ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ

កិច្ចប្រជុំការងារពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ

ព្រឹក ថ្ងៃពុធ ទី ៥ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២២ ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ បាន រៀបចំ ប្រជុំ ការងារ  ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្ដម ញ៉ែម វ៉ាលី រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួង ធម្មការ និង សាសនា។

 

 

Flag Counter