ឯកឧត្ដម សូ មុយឃៀង បានផ្ដល់សៀវភៅមួយចំនួនដល់បណ្ណាល័យពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ

ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ សូមគោរពអរគុណដល់ឯកឧត្ដម សូ មុយឃៀង ដែល បានផ្ដល់សៀវភៅបោះពុម្ពដែល ជាសមុច្ច័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ឯកឧត្ដម ដល់បណ្ណាល័យពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ដើម្បីជាប្រយោជន៍សាធារណៈសម្រាប់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវ។ សូមគោរពជូនពរឯកឧត្ដម មានសុខភាពល្អ។

Flag Counter

Unauthorized

Error 401

This bucket cannot be viewed

You are not authorized to view this bucket

This bucket does not exist or is not publicly accessible at this URL. Check the URL of the bucket that you’re looking for or contact the owner to enable Public access.

Learn how to enable Public Access