ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ

ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យបានរៀបចំការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្ទៃក្នុងដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រី

ថ្ងៃសុក្រទី២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យបានរៀបចំការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្ទៃក្នុងដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រីបុគ្គលិកក្នុងការបំពេញការងារ ព្រមទាំងបូកសរុបការងារប្រចាំឆ្នាំ២០២៣ និង លើកទិសដៅការងារសម្រាប់ឆ្នាំ២០២៤ផង ដែរ។

Read more: ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យបានរៀបចំការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្ទៃក្នុងដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រី

ឯកឧត្ដម សូ មុយឃៀង បានផ្ដល់សៀវភៅមួយចំនួនដល់បណ្ណាល័យពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ

ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ សូមគោរពអរគុណដល់ឯកឧត្ដម សូ មុយឃៀង ដែល បានផ្ដល់សៀវភៅបោះពុម្ពដែល ជាសមុច្ច័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ឯកឧត្ដម ដល់បណ្ណាល័យពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ដើម្បីជាប្រយោជន៍សាធារណៈសម្រាប់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវ។ សូមគោរពជូនពរឯកឧត្ដម មានសុខភាពល្អ។

ពុទ្ធសាសានបណ្ឌិត្យបានរៀបចំកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលផ្ទៃក្នុងប្រចាំឆ្នាំ២០២៣

ថ្ងៃទី៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ ពុទ្ធសាសានបណ្ឌិត្យបានរៀបចំកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលផ្ទៃក្នុងប្រចាំឆ្នាំ ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រីបុគ្គលិករបស់ខ្លួន។ លោក គឹម ច័ន្ត្រាបុត្រ បានធ្វើបទបង្ហាញលើប្រធានបទ៖

1-  អក្ខរកម្មព័ត៌មានសម្រាប់បណ្ណារក្សសាកលវិទ្យាល័យ (Information Literacy (IL) for University Librarians)

2-  ការអនុវត្តល្អបំផុតសម្រាប់បណ្ណារក្សសាកលវិទ្យាល័យផ្នែកអក្ខរកម្មព័ត៌មាន (Best Practice for University Librarian on IL)

3-  បណ្ណាល័យឌីជីថល (Digital Library)

4-  ព័ត៌មានវិទ្យា និងអេអាយ ក្នុងបរិបទបណ្ណាល័យគរុសភានៅកម្ពុជា (ICT and AI in the context of Academic Library in Cambodia)

Flag Counter

https://www.hulusungaiselatankab.go.id/slot+gacor+thailand/