ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ

គ.ស ១៩៧០

  • Print

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៤២ លេខ ១ ខែមករា ព.ស ២៥១៤ គ.ស ១៩៧០

A-ពត៌មានទស្សនាវដ្ដីកម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-និវាសនសិក្ខាបទទី១ក្នុង សេក្ខិយវត្ដ --ព្រះរាជនិពន្ធនៃសម្ដេច ព្រះសង្ឃរាជ (ជ.ណ)ជោតញ្ញាណោ
២-រឿងសង្កិច្ចស្សាមណេរ --លោក ប៊ូ ប៉ូ ប្រែរៀបរៀង ១៣
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-វចនានុក្រមសំស្ក្រឹតខ្មែរ --ព្រះមហាប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៣១
៤-រឿងសាមកុក(ត) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ៣៤
៥-រឿងគ្រោះថ្នាក់នាវា ដោយខ្យល់ព្យុះ --អ្នកស្រីពេជ សល់ ប្រែរៀបរៀង ៥០
៦-ល្បើកសីលប្រាំ --ឧកញ៉ាព្រះឃ្លាំង នង រៀបរៀង សហ លីធាមតេង ចម្លងផ្ទៀងផ្ទាត់ ៦៧
៧-រឿងខ្លីៗ មានន័យវែង --សហ. ផល.ទិត នៅក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដក រៀបរៀង ៨០
III. ផ្នែកកំណត់ប្រវត្ដិការណ៍  
៨-លទ្ធផលនៃការប្រលងប្រជែងឯកសារ ទំនៀមទម្លាប់ ឆមាសទី ២ឆ្នាំ ១៩៦៩ និងសេចក្ដីប្រកាសប្រលងដូចគ្នា នេះសំរាប់ ឆមាសទី ១ នៃឆ្នាំ ១៩៧០ ៩៦
៩-អនុសំវច្ឆរៈ មហាសន្និបាតលើក ទី ២៦នៃមន្ត្រីសង្ឃ ១០៦

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៤២ លេខ ២ ខែកុម្ភៈ ព.ស ២៥១៤ គ.ស ១៩៧០

A-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-កើតទៀតឬទេ ? --ព្រះវីរយបណ្ឌិតតោ ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ១២៥
២-រឿងសុខសាមណេរ --លោក ប៊ូ ប៉ូ ប្រែរៀបរៀង ១៣៨
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-ល្បើក ចចក --ឧកញ៉ា សុន្ធរវេហារ ម៉ុក តែង សហ. លី ធាមតេង ចម្លងផ្ទៀងផ្ទាត់ ១៥៩
៤-រឿងសាមកុក (ត) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ១៩៤
៥-រឿងគ្រោះថ្នាក់នាវា ដោយខ្យល់ព្យុះ --អ្នកស្រី ពេជ សល់ ប្រែរៀបរៀង ២០៣
៦-រឿងខ្លីៗ មានន័យវែង --សហ. ផល ទិត នៅក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដក រៀបរៀង ២១៤
III. ផ្នែកកំណត់ប្រវត្ដិការណ៍  
៧-វិជ្ជាអប់រំសុខភាពចំពោះព្រះសង្ឃ ២៣០

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៤២ លេខ ៣ ខែមិនា ព.ស ២៥១៤ គ.ស ១៩៧០

A-ទស្សនាវដ្ដីកម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-កើតទៀតឬទេ ? --ព្រះវីរយបណ្ឌិតតោ ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ២៤៣
២-រឿងភិក្ខុប្រាំរយរូប --លោក ប៊ូ ប៉ូ ប្រែរៀបរៀង ២៦៣
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-រឿងសាមកុក (ត) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ២៦៨
៤-រឿងគ្រោះថ្នាក់នាវា ដោយខ្យល់ព្យុះ --អ្នកស្រី ពេជ សល់ ប្រែរៀបរៀង ២៧៩
៥-រឿងខ្លីៗ មានន័យវែង --សហ. ផល ទិត នៅក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដក រៀបរៀង ២៩៦
៦-ការសង្កេតស្រាវជ្រាវចំពោះរឿងវរវង្ស សូរវង្ស --សហ លី ធាមតេង រៀបរៀង ៣១៥
៧-រឿងវរវង្សសូរវង្ស --ចម្លងចេញពីសាស្ត្រា ស្លឹករឹត ៣២៣

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៤២ លេខ ៤ ខែ មេសា ព.ស ២៥១៤ គ.ស ១៩៧០

A-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-កើតទៀតឬទេ ? --ព្រះវីរយបណ្ឌិតតោ ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៣៥១
២-កម្ម នឹងផលរបស់កម្មមានមែនឬ ? --ព្រះសាសនមុនី កិម តូ រៀបរៀង ៣៦៦
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-វិចារណកថា អក្សរសាស្ដ្រក្នុងសម័យកម្ពុជាថ្មី --សហ លី ធាមតេង រៀបរៀង ៣៩៧
៤-រឿងសាមកុក (ត) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ៤០២
៥-រឿងគ្រោះថ្នាក់នាវា ដោយខ្យល់ព្យុះ --អ្នកស្រី ពេជ សល់ ប្រែរៀបរៀង ៤១៤
៦-រឿងវរវង្សសូរវង្ស --ចម្លងចេញពីសាស្ត្រា ស្លឹករឹត សហ លីធាម តេង ៤២៦
៧-កោសជ គឹសេចក្ដីខ្ជិលច្រអូស --លោក គីម ហាក់ រៀបរៀង ៤៥៨

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៤២ លេខ ៥ ខែ ឧសភា ព.ស ២៥១៤ គ.ស ១៩៧០

A-គម្រប  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-កើតទៀតឬទេ ? --ព្រះវីរយបណ្ឌិតតោ ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៤៦៧
២-អត្ដនាឋកថា --ព្រះពុទ្ធវង្ស សេក នាង រៀបរៀង ៤៨៩
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-រឿងសាមកុក (ត) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ៤៩៨
៤-រឿងគ្រោះថ្នាក់នាវា ដោយខ្យល់ព្យុះ --អ្នកស្រី ពេជ សល់ ប្រែរៀបរៀង ៥១០
៥-អំពីសត្វដែរគេចិញ្ចឹមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឯកសារ ទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ --លោក ស៊ូ សែម រៀបរៀង ៥២៥
៦-រឿងវរវង្សសូរវង្ស --ចម្លងចេញពីសាស្ត្រា ស្លឹករឹត សហ លីធាម តេង ៥៤២
III. ផ្នែកកំណត់ប្រវត្ដិការណ៍  
៧-មរណភាពនៃលោក យឿន ចឹម អតីតអគ្គលេខាធិការ នៃពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត ៥៧៤

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៤២ លេខ ៦ ខែ មិថុនា ព.ស ២៥១៤ គ.ស ១៩៧០

A-គម្រប  
D-បញ្ជីសៀវភៅ  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-កើតទៀតឬទេ ? --ព្រះវីរយបណ្ឌិតតោ ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៥៨១
២-អនត្ដកថា --ព្រះវិន័យធរ អ៊ូ ម៉េង(ឥន្ទប្បញ្ញោ) រៀបរៀង ៥៩៨
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-រឿងសាមកុក (ត) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ៦១៦
៤-អ្នកនិពន្ធ ម៉ុក សំឱក --សហ ឌឹក គាម រៀបរៀង ៦២៦
៥-រឿងគ្រោះថ្នាក់នាវា ដោយខ្យល់ព្យុះ --អ្នកស្រី ពេជ សល់ ប្រែរៀបរៀង ៦៤៩
៦-រឿងវរវង្សសូរវង្ស ចម្លងចេញពីសាស្ត្រា ស្លឹករឹត --សហ លីធាម តេង ៦៦០
III. ផ្នែកកំណត់ប្រវត្ដិការណ៍  
៧-សារាចរ ក្រសួងធម្មការស្ដីពីការពន្យល់ពុទ្ធបរិស័ទអោយរួមសាមគ្គី ៦៩២

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៤២ លេខ ៧ ខែ កក្កដា ព.ស ២៥១៤ គ.ស ១៩៧០

A-គម្រប  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-កើតទៀតឬទេ ? --ព្រះវីរយបណ្ឌិតតោ ប៉ាង ខាត់ រៀបរៀង ៦៩៧
២-យសោអភិវឌ្ឍន៍កថា --ព្រះសាសនមុនី កិម តូរ រៀបរៀង ៧២១
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-វិចារណកថា បញ្ហាអប់រំនៅក្រៅសាលា --លោក លី ធាម តេង រៀបរៀង ៧៤៤
៤-រឿងសាមកុក (ត) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ៧៥២
៥-រឿងគ្រោះថ្នាក់នាវា ដោយខ្យល់ព្យុះ --អ្នកស្រី ពេជ សល់ ប្រែរៀបរៀង ៧៦២
៦-រឿងវរវង្សសូរវង្ស ចម្លងចេញពីសាស្ត្រា ស្លឹករឹត --សហ លីធាម តេង ៧៧៤
III. ផ្នែកកំណត់ប្រវត្ដិការណ៍  
៧-ការណ៍ ការរាតត្បាតចូលប្រាសាទអង្គរវត្ត នៃពួកកុម្មុយនីស  
-សាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជា ជូនចំពោះមតិពិភពលោក  
-សេចក្ដីអំពាវនាវរបស់ ឯ.ឧ អ៊ូ ថាន់ ដើម្បីរក្សាប្រាសាទអង្គរវត្ត  
-សេចក្ដីអំពាវនាវ អ្នកនិពន្ធខ្មែរ  
៨-និគមពេចន៍  
៩-បទទីប្រាំបួន  

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៤២ លេខ ៨ ខែ សីហា ព.ស ២៥១៤ គ.ស ១៩៧០

A-គម្រប  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-អត្ថធម្មប្រទីប --ភិក្ខុសីលសំវរោ ជាម សុផល រៀបរៀង ៨១៥
២-អត្ថកាមកថា --ព្រះមហា អ៊ុង មាន រៀបរៀង ៨៣២
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-រឿងសាមកុក (ត) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ៨៤៥
៤-ជីវប្រវត្ដិលោក សុង ស៊ីវ ៨៥៧
៥-រឿងគ្រោះថ្នាក់នាវា ដោយខ្យល់ព្យុះ --អ្នកស្រី ពេជ សល់ ប្រែរៀបរៀង ៨៦៤
៦-អង្គរ ជាកាយ ព្រលឹងខ្មែរ (ពាក្យកាព្យ) --លោក លី ធាមតេង រៀបរៀង ៨៨២
៧-រឿងវរវង្សសូរវង្ស ចម្លងចេញពីសាស្ត្រា ស្លឹករឹត --សហ លីធាម តេង ៨៨៦
III. ផ្នែកកំណត់ប្រវត្ដិការណ៍  
៨-អង្គការអន្តរជាតិ ខាងវប្បធម៌ បានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើប្រាសាទអង្គរ --លោក លី ធាមតេង ៩១៨

អត្ថបទក្បាលទី ៣ ឆ្នាំទី ៤២ លេខ ៩ ខែ កញ្ញា ព.ស ២៥១៤ គ.ស ១៩៧០

A-ឆ្នាំទី ៤២ ខែ កញ្ញា លេខ ៩  
C-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ទស្សនៈនិយមប្លែកគ្នារវាងពាហិរសាសនា និងពុទ្ធសាសនា --លោក ញ៉ុក ថែម សាស្ត្រាចារ្យរៀបរៀង ៩២៥
២-អត្ថចរិយាកថា --ព្រះមហា ខន្ដិកោ ជីវ គឹម ស៊ង វត្ដបុទុមវតី រៀបរៀង ៩៣៩
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-វិចារណកថា វប្បធម៌ក្នុងវិស័យសាងជាតិ --លោក លី ធាមតេង រៀបរៀង ៩៥២
៤-រឿងសាមកុក (ត) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ៩៥៧
៥-រឿងគ្រោះថ្នាក់នាវា ដោយខ្យល់ព្យុះ --អ្នកស្រី ពេជ សល់ ប្រែរៀបរៀង ៩៧៣
៦-រឿងវរវង្សសូរវង្ស --ចម្លងចេញពីសាស្ត្រា ស្លឹករឹត សហ លីធាម តេង ៩៩៤
III. ផ្នែកកំណត់ប្រវត្ដិការណ៍  
៧-ពិធីបុណ្យបូជាព្រះសព ព្រះធម្មលិខិត ម៉ឹង សែ --លោក ស្ដើង ធូរ នាយក ការិយាល័យ ក្រសួងធម្មការ ១០៣៤

អត្ថបទក្បាលទី ៣ ឆ្នាំទី ៤២ លេខ ១០ ខែ តុលា ព.ស ២៥១៤ គ.ស ១៩៧០

A-ឆ្នាំទី ៤២ ខែតុលា លេខ ១០  
C-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ព្រះពុទ្ធបដិភាណមួយ ក្នុងចំណោមព្រះពុទ្ធបដិភាំដ៍ច្រើនអណេក --លោក ញ៉ុក ថែម រៀបរៀង ១០៤៥
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
២-វិចារណកថា វប្បធម៌ក្នុងវិស័យសាងជាតិ --លោក លី ធាមតេង រៀបរៀង ១០៧៦
៣-រឿងសាមកុក (ត) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ១០៨១
៤-រឿងគ្រោះថ្នាក់នាវា ដោយខ្យល់ព្យុះ --អ្នកស្រី ពេជ សល់ ប្រែរៀបរៀង ១០៩៥
៥-រឿងវរវង្សសូរវង្ស --ចម្លងចេញពីសាស្ដ្រា ស្លឹករឹត សហ លីធាម តេង ១១១៤
៦-ការបាត់បង់លោក ប៊ូ ប៉ូ ជាសហការីយើងម្នាក់ ជាទីសោក ស្ដាយ --ដោយ សហ លីធាម តេង ១១៣១
III. ផ្នែកកំណត់ប្រវត្ដិការណ៍  
៧- សេចក្ដីអំពាវនាវនៃសមាគមអ្នកនិពន្ធខ្មែរ និង ពុទ្ធិកសមាគមកម្ពុជរដ្ឋ ១១៤៧

អត្ថបទក្បាលទី ៣ ឆ្នាំទី ៤២ លេខ ១១ ខែ វិច្ឆិកា ព.ស ២៥១៤ គ.ស ១៩៧០

A-ឆ្នាំទី ៤២ ខែវិច្ឆិកា លេខ ១១  
C-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-សេចក្ដីចោទឆ្លើយរវាង ព្រាហ្មណ៍និងព្រាហ្មណ៍ ដែរមានទស្សនមិនស្របគ្នា --លោក ញ៉ុក ថែម រៀបរៀង ១០៤៥
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
២-រឿងសាមកុក (ត) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ១១៨២
៣-រឿងគ្រោះថ្នាក់នាវា ដោយខ្យល់ព្យុះ --អ្នកស្រី ពេជ សល់ ប្រែរៀបរៀង ១១៩៤
៤-ឯកសារទំនៀមទម្លាប់ ពិធីផ្សេងៗទាក់ទងដោយ ព្រលឹង --លោក គុយ ហួត រៀបរៀង ១២០៤
៥-សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជ ព្រះនាម ជួន ណាត តាមដំណើរ ដែរខ្ញុំចាំ --លោក ផេង ជ្រីវ រៀបរៀង ១២២៨
៦-ពិធីបុណ្យបណ្ដែតប្រទីប --លោក ឈឹម ធី រៀបរៀង ១២៥៦

អត្ថបទក្បាលទី ៣ ឆ្នាំទី ៤២ លេខ ១២ ខែ ធ្នូ ព.ស ២៥១៤ គ.ស ១៩៧០

A-ឆ្នាំទី ៤២ ខែធ្នូ លេខ ១២  
C-កម្ពុជសុរិយា  
D-បញ្ជីរឿង  
I. ផ្នែកសាសនា  
១-ការខ្វែងជំទាស់មួយទៀត រវាងទស្សនៈព្រះពុទ្ធ និង ព្រហ្មនិយម --លោក ញ៉ុក ថែម រៀបរៀង ១២៧៥
២-ស្នាដៃបច្ឆាមរណៈ របស់លោក ប៊ូ ប៉ូ ១២៩១
II. ផ្នែកអក្សរសាស្ដ្រ  
៣-រឿងសាមកុក (ត) --ឧកញ៉ា នូ កន ប្រែរៀបរៀង ១០៨១
៤-ដើមកំណើតល្បែងប្រណាំងទូក ង និង ល្បែងប្រណាំងទូក ង នៅកម្ពុជាក្រោម --លោក ថាច់ ប៉ែន ហៅ ប៉ាង រៀបរៀង ១៣២១
៥-អំពីគុណ និង ទោស នៃការវែក ញែក --លោក ពៅ ឈិន រៀបរៀង ១៣៤២
៦-អ្នកស្រី សិទ្ធី ស្រាវជ្រាវ រៀបរៀង ដោយ លោក លី ធាម តេង ១៣៥០
III. ផ្នែកកំណត់ប្រវត្ដិការណ៍  
៧-មរណភាព លោក ប៊ី សុវណ្ណ ១៣៧៨