែរ និង ព្រះពុទ្ធសាសនា --(អ្នកស្រីបណ្ឌិត ខ្លូត ធីតា ) ២៨
៥-សិលាចារឹកអកពួក k 1051 និងរាជ្យព្រះបាទហស៌វរ្ម័នទី ១ --(វង់ សុធារ៉ា ) ៣៧
៦-វិហារ « អដ្ឋរស្ស » និង ប្រស្នា « ៣ខ » របស់ស្ដេចស្រុកចិន --(ឱម ខែម ) ៤៨
៧-អំពី « ស្ត្រីភាព» --(ឱម ខែម ) ៥៣
៨-សំណាបយោងដី --(ឆន ឈាន ) ៦១
៩-អំពីព្រះបាទធម្មិក (ក្បួនពុទ្ធទំនាយ ) --(ធន់ ហ៊ិន ) ៦៥
១០-អំពីការទាក់ដំរីរនាម --(មៀច ប៉ុណ្ណ ) ៧៥
១១-ឈ្នាងជិត កញ្ជើជិត --(មៀច ប៉ុណ្ណ ) ៨៩
III. កំណត់ និង ប្រវត្តិការណ៍  
១២-អនុសំវច្ឆរមហាសន្និបាតមន្ត្រីសង្ឃលើកទី ៩ ឆ្នាំ ២០០០ ៩១
១៣-សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការកើតឡើងវិញនៃ « ពុទ្ធិកសមាគមកម្ពុជរដ្ឋ » ៩៦

អត្ថបទ ក្បាល ទី ៤ ឆ្នាំ ទី ៥៤ ខ្សែទី៤ ខែ តុលា - វិច្ឆិកា - ធ្នូ ព.ស. ២៥៤៤ គ.ស. ២០០០

A-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
១-ទុក្ខកើតព្រោះអញ --(ភិក្ខុ ងិន ភេន ឥន្ទប្បញ្ញោ )
II. អក្សរសាស្ត្រទូទៅ និង អក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ  
២-គុណកថា --(ព្រឹទ្ធាចារ្យ ឆេង ផុន) ១៥
៣-សាកលភាវូបនិយកម្ម និង ដំណើរវប្បធម៌ខ្មែរ --(បណ្ឌិត ឆយ យីហ៊ាង ) ១៨
៤-ស្មារតីខ្មែរ និង ព្រះពុទ្ធសាសនា (ត) --(អ្នកស្រី បណ្ឌិត ខ្លូត ធីតា ) ៣៧
៥-សិលាចារឹក --(វង់ សុធារ៉ា ) ៤៧
-ព្រះវិស្ណុ --(ធន់ ហ៊ិន ) ៦០
៧-រឿងសសបណ្ឌិត និងពួកចាំសីល --(ឱម ខែម ) ៦៦
៨-នាយកធម៌ ៦ យ៉ាង --(ភិក្ខុ សាយ សុខហេង ) ៧១
៩-បោះបាយបិណ្ឌ --(មៀច ប៉ុណ្ណ ) ៧៤
១០-ក្ដួច និងជីវិតរស់នៅរបស់ប្រជាជនខ្មែរ --(ចិន ទីរិទ្ធី និង នួន សោភ័ណ ) ៧៦
១១-អំពីជនជាតិកួយ --(មៀច ប៉ុណ្ណ ) ៨៦
III. កំណត់ និង ប្រវត្ដិការណ៍  
១២-សេចក្ដីសម្រេចស្ដីពីការបែងចែកភារកិច្ចជូនថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងធម្មការ និង សាសនា ៩៤
១៣-សេចក្ដីសម្រេចស្ដីពីការតែងតាំងនិពន្ធនាយកទស្សនាវដ្ដីកម្ពុជសុរិយា ៩៧
IV. ទំព័រមិត្តអ្នកអាន  
១៤-មិត្តអ្នកអានជាទីមេត្រី ៩៩

Flag Counter

https://www.hulusungaiselatankab.go.id/slot+gacor+thailand/