ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យបានរៀបចំការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្ទៃក្នុងដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រី

ថ្ងៃសុក្រទី២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យបានរៀបចំការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្ទៃក្នុងដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រីបុគ្គលិកក្នុងការបំពេញការងារ ព្រមទាំងបូកសរុបការងារប្រចាំឆ្នាំ២០២៣ និង លើកទិសដៅការងារសម្រាប់ឆ្នាំ២០២៤ផង ដែរ។

Flag Counter

https://www.hulusungaiselatankab.go.id/slot+gacor+thailand/