ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ

ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យបានរៀបចំការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្ទៃក្នុងដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រី

ថ្ងៃសុក្រទី២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យបានរៀបចំការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្ទៃក្នុងដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រីបុគ្គលិកក្នុងការបំពេញការងារ ព្រមទាំងបូកសរុបការងារប្រចាំឆ្នាំ២០២៣ និង លើកទិសដៅការងារសម្រាប់ឆ្នាំ២០២៤ផង ដែរ។

Read more: ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យបានរៀបចំការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្ទៃក្នុងដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រី

ឯកឧត្ដម សូ មុយឃៀង បានផ្ដល់សៀវភៅមួយចំនួនដល់បណ្ណាល័យពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ

ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ សូមគោរពអរគុណដល់ឯកឧត្ដម សូ មុយឃៀង ដែល បានផ្ដល់សៀវភៅបោះពុម្ពដែល ជាសមុច្ច័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ឯកឧត្ដម ដល់បណ្ណាល័យពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ដើម្បីជាប្រយោជន៍សាធារណៈសម្រាប់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវ។ សូមគោរពជូនពរឯកឧត្ដម មានសុខភាពល្អ។

ពុទ្ធសាសានបណ្ឌិត្យបានរៀបចំកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលផ្ទៃក្នុងប្រចាំឆ្នាំ២០២៣

ថ្ងៃទី៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ ពុទ្ធសាសានបណ្ឌិត្យបានរៀបចំកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលផ្ទៃក្នុងប្រចាំឆ្នាំ ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រីបុគ្គលិករបស់ខ្លួន។ លោក គឹម ច័ន្ត្រាបុត្រ បានធ្វើបទបង្ហាញលើប្រធានបទ៖

1-  អក្ខរកម្មព័ត៌មានសម្រាប់បណ្ណារក្សសាកលវិទ្យាល័យ (Information Literacy (IL) for University Librarians)

2-  ការអនុវត្តល្អបំផុតសម្រាប់បណ្ណារក្សសាកលវិទ្យាល័យផ្នែកអក្ខរកម្មព័ត៌មាន (Best Practice for University Librarian on IL)

3-  បណ្ណាល័យឌីជីថល (Digital Library)

4-  ព័ត៌មានវិទ្យា និងអេអាយ ក្នុងបរិបទបណ្ណាល័យគរុសភានៅកម្ពុជា (ICT and AI in the context of Academic Library in Cambodia)

Flag Counter

Unauthorized

Error 401

This bucket cannot be viewed

You are not authorized to view this bucket

This bucket does not exist or is not publicly accessible at this URL. Check the URL of the bucket that you’re looking for or contact the owner to enable Public access.

Learn how to enable Public Access