កម្រង​វីដេអូ​នាទី​ព្រះ​ពុទ្ធ​សាសនា​ផ្សារ​ភ្ជាប់​នឹង​សង្គម

អាយកោសល្លំ ប្រែថា សេចក្ដីឈ្លាសក្នុងការចម្រើន។
អបាយកោសល្លំ ប្រែថា សេចក្ដីឈ្លាសក្នុងការវិនាស។ ឧបាយកោសល្លំ ប្រែថា សេចក្ដីឈ្លាសក្នុងឧបាយ។
សរុបខ្លឹមសារ និងដោះស្រាយសំណួរ។
សក្កាយទិដ្ឋិ ប្រែថា សេចក្ដីយល់ខុសនៅក្នុងកាយ គឺក្ខន្ធទាំង៥មានរូបក្ខន្ធជាដើម។
វិចិកិច្ឆា ប្រែថា សេចក្ដីសង្ស័យក្នុងគុណព្រះរតនត្រ័យជាដើម។ សីលព្វតបរាមាស ប្រែថា សេចក្ដីប្រកាន់ខុសដោយសីលនិងវ័តគឺ ប្រកាន់សីលនិងវ័តខាងក្រៅពុទ្ធសាសនាដែលមិនបរិសុទ្ធថាជាបរិសុទ្ធវិញ។
សរុបខ្លឹមសារ និងដោះស្រាយសំណួរ។
កិច្ឆោ មនុស្សបដិលាភា ប្រែថា ការត្រឡប់បានអត្តភាពជាមនុស្សបានដោយកម្រ។ កិច្ឆំ មច្ឆាន ជីវតំ ប្រែថា ការរស់នៅរបស់សត្វទាំងឡាយបានដោយកម្រ។
កិច្ឆំ សទ្ធម្មស្សវនំ ប្រែថា ការស្ដាប់ព្រះធម៌របស់សប្បុរស បានដោយកម្រ។ កិច្ឆោ ពុទ្ធានមុប្បាទោ ប្រែថា ការកើតឡើងនៃព្រះពុទ្ធទាំងឡាយបានដោយកម្រ។
សរុបខ្លឹមសារ និងដោះស្រាយសំណួរ។
ឧបកីឡកា ប្រែថា ការបួសលេង។ ឧបជីវិកា ប្រែថា បួសដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិត។ ឧបមុយ្ហិកា ប្រែថា បួសខ្ជិលច្រអូស។
ឧបទុស្សិកា ប្រែថា បួសប្រទូស្តសាសនា។ ឧបចិណ្ណិកា ប្រែថា បួសសន្សំទ្រព្យ។ ឧបនិស្សរណា ប្រែថា បួសដើម្បីរលាស់ខ្លួនចេញចាកភព។
សរុបខ្លឹមសារ និងដោះស្រាយសំណួរ។
សត្ថោ បសវតោ មិត្តំ ប្រែថា បក្សពួកជាមិត្តរបស់អ្នកដើរផ្លូវ។ មាតា មិត្តំ សកេ ឃរេ ប្រែថា មាតាជាមិត្តក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួន។
សហាយោ អត្ថជាតស្ស ហោតិ មិត្តំ បុនប្បុនំ ប្រែថា អ្នកដែលមានចិត្តប្រព្រឹត្តទៅស្មើគ្នាជាមិត្តរបស់អ្នកដែលមានធុរៈកើតឡើងរឿយៗ។ សយំ កតានិ បុញ្ញានិ តំ មិត្តំ សម្បរាយិកន្តិ ប្រែថា បុណ្យទាំងឡាយដែលធ្វើហើយដោយខ្លួនឯងជាមិត្តជាប់តាមទៅក្នុងភពខាងមុខ។
សរុបខ្លឹមសារ និងដោះស្រាយសំណួរ។
សីលំ យាវ ជរា សាធុ ប្រែថា សីលជាគុណជាតញ៉ាំងប្រយោជន៍ឲ្យសម្រេចដរាបដល់ជរា។ សទ្ធា សាធុ បតិដ្ឋិកា ប្រែថា សទ្ធាដែលបុគ្គលតម្កល់ទុកហើយញ៉ាំងប្រយោជន៍ឲ្យសម្រេចបាន។
បញ្ញា នរានំ រតនំ ប្រែថា បញ្ញាជាកែវរបស់ជនទាំងឡាយ។ បុញ្ញំ ចោហេរិ ទូហរំ ប្រែថា បុណ្យពួកចោរនាំយកទៅមិនបាន។
សរុបខ្លឹមសារ និងដោះស្រាយសំណួរ។
ញាតិព្យសនំ ប្រែថា សេចក្ដីវិនាសញាតិ។ ភោគព្យសនំ ប្រែថា សេចក្ដីវិនាសភោគសម្បត្តិ។
រោគព្យសនំ ប្រែថា សេចក្ដីវិនាសព្រោះរោគ។ សីលព្យសនំ ប្រែថា សេចក្ដីវិនាសសីល។ ទិដ្ឋព្យសនំ ប្រែថា សេចក្ដីវិនាសទិដ្ឋិ។
សរុបខ្លឹមសារ និងដោះស្រាយសំណួរ។
សេយ្យោហមស្មីតី ប្រែថា មានះថាអាត្មាអញប្រសើរជាងគេ។
សទិសោហមស្មីតិ វិធា ប្រែថា មានះថាអាត្មាអញស្មើនឹងគេ។ ហីនោហមស្មីតិ វិធា ប្រែថា មានះថាអាត្មាអញអន់ជាងគេ។
សរុបខ្លឹមសារ និងដោះស្រាយសំណួរ។
កាយមោនេយ្យ ប្រែថា ច្បាប់អ្នកប្រាជ្ញផ្លូវកាយ។
វិចីមោនេយ្យ ប្រែថា ច្បាប់អ្នកប្រាជ្ញផ្លូវវាចា។ មនោមោនេយ្យ ប្រែថា ច្បាប់អ្នកប្រាជ្ញផ្លូវចិត្ត។
សរុបខ្លឹមសារ និងដោះស្រាយសំណួរ។
អាមិសគរុ បរិសា នោ សទ្ធម្មគរុ ប្រែថា បរិស័ទធ្ងន់ក្នុងអាមិសៈ មិនធ្ងន់ក្នុងព្រះសទ្ធម្ម។
សទ្ធម្មគរុ បរិសោ នោ អាមិសគរុ ប្រែថា បរិស័ទធ្ងន់ក្នុងព្រះសទ្ធម្ម មិនធ្ងន់ក្នុងអាមិសៈ។
សរុបខ្លឹមសារ និងដោះស្រាយសំណួរ។
ឆន្ទាគតិ ប្រែថា លំអៀងព្រោះស្រឡាញ់។ ទោសាគតិ ប្រែថា លំអើងព្រោះខឹង។
មោហាគតិ ប្រែថា លំអៀងព្រោះល្ងង់។ ភយាគតិ ប្រែថា លំអៀងព្រោះភ័យ។
សរុបខ្លឹមសារ និងដោះស្រាយសំណួរ។
អត្តនាវ កតំ បាបំ អត្តនា សង្កិលិស្សតិ ប្រែថា ធ្វើបាបដោយខ្លួនឯង រមែងសៅហ្មងដោយខ្លួនឯង។
មោហាគតិ ប្រែថា លំអៀងព្រោះល្ងង់។ ភយាគតិ ប្រែថា លំអៀងព្រោះភ័យ។
សរុបខ្លឹមសារ និងដោះស្រាយសំណួរ។
សទ្ធាបរិភាវិតំ ចិត្តំ ប្រែថា ចិត្តដែលបុគ្គលអប់រំហើយដោយសទ្ធា។ សីលបរិភាវិតំ ចិត្តំ ប្រែថា ចិត្តដែលបុគ្គលអប់រំហើយដោយសីល។
សុតបរិភាវិតំ ចិត្តំ ប្រែថា ចិត្តដែលបុគ្គលអប់រំហើយដោយសុតៈ។ ចាគបរិភាវិតំ ចិត្តំ ប្រែថា ចិត្តដែលបុគ្គលអប់រំហើយដោយចាគៈ។ បញ្ញាបរិភាវិតំ ចិត្តំ ប្រែថា ចិត្តដែលបុគ្គលអប់រំហើយដោយបញ្ញា។
សរុបខ្លឹមសារ និងដោះស្រាយសំណួរ
សព្វបាបស្ស អករណំ ប្រែថា ការមិនធ្វើបាបទាំងពួង។ កុសល្យស្សូបសប្បទា ប្រែថា ការញ៉ាំងកុសលឲ្យកើតឡើង។
សចិត្តបរិយបទនំ ប្រែថា ការធ្វើចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យផូរផង់។ ឯតំ ពុទ្ធាន សាសនំ ប្រែថា នេះជាពាក្យប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធទាំងឡាយ។
សរុបខ្លឹមសារ និងដោះស្រាយសំណួរ
គហិសុខ ប្រែថា សុខរបស់គ្រហស្ថ
បព្វជ្ជាសុខ ប្រែថា សុខរបស់បព្វជ្ជា
សរុបខ្លឹមសារ និងដោះស្រាយសំណួរ
អាមិសបូជា
ធម្មបូជា
សរុបខ្លឹមសារ និងដោះស្រាយសំណួរ
កាយសោចេយ្យ ប្រែថា ស្អាតកាយ។ វចីសោចេយ្យ ប្រែថា ស្អាតវាចា។
មនោសោចេយ្យ ប្រែថា ស្អាតចិត្ត។
សរុបខ្លឹមសារ និងដោះស្រាយសំណួរ។
វិរិយពលំ ប្រែថា កម្លាំងព្យាយាម។ សតិពលំ ប្រែថា កម្លាំងសតិ។
សមាធិពលំ ប្រែថា កម្លាំងសតិ។ បញ្ញាពលំ ប្រែថា កម្លាំងបញ្ញា។
សរុបខ្លឹមសារ និងដោះស្រាយសំណួរ។
ឥន្ទ្រិយេសុ គុត្តទ្វារោ ប្រែថា អ្នកមានទ្វាររក្សាក្នុងឥន្ទ្រិយទាំងឡាយ។
ភោជនេ មត្តញ្ញូ ប្រែថា អ្នកដឹងប្រមាណក្នុងភោជន។ ជាគរិយំ អនុយុត្តោ ប្រែថា អ្នកប្រកបរឿយៗក្នុងការភ្ញាក់រលឹក។
សរុបខ្លឹមសារ និងដោះស្រាយសំណួរ។
តថាគតោ ប្រែថា ព្រះតថាគត។ តថាគតស្ស សាវតោ ប្រែថា សាវកនៃព្រះតថាគត។
សម្មាទិដ្ឋិកោ ប្រែថា ពួកជនដែលជាសម្មាទិដ្ឋិ។
សរុបខ្លឹមសារ និងដោះស្រាយសំណួរ។
កាមច្ឆន្ទៈ ប្រែថា ពេញចិត្តក្នុងកាម។ ព្យាបាទៈ ប្រែថា សេចក្ដីពេញចិត្តក្នុងការព្យាបាទ។
ថីនមិទ្ធ ប្រែថា សេចក្ដីងុយងោកងក់។ ឧទ្ធច្ចកុក្កុច្ច ប្រែថា សេចក្ដីខ្ជិលច្រអូស។ វិចិកិច្ឆា ប្រែថា សេចក្ដីសង្ស័យ។
សរុបខ្លឹមសារ និងដោះស្រាយសំណួរ។
សមណអចលោក ប្រែថា សមណមិនរំភើប។ សមណបុណ្ឌរីកោ ប្រែថា សមណឈូកស។
សមណទុមោ ប្រែថា សមណឈូកក្រហម។ សមណេសុ សមណសុខុមាណេ ប្រែថា សមណចម្រើនដោយសុខក្នុងពួកសមណ។
សរុបខ្លឹមសារ និងដោះស្រាយសំណួរ។
អត្តនា អកតំ បាបំ អត្តនា វ វិសុជ្ឈតិ ប្រែថា មិនធ្វើបាបដោយខ្លួនឯងរមែងបរិសុទ្ធដោយខ្លួនឯង។
អប្បមត្តោ ហិ ឈាយន្តោ បប្បោតិ វិបុលំ សុខំ ប្រែថា អ្នកមិនប្រមាទ ចេះអង្កេតពិនិត្យតែងផ្ដល់នូវសុខដ៏ទូលាយ។
និគមវចនៈ និងការដោះស្រាយសំណួរ។
សំវរប្បធានំ ប្រែថា ព្យាយាមក្នុងការសង្រួម។ បហានប្បធានំ ប្រែថា ព្យាយាមក្នុងការលះ។
ភាវនាបធានំ ប្រែថា ព្យាយាមក្នុងការចម្រើន។ អនុរក្ខនាបធានំ ប្រែថា ព្យាយាមក្នុងការរក្សារឿយៗ។
ទស្សនានានុត្តិយៈ ប្រែថា ប្រសើរបំផុតដោយការឃើញ។ សវនានុត្តរិយៈ ប្រែថា ប្រសើរបំផុតដោយការស្ដាប់។ លាភានុត្តរិយៈ ប្រែថា ប្រសើរបំផុតដោយការបាន។
សិក្ខានុត្តរិយៈ ប្រែថា ប្រសើរបំផុតដោយការសិក្សា។ បារិចរិយានុត្តរិយៈ ប្រែថា ប្រសើរបំផុតខាងការបម្រើ។ អនុស្សតានុត្តរិយៈ ប្រែថា ប្រសើរបំផុតដោយការលើករឿយៗ។
និគមវចនៈ និងការដោះស្រាយសំណួរ។
គិហិបដិបត្តិពិស្ដារ ភាគ១
គិហិបដិបត្តិពិស្ដារ ភាគ២
គិហិបដិបត្តិពិស្ដារ ភាគ៣
គិហិបដិបត្តិពិស្ដារ ភាគ៤
គិហិបដិបត្តិពិស្ដារ ភាគ៥
អត្តានញ្ចេ តថា ករិយា យថញ្ញមនុសាសតិ ប្រែថា បើប្រៀនប្រដៅអ្នកដទៃយ៉ាងណា ក៏ត្រូវធ្វើខ្លួនយ៉ាងនោះដែរ
អត្តទត្ថំ បរត្ថេន ពហុទាបិ ន ហាបយេ ប្រែថា មិនគួរធ្វើប្រយោជន៍ខ្លួនឲ្យសាបសូន្យដោយច្រើនព្រោះតែប្រយោជន៍អ្នកដទៃ
និគមវចនៈ និងការដោះស្រាយសំណួរ
អត្តនា អកតំ បាបំ អត្តនា វ វិសុជ្ឈតិ ប្រែថា មិនធ្វើបាបដោយខ្លួនឯងរមែងបរិសុទ្ធដោយខ្លួនឯង
អប្បមត្តោ ហិ ឈាយន្តោ បប្បោតិ វិបុលំ សុខំ ប្រែថា អ្នកមិនប្រមាទ ចេះអង្កេតពិនិត្យតែដល់នូវសុខដ៏ទូលាយ
និគមវចនៈ និងការដោះស្រាយសំណួរ
បដិរូទេសវាសោ ប្រែថា នៅក្នុងប្រទេសដ៏សមគួរ។ សប្បុរិសូសំសេវ ប្រែថា ការចូលទៅសេពគប់សប្បុរស។
អត្តសម្មាបណិធិ ប្រែថា ការតម្កល់ទុកខ្លួនដោយល្អ។ បុព្វេ កតបញ្ញតា ប្រែថា បុណ្យដែលបានធ្វើទុកហើយកាលមុន។
និគមវចនៈ និងការដោះស្រាយសំណួរ
អារោគ្យមទោ ប្រែថា ស្រវឹងដោយការមិនមានរោគ។
អត្តសម្មាបណិធិ ប្រែថា ការតម្កល់ទុកខ្លួនដោយល្អ។ បុព្វេ កតបញ្ញតា ប្រែថា បុណ្យដែលបានធ្វើទុកហើយកាលមុន។
និគមវចនៈ និងការដោះស្រាយសំណួរ
នេក្ខម្មសុខំ ប្រែថា សុខក្នុងផ្នួស។ បវិវេតសុខំ ប្រែថា សុខក្នុងសេចក្ដីស្ងប់ស្ងាត់។ ឧបសមសុខំ ប្រែថា សុខក្នុងសេចក្ដីស្ងប់រម្ងាប់។ សម្ពោធសុខំ ប្រែថា សុខក្នុងការត្រាស់ដឹង។
មីឡ្ហសុខំ ប្រែថា សុខកខ្វក់។ មិទ្ធសុខំ ប្រែថា សុខក្នុងការដេកលក់។ លាភសក្ការសិលោកសុខំ ប្រែថា សុខក្នុងលាភសក្ការៈ និងសេចក្ដីសរសើរ។
និគមវចនៈ និងការដោះស្រាយសំណួរ
ញាតិសម្បទា ប្រែថា បរិបូរណ៍ដោយញាតិ។ ភោគសម្បទា ប្រែថា បរិបូណ៍ដោយភោគ។
ទិដ្ឋិសម្បទា ប្រែថា បរិបូណ៍ដោយទិដ្ឋិ។
និគមវចនៈ និងការដោះស្រាយសំណួរ
អរោគ្យសម្បទា ប្រែថា បរិបូណ៍ដោយមានភាពមិនមានរោគ។ សីលសម្បទា ប្រែថា បរិបូណ៍ដោយសីល។
អប្បមាទំ បសំសន្តិ ប្រែថា បណ្ឌិតទាំងឡាយតែងសរសើរសេចក្ដីមិនប្រមាទ។ អប្បមត្តោ ហិ ឈាយន្តោ បប្បោតិ វិបុលំ សុខំ ប្រែថា អ្នកមិនប្រមាទចេះសង្កេតពិនិត្យតែងដល់នូវសុខដ៏ទូលាយ។
និគមវចនៈ និងការដោះស្រាយសំណួរ
ចិត្តំ គុត្តំ សុខាវហំ ប្រែថា ចិត្តដែលគេគ្រប់គ្រងហើយនាំសុខមកឲ្យ
កិច្ចញាណ ប្រែថា ប្រាជ្ញាដឹងច្បាស់ក្នុងកិច្ចដែលគួរធ្វើ។ កតញ្ញាណ ប្រែថា ប្រាជ្ញាដឹងច្បាស់ក្នុងកិច្ចដែលធ្វើរួចហើយ។
និគមវចនៈ និងការដោះស្រាយសំណួរ
សច្ចញ្ញាណ ប្រែថា ប្រាជ្ញាដឹងច្បាស់ក្នុងអរិយសច្ចៈ។
លោកត្ថចរិយា ប្រែថា ការប្រព្រឹត្តជាប្រយោជន៍ដល់លោក
ញាតត្ថចរិយា ប្រែថា ការប្រព្រឹត្តជាប្រយោជន៍ដល់ញាតិ
ពុទ្ធត្ថចរិយា ប្រែថា ការប្រព្រឹត្តជាប្រយោជន៍តាមថានៈនៃ ព្រះពុទ្ធ
និគមវចនៈ និងការដោះស្រាយសំណួរ
ស្វាក្ខាតោ ភគវា ធម្មោ ប្រែថា ព្រះធម៌ដែលព្រះមានព្រះភាគសម្ដែងទុកល្អហើយ។ សន្ទិដ្ឋិកោ ប្រែថា ធម៌ដែលបុគ្គលឃើញច្បាស់ដោយខ្លួនឯង។
អកាលិកោ ប្រែថា ធម៌ដែលឲ្យមិនរង់ចាំកាល។ ឯហិបស្សិកោ ប្រែថា ធម៌ដែលគួរហៅមកមើលបាន។
ឱបនយិកោ ប្រែថា ធម៌ដែលគួរបង្អោនចូលមក។ បច្ចត្តំ វេទិតព្វោ វិញ្ញូហិ ប្រែថា ធម៌ដែលវិញ្ញុជនគប្បីដឹងចំពោះខ្លួន។
ទិវានៃក្ដីស្រឡាញ់ មិនមែនជាវប្បធម៌របស់ខ្មែរឡើយ។
ឥន្ទ្រីយេសុ គុត្តទ្វារោ ប្រែថា អ្នកគ្រប់គ្រងទ្វារក្នុងឥន្ទ្រីយ៍ទាំងឡាយ។
ភោជនេ មត្តញ្ញូ ប្រែថា អ្នកដឹងប្រមាណក្នុងភោជន។
ជាគិរិយំ អនុយុត្តោ ប្រែថា អ្នកប្រកបរឿយៗនូវការភ្ញាក់រលឹក។
និគមវចនៈ និងដោះស្រាយសំណួរ។
សទ្ធាពលំ ប្រែថា កំលាំងគឺសទ្ធា។ វិរិយពលំ ប្រែថា កំលាំងគឺសេចក្ដីព្យាយាម។
ហរិពលំ ប្រែថា កំលាំងគឺហិរិ។ ឱត្តប្បពលំ ប្រែថា កំលាំងគឺឱត្តប្បៈ។
ជាគិរិយំ អនុយុត្តោ ប្រែថា អ្នកប្រកបរឿយៗនូវការភ្ញាក់រលឹក។
និគមវចនៈ និងដោះស្រាយសំណួរ។
សត្ថុគារវតា ប្រែថា ការគោរពចំពោះព្រះពុទ្ធ។ ធម្មគារវតា ប្រែថា ការគោរពចំពោះព្រះធម៌។ សង្ឃគារវតា ប្រែថា ការគោរពចំពោះព្រះសង្ឃ។
សិក្ខា គារវតោ ប្រែថា គោរពចំពោះសិក្ខា។ សមាធិ គារវតា ប្រែថា គោរពចំពោះសមាធិ។
អប្បមាទ គារវតា ប្រែថា កោរពចំពោះការមិនប្រមាទ។
បុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរ។
ភិក្ខុ នញ្ច ធនំ សីលំ ប្រែថា ភិក្ខុមានសីលជាទ្រព្យ។
រាជូនញ្ច ធនំ ពលំ ប្រែថា ព្រះរាជាមានកម្លាំងជាទ្រព្យ។
ឥន្ថីនញ្ច ធនំ រូបំ ប្រែថា ស្ត្រីមានរូបជាទ្រព្យ។ បុរិសានំ វិជ្ជាធនំ ប្រែថា បុរសមានវិជ្ជាជាទ្រព្យ។
និគមវចនៈនិងការដោះស្រាយសំណួរ។
សីលសារៈ ប្រែថា ខ្លឹមគឺសីល។ សមាធិសារៈ ប្រែថា ខ្លឹមគឺសមាធិ។
បញ្ញាសារៈ ប្រែថា ខ្លឹមគឺ បញ្ញា។ វិមិត្តិសារៈ ប្រែថា ខ្លឹមគឺវិមុត្តិ។
វិមិត្តិញញាណទស្សនសារៈ ប្រែថា ខ្លឹមសារគឺវិមុត្តិញ្ញាណទស្សនៈ។ និព្វានសារៈ ប្រែថា ខ្លឹមគឺព្រះនិព្វាន។
និគមវចនៈ និងការដោះស្រាយសំណួរ
ទិវានៃក្ដីស្រឡាញ់។
ទស្សនកាមោ សីលវតំ ប្រែថា ចង់ជួបចង់ឃើញលោកអ្នកមានសីល
សទ្ធម្មំ សោតុមិច្ឆតិ ប្រែថា ចង់ស្ដាប់ព្រះសទ្ធម្ម
វិនេយ្យមច្ឆេរមលំ ប្រែថា កំចាត់បង់នូវសេចក្ដីកំណាញ់
និគមវចនៈ និងការដោះស្រាយសំណួរ
សទ្ធាកាល-សទ្ទានាវា
សទ្ធាសីនេហ-សទ្ទាធនំ
សទ្ធាពីជៈ-សន្ធិន្ទ្រិយៈ
និគមវចនៈ និងការដោះស្រាយសំណួរ
មនុស្សសុខ ប្រែថា សេចក្ដីសុខក្នុងមនុស្ស
ទិព្វសុខ ប្រែថា សេចក្ដីសុខក្នុងទិព្វ
បរមត្ថ ភូតំ និព្វានសុខ ប្រែថា សេចក្ដីសុខក្នុងព្រះនិព្វាន
និគមវចនៈ និងការដោះស្រាយសំណួរ
ឥមស្មី បនលោកេ ពុទ្ធុប្បាទោ ប្រែថា ការកើតឡើងនៃព្រះពុទ្ធក្នុងលោកនាំសុខមកឲ្យ
ធម្មស្សវនំ ប្រែថា ការស្ដាប់នូវធម៌នាំសុខមកឲ្យ
សង្ឃស្សសាមគ្គី ប្រែថា សេចក្ដីព្រមព្រៀងនៃពួកនាំមនុស្សមកឲ្យ
និគមវចនៈ និងការដោះស្រាយសំណួរ
និយោ ប្រែថា នរក។ តិរច្ឆានយោនិ ប្រែថា កំណើតតិរច្ឆាន។
បេតវិសយោ ប្រែថា កំណើតជាប្រេតវិស័យ។ មនុស្សា ប្រែថា កំណើតជាមនុស្ស។
ទេវា ប្រែថា កំណើតជាទេវតា។
និគមវចនៈ និងការដោះស្រាយសំណួរ
ឃរវណិជ្ជា ប្រែថា ការលក់ដូរទំនិញផ្សេងៗ (ទុកដាក់ក្នុងទ្វារផ្ទះ ក្នុងផ្សារ)
នាវាវណិជ្ជា ប្រែថា ការលក់ដូរទំនិញផ្សេងៗ (នៅក្នុងនាវាគឺ ទូកឬកប៉ាល់)
សកដវណិជ្ជា ប្រែថាការលក់ដូរទំនិញផ្សេងៗ (ដឹកនាំដោយរទេះទៅលក់) និងជង្ឃវណិជ្ជា ប្រែថា ការលក់ដូរទំនិញផ្សេងៗ (ក្នុងអម្រែក ឬសម្ពាយដោយកម្លាំងស្មង)
និគមវចនៈ និងការដោះស្រាយសំណួរ
អាវាសមច្ឆរិយំ ប្រែថា កំណាញ់អាវាស។ កុលសមច្ឆរិយំ ប្រែថា កំណាញ់ត្រកូល។
លាភមច្ឆរិយំ ប្រែថា កំណាញ់លាភ។ វណ្ណមច្ឆរិយំ ប្រែថា កំណាញ់សេចក្ដីសរសើរ។
ធម្មមច្ឆរិយំ ប្រែថា កំណាញ់ធម៌
និគមវចនៈ និងការដោះស្រាយសំណួរ
បរាភវសូត្រ ២០១៤
សុខា ពុទ្ធាមុប្បាទោ ប្រែថា ការបានត្រាស់ដឹងឡើងនៃព្រះពុទ្ធទាំងឡាយជាហេតុនាំឲ្យកើតសេចក្ដីសុខ
សុខា សទ្ធម្មទេសនា ប្រែថា កិរិយាសម្ដែងនូវព្រះសទ្ធម្មនៃព្រះពុទ្ធទាំងឡាយជាហេតុនាំឲ្យកើតសេចក្ដីសុខ
សុខា សង្ឃស្ស សាមគ្គី ប្រែថា សេចក្ដីព្រមព្រៀងគ្នា រួបរួមគ្នា ស្រុះស្រួលគ្នា ជាហេតុនាំឲ្យកើតសេចក្ដីសុខ
និគមវចនៈ និងការដោះស្រាយសំណួរ
មុសា វាទា វេរមណី ប្រែថា ការវៀរចាកពាក្យកុហក
បិសុណាយ វាចាយ វេរមណី ប្រែថា ការវៀរចាកសំដីទ្រគោះញុះញង់
ផរុសាយ វាចាយ វេរមណី ប្រែថា ការវៀរចាកសំដីត្រគោះ
សម្ផប្បលាបោ មេណី ប្រែថា ការវៀរចាកសំដីរោលរាលទទេឥតប្រយោជន៍
ទានកថា ប្រែថា ការសម្ដែងអំពីទាន។ សីលកថា ប្រែថា ការសម្ដែងអំពីសីល។
សគ្គកថា ប្រែថា ការសម្ដែងអំពីឋានសួគ៌។ កាមាទិនវកថា ប្រែថា ការសម្ដែងអំពីទោសនៃកាមគុណ។
នេត្ខកម្មនិសំសកថា ប្រែថា ការសម្ដែងអំពីអានិសង្សនៃនេក្ខម្មៈ។
និគមវចនៈ និងការដោះស្រាយសំណួរ
វិរិយៈ ប្រែថា សេចក្ដីព្យាយាមក្លៀវក្លា។ ខន្តិ ប្រែថា សេចក្ដីអត់ធន់ឬតស៊ូអត់ធ្មត់ចំពោះការងារ។
សច្ចៈ ប្រែថា សេចក្ដីស្មោះត្រង់ដល់គ្នា មិនក្បត់ចិត្តគ្នា។ អធិដ្ឋាន ប្រែថា សេចក្ដីខ្ជាប់ខ្ជួនដោយបញ្ញា។
មេត្តា ប្រែថា សេចក្ដីរាប់អានគ្នាដោយស្និទ្ធស្នាល។ បរិច្ចាគៈ ប្រែថា ការចែករម្លែកដោយសង្គ្រោះឬការបូជាគុណ។
និគមវចនៈ និងការដោះស្រាយសំណួរ
អានិសង្សនៃការចាំព្រះវស្សា
សុចិន្និតចិន្តី ប្រែថា អ្នកគិតគំនិតល្អៗ
សុភាសិតភាសី ប្រែថា អ្នកនិយាយសំដីល្អ
សុកតកម្មការី ប្រែថា អ្នកធ្វើអំពើល្អ
និគមវចនៈ និងដោះស្រាយសំណួរ
ទុច្ចិន្តិតចិន្តី ប្រែថា អ្នកគិតគំនិតអាក្រក់
ទុព្ភាសិភាសី ប្រែថា អ្នកនិយាយសំដីអាក្រក់
ទុក្កតកម្មការី ប្រែថា អ្នកធ្វើអំពើអាក្រក់
និគមវចនៈ និងដោះស្រាយសំណួរ
សីលសំវរៈ ប្រែថា ការសង្រួមក្នុងសីល។ សតិសំវរៈ ប្រែថា ការសង្រួមសតិ។
ញាណសំវរៈ ប្រែថា ការសង្រួមដោយប្រាជ្ញា។ ខន្តីសំវរៈ ប្រែថា ការសង្រួមដោយការអត់ទ្រាំ។
វិរិយសំវរៈ ប្រែថា ការសង្រួមដោយព្យាយាម។។
និគមវចនៈ និងដោះស្រាយសំណួរ
រូប ប្រែថា មាតុគ្រាមបានរូប។ ភោគ ប្រែថា មានភោគៈ។
សីល ប្រែថា ជាអ្នកមានសីលាចារៈ។ អនលសោ ប្រែថា ជាអ្នកវាងវៃមិនខ្ជិលច្រអូស។
បជញ្ជស្សលភតិ ប្រែថា មានកូនជាទីញ៉ាំងវង្សត្រកូលរបស់បុរសឲ្យតំកល់នៅ។
និគមវចនៈ និងដោះស្រាយសំណួរ
ទានប្រែថា ការឲ្យទេយ្យវត្ថុ។ បេយ្យវជ្ជៈ ប្រែថា ការពោលវាចារគួរឲ្យចង់លឺ ចង់ស្គាល់។
អត្ថចិយា ប្រែថា ការប្រព្រឹត្តអំពើជាប្រយោជន៍ដល់គ្នានិងគ្នា។
សមានត្តតា ប្រែថា ការតាំងខ្លួនស្មើ។
និគមវចនៈ និងដោះស្រាយសំណួរ
សុខវេទនា ប្រែថា វេទនាជាសុខ
ទុក្ខវេទនា ប្រែថា វេទនាជាទុក្ខ
អទុក្ខមសុខវេទនា ប្រែថា វេទនាមិនសុខ មិនទុក្ខ
និគមវចនៈ និងដោះស្រាយសំណួរ
សុបុត្តំ វុឌ្ឍិកុលំ ប្រែថា កូនល្អចម្រើនត្រកូល
សុភូមំ វុឌ្ឍិធនំ ប្រែថា ភូមិស្ថានល្អចម្រើនទ្រព្យ
សុគេហំ វុឌ្ឍិវីជំ ប្រែថា ផ្ទះល្អចម្រើនបញ្ញា
និគមវចនៈ និងដោះស្រាយសំណួរ
ពិធីបុណ្យវិសាខបូជា (វគ្គទី១)
ពិធីបុណ្យវិសាខបូជា (វគ្គទី២)
ពិធីបុណ្យវិសាខបូជា (វគ្គទី៣)
ពិធីបុណ្យវិសាខបូជា (វគ្គទី៤)
មាឃបូជា
ភាពផ្សេងគ្នារវាងពិធីបុណ្យមាឃបូជា វិសាខបូជា និងពិធីបុណ្យអាសាឡ្ហបូជា
ពិធីបុណ្យអាសាឡ្ហបូជា (វគ្គទី១)
ពិធីបុណ្យអាសាឡ្ហបូជា (វគ្គទី២)
ត្រៃកូដធម៌គឺជាធម៌កំពូលនៃលោកមាន៣យ៉ាងគឺៈ សច្ចំ សេចក្ដីពិតត្រង់
កតញ្ញូ សេចក្ដីដឹងគុណ
ទស្សនៈរួមពាក់ពន្ធនិងសំណួរ ចម្លើយ
ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរ (វគ្គទី១)
ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរ (វគ្គទី២)
ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរ (វគ្គទី៣)
ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរ (វគ្គទី៤)
កម្ម
វិជ្ជាចំណេះដឹង ចំណេះធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាង
សីលធម៌
សំណួរចម្លើយពាក់ព័ន្ធប្រធានបទអំពីគុណធម៌ (វគ្គទី១)
សំណួរចម្លើយពាក់ព័ន្ធប្រធានបទអំពីគុណធម៌ (វគ្គទី២)
បញ្ចវិលោកនៈ និងទ្រង់ប្រសូត្រ
មហាសុបិន្ត៥យ៉ាង
ហេតុអ្វីបានជាព្រះពុទ្ធទ្រង់មកប្រសូត្រក្នុងជម្ពូទ្វីប
សន្ដមហាឋាន៧យ៉ាង
អរិយសច្ចបួន និងទ្រង់បរិនិញ្វាន (វគ្គទី១)
អរិយសច្ចបួន និងទ្រង់បរិនិញ្វាន (វគ្គទី២)
ពុទ្ធឱវាទបីយ៉ាង និងព្រះធម្មក្ខន្ធ៨៤០០០ និងនិញ្វននៅឯណា? (វគ្គទី១)
ពុទ្ធឱវាទបីយ៉ាង និងព្រះធម្មក្ខន្ធ៨៤០០០ និងនិញ្វននៅឯណា? (វគ្គទី២)
បញ្ញាគុណ
វិសុទ្ធិគុណ
ករុណាគុណ
តើព្រះពុទ្ធសាសនាមាននីតិវិធិអ្វីខ្លះក្នុងការទប់ស្កាត់ ក្មេងទំនើងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន និងជួយស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ?
មនុស្សនេរយិកោ
មនុស្សបេតោ
មនុស្សតីរិច្ឆានោ
មនុស្ស មនុស្សោ មនុស្សទេវោ
ការលេងល្បែង ផឹកសុរា
ការចាយកញ្ជះកញ្ជាយ និងការលេងល្បែងភ្នាល់
ការសេពគប់មនុស្សអាក្រក់ និងការខ្ជឹលច្រអូស
ការដើរលេងយប់ និងការដើរមើលល្បែងរបាំទាល់តែញៀនជាប់ចិត្តឥតធ្វើការរបអ្វី
បរិយត្តិធម៌
ការបដិបត្តិធម៌
បដិវេធធម៌
អត្តាធិបតេយ្យ
លោកកាធិបតេយ្យ
ធម្មាធិបតេយ្យ
អត្តាធិបតេយ្យ លោកោធិបតេយ្យ និងធម្មាធិបតេយ្យ
បញ្ញាៈ ការដឹងទូទៅ ការចេះទូទៅ
សច្ចៈ សេចក្ដីពិតត្រង់
ចាគៈ ការលះបង់
ឧបសមៈ សេចក្ដីស្ងប់
បរាភវសូត្រទី៩ ហេតុនាំឲ្យមានសេចក្ដីវិនាស
បរាភវសូត្រទី១០ ហេតុនាំឲ្យមានសេចក្ដីវិនាស
បរាភវសូត្រទី១១ ហេតុនាំឲ្យមានសេចក្ដីវិនាស
បរាភវសូត្រទី១២ ហេតុនាំឲ្យមានសេចក្ដីវិនាស
អាយុវែង និងទ្រព្យសម្បត្តិចម្រើន
សិរីសួស្ដី និងយសបរិវារចម្រើន
កម្លាំង និងពណ៌សម្បុរកាយចម្រើន
បរិបូណ៌ដោយសេចក្ដីសុខ
គុណមាតា បិតា(វគ្គទី១)
គុណមាតា បិតា(វគ្គទី២)
កូនតបស្នង មាតា បិតា
គុណព្រះពុទ្ធ ព្រះធម៌ ព្រះសង្ឃ និងគុណជាតិ៣គឺ សីល សមាធិ បញ្ញា
ពុទ្ធុប្បាទក្ខណោ ខណៈដែលមានព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹង
មជ្ឈឹមប្បទេស ឧបត្តិក្ខណោ ខណៈដែលបានកើតក្នុងមជ្ឈឹមប្រទេស
សម្មាទិដ្ឋិយា បដិលទ្ធក្ខណោ ខណៈដែលបានជាសម្មាទិដ្ឋិ
ចន្នមាឃតនានំ អតកលក្ខណោ ខណៈដែលមានអាយតនទាំង៦មិនវិកលខ្វះខាត
បច្ចុប្បន្នទុក្ខំ អាយតឹ ទុក្ខវិបាកំ
បច្ចុប្បន្នទុក្ខំ អាយតឹ សុខវិបាកំ
បច្ចុប្បន្នសុខំ អាយតឹ ទុក្ខវិបាកំ
បច្ចុប្បន្នសុខំ អាយតឹ សុខវិបាកំ
បហានបធាន មានព្យាយាមលៈបាបដែលកើតឡើងហើយ
សំវរបធាន ព្យាយាមវៀរចាកបាបមិនឲ្យកើតឡើងក្នុងសន្ដាន
ភាវនាបធាន ព្យាយាមញុំាកុសលឲ្យកើតឡើងក្នុងសន្ដាន
អនុរក្ខបទាន ព្យាយាមក្សោកុសលដែលកើតឡើងហើយមិនឲ្យសាបសូន្យទៅវិញ
កម្ម ប្រែថា អំពើ (បានដល់អគ្គចេតនា)
វិជ្ជា ប្រែថា ចំណេះដឹង (បានដល់សម្មាទិដ្ឋិ និងសម្មាសង្កប្បៈ)
ធម្ម ប្រែថា សភាវៈទ្រទ្រង់សត្វលោក បរិយត្តិ ច្បាប់
សីល ប្រែថា ការប្រព្រឹត្តល្អដោយកាយ វាចាចិត្ត
មេត្តាកាយកម្ម មេត្តាវចីកម្ម មេត្តាមនោកម្ម គឺតាំងកាយកម្ម វចីកម្ម មនោកម្ម ប្រកបដោយមេត្តាធម៌
លាភ គឺចែកលាភដែលខ្លួនបានមកហើយដោយធម៌ ឲ្យដល់គ្នានឹងគ្នា
សីល គឺរក្សាសីលឲ្យបរិសុទ្ធស្មើគ្នាមិនធ្វើខ្លួនឲ្យជាទីរង្កៀសនៃអ្នកដទៃ
ទិដ្ឋិការយល់ឃើញត្រូវ
សីល ពហុសច្ចៈ កល្យាណមិត្តតា
សោវចស្សតា កឹករណី យេសុ ទុក្ខតា
ធម្មកាមតា វីរិយៈ សន្ដោសៈ
សតិ និងបញ្ញា
អសជ្ឈាយ មលា មន្តា ប្រែថា មន្តមានការមិនស្វាធ្យាយជាមន្ទិល
អនុដ្ឋាន មលា ឃរា ប្រែថា ផ្ទះមានការមិនរៀបចំជាម្ទិល
មលំ វណ្ណស្ស កោសជ្ជំ ប្រែថា សេចក្ដីខ្ជិលច្រអូស ជាមន្ទិលនៃពណ៌សម្បុរ
បមាទោ រក្ខតោ មលំ ប្រែថា សេចក្ដីប្រមាទជាមន្ទិល
មាតាបេតិភរណៈ ការចិញ្ចឹមមាតាបិតា កុលេជេដ្ឋាបចាយនៈ ការប្រព្រឹត្តលំអុតលំឱនត្រកូលរៀមច្បង
សណ្ហវាចា សម្ដីផ្អែមល្ហែម បេសុណេយ្យប្បហានៈ ការលះបង់នូវសម្ដីស៊កសៀត
មច្ឆេរវិនយេ យុត្តំ កម្ចាត់បង់នូវសេចក្ដីកំណាញ់ សច្ចវាចា ពាក្យសត្យ ឬសំដីពិត
កោធាភិភវនៈ ការគ្របសង្កត់សេចក្ដីក្រោធ
និត្ថិ វិជ្ជាសមំ ធនំ ប្រែថាៈ មានទ្រព្យមិនស្មើនឹងមានវិជ្ជា
នត្ថិ ព្យាធិសមារយោ ប្រែថាៈ សត្រូវអ្វីមិនស្មើនឹងព្យាធិ
នត្ថិ អត្ថសមំ បេមំ ប្រែថាៈ ស្រលាញ់អ្វីស្មើនឹងខ្លួនមិនមាន
នត្ថិ កម្មសមំ ពលំ ប្រែថាៈ កម្លាំងអ្វីមិនស្មើនឹងកម្លាំងកម្មមិនមាន
នដ្ឋំ គវេសន្ដិ ប្រែថាៈ មិនស្វែងរករបស់ដែលបាត់ទៅ
ជិណ្ណំ ន បដិសង្ខារោន្តិ ប្រែថាៈ មិនជួសជុលរបស់ដែលចាស់គ្រាំគ្រ
អប រិមត្ត បានភោជនា ហោន្តិ ប្រែថាៈ មានការផឹក និងការបរិភោគមិនដឹងប្រមាណ
ទុស្សីលំ ឥត្ថិ វា បុរិសំ វា អធិបច្ចេឋបេន្តិ ប្រែថាៈ តាំងស្ត្រី ឬបុរសទ្រុស្ដសីលឲ្យជាអធិបតី
បុរត្ថិមទិស ប្រែថាៈ ទិសបូព៌ និងទក្ខិណទិស ប្រែថាៈ ទិសខាងត្បូង
បច្ចឹមទឹស ប្រែថាៈ ទិសខាងលិច
ឧត្តរទិស ប្រែថាៈ ទិសខាងជើង
ហេដ្ឋិមទិស ប្រែថាៈ ទិសខាងក្រោម ឧត្តមទិស ប្រែថាៈ ទិសខាងលើ
អរោគ្យ មរមា លាភា ប្រែថាៈ ការមិនមានរោគជាលាភយ៉ាងប្រសើរ
សន្តុដ្ឋី បរមំ ធនំ ប្រែថាៈ សេចក្ដីសន្ដោសតាមមានតាមបានជាទ្រព្យដ៏ប្រសើរ
វិស្សាស បរមា ញាតី ប្រែថាៈ សេចក្ដីសិ្នទ្ធស្នាលនឹងគ្នាជាញាតិដ៏ប្រសើរ
និញ្វនំ បរមំ សុខំ ប្រែថាៈ ព្រះនិញ្វនជាបរមសុខ
សុខជាទីប្រាថ្នា ជាទីត្រេកអរ ជាទីគាប់ចិត្ត រកបានដោយក្រក្នុងលោក
សុខជាទីប្រាថ្នា ជាទីត្រេកអរ ជាទីគាប់ចិត្ត រកបានដោយក្រក្នុងលោក(វគ្គទី១)
អាយុ ពណ៌សម្បុរ ជាទីប្រាថ្នា ជាទីត្រេកអរ ជាទីគាប់ចិត្ត រកបានដោយក្រក្នុងលោក(វគ្គទី២)
ស្ថានសួគ៌ ជាទីប្រាថ្នា ជាទីត្រេកអរ ជាទីគាប់ចិត្ត រកបានដោយក្រក្នុងលោក
ឧតុ សមុដ្ឋានា អាពាធា ប្រែថាៈ ជំងឺកើតពីរដូវប្រែប្រួល
អាហារ សមុដ្ឋានា អាពាធា ប្រែថា ជំងឺកើតពីចំណីអាហារ
ចិត្ត សមុដ្ឋានា អាពាធា ប្រែថាៈ ជំងឺកើតអំពីចិត្ត
កម្ម សមុដ្ឋានា អាពាធា ប្រែថាៈ ជំងឺកើតអំពីកម្ម
ហីនំ ធម្មំ នសេវេយ្យ ប្រែថាៈ បុគ្គលមិនគួរសេពគប់នូវធម៌ថោកទាប
បមាទេន នសំវាសេ ប្រែថាៈ មិនគួររស់នៅដោយសេចក្ដីប្រមាទ
មិច្ឆាទិដ្ឋិ នសេវេយ្យ ប្រែថាៈ មិនគួរសពគប់នូវការយល់ខុស
ន សិយា លោកវឌ្ឍនោ ប្រែថាៈ មិនគួរជាអ្នកនៅចង្អៀតលោកឡើយ
មាតា បិតា លោកេពន្ធនំ ប្រែថាៈ មាតា បិតា ជាចំណងក្នុងលោក
ភរិយា ញាតិ មិត្តលោកេ ពន្ធនំ ប្រែថាៈ ភរិយា ញាតិ និងមិត្តជាចំណងក្នុងលោក
ធនំ លោកេពន្ធនំ ប្រែថាៈ ទ្រព្យជាចំណងក្នុងលោក លាភសក្ការ លោកេ ពន្ធនំ ប្រែថាៈ លាភ សក្ការ ជាចំណងក្នុងលោក
ឥស្សរិយយសបញ្ចកាមគុណ បុត្តំ លោកេពន្ធនំ ប្រែថាៈ ឥស្សរិយយស កាមគុណ៥ និងបុត្រជាចំណងក្នុងលោក
សីលតេជៈ ប្រែថាៈ តេជៈ គឺសីល
គុណតេជៈ ប្រែថាៈ តេជៈ គឺសេចក្ដីល្អ
ធម្មតេជៈ ប្រែថាៈ តេជៈ គឺធម៌
បុញ្ញតេជៈ ប្រែថាៈ តេជៈ គឺបុណ្យ បញ្ញាតេជៈ ប្រែថាៈ តេជៈ គឺប្រាជ្ញា
បុគ្គលមិនគួរធ្វើប្រយោជន៍របស់ខ្លួនឲ្យសាបសូន្យដោយច្រើនព្រោះប្រយោជន៍អ្នកដទៃឡើយ
បើបុគ្គលប្រៀនប្រដៅអ្នកដទៃយ៉ាងណា គប្បីធ្វើខ្លួនយ៉ាងនោះ ទាល់តែទូន្មានខ្លួនល្អសិន
បណ្ឌិតគួរតាំងខ្លួនក្នុងគុណដ៏សមគួរជាមុនសិន(វគ្គទី១)
បណ្ឌិតគួរតាំងខ្លួនក្នុងគុណដ៏សមគួរជាមុនសិន (វគ្គទី២)
អ្នកណាមួយកិច្ចដែលគួរធ្វើមុន បែរជាចង់ធ្វើក្នុងកាលជាក្រោយវិញអ្នកនោះរមែងស្ដាយក្រោយដូចជាមាណពដែលកាច់ឧសថ្ងាន់(វគ្គទី១)
អ្នកណាមួយកិច្ចដែលគួរធ្វើមុន បែរជាចង់ធ្វើក្នុងកាលជាក្រោយវិញអ្នកនោះរមែងស្ដាយក្រោយដូចជាមាណពដែលកាច់ឧសថ្ងាន់(វគ្គទី២)
អ្នកណាមួយកិច្ចដែលគួរធ្វើមុន បែរជាចង់ធ្វើក្នុងកាលជាក្រោយវិញអ្នកនោះរមែងស្ដាយក្រោយដូចជាមាណពដែលកាច់ឧសថ្ងាន់(វគ្គទី៣)
សរុបខ្លឹមសារទាំង៤សុភាសិតខាងលើ
គុណវុឌ្ឍិ ធនវុឌ្ឍិ បុញ្ញវុឌ្ឍិ ប្រែថា សេចក្ដីចម្រើនដោយគុណ ទ្រព្យ និងបុណ្យ
ពលវុឌ្ឍិ ប្រែថា សេចក្ដីចម្រើនដោយកម្លាំង
ភោគវុឌ្ឍិ យសវុឌ្ឍិ លាភវុឌ្ឍិ ប្រែថា សេចក្ដីចម្រើនដោយកម្លាំង យស និងលាភ
សិរីវុឌ្ឍិ សីលវុឌ្ឍិ សុខវុឌ្ឍិ ប្រែថា សេចក្ដីចម្រើនដោយសិរី សីល និងសុខ
អនិច្ចំ ប្រែថា សេចក្ដីមិនទៀង
ទុក្ខំ ប្រែថា សេចក្ដីទុក្ខព្រួយ
អនត្តា ប្រែថា ដំណើរមិនមែនលុះក្នុងបង្គាប់ចិត្ត
និគមវចនៈ (អនិច្ចំ ទុក្ខំ អនត្តា)
ទិដ្ឋិធម្មវេទនីយកម្ម ប្រែថា កម្មផ្ដល់ផលក្នុង៧ថ្ងៃ ឬក្នុងជាតិនេះ
ឧបបជ្ផវេទនីយកម្ម ប្រែថា កម្មផ្ដល់ផលក្នុងជាតិទី២
អបរាបរវេទនីយកម្ម ប្រែថា កម្មផ្ដល់ផលក្នុងជាតិបន្តបន្ទាប់រាប់ពីជាតិទី២ទៅ
អហោសិកម្ម ប្រែថា កម្មកន្លងហួសទៅមិនផ្ដល់ផលដល់អ្នកធ្វើ
មាតរំ បិតរំ ហន្ត្វា ប្រែថា បុគ្គលសម្លាប់តណ្ហាដូចជាមាតាផង សម្លាប់អស្មិមានៈដូចជាបិតាផង
រាជានោ ទ្វេ ច ខត្តិយេ ប្រែថា បុគ្គលសម្លាប់សស្សតទិដ្ឋិ និងឧច្ឆេតទិដ្ឋិដូចជាស្ដេច ជាក្សត្រពីរព្រះអង្គផង
រដ្ជំ សានុចរំ ហន្ត្វា ប្រែថា បុគ្គលសម្លាប់អាយតនៈដូចជាដែនប្រព្រឹត្តទៅមួយអន្លើដោយបុរសអ្នកដើរតាមគឺស្មៀនផង
អនីឃោ យាតិ ព្រាហ្មណោ ប្រែថា បុគ្គលរមែងបានទៅជាខីណាសវព្រាហ្មណ៍ ជាអ្នកមិនមានទុក្ខ
សទ្ធា ប្រែថា ជឿរបស់គួរជឿ សីល ប្រែថា រក្សាកាយវាចារៀបរយ
ពាហុសច្ច ប្រែថា ជាអ្នកសិក្សារៀនសូត្រច្រើន វិរិយម្ត ប្រែថា សេចក្ដីប្រារព្ធព្យាយាម
បញ្ញា ប្រែថា ដឹងរបស់ដែលគួរដឹង
និគមវចន និងការបកស្រាយសំណួរ
អត្តនា វ កតំបាបំ អត្តនា សំកិលិស្សតិ ប្រែថា អ្នកធ្វើបាបដោយខ្លួនឯងរមែងសៅហ្មងដោយខ្លួនឯង
អត្តនា អកតំ បាបំ អត្តនា វ វិសជ្ឈតិ ប្រែថា អ្នកធ្វើបាបខ្លួនឯងតែងបរិសុទ្ធខ្លួនឯង
សុទ្ធិ អសុទ្ធិ បច្ចត្តំ នាញ្ញោ អញ្ញំ វិសោធយេ ប្រែថា អ្នកដទៃនឹងធ្វើអ្នកដទៃឲ្យបរិសុទ្ធពុំបានឡើយ
និគមវចន និងការដោះស្រាយសំណួរ
បាបោបិ បស្សតិ ភទ្រំ យាវ បាបំ ន បច្ចតិ យទា ច បច្ចតិ បាបំ អថបាបោ បាបានិ...
អធម្មោនិរយំសុគ្គតិប្រែថា អំពើអាក្រក់តែងនាំសត្វឲ្យទៅកាន់ឋាននរក
ធម្មោបាបេតិសុគ្គតិ អំពើល្អតែងនាំសត្វឲ្យទៅកាន់ឋានសួគ៌
និគមវចន និងដោះស្រាយសំណួរ
សតិ ប្រែថា សេចក្ដីរលឹកបាន ធម្មវិចយ ប្រែថា សេចក្ដីពិចារណាជ្រើសរើសរកធម៌
វិរិយៈ ប្រែថា សេចក្ដីព្យាយាម បីតិ ប្រែថា សេចក្ដីឆ្អែតចិត្ត
បស្សទ្ធិ ប្រែថា សេចក្ដីស្ងប់ សមាធិ ប្រែថា សេចក្ដីតាំងខ្ជាប់
ឧបេក្ខា ប្រែថា សេចក្ដីដែលចិត្តព្រងើយ និងនិគមវចន ដោះស្រាយសំណួរ
រូបក្ខន្ធ
វេទនាក្ខន្ធ
សញ្ញាក្ខន្ធ
សង្ខារក្ខន្ធ
បុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ (វគ្គ១)
បុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ (វគ្គ២)
បុណ្យវិសាខបូជា (វគ្គ១)
បុណ្យវិសាខបូជា (វគ្គ២)
ឧដ្ឋានវតោ ប្រែថា អ្នកមានសេចក្ដីប្រឹងប្រែង សតិមតោ ប្រែថា អ្នកមានស្មារតី
សុចិកម្មស្ស ប្រែថា អ្នកមានការងារស្អាត (ឥតទោស) និស្សម្មការិនោ ប្រែថា អ្នកមានការពិចារណាហើយទើបធ្វើ
សញ្ញាតស្ស ប្រែថា ជាអ្នកសម្រួម ធម្មជីវិនោ ប្រែថា ជាអ្នករស់នៅដោយធម៌
អប្បមត្តស្ស ប្រែថា មិនមានសេចក្ដីប្រមាទ
យាតានុយាយី ភវាហិ ប្រែថា អ្នកចូរដើរតាមផ្លូវដែលគេដើរហើយ
មាចស្សុ មិត្តេសុ កទាចិ ទុព្ពិ ប្រែថា កុំប្រទូសមិត្តក្នុងកាលណាមួយ
អល្លញ្ច បាណី បរិវជ្ជយស្សុ ប្រែថា កុំដុតបាតដៃទាំងទទឹក
មាចវសំ អសតីនំ និគច្ឆេ ប្រែថា កុំលុះក្នុងអំណាចរបស់ស្ត្រី
កាមោឃៈ ប្រែថា រាគប្រកបដោយកាមគុណទាំង៥
ភវោឃៈ ប្រែថា ឆន្ទរាគប្រព្រឹត្តទៅក្នុងរូបភាពនិងអរូបភាព
ទិដ្ឋោឃៈ ប្រែថា ទិដ្ឋិ៦២
អវិជ្ជោឃៈ ប្រែថា សេចក្ដីមិនដឹងក្នុងអរិយសច្ចទាំង៤
មា អនុស្សវេន ប្រែថា កុំអាលជឿព្រោះសេចក្ដីរាយការណ៍
មា បិដកសម្បទានេន ប្រែថា កុំអាលជឿព្រោះការអាងក្បួនឬគម្ពីរ
មា អាការបរិវិតក្កេន ប្រែថា កុំអាលជឿព្រោះការត្រិះរិះតាមស្ថានភាព
មា ភព្វរូបតាយ ប្រែថា កុំអាលជឿព្រោះឃើញទំនងគួរឲ្យជឿ
អារតី វិរតី បាបា ប្រែថា ការមិនត្រេកអរក្នុងបាប និងការវៀរចាកបាប
មជ្ជបានាច សញ្ញាមោ ប្រែថា សេចក្ដីសង្រួមចាកការផឹកនូវទឹកស្រវឹង
អប្បមាទោ ច ធម្មេសុ ប្រែថា សេចក្ដីមិនប្រមាទក្នុងធម៌ទាំងឡាយ
និគមវចនៈ និងការដោះស្រាយសំណួរ
បុព្វេនិវាសោ សតិយា សច្ឆិករណីយោ សត្តានំ ប្រែថា កិរិយាដឹងនូវការកើតស្លាប់ ដែលសត្វអាស្រ័យនៅក្នុងកាលមុន ត្រូវធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់ដោយសតិ
ចុតូបបាតោ ចក្ខុនា សច្ឆិករណីយោ ប្រែថា (ចតិនិងបដិសន្ធ)របស់សត្វទាំងឡាយត្រូវធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់ដោយទិព្វចក្ខុ
អដ្ឋវិមោក្ខា កាយេន សច្ឆិករណីយោ ប្រែថា វិមោក្ខ៨ប្រការត្រូវធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់ដោយនាមកាយ
អាវាសនំ ខយោបញ្ញាយ សច្ឆិករណីយោ ប្រែថា ធម៌ជាគ្រឿងអស់ទៅនៃអាសវៈទាំងឡាយ ត្រូវធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់ ដោយអរហត្ថផលបញ្ញា
កម្មន្តសម្បទា ប្រែថា ដល់ព្រមដោយការងារ
អាជីវសម្បទា ប្រែថា ដល់ព្រមដោយការចិញ្ចឹមជីវិត
ទិដ្ឋិសម្បទា ប្រែថា ដល់ព្រមដោយការយល់ឃើញ
ពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ
លោកិយបញ្ញា ប្រែថា បញ្ញាសម្រាប់ប្រើការក្នុងលោកនេះនៃជនជាបុថុជន្មរ
លោកុត្តរបញ្ញា ប្រែថា បញ្ញាសម្រាប់ពិចារណានូវមគ្គ និងផល
នត្ថិបញ្ញា សមា អាភា ប្រែថា ពន្លឺរស្មីដោយបញ្ញាមិនមាន
និគមវចនៈ និងការដោះស្រាយសំណួរ
អត្ថន័យនៃបុណ្យកឋិន
អំពីអានិសង្សកឋិនទាន
ចរិយាសិក្សា ប្រែថា បានដល់ការអប់រំផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្ត
ពុទ្ធិកសិក្សា ប្រែថា បានដល់ការសិក្សាផ្លូវវិទ្យាក្នុងការប្រកបអាជីវកម្ម
ពលសិក្សា ប្រែថា បានដល់ការសិក្សាខាងផ្លូវកាយឲ្យមានរាយកាយមាំមួន
និគមវចនៈ និងការដោះស្រាយសំណួរ
អត្តសន្និយ្យាតនៈ ប្រែថា ដល់នូវសរណៈដោយការប្រកាន់ខ្លួនចំពោះព្រះរតនត្រ័យ
តប្បរាយតនៈ ប្រែថា ដល់នូវសរណៈដោយការយកព្រះពុទ្ធ ព្រះធម៌ ព្រះសង្ឃ ជាទីប្រព្រឹត្តទៅក្នុងខាងមុខ
សិស្សភាវូបគមនៈ ប្រែថា ដល់នូវសរណៈដោយការចុះចូលធ្វើជាសិស្សនៃព្រះរតនៈត្រ័យ
បាណិបាតៈ ប្រែថា ដល់នូវសរណៈដោយការធ្វើសេចក្ដីគោរពក្រៃលែង
កោធា ប្រែថា សេចក្ដីក្រោធ គឺសេចក្ដីខឹងចងគំនុំ មក្ខោ ប្រែថា ការលុបបំបាត់គុណគេ
ឥស្សា ប្រែថា សេចក្ដីច្រណែនឈ្នានីសគេ សាថេយ្យំ ប្រែថា ការប្រកាសគុណដែលមិនមានក្នុងខ្លួន
បាបិច្ចតា ប្រែថា សេចក្ដីប្រាថ្នាអាក្រក់
សទ្ទិដ្ឋិបរមាសិតា ប្រែថា សេចក្ដីប្រកាន់មាំនូវទិដ្ឋិ
សុតាវុធ ប្រែថា ការស្ដាប់ ការរៀន ការប្រតិបត្តិដោយគោរព
បរិវេកាវុធ ប្រែថា ការនៅដោយស្ងប់ស្ងាត់ចាកពួកគណៈ
បញ្ញាវុធ ប្រែថា ការពិចារណារាវរកហេតុផល
និគមវចនៈ និងការដោះស្រាយសំណួរ
អនិក្ខិត្តធុរតា ប្រែថា ការមិនដាក់ធុរៈចោល
អនិព្វិន្ទតា ប្រែថា ការមិននឿយណាយធុញទ្រាន់
អសង្គរតា ប្រែថា ការធ្វើការងារតាមកាលវេលា
និគមវចនៈ និងការដោះស្រាយសំណួរ
បុណ្យមាឃបូជាឆ្នាំ២០១៤
ថ្ងៃនៃសេចក្ដីស្រឡាញ់ឆ្នាំ២០១៤
សច្ចៈ ប្រែថា ការប្រព្រឹត្តកាយវាចាស្របគ្នានិងចិត្តពិតៗ
ធម្មៈ ប្រែថា សំដៅយកគារវធម៌គឺ សេចក្ដីគោរព
អហិង្សា ប្រែថា ការមិនបៀតបៀនធ្វើទុក្ខធ្វើបាបដល់សត្វ និងមនុស្សដ៏ទៃ
ទមៈ ប្រែថា បានដល់ការទប់ឃាត់ចិត្ត ការហាមប្រាមចិត្តមិនឲ្យចិត្តដើរទៅក្នុងផ្លូវខុសប្រកបដោយភ័យន្តរាយ
សប្បុរិសូបសំសេវ សេពគប់និងសប្បុរសគឺលោកអ្នកប្រព្រឹត្តល្អដោយកាយ វាចា ចិត្ត
សទ្ធម្មស្សវន ប្រែថា ស្គាល់ព្រះសម្មដែលជាពាក្យដំបូន្មានប្រៀនប្រដៅរបស់លោកដោយគោរព
យោនិសោមនសិការ ប្រែថា ត្រិះរិះឲ្យស្គាល់ល្អឬអាក្រក់កំណត់ទុកក្នុងចិត្តដោយនយោបាយដ៏ប្រពៃ
ធម្មានុធម្មប្បដិបត្តិ ប្រែថា ប្រព្រឹត្តធម៌សមគួរដល់ធម៌ដែលបានត្រិះរិះឃើញហើយ
នីតិវិជ្ជា ប្រែថា ការចេះដឹងច្បាប់សម្រាប់លោក សម្រាប់សាសនា
វេជ្ជវិជ្ជា ប្រែថា ការចេះដឹងក្នុងផ្លូវវេជ្ជសាស្ត្រ
យន្តវិជ្ជា ប្រែថា ការចេះដឹងក្នុងផ្លូវបច្ចេកទេស
យុទ្ធវិជ្ជា ប្រែថា ការចេះដឹងក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ការពារជាតិ
ទេសនាបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំមមី ព.ស.២៥៥៨ គ.ស.២០១៤

Page 6 of 6

Flag Counter

https://www.hulusungaiselatankab.go.id/slot+gacor+thailand/