ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ

រឿង អ្នកតាពែនធំ ខេត្តកំពង់ធំ

សេចក្តីឆ្លើយតបតាមលទ្ធិនគរខ្មែរ

ឣាចារ្យវិត នៅភូមិស្អាង ស្រុកសន្ទុក ខេត្តកំពង់ធំ ធ្វើជាឣាចារ្យ សម្រាប់វត្តស្អាង ឃុំទីពោ ស្រុកសន្ទុក ខេត្តកំពង់ធំ សូមឆ្លើយប្រាប់តាមពាក្យសួរដែលចេញមកពីក្រសួងពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ក្រុងភ្នំពេញ ដែលសួរមកប្រការ និងខដូចមានខាងក្រោមនេះ៖ ឣ្នកតាពែនធំ រូបគ្មានមានតែខ្ទមសម្រាប់ជនជាតិនៅក្នុងស្រុកភូមិ បែបន់ស្រន់សុំសែនសេចក្តីសុខពីឣ្នកតានោះ ឯរបៀបឡើងឣ្នកតាស្រុកកើតកង្វល់មានជំងឺឈឺទើបគេឡើង គេរាប់សំណែននោះ មានមាន់ស្ងោរ ស្រា បាយសបាយក្រហម តែគេសែនបញ្ជូនតាមទិស មិនកំណត់។ ឯរឿងប្រវត្តិឣ្នកតា ខ្ញុំបាទមិនដឹងជាកែដូចម្តេចក៏មិនដឹងជាជាប់កាលណាបើមានមនុស្សឈឺគេបន់ថ្វាយចេក ស្រា មាន់ ជួនណាក៏ជាជួនណាក៏មិនជា។ ឯរឿងបារមីក្នុងទីវត្ត រដូវភ្ជុំរាប់ពែបាយសីគ្រប់ទិស ឯរូបឣារក្ខធ្វើមនុស្សឱ្យឈឺបញ្ចូលរូបទៅធ្វើខ្លះថ្វាយស្រាចេកផងខ្លះជា ខ្លះមិនជា ធ្លាប់តែធ្វើដូចនឹងពីដើមមកត្រង់ពូកែមិនដឹងទេ។

                                                                                 ខ្ញុំបាទយល់សេចក្តីឣស់ប៉ុណ្ណឹង

                                                                                                                                                                    ឣាចារ្យវិត

Flag Counter