ឯកឧត្តម ចាយ បូរិន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងធម្មការ និងសាសនា បានអនុញ្ញាតឱ្យ ឯកឧត្តម វ៉ាន់ កាម៉ុល ចូលជួបសម្តែងការគួរសម

ឯកឧត្តម ចាយ បូរិន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងធម្មការ និងសាសនា បានអនុញ្ញាតឱ្យ ឯកឧត្តម វ៉ាន់ កាម៉ុល សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងតំណាងអង្គការKKS នៅកម្ពុជាដឹកនាំគណៈប្រតិភូចូលជួបសម្តែងការគួរសម និងបង្ហាញពីគម្រោងគាំពារមនុស្សចាស់។

Flag Counter