គ.ស ១៩៤៧

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៩ ខ្សែទី ៧ គ.ស ១៩៤៧ ព.ស ២៤៨៨

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ការសិក្សា (តមកនិងចប់) -- ព្រះអាចារ្យ រស់ កោ វត្តកែវព្រះភ្លើង ក្រុងភ្នំពេញ ៣៣៧
២- វិធីរក្សារាងកាយ តម្រូវតាមសេចក្ដីត្រូវការ របស់ធម្មជាតិ (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៣៤៩
៣- សៀង ឯកសហស្ររាត្រីភាគទី ១៣ (តមកនិងចប់) --ឃុនសុន្ទរមេធី ញូង ៣៥៧
II. ផ្នែកសាសនា  
៤- យុវចរិយាកថា --ព្រះគ្រូបញ្ញាលិខិត កៅ សិម គ្រូបង្រៀនសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់ ៣៦៩
៥- សេចក្ដីដំណាលអំពីទេវបុត្ដមារ និងព្រះថេរៈ ព្រះនាមឧបគុម្ព (តមកនិងចប់) --ព្រះមហា ប៉ុណ្ណ សុម្កាជ ៣៨១

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៩ ខ្សែទី ៨ គ.ស ១៩៤៧ ព.ស ២៤៨៨

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- អំពីផលនៃការប្រឡងរឿងព្រេងនៅស្រុកខ្មែរ --ក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់នៅពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៣៩៣
២- វិធីរក្សារាងកាយ តម្រូវតាមសេចក្ដីត្រូវការរបស់ធម្មជាតិ(តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៤០៣
៣- ឯកសហស្ររាត្រី ភាគទី១៤ --ឃុនសុន្ទរមេធី ញូង សឿង ៤១១
៤- ចៅក្រមប្រឹក្សាសាលាឧទ្ធរណ៍ រឿងព្រេង "ប្រវត្ដិនៃសត្វដំរី " --អ្នកឧកញ៉ាឥស្សរ វង្សាសំ ស៊ុន ៤១៩
II. ផ្នែកសាសនា  
៥- សុភាសិតនិងទារកោវាទ --លោកមហា សៅរ៍ លីវ វត្តស្វាយឃុំមៀន ស្រុកកោះសុទិន ៤៣០
៦- សេចក្ដីដំណាលពីរឿងភិក្ខុមួយរូប --លោកមហា ប៉ុណ្ណ សុម្កាជ ៤៣៦
៧- យុវចរិយាកថា (តមក) --ព្រះគ្រូបញ្ញាលិខិត កៅ សិម គ្រូបង្រៀនសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់ ៤៤១

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៩ ខ្សែទី ៩ គ.ស ១៩៤៧ ព.ស ២៤៨៨

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- វិធីសាងសំឡេង --លោកអាចារ្យ រស់ កោ វត្តកែវ ព្រះភ្លើងភ្នំពេញ ៤៤៩
២- វិធីរក្សារាងកាយ តម្រូវតាមសេចក្ដីត្រូវការ របស់ធម្មជាតិ (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៤៦៣
៣- ឯកសហស្ររាត្រី ភាគទី ១៤ (តមក) --ឃុនសុន្ទរមេធី ញូង សឿង ៤៧០
៤- រឿងព្រេងខ្មែរ " ប្រវត្ដិបឹងទុំលែង" --លោកក្រមការ សក់ ខាត ៤៨៣
II. ផ្នែកសាសនា  
៥- យុវចរិយាកថា (តមក) --ព្រះគ្រូបញ្ញាលិខិត កៅ សិម គ្រូបង្រៀនសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់ ៤៨៨
៦- សុភាសិតនិងទារកោវាទ (តមក) --លោកមហា សៅរ៍ លីវ ៤៩៥

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៩ ខ្សែទី១០ គ.ស ១៩៤៧ ព.ស ២៤៨៨

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ពាក្យប្រារឰនិងវីរបុរសពីររូបទ្វីបអាស៊ី --លោក រ៉ាយ ប៊ុក អគ្គលេខាធិការរងនៅពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៥០៧
២- វិធីរក្សារាងកាយ តម្រូវតាមសេចក្ដីត្រូវការរបស់ធម្មជាតិ (តមក) -- ហ្លួងនិពន្ធមន្ដ្រី ញ៉ុក ថែម ៥១៨
៣- វិធីសាងសំឡេង (តមកនិងចប់) --លោកអាចារ្យ រស់ វត្តកែវព្រះភ្លើង ភ្នំពេញ ៥២៧
៤- ឯកសហស្ររាត្រី ភាគទី ១៤ (តមក) --ឃុនសុន្ទមេធី ញូង សឿង ៥៣៣
៥- រឿងព្រេងខ្មែរ "រឿងអាជូដឹង" --អ្នកឧកញ៉ាឥស្សរវង្សា សំ ស៊ិន ចៅក្រមប្រឹក្សាសាលាឧទ្ធរណ៍ ៥៤៣
៦- ពាក្យបា្ររព្ធ -- ហ្លួងនិពន្ធមន្ដ្រី ញ៉ុក ថែម  
II. ផ្នែកសាសនា  
៧- យុវចរិយាកថា (តមក) --ព្រះគ្រូបញ្ញាលិខិត កៅ សិម គ្រូបង្រៀនសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់ ៥៥៤
៨- សុភាសិតនិងទារកោវាទ (តមក) --លោកមហា សៅរ៍ លីវ ៥៤៨

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៩ ខ្សែទី ១១ គ.ស ១៩៤៧ ព.ស ២៤៨៨

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- វីរបុរសពីររូបទ្វីបអាស៊ី (តមក) --លោករ៉ាយ ប៊ុក សមុហបញ្ជីធំ នៅពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៥៦១
២- វិធីរក្សារាងកាយ តម្រូវតាមសេចក្ដីត្រូវការ របស់ធម្មជាតិ (តមកនិងចប់) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៥៧៤
៣- ឯកសហស្ររាត្រីភាគទី ១៤ (តមក) --ឃុនសុន្ទរមេធី ញូង សឿង ៥៨៦
៤- រឿងព្រេងខ្មែរ "រឿងអាជូដឹង " (តនិងចប់) --អ្នកឧកញ៉ាឥស្សរវង្សា សំ ស៊ុន ចៅក្រមប្រឹក្សាសាលាឧទ្ធរណ៍ ៥៩៤
II. ផ្នែកសាសនា  
៥- យុវចរិយាកថា (តមក) --ព្រះគ្រូបញ្ញាលិខិត កៅ សិម គ្រូបង្រៀនសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់ ៦០៤
៦- សុភាសិតនិងទារកោវាទ (តមក) --លោកមហា សៅរ៍ លីវ ៦១១

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៩ ខ្សែទី ១២ គ.ស ១៩៤៧ ព.ស ២៤៨៨

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីកម្ពុជសុរិយាឆ្នាំ ១៩៤៨ --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៦១៨
២- វីរបុរសពីររូបទ្វីបអាស៊ី (តមកនិងចប់) --លោក រ៉ាយ ប៊ុក សមុហបញ្ជីធំ នៅពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៦២១
៣- ឯកសហស្ររាត្រី ភាគទី ១៤ (តមក) --ឃុនសុន្ទរមេធី ញូង សឿង ៦៣៤
៤- រឿងព្រេងខ្មែរ "រឿងពេទ្យសំណាង" --ឃុនសុវត្ថិវេទី យូ អ៊ុន ៦៤៦
II. ផ្នែកសាសនា  
៥- ព្រះគ្រូបញ្ញាលិខិត កៅ សិម គ្រូបង្រៀនសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់ ៦៥៦
៦- សុភាសិតនិង ទារកោវាទ (តមក) --លោកមហា សៅរ៍ លីវ ៦៦៨

គ.ស ១៩៤៦

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៨ ខ្សែទី ១ គ.ស ១៩៤៦ ព.ស ២៤៨៦

D-បញ្ជីរឿង  
E- កែតម្រូវ  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- កំពូលស្នេហា (រឿងប្រលោមលោក) --លោកហេង យ៉ាន
២- ឯកសហស្ររាត្រី --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ១៦
៣- ប្រវត្ដិស្ដេចទឹកស្ដេចភ្លើង (តមកនិងចប់) --ឧកញ៉ាទេពពិទូរ ក្រសេម ២៧
៤- វណ្ណគតិ នារាយណ៍ ទសាវតារ (តមកនិងចប់) --ឧកញ៉ា ទេពពិទូរ ក្រសេម រៀបរៀង ៣៨
II. ផ្នែកសាសនា  
៥- មិច្ឆាទិដ្ឋិកថា --ឃុនសុវត្ថិទេវី យូរ អុន ៤៩

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៨ ខ្សែទី ២ គ.ស ១៩៤៦ ព.ស ២៤៨៦

D- បញ្ជីរឿង  
E- ពាក្យសួររបស់ក្រុមជំនុំទំនៀមទម្លាប់  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- កំពូលស្នេហា (តមក) --លោក ហេង យ៉ាន ៥៧
២- ឯកសហស្ររាត្រីភាគទី ១០ (តមក) -- ហ្លួងមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៦៨
៣- ព្រះរាជក្រិត្យក្រមចៅហ្វាយស្រុក (តមកនឹងចប់) ៧៦
៤- វិធីរាប់ថ្ងៃ - ខែ - ឆ្នាំ - រដូវ (ពាក្យកាព្យ) --ព្រះគ្រូញាណសំវរ ញាណ – ឈឺន ៩៥
II. ផ្នែកសាសនា  
៥- មិច្ឆាទិដ្ឋកថា (តមក) --ឃុនសុវត្ថិទេវី យូរ អ៊ុន ១០១
៦- ឥន្ទវត្តបរិយាយ (តមក) -- ព្រះមហាបទុម មាឃ ស៊ិន ១០៨

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៨ ខ្សែទី ៣ គ.ស ១៩៤៦ ព.ស ២៤៨៦

D- បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- កំពូលស្នេហា (តមក) -- លោក ហេង យ៉ាន ១១៣
២- ឯកសហស្ររាត្រី ភាគទី ១០ (តមកនិងចប់) -- ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រីញ៉ុក ថែម ១២៨
៣- មិត្រសំឡាញ់ខ្ចីប្រាក់គ្នា --ឃុន សុន្ទរមេធី ញូង – សឿង ១៥២
II. ផ្នែកសាសនា  
៤- មិច្ឆាទិដ្ឋិកថា (តមក) --ឃុនសុវត្ថិវេទី យូរ អ៊ុន ១៥៥
៥- ឥន្ទវត្តបរិយាយ (តមក) --ព្រះគ្រូមហាបទុម មាឃ ស៊ុន ១៦៥

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៨ ខ្សែទី៤ គ.ស ១៩៤៦ ព.ស ២៤៨៦

D- បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- កំពូលស្នេហា (តមក) --លោក ហេង យ៉ាន់ ១៦៩
២- ឯកសហស្ររាត្រី ភាគទី ១១ -- ឃុនសុន្ទរមេធី ញូង សឿង ១៨៣
៣- ព្រះរាជប្រវត្ដិ ព្រះបាទសម្ដេចព្រះជ័យចេស្ដា (ព្រះអង្គសូរ) (តមក) -- ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ២០៤
II. ផ្នែកសាសនា  
៤- មិច្ឆាទិដ្ឋិកថា (តមក) --ឃុនសុវត្ថិវេទី យូរ អ៊ុន ២០៨
៥- ឥន្ទវត្តបរិយាយ (តមក) --ព្រះគ្រូមហាបទុមមាឃ ស៊ុន ២១៩

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៨ ខ្សែទី ៥ គ.ស ១៩៤៦ ព.ស ២៤៨៦

D- បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- កំពូលស្នេហា (តមក) --លោក ហេង យ៉ាន់ ២២៥
២- ឯកសហស្ររាត្រី ភាគទី ១១ (តមក) -- ឃុនសុន្ទរមេធី ញូង សឿង ២៤០
៣- ព្រះរាជប្រវត្ដិ ព្រះបាទសម្ដេចព្រះជ័យចេស្ដា (ព្រះអង្គសូរ) (តមក) -- ហ្លួងមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ២៥៤
II. ផ្នែកសាសនា  
៤- មច្ឆាទិដ្ឋិកថា (តមកនិងចប់) --ឃុនសុវត្ថិវេទី យូរ អ៊ុន ២៦៣
៥- ឥន្ទវត្តបរិយាយ (តមក) -- ព្រះគ្រូមហាបទុមមាឃ ស៊ុន ២៧៦

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៨ ខ្សែទី ៦ គ.ស ១៩៤៦ ព.ស ២៤៨៦

D- បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- កំពូលស្នេហា (តមក) --លោក ហេង យ៉ាន់ ២៨១
២- ឯកសហស្ររាត្រី ភាគទី ១១ (តមក) -- ឃុនសុន្ទរមេធី ញូង សឿង ២៩៣
៣- ព្រះរាជប្រវត្ដិ ព្រះបាទសម្ដេចព្រះជ័យចេស្ដា (ព្រះអង្គសូរ) (តមក) -- ហ្លួងមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៣០៣
II. ផ្នែកសាសនា  
៤- មច្ឆាទិដ្ឋិកថា (តមកនិងចប់) --ឃុនសុវត្ថិវេទី យូរ អ៊ុន ៣១៣
៥- ឥន្ទវត្តបរិយាយ (តមក) -- ព្រះគ្រូមហាបទុមមាឃ ស៊ុន ៣៣១

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៨ ខ្សែទី ៧ គ.ស ១៩៤៦ ព.ស ២៤៨៧

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- កំពូលស្នេហា (តមក) --លោក ហេង យ៉ាន់ ៣៣៧
២- ឯកសហស្ររាត្រី ភាគទី ១១ (តមក) --ឃុនសន្ទរមេធី ញូង សឿង ៣៥០
៣- ព្រះរាជប្រវត្ដិ ព្រះបាទសម្ដេចព្រះជ័យចេស្ដា (ព្រះអង្គសូរ) (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៣៦៨
II. ផ្នែកសាសនា  
៤- ឥន្ទវត្តបរិយាយ (តមកនិងចប់) --ព្រះគ្រូមហា បទុម មាឃ ស៊ុន ៣៨៥

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៨ ខ្សែទី ៨ គ.ស ១៩៤៦ ព.ស ២៤៨៧

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- បុរាណភាសិត ៣៩៣
២- កំពូលស្នេហា (តមក) --លោកហេង យ៉ាន់ ៣៩៦
៣- ឯកសហស្ររាត្រី ភាគ ទី១១ (តមកនិងចប់) --ឃុនសុន្ទរមេធី ញូង សឿង ៤១៣
៤- ព្រះរាជប្រវត្ដិ ព្រះបាទសម្ដេចព្រះជ័យចេស្ដា (ព្រះអង្គសូរ) (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៤២៣
II. ផ្នែកសាសនា  
៥- ធម្មវិភាវិនី -- ព្រះគ្រូសុវឌ្ឍញ្ញាណ សូរ ហាយ ៤៣៣

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៨ ខ្សែទី ៩ គ.ស ១៩៤៦ ព.ស ២៤៨៧

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- កំពូលស្នេហា (តមក) --លោក ហេង យ៉ាន់ ៤៤៩
២- ឯកសហស្ររាត្រីភាគទី ១២ -- លោក ធុយ ប៊ុន សូរ ៤៦៦
៣- ព្រះរាជប្រវត្ដិ ព្រះបាទសម្ដេចព្រះជ័យចេស្ដា (ព្រះអង្គសូរ) (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៤៨១
II. ផ្នែកសាសនា  
៤- ប្រយោជន៍របស់ធម្មៈក្នុងពុទ្ធសាសនា -- ព្រះគ្រូសុវឌ្ឍញ្ញាណ សូរ ហាយ ៤៩៣
៥- ធម្មាធិប្បាយ "សោវចស្សតា" -- លោក ស៊ិន ហ៊ាន ៤៩៨

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៨ ខ្សែទី ១០ គ.ស ១៩៤៦ ព.ស ២៤៨៧

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- កំពូលស្នេហា (តមក) --លោកហេង យ៉ាន់ ៥០៥
២- ឯកសហស្ររាត្រី ភាគទី ១២ (តមក) -- លោក ធុយ ប៊ុនសូរ ៥៣០
៣- ព្រះរាជប្រវត្ដិ ព្រះបាទសម្ដេចព្រះជ័យចេស្ដា (ព្រះអង្គសូរ) (តមក) -- ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៥៣៧
II. ផ្នែកសាសនា  
៤- ប្រយោជន៍របស់ធម្មៈក្នុងពុទ្ធសាសនា (តមកនិងចប់) -- ព្រះគ្រូសុវឌ្ឍញ្ញាណ សូរ ហាយ ៥៤៧
៥- ប្រវត្ដិព្រះធម្មចរិយាព្រឹទ្ធវិចិត្រសេដ្ឋារាជាគណៈ (កែវ ជួន )ចៅអធិការវត្តសំពៅ មេគណៈខែត្របាត់ដំបង--ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៥៥៦

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៨ ខ្សែទី ១១ គ.ស ១៩៤៦ ព.ស ២៤៨៧

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- រឿងអង្គរវត្ត ក្នុងសតវត្សទី ១៦ -១៧ -- ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៥៦១
២- ព្រះរាជប្រវត្ដិ ព្រះបាទសម្ដេចព្រះជ័យចេស្ដា (ព្រះអង្គសូរ) (តមក) ៥៧១
៣- កំពូលស្នេហា (តមក) --លោក ហេង យ៉ាន់ ៥៨៣
៤- ឯកសហស្ររាត្រី ភាគទី ១២ (តមក) --លោក ធុយ ប៊ុមសូរ ៦៩១
II. ផ្នែកសាសនា  
៥- សិពិជាតក -- លោក មហាប៉ុណ្ណ សុម្កាជ ៥៩៩
៦- ពុទ្ធប្បវត្ដិ (ពាក្យ ៧) -- លោកអាចារ្យមៀវ នន្ទ ៦០៧
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្តិការណ៍  
៧- សំនួរអំពីពិធីសិតគ្រឿងអាវុធ  

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៨ ខ្សែទី ១២ គ.ស ១៩៤៦ ព.ស ២៤៨៧

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- កំពូលស្នេហា (តមកនិងចប់) --លោក ហេង យ៉ាន់ ៦១៧
២- រឿងអង្គរវត្ត សតវត្សទី១៦ -១៧ (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៦៣៦
៣- ឯកសហស្ររាត្រី ភាគទី ១២ (តមក) --លោកឆុយ ប៊ុនសូរ ៦៤៩
II. ផ្នែកសាសនា  
៤- សិពិជាតក (តមក) --លោកមហាប៉ុណ្ណ សុម្កាជ ៦៥៦
៥- ពុទ្ធប្បវត្ដិ (ពាក្យ ៧ តមក) -- លោកអាចារ្យ មៀវ នន្ទ ៦៦៤
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្តិការណ៍  
៦- បញ្ជីរឿងរួម១ឆ្នាំ សម្រាប់កម្ពុជសុរិយា  
៧- សេចក្ដីជូនដំណឹង  

គ.ស ១៩៤៥

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៧ ខ្សែទី ១ គ.ស ១៩៤៥ ព.ស ២៤៨៥

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ព័ត៌មាន ថ្លែងសេចក្ដីកាលទៅនាំយកព្រះពុទ្ធរូបនិងបល្ល័ង្ក នៅឃុំអង្គបុរី(តាកែវ) --ឃុនបញ្ញាសោភ័ន គាំ ឌុម
២-រឿងរាវរបស់លោកធុតង្គ ជាតិចិន ១ រូប ឈ្មោះ ហួន ធាង --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ១៥
៣- ច្បាប់ព្រះបន្ទូលចែង ២៥
៤- នានាភាសិត --ព្រះគ្រូមុនីសោភ័ណសោមឡុច ៣៣
II. ផ្នែកសាសនា  
៥- ការប្រជុំលោកមេគណៈនិងអនុគណៈ នៅវត្តសារាវ័ន --ដំណឹងអំពីក្រសួងធម្មការ ៣៩
៦- អរិយសច្ចៈ ជាពុទ្ធភាសិត --លោកគ្រូអាចារ្យ ប៉ាង ខាត់ ៥២

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៧ ខ្សែទី ២ គ.ស ១៩៤៥ ព.ស ២៤៨៥

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ព្រះរាជប្រវត្ដិសម្ដេចព្រះរាជអយយកោ នរោត្ដម សុទ្ធារស --ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៥៧
២- រឿងរាវរបស់លោកធុតង្គ់ជាតិចិន ១រូបឈ្មោះ ហួន ធាង ស្រង់ប្រែពី សៀវភៅ Religieux et plerins en terre d'Asie (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៦៨
៣- ព័ត៌មាន ថ្លែងសេចក្ដីកាលទៅនាំយកព្រះពុទ្ធរូបនិងបល្ល័ង្ក នៅអង្គរបុរី --ឃុនបញ្ញាសោភ័ន គាំ ឌុម ស្រុកព្រៃកប្បាស (តាកែវ) (តមក) ៧៩
៤- នានាភាសិត (តមកនិងចប់) --ព្រះគ្រូមុនីសោភ័ន សោម ឡុច ៩៤
II. ផ្នែកសាសនា  
៥- ប្រវត្ដិព្រះពុទ្ធ ៧ ព្រះអង្គ --ឃុនបណ្ណានុរក្ស ប៊ូ ប៉ូរ ១០០
៦- អរិយសច្ចៈ ជាពុទ្ធភាសិត (តមក) --លោកអាចារ្យ ប៉ាង ខាត់ ១០៤

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៧ ខ្សែទី ៣ គ.ស ១៩៤៥ ព.ស ២៤៨៥

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេស ចិន " ពាក្យផ្ដើម" --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ១១៣
២- អធិប្បាយសុភាសិត --ឃុនឧត្ដមប្រីជា ចាប -ពិន ១២៦
៣- ព័ត៌មាន ថ្លែងសេចក្ដីកាលទៅដឹកនាំយកពុទ្ធរូបនិងបល្ល័ង្ក នៅឃុំអង្គរបុរីស្រុក ព្រៃកប្បាស (និងតចប់)--ឃុនបញ្ញាសោភ័នគាំ ឌុម ១៣៨
II. ផ្នែកសាសនា  
៤- អរិយសច្ចៈជាពុទ្ធភាសិត (តមក) --លោកគ្រូអាចារ្យ ប៉ាង ខាត់ ១៥៦
៥- ឯកភាគនៃមិលិន្ទបញ្ហា (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ១៦៦

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៧ ខ្សែទី ៤ គ.ស ១៩៤៥ ព.ស ២៤៨៥

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- អធិប្បាយសុភាសិតខ្មែរ (តាមលំដាប់អក្សរ) --ឃុនឧត្ដមប្រីជា ចាប ពិន ១៦៩
២- សុភាសិតបាលីប្រែជាភាសាខ្មែរ --ព្រះគ្រូ សទ្ទវិទូ ពាង សុខ ១៨២
៣-ប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសចិន (តមក) -- ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ១៨៦
II. ផ្នែកសាសនា  
៤- អរិយសច្ចៈពុទ្ធភាសិត (តមក) --លោកគ្រូអាចារ្យប៉ាង ខាត់ ១៩៦
៥- ឯកភាគមិលិន្ទបញ្ហា (តមកនិងចប់) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ២១០
៦- ប្រវត្ដិសង្ខេបរបស់ឧបាសក ហួត ទិន --អាចារ្យ ញែម នៅ ២២២

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៧ ខ្សែទី ៥ គ.ស ១៩៤៥ ព.ស ២៤៨៥

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- វណ្ណគតិ រឿងនារាយណ៍ ទសាវតារ --ឧកញ៉ា ទេពពិទូរ ក្រសេម ២២៥
២- រឿងរាវរបស់លោកធុតង្គជាតិចិន ១រូបឈ្មោះ ហួន ធាង (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធ ញ៉ុក ថែម ២៣៣
៣- ពង្សាវតារប្រទេសចិន (តមក) ២៤៤
៤- អធិប្បាយសុភាសិត (តមក) --ឃុនឧត្ដមប្រីជា ចាប ពិន ២៥២
II. ផ្នែកសាសនា  
៥- សាសនាវតារ សង្ខេប --លោកអាចារ្យ មៀវ នន្ទ ២៦៤
៦- អរិយសច្ចជាពុទ្ធភាសិត (តមក) --ព្រះអាចារ្យប៉ាង ខាត់ ២៧៥

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៧ ខ្សែទី ៦ គ.ស ១៩៤៥ ព.ស ២៤៨៥

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ជម្ពុ ឬ ជម្ពូ សព្ទនេះប្រែជាអ្វី ? --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ២៨១
២- វណ្ណគតិ រឿងនារាយណ៍ ទសាវតារ (តមក) --ឧកញ៉ា ទេពពិទូរក្រសេម ២៩០
៣- រឿងរាវរបស់លោកធុតង្គជាតិចិន ១រូបឈ្មោះហួន ធាង(តមកនិងចប់) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ២៩៧
៤- ពង្សាវតារប្រទេសចិន (តមក) ៣១១
៥- អធិប្បាយសុភាសិត (តមក) --ឃុនឧត្ដមប្រីជា ចាប ពិន ៣១៦
II. ផ្នែកសាសនា  
៦- សម្ពុលាជាតក --ព្រះបាឡាត់ពោធិរាម យូរ ប៉ុណ្ណ ៣២១
៧- អរិយសច្ចៈជាពុទ្ធភាសិត (តមក) --ព្រះអាចារ្យ ប៉ាង ខាត់ ៣២៧
៨- សាសនាវតារ សង្ខេប (តមកនិងចប់) --លោកអាចារ្យ មៀវ នន្ទ ៣៣៤

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៧ ខ្សែទី ៧ គ.ស ១៩៤៥ ព.ស ២៤៨៥

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- សុភាសិតប្រែជាពាក្យកាព្យ --ព្រះគ្រូសទ្ទវិទូរ ពាង សុខ ៣៣៩
២- រឿងកុមារពីរនាក់ជាមិត្តនឹងគ្នា --ព្រះគ្រូសិរីសោភ័ណ គឹម តូ ៣៤៥
៣- ប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសចិន (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៣៥៣
៤- អធិប្បាយសុភាសិតខ្មែរ (តមក) --ឃុនឧត្ដមប្រីជា ចាប ពិន ៣៦០
៥- វណ្ណគតិនារាយណ៍ទសាវតា (តមក) --អ្នកឧកញ៉ាទេពពិទូរ ក្រសេម ៣៦៨
II. ផ្នែកសាសនា  
៦- សម្ពុណជាតក --ព្រះបាឡាត់ពោធិរាម យូរ ប៉ុណ្ណ ៣៧៤
៧- អរិយសច្ចៈជាពុទ្ធភាសិត (តមក) --លោកគ្រូអាចារ្យប៉ាង ខាត់ ៣៩៣

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៧ ខ្សែទី ៨ គ.ស ១៩៤៥ ព.ស ២៤៨៥

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១-សេចក្ដីសង្ខេបអំពីគោលផ្សេងៗ នៃពង្សាវតារខ្មែរ -- ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៣៩៥
២- ពង្សាវតារចិន (តមក) ៤០៣
៣- រឿងកុមារពីរនាក់ជាមិត្តនឹងគ្នា (តមកនិងចប់) --ព្រះគ្រូសិរីសោភ័ណ កឹម តូ ៤១៥
៤- អធិប្បាយសុភាសិតខ្មែរ (តមក) --ឃុនឧត្ដមប្រីជា ចាប ពិន ៤២៧
៥- វណ្ណគតិ នារាយណ៍ទសាវតារ (តមក) --ឧកញ៉ាទេពពិទូរ ក្រសេម ៤៣១
II. ផ្នែកដំណឹងសាសនា  
៦- ភណ្ឌុតិណ្ឌុជាតក --ព្រះបាឡាត់ពោធិរាម យូរ ប៉ុណ្ណ ៤៣៦
៧- អរិយសច្ចៈជាពុទ្ធភាសិត (តមក) --លោកគ្រូអាចារ្យ ប៉ាង ខាត់ ៤៤៥

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៧ ខ្សែទី ៩ គ.ស ១៩៤៥ ព.ស ២៤៨៥

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- រឿងសុមនមាលាការ (ពាក្យកាព្យ) --ឧកញ៉ាភក្ដីសាទេព កែ នេត ៤៥១
២- សេចក្ដីសង្ខេបអំពីគោលផ្សេងៗ នៃពង្សាវតារខ្មែរ (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៤៦៤
៣- ពង្សាវតារប្រទេសចិន (តមក) ៤៧៣
៤- វណ្ណគតិ នារាយណ៍ ទសាវតារ (តមក) --ឧកញ៉ាទេពពិទូរ ក្រសេម ៤៧៨
៥- អធិប្បាយសុភាសិតខ្មែរ(តមក) --ឃុនឧត្ដមប្រីជា ចាប ពិន ៤៨៣
II. ផ្នែកសាសនា  
៦- ភណ្ឌុតិណ្ឌុកជាតក (តមកនិងចប់) --ព្រះបាឡាត់ពោធិរាម យូរ ប៉ុណ្ណ ៤៩០
៧- អរិយសច្ចៈជាពុទ្ធភាសិត (តមក) --ព្រះអាចារ្យប៉ាង ខាត់ ៥០១
៨- សេចក្ដីជូនដំណឹង  

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៧ ខ្សែទី ១០ គ.ស ១៩៤៥ ព.ស ២៤៨៥

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ព្រះរាជក្រឹត្យ ក្រមចៅហ្វាយស្រុក --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៦០៧
២- ពង្សាវតារប្រទេសចិន (តមក) ៦២០
៣- វណ្ណគតិ នារាយណ៍ ទសាវតារ (តមក) --ឧកញ៉ា ទេពពិទូរ ក្រសេម ៦២៧
៤- អធិប្បាយសុភាសិតខ្មែរ (តមក) --ឃុនឧត្ដមប្រីជា ចាប ពិន ៦៣៦
II. ផ្នែកសាសនា  
៥- កំឡាំង ៥យ៉ាង --ឃុនបណ្ណានុរក្ស ប៊ូ ប៉ូរ ៦៤៩
៦- អរិយសច្ចៈជាពុទ្ធភាសិត (តមក) --ព្រះអាចារ្យ ប៉ាង ខាត់ ៦៥៣
៧- សេចក្ដីជូនដំណឹង  

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៧ ខ្សែទី ១១ គ.ស ១៩៤៥ ព.ស ២៤៨៥

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ប្រវត្ដិស្ដេចទឹកស្ដេចភ្លើង --ឧកញ៉ាទេពពិទូរក្រសេម ៦៦៣
២- វណ្ណគតិ នារាយណ៍ ទសាវតារ (តមក) --ឧកញ៉ា ទេពពិទូរ ក្រសេម រៀបរៀង ៦៧៤
៣- ព្រះរាជក្រឹត្យ ក្រមចៅហ្វាយស្រុក (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៦៨៣
៤- សេចក្ដីសង្ខេបអំពីគោលសង្ខេបអំពីគោលផ្សេងនៃពង្សាវតារខ្មែរ(តមកនិងចប់) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម រៀបរៀង ៦៩៣
៥- អធិប្បាយសុភាសិតខ្មែរ (តមក) --ឃុនឧត្ដមប្រីជា ចាប ពិន ៧០០
II. ផ្នែកសាសនា  
៦- អរិយសច្ចៈពុទ្ធភាសិត (តមកនិងចប់) --ព្រះអាចារ្យប៉ាង ខាត់ ៧០៥
៧- តារាងប្រវត្តិរាជត្រកូល  

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៧ ខ្សែទី ១២ គ.ស ១៩៤៥ ព.ស ២៤៨៥

D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
១- ប្រវត្ដិស្ដេចទឹកស្ដេចភ្លើង (តមក) --ឧកញ៉ាទេពពិទូរ ក្រសេម ៧០៣
២- វណ្ណគតិ នារាយណ៍ ទសាវតារ (តមក) ៧២០
៣- ពង្សាវតារប្រទេសចិន (តមក) --ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ៧៣០
៤- អធិប្បាយសុភាសិតខ្មែរ(តមកនិងចប់) --ឃុនឧត្ដមប្រីជា ចាប ពិន ៧៤២
II. ផ្នែកដំណឹងសាសនា  
៥- កូឡាបទុមជាតក --ឃុនសោភ័ណភក្ដី អ៊‌ីន ភន ៧៥៩

គ.ស ១៩៦៧

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៣៩ លេខ ១ ខែមករា ព.ស ២៥០៩ គ.ស ១៩៦៧

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៣៩ ខែមករា លេខ ១ - ១៩៦៧  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៣៩ ខែ មករា លេខ ១ - ១៩៦៧  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-បញ្ហាព្យាករណ៍ពីពុទ្ធសាសនា --លោក សម ថាំង ប្រែរៀបរៀង
២-ព្រះធម៌អនិច្ចា --លោក ប៊ូ ប៉ូរ ចម្លងចេញពីសាស្ត្រាស្លឹករឹត ១៣
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-ប្រវត្ដិសម្ដេចព្រះធម្មលិខិត ល្វី ឯម សាស្ត្រាចារ្យ.--ឈឹម ស៊ឹម រៀបរៀង ២៥
៤-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត ខ្មែរ --ព្រះមហាប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង (តពីលេខ ១២ ឆ្នាំ ១៩៦៦) ៣៣
៥-ពិចារណាដើម្បីតក្កវិជ្ជា --លោក គឹមសៀ រៀបរៀង ៣៧
៦-ព្រះរាជនិពន្ធរាមកេរ្ដ៍ --លោក ឌឹក គាម ស្រាវជ្រាវ (តពីលេខ ១២ ឆ្នាំ១៩៦៦) ៤៦
៧-ឯកសារសាស្ត្រាស្លឹករឹតក្នុងក្រាំង --លោកញ៉ុក ថែម រៀបរៀង (តពីលេខ ១២ ឆ្នាំ ១៩៦៦) ៥៤
៨-រឿងសាមកុក --អ្នកឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា នូ កន ប្រែរៀបរៀង (តពីលេខ ១២ ឆ្នាំ ១៩៦៦) ៥៨
៩-ឯកសារកម្ពុជសុរិយា --លោក ឌឹក គាម ប្រមូលរៀបរៀង (តពីលេខ ១២ឆ្នាំ១៩៦៦) ៦៧
១០- អត្ថបទផ្នែកទំនៀមទម្លាប់ ប្រវត្ដិឃុំសានគរ ខេត្តកំពង់ធំ --លោក ឌឹក គាម ស្រាវជ្រាវ ៧៥
១១-ជីវប្រវត្ដិរបស់ខ្ញុំឈ្មោះថាអៀង សាយ (តពីលេខ ១២ ឆ្នាំ ១៩៦៦) ៨២
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្តិការណ៍  
១២-សេចក្ដីរាយការណ៍ អំពីសកម្មភាពនៃពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ក្នុង ៣ ត្រីមាស ឆ្នាំ ១៩៦៦ ៨៩
១៣-សេចក្ដីជូនដំណឹង លទ្ធផលនៃការប្រឡងប្រជែង ទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ឆមាសទី ២ឆ្នាំ ១៩៦៦ ស្ដីអំពីអ្នកតាផ្សេង ៗ និងរបៀបធ្វើរទេះខ្មែរ ៩៥
១៤-ប្រកាសប្រឡងប្រជែងទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ក្នុងឆមាសទី ១ ឆ្នាំ ១៩៦៧ ៩៩

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៣៩ លេខ ២ ខែកុម្ភៈ ព.ស ២៥០៩ គ.ស ១៩៦៧

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៣៩ ខែកុម្ភៈ លេខ ២ - ១៩៦៧  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៣៩ ខែ កុម្ភៈ លេខ ២ - ១៩៦៧  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-បញ្ហាព្យាករណ៍ពីពុទ្ធសាសនា --លោក សម ថាំង ប្រែរៀបរៀង (ត) ១០៩
២-អានិសង្សសីល --លោកប៊ូ ប៉ូរដកស្រង់រៀបរៀង ១១៩
៣-ព្រះត្រៃលក្ខណ៍ --លោក ព្រួច ភុម ស្រាវជ្រាវដកស្រង់ ១២៦
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៤-ប្រវត្ដិសម្ដេចព្រះធម្មលិខិត ល្វី ឯម --សាស្ត្រាចារ្យ ឈឹម ស៊ឹម រៀបរៀង (តចប់) ១៣៤
៥-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត ខ្មែរ --ព្រះមហាប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង (ត) ១៤៧
៦-ពិចារណាដើម្បីយល់តក្កវិជ្ជា --លោក កឹមសៀ រៀបរៀង (ត) ១៥១
៧-ព្រះរាជនិពន្ធរាមកេរ្ដិ៍ --លោក ឌឹក គាម ស្រាវជ្រាវ (ត) ១៥៩
៨-ឯកសារសាស្ត្រាស្លឹករឹតនិងក្រាំង --លោកញ៉ុក ថែម រៀបរៀង (ត) ១៧៤
៩-រឿងសាមកុក --អ្នកឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា នូ កន ប្រែរៀបរៀង (ត) ១៧៨
១០-ឯកសារកម្ពុជសុរិយា --លោក ឌឹក គាម ប្រមូលរៀបរៀង (ត) ១៨៦
១១-អត្ថបទផ្នែកទំនៀមទម្លាប់ រឿងព្រេងនៅក្នុងឃុំស៊ីធរ --លោកកឹម ហ៊ុយ រៀបរៀង ១៩៤
១២-ជីវប្រវត្ដិរបស់ខ្ញុំឈ្មោះ អៀង សាយ (ត) ២០៣
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
១៣-សេចក្ដីរាយការណ៍ អំពីសកម្មភាពពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៣ត្រីមាស (តចប់) ២១១

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៣៩ លេខ ៣ ខែមីនា ព.ស ២៥០៩ គ.ស ១៩៦៧

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៣៩ ខែមីនា លេខ ៣ - ១៩៦៧  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៣៩ ខែ មីនា លេខ ៣ - ១៩៦៧  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-បញ្ហាព្យាករណ៍ពីពុទ្ធសាសនា --លោក សម ថាំង ប្រែរៀបរៀង (ត) ២២៩
២-ព្រះត្រៃលក្ខណ៍ --លោក ព្រួច ភុម ស្រាវជ្រាវ ដកស្រង់ (តចប់) ២៣៩
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-ការយកគ្នាជាប្ដីប្រពន្ធ (វិចារណកថា) --លោកផេង ជ្រីវ រៀបរៀង ២៥១
៤-គួរតម្រង់ទិសអក្សរសាស្ដ្រឱ្យចំគោលដៅ --លោក មាស យុត្ដ រៀបរៀង ២៦១
៥-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹតខ្មែរ --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង (ត) ២៦៧
៦-ពិចារណាដើម្បីយល់តក្កវិជ្ជា --លោកហ៊ុន គឹមសៀ រៀបរៀង (ត) ២៧១
៧-ព្រះរាជនិពន្ធរាមកេរ្ដ៍ --លោកឌឹក តាមស្រាវជ្រាវ (ត) ២៧៩
៨-ឯកសារសាស្ត្រាស្លឹករឹតនិងក្រាំង --លោក ញ៉ុក ថែម រៀបរៀង (ត) ២៨៧
៩-រឿងសាមកុក --អ្នកឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា នូ កន ប្រែរៀបរៀង (ត) ២៩១
១០-ឯកសារកម្ពុជសុរិយា --លោក ឌឹក គាម ប្រមូលរៀបរៀង (ត) ២៩៩
១១-ជីវប្រវត្ដិរបស់ខ្ញុំឈ្មោះអៀង សាយ (ត) ៣០៧
១២-អត្ថបទផ្នែកទំនៀមទម្លាប់ ចូលឆ្នាំថ្មី--អ្នកស្រី ពេជ្រ សល់ រៀបរៀង ៣១៥
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
១៣-សេចក្ដីរាយការណ៍ អំពីសកម្មភាពពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ត្រីមាសទី ៤ / ១៩៦៦ ៣២២
១៤-អនុសំវច្ឆៈមហាសន្និបាតមន្ត្រីសង្ឃទី ២៣ ៣៣០

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៣៩ លេខ ៤ ខែមេសា ព.ស ២៥០៩ គ.ស ១៩៦៧

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៣៩ ខែមេសា លេខ ៤ - ១៩៦៧  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៣៩ ខែ មេសា លេខ ៤ - ១៩៦៧  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-បញ្ហាព្យាករណ៍ពីពុទ្ធសាសនា --លោក សម ថាំង ប្រែរៀបរៀង (ត) ៣៤៧
២-ម៉េចក៏ចាំបួស ម៉េចក៏ចាំសឹក --សហជីវិន ផល ទិត រៀបរៀង ៣៥៧
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-ពិចារណាដើម្បីយល់តក្កវិជ្ជា --លោក ហ៊ុន គឹមសៀ រៀបរៀង (ត) ៣៧៥
៤-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត ខ្មែរ --ព្រះមហាប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង (ត) ៣៨៥
៥-ព្រះរាជនិពន្ធរាមកេរ្ដិ៍ --លោក ឌឹក គាម ស្រាវជ្រាវ (ត) ៣៨៩
៦-ឯកសារសាស្ត្រាស្លឹករឹតនិងក្រាំង--លោក ញ៉ុក ថែម រៀបរៀង (ត) ៣៩៧
៧-រឿងសាមកុក --អ្នកឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា នូ កន ប្រែរៀបរៀង (ត) ៤០១
៨-ឯកសារកម្ពុជសុរិយា --លោក ឌឹក គាម ប្រមូលរៀបរៀង (ត) ៤០៩
៩-ជីវប្រវត្ដិរបស់ខ្ញុំឈ្មោះ អៀង សាយ (ត) ៤១៧
១០-សិរិនៃកបិលមហាព្រហ្ម --សហជីវិន ផល ទិត នៅពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ រៀបរៀង ៤២៥
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
១១-អនិច្ចធម្មនៃព្រះមហាវិរវង្សចារ្យ វ៉ាន់ សាឌុម ៤៣១
-សុន្ទរកថា ព្រះសមុហ៍ពុធាចារ្យ ពុធ ប៉ុណ្ណ ៤៣៣
-សុន្ទរកថាសហជីវិន គុយ ពៅ អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងធម្មការ ៤៣៧
១២-សេចក្ដីរាយការណ៍ អំពីសកម្មភាពនៃពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៤៤៦
១៣-ពរសព្ទសាធុការ ៤៥១
១៤-សព្ទសាធុការពរ  

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៣៩ លេខ ៥ ខែ ឧសភា ព.ស ២៥០៩ គ.ស ១៩៦៧

A-គម្រប  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-បញ្ហាព្យាករណ៍ពីពុទ្ធសាសនា --លោក សម ថាំង ប្រែរៀបរៀង (ត) ៤៥៧
២-ព្រះពុទ្ធសាសនា និង ផ្លូវលោក --ព្រះមហា អេង ខេមី រៀបរៀង ៤៦៧
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-ពិចារណាដើម្បីយល់តក្កវិជ្ជា --លោក ហ៊ុន គឹមសៀ រៀបរៀង (ត) ៤៨៣
៤-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត ខ្មែរ --ព្រះមហាប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង (ត) ៤៩៣
៥-ព្រះរាជនិពន្ធរាមកេរ្ដិ៍ --លោក ឌឹក គាម ស្រាវជ្រាវ (ត) ៤៩៧
៦-ឯកសារសាស្ត្រាស្លឹករឹតនិងក្រាំង--លោក ញ៉ុក ថែម រៀបរៀង (ត) ៥០៥
៧-រឿងសាមកុក --អ្នកឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា នូ កន ប្រែរៀបរៀង (ត) ៥១០
៨-ឯកសារកម្ពុជសុរិយា --លោក ឌឹក គាម ប្រមូលរៀបរៀង (ត) ៥១៩
៩-ចិត្តមិនព្រមចាស់ --លោក ញ៉ូង សឿង រៀបរៀង ៥២៥
១០-ជីវប្រវត្ដិរបស់ខ្ញុំឈ្មោះ អៀង សាយ (ត) ៥៣០
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
១១-ពិធីបុណ្យនមស្ការព្រះសក្យមុនីចេតិយ ៥៤០
-សុន្ទរកថា សហជីវិន គុយ ពៅ អនុរដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងធម្មការ ៥៤២
១២-ពិធីបុណ្យរំលឹកថ្ងៃកំណើត វិទ្យាស្ថានពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៥៤៩
១៣-ចុតហ្មាយនៃពុទ្ធសាសន បណ្ឌិត្យ ៥៥៧

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៣៩ លេខ ៦ ខែ មិថុនា ព.ស ២៥០៩ គ.ស ១៩៦៧

A-គម្រប  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-បញ្ហាព្យាករណ៍ពីពុទ្ធសាសនា --លោក សម ថាំង ប្រែរៀបរៀង (ត) ៥៦៩
២-ករណីយកិច្ចរបស់ពុទ្ធបរិស័ទ --លោក ប៊ូ ប៉ូ រៀបរៀង ៥៧៩
៣-ការសេពគប់មិត្ដ --លោក ព្រួច ភុម រៀបរៀង ៦០៩
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៤-ហេតុដូចម្ដេចក៏សុំឱ្យទេវតាជួយ? --លោក ផេង ជ្រីវ រៀបរៀង ៦២០
៥-ពិចារណាដើម្បីយល់តក្កវិជ្ជា --លោក ហ៊ុន គឹមសៀ រៀបរៀង (ត) ៦៣០
៦-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត ខ្មែរ --ព្រះមហាប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង (ត) ៦៣៨
៧-ព្រះរាជនិពន្ធរាមកេរ្ដិ៍ --លោក ឌឹក គាម ស្រាវជ្រាវ (ត) ៦៤២
៨-ឯកសារសាស្ត្រាស្លឹករឹតនិងក្រាំង--លោក ញ៉ុក ថែម រៀបរៀង (ត) ៦៤៤
៩-រឿងសាមកុក --អ្នកឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា នូ កន ប្រែរៀបរៀង (ត) ៦៤៩
១០-ជីវប្រវត្ដិរបស់ខ្ញុំឈ្មោះ អៀង សាយ (ត) ៦៥៧
១១-ឯកសារកម្ពុជសុរិយា --លោក ឌឹក គាម ប្រមូលរៀបរៀង (ត) ៦៦៧
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
១២-ពុទ្ធសាសន បណ្ឌិត្យបានទទួលព្រះរាជចុតហ្មាយ ៦៦៩
១៣-សកម្មភាពនៃពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យក្នុងខែ ឧសភា ១៩៦៧ ៦៧៤

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៣៩ លេខ ៧ ខែ កក្កដា ព.ស ២៥០៩ គ.ស ១៩៦៧

A-គម្របសៀវភៅ  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-បញ្ហាព្យាករណ៍ពីពុទ្ធសាសនា --លោក សម ថាំង ប្រែរៀបរៀង (ត) ៦៨៦
២-សម្ដែងអំពីសុខ និង ទុក្ខ ដែរកើតពីកម្ម --ព្រះសាសនមុនី កិម តូ រៀបរៀង ៦៩១
៣-យោលបល់ ឯកឧត្ដម ឃឹម ទិត ផ្ញើរជួន សហ សម ថាំង ៧០៤
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៤-ពិចារណាដើម្បីយល់តក្កវិជ្ជា --លោក ហ៊ុន គឹមសៀ រៀបរៀង (ត) ៧១០
៥-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត ខ្មែរ --ព្រះមហាប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង (ត) ៧១៦
៦-រឿងសាមកុក --អ្នកឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា នូ កន ប្រែរៀបរៀង (ត) ៧២០
៧-ឯកសារសាស្ត្រាស្លឹករឹតនិងក្រាំង--លោក ញ៉ុក ថែម រៀបរៀង (ត) ៧៣២
៨-ឯកសារកម្ពុជសុរិយា --លោក ឌឹក គាម ប្រមូលរៀបរៀង (ត) ៧៤៥
៩-សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីលទ្ធផលនៃប្រឡងប្រជែងខាងទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ(ឆមាសទី ១ ឆ្នាំ ១៩៦៧) ៧៥៦
១០-ប្រកាសប្រឡងប្រជែងខាងទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ(ឆមាសទី ២ ឆ្នាំ ១៩៦៧) ៧៥៩
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
១១-ព្រះរាជចុតហ្មាយ សម្ដេចសង្ឃរាជ ៧៦៦
១២-ព្រះរាជសន្ទរកថានៃសម្ដេចព្រះប្រមុខរដ្ឋក្នុងឱកាសពិធីថ្វាយសញ្ញាប័ត្របណ្ឌិត ខាងអក្សរសាស្ដ្រ ចំពោះ សម្ដេច ព្រះសង្ឃរាជ ថ្នាក់ទី ១ ជួន ណាត ៧៦៩

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៣៩ លេខ ៨ ខែ សីហា ព.ស ២៥១០ គ.ស ១៩៦៧

A-គម្រប  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-បញ្ហាព្យាករណ៍ពីពុទ្ធសាសនា --លោក សម ថាំង ប្រែរៀបរៀង (ត) ៧៧៩
២-សម្ដែងអំពីសុខ និង ទុក្ខ ដែរកើតពីកម្ម --ព្រះសាសនមុនី កិម តូរ រៀបរៀង ៧៨៩
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-ពិចារណាដើម្បីយល់តក្កវិជ្ជា --លោក ហ៊ុន គឹមសៀ រៀបរៀង (ត) ៨០៤
៤-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត ខ្មែរ --ព្រះមហាប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង (ត) ៨១២
៥-បណ្ដាំកសិករខ្មែរ --ដោយ សហ. អ៊ុង ស៊ុមន៍ រៀបរៀង ៨១៦
៦-ឯកសារសាស្ត្រាស្លឹករឹតនិងក្រាំង--លោក ញ៉ុក ថែម រៀបរៀង (ត) ៨២៥
៧-រឿងសាមកុក --អ្នកឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា នូ កន ប្រែរៀបរៀង (ត) ៨៣៦
៨-ឯកសារកម្ពុជសុរិយា --លោក ឌឹក គាម ប្រមូលរៀបរៀង (ត) ៨៤៤
៩-ជីវប្រវត្ដិ ព្រះមុនី កោសល សូរ ហាយ ចៅអធិការ វត្ដនិរោធរង្សី អធិបតីរង ក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដក ៨៥៨
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្ដិការណ៍  
១០-សកម្មភាពនៃពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ក្នុងខែមិថុនា និង កក្កដា ១៩៦៧ ៨៨២
១១-ពិធីប្រគល់បរិញ្ញាប័ត្រនៃពុទ្ធិកមហាវិទ្យាល័យ ៨៨៥
-សុន្ទរកថា របស់ សហ ជីវិន អគ្គលេខាធិការ ពុទ្ធិកមហាវិទ្យាល័យ ៨៨៦
-សុន្ទរកថា ឯកឧត្ដមទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកក្រសួងធម្មការ ៨៩៨
១២-សុន្ទរកថានៃភិក្ខុមាហ ម៉ា-សុន្ទរ៍ ថ្លែងក្នុងឱកាសបុណ្យចម្រើនជន្មាយុ  

គ.ស ១៩៦៥

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៣៧ ខ្សែទី១ ព.ស ២៥០៧ គ.ស ១៩៦៥

A-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ភិក្ខុអបវិហានិយធម៌--សម្ដេចព្រះពោធិវង្ស រៀបរៀង
២-ជីវិតមានប្រយោជន៍ឬទេ--ព្រះសាសនមុន្នី កឹម តូរ រៀបរៀង ១៣
៣-ការត្រាស់ដឹងនៃព្រះសម្ពុទ្ធ--ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ១៩
៤-ព្រះវិធុរជាតក (ត) ២៩
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៥-វចនានុក្រម សំស្ក្រឹត ខ្មែរ (តមក)--ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៣៩
៦-រឿង សាមកុក (តមក)--ឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ៤១
៧-ព្រះរាជនិពន្ធ រាមកេរ្តិ៍--ស្រាវជ្រាវដោយ លោក ឌឹក គាម(ត) ៤៨
៨-រឿងចៅរលាដូង--លោក ឌឹក គាម ស្រាវជ្រាវ និង រៀបរៀង ៥៦
៩-ទឹកត្រជាក់ត្រីកុំ--អធិប្បាយភាសិតរបស់សាស្ដ្រាចារ្យ ឈឹម ស៊ុម ៦៣
១០-សាវតាវត្ដរកាកណ្ដាល ៧៥
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១១-អនុសំវច្ឆៈមហាសន្និបាតលើកទី ២១ នៃមន្ដ្រីសង្ឃ ៧៨
១២-រឿងតាំងចៅអធិការ នឹងគ្រូសូត្រ ៨៨
១៣-លទ្ធផលប្រឡងប្រជែងទំនៀមទម្លាប់ ១០៦

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៣៧ ខ្សែទី២ ព.ស ២៥០៧ គ.ស ១៩៦៥

A-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-អំពីទេវតា (វិចារណកថា)--លោក ផេង ជ្រីវ រៀបរៀង ១០៩
២-ភិក្ខុអបវិហានិយធម៌ (តចប់)--សម្ដេចព្រះពោធិវង្ស រៀបរៀង ១១៧
៣-ការត្រាស់ដឹងនៃព្រះសម្ពុទ្ធ--ព្រះ មហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ១៣១
៤-ព្រះវិធុរជាតក (តចប់) ១៤២
៥-សុខមូលកធម៌--ភិក្ខុ ឧបសេនោ ញ៉ែម-នី រៀបរៀង ១៥៤
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៦-វចនានុក្រម សំស្ក្រឹត-ខ្មែរ (តមក)--ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ១៦៦
៧-សង្គហធម៌ ៤ ប្រការ --លោក ឈឹម ស៊ុម រៀបរៀង ១៦៨
៨-ចលនាអក្សរខ្មែរ--លោក ឌឹក គាម រៀបរៀង ១៧៦
៩-រឿង សាមកុក (តមក)--ឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ១៨៤
១០-រឿងចៅរលាដូង--លោក ឌឹក គាម ស្រាវជ្រាវ និង រៀបរៀង ១៩១
១១-ព្រះរាជនិពន្ធ រាមកេរ្តិ៍--ស្រាវជ្រាវដោយ លោក ឌឹក គាម(ត) ១៩៩
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១២-រឿងតាំងចៅអធិការ នឹងគ្រូសូត្រ (ត) ២០៧
IV. ទំព័រកំសាន្ដ  
១៣-ចម្លើយចំណោទមហោស ២១៧

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៣៧ ខ្សែទី៣ ព.ស ២៥០៧ គ.ស ១៩៦៥

A-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-អំពីទេវតា (វិចារណកថា)--លោក ផេង ជ្រីវ រៀបរៀប (តចប់) ២១៩
២-សាមគ្គីធម៌--សម្ដេចព្រះពោធិវង្ស រៀបរៀង ២២៦
៣-ការត្រាស់ដឹងនៃព្រះសម្ពុទ្ធ--ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ២៣៥
៤-ធម៌គ្រប់គ្រងលោក--លោក ប៊ូ ប៉ូ រៀបរៀង ២៤៦
៥-អំពីគិហិវត្ដ--ព្រះមុនីកោសល សូរ ហាយ រៀបរៀង ២៥២
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៦-វចនានុក្រម សំស្ក្រឹត ខ្មែរ (តមក)--ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ២៦២
៧-បរមាធិប្បាយអំពីសុរា--កុសលានុរក្ខិតោ ភិក្ខុ ឡាយ គ្រី ហៅកូ រៀបរៀង ២៦៤
៨-ក្រមួនលាបមាត់--លោក មាស ហាំ រៀបរៀង ២៨០
៩-វិវត្តន៍នៃអក្សរខ្មែរ--លោក ឌឹក គាម រៀបរៀង ២៨៥
១០-រឿង សាមកុក (តមក)--ឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ២៩៣
១១-រឿងចៅរលាដូង--លោក ឌឹក គាម ស្រាវជ្រាវ និង រៀបរៀង ២៩៨
១២-ព្រះរាជនិពន្ធ រាមកេរ្តិ៍--ស្រាវជ្រាវដោយ លោក ឌឹក គាម(ត) ៣០៣
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១៣-ពិធីបុណ្យបូជាសព និង ការតាំងចៅអធិការ នង ឧបជ្ឈាយ៍ ៣១១

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៣៧ ខ្សែទី៤ ព.ស ២៥០៧ គ.ស ១៩៦៥

A-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-សាមគ្គីធម៌--សម្ដេចព្រះពោធិវង្ស រៀបរៀង ៣២៧
២-អំពីគិហិវត្ដ--ព្រះមុន្នីកោសល សូរ ហាយ រៀបរៀង ៣៣៨
៣-ព្រះបច្ឆិមវាចារបស់ព្រះដ៍មានព្រះភាគ--លោក ប៊ូ ប៉ូរ រៀបរៀង ៣៥១
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៤-វចនានុក្រម សំស្ក្រឹត-ខ្មែរ (តមក)--ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៣៥៥
៥-រឿងចៅរលាដូង (តចប់)--លោក ឌឹក គាម ស្រាវជ្រាវ និង រៀបរៀង ៣៥៧
៦-ក្រមួនលាបមាត់ (តចប់)--លោក មាស ហាំ រៀបរៀង ៣៦៧
៧-រឿង សាមកុក (តមក)--ឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ៣៨០
៨-ព្រះរាជនិពន្ធ រាមកេរ្តិ៍--ស្រាវជ្រាវដោយ លោក ឌឹក គាម(ត) ៣៨៦
៩-វិវត្ដន៍នៃអក្សរខ្មែរ--លោក ឌឹក គាម រៀបរៀង ៤០០
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១០-ពិធីបុណ្យបូជាព្រះសពព្រះសុមង្គលសីលាចារ្យ ទិត ទឹម ៤០៨
១១-ការតាំងចៅអធិការ គ្រូសូត្រក្នុងព្រះរាជអាណាចក្រ កម្ពុជា ៤១៦

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី៣៧ ខ្សែទី៥ ព.ស ២៥០៧ គ.ស ១៩៦៥

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៣៧ ខែឧសភា លេខ ៥ - ១៩៦៥  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៣៧ ខែ ឧសភា លេខ ៥ - ១៩៦៥  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-សាមគ្គីធម៌ (តចប់)--សម្ដេចព្រះពោធិវង្ស រៀបរៀង ៤៣៥
២-អំពីគិហិវត្ដ--ព្រះមុន្នីកោសល សូរ ហាយ រៀបរៀង ៤៤៧
៣-ការបូជាចំពោះតថាគត--លោក ប៊ូ ប៉ូរ រៀបរៀង ៤៥៨
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៤-វចនានុក្រម សំស្ក្រឹត ខ្មែរ (តមក)--ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៤៦០
៥-អំពីស្នែង--លោក ឆែ ឈុនអេង រៀបរៀង ៤៦២
៦-ព្រះរាជនិពន្ធ រាមកេរ្តិ៍--ស្រាវជ្រាវដោយ លោក ឌឹក គាម(ត) ៤៧៣
៧-រឿងព្រេងនៅភ្នំយ៉ាតនៅប៉ៃលិន--លោក លី ធាមតេង រៀបរៀង ៤៧៣
៨-វិវត្ដន៍នៃអក្សរខ្មែរ (ត)--លោក ឌឹក គាម រៀបរៀង ៤៩៦
៩-រឿង សាមកុក (តមក)--ឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ៥០៤
១០-ប្រកាសប្រឡងប្រជែងទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ--ក្នុងឆមាសទី ២ ឆ្នាំ ១៩៦៥ ៥២២
១១-ដំណើរទៅខេត្តភ្នំត្បែងមានជ័យ--លោក ហ៊ុន សារី រៀបរៀង ៥៣០
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១២-ពិធីបុណ្យនមស្ការព្រះសក្យមុនីចេតិយ នៅមុខស្ថានីយអយស្ម័យយាន្ដ ៥៣៦
១៣-ការតាំងចៅអធិការ គ្រូសូត្រក្នុងព្រះរាជអាណាចក្រ កម្ពុជា ៥៤២

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី៣៧ ខ្សែទី៦ ព.ស ២៥០៧ គ.ស ១៩៦៥

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៣៧ ខែមិថុនា លេខ ៦ - ១៩៦៥  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៣៧ ខែ មិថុនា លេខ ៦ - ១៩៦៥  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-អំពីគិហិវត្ដ--ព្រះមុន្នីកោសល សូរ ហាយ រៀបរៀង ៥៤៦
២-ប្រស្នាព្រះបាទបាយាសិរាជញ្ញៈ--លោក ប៊ូ ប៉ូរ រៀបរៀង ៥៥៨
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-វចនានុក្រម សំស្ក្រឹត ខ្មែរ (តមក)--ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៥៧៤
៤-វត្ដព្រះពុទ្ធសាសនាខ្មែរនៅខេត្តមាត់ជ្រូកកម្ពុជាក្រោម--លោក ឌឹក គាម រៀបរៀង ៥៧៧
៥-រឿង សាមកុក (តមក)--ឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ៥៨៧
៦-ព្រះរាជនិពន្ធ រាមកេរ្តិ៍--ស្រាវជ្រាវដោយ លោក ឌឹក គាម(ត) ៦០៣
៧-ដំណើរទៅខេត្តភ្នំត្បែងមានជ័យ--លោក ហ៊ុន-សារី រៀបរៀង ៦២១
៨-លទ្ធផលនៃការប្រឡងប្រជែងទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ--ក្នុងឆមាសទី ២ ឆ្នាំ ១៩៦៥ ៦៣៤
៩-ទំនៀមអ្នកស្រុកប៉ៃលិន--លោក លី ធាមតេង រៀបរៀង ៦៣៦
១០-វិវត្ដន៍នៃអក្សរខ្មែរ (ត)--លោក ឌឹក គាម រៀបរៀង ៦៤៣
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១១-ព្រះរាជដំណើរ សម្ដេចព្រះសុធម្មាធិបតីព្រះសង្ឃរាជថ្នាក់ទី ២ គណៈធម្មយុត្តិកនិកាយ ៦៤៩
១២-ដំណឹងពីក្រសួងធម្មការ ៦៥៨

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី៣៧ ខ្សែទី៧ ព.ស ២៥០៧ គ.ស ១៩៦៥

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៣៧ ខែកក្កដា លេខ ៧ - ១៩៦៥  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៣៧ ខែ កក្កដា លេខ ៧ - ១៩៦៥  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-អំពីគិហិវត្ដ--ព្រះមុន្នីកោសល សូរ ហាយ រៀបរៀង ៦៦០
២-ប្រស្នាព្រះបាទបាយាសិរាជញ្ញៈ--លោក ប៊ូ ប៉ូរ រៀបរៀង ៦៧៦
៣-សត្វលោក នឹង កាមគុណ--លោក មាស យុត្ដ រៀបរៀង ៦៩៧
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៤-វចនានុក្រម សំស្ក្រឹត ខ្មែរ (តមក)--ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៧០២
៥-រឿង សាមកុក (តមក)--ឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ៧០៦
៦-វិវត្ដន៍នៃអក្សរខ្មែរ (ត)--លោក ឌឹក គាម រៀបរៀង ៧១៨
៧-ទំនៀមអ្នកស្រុកប៉ៃលិន--លោក លី ធាមតេង រៀបរៀង ៧២៦
៨-ឥស្សរជនដែលបានកាន់កាប់ក្រសួងធម្មការចាប់ពីឆ្នាំ ១៩៤៥ ៧៣១
៩-អំពីការចាប់ក្ដាម--លោក ហ៊ុន នារី រៀបរៀង ៧៣៥
១០-វេយ្យាករណ៍ និបាតស័ព្ទខ្លះ ៧៤១
១១-ព្រះរាជនិពន្ធរាមកេរ្ដ៍--លោក ឌឹក គាម ស្រាវជ្រាវ (ត) ៧៤៣
១២-រឿងពីរោះឆើត--សមណនិស្សិត ឡាយ គ្រី រៀបរៀង ៧៤៨
១៣-រឿងភ្នំបូរី-ភ្នំដា នៅខេត្តតាកែវ ៧៦០

អត្ថបទក្បាលទី២ ឆ្នាំទី៣៧ ខ្សែទី៨ ព.ស ២៥០៧ គ.ស ១៩៦៥

A-កម្ពុជសុរិយា ឆ្នាំទី ៣៧ ខែសីហា លេខ ៨ - ១៩៦៥  
D-បញ្ជីរឿង ឆ្នាំទី ៣៧ ខែ សីហា លេខ ៨ - ១៩៦៥  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-អំពីគិហិវត្ដ--ព្រះមុន្នីកោសល សូរ ហាយ រៀបរៀង ៧៦៨
២-អប្បមាទធម៌--សហជីវិន ទ្រិញ វឡាញ រៀបរៀង ៧៧៥
៣-ប្រស្នាព្រះឥន្ទ--លោក ប៊ូ ប៉ូរ រៀបរៀង ៧៧៩
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៤-វចនានុក្រម សំស្ក្រឹត ខ្មែរ (តមក)--ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៧៩៦
៥-រឿង សាមកុក (តមក)--ឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ៨០០
៦-ប្រវត្ដិវត្ដពោធិប្រែជុំជន--លោក ចាប ពិន រៀបរៀង ៨១២
៧-ឯកសារសាស្ត្រាស្លឹករឹត នឹង ក្រាំង--លោក ញ៉ុក ថែម រៀបរៀង ៨១៦
៨-សិលាចារឹកត្រញំងរុន--លោក ឌឹក គាម ស្រាវជ្រាវ ៨៣២
៩-ព្រះរាជនិពន្ធរាមកេរ្ដ៍--លោក ឌឹក គាម ស្រាវជ្រាវ (ត) ៨៤៧
១០-ពិធីសម្ពោធបណ្ណាល័យវត្ដសារាវ័នតេជោ--ព្រះវិន័យធរ អ៊ុម-ស៊ុម រៀបរៀង ៨៥៩
១១-ព្រះរាជដំណើរនៃ សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជថ្នាក់ទី ១ ស្ដេចយាងទៅកាន់ខេត្តបាត់ដំបង--លោក ឌឹក គាម រៀបរៀង ៨៧០

អត្ថបទក្បាលទី៣ ឆ្នាំទី៣៧ ខ្សែទី៩ ព.ស ២៥០៧ គ.ស ១៩៦៥

A-ឆ្នាំទី ៣៧ ខែ កញ្ញា លេខ ៩  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-សិប្បកថា ព្រះឧបាលីវង្ស --ម៉ឹង សេស រៀបរៀង ៨៧៤
២-កាយចិត្តកថា --ព្រះមហា ជា សុខ រៀបរៀង ៨៨៧
៣-កិច្ចកថា --ព្រះពុទ្ធត្ថេរ យន់ យូរ វត្តព្រះពុទ្ធមានបុណ្យ រៀបរៀង ៩០៧
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤-វចនានុក្រម សំស្ក្រឹត ខ្មែរ (ត) --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៩២៣
៥-រឿងសាមកុក (ត) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ៩២៨
៦-ព្រះរាជនិពន្ធរាមកេរ្តិ៍ --លោក ឌ គាម ស្រាវជ្រាវ (ត) ៩៣៩
៧-ឯកសារទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ រឿងស្រះយក្ខឡោម ខេត្តរតនគិរី ៩៥០
៨-ឯកសារ សាស្ត្រាស្លឹករឹតនឹងក្រាំង --លោក ញ៉ុក ថែម រៀបរៀង(ត) ៩៥៤
៩-សិលាចារឹកត្រពាំងរុន --លោក ឌ គាម ស្រាវជ្រាវ (ត) ៩៧០
១០-សេចក្ដីកត់ហេតុ អំពីការប្រជុំការងារនៅពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ៩៨៦
១១-ព្រះរាជក្រិត្យ ៩៩១

អត្ថបទក្បាលទី៣ ឆ្នាំទី៣៧ ខ្សែទី១០ ព.ស ២៥០៧ គ.ស ១៩៦៥

A-ឆ្នាំទី ៣៧ ខែ តុលា លេខ ១០  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-សេចក្ដីអធិប្បាយ អំពីកម្ម និង កម្មវិបាក --អ្នកឧកញ៉ា ទា សាន អតីតរដ្ឋមន្ត្រី រៀបរៀង ៩៩៤
២-ខ្លួនទីពឹងខ្លួន --លោក ប៊ូ ប៉ូ រៀបរៀង ៩៩៨
៣-សុខកថាទេសនា --ឧជ្ជលិតោ ភិក្ខុ ប៉ុល សេរី រៀបរៀង ១០០០
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
៤-វចនានុក្រម សំស្ក្រឹត ខ្មែរ (ត) --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ១០២៦
៥-រឿងសាមកុក --អ្នកឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា នូ កន ប្រែរៀបរៀង(ត) ១០៣០
៦-ព្រះរាជនិពន្ធរាមកេរ្តិ៍ --លោក ឌ គាម ស្រាវជ្រាវ (ត) ១០៤២
៧-ឯកសារ សាស្ត្រាស្លឹករឹតនឹងក្រាំង --លោក ញ៉ុក ថែម រៀបរៀង(ត) ១០៥១
៨-សិលាចារឹកត្រពាំងរុន --លោក ឌ គាម ស្រាវជ្រាវ (ត) ១០៨៣
៩-អនិច្ចកម្ម ១០៨៩
១០-ដំណឹងពីពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ១០៩៣
១១-សេចក្ដីកត់ហេតុ ទី ២ ១១០៤

អត្ថបទក្បាលទី៣ ឆ្នាំទី៣៧ ខ្សែទី១១ ព.ស ២៥០៧ គ.ស ១៩៦៥

A-ឆ្នាំទី ៣៧ ខែ វិច្ឆិកា លេខ ១១  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-សេចក្ដីអធិប្បាយ អំពី នរក សួគ៌ និព្វាន --អ្នកឧកញ៉ា ទា សាន អតីតរដ្ឋមន្ត្រី រៀបរៀង ១១១០
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
២-វចនានុក្រម សំស្ក្រឹត ខ្មែរ --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង (ត) ១១៤៩
៣-ឯកសារ សាស្ត្រាស្លឹករឹតនឹងក្រាំង --លោក ញ៉ុក ថែម រៀបរៀង(ត) ១១៥១
៤-ព្រះរាជនិពន្ធរាមកេរ្តិ៍ --លោក ឌ គាម ស្រាវជ្រាវ (ត) ១១៧១
៥-រឿងសាមកុក --អ្នកឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា នូ កន ប្រែរៀបរៀង(ត) ១១៨៧
៦-កំណត់ហេតុអនុសំវច្ឆរៈមហាសន្និបាតនៃមន្ត្រីសង្ឃទី ២១ ឆ្នាំ ១៩៥៦ ១១៩១
៧-ប្រកាសប្រឡងប្រជែងទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ក្នុងឆមាសទី ១ ឆ្នាំ ១៩៦៦ ១២០៤
៨-សេចក្ដីកត់ហេតុ ទី ៣ ១២១៤
៩-សេចក្ដីកត់ហេតុ ទី ៤ ១២២១
១០-សេចក្ដីកត់ហេតុ ទី ៥ ១២២៦

អត្ថបទក្បាលទី៣ ឆ្នាំទី៣៧ ខ្សែទី១២ ព.ស ២៥០៧ គ.ស ១៩៦៥

A-ឆ្នាំទី ៣៧ ខែ ធ្នូ លេខ ១២  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ម្ដាយឪពុកខ្លះទុកចិត្តកូននាំឲ្យខកខ្លួន--ព្រះសាសនមុនី កឹម តូរ រៀបរៀង ១២៣២
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ  
២-វចនានុក្រម សំស្ក្រឹត-ខ្មែរ --ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង (ត) ១២៥២
៣-រឿងសាមកុក --អ្នកឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា នូ កន ប្រែរៀបរៀង(ត) ១២៥៤
៤-ព្រះរាជនិពន្ធរាមកេរ្តិ៍ --លោក ឌ គាម ស្រាវជ្រាវ (ត) ១២៥៨
៥-ឯកសារ សាស្ត្រាស្លឹករឹតនឹងក្រាំង --លោក ញ៉ុក ថែម រៀបរៀង(ត) ១២៧៦
៦-លទ្ធផលនៃការប្រឡងប្រជែងទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ក្នុងឆមាសទី ២ ឆ្នាំ ១៩៦៥ ១៣២៤
៧-ពិធីប្រគល់មុខងារចាងហ្វាងសាសនាអ៊ីស្លាម ១៣២៧
៨-សេចក្ដីកត់ហេតុ ទី ៧ ១៣៣៨
៩-សេចក្ដីកត់ហេតុ ទី ៨ ១៣៤០
១០-ចុតហ្មាយអ្នកឧកញ៉ាពិភក្ដិសាសនៈ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការ ១៣៤៦
១១-ចមរណភាពនៃសមាជិកឆ្លើយឆ្លងខាងទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ  

Flag Counter