គ.ស ១៩៣១-១៩៣២

អត្ថបទក្បាលទី១ ខ្សែទី ១ ឆ្នាំទី៤ ព.ស ២៤៧៣ គ.ស ១៩៣១-១៩៣២

B-ឆ្នាំគំរប់បួន ខ្សែ ១  
D-បញ្ជីររឿង  
១- មិលិន្ទបញ្ហា(តពីខ្សែ ១២ ឆ្នាំ ទី ៣) --ព្រះឧត្ដមមុនី អ៊ុម ស៊ូរ អាចារ្យនៅព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជាប្រែពីបាឡី
២- ប្រស្នាធម៌សត្វក្អែកនឹងដង្កូវ --ព្រះញាណបវរវិជ្ជា អែម ចាងហ្វាងសាលាបាឡីជាន់ខ្ពស់ ប្រែពីបាឡីគម្ពីរ បញ្ញាសជាតក ខ្សែ ១៥ ១៧
៣- លោកធម៌ ៨ ប្រការ --ព្រះសាសនសោភ័ណ ជួន ណាត ចាងហ្វាងរងសាលាបាឡីជាន់ខ្ពស់ ប្រែពីបាឡី ហើយចងជាពាក្យកាព្យ ៣១
៤- រឿងសត្វខ្លា ដកយកពីរឿងព្រេងខ្មែរក្នុងសៀវភៅ --លោក អេម៉ូនីញេ ៣៩

អត្ថបទក្បាលទី១ ខ្សែទី ២ ឆ្នាំទី៤ ព.ស ២៤៧៣ គ.ស ១៩៣១-១៩៣២

B-ឆ្នាំគំរប់បួន ខ្សែ ២  
D-បញ្ជីរឿង  
១- អំពីរូបព្រះអរិយមេត្រីនៅសារមន្ទីរក្រុងព្រៃនគរ --អ្នកស្រីការប៉ឺឡែស អធិប្បាយ
២- មិលិន្ទបញ្ហា --ព្រះឧត្ដមមុនី អ៊ុម ស៊ូរ អាចារ្យនៅព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជាប្រែពីបាឡី (ត)
៣-ប្រស្នាធម៌សត្តកណ្ដូបនឹងគ្រុឌ --ព្រះញាណបវរវិជ្ជា អែម ចាងហ្វាងសាលាបាឡីជាន់ខ្ពស់ ប្រែពីបាឡី គម្ពីរបញ្ញាសជាតក ២១
៤- រឿងបុរស ៣ អ្នកឈ្លោះគ្នា ដកយកពីរឿងព្រេងខ្មែរក្នុងសៀវភៅ --លោក អេម៉ូនីញ៉េ ៣៧
រូបព្រះអរិយមេត្រីពោធិសាតើ ក្នុងសារមន្ទីរក្រុងព្រៃនគរ

អត្ថបទក្បាលទី១ ខ្សែទី៣-៤-៥-៦ ឆ្នាំទី៤ ព.ស ២៤៧៣ គ.ស ១៩៣១-១៩៣២

B-ឆ្នាំគំរប់បួន ខ្សែ 3-4-5-6  
D-បញ្ជីរឿង  
១- រឿងមិលិន្ទបញ្ហា --ព្រះឧត្ដមមុនី អ៊ុម ស៊ូ អាចារ្យនៅព្រះរាជបណ្ណាល័យប្រែចេញពីបាឡីមកជាភាសា ខ្មែរ (ត)
២- វលាហជាតក --ព្រះឧត្ដមមុនី អ៊ុម ស៊ូ អាចារ្យព្រះរាជបណ្ណាល័យប្រែចេញពីបាឡីមកជាភាសាខ្មែរ ៦០
៣- រឿងសេះពលាហ លោកវិកទ័រគោរលូបេហ្វ៍ សមាជិកសាលាបារាំងសេសនៅចុងបូព៌ាប្រទេសហាណូយ រៀបរៀង --ក្រមការ ជុំ ម៉ៅ ជាអ្នកតែងសេចក្ដីក្នុងព្រះរាជបណ្ណាល័យប្រែពីភាសាបារាំងមកជាភាសាខ្មែរ ៧៥
៤- ប្រស្នាធម៌ ព្រះឥន្ទនឹងស្ដេចកោរព្យរាជ --ព្រះញាណបវរវិជ្ជា អែម ចាងហ្វាងសាលាបាឡីជាន់ខ្ពស់ ដក យកពីគម្ពីរបញ្ញាសជាតក ហើយប្រែចេញពីភាសាបាឡីមកជាភាសាខ្មែរ ៨៦
៥- ប្រស្នាធម៌ ព្រះឥន្ទទូលសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ --ព្រះញាណបវរវិជ្ជា ឯម ចាងហ្វាងសាលាបាឡីមកជា ភាសាខ្មែរ ១៣៤
៦- ច្បាប់ក្រមថ្មី ពាក្យកាព្យរបស់ --ព្រះភិរម្យភាសាអ៊ូហៅង៉ុយ ១៤៩
៧- ច្បាប់កិរកាលថ្មី ពាក្យកាព្យរបស់ --ព្រះភិរម្យភាសាអ៊ូហៅង៉ុយ ១៨១
- សេះពលាហនៅប្រាសាទនាគព័ន្ធ ៧៤
- រូបមនុស្សប្រតោងសេះពលាហ ១ ពួកនៅប្រាសាទនាគព័ន្ធ ៧៦
- រឿងសេះពលាហនៅក្បាច់ជញ្ជាំងប្រាសាទបាយ័ន ៨២

គ.ស ១៩៣២

អត្ថបទក្បាលទី២ ខ្សែទី៧-៨-៩-១០-១១-១២ ឆ្នាំទី៤ ព.ស ២៤៧៣ គ.ស១៩៣២

B_ខ្សែ៧ដល់ខ្សែ១២រួមគ្នា  
D_បញ្ជីររឿង  
១- រឿងមិលិន្ទបញ្ហា --ព្រះឧត្ដមមុនី អ៊ុម ស៊ូរ អាចារ្យនៅព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជាប្រែចេញពីបាឡីមក ជាភាសាខ្មែរ (ត)
២- អំពីសេះពលាហ តាមសំអាងរបស់លោក វិកទ័រកោលូបែហ្វ សមាជិកសាលាបារាំងសែសនៅចុងបូព៌ា ប្រទេស --ក្រមការ ជុំ ម៉ៅ ជាអ្នកតែងសេចក្ដី ក្នុងព្រះរាជបណ្ណាល័យប្រែជាភាសាខ្មែរ ( ត ចប់ ) ១១៣
៣- ឧប្បត្តិកថា, វិតក្កបញ្ហា នឹងមិលិន្ទបញ្ហា --ព្រះស្រីសម្មតិវង្ស (ឯម) ចាងហ្វាងសាលាបាឡីជាន់ខ្ពស់ ប្រែ ចេញពីបាឡីគម្ពីរលោកនយជាតកជាភាសាខ្មែរ ១២៤
៤- បាយាសិរាជញ្ញសូត្រ --ព្រះមហា នន្ទ វត្តប្រាង្គណ៍ (ឧដុង្គ-កំពង់ស្ពឺ) ប្រែពីបាឡីមកជាភាសាខ្មែរ ២១៤
៥- សុតធនុជាតក --ព្រះញាណវីរិយ ឡុង អាចារ្យសាលាបាឡីជាន់ខ្ពស់ ប្រែពីបាឡីគម្ពីរបញ្ញាសជាតកមកជា ភាសាខ្មែរ ២៨២
៦- រតនបជោតជាតក --ព្រះឧត្ដមមុនី (អ៊ុម សូរ) អាចារ្យព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជា ប្រែចេញពីបាឡីគម្ពីរ បញ្ញាសជាតកមកជាភាសាខ្មែរ ៣៦១
៧- ខេមាខេមសរណគមនកថា --លោកឈិម សុំ សិស្សទី ៥ នៅសាលាបាឡីជាន់ខ្ពស់រៀបរៀង, ព្រះស្រី សម្មតិវង្ស (ឯម) ចាងហ្វាងសាលានេះពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ ៣៩៨
៨- មួយរយហាសិបមួយថ្ងៃ នៅមាត់ឈូងសមុទ្ទសៀម ពាក្យកាព្យរបស់ --ជី គឹមហាក់ធ្វើរាជការនៅទី ប្រៃសណីយ៍ ប៉ុស្តិ៍មេមត់ (កំពង់ចាម) ៤៩១
៩- រឿងមហាភារតយុទ្ធ --ព្រះមហាពិទូរក្រសេមគន្ថរចនាបណ្ឌិត នៅព្រះរាជបណ្ណាល័យ ប្រែពីភាសាសៀមមក ជាភាសាខ្មែរ (ត ចប់) ៤៣០
-រូបសេះក្បាលប្រាំនៅទីព្រះលានប្រាសាទអង្គរធំ ១១៤
-រឿងសេះពលាហនៅស្រុកមថុរា (សព្វថ្ងៃនៅសារមន្ទីក្រុងកាល់គុត្តា) ១១៨
-រឿងសេះពលាហនៅស្រុកអជណ្ដា ១១៩
-រឿងសេះពលាហនៅព្រះវិហារអានន្ទស្រុកភូមា ១២២

គ.ស ១៩៥២

អត្ថបទក្បាលទី១ លេខ១ ឆ្នាំទី២៤ ព.ស ២៤៩៥ គ.ស ១៩៥២

A-ឆ្នាំទី ២៤ ខែមករា លេខ១  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- សារាណិយធម្មកថា --ព្រះមហា កែ អឿន
២- ពន្លឺអាស៊ីទ្វីប (ត -មក) --លោករ៉ាយ ប៉ុក ១១
៣- ពុទ្ធសាសនាធិប្បាយ --ព្រះបាឡាត់ នូ ឱម ១៦
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- ការប្រើអក្សរខ្មែរ --នាយ គិត ពិន ២៤
៥- គ្រូសាញ់អ្នកខ្លាំងពូកែ --សាស្ត្រាចារ្យ ផេង ជ្រីវ ៣១
៦- ការបណ្ដុះនិស្ស័យ --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ៣៩
៧- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៤៧
៨- រឿងអារក្សថ្លែងរឿងម្ភៃប្រាំ (តមក) --លោកសាង សាវ៉ាត ៥៦
III.កំណត់នឹងប្រវត្តិការណ៍  
៩- ពិធីបុណ្យដ៏ឧឡារិកនៅវត្តដើមអំពិល ខែត្រប៉ោលាវ (យៀកណាម ) --ព្រះមហា ឈិត កំលិន ៦៩
១០- ឧត្ដមគតិនៃពុទ្ធបរិស័ទវត្តលង្កា --សមាគមមិត្តសាលាបាលី ៧៩

អត្ថបទក្បាលទី១ លេខ២ ឆ្នាំទី២៤ ព.ស ២៤៩៥ គ.ស ១៩៥២

A-ឆ្នាំទី ២៤ ខែកុម្ភៈ លេខ ២  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- សារាណិយធម្មកថា (តចប់) --ព្រះមហា កែ អឿន ៨៣
២- ពន្លឺអាស៊ីទ្វីប (តមក) --លោករ៉ាយ ប៉ុក ៩១
៣- សុខោបាយកថា --ព្រះអាចារ្យ ទូច ឡេង ៩៧
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- គ្រូសាញ់អ្នកខ្លាំងពូកែ (តចប់) --សាស្ត្រាចារ្យ ផេង ជ្រីវ ១០៩
៥- ការបណ្ដុះនិស្ស័យ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ១១៩
៦- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ១២៧
៧- រឿងអារក្សថ្លែងរឿងម្ភៃប្រាំ (តមក) --លោកសាង សាវ៉ាត ១៣៥
៨- រឿងស្នេហាជាតិ --លោក គង់ លឹម ១៤៣
III.កំណត់នឹងប្រវត្តិការណ៍  
៩- ពិធីបុណ្យដ៏ឧឡារិកនៅវត្តដើមអំពិល ខែត្រប៉ោលាវ (យៀកណាម ) (តចប់) --ព្រះមហា ឈិត កំលិន ៦៩
១០- សេចក្ដីបញ្ជាក់តាមការណ៍ពិត  

អត្ថបទក្បាលទី១ លេខ៣ ឆ្នាំទី២៤ ព.ស ២៤៩៥ គ.ស ១៩៥២

A-ឆ្នាំទី ២៤ ខែមិនា លេខ ៣  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ពន្លឺអាស៊ីទ្វីប (តមក) --លោករ៉ាយ ប៉ុក ១៦៣
២- លោកិយលោកុត្តរបញ្ញាកថា --ព្រះអាចារ្យ ទូច ឡេង ១៧០
៣- អត្តានុទិដ្ឋិ --ឧកញ៉ា សំ ស៊ុន ១៧៦
៤- កម្មវិភាគ --ព្រះមហា ឱម ន៉ាគ្រី ១៨២
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៥- ល្បើកក្រើនជាតិ --លោក ប៊ូ ប៉ូ ១៨៦
៦- ការបណ្ដុះនិស្ស័យ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ១៨៩
៧- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ១៩៦
៨- រឿងអារក្សថ្លែងរឿងម្ភៃប្រាំ (តមក) --កសាង សាវ៉ាត ២១០
៩- រឿងស្នេហាជាតិ (តមក) --លោក គង់ លឹម ១៤៣
១០- រឿងប៉ូលនឹងវីរ៍ស៊ីនី --សាស្ត្រាចារ្យ ផេង ជ្រីវ ២២០
១១- សំលៀកបំពាក់ខ្មែរ --ក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ២២៤
III.កំណត់នឹងប្រវត្តិការណ៍  
១២- ពិធីបុណ្យកឋិននៅវិទ្យាល័យស៊ីសុវត្ថិភ្នំពេញ --ក្រុមសាស្ត្រាចារ្យនឹងក្រុមសិស្ស ២៣១

អត្ថបទក្បាលទី១ លេខ៤ ឆ្នាំទី២៤ ព.ស ២៤៩៥ គ.ស ១៩៥២

A-ឆ្នាំទី ២៤ ខែមេសា លេខ ៤  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ពន្លឺអាស៊ីទ្វីប (តមក) --លោករ៉ាយ ប៉ុក ២៤៣
២- មលាមលកថា --ព្រះមហា ទេព សរ ២៤៧
៣- អត្តានុទិដ្ឋិ (តមក) --ឧកញ៉ា សំ ស៊ុន ២៦០
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- ការបណ្ដុះនិស្ស័យ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ២៦៧
៥- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ២៧៦
៦- រឿងអារក្សថ្លែងរឿងម្ភៃប្រាំ (តមក) --លោកសាង សាវ៉ាត ២៨២
៧- រឿងស្នេហាជាតិ (តមក) --លោក គង់ លឹម ២៩០
៨- រឿងប៉ូលនឹងវីរ៍ស៊ីនី --សាស្ត្រាចារ្យ ផេង ជ្រីវ ២៩៨
៩- សំលៀកបំពាក់ខ្មែរ (តមក) --ក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ៣០៤
III.កំណត់នឹងប្រវត្តិការណ៍  
១០- ជីវប្រវត្តិ ព្រះសុធម្មបញ្ញាត្ថេរ កែវ ជួប ចៅអធិការ វត្តកោះប្រាក់ (កំពង់ចាម)ព្រះភិក្ខុ ម៉ី សាន ៣១២

អត្ថបទក្បាលទី១ លេខ៥ ឆ្នាំទី២៤ ព.ស ២៤៩៥ គ.ស ១៩៥២

A-ឆ្នាំទី ២៤ ខែឧសភា លេខ ៥  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ពន្លឺអាស៊ីទ្វីប (តមក) --លោករ៉ាយ ប៉ុក ៣២៣
២- ពលរដ្ឋធម៌ --ព្រះមហា ឆែ វង្ស ៣២៨
៣- អត្តានុទិដ្ឋិ (តមក) --ឧកញ៉ា សំ ស៊ុន ៣៣៩
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- គុណសម្បត្តនៃអ្នកទេស្ន --ព្រះទេពសត្ថា សូរ ហាយ ៣៤៦
៥- ការបណ្ដុះនិស្ស័យ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ៣៥៤
៦- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៣៦៣
៧- រឿងអារក្សថ្លែងរឿងម្ភៃប្រាំ (តមក) --លោកសាង សាវ៉ាត ៣៧២
៨- រឿងស្នេហាជាតិ (តមក) --លោក គង់ លឹម ៣៧៦
៩- រឿងប៉ូលនឹងវីរ៍ស៊ីនី --សាស្ត្រាចារ្យ ផេង ជ្រីវ ៣៨៥
III.កំណត់នឹងប្រវត្តិការណ៍  
១០- ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំ នៅទីព្រះលាននគរធំ --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា កែ អៀន ៣៩៥
១១- សេចក្ដីកត់ហេតុក្នុងការប្រឡងមហាបរិយត្ត --អធិបតីនៃក្រុមសមាជិក ៣៩៩

អត្ថបទក្បាលទី១ លេខ៦ ឆ្នាំទី២៤ ព.ស ២៤៩៥ គ.ស ១៩៥២

A-ឆ្នាំទី ២៤ ខែមិថុនា លេខ ៦  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ពន្លឺអាស៊ីទ្វីប (តមក) --លោករ៉ាយ ប៉ុក ៤០៣
២- សាមគ្គីកថា --ព្រះបាឡាត់ ចាន់ លី ៤០៩
៣- អត្តានុទិដ្ឋិ (តមក) --ឧកញ៉ា សំ ស៊ុន ៤១៧
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- ការបណ្ដុះនិស្ស័យ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ៤២៥
៥- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៤៣៧
៦- រឿងអារក្សថ្លែងរឿងម្ភៃប្រាំ (តមក) --លោកសាង សាវ៉ាត ៤៤៨
៧- រឿងស្នេហាជាតិ (តមក) --លោក គង់ លឹម ៤៥៦
៨- រឿងប៉ូលនឹងវីរ៍ស៊ីនី (តមក) --សាស្ត្រាចារ្យ ផេង ជ្រីវ ៤៦៦
III.កំណត់នឹងប្រវត្តិការណ៍  
៩- ពិធីបើកសាលាបរិយត្តិធម្មវិន័យ នៅវត្ត ព្រះព្រហ្មរតន៍ សៀមរាប --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា កែ អឿន ៤៧៥
១០- ក្នុងសៀវភៅកម្ពុជសុរិយាលេខ៥ឆ្នាំ ១៩៥២  
១១- ដំណឹងពិសេស  

អត្ថបទក្បាលទី២ លេខ៧ ឆ្នាំទី២៤ ព.ស ២៤៩៥ គ.ស ១៩៥២

A-ឆ្នាំទី ២៤ ខែកក្កដា លេខ ៧  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ពន្លឺអាស៊ីទ្វីប (តចប់) --លោករ៉ាយ ប៊ុក ៤៨៣
២- បញ្ញាវុឌ្ឍិកថា --ព្រះមហា សុខ វង់ ៤៨៨
៣- អត្ថានុទិដ្ឋិ (ត-ចប់) --ឧកញ៉ា សំ ស៊ុន ៥០១
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- ការបណ្ដុះនិស្ស័យ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ៥០៩
៥- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៥១៩
៦- រឿងអារក្សថ្លែងរឿងម្ភៃប្រាំ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុន ៥៣១
៧- រឿងស្នេហាជាតិ(តមក) --លោក គង់ លឹម ៥៣៧
៨- រឿងប៉ូល នឹង វ័រ៍ស៊ីនី (តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ ៥៤៥
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- ពិធីបើកសាលាធម្មវិន័យនៅវត្តរាជបូរណ៌ ខែត្រសៀមរាប --ព្រះអាចារ្យ ស៊ុន ស៊ាន ៥៥៥
១០- បញ្ជីរាយនាមចៅអធិការដែលតាំងថ្មី (តមក) --ក្រសួងធម្មការ ៥៥៨

អត្ថបទក្បាលទី២ លេខ៨ ឆ្នាំទី២៤ ព.ស ២៤៩៥ គ.ស ១៩៥២

A-ឆ្នាំទី ២៤ ខែសីហា លេខ ៨  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ព្រះពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសចិន --លោករ៉ាយ ប៊ុក ៥៦៣
២- ធម៌សង្គ្រោះ --ព្រះមហា ឡាច ៥៧៣
៣- វិសារទធម៌ --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា កែ អឿន ៥៨១
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្  
៤- ការបណ្ដុះនិស្ស័យ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ៥៨៧
៥- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៥៩៧
៦- រឿងអារក្សថ្លែងរឿងម្ភៃប្រាំ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុន ៦០៩
៧- រឿងស្នេហាជាតិ(តមក) --លោក គង់ លឹម ៦១៤
៨- រឿងប៉ូល នឹង វ័រ៍ស៊ីនី (តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ ៦២២
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- ព្រះថេរៈពីររូបនិមន្តមកពីលង្កាទ្វីបទៅទស្សនា ខែត្រសៀមរាប --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា កែ អឿន ៦៣២
១០- បញ្ជីរាយនាមចៅអធិការដែលតាំងថ្មី (តមក) --ក្រសួងធម្មការ ៦៣៩

អត្ថបទក្បាលទី២ លេខ៩(ដូចគ្នានិងលេខ១០ដែរ) ឆ្នាំទី២៤ ព.ស ២៤៩៥ គ.ស ១៩៥២

AA-ឆ្នាំទី ២៤ ខែតុលា លេខ ១០  
BB-ចំណាំ  
A-ឆ្នាំទី ២៤ ខែកញ្ញា លេខ ៩  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ព្រះពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសចិន (តមក) --លោករ៉ាយ ប៊ុក ៧២៣
២- ឃរាវាសធម៌ --ព្រះអារិយកស្សប កែវ អ៊ូច ៧៣១
៣- លទ្ធិពុទ្ធសាសនានិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ --ក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ៧៣៨
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤- ការបណ្ដុះនិស្ស័យ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ៧៤៤
៥- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៧៥១
៦- រឿងអារក្សថ្លែងរឿងម្ភៃប្រាំ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុន ៧៦២
៧- រឿងស្លាប់ព្រោះជាតិ --លោក គង់ លឹម ៧៦៦
៨- រឿងប៉ូល នឹង វ័រ៍ស៊ីនី (តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ ៧៧៥
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- ពិធីបុណ្យព្រះសារីរិកធាតុ នឹងព្រះអរហន្តធាតុនៃព្រះសារីបុត្តនឹងព្រះមោគ្គល្លាន --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៧៨៥
១០- បញ្ជីរាយនាមចៅអធិការដែលតាំងថ្មី (តមក) --ក្រសួងធម្មការ ៧៩៩

អត្ថបទក្បាលទី២ លេខ១១ ឆ្នាំទី២៤ ព.ស ២៤៩៥ គ.ស ១៩៥២

A-ឆ្នាំទី ២៤ ខែវិច្ឆិកា លេខ ១១  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- ព្រះពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសចិន(តមក) –លោករ៉ាយ ប៊ុក ៨០៣
២- សុន្ទរកថា --ព្រះមហា ផៃ ម៉ីល ៨១១
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៣- មេទ័ពចិត្តអាក្រក់(រឿងព្រេងប្រទេសចិន) --លោក ប៊ូ ប៉ូ ៨២២
៤- ការបណ្ដុះនិស្ស័យ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ៨២៧
៥- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៨៣៧
៦- រឿងអារក្សថ្លែងរឿងម្ភៃប្រាំ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុន ៨៤៨
៧- រឿងស្លាប់ព្រោះជាតិ --លោក គង់ លឹម ៨៥៦
៨- រឿងប៉ូល នឹង វ័រ៍ស៊ីនី (តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ ៨៦៦
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- បញ្ជីរាយនាមចៅអធិការដែលតាំងថ្មី (តមក) --ក្រសួងធម្មការ ៨៧៩

អត្ថបទក្បាលទី២ លេខ១២ ឆ្នាំទី២៤ ព.ស ២៤៩៥ គ.ស ១៩៥២

A-ឆ្នាំទី ២៤ ខែធ្នូ លេខ ១២  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១- សេចក្ដីជូនដំណឹង --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៨៨៣
២- ព្រះពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសចិន (តមក) --លោករ៉ាយ ប៊ុក ៨៨៦
៣- ខោមទុស្សសូត្រកថា --អ្នកអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិ កេតសុមារក័្ស ៨៩៤
៤- សួរឆ្លើយក្នុងរឿងបកសករាជ --លោក ប៊ូ ប៉ូរ ៩០១
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៥- ការបណ្ដុះនិស្ស័យ (តមក) --ព្រះមហាឧត្ដមវិជ្ជា ប៉ឹង ប៉ម ៩០៥
៦- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូ កន ៩១២
៧- រឿងអារក្សថ្លែងរឿងម្ភៃប្រាំ (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុន ៩២២
៨- រឿងស្លាប់ព្រោះជាតិ (តមក) --លោក គង់ លឹម ៩៣០
៩- រឿងប៉ូល នឹង វ័រ៍ស៊ីនី (តមក) --លោក ផេង ជ្រីវ ៩៣៩
១០- ទំនៀមទម្លាប់ និងឧត្ដមប្រយោជន៍ --ក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ ៩៤៨
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១១- បញ្ជីរាយនាមចៅអធិការដែលតាំងថ្មី (តមក) --ក្រសួងធម្មការ ៩៥៧

គ.ស ១៩៦៨

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៤០ លេខ ១ ខែ មករា ព.ស ២៥១០ គ.ស ១៩៦៨

A-ឆ្នាំទី ៤០ ខែ មករា លេខ ១  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-កឋិនកថាសង្ខេប --សម្ដេចព្រះពោធិវ័ង្ស រៀបរៀង
២-ព្រះពុទ្ធសាសនា និង សមភាពនៃមនុស្ស --(ព្រះមហា អេង ខេមី) ១១
៣-រឿងព្រះពោធិរាជកុមារ --(លោក ប៊ូ ប៉ូ) ៣៩
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤-វចនានុក្រម សំស្ក្រឹត ខ្មែរ --(ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់) ៤៧
៥-ការស្រាវជ្រាវ ប្រវត្តិលោកវិសេស ដួង --(បណ្ឌិតមហា ឈឹម ស៊ីម) ៥១
៦-រឿងសាមកុក (ត) --ឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ៦០
៧-ឯកសារក្រាំង និង សាស្ត្រាស្លឹករឹត --(លោក ញ៉ុក ថែម) ៧០
៨-ល្បងសិក្សា ប្រវត្តិអក្សរសាស្ត្រខ្មែរ --(សហ.លាង.ហ័បអាន) ៨៩
៩-ជីវប្រវត្តិ លោកគ្រូ ធម្មិស្សរោ ឯក ញឹម ១០៣
III. ផ្នែកកំណត់ប្រវត្តិការណ៍  
១០-អនុសំវច្ឆរមហាសិន្និបាតនៃមន្ត្រីសង្ឃ លើកទី ២៤ ១១៣

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៤០ លេខ ២ ខែ កុម្ភៈ ព.ស ២៥១០ គ.ស ១៩៦៨

A-ឆ្នាំទី ៤០ ខែ កុម្ភៈ លេខ ២  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-កឋិនកថាសង្ខេប (ត) --សម្ដេចព្រះពោធិវ័ង្ស រៀបរៀង ១២៥
២-ព្រះពុទ្ធសាសនា និង សិទ្ធិមនុស្ស --(ព្រះមហា អេង ខេមី) ១៤៦
៣-រឿងព្រះឧបនន្ទសាក្យបុត្រ --(លោក ប៊ូ ប៉ូ រៀបរៀង) ១៧៣
៤-រឿងព្រះបធានិកតិស្សត្ថេរ --(លោក ប៊ូ ប៉ូ រៀបរៀង) ១៧៨
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៥-វចនានុក្រម សំស្ក្រឹត-ខ្មែរ --(ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់) ១៨១
៦-ការស្រាវជ្រាវ ប្រវត្តិលោកវិសេស ដួង --(បណ្ឌិតមហា ឈឹម ស៊ីម) ១៨៥
៧-រឿងចៅតែលលក --(សហ. ព្រួច កុម រៀបរៀង) ១៩៥
៨-ល្បងសិក្សា ប្រវត្តិអក្សរសាស្ត្រខ្មែរ --(សហ.លាង.ហ័បអាន) ២១៣
៩-រឿងសាមកុក (ត) --ឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ២២៤
១០-ឯកសារក្រាំង និង សាស្ត្រាស្លឹករឹត --(លោក ញ៉ុក ថែម) ២៣២
III. ផ្នែកកំណត់ប្រវត្តិការណ៍  
១១-តុល្យការនៃសមិទ្ធិនានារបស់ វិជ្ជាឋាន ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ២៤៤
១២-ព្រះរាជចុតហ្មាយថ្លែងព្រះអំណរគុណ ២៤៧

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៤០ លេខ ៣ ខែ មីនា ព.ស ២៥១០ គ.ស ១៩៦៨

A-ឆ្នាំទី ៤០ ខែ មីនា លេខ ៣  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-កឋិនកថាសង្ខេប (ត) --សម្ដេចព្រះពោធិវ័ង្ស រៀបរៀង ២៥១
២-រឿងមាតាព្រះកស្សបៈ --(សហ. ប៊ូ-ប៉ូ ប្រែរៀបរៀង) ២៦៦
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៣-វចនានុក្រម សំស្ក្រឹត ខ្មែរ --(ព្រះមហា ប៉ាង-ខាត់) ២៧៣
៤-ល្បងសិក្សា ប្រវត្តិអក្សរសាស្ត្រខ្មែរ --(សហ.លាង.ហ័បអាន) ២៧៧
៥-រឿងចៅគែលលក (ត) --(សហ. ព្រួច-កុម រៀបរៀង) ២៨៨
៦-ឯកសារក្រាំង និង សាស្ត្រាស្លឹករឹត --(លោក ញ៉ុក-ថែម) ២៩៨
៧-ជីវប្រវត្តិ លោក ប៊ូ ប៉ូ ៣០៧
៨-រឿងសាមកុក (ត) --(ឧកញ៉ា នូ-កន) ៣១៧
៩-ការស្រាវជ្រាវ ប្រវត្តិលោកវិសេស ដួង --(បណ្ឌិតមហា ឈឹម-ស៊ីម) ៣២៩
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្តិការណ៍  
១០-ទស្សនកិច្ចនៃសហជីវិនអនុរដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងធម្មការ នៅខេត្តកោះកុង --(សហ. លី-ធាមតេង រៀបរៀង) ៣៤៥
១១-ចុតហ្មាយថ្វាយពរឆ្នាំថ្មី ៣៥៦
១២-ចុតហ្មាយថ្វាយពរឆ្នាំថ្មី ២  
១៣-ចុតហ្មាយថ្វាយពរឆ្នាំថ្មី ៣  

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៤០ លេខ ៤ ខែ មេសា ព.ស ២៥១០ គ.ស ១៩៦៨

A-ឆ្នាំទី ៤០ ខែ មេសា លេខ ៤  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-កឋិនកថាសង្ខេប (ត) សម្ដេចព្រះពោធិវ័ង្ស រៀបរៀង ៣៦០
២-រឿងមហាកាលឧបាសក (សហ. ប៊ូ-ប៉ូ ប្រែរៀបរៀង) ៣៧១
៣-រឿងព្រះទេវទត្ត (សហ. ប៊ូ-ប៉ូ ប្រែរៀបរៀង) ៣៧៥
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤-វចនានុក្រម សំស្ក្រឹត-ខ្មែរ (ព្រះមហា ប៉ាង-ខាត់) ៣៧៧
៥-ល្បងសិក្សា ប្រវត្តិអក្សរសាស្ត្រខ្មែរ (សហ.លាង.ហ័បអាន) ៣៨១
៦-រឿងចៅគែលលក (តចប់) (សហ. ព្រួច-កុម រៀបរៀង) ៣៩១
៧-រឿងសាមកុក (ត) (ឧកញ៉ា នូ-កន) ៤១៣
៨-ឯកសារក្រាំង និង សាស្ត្រាស្លឹករឹត (លោក ញ៉ុក-ថែម) ៤២៣
៩-ជីវប្រវត្តិសង្ខេប (សហ. ហែល-ស៊ុំផា) ៤៣៣
១០-រឿងពិសពស់ និង ពិសត្រី (សហ. លី-ធាមតែង រៀបរៀង តាមឯកសារ) ៤៤១
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
១១-ពិធីបុណ្យឆ្លងព្រះវិហារ-បញ្ចុះខណ្ឌសីមាវត្តនិរោធរង្សី ៤៤៦
១២-សុន្ទរកថានៃព្រះមុនីកោសល សូរ-ហាយ ៤៥៤
១៣-ឯកសារព្រះរាជក្រមស្ដីពីពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៤៦៦

គ.ស ១៩៤៩

មាតិកាអត្ថបទ ឆ្នាំទី ២១ លេខ ១ ខែមករា គ.ស ១៩៤៩

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ពិធីប្រគល់សាលាបាលីជាន់ខ្ពស់ដល់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរ --សាស្ត្រាចារ្យហ្វ្រង់ស្វាម៉ារទីនី
២- ប្រជុំសុភាសិតអ្នកនិពន្ធក្រេក --លោករ៉ាយ ប៊ុក នាយបញ្ជី
៣- ទំនៀមធ្វើស្រែនៅកម្ពុជាក្រោម (កូសាំងស៊ីន) --លោក អាចារ្យឌិញប្រាជ្ញ ១៨
៤- រឿងភោគកុលកុមារ (តពីលេខ ១២ ឆ្នាំ១៩៤៨) --អ្នកឧកញ៉ាព្រះឃ្លាំងនង ២៧
៥- រឿងសាមកុក (តពីលេខ ១២ ឆ្នាំ១៩៤៨) --អ្នកឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា នូរ កន ៣៧
៦- ការជូនរង្វាន់ដល់អ្នកប្រឡងជាប់ --ក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ៤៩
II. ផ្នែកសាសនា  
៧- ពិធីបុណ្យបញ្ចុះធាតុលោកគ្រូព្រះសព សុក នួន --លោកគ្រូចៅអធិការ ឯម ញឹម វត្តរលួស (សៀមរាប) ៥២
៨- ពន្លឺអាស៊ីទ្វីប (តពីលេខ ១២ ឆ្នាំ១៩៤៨) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៥៦
III. កំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- ពុទ្ធប្បវត្ដិសង្ខេប (តពីលេខ ១២ ឆ្នាំ ១៩៤៨) --ឃុនសិរីមេធី ស្រី អ៊ូ ៦៦
១០- ការតាំងចៅអធិការថ្មី --ក្រសួងធម្មការ ៧៤

មាតិកាអត្ថបទ ឆ្នាំទី ២១ លេខ ២ ខែកុម្ភៈ គ.ស ១៩៤៩

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ព្រះរាជពង្សាវតារ ភាគទី ១ សម័យនគរភ្នំ (ហ្វូណន) --អ្នកឧកញ៉ា ឈឹម ក្រសេម ៨១
២- ប្រវត្តិសាស្ត្រសង្ខេប ប្រទេសឥណ្ឌៀ --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ១០០
៣- សុភាសិតក្រេក (តមកនិងចប់) --លោករ៉ាយ ប៊ុក នាយបញ្ជី ១១៦
៤- រឿងធ្វើស្រែនៅកម្ពុជាក្រោម (កូសាំងស៊ីន) (តមក) --លោកអាចារ្យ ឌិញ ប្រាជ្ញ ១២៤
៥- រឿងភោគកុលកុមារ (តមក) --អ្នកឧកញ៉ាព្រះឃ្លាំង នង ១៣២
II. ផ្នែកសាសនា  
៦- វិជ្ជារក្សាចិត្ត ក្នុងបច្ចុប្បន្ន --ឃុនបណ្ណានុរក្ស ប៊ូ ប៉ូ ១៣៧
៧- ពន្លឺអាស៊ីទ្វីប (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ១៤៤
៨- មដ្ឋកុណ្ឌលិនិទាន (តពីលេខ ១២ ឆ្នាំ១៩៤៨) --ព្រះមហាកែវណាគ្រី ១៥០
III. កំណត់ប្រវត្ដិការណ៍  
៩- ការតាំងចៅអធិការថ្មី (តមក) --ក្រសួងធម្មការ ១៥៧

មាតិកាអត្ថបទ ឆ្នាំទី ២១ លេខ ៣ ខែមិនា គ.ស ១៩៤៩

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ព្រះរាជពង្សាវតារ ប្រទេសកម្ពុជាភាគ ទី១ (ត) --អ្នកឧកញ៉ា ឈឹម ក្រសេម ១៦១
២- ប្រវត្តិសាស្ត្រសង្ខេប ប្រទេស ឥណ្ឌៀ (ត) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ១៧០
៣- សុភាសិតខ្មែរ ភាគទី ១ --លោក រ៉ាយ ប៊ុក នាយបញ្ជី ១៨១
៤- ប្រជុំពាក្យព្រេងនឹងបាវចនាបារាំងផ្សេងៗ --លោក រ៉ាយ ប៊ុក នាយបញ្ជី ១៨៦
៥- រឿងធ្វើស្រែនៅកម្ពុជាក្រោម (កូសាំងស៊ីន) (ត) --លោកអាចារ្យ ឌិញ ប្រាជ្ញ ១៩០
៦- រឿងសាមកុក (តមក) --អ្នកឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា នូរ កន ១៩៩
II. ផ្នែកសាសនា  
៧- មដ្ឋកុណ្ឌលិនិទាន (តចប់) --ព្រះមហាកែវ ណាគ្រី ២០៩
៨- វិធីរក្សាចិត្ត ក្នុងបច្ចុប្បន្ន (តចប់) --ឃុនបណ្ណានុរ័ក្ស ប៉ូ ប៊ូរ ២១៩
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- ប្រវត្ដិលោកគ្រូចៅអធិការវត្តក្បាលកោះ --ព្រះអាចារ្យ ផាម លាងហា ២២៧
១០- សេចក្ដីជូនដំណឹងរឿងបោះពុម្ពព្រះត្រៃបិដក --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ២៣៦

មាតិកាអត្ថបទ ឆ្នាំទី ២១ លេខ ៤ ខែមេសា គ.ស ១៩៤៩

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ពាក្យថ្មីក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសកម្ពុជា --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ២៤៤
២- ប្រវត្តិសាស្ត្រសង្ខេបប្រទេស ឥណ្ឌៀ (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ២៥៥
៣- ព្រះរាជពង្សាវតារភាគទី ១ សម័យនគរភ្នំ (តមក) --អ្នកឧកញ៉ា ឈឹម ក្រសេម ២៦២
៤- សុភាសិតខ្មែរភាគទី ១ (តមក) --លោក រ៉ាយ បុក ក្រមការ ២៧១
៥- ប្រជុំពាក្យព្រេងនឹងបាវចនាបារាំង (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក នាយបញ្ជី ២៧៥
៦- រឿងធ្វើស្រែខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រោម (កូសាំងស៊ីន) (តមកចប់) --លោកអាចារ្យ ឌិញ ប្រាជ្ញ ២៧៩
៧- រឿងភាគកុលកុមារ (តមក) --អ្នកឧកញ៉ាព្រះឃ្លាំង នង ២៨៦
II. ផ្នែកសាសនា  
៨- សាមគ្គីកថា --ព្រះសពមហា រស់ កោ ២៩៣
៩- ពន្លឺអាស៊ីទ្វីប (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៣០៦
III. កំណត់ប្រវត្ដិការណ៍  
១០- បុណ្យឈាបនកិច្ចសពអ្នកអាចារ្យ ហ៊ិន សុដ --ភិក្ខុសួន សុរិន្ទ ៣១២
១១- អំពីការតាំងចៅអធិការថ្មី (តមក) --ក្រសួងធម្មការ ៣១៨
១២- សេចក្ដីជូនដំណឹង  

មាតិកាអត្ថបទ ឆ្នាំទី ២១ លេខ ៥ ខែឧសភា គ.ស ១៩៤៩

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- របរថ្នាំជក់ --នាងនេត្រ ឡាំងសី ៣២១
២- សុភាសិតភាគ ១ (តមក) --លោករ៉ាយ ប៊ុក ក្រមការ ៣៣១
៣- ប្រជុំពាក្យព្រេងនឹងបាវចនាបារាំង (តមក) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក នាយបញ្ជី ៣៣៥
៤- សព្ទបារាំងប្រែជាខ្មែរ --ហ្លួងមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៣៤១
៥- ប្រវត្តិសាស្ត្រសង្ខេបប្រទេសឥណ្ឌៀ (តមក) --ហ្លួងមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៣៥៤
៦- រឿងសាមកុក (តមក) --អ្នកឧកញ៉ា នូ កន ៣៥៣
II. ផ្នែកសាសនា  
៧- ត្រៃកូដធម៌ --ព្រះបាឡាត់សុង ស៊ីវ ៣៦៣
៨- ពន្លឺអាស៊ីទ្វីប (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៣៧៥
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- ប្រវត្ដិព្រះមហា រស់ កោ --ភិក្ខុ ឡេង ឈួន ៣៨១
១០- បុណ្យបូជាសពអ្នកអាចារ្យ ហ៊ិន សុដ (តមក) --ភិក្ខុ សួន សុរិន្ ៣៨៦
១១- អំពីការតាំងចៅអធិការថ្មី (តមក) --ក្រសួងធម្មការ ៣៩៥
១២- សូមជូនដំណឹង  

មាតិកាអត្ថបទ ឆ្នាំទី ២១ លេខ ៦ ខែមិថុនា គ.ស ១៩៤៩

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ព្រះរាជពង្សាវតារភាគទី១ សម័យនគរភ្នំ (តចប់) --អ្នកឧកញ៉ាឈឹម ក្រសេម ៤០១
២- របរថ្នាំជក់ (តមកនិងចប់) --នាងនេត្រ ឡាំងសី ៤១៧
៣- សុភាសិតភាគទី ១ (តមកចប់) --លោករ៉ាយ ប៊ុក ក្រមការ ៤២៧
៤- ប្រជុំពាក្យព្រេងនឹងបាវចនាបារាំង (តមកចប់) -- ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៤៣២
៥- ប្រវត្ដិសង្ខេបប្រទេសឥណ្ឌៀ (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៤៤០
៦- រឿង"ភោគកុលកុមារ" (ពាក្យកាព្យ) (តមក) --អ្នកឧកញ៉ាព្រះឃ្លាំង នង ៤៥០
II. ផ្នែកសាសនា  
៧- មុនីសុភាសិត --មហាឱម ណាគ្រី ៤៥៦
៨- ពន្លឺអាស៊ីទ្វីប (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៤៦៤
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- បុណ្យបូជាសពអ្នកអាចារ្យ ហ៊ិន សុដ (តចប់) --ភិក្ខុ សួន សុរិន្ទ ៤៧០
១០- អំពីការតាំងចៅអធិការថ្មី (តមក) --ក្រសួងធម្មការ ៤៧៨
១១- សូមជូនដំណឹង  

មាតិកាអត្ថបទ ឆ្នាំទី ២១ លេខ ៧ ខែកក្កដា គ.ស ១៩៤៩

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- និទានសុភាសិត --មហាឱម ណាគ្រី ៤៨១
២- ល្បែងផ្សេងៗ --លោក យោក្យ៍ត្រី ម៉ៅ មុំ ៤៨៥
៣- សុភាសិតភាគទី ២ --លោក រ៉ាយ ប៊ុក ក្រមការ ៤៩៧
៤- ប្រវត្តិសាស្ត្រសង្ខេប ប្រទេសឥណ្ឌៀ(តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៥០០
៥- សព្ទបារាំង ប្រែជាខ្មែរ (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៥០៨
៦- រឿងសាមកុក (តមក) --អ្នកឧកញ៉ា នូរ កន ៥១៥
៧- រឿង "ភោគកុលកុមារ"(តមក) --អ្នកឧកញ៉ាព្រះឃ្លាំង នង ៥២៥
II. ផ្នែកសាសនា  
៨- ពន្លឺអាស៊ីទ្វីប (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៥៣១
៩- មុនីសុភាសិត (តមក) --មហាឱម ណាគ្រី ៥៤១
III. កំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
១០- ពិធីស្រោចទឹក លោកគ្រូអាចារ្យ ហង្ស ប៉េង --ព្រះទេសត្ថា សូរ ហាយ ៥៤៨
១១- អំពីការតាំងចៅអធិការថ្មី (តមក) --ក្រសួងធម្មការ ៥៥៤

មាតិកាអត្ថបទ ឆ្នាំទី ២១ លេខ ៨ ខែសីហា គ.ស ១៩៤៩

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- សុភាសិតខ្មែរភាគទី ២ (តមក) --លោករ៉ាយ ប៊ុក ក្រមការ ៥៦១
២- និទានសុភាសិត --មហាឱម ណាគ្រី ៥៦៤
៣- រឿងល្បែងប្រណាំងទូកខ្មែរ --សាមណេរព្រាប ឌិន ៥៧៤
៤- សព្ទបារាំងប្រែជាខ្មែរ (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៥៨២
៥- ប្រវត្តិសាស្ត្រសង្ខេប ប្រទេសឥណ្ឌៀ (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៥៨៩
៦- រឿងភោគកុលកុមារ ពាក្យកាព្យ (តមក) --អ្នកឧកញ៉ាព្រះឃ្លាំង នង ៥៩៨
II. ផ្នែកសាសនា  
៧- ពន្លឺអាស៊ីទ្វីប (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៦០៩
៨- មុនីសុភាសិត (តមក ចប់) --មហាឱម ណាគ្រី ៦១៧
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- បញ្ជីរាយនាមចៅអធិការដែលតាំងថ្មី (តមក) --ក្រសួងធម្មការ ៦២៩

មាតិកាអត្ថបទ ឆ្នាំទី ២១ លេខ ៩ ខែកញ្ញា គ.ស ១៩៤៩

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- រឿងអតិចារិណយក្ខំនី --លោក ឈឿង កុល ៦៤១
២- និទានសុភាសិត --មហា ឱម ណាគ្រី ៦៥៦
៣- របររកស៊ី យក ឃ្មុំក្នុង រអាងភ្នំឬរងជ្រោះភ្នំ --លោក អ៊ូ គូ ៦៦៤
៤- សុភាសិតខ្មែរភាគទី ២ (តមក) --លោករ៉ាយ ប៊ុក ក្រមការ ៦៧២
៥- សព្ទបារាំងប្រែជាខ្មែរ (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៦៧៥
៦- ប្រវត្តិសាស្ត្រសង្ខេប ប្រទេសឥណ្ឌៀ (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៦៨២
៧- រឿងសាមកុក (តមក) --អ្នកឧកញ៉ា នូ កន ៦៨៩
II. ផ្នែកសាសនា  
៨- ប្រធាន កថា --ព្រះទេពមុនី យូរ ប៉ុណ្ណ ៦៩៦
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- ពិធីបុណ្យសម្ពោធសាលាធម្មវិន័យ --លោកមហា ឈិន ៧១១
១០- បញ្ជីរាយនាមចៅអធិការដែលតាំងថ្មី (តមក) --ក្រសួងធម្មការ ៧១៧

មាតិកាអត្ថបទ ឆ្នាំទី ២១ លេខ ១០ ខែតុលា គ.ស ១៩៤៩

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- កវីធម្មភាសិត --មហាឱម ណាគ្រី ៧២១
២- ការធ្វើសំពត់ហូល ផាមួង នឹងសារុង --លោកជា ជួន ៧២៤
៣- សុភាសិតខ្មែរភាគទី ២ (តមក) --លោករ៉ាយ ប៊ុក ក្រមការ ៧៣១
៤- សព្ទបារាំងប្រែជាខ្មែររបស់គណៈកម្មការវប្បធម៌ (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៧៣៥
៥- ប្រវត្តិសាស្ត្រសង្ខេបប្រទេសឥណ្ឌៀ (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៧៤៥
៦- រឿងភោគកុលកុមារ ពាក្យកាព្យ (តមក) --អ្នកឧកញ៉ាព្រះឃ្លាំង នង ៧៥៦
II. ផ្នែកសាសនា  
៧- ពន្លឺអាស៊ីទ្វីប (តមក) --លោករ៉ាយ ប៊ុក ក្រមការ ៧៦៧
៨- និរយកថា --មហាឱម ណាគ្រី ៧៧៨
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- បញ្ជីរាយនាមចៅអធិការដែលតាំងថ្មី (តមក) --ក្រសួងធម្មការ ៧៨៨
១០- កំណត់ស្នើអំពីរឿងស្ថាបនាវិទ្យាស្ថានមួយសម្រាប់ សិក្សាភាសាខ្មែរ ឥណ្ឌៀនៅភ្នំពេញ--លោករ៉ាយ ប៊ុក ក្រមការ ៧៩៨

មាតិកាអត្ថបទ ឆ្នាំទី ២១ លេខ ១១ ខែវិច្ឆិកា គ.ស ១៩៤៩

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- បណ្ដាំ មាតា --ឃុនសិរីមេធី ស្រី អ៊ូ ៨០១
២- របរធ្វើស្រែ --ភិក្ខុ ឈឹម សារ៉េត ៨០៦
៣- សុភាសិតខ្មែរភាគទី ២ (តមក) --លោករ៉ាយ ប៊ុក ក្រមការ ៨២១
៤- សព្ទបារាំងប្រែជាខ្មែររបស់គណៈកម្មការវប្បធម៌(តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៨២៥
៥- ប្រវត្តិសាស្ត្រសង្ខេបប្រទេសឥណ្ឌៀ (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៨៣៩
៦- រឿងភោគកុលកុមារ ពាក្យកាព្យ (តមក) --អ្នកឧកញ៉ាព្រះឃ្លាំង នង ៨៤៥
II. ផ្នែកសាសនា  
៧- ពន្លឺអាស៊ីទ្វីប (តមក) --លោករ៉ាយ ប៊ុក ក្រមការ ៨៥៥
៨- និរយកថា (តមកចប់) --មហាឱម ណាគ្រី ៨៦៤
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- បញ្ជីរាយនាមចៅអធិការដែលតាំងថ្មី (តមក) --ក្រសួងធម្មការ ៨៧២
១០- កំណត់ស្នើអំពីរឿងស្ថាបនាវិទ្យាស្ថានមួយសម្រាប់សិក្សាភាសាខ្មែរឥណ្ឌៀនៅភ្នំពេញ--លោករ៉ាយ ប៊ុក ក្រមការ ៨៧៨
១១- កែពាក្យខុស  

មាតិកាអត្ថបទ ឆ្នាំទី ២១ លេខ ១២ ខែធ្នូ គ.ស ១៩៤៩

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ព្រះរាជពង្សាវតារភាគទី ២ (សម័យនគរធំ) --អ្នកឧកញ៉ា ឈឹម ក្រសេម ៨៨១
២- សុភាសិតខ្មែរភាគទី ២ (តមកនិងចប់) --លោករ៉ាយ ប៊ុក ក្រមការ ៨៩១
៣- បណ្ដាំមាតា (តមកចប់) --ឃុនសិរីមេធី ស្រី អ៊ូ ៨៩៧
៤- សព្ទបារាំងប្រែជាខ្មែររបស់គណៈកម្មការវប្បធម៌ (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៩០៦
៥- ប្រវត្តិសាស្ត្រសង្ខេបប្រទេសឥណ្ឌៀ (តមកនិងចប់) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៩១៣
៦- រឿងសាមកុក (តមក) --ឧកញ៉ា នូរ កន ៩២០
II. ផ្នែកសាសនា  
៧- ប្រវត្ដិព្រះអានន្ទត្ថេរ --និពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៩៣៥
៨- ច្បាប់ក្រមសាមណេរ ៩៤០
III. កំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
៩- បញ្ជីរាយនាមចៅអធិការដែលតាំងថ្មី (តមក) --ក្រសួងធម្មការ ៩៤៨
១០- កំណត់ស្នើអំពីរឿងស្ថាបនាវិទ្យាស្ថានមួយសម្រាប់សិក្សាភាសាខ្មែរ ឥណ្ឌៀនៅភ្នំពេញ--លោករ៉ាយ ប៊ុក ក្រមការ ៩៥៨
១១- កែពាក្យខុស  

Flag Counter

Unauthorized

Error 401

This bucket cannot be viewed

You are not authorized to view this bucket

This bucket does not exist or is not publicly accessible at this URL. Check the URL of the bucket that you’re looking for or contact the owner to enable Public access.

Learn how to enable Public Access