សមាគមពន្លឺ បានបរិច្ចាគ វចនានុក្រម ខ្មែរ បារាំង អង្លេស មួយកំប្លេជូនដល់ បណ្ណាល័យពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ

ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ សូមថ្លែងអំណរគុណដល់សមាគមពន្លឺ ដែលបានបរិច្ចាគ វចនានុក្រម ខ្មែរ បារាំង អង្លេស មួយកំប្លេជូនដល់ បណ្ណាល័យពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ទុកជាឯកសារយោង និងជាប្រយោជន៍សាធារណៈ។ វចនានុក្រមនេះ ចងក្រង និងរៀបរៀងដោយ លោក វ៉ាន់ឌី កាអុន ហើយសមាគមពន្លឺ បានចាត់ចែងបោះពុម្ពផ្សាយវចនានុក្រម នៅឆ្នាំ២០២៣នេះ។

 

Flag Counter

Unauthorized

Error 401

This bucket cannot be viewed

You are not authorized to view this bucket

This bucket does not exist or is not publicly accessible at this URL. Check the URL of the bucket that you’re looking for or contact the owner to enable Public access.

Learn how to enable Public Access