គ.ស ១៩៩៧

មាតិកាអត្ថបទ ឆ្នាំទី ៥១ លេខ ១ ខែមករា កុម្ភៈ មិនា ព.ស ២៥៤០ គ.ស ១៩៩៧

A-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
ផ្នែកសាសនា  
I. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
១-ពុទ្ធសាសនា និងសន្តិភាព --(ឥន្ទបញ្ញេ ភិក្ខុ ហ. មណីចិន្ដា)
២-ពុទ្ធឱវាទ --(ឱម ខែម) ១៩
II. អក្សរសាស្ត្រទូទៅ  
៣-អំពីផែនដី ឬ ធរណី --(ឈន អៀម) ២៨
៤-ឋានន្ដរនាម សម័យអង្គរ --(បណ្ឌិត្យ ឡុង សៀម) ៤១
៥-បញ្ហានៃសិលាចារឹក សម័យមុនអង្គរ --វង់ សុធារ៉ា ៤៨
៦-ការសិក្សាសម័យថ្មី --(មៀច ប៉ុណ្ណ) ៧៦
៧-បទ ក ខ --(ធន់ ហ៊ិន) ៨៣
៨-សាស្ដ្រាក្រឹត្យក្រម --(មៀច ប៉ុណ្ណ) ៨៨
៩-ចម្រៀងឆ្លើយឆ្លង --(ធន់ ហ៊ិន) ៩៣
១០-បុណ្យទា្វទសមាស --(មៀច ប៉ុណ្ណ) ៩៩
១១-អនុស្សរណោវាទ (សម្ដេច ជូ ណាត) ១០២
១២-លទ្ធផលនៃចម្លើយ "ប្រស្នាកំណាព្យ". ១០៣
១៣-កិច្ចថ្លែងអំណរគុណចំពោះ ញោម វណ្ណ ស៊ុនហេង ១០៨
១៤-ចម្លើយកំណាព្យប្រស្នា --(វណ្ណ ស៊ុនហេង) ១០៩
១៥-កំណាព្យប្រស្នា --(វណ្ណ ស៊ុនហេង) ១១១
III. កំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
១៦-សេចក្ដីរាយការណ៍ស្ដីពី ការងាររបស់ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ១១២

មាតិកាអត្ថបទ ឆ្នាំទី ៥១ លេខ ២ ខែមេសា ឧសភា មិថុនា ព.ស ២៥៤០ គ.ស ១៩៩៧

A-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
ផ្នែកសាសនា  
I. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
១-ហីនយានពុទ្ធសាសនាហីនយាន" --(ឈន អៀម)
២-ឱវាទចុងក្រោយរបស់ព្រះពុទ្ធ --(ឱម ខែម) ១០
II. អក្សរសាស្ដ្រទូទៅ  
៣-ទំរង់ខាងវេយ្យាករណ៍ នៃនរនាម --(បណ្ឌិត្យ ឡុង សៀម) ១៦
៤-អំពីលទ្ធិហិណ្ឌូ --(ឈន អៀម) ៣៥
៥-ពាក្យបណ្ដាំបរិវាស័ព្ទក្នុងភាសាអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ --(បណ្ឌិត ឡុង សៀម) ៤៦
៦-សូរ្យគ្រាស ចន្ទគ្រាស --(ឈន អៀម) ៧៣
៧-បញ្ហានៃសិលាចារឹក សម័យមុនអង្គរ តចប់ --(វង់ សុធារ៉ា...) ៨០
៨-អំពីល័ក្ដខ្មែរ --(មៀច ប៉ុណ្ណ) ៩៥
៩-ទំនៀមទម្លាប់ និងរឿងទាក់ទងភ្នំក្រោម --(វង់ សុធារ៉ា) ៩៩
១០-បទអក្សរលូន --(ធន់ ហ៊ិន) ១១០
១១-សាស្ត្រាក្រមច្បាប់ --(វត្ដកំពង់សំបូរ) ១១៣
១២-សិល្ប៍ចម្រៀងចាប៉ី --(មៀច ប៉ុណ្ណ) ១២២
III. កំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
១៣-ពិធីទទួលសៀវភៅពីមូលនិធិជប៉ុន សំរាប់មជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ីនៅពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ១២៥
១៤-ប្រស្នា  

មាតិកាអត្ថបទ ឆ្នាំទី ៥១ លេខ ៣ ខែកក្កដា សីហា កញ្ញា ព.ស ២៥៤១ គ.ស ១៩៩៧

A-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
ផ្នែកសាសនា  
I. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
១-ធម៌គ្រឹះនៃព្រះពុទ្ធសាសនា --(ឈន អៀម)
២-សីល ១០ សំរាប់គ្រហស្ថ --(ឱម ខែម) ២៤
II. អក្សរសាស្ដ្រទូទៅ  
៣-ពាក្យរណ្ដំបរិវារស័ព្ទក្នុងភាសាអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ --(ឡុង សៀម) ៣៨
៤-សិលាចារឹកថ្មីមួយ នៅស្រុកព្រៃកប្បាស --(វង់ សុធារ៉ា) ៤៤
៥-វិស័យឧត្ដមសិក្សា និងកិច្ចអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច --(នេត បារ៉ុម) ៦១
៦-សុខភាពជាលាភដ៏ពិសិដ្ឋ --(ឱម ខែម . ម៉ែន ប្រាង) ៨៣
៧-ការចិញ្ចឹមនាង --(មៀច ប៉ុណ្ណ) ៩១
៨-បទអក្សរសង្វាស --(ធន់ ហ៊ិន) ១០៤
៩-ថ្មចំណាស់មានតម្លៃ --(ខៀវ បញ្ញាវុឌ្ឍ) ១០៨
III. កំណត់ និង ប្រវត្ដិការណ៍  
១០-រចនាសម្ពន្ធគ្រប់គ្រងគណៈសង្ឃ --(ម៉ី យុំា) ១១០

មាតិកាអត្ថបទ ឆ្នាំទី ៥១ លេខ ៤ ខែតុលា វិច្ឆិកា ធ្នូ ព.ស ២៥៤១ គ.ស ១៩៩៧

A-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
ផ្នែកសាសនា  
I. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
១-ធម៌គ្រឹះនៃពុទ្ធសាសនា ត --(ឈន អៀម)
២-វជ្ជទស្សនកថា --(គង់ វេទ) ២៦
II. អក្សរសាស្ដ្រទូទៅ  
៣-វចនស័ព្ទវិទ្យា នៃភាសាខ្មែរបច្ចុប្បន្ន --(ឡុង សៀម) ៣៦
៤-ប្រវត្ដិតាត្រសក់ផ្អែម --(វង់ សុធារ៉ា) ៥៣
៥-អំពីទង់ ៖ ទង់ពុទ្ធសាសនា និងទង់ជាតិ --(ឈន អៀម) ៦៧
៦-រឿងក្អែកនិង សំពោច --(សុត្ដន្ដប្រីជា ឥន្ទ) ៧៦
៧-ល្បិចចៅក្រម --(ជួន ណាត) ៧៩
៨-បទថយក្រោយ --(ធន់ ហ៊ិន) ៨២
៩-វាចាឈើប៉ីដងវែង --(ខៀវ បញ្ញាវុឌ្ឍ) ៨៦
១០-ដើមជ្រៃ --(ខៀវ ញ្ញាវុឌ្ឍ) ៨៨
១១-ចម្លើយកំណាព្យប្រស្នា --(វណ្ណ ស៊ុនហេង) ៩០
១២-កំណាព្យប្រស្នា ៩២
III. កំណត់ និង ប្រវត្ដិការណ៍  
១៣-រចនាសម្ពន្ធគ្រប់គ្រងគណៈសង្ឃ តចប់ --(ម៉ី យាំ) ៩៣
១៤-សិក្ខាសាលាតំបន់ ស្ដីពី " ដំណើរឆ្ពោះទៅរកអភិសមាចារបរិដ្ឋានក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍" ១០០
១៥-អរិយសច្ចៈបួន ភាគទី១  

គ.ស ១៩៩៩

អត្ថបទក្បាល ទី ១ ឆ្នាំ ទី ៥៣ ខ្សែទី១ ខែ មករា - កុម្ភៈ - មីនា ព.ស. ២៥៤២ គ.ស ១៩៩៩

D-បញ្ជីរឿង  
I. អត្ថបទរដ្ឋបាល  
១-សេចក្ដីសំរេចស្ដីពីការបែងចែកភារកិច្ចថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង
II.អក្សរសាស្ត្រពុទ្ធសាសនា  
២-សុខោបាយកថា --(ព្រះអាចារ្យ ទូច ឡេង )
III. អក្សរសាស្ត្រទូទៅ  
៣-តួនាទីរបស់ពុទ្ធសាសនា នៃកម្ពុជា --(ឱម ខែម ) ១២
៤-អ្វីជា KHMEROLOGY ? --(ពៅ សាវរស ) ២៧
៥-សិលាប្រាសាទចក និង ព្រះបាទជយវម៌្មទី ៣ --(ហម ឆាយលី ) ៤៤
៦-បច្ឆាមរណនាម និង នាមព្រះមហាក្សត្រខ្មែរ នៅសម័យអង្គរ តាមសិលាចារឹក --(វង់ សុធារ៉ា ) ៥៥
៧-រឿងព្រះមហាសុបក្សីតាបស --(ធន់ ហ៊ិន ) ៦៩
៨-ប្រវត្តិក្រុងពាលី --(អាំ ឆន ) ៩៤
IV.កំណត់ និង ប្រវត្ដិការណ៍  
៩-សេចក្ដីប្រកាសរួមរបស់សិក្ខាសាលាស្ដីពី «ការលើកកំពស់ការប្រតិបត្តិពុទ្ធសាសនា» នៅខេត្តស្វាយរៀង ១០០
១០-ទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូ WCRP ១០៤
១១-ពិធីប្រគល់សៀវភៅ នៅខេត្តកំពង់ធំ ១០៧

អត្ថបទ ក្បាល ទី ២ ឆ្នាំ ទី ៥៣ ខ្សែទី២ ខែ មេសា-ឧសភា-មិថុនា ព.ស. ២៥៤៣ គ.ស ១៩៩៩

A-គំរប  
D-មាតិកាអត្ថបទ  
I. អត្ថបទរដ្ឋបាល  
១-ប្រកាសស្ដីពីការបង្កើតគណៈកម្មការពិនិត្យ និងវាយតម្លៃដំឡើងថ្នាក់បុគ្គលិក មន្ត្រីរាជការ
២-លិខិតថ្លែងអំណរគុណចំពោះព្រះតេជព្រះគុណ ហ្សិនដូ ម៉ាតស៊ូណាហ្គា(Zendo Matsunaga)
II. អក្សរសាស្ត្រពុទ្ធសាសនា  
៣-ធម្មនុញ្ញ នៃ ពុទ្ធសាសនា --(ឱម ខែម )
៤-ម៉េចក៏ចាំបួស ម៉េចក៏ចាំសឹក --(ផល ទិត ) ២១
III. អក្សរសាស្ត្រទូទៅ  
៥-អ្វីជា Khmerology ? (ត. ចប់ ) --(ពៅ សាវរស ) ៣៦
៦-សិលាចារឹករកឃើញថ្មី នាឆ្នាំ ១០១៤ --(ឡុង សៀម ) ៤៦
៧-រឿងព្រះមហាសុបក្សីតាបស (ត- ចប់ ) --(ធន់ ហ៊ិន ) ៥៤
៨-អ្នករៀនដើម្បីជាតិ (កស ៣៤/១៩៦២/២) ៦៣
៩-ល្បែងអង្គញ់ និង ចម្រៀងបោះអង្គញ់ --(គង់ វេទ ) ៦៦
១០-ល្បើកកក្រើនជាតិ (កស ៣៤/១៩៦២/២) ៧៣
IV. កំណត់ និង ប្រវត្ដិការណ៍  
១១-ពិធីទទួលសៀវភៅបោះពុម្ពឆ្នាំ ១៩៩៩ ៧៥

អត្ថបទ ក្បាល ទី ៣ ឆ្នាំ ទី ៥៣ ខ្សែទី៣ ខែ កក្កដា - សីហា - កញ្ញា ព.ស ២៥៤៣ គ.ស ១៩៩៩

A-គំរប  
D-មាតិកាអត្ថបទ  
I. អត្ថបទរដ្ឋបាល  
១-សារលិខិតថ្លែងអំណរព្រះករុណាទិគុណ
II. អក្សរសាស្ត្រពុទ្ធសាសនា  
២-តម្លៃសាមគ្គី និង ផលអាក្រក់នៃការបែកសាមគ្គី --(ឱម ខែម )
៣-សេចក្ដីបរិសុទ្ធនៅត្រង់ណា --(ឱម ខែម ) ១៨
III. អក្សរសាស្ត្រទូទៅ  
៤-ការបកស្រាយបំភ្លឺបញ្ហាមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យធម្មការ និង កិច្ចការសាសនា (រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងធម្មការ ) ២៦
៥-សិលាចារឹកតាព្រហ្ម k 39 ខេត្ត តាកែវ --(វង់ សុធារ៉ា ) ៣៧
៦-ក្រមុំព្រហ្មចារី --(ផល ទិត ) ៤៨
៧-លក្ខណៈរបស់បុរសស្រ្តី --(ព្រួច ភុំ ) ៥២
៨-ចាស់ទុំវិលក្បុង --(មៀច ប៉ុណ្ណ ) ៥៦
IV. កំណត់ និង ប្រវត្ដិការណ៍  
៩-អនុសំវច្ឆរមហាសន្និបាតមន្ត្រីសង្ឃលើកទី ៨ ៦០
១០-សុន្ទរកថាស្វាគមន៍ របស់ឯកឧត្ដម រដ្ឋមន្ត្រី ជា សាវឿន ៦៧
១១-សុន្ទរកថា សម្ដេច ជា ស៊ីម ក្នុងមហាសន្និបាតមន្ត្រីសង្ឃ ៧២
១២-សេចក្ដីថ្លែងយោបល់របស់ឯកឧត្ដមរដ្ឋមន្ត្រី ជា សាវឿន ក្នុងសម័យប្រជុំពេញអង្គ ស្ដីពីស្ថានភាពពុទ្ធសាសនា ៧៨
១៣-សង្ឃប្រកាសរួម របស់ មហាសន្និបាតមន្ត្រីសង្ឃលើកទី ៨ ៨៩

អត្ថបទ ក្បាល ទី ៤ ឆ្នាំ ទី ៥៣ ខ្សែទី៤ ខែ តុលា - វិច្ឆិកា - ធ្នូ ព.ស. ២៥៤៣ គ.ស ១៩៩៩

A-គំរប  
D-មាតិកាអត្ថបទ  
I. អត្ថបទរដ្ឋបាល  
១-ប្រកាសស្ដីពីការផ្ទេរភារកិច្ច និង ការតែងតាំងមន្ត្រីរាជការ
២-សេចក្ដីសំរេច
II. អក្សរសាស្ត្រពុទ្ធសាសនា  
៣-ពុទ្ធសាសនា និង អរិយធម៌ --(ឱម ខែម )
៤-សន្តិភាពក្រោមពន្លឺ និង ម្លប់ នៃពុទ្ធសាសនា --(ឱម ខែម ) ១០
III. អក្សរសាស្ត្រទូទៅ  
៥-សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជ ជួន ណាត ជាអ្នកប្រាជ្ញកើតពីសង្គមខ្មែរដ៏បរិសុទ្ធ --(ឱម ខែម ) ១៦
៦-សិលាចារឹកថ្មី ka 77 នៅភូមិណាផាង (ថៃ ) និង សិលាចារឹកបន្ទាយទ័ព ka 67 នៅថ្មពួក (វង់ សុធារ៉ា) ២២
៧-ប្រវត្តិនៃការបង្ហើរខ្លែង « ឯក » --(អ៊ុក សៅបុល ) ៣២
៨-អំពីពុទ្ធទំនាយ --(ធន់ ហ៊ិន ) ៣៨
៩-វប្បធម៌សន្តិភាព --(គង្គ ប៊ុនឈឿន) ៧៧
១០-ញញឹមសន្តិភាព --(គង្គ ប៊ុនឈឿន ) ៧៩
IV. កំណត់ និង ប្រវត្ដិការណ៍  
១១-ពិធីបុណ្យខួប ៣០ ឆ្នាំ នៃការសោយព្រះទិវង្គត សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជ ជួន ណាត ៨១
១២-សាស្ត្រាថ្ងៃសុក្រ  
១៣-អំពីព្រះបាទធម្មិក  

គ.ស ១៩៩៨

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៥២ ខ្សែទី១ ខែ មករា កុម្ភៈ មីនា ព.ស ២៥៤១ គ.ស ១៩៩៨

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៥២ ខែ មករា កុម្ភៈ មីនា លេខ ១ – ១៩៩៨  
C-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៥២ ខែ មករា កុម្ភៈ មីនា លេខ ១ - ១៩៩៨ (a)  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៥២ ខែ មករា កុម្ភៈ មីនា លេខ ១ - ១៩៩៨  
I. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
១-ធម៌គ្រឹះនៃពុទ្ធសាសនា ត --(ឈន អៀម)
II. អក្សរសាស្ដ្រទូទៅ  
២-វចនស័ព្ទវិទ្យា នៃភាសាខ្មែរបច្ចុប្បន្ន ត --(ឡុង សៀម) ២៣
៣-មតិបញ្ញត្តិអំពីរដ្ឋ និង រាជសម្បត្តិ --(ឈន អៀម) ៤៥
៤-ពុទ្ធិដ៍កំពូល --(ព្រះតេជព្រះគុណ គិយូសេ សែនអ៊ិនជោស) ៧៩
៥-ប្រាសាទបឹងមាលា --(ខៀវ បញ្ញាវុឌ្ឍ) ៩៨
៦-ទំនួញត្បាល់កិន --(មៀច ប៉ុណ្ណ) ១០០
III. កំណត់ និង ប្រវត្ដិការណ៍  
៧-ត្រា និងផ្លិតមន្ត្រីសង្ឃ --(ម៉ី យ៉ាំ) ១០៣
៨-ពិធីទទួលសៀវភៅ ១៩៩៧ ពីអង្គការ WCR ១១១
៩-និវេទកថា  
១០-សេចក្ដីកែតម្រូវ  

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៥២ ខ្សែទី២ ខែ មេសា ឧសភា មិថុនា ព.ស ២៥៤១ គ.ស ១៩៩៨

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៥២ ខែ មេសា ឧសភា មិថុនា លេខ ២ – ១៩៩៨  
C-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៥២ ខែ មេសា ឧសភា មិថុនា លេខ ២ - ១៩៩៨ (a)  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៥២ ខែ មេសា ឧសភា មិថុនា លេខ ២ - ១៩៩៨  
I. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
១-ធម៌គ្រឹះនៃពុទ្ធសាសនា ត --(ឈន អៀម)
២-ព្រះពុទ្ធសាសនា គឺជាគ្រឹះនៃការប្រតិបត្តិសំរាប់ការរស់នៅទាំងអស់គ្នា --(សម្ដេចព្រះមហាឃោសានន្ទ) ២៦
II. អក្សរសាស្ដ្រទូទៅ  
៣-វចនស័ព្ទវិទ្យា នៃភាសាខ្មែរបច្ចុប្បន្ន ត --(បណ្ឌិត ឡុង សៀម) ៣១
៤-សិលាចារឹក --(ហម ឆាយលី) ៤៩
៥-ព្រះពុទ្ធសាសនា និង សង្គម --(សុខ សេង ) ៦២
៦-អំពីធ្លះ --(មៀច ប៉ុណ្ណ) ៦៩
៧-សេវនាសេវនតា ការគួរសេពគប់ និង មិនគួរសេពគប់ ៧២
៨-បទគោព័ទ្ធស្ទឹង --(ធន់ ហ៊ិន) ៧៦
៩-រឿងចៅល្ងង់សព្វជាតិ --(ធន់ ហ៊ិន) ៧៨
១០-មើលបន្ទាយស្រី --(ខៀវ បញ្ញាវុឌ្ឍ) ៨២
១១-អំពីក្រ ៥យ៉ាង --(សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជ ជួន ណាត) ៨៤
១២-អបាយមុខ --(សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជ ជួន ណាត) ៨៧
III. កំណត់ និង ប្រវត្ដិការណ៍  
១៣-ពិធីសម្ពោធអគារពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៨៩
១៤-សំណង់អគារពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៩៥
១៥-ត្រូវកសាងអោយបាននូវសាមគ្គីភាពក្នុងជួរពុទ្ធសាសនិក ៩៨
១៦-សេចក្ដីអំពាវនាវរបស់អនុសំវច្ឆរមហាសន្និបាតមន្ត្រីសង្ឃ លើកទី ៧ ១០២
១៧-មន្ត្រីសង្ឃទីរាជាគណៈនៃគណៈមហានិកាយ ១០៦

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៥២ ខ្សែទី៣ ខែ កក្កដា សីហា កញ្ញា ព.ស ២៥៤១ គ.ស ១៩៩៨

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៥២ ខែកក្កដា - សីហា - កញ្ញា លេខ ៣ - ១៩៩៨  
C-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៥២ ខែកក្កដា - សីហា - កញ្ញា លេខ ៣ - ១៩៩៨ (a)  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៥២ ខែកក្កដា - សីហា - កញ្ញា លេខ ៣ - ១៩៩៨  
I. អត្ថបទរដ្ឋបាល  
១-សេចក្ដីសំរេចស្ដីពីការបង្កើតគណៈកម្មការរៀបរៀងមាតិកានុក្រមព្រះត្រៃបិដក
II. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
២-ធម៌គ្រឹះនៃពុទ្ធសាសនា ត --(ឈន អៀម)
៣-ជំនួយស្មារតី : ពុទ្ធសាសនា និងការអប់រំសង្គម --( អាំ-ឆន) ៣២
III. អក្សរសាស្ដ្រទូទៅ  
៤-វចនស័ព្ទវិទ្យានៃភាសាខ្មែរបច្ចុប្បន្ន តចប់ -- (បណ្ឌិត ឡុង សៀម) ៣៧
៥-កតញ្ញូតា --(ភាវៈនៃអ្នកដឹងគុណ) ៥៩
៦-ទេវទត្ត គឺអ្នកណា ? ៦៣
៧-សំដែងពីកិច្ចវត្ត ត្រង់អន្លើខ្លះ ចំពោះបព្វជិតពុទ្ធសាសនិក ៦៦
៨-វិធីស្ដីការរបស់រាងកាយ ៦៩
៩-ឯកសារ ៖ កំណើតមនុស្សជាតិ ៧៥
១០-រឿង ក្អែក និង មៀម ពស់ និង ស្កា ខ្លាឃ្មុំ និង ដើមពង្រ ៨៦
IV. កំណត់ នឹង ប្រវត្ដិការណ៍  
១១-សុន្ទរកថារបស់សម្ដេចព្រះមហាឃោសនៈ ក្នុងឱកាសទទួលរង្វាន់សន្តិភាព នៅទីក្រុងតូក្យូ ៩៧
១២-ក្នុងឱកាសសាំប៉ូសយោម នៅទីក្រុងតូក្យូ ១០៣
១៣-និវេទកថា  

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៥២ ខ្សែទី៤ ខែ តុលា វិច្ឆិកា ធ្នូ ព.ស ២៥៤១ គ.ស ១៩៩៨

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៥២ ខែតុលា - វិច្ឆិកា - ធ្នូ - លេខ ៤ - ១៩៩៨  
C-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៥២ ខែតុលា - វិច្ឆិកា - ធ្នូ - លេខ ៤ - ១៩៩៨ (a)  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៥២ ខែតុលា - វិច្ឆិកា - ធ្នូ - លេខ ៤ - ១៩៩៨  
I. អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធសាសនា  
១-ធម៌គ្រឹះនៃពុទ្ធសាសនា ត --(ឈន អៀម)
II. អក្សរសាស្ដ្រទូទៅ  
២-ព្រះត្រៃបិដកជាគ្រូអាចារ្យដ៍ប្រសើរបំផុតរបស់យើង --(ឱម ខែម) ៣៩
៣-ព្រះធម៌ធនិច្ចា --(ពីកម្ពុជសុរិយា ១៩៦៧) ៤៦
៤-រឿងរើសកូនប្រសារ --(ធន់ ហ៊ិន) ៥៤
៥-តម្លង់៧ សន្ដាន --(ពីកម្ពុជសុរិយា ១៩៦៧) ៦៣
៦-ក្បាលដំរីស្រុក និង ក្បាលដំរីព្រៃ --(ធន់ ហ៊ិន) ៦៦
៧-បទរលកខ្ទប់ច្រាំង --(ធន់ ហ៊ិន) ៦៩
៨-ក្រៀលដៀលក្រួច --(វណ្ណ ស៊ុនហេង) ៧១
៩-វប្បធម៌សន្តិភាព --(ខឹម សោភ័ណ) ៧៣
១០-ចម្លើយកំណាព្យប្រសា --(វណ្ណ ស៊ុនហេង) ៨០
III. កំណត់ និង ប្រវត្ដិការណ៍  
១១-កិច្ចប្រជុំជាលក្ខណៈគ្រួសាររបស់មន្ត្រីសង្ឃជាន់ខ្ពស់ --(ឱម ខែម) ៨១
១២-សេចក្ដីប្រកាសរួមនៃកិច្ចប្រជុំពេញអង្គមន្ត្រីសង្ឃជាន់ខ្ពស់ ៨៥
១៣-សន្លឹកប្រាប់ពាក្យខុស - ត្រូវ  
១៤-និវេទកថា  

គ.ស ១៩៦៩

អត្ថបទ ទី ៥ ឆ្នាំទី ៤១ ខែ ឧសភា ព.ស ២៥១៣ គ.ស ១៩៦៩

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៤១ ខែឧសភា លេខ ៥ – ១៩៦៩  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៤១ ខែឧសភា លេខ ៥ - ១៩៦៩  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-សេចក្ដីក្លាហាន --សហ. ផេង ជ្រីវ...រៀបរៀង ៤៦៧
២-រឿងសុតនបណ្ឌិត --សហ. ហេង សមអាន នាយទាហានរង កង យោពលខេមរភូមិន្ទ រៀបរៀង ៤៧៤
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត-ខ្មែរ--ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ ៤៨៩
៤-វប្បធម៌ មន-ខ្មែរ --សហ. ឌឹក គាម រៀបរៀង ៤៩៣
៥-រឿងសាមកុក(ត) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ៥១០
៦-រឿងគ្រោះថ្នាក់នាវាដោយខ្យល់ព្យុះ --សហជីវីនី ពេជ សល់ ប្រែ រៀបរៀង ៥២១
III. ផ្នែកកំណត់-ប្រវត្ដិការណ៍  
៧-ពិធីប្រគល់ព្រះត្រៃបិដក ខ្មែរ ជូនចំពោះមជ្ឈមណ្ឌលពុទ្ធសាសនា នៅ ក្រុង ហាលេ សាធារណរដ្ឋ ប្រជាធិបតេយ្យ អាល្លឺម៉ង់ ៥៣៩
៨-ពិធីនមស្ការសក្យមុនីចេតិយ ៥៤២
៩-សេចក្ដីអំពាវនាវ នៃវិទ្យាស្ថាន ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត ៥៥១

អត្ថបទ ទី ៦ ឆ្នាំទី ៤១ ខែ មិថុនា ព.ស ២៥១៣ គ.ស ១៩៦៩

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៤១ ខែមិថុនា លេខ ៦ - ១៩៦៩  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៤១ ខែមិថុនា លេខ ៦ - ១៩៦៩  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-អគ្គសាវគ្គជីវប្បវត្ដិ --លោក ហេង សម អានរៀបរៀង ៥៥៣
២-កម្លាំងនៃស្ដ្រី --លោក ប៊ូ ប៉ូរ រៀប រៀង ៥៨២
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត ខ្មែរ--ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ ៥៨៦
៤-របៀបរៀបចំខាងតុលាការ --ស.ហ. ហ៊ែ ល ស៊ុំផា រៀបរៀង ៥៩០
៥-រឿងសាមកុក(ត) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ៦០៩
៦-រឿងគ្រោះថ្នាក់នាវាដោយខ្យល់ព្យុះ --សហជីវីនី ពេជ សល់ ប្រែ រៀបរៀង. ៦១៩
៧-ការប្រយុទ្ធនិងមធ្យោបាយដោះស្រាយសេចក្ដីល្ងង់ --លោក រ៉ាយ ប៉ុក រៀបរៀង ៦៣០
៨-សិលាចារឹកព្រះគោ --ស.ហ ឌឹក គាម ស្រាវជ្រាវ ៦៣៦
III. ផ្នែកកំណត់-ប្រវត្ដិការណ៍  
៩-ប្រកាសប្រលងប្រជែង ទំនៀមទម្លាប់ សម្រាប់ឆមាស ទី ២ ឆ្នាំ ១៩៦៩ អំពីរឿង ចម្រៀង ប្រជាប្រិយ៍ និង ទោស និង ការផ្ដន្ទារបៀបបុរាណ ៥៣៩
១០-ឯកសារ ប្រវត្ដិភូមិនិងកោះនានា នៅខេត្តកោះកុង --ឧកញ៉ា ប្រសើរ លិខិត ម៉ែន ទន់ រៀបរៀង ៦៥៣

អត្ថបទ ទី ៧ ឆ្នាំទី ៤១ ខែ កក្កដា ព.ស ២៥១៣ គ.ស ១៩៦៩

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៤១ ខែកក្កដា លេខ ៧ - ១៩៦៩  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៤១ ខែ កក្កដា លេខ ៧ - ១៩៦៩  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-មជ្ឈិមសីល --លោក ប៊ូ ប៉ូ រៀបរៀង ៦៦៥
២-រឿងឧបគតិ និង មារ --លោក ញូង សឿង រៀប រៀង ៦៧៣
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-វិចារណកថា ៦៨៣
៤-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត--ខ្មែរព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ ៦៨៨
៥-រឿងសាមកុក(ត) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ៦៩១
៦-រឿងគ្រោះថ្នាក់នាវាដោយខ្យល់ព្យុះ --សហជីវីនី ពេជ សល់ ប្រែ រៀបរៀង. ៦៩៩
៧-ពាក្យកាព្យ រាត្រីចតុ មុខ --លោក ញូង សឿង រៀបរៀង ៧១០
៨-ឯកសារ ប្រវត្ដិភូមិនិងកោះនានា នៅខេត្តកោះកុង --ឧកញ៉ា ប្រសើរ លិខិត ម៉ែន ទន់ រៀបរៀង ៧១៦
៩-ប្រវត្ដិភូមិក្បា អ្នក ឬ ភូមិ ប្ល៉អង់ --លោក ហ៊ុន សាវី រៀបរៀង ៧៤៧
១០-ល្បើកអក --សហ. លី ធាមតេង ស្រាវជ្រាវ ៧៣៤
១១-សិលាចារឹកព្រះគោ --ស.ហ ឌឹក គាម ស្រាវជ្រាវ ៧៥១
III. ផ្នែកកំណត់-ប្រវត្ដិការណ៍  
១២-សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីលទ្ធផលនៃការប្រលងប្រជែង ទំនៀមទម្លាប់ សម្រាប់ឆមាស ទី ១ ឆ្នាំ ១៩៦៩ ៧៨៤

អត្ថបទ ទី ៨ ឆ្នាំទី ៤១ ខែ សីហា ព.ស ២៥១៣ គ.ស ១៩៦៩

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៤១ ខែសីហា លេខ ៨ - ១៩៦៩  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៤១ ខែ សីហា លេខ ៨ - ១៩៦៩  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-មហាសីល --លោក ប៊ូ ប៉ូ រៀបរៀង ៧៨៩
២-ទស្សនវិជ្ជាពុទ្ធសាសនា --ព្រះមហាវិរិយបណ្ឌិតោ ប៉ាង ខាត់ រៀប រៀង ៧៩៧
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត ខ្មែរ--ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ ៨១៤
៤-រឿងសាមកុក(ត) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ៨១៧
៥-រឿងគ្រោះថ្នាក់នាវាដោយខ្យល់ព្យុះ --សហជីវីនី ពេជ សល់ ប្រែ រៀបរៀង. ៨២៩
៦-ល្បើកអក --សហ. លី ធាមតេង ស្រាវជ្រាវ ៨៤៤
៧-ឯកសារ ប្រវត្ដិភូមិនិងកោះនានា នៅខេត្តកោះកុង --ឧកញ៉ា ប្រសើរ លិខិត ម៉ែន ទន់ រៀបរៀង ៨១៦
III. ផ្នែកកំណត់-ប្រវត្ដិការណ៍  
៨-ពិធីបូជាសព ព្រះសុមេវង្ស ប្រាជ្ញ ប៉ុល ៨៨៥
៩-សុន្ទរកថា ព្រះពុទ្ធវង្ស សេក នាង ថ្លែងក្នុង ឱកាស បូជាព្រះសព ព្រះសុមេធវង្ស ប្រាជ្ញ ប៉ុល នៅថ្ងៃទី ២៤ ខែ សីហា ឆ្នាំ ១៩៦៩ នៅឈាបនដ្ឋាន វត្ដឧណ្ណាលោម ក្រុង ភ្នំពេញ ៨៨៦
១០-ពិធីប្រគេនព្រះរាជអំណោយសម្ដេចឪ ថ្វាយចំពោះសម្ដេចព្រះពោធិវង្ស ៨៩៤

អត្ថបទ ទី ៩ ក្បាល ទី ៣ ឆ្នាំទី ៤១ ខែ កញ្ញា ព.ស ២៥១៣ គ.ស ១៩៦៩

A-ឆ្នាំទី 41 ខែ កញ្ញា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ទស្សនវិជ្ជាពុទ្ធសាសនា --ព្រះមហាវិរិយបណ្ឌិតោ ប៉ាង ខាត់ រៀប រៀង ៩០៣
២-អដ្ឋង្គិកមគ្គកថា --ភិក្ពុ លាប សារុន ហៅ ហន រៀបរៀង ៩១៦
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-វិចារណកថា --លោក ផេង ជ្រីវ រៀបរៀង ៩២៦
៤- វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត ខ្មែរ--ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ ៩៣៣
៥-រឿងសាមកុក(ត) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ៩៣៧
៦-រឿងគ្រោះថ្នាក់នាវាដោយខ្យល់ព្យុះ --សហជីវីនី ពេជ សល់ ប្រែ រៀបរៀង. ៩៤៥
៧-ទំនុកបុរាណខ្មែរ –សហ លី ធាមតេង ប្រមូលក្រង ៩៦៣
៨-ល្បើកអក --សហ លី ធាមតេង ស្រាវជ្រាវ ៩៧០
៩-វប្បធម៌សំស្ក្រឹត --ព្រះមហាវរិយបណ្ឌិតោ ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៩៨៧
១០-សប្បុរសធម៌ ពាក្យកាព្យ --លោក បាន តេង រៀបរៀង ១០០២
III. ផ្នែកកំណត់-ប្រវត្ដិការណ៍  
១១-ចុតហ្មាយនៃសហជីវិន ឌី ទូច រដ្ឋលេខាធិការក្រសួង មហាផ្ទៃ ទទួល ភារៈក្រសួងធម្មការ និង សាសនសិក្សា ១០១៣
១២-រូបថត --សម្ដេចព្រះមហាសុមេធាធិបតី ជោតញ្ញាណោ  

អត្ថបទ ទី ១០ ក្បាល ទី ៣ ឆ្នាំទី ៤១ ខែ តុលា ព.ស ២៥១៣ គ.ស ១៩៦៩

A-ឆ្នាំទី 41 ខែ តុលា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ទស្សនវិជ្ជាពុទ្ធសាសនា --ព្រះមហាវិរិយបណ្ឌិតោ ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ១០១៧
២-រឿងបណ្ឌិតសាមណេរ --លោក ប៊ូ ប៉ូ ប្រែ រៀបរៀង ១០៣០
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-វិចារណកថា ការផ្លាស់ប្ដូរប្រពៃណីក្នុងរឿងរកគូស្រករ --លោក ផេង ជ្រីវ រៀបរៀង ១០៥៨
៤-ចម្រៀង បញ្ចសិខគន្ធព្វទេវបុត្រ --លោក ញ៉ូង សឿង រៀបរៀង ១០៦៥
៥-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត ខ្មែរ--ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ ១០៧៤
៦-រឿងសាមកុក(ត) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ១០៧៨
៧-រឿងគ្រោះថ្នាក់នាវាដោយខ្យល់ព្យុះ --សហជីវីនី ពេជ សល់ ប្រែ រៀបរៀង ១១០១
៨-កម្រងទំនុកបុរាណខ្មែរ --សហ.លី ធាមតេង ប្រមូលក្រង ១១២០
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
៩-ព្រះរាជជីវប្រវត្ដិ នៃសម្ដេចព្រះមហាសុមេធាធិបតី(ជួន ណាត)ព្រះសង្ឃរាជថ្នាក់ទី១នៃគណៈមហានិកា ១១២៧

អត្ថបទ ទី ១១ ក្បាល ទី ៣ ឆ្នាំទី ៤១ ខែ វិច្ឆិកា ព.ស ២៥១៣ គ.ស ១៩៦៩

A-ឆ្នាំទី 41 ខែ វិច្ឆិកា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ទស្សនវិជ្ជាពុទ្ធសាសនា --ព្រះមហាវិរិយបណ្ឌិតតោ ប៉ាង ខាត់ រៀប រៀង ១១៤៥
២-រឿងគាមណិចន្ទ --សហ.ផល ទិត រៀបរៀង ១១៥៧
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-វិចារណកថា --លោក ផេង ជ្រីវ រៀបរៀង ១២០៩
៤- វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត ខ្មែរ--ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ ១២១៦
៥-រឿងសាមកុក(ត) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ១២២០
៦-រឿងគ្រោះថ្នាក់នាវាដោយខ្យល់ព្យុះ --សហជីវីនី ពេជ សល់ ប្រែ រៀបរៀង. ១២៣៦
៧-ល្បើកអក --សហ. លី ធាមតេង ស្រាវជ្រាវ ១២៤៩
៨-វប្បធម៌សំស្ក្រឹត --ព្រះមហាវរិយបណ្ឌិតតោ ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង  
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
៩-ព្រះរាជក្រិត្យតែងតាំងសម្ដេចព្រះសុមេធាធិបតីសង្ឃនាយក ១២៦០

អត្ថបទ ទី ១២ ក្បាលទី ៣ ឆ្នាំទី ៤១ ខែ ធ្នូ ព.ស ២៥១៣ គ.ស ១៩៦៩

A-ឆ្នាំទី 41 ខែ ធ្នូ  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-រូបំ ជីវតិ មច្ឆានំ នាមគោត្ដំ ន ជីរត --សហ ផេង ជ្រីវ រៀបរៀង ១២៦៣
២-រឿងសុមនសាមណេរ --លោក ប៊ូ ប៉ូ រៀបរៀង ១២៦៧
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត ខ្មែរ--ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ ១២៩២
៤-រឿងសាមកុក(ត) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ១២៩៦
៥-ឯកសារ ៖ សត្វចិញ្ចឹម --សហ. ចាប រិត រៀបរៀង ១៣១៤
៦-រឿងគ្រោះថ្នាក់នាវាដោយខ្យល់ព្យុះ --សហជីវីនី ពេជ សល់ ប្រែ រៀបរៀង. ១៣៤២
៧-ប្រវត្ដិគ្រូក្មេង នៅ កំពង់ចាម --អ្នកស្រី ពេជ សល់ រៀបរៀង ១៣៥៩
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
៨-ព្រះសង្ឃដីកា នៃសម្ដេចព្រះមហាសុមេធាធិបតីស្ដីពីការរួបរួមសាមគ្គី ១៣៦៧
៩-បុគ្គលិកវិជ្ជាឋានពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ចូលក្រាបបង្គំគាល់ព្រះបរមសព នៃសម្ដេចសង្ឃរាជ ជោតញាណោ ជួន ណាត ១៣៧៥
១០-បញ្ជីអត្ថបទដែលបានចុះផ្សាយក្នុងកម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំ ១៩៦៩ ១៣៨៧

គ.ស ១៩៣៥

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៧ ខ្សែទី ១-២-៣ ព.ស ២៤៧៩ គ.ស ១៩៣៥

A-ព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជា  
D-បញ្ជីរឿង  
១- បុណ្យដង្ហែព្រះបរមសារីរិកធាតុនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ និងព្រះអរហន្តធាតុ ទៅដំកល់ក្នុងទីវត្តប្រាង្គណ៍ ( ឧដុង្គ ) កំពង់ស្ពឺ
២- រឿងបារ៍ឡាអាមនឹងយ៉ូសាហ្វាត៍ ឬរឿងព្រះពុទ្ធក្នុងគម្ពីររបស់សាសនាក្រេចៀង --ក្រមការ ជុំ ម៉ៅ ប្រែពីភាសា បារាំងមកជាភាសាខ្មែរ តាមសេចក្ដីកត់សំគាល់របស់លោក ឯដ ហ៊្វូកូ
៣- ដំណឹងខ្លះអំពីលោក ក. ហ. ម៉ូណូទ័រ កាលនៅធ្វើជារ៉េស៊ីដង់ក្នុងស្រុកខ្មែរនឹងរឿងគោញីដែលលោក រៀបរៀង ២៤
៤- សាសនប្រវត្តិ --ព្រះមហាពិទូរក្រសេមគន្ថរចនាបណ្ឌិត នៅព្រះរាជបណ្ណាល័យ រៀបរៀង ( តពីឆ្នាំទី ៦ ) ៣៩
៥- រឿងទំនៀមទំលាប់ខ្មែរ -១ ពិធីបន់សុំកូន ៥៦
៦- ពាក្យព្រេងប្រដៅ ក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទសម្ដេចព្រះហរិក្សរាមាឥស្សរាធិបតីព្រះអង្គដួង ដែលទ្រង់ត្រាស់បង្គាប់ ឲ្យអ្នកប្រាជ្ញរាជបណ្ឌិតចារិកទុក --ក្រមការ កង ជា នៅកំពង់ធំផ្ញើមក ៦៨
៧a- រឿងប្រាជ្ញាសំណាងផលទាំង ៣ អួតឫទ្ធិតែសព្វខ្លួន ៧១
៧b- រឿងស្រីក្ងោកមាស ៧៩
៨- បញ្ជីសៀវភៅដែលព្រះរាជបណ្ណាល័យបោះពុម្ពផ្សាយ  
រូបថត -ក្នុងវត្តព្រែកប្រណាក វេលាដែលក្បួនដង្ហែដល់ទៅមុខវត្តព្រែកប្រណាក គេនិមន្ត និមន្តព្រះកោដ្ឋ ទៅក្នុងព្រះវិហារ ដើម្បីឲ្យព្រះសង្ឃនឹងគ្រហស្ថ នមស្សការ
រូបក្រៅរឿង -ព្រះចេតិយធំ បញ្ចុះព្រះបរមសារីរិកធាតុព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ នៅពោធគយា ( ឥណ្ឌៀ ) ៥៦

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៧ ខ្សែទី ១-២-៣a ព.ស ២៤៧៩ គ.ស ១៩៣៥

A-ព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជា  
B-លេខ នឹង ព្រះរាជបណ្ណាល័យ  
D-បញ្ជីរឿង  
១- អំពីព្រះពុទ្ធរូបថ្មភក់១អង្គដែលទើបនឹងរកឃើញក្នុងដីនៅទីប្រាសាទបាយ័ន
២- អំពីរបៀបកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាគ្រប់ប្រទេស ដែលអ្នកដំណើរជាតិអង់គ្លេសម្នាក់បានអធិប្បាយក្នុង ទស្សនាវដ្ដី "មហាពោធិ"
៣- សាសនប្រវត្តិ --ព្រះមហាពិទូរក្រសេមគន្ថរចនបណ្ឌិតនៅព្រះរាជបណ្ណាល័យព្រះរាជបណ្ណាល័យ រៀបរៀង (ត)
៤- នីតិសាស្ត្រ ពាក្យកាព្យ --អាចារ្យ ហិម ក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដក រៀបរៀង ២៣
៥- វិជ្ជាគុណកថា កាព្យពាក្យ ៧ --ភិក្ខុ ឈិម ស៊ីម (សទ្ធម្ម បញ្ញា) ក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដកតែង ៣៧
៦- រឿងទំនៀមទំលាប់ខ្មែរ - វិធីរក្សាគភ៌ --ព្រះមហាពិទូរក្រសេម រៀបរៀង ៥៨
៧a- រឿងសត្វដង្កូវនឹងសត្វក្អែកដោះប្រស្នាគ្នា ៦៣
៧b- រឿងចាបពូកប្រឈ្លោះនឹងចាបក្បាលទំពែក ៦៧
៧c- រឿងបុរសចាក់ស្មុគ ៦៩
៨- ជូនដំណឹងដល់អ្នកមើលទស្សនាវដ្ដីកម្ពុជសុរិយា  
រូបថត -ព្រះពុទ្ធរូបនាគប្រក់ នៅប្រាសាទបាយ័ន

រូបក្រៅរឿង

៩- ព្រះស្តូបចេតិយ នៅសាន៌ាថ ជាកន្លែងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងព្រះធម្មចក្កប្បវត្តនសូត្រ

២១

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៧ ខ្សែទី ៤-៥-៦ ព.ស ២៤៧៩ គ.ស ១៩៣៥

A-ព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជា  
B-លេខនឹង logo  
D-បញ្ជីរឿង  
១- អំពីព្រះអង្គម្ចាស់ពេជ្ររត័ន៍ មកទតកិច្ចការរបស់ --ក្រុមពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ
២- អំពីទស្សនាការទីសាន៌ាថ ជាទីសំវេជស្ថានរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាស្រង់យកពីទស្សនាវដ្ដី "មហាពោធិ" ១១
៣- សេចក្ដីស្រង់ពីរាឍ្វលោកអាំងស្បកទ័រត្រួតសាលាបឋមវិជ្ជា ក្នុងខែត្រស្រុកត្រាំង អំពីសាលារៀន សម្រាប់ជាតិខ្មែរក្នុងខែត្រនេះ ១២
៤- សាសនប្រវត្តិ បរិច្ឆេទ ទី ៨ --ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម គន្ថរចនបណ្ឌិតនៅព្រះរាជបណ្ណាល័យរៀបរៀង ២១
៥- រឿងទំនៀមទំលាប់ខ្មែរ -វិធីសម្រាលកូន ៤៥
៦a- រឿងតាចាន់រំលាក --ឃុនអក្ខរា ឯក អធិប្បាយ ៥៣
៦b- រឿងប្លែកនៅស្រុកកំពង់ធំ កាលពីឆ្នាំ ១៩០៥ ៦៨
រូបប្ដិតពុម្ព -ព្រះអង្គម្ចាស់ពេជ្ររ័តន៍ ព្រមទាំងកុង្សីយ៍សេនាបតី នឹងនាហ្មឺនបារាំងសែស

រូបថតក្រៅរឿង

៧- ក្លោងទ្វារប្រាសាទបន្ទាយស្រីឆ្លាក់រឿងមហាភារត ១ កន្លែងអសុរបងប្អូនពីរនាក់ សុន្ទនឹងឧបសុន្ទ ច្បាំងគ្នា ដណ្ដើមនាងអប្សរឈ្មោះតិលោត្តមា

១៩

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៧ ខ្សែទី ៧ ព.ស ២៤៧៩ គ.ស ១៩៣៥

AA-កម្ពុជសុរិយា សៀវភៅទស្សនាវដ្ដី  
D-បញ្ជីរឿងខ្សែ៧  
១- បុណ្យសម្ពោធឆ្លងព្រះពុទ្ធរូបសិលា នៅទីក្រុងនគរធំ --ព្រះមហាពិទូរក្រសេម គន្ថរចនបណ្ឌិតនៅព្រះរាជ បណ្ណាល័យ រៀបរៀង
២- រឿងស្ដេចឧទយន ដកយកពីស្ដេចល្បង អំពីគុណាពវ្យនឹងព្រឹហត្កថា របស់លោក ហ្វេលិក្ស៍ឡាកូត --ក្រមការ ជុំ ម៉ៅ ប្រែពីភាសាបារាំងមកជាភាសាខ្មែរ ២៩
៣- សាសនប្រវត្តិ --ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម គន្ថរចនបណ្ឌិត នៅព្រះរាជបណ្ណាល័យរៀងរៀង (ត) ៤៧
៤- រឿងព្រេងខ្មែរ ដែលមិនទាន់បោះពុម្ពផ្សាយ :  
១- អំពីក្បួនដែលទេវតាសែកសោយ ៧១
២- អំពីប៉ុស្តកំពង់ធំ ៨១
៣- អំពីខ្មោចចូលដប ៨៣
-ព្រះរូបព្រះករុណា នឹងស្ដេចលាវ

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៧ ខ្សែទី ៨ ព.ស ២៤៧៩ គ.ស ១៩៣៥

D-បញ្ជីរឿង ខ្សែ៨  
១- បុណ្យរំលឹកដល់ថីរ័តន៍ ឆន --ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម គន្ថរចនបណ្ឌិត រៀបរៀង ៨៧
២- រឿងស្ដេច ឧទយន ដកយកពីសេចក្ដីល្បង អំពីគុណពវ្យ នឹងព្រឹហត្តថា របស់ លោកហ្វេលិក្ស៍ឡាកូត--ក្រមការ ជុំ ម៉ៅ ប្រែចេញពីភាសាបារាំងសែសមកជាភាសាខ្មែរ (ត) ៩៩
៣- សាសនប្រវត្តិ --ព្រះមហាពិទូរក្រសេម គន្ថរចនបណ្ឌិតនៅព្រះរាជបណ្ណាល័យរៀបរៀង(ត) ១១៧
រូបថត -រូបថត ថីរ័តន៍ ឆន ៩១

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៧ ខ្សែទី ៩ ព.ស ២៤៧៩ គ.ស ១៩៣៥

D-បញ្ជីរឿងខ្សែ៩  
១- បុណ្យបញ្ចុះសីមា នៅវត្តបឋមវានិការាម នៅទីកង់ឡឺរ៉ុឡង់ (ឆ្លូងលើ ) --ព្រះមហាហួត ក្រុមជំនុំប្រែ ព្រះត្រៃបិដក អធិប្បាយ ១៣៧
២- រឿងស្ដេច ឧទយន ដកយកពីសេចក្ដីល្បងអំពីគុណាពវ្យ នឹងព្រឹហត្តថា របស់ លោកហ្វេលិក្ស៍ឡាកូត--ក្រមការ ជុំ ម៉ៅ ប្រែចេញពីភាសាបារាំងសែសមកជាភាសាខ្មែរ (ត) ១៦៣
៣- សាសនប្រវត្តិ --ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម គន្ថរចនបណ្ឌិតនៅព្រះរាជបណ្ណាល័យ រៀបរៀង (ត) ១៧៧
៤- អធិប្បាយពីស្រុកភ្នង  
៥- បញ្ជីសៀវភៅដែលព្រះរាជបណ្ណាល័យបោះពុម្ពផ្សាយ ខ្សែ១  
រូបថតក្រៅរឿង -ផ្លូវចូលទៅទ្វារជ័យប្រាសាទអង្គរធំ រូបលេខ១ នឹងលេខ២ ១៣១- ១៣៣

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៧ ខ្សែទី ១០ ព.ស ២៤៧៩ គ.ស ១៩៣៥

D-បញ្ជីរឿងខ្សែ១០  
BB-កម្ពុជសុរិយា សៀវភៅទស្សនាវដ្ដីខ្សែ ១០, ១១, ១២  
១- រឿងស្ដេចឧទយន ដកពីសេចក្ដីល្បងអំពីគុណាព្យ នឹងព្រឹហត្តថា របស់លោកហ្វេលិក្ស ឡាកូត--ក្រមការ ជុំ ម៉ៅ ប្រែចេញពីភាសាបារាំងសែសមកជាភាសាខ្មែរ (ត)
២- សាសនប្រវត្តិ --ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម គន្ថរចនបណ្ឌិត នៅព្រះរាជបណ្ណាល័យរៀបរៀង (ត ) ១១
៣- សេចក្ដីកត់ហេតុព្រះអង្គម្ចាស់ សាវ៉ាង ទតមន្ទីរពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ នឹងលាពុទ្ធសាសន បណ្ឌិត្យទៅវិញ ១៩
៤- បុណ្យសម្ពោធឆ្លងសាលាបាឡីរង នៅវត្តសំបួរមាស ឃុំជើងក្រៀវ ស្រុករលាផ្អៀរ កំពង់ឆ្នាំង ៣១
៥- រឿងខ្មែរដែលមិនទាន់ចេញផ្សាយ គឺរឿងបុរស៣នាក់ ម្នាក់ជក់កញ្ឆា ម្នាក់ជក់អាភៀន ម្នាក់ផឹកស្រា ៤១
រូបប្ដិតពុម្ព -ព្រះរូបព្រះអង្គម្ចាស់ សាវ៉ាង នឹងក្រុមជំនុំខ្មែរ ១៧
-រូបព្រះសង្ឃ នឹងឧបាសកឧបាសិកា ក្នុងឱកាសសម្ពោធឆ្លងសាលាបាឡីរងនៅវត្តសំបួរ មាស (កំពង់ឆ្នាំង ) ២៩
រូបក្រៅរឿង -ប្រាសាទតាសោម ជ្រុងខាងឥសាណនៃគោបុរ ខាងលិច

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៧ ខ្សែទី ១១ ព.ស ២៤៧៩ គ.ស ១៩៣៥

D-បញ្ជីរឿងខ្សែ១១  
១- សេចក្ដីសរសើរគុណ លោកល្វី ហ្វីណូត៍ ៤៧
២- សាសនប្រវត្តិ --ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម រៀបរៀង (ត) ៥៩
៣- រឿងស្ដេចឧទយនៈ ដកយកពីសេចក្ដីល្បង អំពីគុណាពវ្យ នឹងព្រឹហត្តថា របស់លោកហ្វេលិក្ស៍ឡាកូត--ក្រមការជុំ ម៉ៅ ប្រែចេញពីភាសាបារាំងសែស មកជាភាសាខ្មែរ (ត) ៦៥
៤- សេចក្ដីកត់ហេតុរឿងប្រជុំ ជាកិត្តិយស នៅទ្រីតុង ខែត្រមាត់ជ្រូក ៧៣
៥- រឿងព្រេងខ្មែរដែលមិនទាន់ចេញផ្សាយ គឺរឿងខ្លាឃ្មុំ នឹងដើមពង្រ ៧៩
រូបថត -ព្រះរូបព្រះអង្គម្ចាស់ សាវ៉ាង នឹងរូបលោក ដេឡេគេ នៅទ្រីតុង ខែត្រមាត់ជ្រូក ៧១
-រូបលោកល្វី ហ្វីណូត៍ តាំងធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលដល់លោក នៅព្រះរាជបណ្ណាល័យ ៥១

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៧ ខ្សែទី ១២ ព.ស ២៤៧៩ គ.ស ១៩៣៥

D-បញ្ជីរឿងខ្សែ១២  
១- សេចក្ដីក្រាបបង្គំទូលព្រះករុណា សូមសាងវត្តកំប៉ាង នៅខែត្រ ពោធិសត្វជាថ្មីឡើងវិញ ៨៧
២- សម្ពោធឆ្លងសាលាបាឡីរង នៅឃុំគគីធំ ស្រុកកៀនស្វាយ ខែត្រកណ្ដាល ៩៥
៣- រឿងព្រះបាទឧទយន (ត) ១០៣
៤- សាសនប្រវត្តិ --ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម រៀបរៀង (ត) ១១១
៥- រឿងព្រេងខ្មែរដែលមិនទាន់បោះពុម្ពផ្សាយ គឺរឿង ក្អែក ១ ជាក្អែក១០ ១១៩
៦- រឿងព្រេងខ្មែរ រឿងសត្វព្រាប  
៧- បញ្ជីសៀវភៅដែលព្រះរាជបណ្ណាល័យបោះពុម្ពផ្សាយ  
រូបថតក្រៅរឿង -ប្រាសាទចៅសាយ ដែលសាងឧទ្ទិសដល់សាសនាព្រាហ្មណ៍ នៅក្រៅកំផែងអង្គរធំ ៨៥
-ប្រាសាទតាសោម នៅជ្រុងពាយព្យនៃគោបុរ ខាងលិច ១០១

Flag Counter

https://www.hulusungaiselatankab.go.id/slot+gacor+thailand/