ពុទ្ធសាសានបណ្ឌិត្យបានរៀបចំកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលផ្ទៃក្នុងប្រចាំឆ្នាំ២០២៣

ថ្ងៃទី៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ ពុទ្ធសាសានបណ្ឌិត្យបានរៀបចំកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលផ្ទៃក្នុងប្រចាំឆ្នាំ ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រីបុគ្គលិករបស់ខ្លួន។ លោក គឹម ច័ន្ត្រាបុត្រ បានធ្វើបទបង្ហាញលើប្រធានបទ៖

1-  អក្ខរកម្មព័ត៌មានសម្រាប់បណ្ណារក្សសាកលវិទ្យាល័យ (Information Literacy (IL) for University Librarians)

2-  ការអនុវត្តល្អបំផុតសម្រាប់បណ្ណារក្សសាកលវិទ្យាល័យផ្នែកអក្ខរកម្មព័ត៌មាន (Best Practice for University Librarian on IL)

3-  បណ្ណាល័យឌីជីថល (Digital Library)

4-  ព័ត៌មានវិទ្យា និងអេអាយ ក្នុងបរិបទបណ្ណាល័យគរុសភានៅកម្ពុជា (ICT and AI in the context of Academic Library in Cambodia)

សេចក្តីជូនដំណឹង ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ នឹង ចូលរួមតាំងពិព័រណ៍សៀវភៅនៅកោះពេជ្រ

ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ នឹង ចូលរួមតាំងពិព័រណ៍សៀវភៅ រយៈពេល ៤ថ្ងៃ គឺពីថ្ងៃទី  ១៤ ដល់ ១៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២៣ នៅកោះពេជ្រ។សូមមកទស្សនាស្តង់ លេខ ៣៧ និងមានចែកជូនសៀវភៅមួយចំនួន  ដោយ ឥតគិតថ្លៃផងដែរ។

មន្ត្រីបុគ្គលិកពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យបានធ្វើទស្សនកិច្ចបណ្ណាល័យព្រឹទ្ធសភា, បណ្ណាល័យ ហ៊ុន សែន បឹងត្របែក និងបណ្ណសារដ្ឋានជាតិ

ថ្ងៃទី៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ មន្ត្រីបុគ្គលិកពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យបានធ្វើទស្សនកិច្ចបណ្ណាល័យព្រឹទ្ធសភា, បណ្ណាល័យ ហ៊ុន សែន បឹងត្របែក និងបណ្ណសារដ្ឋានជាតិ ដើម្បីស្វែងយល់ពីដំណើរការបណ្ណាល័យ, ការបម្រើសេវាកម្មបណ្ណាល័យដល់សាធារណជន, ការទុកដាក់ឯកសារ ព្រមទាំងកិច្ចសហការក្នុងនាមស្ថាប័នឯកសារ ដើម្បីត្រៀមរៀបចំជាបណ្ណាល័យអេឡិចត្រូនិចរបស់ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ នៅពេលខាងមុខ។

Read more: មន្ត្រីបុគ្គលិកពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យបានធ្វើទស្សនកិច្ចបណ្ណាល័យព្រឹទ្ធសភា, បណ្ណាល័យ ហ៊ុន សែន បឹងត្របែក...

Flag Counter

https://www.hulusungaiselatankab.go.id/slot+gacor+thailand/