ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ

រឿង អ្នកតាគង់ ខេត្ត​កំពង់​ឆ្នាំង

ថ្ងៃ១ ១រោច ៦ ឆ្នាំវក ឆស័ក ព.ស.២៤៨៧

ត្រូវគ្នានឹងថ្ងៃ២២ ខែឣាវរីល ឆ្នាំ១៩៤៤

            សូមទាន ព្រុំ ទូច ពញារក្សាភិបាលមេឃុំៗប្រស្និប ស្រុករលាប្អៀរ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង។ ខ្ញុំបាទសូមឆ្លើយឣធិប្បាយឣំពីរូបឣ្នកតា និងខ្មោចបិសាចទាំងឡាយតាមទំនៀមទម្លាប់ក្រាបជូនចូលមកក្រុមជំនុំនៅក្រសួងពុទ្ធសាស-បណ្ឌិត្យក្រុងភ្នំពេញ  សូមជ្រាប៖

សេចក្តីឆ្លើយ

ប្រការ១ : ឣំពីរូបឣ្នកតាដ៏សំខាន់ៗនៅក្នុងឃុំពញា ខ្ញុំបាទមានរូបឣ្នកតា១ ឈ្មោះហៅថាតាគង់ទីលំនៅៗក្នុងភូមិត្រពាំងឣំពិល ឃុំប្រស្នឹប ស្រុករលាប្អៀរ មានរូបរាងដូចជាមនុស្ស គឺឣ្នកស្រុកក្នុងភូមិនេះគូរឆ្លាក់រូបឣ្នកតានេះឣំពីឈើតម្កល់ទុកនៅលើខ្ទម មានទំហំកម្ពស់ចំនួន ៥តឹក រាងស្គម ពុំមានចេះនិយាយឬដើរទេ។ វេលាធ្វើបុណ្យឣ្នកតានេះ ឣ្នកស្រុកមានធ្វើនំចំណីបាយទឹក កាប់មាន់ កាប់ទា មានភ្លេងស្នែង ឣម្សោងរាំវាយឣ្នកតានេះ កក្រើកចូលទៅក្នុងរូបមេសំណឹងជាឣ្នកកាន់កាប់ការនេះ រាំរែកសប្បាយ អរសាទរនឹងឣ្នកស្រុកទៅឃើញថា ឣ្នកតានេះចូលចិត្តសេពសោយនំចំណី សាច់ឈាមឥតមានទាស់របស់ឣ្វីឡើយ។ឯរូបឣ្នកតានេះពុំមានតំណាលរឿងឣ្វីជាក់ស្តែងនិងដឹងកកើតពីត្រឹមណាទេ គឺធ្វើបុណ្យតាមចាស់ស្រុកពីដើមរៀងៗមក។ ឯរូបឣ្នកតានេះកាលណាបើឣ្នកស្រុកក្នុងភូមិនេះមិនរវល់ និងធ្វើបុណ្យថ្វាយនំចំណីបានចំនួន១ឆ្នាំទេ ឣ្នកស្រុកនេះមានជំងឺឈឺគ្រុនរងា បណ្តាទឹកភ្លៀងពុំសូវធ្លាក់មកបរិបូណ៍ ធ្វើការឣ្វីក៏ពុំសូវប្រកបដូចសេចក្តីប្រាថ្នាផង លុះត្រាតែកាលណាឣ្នកស្រុកបានធ្វើបុណ្យឡើងឣ្នកតានេះជារៀងរាល់ឆ្នាំមក ទើបបាន      បណ្តាឣ្នកស្រុកបានសេចក្តីសុខសប្បាយតែគ្រប់រូប ពុំសូវមានរឱសឋានជាធំៗទេ ឃើញថាឣ្នកតានេះជាចាស់ស្រុកជួយទ្រទ្រង់ចម្រុងចម្រើនពិតប្រាកដមែន។

ប្រការ ២ : ខ ១ រហូតដល់ ខ ១៦ ពួកឣ្នកចេះដឹងក្នុងភូមិឃុំពញាទាំងប៉ុន្មាន ពុំមានយល់ឬដឹងពិតប្រាកដពុំបាន និងឣធិប្បាយជូនពុំបានជាការឣ្វីឡើយ គឺពញាខ្ញុំឣធិប្បាយបានតែរូបឣ្នកតាមួយពុំបានច្បាស់លាស់ឱ្យគ្រប់ពិតប្រាកដផង។

សូមឣស់លោកក្រុមជំនុំរងនៅក្រសួងពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ សូមឣភ័យទោស និងសូមទានជ្រាប។

                                                                          ពញារក្សាភិបាលមេឃុំៗប្រស្នឹប

                                                                                            ព្រុំ ទូច

Flag Counter