ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យបានទទួលស្វាគមន៍ប្រតិភូអង្គការសន្តិស្ម័គ្រចិត្ត (SVA) នៃប្រទេសជប៉ុន

ព្រឹកថ្ងៃសុក្រ ទី២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យបានទទួលស្វាគមន៍ប្រតិភូអង្គការសន្តិស្ម័គ្រចិត្ត (SVA) នៃប្រទេសជប៉ុន មកស្វែងយល់ពីការងាររបស់ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ និងពិភាក្សាការងារ។

Flag Counter

https://www.hulusungaiselatankab.go.id/slot+gacor+thailand/