ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យបានទទួលសៀវភៅ និងឯកសារមួយចំនួនពីសមាគមសាលាត្រាជូ

ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ សូមអរគុណដល់សមាគមសាលាត្រាជូដែល បាន យកសៀវភៅ-ឯកសារមួយចំនួន មកតម្កល់ទុកនៅបណ្ណាល័យពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យសម្រាប់ជា ប្រយោជន៍ សាធារណជនសិក្សាស្រាវជ្រាវ។

Flag Counter

https://www.hulusungaiselatankab.go.id/slot+gacor+thailand/