គ.ស ១៩៣១-១៩៣២

អត្ថបទក្បាលទី១ ខ្សែទី ១ ឆ្នាំទី៤ ព.ស ២៤៧៣ គ.ស ១៩៣១-១៩៣២

B-ឆ្នាំគំរប់បួន ខ្សែ ១  
D-បញ្ជីររឿង  
១- មិលិន្ទបញ្ហា(តពីខ្សែ ១២ ឆ្នាំ ទី ៣) --ព្រះឧត្ដមមុនី អ៊ុម ស៊ូរ អាចារ្យនៅព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជាប្រែពីបាឡី
២- ប្រស្នាធម៌សត្វក្អែកនឹងដង្កូវ --ព្រះញាណបវរវិជ្ជា អែម ចាងហ្វាងសាលាបាឡីជាន់ខ្ពស់ ប្រែពីបាឡីគម្ពីរ បញ្ញាសជាតក ខ្សែ ១៥ ១៧
៣- លោកធម៌ ៨ ប្រការ --ព្រះសាសនសោភ័ណ ជួន ណាត ចាងហ្វាងរងសាលាបាឡីជាន់ខ្ពស់ ប្រែពីបាឡី ហើយចងជាពាក្យកាព្យ ៣១
៤- រឿងសត្វខ្លា ដកយកពីរឿងព្រេងខ្មែរក្នុងសៀវភៅ --លោក អេម៉ូនីញេ ៣៩

អត្ថបទក្បាលទី១ ខ្សែទី ២ ឆ្នាំទី៤ ព.ស ២៤៧៣ គ.ស ១៩៣១-១៩៣២

B-ឆ្នាំគំរប់បួន ខ្សែ ២  
D-បញ្ជីរឿង  
១- អំពីរូបព្រះអរិយមេត្រីនៅសារមន្ទីរក្រុងព្រៃនគរ --អ្នកស្រីការប៉ឺឡែស អធិប្បាយ
២- មិលិន្ទបញ្ហា --ព្រះឧត្ដមមុនី អ៊ុម ស៊ូរ អាចារ្យនៅព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជាប្រែពីបាឡី (ត)
៣-ប្រស្នាធម៌សត្តកណ្ដូបនឹងគ្រុឌ --ព្រះញាណបវរវិជ្ជា អែម ចាងហ្វាងសាលាបាឡីជាន់ខ្ពស់ ប្រែពីបាឡី គម្ពីរបញ្ញាសជាតក ២១
៤- រឿងបុរស ៣ អ្នកឈ្លោះគ្នា ដកយកពីរឿងព្រេងខ្មែរក្នុងសៀវភៅ --លោក អេម៉ូនីញ៉េ ៣៧
រូបព្រះអរិយមេត្រីពោធិសាតើ ក្នុងសារមន្ទីរក្រុងព្រៃនគរ

អត្ថបទក្បាលទី១ ខ្សែទី៣-៤-៥-៦ ឆ្នាំទី៤ ព.ស ២៤៧៣ គ.ស ១៩៣១-១៩៣២

B-ឆ្នាំគំរប់បួន ខ្សែ 3-4-5-6  
D-បញ្ជីរឿង  
១- រឿងមិលិន្ទបញ្ហា --ព្រះឧត្ដមមុនី អ៊ុម ស៊ូ អាចារ្យនៅព្រះរាជបណ្ណាល័យប្រែចេញពីបាឡីមកជាភាសា ខ្មែរ (ត)
២- វលាហជាតក --ព្រះឧត្ដមមុនី អ៊ុម ស៊ូ អាចារ្យព្រះរាជបណ្ណាល័យប្រែចេញពីបាឡីមកជាភាសាខ្មែរ ៦០
៣- រឿងសេះពលាហ លោកវិកទ័រគោរលូបេហ្វ៍ សមាជិកសាលាបារាំងសេសនៅចុងបូព៌ាប្រទេសហាណូយ រៀបរៀង --ក្រមការ ជុំ ម៉ៅ ជាអ្នកតែងសេចក្ដីក្នុងព្រះរាជបណ្ណាល័យប្រែពីភាសាបារាំងមកជាភាសាខ្មែរ ៧៥
៤- ប្រស្នាធម៌ ព្រះឥន្ទនឹងស្ដេចកោរព្យរាជ --ព្រះញាណបវរវិជ្ជា អែម ចាងហ្វាងសាលាបាឡីជាន់ខ្ពស់ ដក យកពីគម្ពីរបញ្ញាសជាតក ហើយប្រែចេញពីភាសាបាឡីមកជាភាសាខ្មែរ ៨៦
៥- ប្រស្នាធម៌ ព្រះឥន្ទទូលសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ --ព្រះញាណបវរវិជ្ជា ឯម ចាងហ្វាងសាលាបាឡីមកជា ភាសាខ្មែរ ១៣៤
៦- ច្បាប់ក្រមថ្មី ពាក្យកាព្យរបស់ --ព្រះភិរម្យភាសាអ៊ូហៅង៉ុយ ១៤៩
៧- ច្បាប់កិរកាលថ្មី ពាក្យកាព្យរបស់ --ព្រះភិរម្យភាសាអ៊ូហៅង៉ុយ ១៨១
- សេះពលាហនៅប្រាសាទនាគព័ន្ធ ៧៤
- រូបមនុស្សប្រតោងសេះពលាហ ១ ពួកនៅប្រាសាទនាគព័ន្ធ ៧៦
- រឿងសេះពលាហនៅក្បាច់ជញ្ជាំងប្រាសាទបាយ័ន ៨២

គ.ស ១៩៣២

អត្ថបទក្បាលទី២ ខ្សែទី៧-៨-៩-១០-១១-១២ ឆ្នាំទី៤ ព.ស ២៤៧៣ គ.ស១៩៣២

B_ខ្សែ៧ដល់ខ្សែ១២រួមគ្នា  
D_បញ្ជីររឿង  
១- រឿងមិលិន្ទបញ្ហា --ព្រះឧត្ដមមុនី អ៊ុម ស៊ូរ អាចារ្យនៅព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជាប្រែចេញពីបាឡីមក ជាភាសាខ្មែរ (ត)
២- អំពីសេះពលាហ តាមសំអាងរបស់លោក វិកទ័រកោលូបែហ្វ សមាជិកសាលាបារាំងសែសនៅចុងបូព៌ា ប្រទេស --ក្រមការ ជុំ ម៉ៅ ជាអ្នកតែងសេចក្ដី ក្នុងព្រះរាជបណ្ណាល័យប្រែជាភាសាខ្មែរ ( ត ចប់ ) ១១៣
៣- ឧប្បត្តិកថា, វិតក្កបញ្ហា នឹងមិលិន្ទបញ្ហា --ព្រះស្រីសម្មតិវង្ស (ឯម) ចាងហ្វាងសាលាបាឡីជាន់ខ្ពស់ ប្រែ ចេញពីបាឡីគម្ពីរលោកនយជាតកជាភាសាខ្មែរ ១២៤
៤- បាយាសិរាជញ្ញសូត្រ --ព្រះមហា នន្ទ វត្តប្រាង្គណ៍ (ឧដុង្គ-កំពង់ស្ពឺ) ប្រែពីបាឡីមកជាភាសាខ្មែរ ២១៤
៥- សុតធនុជាតក --ព្រះញាណវីរិយ ឡុង អាចារ្យសាលាបាឡីជាន់ខ្ពស់ ប្រែពីបាឡីគម្ពីរបញ្ញាសជាតកមកជា ភាសាខ្មែរ ២៨២
៦- រតនបជោតជាតក --ព្រះឧត្ដមមុនី (អ៊ុម សូរ) អាចារ្យព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជា ប្រែចេញពីបាឡីគម្ពីរ បញ្ញាសជាតកមកជាភាសាខ្មែរ ៣៦១
៧- ខេមាខេមសរណគមនកថា --លោកឈិម សុំ សិស្សទី ៥ នៅសាលាបាឡីជាន់ខ្ពស់រៀបរៀង, ព្រះស្រី សម្មតិវង្ស (ឯម) ចាងហ្វាងសាលានេះពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ ៣៩៨
៨- មួយរយហាសិបមួយថ្ងៃ នៅមាត់ឈូងសមុទ្ទសៀម ពាក្យកាព្យរបស់ --ជី គឹមហាក់ធ្វើរាជការនៅទី ប្រៃសណីយ៍ ប៉ុស្តិ៍មេមត់ (កំពង់ចាម) ៤៩១
៩- រឿងមហាភារតយុទ្ធ --ព្រះមហាពិទូរក្រសេមគន្ថរចនាបណ្ឌិត នៅព្រះរាជបណ្ណាល័យ ប្រែពីភាសាសៀមមក ជាភាសាខ្មែរ (ត ចប់) ៤៣០
-រូបសេះក្បាលប្រាំនៅទីព្រះលានប្រាសាទអង្គរធំ ១១៤
-រឿងសេះពលាហនៅស្រុកមថុរា (សព្វថ្ងៃនៅសារមន្ទីក្រុងកាល់គុត្តា) ១១៨
-រឿងសេះពលាហនៅស្រុកអជណ្ដា ១១៩
-រឿងសេះពលាហនៅព្រះវិហារអានន្ទស្រុកភូមា ១២២

គ.ស ១៩៥២

អត្ថបទក្បាលទី១ លេខ១ ឆ្នាំទី២៤ ព.ស ២៤៩៥ គ.ស ១៩៥២

A-ឆ្នាំទី ២៤ ខែមករា លេខ១  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- សារាណិយធម្មកថា --ព្រះមហា កែ អឿន
២- ពន្លឺអាស៊ីទ្វីប (ត -មក) --លោករ៉ាយ ប៉ុក ១១
៣- ពុទ្ធសាសនាធិប្បាយ --ព្រះបាឡាត់ នូ ឱម ១៦
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- ការប្រើអក្សរខ្មែរ --នាយ គិត ពិន ២៤
៥- គ្រូសាញ់អ្នកខ្លាំងពូកែ --សាស្ត្រាចារ្យ ផេង ជ្រីវ ៣១
៦- ការបណ្ដុះនិស្ស័យ --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ៣៩
៧- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៤៧
៨- រឿងអារក្សថ្លែងរឿងម្ភៃប្រាំ (តមក) --លោកសាង សាវ៉ាត ៥៦
III.កំណត់នឹងប្រវត្តិការណ៍  
៩- ពិធីបុណ្យដ៏ឧឡារិកនៅវត្តដើមអំពិល ខែត្រប៉ោលាវ (យៀកណាម ) --ព្រះមហា ឈិត កំលិន ៦៩
១០- ឧត្ដមគតិនៃពុទ្ធបរិស័ទវត្តលង្កា --សមាគមមិត្តសាលាបាលី ៧៩

អត្ថបទក្បាលទី១ លេខ២ ឆ្នាំទី២៤ ព.ស ២៤៩៥ គ.ស ១៩៥២

A-ឆ្នាំទី ២៤ ខែកុម្ភៈ លេខ ២  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- សារាណិយធម្មកថា (តចប់) --ព្រះមហា កែ អឿន ៨៣
២- ពន្លឺអាស៊ីទ្វីប (តមក) --លោករ៉ាយ ប៉ុក ៩១
៣- សុខោបាយកថា --ព្រះអាចារ្យ ទូច ឡេង ៩៧
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- គ្រូសាញ់អ្នកខ្លាំងពូកែ (តចប់) --សាស្ត្រាចារ្យ ផេង ជ្រីវ ១០៩
៥- ការបណ្ដុះនិស្ស័យ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ១១៩
៦- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ១២៧
៧- រឿងអារក្សថ្លែងរឿងម្ភៃប្រាំ (តមក) --លោកសាង សាវ៉ាត ១៣៥
៨- រឿងស្នេហាជាតិ --លោក គង់ លឹម ១៤៣
III.កំណត់នឹងប្រវត្តិការណ៍  
៩- ពិធីបុណ្យដ៏ឧឡារិកនៅវត្តដើមអំពិល ខែត្រប៉ោលាវ (យៀកណាម ) (តចប់) --ព្រះមហា ឈិត កំលិន ៦៩
១០- សេចក្ដីបញ្ជាក់តាមការណ៍ពិត  

អត្ថបទក្បាលទី១ លេខ៣ ឆ្នាំទី២៤ ព.ស ២៤៩៥ គ.ស ១៩៥២

A-ឆ្នាំទី ២៤ ខែមិនា លេខ ៣  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ពន្លឺអាស៊ីទ្វីប (តមក) --លោករ៉ាយ ប៉ុក ១៦៣
២- លោកិយលោកុត្តរបញ្ញាកថា --ព្រះអាចារ្យ ទូច ឡេង ១៧០
៣- អត្តានុទិដ្ឋិ --ឧកញ៉ា សំ ស៊ុន ១៧៦
៤- កម្មវិភាគ --ព្រះមហា ឱម ន៉ាគ្រី ១៨២
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៥- ល្បើកក្រើនជាតិ --លោក ប៊ូ ប៉ូ ១៨៦
៦- ការបណ្ដុះនិស្ស័យ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ១៨៩
៧- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ១៩៦
៨- រឿងអារក្សថ្លែងរឿងម្ភៃប្រាំ (តមក) --កសាង សាវ៉ាត ២១០
៩- រឿងស្នេហាជាតិ (តមក) --លោក គង់ លឹម ១៤៣
១០- រឿងប៉ូលនឹងវីរ៍ស៊ីនី --សាស្ត្រាចារ្យ ផេង ជ្រីវ ២២០
១១- សំលៀកបំពាក់ខ្មែរ --ក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ២២៤
III.កំណត់នឹងប្រវត្តិការណ៍  
១២- ពិធីបុណ្យកឋិននៅវិទ្យាល័យស៊ីសុវត្ថិភ្នំពេញ --ក្រុមសាស្ត្រាចារ្យនឹងក្រុមសិស្ស ២៣១

អត្ថបទក្បាលទី១ លេខ៤ ឆ្នាំទី២៤ ព.ស ២៤៩៥ គ.ស ១៩៥២

A-ឆ្នាំទី ២៤ ខែមេសា លេខ ៤  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ពន្លឺអាស៊ីទ្វីប (តមក) --លោករ៉ាយ ប៉ុក ២៤៣
២- មលាមលកថា --ព្រះមហា ទេព សរ ២៤៧
៣- អត្តានុទិដ្ឋិ (តមក) --ឧកញ៉ា សំ ស៊ុន ២៦០
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- ការបណ្ដុះនិស្ស័យ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ២៦៧
៥- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ២៧៦
៦- រឿងអារក្សថ្លែងរឿងម្ភៃប្រាំ (តមក) --លោកសាង សាវ៉ាត ២៨២
៧- រឿងស្នេហាជាតិ (តមក) --លោក គង់ លឹម ២៩០
៨- រឿងប៉ូលនឹងវីរ៍ស៊ីនី --សាស្ត្រាចារ្យ ផេង ជ្រីវ ២៩៨
៩- សំលៀកបំពាក់ខ្មែរ (តមក) --ក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ៣០៤
III.កំណត់នឹងប្រវត្តិការណ៍  
១០- ជីវប្រវត្តិ ព្រះសុធម្មបញ្ញាត្ថេរ កែវ ជួប ចៅអធិការ វត្តកោះប្រាក់ (កំពង់ចាម)ព្រះភិក្ខុ ម៉ី សាន ៣១២

អត្ថបទក្បាលទី១ លេខ៥ ឆ្នាំទី២៤ ព.ស ២៤៩៥ គ.ស ១៩៥២

A-ឆ្នាំទី ២៤ ខែឧសភា លេខ ៥  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ពន្លឺអាស៊ីទ្វីប (តមក) --លោករ៉ាយ ប៉ុក ៣២៣
២- ពលរដ្ឋធម៌ --ព្រះមហា ឆែ វង្ស ៣២៨
៣- អត្តានុទិដ្ឋិ (តមក) --ឧកញ៉ា សំ ស៊ុន ៣៣៩
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- គុណសម្បត្តនៃអ្នកទេស្ន --ព្រះទេពសត្ថា សូរ ហាយ ៣៤៦
៥- ការបណ្ដុះនិស្ស័យ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ៣៥៤
៦- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៣៦៣
៧- រឿងអារក្សថ្លែងរឿងម្ភៃប្រាំ (តមក) --លោកសាង សាវ៉ាត ៣៧២
៨- រឿងស្នេហាជាតិ (តមក) --លោក គង់ លឹម ៣៧៦
៩- រឿងប៉ូលនឹងវីរ៍ស៊ីនី --សាស្ត្រាចារ្យ ផេង ជ្រីវ ៣៨៥
III.កំណត់នឹងប្រវត្តិការណ៍  
១០- ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំ នៅទីព្រះលាននគរធំ --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា កែ អៀន ៣៩៥
១១- សេចក្ដីកត់ហេតុក្នុងការប្រឡងមហាបរិយត្ត --អធិបតីនៃក្រុមសមាជិក ៣៩៩

អត្ថបទក្បាលទី១ លេខ៦ ឆ្នាំទី២៤ ព.ស ២៤៩៥ គ.ស ១៩៥២

A-ឆ្នាំទី ២៤ ខែមិថុនា លេខ ៦  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ពន្លឺអាស៊ីទ្វីប (តមក) --លោករ៉ាយ ប៉ុក ៤០៣
២- សាមគ្គីកថា --ព្រះបាឡាត់ ចាន់ លី ៤០៩
៣- អត្តានុទិដ្ឋិ (តមក) --ឧកញ៉ា សំ ស៊ុន ៤១៧
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- ការបណ្ដុះនិស្ស័យ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ៤២៥
៥- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៤៣៧
៦- រឿងអារក្សថ្លែងរឿងម្ភៃប្រាំ (តមក) --លោកសាង សាវ៉ាត ៤៤៨
៧- រឿងស្នេហាជាតិ (តមក) --លោក គង់ លឹម ៤៥៦
៨- រឿងប៉ូលនឹងវីរ៍ស៊ីនី (តមក) --សាស្ត្រាចារ្យ ផេង ជ្រីវ ៤៦៦
III.កំណត់នឹងប្រវត្តិការណ៍  
៩- ពិធីបើកសាលាបរិយត្តិធម្មវិន័យ នៅវត្ត ព្រះព្រហ្មរតន៍ សៀមរាប --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា កែ អឿន ៤៧៥
១០- ក្នុងសៀវភៅកម្ពុជសុរិយាលេខ៥ឆ្នាំ ១៩៥២  
១១- ដំណឹងពិសេស  

អត្ថបទក្បាលទី២ លេខ៧ ឆ្នាំទី២៤ ព.ស ២៤៩៥ គ.ស ១៩៥២

A-ឆ្នាំទី ២៤ ខែកក្កដា លេខ ៧  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ពន្លឺអាស៊ីទ្វីប (តចប់) --លោករ៉ាយ ប៊ុក ៤៨៣
២- បញ្ញាវុឌ្ឍិកថា --ព្រះមហា សុខ វង់ ៤៨៨
៣- អត្ថានុទិដ្ឋិ (ត-ចប់) --ឧកញ៉ា សំ ស៊ុន ៥០១
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- ការបណ្ដុះនិស្ស័យ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ៥០៩
៥- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៥១៩
៦- រឿងអារក្សថ្លែងរឿងម្ភៃប្រាំ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុន ៥៣១
៧- រឿងស្នេហាជាតិ(តមក) --លោក គង់ លឹម ៥៣៧
៨- រឿងប៉ូល នឹង វ័រ៍ស៊ីនី (តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ ៥៤៥
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- ពិធីបើកសាលាធម្មវិន័យនៅវត្តរាជបូរណ៌ ខែត្រសៀមរាប --ព្រះអាចារ្យ ស៊ុន ស៊ាន ៥៥៥
១០- បញ្ជីរាយនាមចៅអធិការដែលតាំងថ្មី (តមក) --ក្រសួងធម្មការ ៥៥៨

អត្ថបទក្បាលទី២ លេខ៨ ឆ្នាំទី២៤ ព.ស ២៤៩៥ គ.ស ១៩៥២

A-ឆ្នាំទី ២៤ ខែសីហា លេខ ៨  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ព្រះពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសចិន --លោករ៉ាយ ប៊ុក ៥៦៣
២- ធម៌សង្គ្រោះ --ព្រះមហា ឡាច ៥៧៣
៣- វិសារទធម៌ --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា កែ អឿន ៥៨១
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្  
៤- ការបណ្ដុះនិស្ស័យ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ៥៨៧
៥- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៥៩៧
៦- រឿងអារក្សថ្លែងរឿងម្ភៃប្រាំ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុន ៦០៩
៧- រឿងស្នេហាជាតិ(តមក) --លោក គង់ លឹម ៦១៤
៨- រឿងប៉ូល នឹង វ័រ៍ស៊ីនី (តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ ៦២២
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- ព្រះថេរៈពីររូបនិមន្តមកពីលង្កាទ្វីបទៅទស្សនា ខែត្រសៀមរាប --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា កែ អឿន ៦៣២
១០- បញ្ជីរាយនាមចៅអធិការដែលតាំងថ្មី (តមក) --ក្រសួងធម្មការ ៦៣៩

អត្ថបទក្បាលទី២ លេខ៩(ដូចគ្នានិងលេខ១០ដែរ) ឆ្នាំទី២៤ ព.ស ២៤៩៥ គ.ស ១៩៥២

AA-ឆ្នាំទី ២៤ ខែតុលា លេខ ១០  
BB-ចំណាំ  
A-ឆ្នាំទី ២៤ ខែកញ្ញា លេខ ៩  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ព្រះពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសចិន (តមក) --លោករ៉ាយ ប៊ុក ៧២៣
២- ឃរាវាសធម៌ --ព្រះអារិយកស្សប កែវ អ៊ូច ៧៣១
៣- លទ្ធិពុទ្ធសាសនានិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ --ក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ៧៣៨
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- ការបណ្ដុះនិស្ស័យ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ៧៤៤
៥- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៧៥១
៦- រឿងអារក្សថ្លែងរឿងម្ភៃប្រាំ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុន ៧៦២
៧- រឿងស្លាប់ព្រោះជាតិ --លោក គង់ លឹម ៧៦៦
៨- រឿងប៉ូល នឹង វ័រ៍ស៊ីនី (តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ ៧៧៥
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- ពិធីបុណ្យព្រះសារីរិកធាតុ នឹងព្រះអរហន្តធាតុនៃព្រះសារីបុត្តនឹងព្រះមោគ្គល្លាន --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៧៨៥
១០- បញ្ជីរាយនាមចៅអធិការដែលតាំងថ្មី (តមក) --ក្រសួងធម្មការ ៧៩៩

អត្ថបទក្បាលទី២ លេខ១១ ឆ្នាំទី២៤ ព.ស ២៤៩៥ គ.ស ១៩៥២

A-ឆ្នាំទី ២៤ ខែវិច្ឆិកា លេខ ១១  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ព្រះពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសចិន(តមក) –លោករ៉ាយ ប៊ុក ៨០៣
២- សុន្ទរកថា --ព្រះមហា ផៃ ម៉ីល ៨១១
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៣- មេទ័ពចិត្តអាក្រក់(រឿងព្រេងប្រទេសចិន) --លោក ប៊ូ ប៉ូ ៨២២
៤- ការបណ្ដុះនិស្ស័យ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ៨២៧
៥- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៨៣៧
៦- រឿងអារក្សថ្លែងរឿងម្ភៃប្រាំ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុន ៨៤៨
៧- រឿងស្លាប់ព្រោះជាតិ --លោក គង់ លឹម ៨៥៦
៨- រឿងប៉ូល នឹង វ័រ៍ស៊ីនី (តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ ៨៦៦
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- បញ្ជីរាយនាមចៅអធិការដែលតាំងថ្មី (តមក) --ក្រសួងធម្មការ ៨៧៩

អត្ថបទក្បាលទី២ លេខ១២ ឆ្នាំទី២៤ ព.ស ២៤៩៥ គ.ស ១៩៥២

A-ឆ្នាំទី ២៤ ខែធ្នូ លេខ ១២  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- សេចក្ដីជូនដំណឹង --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៨៨៣
២- ព្រះពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសចិន (តមក) --លោករ៉ាយ ប៊ុក ៨៨៦
៣- ខោមទុស្សសូត្រកថា --អ្នកអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិ កេតសុមារក័្ស ៨៩៤
៤- សួរឆ្លើយក្នុងរឿងបកសករាជ --លោក ប៊ូ ប៉ូរ ៩០១
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៥- ការបណ្ដុះនិស្ស័យ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ៩០៥
៦- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៩១២
៧- រឿងអារក្សថ្លែងរឿងម្ភៃប្រាំ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុន ៩២២
៨- រឿងស្លាប់ព្រោះជាតិ (តមក) --លោក គង់ លឹម ៩៣០
៩- រឿងប៉ូល នឹង វ័រ៍ស៊ីនី (តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ ៩៣៩
១០- ទំនៀមទម្លាប់ និងឧត្ដមប្រយោជន៍ --ក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ ៩៤៨
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១១- បញ្ជីរាយនាមចៅអធិការដែលតាំងថ្មី (តមក) --ក្រសួងធម្មការ ៩៥៧

គ.ស ១៩៦៨

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៤០ លេខ ១ ខែ មករា ព.ស ២៥១០ គ.ស ១៩៦៨

A-ឆ្នាំទី ៤០ ខែ មករា លេខ ១  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-កឋិនកថាសង្ខេប --សម្ដេចព្រះពោធិវ័ង្ស រៀបរៀង
២-ព្រះពុទ្ធសាសនា និង សមភាពនៃមនុស្ស --(ព្រះមហា អេង ខេមី) ១១
៣-រឿងព្រះពោធិរាជកុមារ --(លោក ប៊ូ ប៉ូ) ៣៩
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤-វចនានុក្រម សំស្ក្រឹត ខ្មែរ --(ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់) ៤៧
៥-ការស្រាវជ្រាវ ប្រវត្តិលោកវិសេស ដួង --(បណ្ឌិតមហា ឈឹម ស៊ីម) ៥១
៦-រឿងសាមកុក (ត) --ឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ៦០
៧-ឯកសារក្រាំង និង សាស្ត្រាស្លឹករឹត --(លោក ញ៉ុក ថែម) ៧០
៨-ល្បងសិក្សា ប្រវត្តិអក្សរសាស្ត្រខ្មែរ --(សហ.លាង.ហ័បអាន) ៨៩
៩-ជីវប្រវត្តិ លោកគ្រូ ធម្មិស្សរោ ឯក ញឹម ១០៣
III. ផ្នែកកំណត់ប្រវត្តិការណ៍  
១០-អនុសំវច្ឆរមហាសិន្និបាតនៃមន្ត្រីសង្ឃ លើកទី ២៤ ១១៣

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៤០ លេខ ២ ខែ កុម្ភៈ ព.ស ២៥១០ គ.ស ១៩៦៨

A-ឆ្នាំទី ៤០ ខែ កុម្ភៈ លេខ ២  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-កឋិនកថាសង្ខេប (ត) --សម្ដេចព្រះពោធិវ័ង្ស រៀបរៀង ១២៥
២-ព្រះពុទ្ធសាសនា និង សិទ្ធិមនុស្ស --(ព្រះមហា អេង ខេមី) ១៤៦
៣-រឿងព្រះឧបនន្ទសាក្យបុត្រ --(លោក ប៊ូ ប៉ូ រៀបរៀង) ១៧៣
៤-រឿងព្រះបធានិកតិស្សត្ថេរ --(លោក ប៊ូ ប៉ូ រៀបរៀង) ១៧៨
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៥-វចនានុក្រម សំស្ក្រឹត-ខ្មែរ --(ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់) ១៨១
៦-ការស្រាវជ្រាវ ប្រវត្តិលោកវិសេស ដួង --(បណ្ឌិតមហា ឈឹម ស៊ីម) ១៨៥
៧-រឿងចៅតែលលក --(សហ. ព្រួច កុម រៀបរៀង) ១៩៥
៨-ល្បងសិក្សា ប្រវត្តិអក្សរសាស្ត្រខ្មែរ --(សហ.លាង.ហ័បអាន) ២១៣
៩-រឿងសាមកុក (ត) --ឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ២២៤
១០-ឯកសារក្រាំង និង សាស្ត្រាស្លឹករឹត --(លោក ញ៉ុក ថែម) ២៣២
III. ផ្នែកកំណត់ប្រវត្តិការណ៍  
១១-តុល្យការនៃសមិទ្ធិនានារបស់ វិជ្ជាឋាន ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ២៤៤
១២-ព្រះរាជចុតហ្មាយថ្លែងព្រះអំណរគុណ ២៤៧

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៤០ លេខ ៣ ខែ មីនា ព.ស ២៥១០ គ.ស ១៩៦៨

A-ឆ្នាំទី ៤០ ខែ មីនា លេខ ៣  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-កឋិនកថាសង្ខេប (ត) --សម្ដេចព្រះពោធិវ័ង្ស រៀបរៀង ២៥១
២-រឿងមាតាព្រះកស្សបៈ --(សហ. ប៊ូ-ប៉ូ ប្រែរៀបរៀង) ២៦៦
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៣-វចនានុក្រម សំស្ក្រឹត ខ្មែរ --(ព្រះមហា ប៉ាង-ខាត់) ២៧៣
៤-ល្បងសិក្សា ប្រវត្តិអក្សរសាស្ត្រខ្មែរ --(សហ.លាង.ហ័បអាន) ២៧៧
៥-រឿងចៅគែលលក (ត) --(សហ. ព្រួច-កុម រៀបរៀង) ២៨៨
៦-ឯកសារក្រាំង និង សាស្ត្រាស្លឹករឹត --(លោក ញ៉ុក-ថែម) ២៩៨
៧-ជីវប្រវត្តិ លោក ប៊ូ ប៉ូ ៣០៧
៨-រឿងសាមកុក (ត) --(ឧកញ៉ា នូ-កន) ៣១៧
៩-ការស្រាវជ្រាវ ប្រវត្តិលោកវិសេស ដួង --(បណ្ឌិតមហា ឈឹម-ស៊ីម) ៣២៩
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្តិការណ៍  
១០-ទស្សនកិច្ចនៃសហជីវិនអនុរដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងធម្មការ នៅខេត្តកោះកុង --(សហ. លី-ធាមតេង រៀបរៀង) ៣៤៥
១១-ចុតហ្មាយថ្វាយពរឆ្នាំថ្មី ៣៥៦
១២-ចុតហ្មាយថ្វាយពរឆ្នាំថ្មី ២  
១៣-ចុតហ្មាយថ្វាយពរឆ្នាំថ្មី ៣  

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៤០ លេខ ៤ ខែ មេសា ព.ស ២៥១០ គ.ស ១៩៦៨

A-ឆ្នាំទី ៤០ ខែ មេសា លេខ ៤  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-កឋិនកថាសង្ខេប (ត) សម្ដេចព្រះពោធិវ័ង្ស រៀបរៀង ៣៦០
២-រឿងមហាកាលឧបាសក (សហ. ប៊ូ-ប៉ូ ប្រែរៀបរៀង) ៣៧១
៣-រឿងព្រះទេវទត្ត (សហ. ប៊ូ-ប៉ូ ប្រែរៀបរៀង) ៣៧៥
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤-វចនានុក្រម សំស្ក្រឹត-ខ្មែរ (ព្រះមហា ប៉ាង-ខាត់) ៣៧៧
៥-ល្បងសិក្សា ប្រវត្តិអក្សរសាស្ត្រខ្មែរ (សហ.លាង.ហ័បអាន) ៣៨១
៦-រឿងចៅគែលលក (តចប់) (សហ. ព្រួច-កុម រៀបរៀង) ៣៩១
៧-រឿងសាមកុក (ត) (ឧកញ៉ា នូ-កន) ៤១៣
៨-ឯកសារក្រាំង និង សាស្ត្រាស្លឹករឹត (លោក ញ៉ុក-ថែម) ៤២៣
៩-ជីវប្រវត្តិសង្ខេប (សហ. ហែល-ស៊ុំផា) ៤៣៣
១០-រឿងពិសពស់ និង ពិសត្រី (សហ. លី-ធាមតែង រៀបរៀង តាមឯកសារ) ៤៤១
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
១១-ពិធីបុណ្យឆ្លងព្រះវិហារ-បញ្ចុះខណ្ឌសីមាវត្តនិរោធរង្សី ៤៤៦
១២-សុន្ទរកថានៃព្រះមុនីកោសល សូរ-ហាយ ៤៥៤
១៣-ឯកសារព្រះរាជក្រមស្ដីពីពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៤៦៦

គ.ស ១៩៤៩

មាតិកាអត្ថបទ ឆ្នាំទី ២១ លេខ ១ ខែមករា គ.ស ១៩៤៩

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ពិធីប្រគល់សាលាបាលីជាន់ខ្ពស់ដល់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរ --សាស្ត្រាចារ្យហ្វ្រង់ស្វាម៉ារទីនី
២- ប្រជុំសុភាសិតអ្នកនិពន្ធក្រេក --លោករ៉ាយ ប៊ុក នាយបញ្ជី
៣- ទំនៀមធ្វើស្រែនៅកម្ពុជាក្រោម (កូសាំងស៊ីន) --លោក អាចារ្យឌិញប្រាជ្ញ ១៨
៤- រឿងភោគកុលកុមារ (តពីលេខ ១២ ឆ្នាំ១៩៤៨) --អ្នកឧកញ៉ាព្រះឃ្លាំងនង ២៧
៥- រឿងសាមកុក (តពីលេខ ១២ ឆ្នាំ១៩៤៨) --អ្នកឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា នូរ កន ៣៧
៦- ការជូនរង្វាន់ដល់អ្នកប្រឡងជាប់ --ក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ៤៩
II. ផ្នែកសាសនា  
៧- ពិធីបុណ្យបញ្ចុះធាតុលោកគ្រូព្រះសព សុក នួន --លោកគ្រូចៅអធិការ ឯម ញឹម វត្តរលួស (សៀមរាប) ៥២
៨- ពន្លឺអាស៊ីទ្វីប (តពីលេខ ១២ ឆ្នាំ១៩៤៨) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៥៦
III. កំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- ពុទ្ធប្បវត្ដិសង្ខេប (តពីលេខ ១២ ឆ្នាំ ១៩៤៨) --ឃុនសិរីមេធី ស្រី អ៊ូ ៦៦
១០- ការតាំងចៅអធិការថ្មី --ក្រសួងធម្មការ ៧៤

មាតិកាអត្ថបទ ឆ្នាំទី ២១ លេខ ២ ខែកុម្ភៈ គ.ស ១៩៤៩

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ព្រះរាជពង្សាវតារ ភាគទី ១ សម័យនគរភ្នំ (ហ្វូណន) --អ្នកឧកញ៉ា ឈឹម ក្រសេម ៨១
២- ប្រវត្តិសាស្ត្រសង្ខេប ប្រទេសឥណ្ឌៀ --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ១០០
៣- សុភាសិតក្រេក (តមកនិងចប់) --លោករ៉ាយ ប៊ុក នាយបញ្ជី ១១៦
៤- រឿងធ្វើស្រែនៅកម្ពុជាក្រោម (កូសាំងស៊ីន) (តមក) --លោកអាចារ្យ ឌិញ ប្រាជ្ញ ១២៤
៥- រឿងភោគកុលកុមារ (តមក) --អ្នកឧកញ៉ាព្រះឃ្លាំង នង ១៣២
II. ផ្នែកសាសនា  
៦- វិជ្ជារក្សាចិត្ត ក្នុងបច្ចុប្បន្ន --ឃុនបណ្ណានុរក្ស ប៊ូ ប៉ូ ១៣៧
៧- ពន្លឺអាស៊ីទ្វីប (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ១៤៤
៨- មដ្ឋកុណ្ឌលិនិទាន (តពីលេខ ១២ ឆ្នាំ១៩៤៨) --ព្រះមហាកែវណាគ្រី ១៥០
III. កំណត់ប្រវត្ដិការណ៍  
៩- ការតាំងចៅអធិការថ្មី (តមក) --ក្រសួងធម្មការ ១៥៧

មាតិកាអត្ថបទ ឆ្នាំទី ២១ លេខ ៣ ខែមិនា គ.ស ១៩៤៩

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ព្រះរាជពង្សាវតារ ប្រទេសកម្ពុជាភាគ ទី១ (ត) --អ្នកឧកញ៉ា ឈឹម ក្រសេម ១៦១
២- ប្រវត្តិសាស្ត្រសង្ខេប ប្រទេស ឥណ្ឌៀ (ត) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ១៧០
៣- សុភាសិតខ្មែរ ភាគទី ១ --លោក រ៉ាយ ប៊ុក នាយបញ្ជី ១៨១
៤- ប្រជុំពាក្យព្រេងនឹងបាវចនាបារាំងផ្សេងៗ --លោក រ៉ាយ ប៊ុក នាយបញ្ជី ១៨៦
៥- រឿងធ្វើស្រែនៅកម្ពុជាក្រោម (កូសាំងស៊ីន) (ត) --លោកអាចារ្យ ឌិញ ប្រាជ្ញ ១៩០
៦- រឿងសាមកុក (តមក) --អ្នកឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា នូរ កន ១៩៩
II. ផ្នែកសាសនា  
៧- មដ្ឋកុណ្ឌលិនិទាន (តចប់) --ព្រះមហាកែវ ណាគ្រី ២០៩
៨- វិធីរក្សាចិត្ត ក្នុងបច្ចុប្បន្ន (តចប់) --ឃុនបណ្ណានុរ័ក្ស ប៉ូ ប៊ូរ ២១៩
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- ប្រវត្ដិលោកគ្រូចៅអធិការវត្តក្បាលកោះ --ព្រះអាចារ្យ ផាម លាងហា ២២៧
១០- សេចក្ដីជូនដំណឹងរឿងបោះពុម្ពព្រះត្រៃបិដក --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ២៣៦

មាតិកាអត្ថបទ ឆ្នាំទី ២១ លេខ ៤ ខែមេសា គ.ស ១៩៤៩

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ពាក្យថ្មីក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសកម្ពុជា --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ២៤៤
២- ប្រវត្តិសាស្ត្រសង្ខេបប្រទេស ឥណ្ឌៀ (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ២៥៥
៣- ព្រះរាជពង្សាវតារភាគទី ១ សម័យនគរភ្នំ (តមក) --អ្នកឧកញ៉ា ឈឹម ក្រសេម ២៦២
៤- សុភាសិតខ្មែរភាគទី ១ (តមក) --លោក រ៉ាយ បុក ក្រមការ ២៧១
៥- ប្រជុំពាក្យព្រេងនឹងបាវចនាបារាំង (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក នាយបញ្ជី ២៧៥
៦- រឿងធ្វើស្រែខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រោម (កូសាំងស៊ីន) (តមកចប់) --លោកអាចារ្យ ឌិញ ប្រាជ្ញ ២៧៩
៧- រឿងភាគកុលកុមារ (តមក) --អ្នកឧកញ៉ាព្រះឃ្លាំង នង ២៨៦
II. ផ្នែកសាសនា  
៨- សាមគ្គីកថា --ព្រះសពមហា រស់ កោ ២៩៣
៩- ពន្លឺអាស៊ីទ្វីប (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៣០៦
III. កំណត់ប្រវត្ដិការណ៍  
១០- បុណ្យឈាបនកិច្ចសពអ្នកអាចារ្យ ហ៊ិន សុដ --ភិក្ខុសួន សុរិន្ទ ៣១២
១១- អំពីការតាំងចៅអធិការថ្មី (តមក) --ក្រសួងធម្មការ ៣១៨
១២- សេចក្ដីជូនដំណឹង  

មាតិកាអត្ថបទ ឆ្នាំទី ២១ លេខ ៥ ខែឧសភា គ.ស ១៩៤៩

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- របរថ្នាំជក់ --នាងនេត្រ ឡាំងសី ៣២១
២- សុភាសិតភាគ ១ (តមក) --លោករ៉ាយ ប៊ុក ក្រមការ ៣៣១
៣- ប្រជុំពាក្យព្រេងនឹងបាវចនាបារាំង (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក នាយបញ្ជី ៣៣៥
៤- សព្ទបារាំងប្រែជាខ្មែរ --ហ្លួងមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៣៤១
៥- ប្រវត្តិសាស្ត្រសង្ខេបប្រទេសឥណ្ឌៀ (តមក) --ហ្លួងមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៣៥៤
៦- រឿងសាមកុក (តមក) --អ្នកឧកញ៉ា នូ កន ៣៥៣
II. ផ្នែកសាសនា  
៧- ត្រៃកូដធម៌ --ព្រះបាឡាត់សុង ស៊ីវ ៣៦៣
៨- ពន្លឺអាស៊ីទ្វីប (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៣៧៥
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- ប្រវត្ដិព្រះមហា រស់ កោ --ភិក្ខុ ឡេង ឈួន ៣៨១
១០- បុណ្យបូជាសពអ្នកអាចារ្យ ហ៊ិន សុដ (តមក) --ភិក្ខុ សួន សុរិន្ ៣៨៦
១១- អំពីការតាំងចៅអធិការថ្មី (តមក) --ក្រសួងធម្មការ ៣៩៥
១២- សូមជូនដំណឹង  

មាតិកាអត្ថបទ ឆ្នាំទី ២១ លេខ ៦ ខែមិថុនា គ.ស ១៩៤៩

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ព្រះរាជពង្សាវតារភាគទី១ សម័យនគរភ្នំ (តចប់) --អ្នកឧកញ៉ាឈឹម ក្រសេម ៤០១
២- របរថ្នាំជក់ (តមកនិងចប់) --នាងនេត្រ ឡាំងសី ៤១៧
៣- សុភាសិតភាគទី ១ (តមកចប់) --លោករ៉ាយ ប៊ុក ក្រមការ ៤២៧
៤- ប្រជុំពាក្យព្រេងនឹងបាវចនាបារាំង (តមកចប់) -- ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៤៣២
៥- ប្រវត្ដិសង្ខេបប្រទេសឥណ្ឌៀ (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៤៤០
៦- រឿង"ភោគកុលកុមារ" (ពាក្យកាព្យ) (តមក) --អ្នកឧកញ៉ាព្រះឃ្លាំង នង ៤៥០
II. ផ្នែកសាសនា  
៧- មុនីសុភាសិត --មហាឱម ណាគ្រី ៤៥៦
៨- ពន្លឺអាស៊ីទ្វីប (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៤៦៤
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- បុណ្យបូជាសពអ្នកអាចារ្យ ហ៊ិន សុដ (តចប់) --ភិក្ខុ សួន សុរិន្ទ ៤៧០
១០- អំពីការតាំងចៅអធិការថ្មី (តមក) --ក្រសួងធម្មការ ៤៧៨
១១- សូមជូនដំណឹង  

មាតិកាអត្ថបទ ឆ្នាំទី ២១ លេខ ៧ ខែកក្កដា គ.ស ១៩៤៩

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- និទានសុភាសិត --មហាឱម ណាគ្រី ៤៨១
២- ល្បែងផ្សេងៗ --លោក យោក្យ៍ត្រី ម៉ៅ មុំ ៤៨៥
៣- សុភាសិតភាគទី ២ --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ក្រមការ ៤៩៧
៤- ប្រវត្តិសាស្ត្រសង្ខេប ប្រទេសឥណ្ឌៀ(តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៥០០
៥- សព្ទបារាំង ប្រែជាខ្មែរ (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៥០៨
៦- រឿងសាមកុក (តមក) --អ្នកឧកញ៉ា នូរ កន ៥១៥
៧- រឿង "ភោគកុលកុមារ"(តមក) --អ្នកឧកញ៉ាព្រះឃ្លាំង នង ៥២៥
II. ផ្នែកសាសនា  
៨- ពន្លឺអាស៊ីទ្វីប (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៥៣១
៩- មុនីសុភាសិត (តមក) --មហាឱម ណាគ្រី ៥៤១
III. កំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
១០- ពិធីស្រោចទឹក លោកគ្រូអាចារ្យ ហង្ស ប៉េង --ព្រះទេសត្ថា សូរ ហាយ ៥៤៨
១១- អំពីការតាំងចៅអធិការថ្មី (តមក) --ក្រសួងធម្មការ ៥៥៤

មាតិកាអត្ថបទ ឆ្នាំទី ២១ លេខ ៨ ខែសីហា គ.ស ១៩៤៩

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- សុភាសិតខ្មែរភាគទី ២ (តមក) --លោករ៉ាយ ប៊ុក ក្រមការ ៥៦១
២- និទានសុភាសិត --មហាឱម ណាគ្រី ៥៦៤
៣- រឿងល្បែងប្រណាំងទូកខ្មែរ --សាមណេរព្រាប ឌិន ៥៧៤
៤- សព្ទបារាំងប្រែជាខ្មែរ (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៥៨២
៥- ប្រវត្តិសាស្ត្រសង្ខេប ប្រទេសឥណ្ឌៀ (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៥៨៩
៦- រឿងភោគកុលកុមារ ពាក្យកាព្យ (តមក) --អ្នកឧកញ៉ាព្រះឃ្លាំង នង ៥៩៨
II. ផ្នែកសាសនា  
៧- ពន្លឺអាស៊ីទ្វីប (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៦០៩
៨- មុនីសុភាសិត (តមក ចប់) --មហាឱម ណាគ្រី ៦១៧
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- បញ្ជីរាយនាមចៅអធិការដែលតាំងថ្មី (តមក) --ក្រសួងធម្មការ ៦២៩

មាតិកាអត្ថបទ ឆ្នាំទី ២១ លេខ ៩ ខែកញ្ញា គ.ស ១៩៤៩

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- រឿងអតិចារិណយក្ខំនី --លោក ឈឿង កុល ៦៤១
២- និទានសុភាសិត --មហា ឱម ណាគ្រី ៦៥៦
៣- របររកស៊ី យក ឃ្មុំក្នុង រអាងភ្នំឬរងជ្រោះភ្នំ --លោក អ៊ូ គូ ៦៦៤
៤- សុភាសិតខ្មែរភាគទី ២ (តមក) --លោករ៉ាយ ប៊ុក ក្រមការ ៦៧២
៥- សព្ទបារាំងប្រែជាខ្មែរ (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៦៧៥
៦- ប្រវត្តិសាស្ត្រសង្ខេប ប្រទេសឥណ្ឌៀ (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៦៨២
៧- រឿងសាមកុក (តមក) --អ្នកឧកញ៉ា នូ កន ៦៨៩
II. ផ្នែកសាសនា  
៨- ប្រធាន កថា --ព្រះទេពមុនី យូរ ប៉ុណ្ណ ៦៩៦
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- ពិធីបុណ្យសម្ពោធសាលាធម្មវិន័យ --លោកមហា ឈិន ៧១១
១០- បញ្ជីរាយនាមចៅអធិការដែលតាំងថ្មី (តមក) --ក្រសួងធម្មការ ៧១៧

មាតិកាអត្ថបទ ឆ្នាំទី ២១ លេខ ១០ ខែតុលា គ.ស ១៩៤៩

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- កវីធម្មភាសិត --មហាឱម ណាគ្រី ៧២១
២- ការធ្វើសំពត់ហូល ផាមួង នឹងសារុង --លោកជា ជួន ៧២៤
៣- សុភាសិតខ្មែរភាគទី ២ (តមក) --លោករ៉ាយ ប៊ុក ក្រមការ ៧៣១
៤- សព្ទបារាំងប្រែជាខ្មែររបស់គណៈកម្មការវប្បធម៌ (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៧៣៥
៥- ប្រវត្តិសាស្ត្រសង្ខេបប្រទេសឥណ្ឌៀ (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៧៤៥
៦- រឿងភោគកុលកុមារ ពាក្យកាព្យ (តមក) --អ្នកឧកញ៉ាព្រះឃ្លាំង នង ៧៥៦
II. ផ្នែកសាសនា  
៧- ពន្លឺអាស៊ីទ្វីប (តមក) --លោករ៉ាយ ប៊ុក ក្រមការ ៧៦៧
៨- និរយកថា --មហាឱម ណាគ្រី ៧៧៨
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- បញ្ជីរាយនាមចៅអធិការដែលតាំងថ្មី (តមក) --ក្រសួងធម្មការ ៧៨៨
១០- កំណត់ស្នើអំពីរឿងស្ថាបនាវិទ្យាស្ថានមួយសម្រាប់ សិក្សាភាសាខ្មែរ ឥណ្ឌៀនៅភ្នំពេញ--លោករ៉ាយ ប៊ុក ក្រមការ ៧៩៨

មាតិកាអត្ថបទ ឆ្នាំទី ២១ លេខ ១១ ខែវិច្ឆិកា គ.ស ១៩៤៩

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- បណ្ដាំ មាតា --ឃុនសិរីមេធី ស្រី អ៊ូ ៨០១
២- របរធ្វើស្រែ --ភិក្ខុ ឈឹម សារ៉េត ៨០៦
៣- សុភាសិតខ្មែរភាគទី ២ (តមក) --លោករ៉ាយ ប៊ុក ក្រមការ ៨២១
៤- សព្ទបារាំងប្រែជាខ្មែររបស់គណៈកម្មការវប្បធម៌(តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៨២៥
៥- ប្រវត្តិសាស្ត្រសង្ខេបប្រទេសឥណ្ឌៀ (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៨៣៩
៦- រឿងភោគកុលកុមារ ពាក្យកាព្យ (តមក) --អ្នកឧកញ៉ាព្រះឃ្លាំង នង ៨៤៥
II. ផ្នែកសាសនា  
៧- ពន្លឺអាស៊ីទ្វីប (តមក) --លោករ៉ាយ ប៊ុក ក្រមការ ៨៥៥
៨- និរយកថា (តមកចប់) --មហាឱម ណាគ្រី ៨៦៤
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- បញ្ជីរាយនាមចៅអធិការដែលតាំងថ្មី (តមក) --ក្រសួងធម្មការ ៨៧២
១០- កំណត់ស្នើអំពីរឿងស្ថាបនាវិទ្យាស្ថានមួយសម្រាប់សិក្សាភាសាខ្មែរឥណ្ឌៀនៅភ្នំពេញ--លោករ៉ាយ ប៊ុក ក្រមការ ៨៧៨
១១- កែពាក្យខុស  

មាតិកាអត្ថបទ ឆ្នាំទី ២១ លេខ ១២ ខែធ្នូ គ.ស ១៩៤៩

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ព្រះរាជពង្សាវតារភាគទី ២ (សម័យនគរធំ) --អ្នកឧកញ៉ា ឈឹម ក្រសេម ៨៨១
២- សុភាសិតខ្មែរភាគទី ២ (តមកនិងចប់) --លោករ៉ាយ ប៊ុក ក្រមការ ៨៩១
៣- បណ្ដាំមាតា (តមកចប់) --ឃុនសិរីមេធី ស្រី អ៊ូ ៨៩៧
៤- សព្ទបារាំងប្រែជាខ្មែររបស់គណៈកម្មការវប្បធម៌ (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៩០៦
៥- ប្រវត្តិសាស្ត្រសង្ខេបប្រទេសឥណ្ឌៀ (តមកនិងចប់) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៩១៣
៦- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូរ កន ៩២០
II. ផ្នែកសាសនា  
៧- ប្រវត្ដិព្រះអានន្ទត្ថេរ --និពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៩៣៥
៨- ច្បាប់ក្រមសាមណេរ ៩៤០
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- បញ្ជីរាយនាមចៅអធិការដែលតាំងថ្មី (តមក) --ក្រសួងធម្មការ ៩៤៨
១០- កំណត់ស្នើអំពីរឿងស្ថាបនាវិទ្យាស្ថានមួយសម្រាប់សិក្សាភាសាខ្មែរ ឥណ្ឌៀនៅភ្នំពេញ--លោករ៉ាយ ប៊ុក ក្រមការ ៩៥៨
១១- កែពាក្យខុស  

Flag Counter

https://www.hulusungaiselatankab.go.id/slot+gacor+thailand/