កម្មសិក្សាការីនៃក្រសួងធម្មការនិងរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា បានទស្សនកិច្ច វត្តកុរុរដ្ឋខេមរារាមនៃ ប្រទេសឥណ្ឌា

កាលពីថ្ងៃទី៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ កម្មសិក្សាការីនៃក្រសួងធម្មការនិងសាសនា និងរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា បានទស្សនកិច្ចវត្តអារាមមានឈ្មោះថា វត្តកុរុរដ្ឋខេមរារាម ហៅ វត្តខ្មែរញូវដេល្ហី ប្រទេសឥណ្ឌា ព្រមទាំងបានប្រគេនបច្ច័យបួនសម្រាប់ដំណើរការវត្តផងដែរ។ 

Flag Counter

Unauthorized

Error 401

This bucket cannot be viewed

You are not authorized to view this bucket

This bucket does not exist or is not publicly accessible at this URL. Check the URL of the bucket that you’re looking for or contact the owner to enable Public access.

Learn how to enable Public Access