គ.ស. ១៩៦៤

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៣៦ ខ្សែទី១ ព.ស ២៥០៦ គ.ស ១៩៦៤

A-គំរប  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ព្រះពុទ្ធសាសនា នឹង ពុទ្ធសាសនិក (វិចារណកថា)លោក ផេង ជ្រីវ និពន្ធ
២-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរព្រះមហាបដ្ឋាន)--លោក ប៊ូ ប៉ូរ តែងរៀបរៀង (ត)
៣-ទ្វាទេសកម្មកថា--ព្រះមុន្នីកោសល សរូ ហាយ អធិបតីរងនៃក្រុម ជំនុំព្រះត្រៃបិដក រៀបរៀង ១៦
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៤-បញ្ហាជីវិត (វិចារណកថា)--សហជីវិន ផល ទិត្យ នៅពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យនិពន្ធ ៣០
៥-វចនានុក្រម សំស្ក្រឹត-ខ្មែរ (តមក)--ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៤១
៦-រឿងអាប៊ូលហ្វ៉ាអ៊ួរិស៍--លោក រ៉ាយ ល្មុត ដំណាងរាស្ត្រប្រែរៀបរៀង ៤៣
៧-រឿង សាមកុក (តមក)--ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ៥៤
៨-ល្បើកឡាហ្វុងតែន--លោក ផេង ជ្រីវ ប្រែពីភាសាបារាំង (ត) ៧៩
៩-រឿងព្រេងចិន (យើងត្រូវចែកការគ្នាធ្វើ)--លោក រ៉ាយ ប៊ុក ប្រែពី ភាសាបារាំង (ត) ៨៤
១០-ទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ប្រាសាទវត្ដអង្គរ នៅខេត្ដកំពង់ចាម ៨៦
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១១-អនុសំវច្ឆរៈ មហាសន្និបាត នៃមន្ត្រីសង្ឃលើកទី ២០ ឆ្នាំ ១៩៦៤ ៩៦
១២-សុន្ទរកថា សហជីវិនអនុរដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងធម្មការ ១០២
១៣-រឿងតាំងចៅអធិការ សំរាប់វត្តនានា ១០៨

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៣៦ ខ្សែទី២ ព.ស ២៥០៦ គ.ស ១៩៦៤

A-គម្រប  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-វេរកថា--ព្រះសាសនមុន្នី កឹម តូរព្រះត្រៃបិដក តែងរៀបរៀង ១១១
២-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរព្រះមហាបដ្ឋាន)--លោក ប៊ូ ប៉ូរ តែងរៀបរៀង (ត) ១២៤
៣-ព្រះវិធូរជាតក ១៣៤
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៤-គួរតែប្រឡេៈភារៈខ្លះចោល (វិចារណកថា)--លោក ផេង ជ្រីវ និពន្ធ ១៤៩
៥-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹត-ខ្មែរ (តមក)--ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ១៦១
៦-រឿងអាប៊ូលហ្វ៉ាអ៊ួរិស៍--លោក រ៉ាយ ល្មុត ដំណាងរាស្ត្រប្រែរៀបរៀង ១៦៣
៧-ល្បើកឡាហ្វុងតែន--លោក ផេង ជ្រីវ ប្រែពីភាសាបារាំង (ត) ១៧១
៨-រឿង សាមកុក (តមក)--ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ១៧៦
៩-រឿងព្រេងចិន (យើងត្រូវចែកការគ្នាធ្វើ)--លោក រ៉ាយ ប៊ុក ប្រែពី ភាសាបារាំង (ត) ២០៧
១០-ទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ លទ្ធផលនៃការប្រឡងទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ក្នុងឆមាសទី ២ ឆ្នាំ១៩៦៣ ២១០
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១១-ប្រវត្ដិនៃវត្តប្រាង្គ --រៀបរៀងដោយព្រះតេជគុណព្រះពោធិវង្ស ហួត តាត អគ្គធិការនៃពុទ្ធិកសិក្សា ២១៥
១២-រឿងតាំងចៅអធិការ នឹងគ្រូសូត្រក្នុងវត្តនានា ក្នុងព្រះរាជអាណាចក្រ ២២២
១៣-ដំណឹងពីពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ២២៨

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៣៦ ខ្សែទី៣ ព.ស ២៥០៦ គ.ស ១៩៦៤

A-គំរប  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-សប្បុរសធម្មកថា--ដោយ ភិក្ខុ អ៊ុង សុខ វត្តពិភទ្ទរង្សី តែងរៀបរៀង ២២៩
២-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរព្រះមហាបដ្ឋាន)--លោក ប៊ូ ប៉ូរ តែងរៀបរៀង (ត) ២៤១
៣-អ្នកមានគុណ--រៀបរៀងដោយ លោក ហេង សមអាន នៅសេនាធិការយោធភូមិភាគ ទី១ កំពង់ចាម ២៤៩
៤-ព្រះវិធូរជាតក (ត) ២៦៥
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៥-ជម្ងឺមីក្រូ នឹង ជម្ងឺវិទ្យុ (វិចារណកថា)--លោក ផេង ជ្រីវ និពន្ធ ២៧៧
៦-វចនានុក្រម សំស្ក្រឹត-ខ្មែរ (តមក)--ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ២៨៦
៧-រឿងអាប៊ូលហ្វ៉ាអ៊ួរិស៍--លោក រ៉ាយ ល្មុត ដំណាងរាស្ត្រប្រែរៀបរៀង ២៨៨
៨-ល្បើកឡាហ្វុងតែន--លោក ផេង ជ្រីវ ប្រែពីភាសាបារាំង (ត) ២៩៦
៩-រឿង សាមកុក (តមក)--ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែ ៣០០
១០-ព្រះរាជនិពន្ធ រាមកេរ្តិ៍--ដោយ លោក ឌឹក គាម ៣០៧
១១-រឿងព្រេងចិន (ចចកក្លែងធ្វើជាស្ដេច)--លោក រ៉ាយ ប៊ុក ប្រែពី ភាសាបារាំង (ត) ៣២០
១២-ទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ល្ខោននបាមោថ៍យ ៣២៤
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១៣-ប្រវត្ដិនៃវត្តប្រាង្គ --រៀបរៀងដោយព្រះតេជគុណព្រះពោធិវង្ស ហួតតាត អគ្គ ធិការនៃពុទ្ធិកសិក្សា ៣៣៨
១៤-បុណ្យបញ្ចុះសីមា នឹង ឆ្លងវិហារវត្តប្រាង្គ ៣៤៣
១៥-រឿងតាំងចៅអធិការ នឹងគ្រូសូត្រក្នុងវត្តនានា ក្នុងព្រះរាជអាណាចក្រ ៣៤៦

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៣៦ ខ្សែទី៤ ព.ស ២៥០៦ គ.ស ១៩៦៤

AA- សព្ទសាធុការពរ  
A-គំរប  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ជ័យបរាកថា--ដោយ ព្រះភិក្ខុ ពុទ្ធ វ៉ន វត្តកោះភ្នំពេញ រៀបរៀង ៣៥១
២-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរព្រះមហាបដ្ឋាន)--លោក ប៊ូ ប៉ូរ តែងរៀបរៀង (ត) ៣៦២
៣-អ្នកមានគុណ--រៀបរៀងដោយ លោក ហេង សមអាន នៅសេនាធិការយោធភូមិភាគ ទី១ កំពង់ចាម ៣៦៩
៤-ព្រះវិធូរជាតក (ត) ៣៨១
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៥-ចម្បាំងក្នុងលោក (វិចារណកថា)--ដោយ ប៊ូ នរិន្ទ សង្កាត់លេខ ៥ ក្រុងភ្នំពេញ រៀបរៀង ៣៩២
៦-វចនានុក្រម សំស្ក្រឹត-ខ្មែរ (តមក)--ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៣៩៩
៧-រឿងអាប៊ូលហ្វ៉ាអ៊ួរិស៍--លោក រាយ ល្មុត ដំណាងរាស្ត្រប្រែរៀបរៀង ៤០១
៨-ល្បើកឡាហ្វុងតែន--លោក ផេង ជ្រីវ ប្រែពីភាសាបារាំង (ត) ៤០៩
៩-រឿង សាមកុក (តមក)--ឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ៤១៤
១០-ព្រះរាជនិពន្ធ រាមកេរ្តិ៍--ស្រាវជ្រាវដោយ លោក ឌ គាម ៤២៤
១១-រឿងព្រេងចិន (រឿងកូនអូដ្ឋ)--លោក រ៉ាយ ប៊ុន ប្រែពីរភាសាបារាំង (ត) ៤៣៤
១២-ទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ រឿងព្រេង បឹងតេ ៤៣៩
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១៣-ប្រវត្ដិនៃវត្តប្រាង្គ—រៀបរៀងដោយព្រះតេជគុណព្រះពោធិវង្ស ហួត តាត អគ្គធិការនៃពុទ្ធិកសិក្សា (ត) ៤៧៧
១៤-បុណ្យបញ្ចុះសីមា នឹង ឆ្លងវិហារវត្តប្រាង្គ (តចប់) ៤៥៤
១៥-រឿងតាំងចៅអធិការ នឹងគ្រូសូត្រក្នុងវត្តនានា ក្នុងព្រះរាជអាណាចក្រ (ត) ៤៥៨
១៦-សេចក្ដីផ្សេងៗ ៤៦៤
១៧-អំពីនាមព្រះតេជព្រះគុណ ដែលបានទទួលសញ្ញាប័ត្រ  

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៣៦ ខ្សែទី៥ ព.ស ២៥០៦ គ.ស ១៩៦៤

AA-រូបភាពវត្តលង្កា  
A-គំរប  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-សុន្ទរកថា--របស់ឧបាសក សុខ សាមឿន ស្ដីពីពិធីដង្ហែ ព្រះបរមសារីរិកធាតុនៅសៀមរាប ៤៦៧
២-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរព្រះមហាបដ្ឋាន)--លោក ប៊ូ ប៉ូរ តែងរៀបរៀង (ត) ៤៧៧
៣-អ្នកមានគុណ--រៀបរៀងដោយ លោក ហេង សមអាន នៅសេនាធិការយោធភូមិភាគ ទី១ កំពង់ចាម ៤៨៤
៤-ព្រះវិធូរជាតក (ត) ៤៩៧
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៥-អំពីរបបការរស់នៅនៃមនុស្ស (វិចារណកថា )--លោក ផេង ជ្រីវ និពន្ធ ៥០៦
៦-វចនានុក្រម សំស្ក្រឹត-ខ្មែរ (តមក)--ព្រះមហា ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៥១៣
៧-រឿងអាប៊ូលហ្វ៉ាអ៊ួរិស៍--លោក រ៉ាយ ល្មុត ដំណាងរាស្ត្រប្រែរៀបរៀង ៥១៥
៨-រឿងបងប្អូនពីរនាក់ចែកមតិគ្នា--លោក ផេង ជ្រីវ និពន្ធ ៥២២
៩-រឿង សាមកុក (តមក)--ឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ៥២៩
១០-ព្រះរាជនិពន្ធ រាមកេរ្តិ៍--ស្រាវជ្រាវដោយ លោក ឌឹក គាម(ត) ៥៣៧
១១-ទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ប្រាសាទវត្តព្រះធាតុ ទឹកឆា (ខេត្តកំពង់ចាម) ៥៤៨
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១២-ប្រវត្ដិនៃវត្ដប្រាង្គ--រៀបរៀងដោយព្រះតេជគុណព្រះពោធិវង្ស ហួត តាត អគ្គធិការនៃពុទ្ធិកសិក្សា (តចប់) ៥៦០
១៣-បុណ្យបញ្ចុះសីមា នឹង ឆ្លងវិហារវត្តប្រាង្គ (តចប់) ៥៦៧
១៤-រឿងតាំងចៅអធិការ នឹងគ្រូសូត្រក្នុងវត្តនានា ក្នុងព្រះរាជអាណាចក្រ (ត) ៥៧៣
១៥-ទំព័រកម្សាន្ត ៥៧៧
១៦-អំពីនាមព្រះតេជព្រះគុណ ដែលបានទទួលសញ្ញាប័ត្រ  

អត្ថបទក្បាលទី១ ឆ្នាំទី៣៦ ខ្សែទី៦ ព.ស ២៥០៦ គ.ស ១៩៦៤

AA-សេចក្ដីបួងសួង  
A-គំរប  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-សុខុប្បត្ដិមូលកថា--ព្រះមហា នៅ ជា រៀបរៀង ៥៨៣
២-ព្រះអភិធម្មបិដក (គម្ពីរព្រះមហាបដ្ឋាន)--លោក ប៊ូ ប៉ូរ តែងរៀបរៀង (ត) ៦០១
៣-អ្នកមានគុណ--រៀបរៀងដោយ លោក ហេង សមអាន នៅសេនាធិការយោធភូមិភាគ ទី១ កំពង់ចាម ៦០៧
៤-ព្រះវិធូរជាតក (ត) ៦១៤
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៥-សមត្ថភាពគឺអ្វី--ព្រះមុន្នីកោសល សូរ ហាយ អធិបតីរង ក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដក តែង ៦២១
៦-វចនានុក្រម សំស្ក្រឹត ខ្មែរ (តមក)--ព្រះមហា ប៉ាង-ខាត់ រៀបរៀង ៦២៧
៧-រឿងអាប៊ូលហ្វ៉ាអ៊ួរិស៍--លោក រ៉ាយ ល្មុត ដំណាងរាស្ត្រប្រែរៀបរៀង ៦២៩
៨-រឿងបងប្អូនពីរនាក់ចែកមតិគ្នា--លោក ផេង ជ្រីវ និពន្ធ ៦៣៥
៩-រឿង សាមកុក (តមក)--ឧកញ៉ាវិបុលរាជសេនា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ៦៤៣
១០-ព្រះរាជនិពន្ធ រាមកេរ្តិ៍--ស្រាវជ្រាវដោយ លោក ឌឹក គាម(ត) ៦៥១
១១-សេចក្ដីយុត្ដិធម៌ នឹង ប្រាក់--លោក រ៉ាយ ប៊ុក ប្រែរៀបរៀង ៦៦៧
១២-ទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ប្រកាសប្រឡងទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ៦៧៣
III. ផ្នែកកំណត់នឹងប្រវត្ដិការណ៍  
១៣-ព្រះពិធីថ្វាយគ្រឿងឥស្សរិយភណ្ឌ ចំពោះសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរព្រះអង្គ-- រៀបរៀងដោយ ឌឹក គាម... (នៅមានត) ៦៨១
១៤-សុន្ទរកថា នៃព្រះឈោសធម្ម--ចៅអធិការវត្ដលង្កា រៀបរៀង ៦៨៧
១៥-រឿងតាំងចៅអធិការ នឹងគ្រូសូត្រក្នុងវត្ដនានា ក្នុងព្រះរាជអាណាចក្រ (ត) ៦៩១

ទស្សនាវដ្ដី​កម្ពុជសុរិយា លេខ​១ ឆ្នាំ ២០១៤

កំពុងរៀបចំសាកល្បងចេញផ្សាយឡើងវិញ

 

Page 15 of 15

Flag Counter

https://www.hulusungaiselatankab.go.id/slot+gacor+thailand/