សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសមន្ត្រីក្របខណ្ឌ

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសមន្ត្រីក្របខណ្ឌឲ្យចូលបម្រើការងារនៅក្នុងក្របខណ្ឌ ក្រសួងធម្មការនិងសាសនា សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣

Flag Counter