អ្នកតាព្រះន្រាយ និងអ្នកតាព្រះឥសូរ ខេត្តកណ្ដាល

តំបន់រដ្ឋបាលវិហារសួរ

            សេចក្តីកត់ហេតុ ឆ្នាំមួយពាន់ប្រាំបួនរយសែសិបប្រាំមួយ ត្រូវថ្ងៃម្ភៃបីខែឧកតូប។ យើងសាយ ម៉ៅ ព្រះសួគ៌ានរក្ស័មេតំបន់វិហារសួរ មានមេឃុំចាន់ នៅ ឣាចារ្យងិន ឣាចារ្យធន់ ដែលជាចាស់ស្រុកបានទៅជួបជុំនៅទីវត្តវិហារសួរ ពិនិត្យស៊ើបសួររឿងរូបឣ្នកតាដែលមាននៅទីវត្តវិហារសួរកាលពីបុរាណឃើញបានសេចក្តីប្រាកដដូចខាងក្រោម៖

១-នៅទីកន្លែងនោះកាលពីបុរាណនាយឃើញ មានរូបឣ្នកតាប្រាកដ ២ ដែលគេសាងពីឈើ តែពុំបានដឹងប្រាកដជាឈ្មោះណាសាង។ រូបនោះមានឈ្មោះហៅថាព្រះន្រាយ១ ព្រះឥសូរ១ តែគ្មានចារឹកឣ្វីប្រាកដលើរូបនោះទេ។ គ្រាន់តែឣ្នកស្រុកសន្មតហៅ ហើយមានលក្ខណ:ព្រះន្រាយដៃ៤ ទំហំកម្ពស់ ០,៩៧ ទំហំស្មា ០,៥០ ទំហំភ្នែន ០,៧០។ ព្រះឥសូរដៃ២ ទំហំកម្ពស់ ០,៧០ ទំហំស្មា ០,៣៦ ភ្នែន ០,៥៤ នៅដៃទាំងសងខាងគ្មានកាន់វត្ថុឣ្វីទេ ដូចមានរូបគំនូរជូនជាប់ជាមួយនៅនេះស្រាប់។

២- នៅសម័យនេះ គេតែងគោរពបន់ស្រន់ដោយការមានឣាសន្នក្រភ័យដល់រូបកាយ ឱ្យជួយបានសេចក្តីសុខគ្រប់យ៉ាងតែពួកឣ្នកមានជំនឿ។ ឯការដែលបូជាមានភ្លេងសៀម និងល្ខោន ផ្កា ប្រាក់ បាយសីប៉ាកឆាម ស្លាធម៌ដូង។ កំណត់ដែលឣ្នកស្រុកធ្លាប់ឡើងឣ្នកតានោះ នៅក្នុងខែវិសាខ ថ្ងៃមិនប្រាកដ ចំណែករូបបញ្ជាន់ក៏មិនកំណត់ដែរ។

បញ្ឈប់សេចក្តីតហេតុនេះថ្ងៃខែឆ្នាំដូចខាងលើ

Flag Counter