លទ្ធផលប្រឡងប្រជែងចូលបម្រេីការងារក្នុងក្របខណ្ឌមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣ នៅក្រសួងធម្មការ និងសាសនា

លទ្ធផលប្រឡងប្រជែងចូលបម្រេីការងារក្នុងក្របខណ្ឌមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល  សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣  នៅក្រសួងធម្មការ  និងសាសនា   នាសម័យប្រឡងកាលពីថ្ងៃទី០៣  ខែមិថុនា  ឆ្នាំ ២០២៣។

Flag Counter